EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

Dz.U. L 347 z 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 352M z 31.12.2008, p. 416–421 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2173/2005

z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rada i Parlament Europejski z zadowoleniem przyjęły komunikat Komisji skierowany do Rady i Parlamentu Europejskiego, dotyczący planu działania UE w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT), uznany za pierwszy krok na drodze do uregulowania pilnej kwestii nielegalnego wyrębu drewna i związanego z tym handlu.

(2)

Plan działania kładzie nacisk na reformy zarządzania i tworzenie odpowiednich zdolności, wspierane przez działania ukierunkowane na rozwijanie wielostronnej współpracy oraz uzupełniające środki po stronie popytu służące zmniejszeniu zużycia nielegalnie pozyskanego drewna, jak również przyczyniające się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest zrównoważona gospodarka zasobami leśnymi w państwach produkujących drewno.

(3)

Zgodnie z planem działań, utworzenie systemu zezwoleń ma stanowić środek służący zapewnieniu, że wyłącznie produkty z drewna, które zostało pozyskane legalnie, zgodnie z prawem krajowym państwa produkującego drewno, mogą być przywożone do Wspólnoty; plan działań podkreśla, że system zezwoleń nie powinien zakłócać zgodnego z prawem handlu.

(4)

Wprowadzenie w życie systemu zezwoleń wymaga, aby przywóz przedmiotowych produktów z drewna na terytorium Wspólnoty podlegał systemowi kontroli i weryfikacji, którego celem jest zagwarantowanie legalności takich produktów.

(5)

W tym celu Wspólnota powinna zawrzeć dobrowolne umowy o partnerstwie z państwami i organizacjami regionalnymi, które nałożyłyby na państwo partnerskie lub organizację regionalną prawnie wiążące zobowiązanie do wdrożenia systemu zezwoleń zgodnie z harmonogramem określonym w każdej umowie o partnerstwie.

(6)

W ramach systemu zezwoleń określone produkty z drewna wywożone z państwa partnerskiego i wprowadzane do Wspólnoty przez jakikolwiek punkt celny, wyznaczony do dopuszczania do swobodnego obrotu, powinny być objęte zezwoleniem wydanym przez to państwo partnerskie, stwierdzającym, że dane produkty z drewna zostały wykonane z krajowego drewna, którego wyrąb był legalny lub z drewna legalnie przywiezionego do państwa partnerskiego zgodnie z krajowymi przepisami, jak określono w odpowiedniej umowie o partnerstwie. Wypełnienie tych wymogów powinno podlegać monitorowaniu przez stronę trzecią.

(7)

Właściwe organy Państw Członkowskich powinny kontrolować, czy każda dostawa objęta jest ważnym zezwoleniem przed dopuszczeniem dostawy objętej tym zezwoleniem do swobodnego obrotu we Wspólnocie.

(8)

Każde Państwo Członkowskie powinno określić sankcje mające zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.

(9)

Początkowo system zezwoleń powinien obejmować ograniczony asortyment produktów z drewna. W uzgodnionych przypadkach asortyment produktów może zostać rozszerzony o inne kategorie produktów.

(10)

Istotne jest dokonywanie terminowego przeglądu załączników określających państwa i produkty objęte systemem zezwoleń. Przeglądy te powinny uwzględniać postęp osiągnięty we wdrażaniu umów o partnerstwie. Państwo partnerskie może zostać wpisane do załącznika I po zawiadomieniu przez nie Komisji, a następnie potwierdzeniu przez Komisję, że dane państwo partnerskie zastosowało wszelkie środki kontrolne wymagane w celu wydawania zezwoleń dotyczących wszystkich produktów wyszczególnionych w załączniku II. Państwo partnerskie może zostać wykreślone z załącznika I w przypadku wypowiedzenia przez nie umowy o partnerstwie z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia, albo ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawieszenia zawartej z nim umowy o partnerstwie.

(11)

Załącznik II może zostać zmieniony po uzgodnieniu takiej zmiany przez Komisję i wszystkie państwa partnerskie. Załącznik III może zostać zmieniony po uzgodnieniu takiej zmiany przez Komisję i zainteresowane państwo partnerskie.

(12)

Zmiany w załącznikach I, II i III stanowią środki wykonawcze o charakterze technicznym i celem uproszczenia oraz przyspieszenia procedury przyjęcie ich powinno zostać powierzone Komisji. Zmiany takie powinny zawierać kody produktów o czterocyfrowym oznaczeniu poziomu pozycji lub sześciocyfrowym oznaczeniu poziomu podpozycji według aktualnej wersji załącznika I do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów.

(13)

Środki konieczne do wprowadzenia w życie niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1), z uwzględnieniem różnic między środkami podlegającymi procedurze komitetu regulacyjnego a środkami podlegającymi procedurze komitetu zarządzającego, przy czym, w pewnych przypadkach, procedura komitetu zarządzającego jest, ze względu na większą skuteczność, najwłaściwsza,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia przepisy wspólnotowe w zakresie przywozu pewnych produktów z drewna, służące wdrożeniu systemu zezwoleń FLEGT.

2.   System zezwoleń jest wdrażany w oparciu o umowy o partnerstwie z państwami produkującymi drewno.

3.   Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do przywozu produktów z drewna wymienionych w załącznikach II i III, z państw partnerskich wyszczególnionych w załączniku I.

Artykuł 2

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1)

„system zezwoleń w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa” (zwany dalej systemem zezwoleń FLEGT) oznacza wydawanie zezwoleń na wywóz produktów z drewna z państw partnerskich do Wspólnoty oraz wdrożenie go we Wspólnocie, w szczególności jego przepisów dotyczących kontroli granicznych;

2)

„państwo partnerskie” oznacza państwo lub organizację regionalną, które są stroną umowy o partnerstwie i zostały wymienione w załączniku I;

3)

„umowa o partnerstwie” oznacza umowę pomiędzy Wspólnotą a państwem partnerskim, w której Wspólnota i państwo partnerskie zobowiązują się do współpracy na rzecz wspierania planu działań FLEGT oraz wdrożenia systemu zezwoleń FLEGT;

4)

„organizacja regionalna” oznacza organizację złożoną z suwerennych państw, wyszczególnionych w załączniku I, które przeniosły na tę organizację swoje uprawnienia w zakresie zawierania w ich imieniu umów o partnerstwie w odniesieniu do kwestii regulowanych systemem zezwoleń FLEGT;

5)

„zezwolenie FLEGT” oznacza dokument odnoszący się do dostawy lub uczestnika rynku, sporządzony w standardowym formacie, zabezpieczony przed sfałszowaniem i przeróbkami oraz możliwy do zweryfikowania, odpowiednio wydany i zatwierdzony przez organ zezwalający państwa partnerskiego, który stwierdza, że dostawa jest zgodna z wymogami systemu zezwoleń FLEGT. Wydawanie i rejestrowanie zezwoleń oraz powiadamianie o nich może następować w formie papierowej lub elektronicznej;

6)

„uczestnik rynku” oznacza podmiot prywatny lub publiczny prowadzący działalność w zakresie leśnictwa, przetwórstwa drzewnego lub handlu produktami z drewna;

7)

„organ(-y) zezwalający(-e)” oznacza organ(-y) wyznaczony(-e) przez państwo partnerskie do wydawania i zatwierdzania zezwoleń FLEGT;

8)

„właściwy(-e) organ(-y)” oznacza organ(-y) wyznaczony(-e) przez Państwo Członkowskie do weryfikowania zezwoleń FLEGT;

9)

„produkty z drewna” oznaczają produkty wymienione w załącznikach II i III, do których zastosowanie ma system zezwoleń FLEGT, i które w przypadku przywozu do Wspólnoty nie mogą być zakwalifikowane jako „towary pozbawione charakteru handlowego” zgodnie z definicją zawartą w art. 1 pkt 6) rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (2);

10)

„legalnie produkowane drewno” oznacza produkty z drewna wykonane z krajowego drewna, którego wyrąb był legalny lub z drewna legalnie przywiezionego do państwa partnerskiego zgodnie z przepisami krajowymi tego państwa partnerskiego określonymi w umowie o partnerstwie;

11)

„przywóz” oznacza dopuszczenie produktów z drewna do swobodnego obrotu w rozumieniu art. 79 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/1992 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (3);

12)

„dostawa” oznacza dostawę produktów z drewna;

13)

„wywóz” oznacza, że produkty z drewna fizycznie opuszczają terytorium państwa partnerskiego lub zostają z niego wywiezione celem przywiezienia ich do Wspólnoty;

14)

„monitorowanie przez stronę trzecią” oznacza system, w ramach którego organizacja, która jest niezależna od organów rządowych państwa partnerskiego oraz jego sektora leśnego i sektora drzewnego, monitoruje działanie systemu zezwoleń FLEGT i sporządza sprawozdania z jego działania.

ROZDZIAŁ II

SYSTEM ZEZWOLEŃ FLEGT

Artykuł 3

1.   System zezwoleń FLEGT ma zastosowanie wyłącznie do przywozów z państw partnerskich.

2.   Każda umowa o partnerstwie zawiera uzgodniony harmonogram realizacji zobowiązań podjętych w tej umowie.

Artykuł 4

1.   Przywóz do Wspólnoty produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich jest zakazany, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT.

2.   Zezwolenie FLEGT może być wydane na podstawie istniejącego systemu gwarantującego legalność i rzetelne monitorowanie pochodzenia produktów z drewna wywożonych z państw partnerskich, pod warunkiem, że systemy te zostały ocenione i zatwierdzone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 2, w celu zapewnienia legalności objętych nimi produktów z drewna.

3.   W odniesieniu do produktów z drewna gatunków wymienionych w załącznikach A, B i C do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (4), nie mają zastosowania wymogi określone w ust. 1 niniejszego artykułu. Komisja dokonuje przeglądu niniejszego wyłączenia zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3 w terminie do 30 grudnia 2010 r.

Artykuł 5

1.   Zezwolenie FLEGT obejmujące każdą dostawę jest udostępniane właściwemu organowi jednocześnie z przedstawieniem deklaracji celnej dotyczącej dopuszczenia tej dostawy do swobodnego obrotu we Wspólnocie. Właściwe organy rejestrują w formie elektronicznej lub na papierze oryginał zezwolenia FLEGT wraz z odpowiadającą mu deklaracją celną.

Przywóz produktów z drewna na podstawie zezwolenia FLEGT wydanego dla uczestnika rynku jest dozwolony w okresie ważności tego zezwolenia.

2.   Właściwe organy udostępniają Komisji lub osobom albo jednostkom wyznaczonym przez Komisję stosowne dokumenty oraz dane w przypadku zaistnienia problemów utrudniających skuteczne funkcjonowanie systemu zezwoleń FLEGT.

3.   Właściwe organy umożliwiają dostęp do stosownych dokumentów i danych osobom lub jednostkom wyznaczonym przez państwa partnerskie jako odpowiedzialne za monitorowanie przez stronę trzecią systemu zezwoleń FLEGT, z zastrzeżeniem, że właściwe organy nie są zobowiązane do dostarczania informacji, do których udostępnienia nie są one uprawnione zgodnie z ich przepisami krajowymi.

4.   Właściwe organy decydują, czy istnieje potrzeba dalszej weryfikacji dostaw w oparciu o ocenę ryzyka.

5.   W przypadku wątpliwości co do ważności zezwolenia właściwe organy mogą zwracać się do organów zezwalających o dodatkową weryfikację oraz o dalsze wyjaśnienia zgodnie z umową o partnerstwie z państwem partnerskim, z którego dokonywany jest wywóz.

6.   Państwa Członkowskie mogą pobierać opłaty w celu pokrycia koniecznych wydatków powstałych w związku z podejmowanymi przez właściwe organy niezbędnymi działaniami urzędowymi w ramach kontroli na podstawie niniejszego artykułu.

7.   Organy celne mogą zawiesić dopuszczenie produktów z drewna lub je zatrzymać w przypadku podejrzenia, że zezwolenie może być nieważne. Koszty poniesione w czasie dokonywania weryfikacji ponosi importer, chyba że zainteresowane Państwo Członkowskie ustali inaczej.

8.   Każde Państwo Członkowskie określa sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

9.   Komisja określa szczegółowe wymogi dotyczące stosowania niniejszego artykułu zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

Artykuł 6

1.   W przypadku ustalenia przez właściwe organy, że wymóg określony w art. 4 ust. 1 nie jest spełniony, postępują one zgodnie z obowiązującym prawem krajowym.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji wszelkie informacje wskazujące na to, że przepisy niniejszego rozporządzenia są lub były obchodzone.

Artykuł 7

1.   Państwa Członkowskie wyznaczają właściwe organy odpowiedzialne za wykonywanie niniejszego rozporządzenia i za komunikowanie się z Komisją.

2.   Komisja przekazuje wszystkim właściwym organom Państw Członkowskich nazwy i inne istotne dane dotyczące organów zezwalających, wyznaczonych przez państwa partnerskie, uwierzytelnione wzory pieczęci i podpisów zaświadczających, że zezwolenie zostało wydane zgodnie z prawem oraz inne otrzymane istotne informacje dotyczące zezwoleń.

Artykuł 8

1.   Państwa Członkowskie składają w terminie do dnia 30 kwietnia roczne sprawozdania za poprzedni rok kalendarzowy, zawierające następujące informacje:

a)

ilość produktów z drewna przywożonych do Państwa Członkowskiego w ramach systemu zezwoleń FLEGT według pozycji HS określonych w załącznikach II i III oraz według poszczególnych państw partnerskich;

b)

liczbę otrzymanych zezwoleń FLEGT według pozycji HS określonych w załącznikach II i III oraz według poszczególnych państw partnerskich;

c)

liczbę przypadków oraz ilości produktów z drewna, w odniesieniu do których zastosowano art. 6 ust. 1.

2.   Komisja określa format takich sprawozdań rocznych w celu ułatwienia monitorowania funkcjonowania systemu zezwoleń FLEGT.

3.   Na podstawie informacji dostarczonych przez Państwa Członkowskie w rocznych sprawozdaniach za poprzedni rok kalendarzowy Komisja sporządza w terminie do dnia 30 czerwca roczne sprawozdanie podsumowujące i udostępnia je do wiadomości publicznej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5).

ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 9

Dwa lata po wejściu w życie pierwszej umowy o partnerstwie Komisja przedstawia Radzie sprawozdanie dotyczące wprowadzania w życie niniejszego rozporządzenia oparte w szczególności na sprawozdaniach podsumowujących, o których mowa w art. 8 ust. 3 oraz na przeglądach umów o partnerstwie. W odpowiednich przypadkach sprawozdaniu temu towarzyszą propozycje zmian systemu zezwoleń FLEGT.

Artykuł 10

1.   Komisja może zmienić wykaz państw partnerskich oraz wyznaczonych przez nie organów zezwalających wymienionych w załączniku I zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3.

2.   Komisja może zmienić zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 11 ust. 3 wykaz produktów z drewna, do których zastosowanie ma system zezwoleń FLEGT, zawarty w załączniku II. Komisja przyjmuje te zmiany z uwzględnieniem wprowadzania w życie umów o partnerstwie FLEGT. Zmiany takie zawierają kody produktów o czterocyfrowym oznaczeniu poziomu pozycji lub sześciocyfrowym oznaczeniu poziomu podpozycji według aktualnej wersji załącznika I do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów.

3.   Komisja może zmienić zgodnie z procedurą zamieszczoną w art. 11 ust. 3 wykaz produktów z drewna, do których zastosowanie ma system zezwoleń FLEGT, zawarty w załączniku III. Komisja przyjmuje te zmiany z uwzględnieniem wprowadzania w życie umów o partnerstwie FLEGT. Zmiany takie zawierają kody produktów o czterocyfrowym oznaczeniu poziomu pozycji lub sześciocyfrowym oznaczeniu poziomu podpozycji według aktualnej wersji załącznika I do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów i mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do odpowiednich państw partnerskich wymienionych w załączniku III.

Artykuł 11

1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Egzekwowania Prawa, Zarządzania i Handlu w Dziedzinie Leśnictwa (FLEGT) (zwany dalej Komitetem).

2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres, o którym mowa w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres, o którym mowa w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE, ustala się na trzy miesiące.

4.   Komitet przyjmuje swój regulamin.

Artykuł 12

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady

M. BECKETT

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(2)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).

(3)  Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 117 z 4.5.2005, str. 13).

(4)  Dz.U. L 61 z 3.3.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, str. 1).

(5)  Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.


ZAŁĄCZNIK I

PAŃSTWA PARTNERSKIE ORAZ WYZNACZONE PRZEZ NIE ORGANY ZEZWALAJĄCE


ZAŁĄCZNIK II

Produkty z drewna, do których ma zastosowanie system zezwoleń FLEGT niezależnie od państwa partnerskiego

Pozycja HS

Wyszczególnienie

4403

Drewno nieobrobione, po zebraniu kory i bieli podkorowej lub przed, lub zgrubnie wyrównane

4406

Drewniane legary (podkłady) kolejowe lub tramwajowe

4407

Drewno cięte lub wyrąbane wzdłużnie, cięte na plastry lub korowane, strugane lub nie, szlifowane lub łączone końcami, o grubości do 6 mm

4408

Płyty na fornir (łuszczkę) (w tym uzyskane w wyniku cięcia drewna laminowanego na plastry), na sklejkę lub podobne drewno laminowane oraz inny rodzaj drewna, cięte wzdłużnie, cięte na plastry lub korowane, strugane lub nie, szlifowane lub łączone końcami, o grubości do 6 mm

4412

Sklejka, panele fornirowane (łuszczka) oraz podobne drewno laminowane


ZAŁĄCZNIK III

Produkty z drewna, do których system zezwoleń FLEGT ma zastosowanie w odniesieniu do wymienionych państw partnerskich

Państwo Partnerskie

Pozycja HS

Wyszczególnienie

 

 

 


Top