EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1564

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1564/2005 z dnia 7 września 2005 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 257 z 1.10.2005, p. 1–126 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 287M z 18.10.2006, p. 367–490 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2011; Uchylony przez 32011R0842

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1564/oj

1.10.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 257/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1564/2005

z dnia 7 września 2005 r.

ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w ramach procedur zamówień publicznych zgodnie z dyrektywami 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującą procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (1), w szczególności jej art. 44 ust. 1 i art. 63 ust. 1,

uwzględniając dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (2), w szczególności jej art. 36 ust. 1, art. 58 ust. 2, art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Zamówień Publicznych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa 2004/17/WE przewiduje, że umowy, do których się ona stosuje, mają być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia do publikacji muszą zawierać informacje określone w tej dyrektywie, w szczególności w jej załącznikach XIII, XIV, XV A, XV B, XVI, XVIII i XIX.

(2)

Dyrektywa 2004/18/WE przewiduje, że umowy, do których się ona stosuje, mają być ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia do publikacji muszą zawierać informacje określone w tej dyrektywie, w szczególności w jej załączniku VII.

(3)

Dyrektywy Rady: 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnosząca się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (3), 93/36/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy (4), 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (5) i 93/38/EWG koordynująca procedury udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji (6), zmienione dyrektywą Komisji 2001/78/WE (7), określały formularze standardowe do publikacji takich ogłoszeń.

(4)

W związku z tym, że dyrektywy 92/50/EWG, 93/36/EWG i 93/37/EWG zostały zastąpione dyrektywą 2004/18/WE, a dyrektywa 93/38/EWG została zastąpiona dyrektywą 2004/17/WE, należy ustanowić jeden zestaw uaktualnionych formularzy standardowych uwzględniających informacje wymagane tymi dyrektywami i wprowadzić formaty obsługiwane elektronicznie.

(5)

Państwa Członkowskie muszą przetransponować dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE do prawa krajowego najpóźniej do dnia 31 stycznia 2006 r. Niektóre Państwa Członkowskie mogą jednak przetransponować te dyrektywy wcześniej. Dlatego właściwe jest, aby jednostki zamawiające w znaczeniu dyrektywy 2004/17/WE oraz instytucje zamawiające w znaczeniu dyrektywy 2004/18/WE, w Państwach Członkowskich, w których krajowe środki transponujące wchodzą w życie przed upływem terminu określonego w tych dyrektywach, stosowały formularze standardowe określone w niniejszym rozporządzeniu od daty wejścia w życie tych środków krajowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Jednostki zamawiające, od daty wejścia w życie odpowiednich krajowych przepisów transponujących dyrektywę 2004/17/WE, a najpóźniej od dnia 1 lutego 2006 r., stosują do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń określonych w art. 41–44 i art. 63 tej dyrektywy standardowe formularze określone w załącznikach IV do IX, XII i XIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Instytucje zamawiające, od daty wejścia w życie odpowiednich krajowych przepisów transponujących dyrektywę 2004/18/WE, a najpóźniej od dnia 1 lutego 2006 r., stosują do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszeń określonych w art. 35, 36, 58, 64, 69 i 70 tej dyrektywy standardowe formularze określone w załącznikach I do II, III i VIII do XIII do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 września 2005 r.

W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 (Dz.U. L 326, z 29.10.2004, str. 17).

(2)  Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1874/2004.

(3)  Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(4)  Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(5)  Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 54. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(6)  Dz.U. L 199 z 9.8.1993, str. 84. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(7)  Dz.U. L 285 z 29.10.2001, str. 1.


WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik I: Formularz standardowy 1:

„Wstępne ogłoszenie informacyjne”

Załącznik II: Formularz standardowy 2:

„Ogłoszenie o zamówieniu”

Załącznik III: Formularz standardowy 3:

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia”

Załącznik IV: Formularz Standardowy 4:

„Okresowe ogłoszenie o planowanych zamówieniach – usługi publiczne”

Załącznik V: Formularz standardowy 5:

„Ogłoszenie o zamówieniu – usługi publiczne”

Załącznik VI: Formularz standardowy 6:

„Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi publiczne”

Załącznik VII: Formularz standardowy 7:

„System kwalifikacji – usługi publiczne”

Załącznik VIII: Formularz standardowy 8:

„Ogłoszenie o profilu nabywcy”

Załącznik IX: Formularz standardowy 9:

„Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w dynamicznym systemie zakupów”

Załącznik X: Formularz standardowy 10:

„Koncesja na roboty budowlane”

Załącznik XI: Formularz standardowy 11:

„Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia udzielane przez koncesjonariusza, który nie jest instytucją zamawiającą”

Załącznik XII: Formularz standardowy 12:

„Ogłoszenie o konkursie na projekt”

Załącznik XIII: Formularz standardowy 13:

„Wyniki konkursu na projekt”

ZAŁĄCZNIK I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK II

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK III

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK V

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK VII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK VIII

Image

Image

ZAŁĄCZNIK IX

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK X

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK XI

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

ZAŁĄCZNIK XIII

Image

Image

Image

Image


Top