EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0382

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 382/2005 z dnia 7 marca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

Dz.U. L 61 z 8.3.2005, p. 4–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. L 306M z 15.11.2008, p. 141–156 (MT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/382/oj

8.3.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/4


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 382/2005

z dnia 7 marca 2005 r.

ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1786/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (2), w szczególności jego art. 71 ust. 2 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie zastąpienia rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 (3) rozporządzeniem Rady (WE) nr 1786/2003 należy przyjąć nowe szczegółowe zasady stosowania. Należy zatem uchylić rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/95 z dnia 6 kwietnia 1995 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 603/95 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego (4).

(2)

W celu zapewnienia przejrzystości konieczne jest sformułowanie pewnych definicji.

(3)

Biorąc pod uwagę warunki określone w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, należy określić, odnośnie do produktów, o których mowa, minimalną jakość, wyrażoną wilgotnością i zawartością białka. Biorąc pod uwagę zastosowanie handlowe, należy rozróżnić poziom wilgotności w zależności od pewnych procesów produkcyjnych.

(4)

Należy wykluczyć z możliwości skorzystania ze wsparcia przewidzianego rozporządzeniem (WE) nr 1786/2003 pasze pochodzące z powierzchni już korzystających ze wsparcia przewidzianego w tytule IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(5)

Artykuł 13 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 przewiduje, że Państwa Członkowskie ustanawiają system inspekcji umożliwiających sprawdzenie, w przypadku każdego przedsiębiorstwa przetwórczego lub nabywcy pasz przeznaczonych do dehydratacji, spełnienia warunków określonych przez wspomniane rozporządzenie. Mając na celu ułatwienie tej kontroli i zapewnienie przestrzegania warunków uzyskania pomocy, konieczne jest, aby przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem oraz nabywcy pasz przeznaczonych do dehydratacji stanowiły przedmiot procedury zezwalającej. W tym samym celu należy określić niezbędne informacje, które powinny się znaleźć we wnioskach o przyznanie pomocy, księgowości materiałowej i deklaracjach dostaw przedsiębiorstw przetwórczych. Należy również wskazać pozostałe dokumenty poświadczające, które powinny zostać dostarczone.

(6)

Przestrzeganie wymagań dotyczących jakości suszu paszowego powinno stanowić przedmiot dokładnych kontroli polegających na regularnym pobieraniu próbek z produktów końcowych opuszczających przedsiębiorstwo. W przypadku mieszanek złożonych z tych produktów oraz innych substancji próbki powinny być pobierane przed przystąpieniem do sporządzenia mieszanki.

(7)

W celu sprawdzenia zgodności pomiędzy ilością surowców dostarczonych do przedsiębiorstw a ilością suszu paszowego opuszczającego te przedsiębiorstwa, konieczne jest, aby wspomniane przedsiębiorstwa wykonywały systematyczne ważenie pasz, które mają zostać przetworzone oraz określały ich poziom wilgotności.

(8)

Aby ułatwić wprowadzanie do obrotu pasz przeznaczonych do przetworzenia oraz umożliwić właściwym władzom przeprowadzanie niezbędnych kontroli mających na celu zweryfikowanie prawa do otrzymania pomocy, konieczne jest, aby umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorstwami i rolnikami były sporządzane przed dostawą surowców i przekazywane właściwym władzom przed upływem określonej daty, co pozwoli im poznać wielkość przewidywanej produkcji. W tym celu konieczne jest, aby umowy były sporządzane na piśmie i zawierały zwłaszcza takie informacje, jak: data zawarcia umowy, rok gospodarczy, nazwy i adresy stron zawierających umowę, rodzaj produktu przeznaczonego do przetworzenia oraz identyfikator działki rolniczej, na której uprawiano pasze przeznaczone do przetworzenia.

(9)

W niektórych przypadkach umowy nie mają zastosowania, a deklaracje dostaw podlegające warunkom dotyczącym umów muszą być sporządzane przez przedsiębiorstwa przetwórcze.

(10)

Aby zapewnić jednolite stosowanie systemu wsparcia, należy określić warunki dokonywania wypłat.

(11)

W rozporządzeniu (WE) nr 1786/2003 przewidziano serię kontroli dokonywanych na każdym etapie procesu produkcyjnego, w tym w ramach wymiany z zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003. Wskazane jest zatem łączenie kontroli dotyczących identyfikacji danych działek rolniczych z kontrolami przeprowadzanymi w ramach tego systemu.

(12)

Odnośnie do systemu przewidzianego w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, właściwe władze przystępują do połączonych kontroli działek rolniczych wymienionych w umowach i/lub deklaracjach dostaw oraz działek zadeklarowanych przez producentów w ich wnioskach o pomoc, aby nie dopuścić do nieuzasadnionych przypadków udzielenia pomocy.

(13)

Aby zapewnić przestrzeganie warunków przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1786/2003 oraz w niniejszym rozporządzeniu, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do otrzymania pomocy, należy przewidzieć pewne obniżki i wyłączenia z pomocy w celu zapobiegania wszelkim nadużyciom, biorąc równocześnie pod uwagę zasadę proporcjonalności i specyficzne problemy związane z przypadkami działania siły wyższej oraz wyjątkowe okoliczności. Należy dostosować obniżki i wyłączenia w zależności od stopnia nieregularności, a nawet przewidzieć całkowite wykluczenie z systemu pomocy przez określony czas.

(14)

Aby zapewnić właściwe zarządzanie rynkiem suszu paszowego, konieczne jest, aby pewne informacje były regularnie przekazywane Komisji.

(15)

W celu przygotowania raportu o sektorze, przewidzianego na rok 2008 zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, należy wprowadzić obowiązek przekazywania danych dotyczących obszarów przeznaczonych pod uprawę zielonki oraz zużycia energii potrzebnej do produkcji suszu paszowego.

(16)

Zgodnie z art. 21 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 należy przewidzieć środek przejściowy dotyczący stanu zapasów magazynowych na dzień 31 marca 2005 r.

(17)

W przypadku stosowania fakultatywnego okresu przejściowego przewidzianego w art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 należy ustalić warunki udzielania pomocy przewidzianej wspomnianym artykułem.

(18)

Rozporządzenie (WE) nr 1786/2003 stosuje się od dnia 1 kwietnia 2005 r. czyli daty rozpoczęcia roku gospodarczego 2005/2006. Należy więc stosować niniejsze rozporządzenie począwszy od tej samej daty.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Wspólnego Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż i Dopłat Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ 1

PRZEDMIOT, DEFINICJE I WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA DO SYSTEMU WSPARCIA

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia przyjmuje się następujące definicje:

1)

„susz paszowy” – produkty, o których mowa w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, z rozróżnieniem następujących kategorii:

a)

„pasze poddane dehydratacji” – produkty poddane sztucznemu suszeniu cieplnemu, określone w lit. a) akapit pierwszy i trzeci wyżej wymienionego artykułu, w tym „inne podobne produkty paszowe”, tzn. wszystkie produkty paszowe trawiaste poddane sztucznemu suszeniu cieplnemu, opatrzone kodem CN 1214 90 90, a zwłaszcza:

rośliny zielne motylkowe,

rośliny zielne trawiaste,

zboża zbierane w stanie niedojrzałym, całe rośliny, ziarna niedojrzałe, określone w załączniku IX pkt I do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003;

b)

„pasze suszone na słońcu” – produkty poddane suszeniu innemu niż sztuczne cieplne oraz zmielone, określone w art. 1 lit. a) akapit drugi i czwarty rozporządzenia (WE) nr 1786/2003;

c)

„koncentraty białkowe” – produkty określone w art. 1 lit. b) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1786/2003;

d)

„produkty poddane dehydratacji” – produkty określone w art. 1 lit. b) akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1786/2003.

2)

„przedsiębiorstwo przetwórcze” – przedsiębiorstwo przetwarzające susz paszowy określone w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, posiadające odpowiednie krajowe zezwolenie, wykonujące jedną z następujących czynności:

a)

dehydratację świeżej zielonki przy użyciu suszarki spełniającej następujące warunki:

temperatura powietrza na wejściu nie może być niższa niż 250 °C; jednakże suszarki taśmowe osiągające temperaturę powietrza na wejściu nie niższą niż 110 °C i posiadające zezwolenie uzyskane przed początkiem roku gospodarczego 1999/2000 nie muszą spełniać tego warunku,

czas poddawania zielonki dehydratacji nie może być dłuższy niż trzy godziny,

w przypadku suszenia warstwami grubość każdej warstwy nie może przekraczać 1 metra;

b)

przemiał pasz suszonych na słońcu;

c)

produkcja koncentratów białkowych.

3)

„nabywca pasz do suszenia i/lub rozdrabniania” – osoba fizyczna lub prawna określona w art. 10 lit. c) ppkt iii) rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, posiadająca odpowiednie krajowe zezwolenie, kupująca od producenta świeżą zielonkę w celu dostarczenia jej przedsiębiorstwom przetwórczym.

4)

„partia” – określona ilość pasz jednakowej jakości pod względem składu, poziomu wilgotności, zawartości białka, opuszczająca jako całość przedsiębiorstwo przetwórcze.

5)

„mieszanka” – produkt przeznaczony do żywienia zwierząt, zawierający susz paszowy, który został poddany suszeniu i/lub rozdrabnianiu w przedsiębiorstwie przetwórczym oraz dodatki.

„Dodatki” są to produkty innego rodzaju niż susz paszowy, w tym środki wiążące i spoiwa, lub tego samego rodzaju, ale poddane suszeniu i/lub rozdrabnianiu w innym miejscu.

Jednakże susz paszowy zawierający dodatki w ilości maksymalnie 3 % całkowitej wagi końcowego produktu nie jest uważany za mieszankę, pod warunkiem że całkowita zawartość azotu w stosunku do suchej masy dodatku nie przekracza 2,4 %.

6)

„działki rolnicze” – działki określone zgodnie z systemem identyfikacji działek rolniczych zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, określonego w art. 18 i 20 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 i w art. 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004 (5).

7)

„wniosek o pomoc jednorazową” – wniosek o przyznanie pomocy określony w art. 22 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 oraz w art. 12 i 14 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.

8)

„odbiorca końcowy partii suszu paszowego” – ostatnia osoba otrzymująca tę partię w takiej samej formie, w jakiej znajdowała się ona opuszczając przedsiębiorstwo przetwórcze, w celu przetworzenia lub użycia go jako żywność dla zwierząt.

Artykuł 3

Produkty kwalifikujące się do objęcia pomocą

Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia produktami kwalifikującymi się do objęcia pomocą przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 jest susz paszowy spełniający wymogi związane z wprowadzaniem na rynek produktów przeznaczonych do żywienia zwierząt, który:

a)

opuszcza, pod taką postacią lub jako mieszanka, teren przedsiębiorstwa przetwórczego lub, jeśli nie może być składowany na tym terenie, jakiekolwiek inne miejsce składowania, zapewniające wystarczające gwarancje wymagane do celów kontroli pasz składowanych oraz zatwierdzone przez właściwe władze;

b)

w momencie opuszczania przedsiębiorstwa przetwórczego posiada następujące właściwości:

i)

maksymalną wilgotność w wysokości:

12 % dla pasz suszonych na słońcu, pasz poddawanych dehydratacji poddanych przemiałowi, koncentratów białkowych i produktów poddanych dehydratacji,

14 % dla pozostałych pasz poddanych dehydratacji;

ii)

minimalną całkowitą zawartość białka surowego w stosunku do suchej masy w wysokości:

15 % dla pasz poddanych dehydratacji, pasz suszonych na słońcu i produktów poddanych dehydratacji,

45 % dla koncentratów białkowych.

Prawo do uzyskania pomocy jest ograniczone do ilości produktów otrzymanych na drodze suszenia pasz pochodzących z działek używanych w celach rolniczych w zgodnie z art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Artykuł 4

Wyłączenie

Z prawa do uzyskania pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 wyłączone są pasze pochodzące z obszarów korzystających z systemu wsparcia przewidzianego na mocy przepisów tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

Jednakże na obszarach korzystających z pomocy z tytułu nasion, określonej w rozdziale 9 tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, wyłączenie z prawa do uzyskania pomocy z tytułu przetwarzania na susz paszowy dotyczy jedynie roślin paszowych, z których zebrano ziarna.

Z pomocy z tytułu przetwórstwa na susz paszowy mogą również skorzystać obszary objęte płatnościami powierzchniowymi z tytułu roślin uprawnych, określonymi w rozdziale 10 tytułu IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, o ile zostały w całości obsiane roślinami uprawnymi zgodnie z lokalnymi warunkami.

ROZDZIAŁ 2

PRZEDSIĘBIORSTWA PRZETWÓRCZE I NABYWCY PASZ DO SUSZENIA I/LUB ROZDRABNIANIA

Artykuł 5

Zezwolenie dla przedsiębiorstwa przetwórczego

W celu uzyskania zezwolenia określonego w art. 2 pkt 2 przedsiębiorstwo przetwórcze:

a)

przedstawia właściwym władzom dokumentację zawierającą:

i)

opis terenu przedsiębiorstwa przetwórczego, ze wskazaniem zwłaszcza miejsc wwozu produktów przeznaczonych do przetworzenia oraz wywozu suszu paszowego, pomieszczeń składowania, produktów używanych do przetwórstwa i produktów końcowych oraz usytuowania pomieszczeń warsztatowych,

ii)

opis urządzeń technicznych, zwłaszcza pieców do dehydratacji oraz urządzeń do rozdrabniania, ze wskazaniem godzinnej wydajności ewaporacyjnej i osiąganej temperatury oraz urządzeń służących do ważenia, w celu wykonywania czynności przewidzianych w art. 2 pkt 2,

iii)

listę dodatków używanych przed lub w trakcie procesu dehydratacji oraz listę innych produktów stosowanych podczas produkcji i produktów końcowych,

iv)

modele rejestrów księgowości materiałowej określonej w art. 12;

b)

udostępnia właściwym władzom aktualną księgowość materiałową i finansową;

c)

ułatwia wykonywanie czynności kontrolnych;

d)

przestrzega warunków przewidzianych rozporządzeniem (WE) nr 1786/2003 oraz niniejszym rozporządzeniem.

W przypadku modyfikacji jednego lub kilku elementów dokumentacji określonej w pierwszym akapicie lit. a) przedsiębiorstwo przetwórcze zobowiązane jest uprzedzić o tym właściwe władze w terminie dziesięciu dni kalendarzowych w celu uzyskania potwierdzenia zezwolenia.

Artykuł 6

Zezwolenie dla nabywców pasz do suszenia i/lub rozdrabniania

W celu uzyskania zezwolenia określonego w art. 2 pkt 3 nabywca pasz do suszenia i/lub rozdrabniania:

a)

prowadzi rejestr produktów, o których mowa, zawierający przynajmniej dzienne zakupy i sprzedaż poszczególnych produktów, z podaniem dla każdej partii, jej ilości, pozycji w umowie zawartej z producentem dostarczającym produkt oraz, w danym przypadku, przedsiębiorstwa przetwórczego będącego odbiorcą;

b)

udostępnia władzom aktualną księgowość materiałową i finansową;

c)

ułatwia wykonywanie czynności kontrolnych;

d)

przestrzega warunków przewidzianych rozporządzeniem (WE) nr 1786/2003 oraz niniejszym rozporządzeniem.

Artykuł 7

Wydawanie i cofanie zezwoleń

Wnioski o wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3, składane są przez zainteresowanych wnioskodawców przed rozpoczęciem roku gospodarczego.

Zezwolenia przyznawane są przez właściwe władze każdego Państwa Członkowskiego przed rozpoczęciem roku gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach władze mogą wydać tymczasowe zezwolenie przez okres dwóch miesięcy od momentu rozpoczęcia danego roku gospodarczego. W takim przypadku przedsiębiorstwo uważane jest za zatwierdzone, aż do momentu wydania ostatecznego zezwolenia przez właściwe władze.

Bez uszczerbku dla przepisów art. 30, jeśli jeden lub kilka warunków przewidzianych w art. 5 lub 6 nie jest spełnionych, właściwe władze cofają zezwolenie, chyba że przedsiębiorstwo przetwórcze lub nabywca pasz do suszenia i/lub rozdrabniania dokona w terminie ustalonym w zależności od wagi problemu koniecznych formalności, tak aby na nowo spełniać wyżej wymienione warunki.

Artykuł 8

Zobowiązania dotyczące produkcji pasz

W przypadku gdy przedsiębiorstwo przetwórcze przystępuje do produkcji z jednej strony pasz poddanych dehydratacji i/lub koncentratów białkowych i z drugiej strony pasz suszonych na słońcu:

a)

produkcja pasz poddanych dehydratacji musi się odbywać w pomieszczeniach lub miejscach innych niż te przeznaczone do produkcji pasz suszonych na słońcu;

b)

produkty otrzymywane z obu produkcji muszą być składowane osobno;

c)

zabrania się mieszania w przedsiębiorstwie produktu należącego do jednej z tych grup z produktem należącym do drugiej grupy.

Artykuł 9

Zobowiązania dotyczące wprowadzania i wypuszczania produktów

Przed wprowadzeniem na swój teren produktów innych niż pasze przeznaczone do suszenia i/lub rozdrabniania, w celu wyprodukowania mieszanek, przedsiębiorstwo przetwórcze zawiadamia właściwe władze Państwa Członkowskiego, podając rodzaj i ilości wprowadzanych produktów.

Jeśli wprowadzenie dotyczy pasz, które zostały poddane suszeniu lub rozdrobnieniu przez inne przedsiębiorstwo przetwórcze, przedsiębiorstwo podaje również władzom ich pochodzenie oraz przeznaczenie. W takim wypadku wprowadzenie może odbywać się wyłącznie pod kontrolą właściwych władz i na warunkach przez nie ustalonych.

Susz paszowy, który opuścił dane przedsiębiorstwo przetwórcze, może być ponownie do niego wprowadzony tylko w celu przepakowania, pod kontrolą właściwych władz i na warunkach przez nie ustalonych.

Produkty po raz pierwszy lub ponownie wprowadzane na teren przedsiębiorstwa przetwórczego, zgodnie z niniejszym artykułem, nie mogą być składowane razem z suszem paszowym i/lub paszami rozdrabnianymi przez rzeczone przedsiębiorstwo. Są one ponadto umieszczane w księgowości przedsiębiorstwa, zgodnie z art. 12 ust. 1.

Artykuł 10

Określanie ciężaru, pobieranie próbek i analiza suszu paszowego

1.   Pobieranie próbek oraz ważenie suszu paszowego przewidziane w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 jest wykonywane przez przedsiębiorstwo przetwórcze w chwili, gdy susz paszowy opuszcza teren przedsiębiorstwa.

Jednakże jeśli susz paszowy został poddany mieszaniu w przedsiębiorstwie przetwórczym, pobieranie próbek i ważenie odbywa się przed procesem mieszania.

W przypadku gdy mieszanie jest wykonywane przed lub w trakcie suszenia, próbka jest pobierana po zakończeniu suszenia. Próbka opatrzona jest adnotacją wskazującą, że chodzi o mieszankę i określająca rodzaj dodatku, jego nazwę, całkowitą zawartość substancji azotowej w stosunku do suchej masy oraz wskaźnik jego zawartości w produkcie końcowym.

2.   Właściwe władze mogą nałożyć na przedsiębiorstwa przetwórcze obowiązek powiadamiania, co najmniej dwa robocze dni wcześniej, o każdej wysyłce suszu lub mieszance suszu paszowego, z podaniem dat i ilości, aby umożliwić przeprowadzenie wszelkich niezbędnych kontroli.

W ciągu każdego roku gospodarczego władze regularnie przeprowadzają pobieranie próbek i ważenie co najmniej 5 % suszu paszowego opuszczającego przedsiębiorstwo i co najmniej 5 % mieszanek suszu paszowego.

3.   Określenie poziomu wilgotności i zawartości białek surowych określonych w art. 3 dokonywane jest poprzez pobranie próbek w ilości powyżej 110 ton z każdej partii suszu paszowego opuszczającego przedsiębiorstwo przetwórcze lub mieszanych w nim, przy użyciu metody ustalonej przez dyrektywy Komisji 76/371/EWG (6), 71/393/EWG (7) i 72/199/EWG (8).

W przypadku wysyłki lub mieszanki kilku partii o jednakowej jakości, jeśli chodzi o skład gatunkowy, poziom wilgotności i zawartość białka, i których całkowity ciężar jest niższy lub równy 110 tonom, próbka jest pobierana z każdej partii. Jednakże analizie poddawana jest reprezentatywna mieszanka tych próbek.

Artykuł 11

Ważenie pasz i pomiar poziomu wilgotności pasz przeznaczonych do dehydratacji

1.   Poprzez systematyczne ważenie przedsiębiorstwa przetwórcze określają dokładne ilości pasz przeznaczonych do dehydratacji oraz pasz suszonych na słońcu, które są im dostarczane w celu przetworzenia.

2.   Przedsiębiorstwo przetwórcze nie ma obowiązku systematycznego ważenia, jeśli jego produkcja nie przekracza 1 000 ton w ciągu jednego roku gospodarczego i jeśli przedsiębiorstwo to udowodni właściwym władzom Państwa Członkowskiego, że nie ma możliwości skorzystania z systemu publicznego ważenia w promieniu pięciu kilometrów. W takim przypadku dostarczane ilości mogą być określane każdą inną metodą zatwierdzoną wcześniej przez wspomniane władze.

3.   Średnia wilgotność pasz przeznaczonych do dehydratacji mierzona jest przez przedsiębiorstwo przetwórcze poprzez porównanie ilości użytych z otrzymanymi ilościami suszu paszowego.

4.   Przed końcem pierwszego miesiąca każdego kwartału przedsiębiorstwa przetwórcze powiadamiają właściwe władze o średniej wilgotności, o której mowa w ust. 3, zanotowanej w trakcie poprzedniego kwartału w przetworzonych przez nie paszach przeznaczonych do dehydratacji.

Artykuł 12

Księgowość materiałowa przedsiębiorstw przetwórczych

1.   Księgowość materiałowa przedsiębiorstw przetwórczych, przewidziana w art. 10 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, jest prowadzona w powiązaniu z księgowością finansową i pozwala codziennie odnotowywać:

a)

ilości produktów wprowadzanych w celu dehydratacji i/lub rozdrobnienia, z podaniem, dla każdego odbioru:

daty wprowadzenia,

ilości,

gatunku lub gatunków określonych w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 dla pasz przeznaczonych do dehydratacji i, w stosownym przypadku, suszonych na słońcu,

poziomu wilgotności stwierdzonego w paszach przeznaczonych do dehydratacji,

pozycji w umowie i/lub deklaracji dostawy przewidzianych w art. 14 lub 15 niniejszego rozporządzenia;

b)

ilości wyprodukowanych oraz ewentualnych ilości wszystkich dodatków użytych podczas produkcji;

c)

ilości opuszczających przedsiębiorstwo z podaniem dla każdej partii, daty wysyłki, poziomu wilgotności i zawartości białka;

d)

ilości suszu paszowego, dla których dane przedsiębiorstwo przetwórcze już otrzymało pomoc i które zostają po raz pierwszy lub ponownie wprowadzane na teren przedsiębiorstwa;

e)

zapasów suszu paszowego na koniec każdego roku gospodarczego;

f)

produktów, które zostały zmieszane z lub dodane do pasz poddanych suszeniu i/lub rozdrobnieniu przez dane przedsiębiorstwo, z podaniem ich rodzaju, nazwy, całkowitej zawartości substancji azotowej w stosunku do masy suchej oraz poziomu ich zawartości w produkcie końcowym.

2.   Przedsiębiorstwa przetwórcze prowadzą księgowość materiałową oddzielnie dla pasz poddanych dehydratacji, pasz suszonych na słońcu, koncentratów białkowych i produktów poddanych dehydratacji.

3.   W przypadku gdy dane przedsiębiorstwo przeprowadza również dehydratację lub przetwarza produkty inne niż susz paszowy, prowadzi ono oddzielną księgowość materiałową dla tej działalności dehydratacji lub przetwórstwa.

Artykuł 13

Dokumenty poświadczające używane w księgowości materiałowej

1.   Na żądanie właściwych władz przedsiębiorstwa przetwórcze udostępniają im następujące dokumenty:

a)

elementy pozwalające określić moce produkcyjne przedsiębiorstwa;

b)

zapasy materiałów opałowych przedsiębiorstwa na początku i na końcu produkcji;

c)

faktury zakupu materiałów opałowych i odczyty zużycia energii elektrycznej w trakcie okresu produkcyjnego;

d)

wykaz godzin pracy suszarek, a dla pasz suszonych na słońcu – rozdrabniarek;

e)

kompletny bilans zużycia energii, zgodnie z załącznikiem I;

f)

umowy i/lub deklaracje dostaw.

2.   Przedsiębiorstwa przetwórcze sprzedające swoje produkty udostępniają właściwym władzom, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, faktury zakupu pasz przeznaczonych do suszenia i/lub rozdrabniania oraz faktury sprzedaży suszu paszowego, z podaniem przede wszystkim ilości i składu sprzedawanego produktu, a także nazwy i adresu nabywcy.

Przedsiębiorstwa przetwarzające produkcję swoich członków i dostarczające im susz paszowy udostępniają właściwym władzom, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, formularze wypuszczenia lub każdy inny dokument księgowy, zatwierdzony przez władze, z podaniem przede wszystkim ilości i składu dostarczanego produktu, a także nazw odbiorców.

Przedsiębiorstwa produkujące susz paszowy dla rolnika i dostarczające mu tą produkcję, udostępniają właściwym władzom, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1, faktury kosztów produkcji, z podaniem przede wszystkim ilości i składu wyprodukowanego suszu paszowego, a także nazwiska rolnika.

ROZDZIAŁ 3

UMOWY I DEKLARACJE DOSTAW

Artykuł 14

Umowy

1.   Każda umowa określona w art. 10 lit. c) ppkt i) oraz iii) rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, oprócz informacji przewidzianych w art. 12 wspomnianego rozporządzenia, musi przede wszystkim zawierać:

a)

nazwiska, imiona i adresy stron zawierających umowę;

b)

datę jej zawarcia;

c)

rok gospodarczy, którego dotyczy;

d)

gatunek lub gatunki pasz przeznaczonych do przetworzenia oraz ich przewidywane ilości;

e)

identyfikację działki lub działek rolniczych, na których uprawiane są pasze przeznaczone do przetworzenia, z odniesieniem do wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy, w którym działki te zostały zadeklarowane, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, oraz, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta lub deklaracja jest realizowana przed datą złożenia wniosku o pomoc jednorazową, zobowiązanie zadeklarowania wspomnianych działek we wniosku o jednorazową pomoc.

2.   Jeśli przedsiębiorstwo przetwórcze wykonuje umowę o przetwórstwie w sposób określony w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, zawartą z niezależnym producentem rolnym lub jednym czy kilkoma z jego członków, umowa musi zawierać również:

a)

produkt końcowy, który ma być dostarczony,

b)

koszty do zapłacenia przez producenta.

Artykuł 15

Deklaracje dostaw

1.   W przypadku przedsiębiorstwa przetwarzającego własną produkcję lub grupy producentów przetwarzającej produkcję swych członków, sporządzana jest deklaracja dostaw, która powinna zawierać przynajmniej:

a)

datę dostawy lub, w stosownym przypadku, orientacyjną datę, jeśli dostawa ma miejsce po złożeniu deklaracji dostawy właściwym władzom;

b)

ilości pasz odebranych lub do odebrania;

c)

gatunek lub gatunki pasz przeznaczonych do przetworzenia;

d)

w stosownym przypadku, nazwę i adres członka grupy producentów będącego dostawcą;

e)

identyfikację działki lub działek rolniczych, na których uprawiane są pasze przeznaczone do przetworzenia, z odniesieniem do wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy, w którym działki te zostały zadeklarowane, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, oraz, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta lub deklaracja jest realizowana przed datą złożenia wniosku o pomoc jednorazową, zobowiązanie zadeklarowania wspomnianych działek we wniosku o jednorazową pomoc.

2.   W przypadku przedsiębiorstwa zaopatrywanego przez zatwierdzonego nabywcę, sporządzana jest deklaracja dostaw, która powinna zawierać przynajmniej:

a)

tożsamość zatwierdzonego nabywcy;

b)

datę dostawy lub, w stosownym przypadku, orientacyjną datę dostawy, jeśli ma ona miejsce po złożeniu deklaracji dostawy właściwym władzom;

c)

ilości pasz odebranych lub do odebrania, z podziałem zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy nabywcami i producentami z podaniem numerów tych umów;

d)

gatunek lub gatunki pasz przeznaczonych do przetworzenia;

e)

identyfikację działki lub działek rolniczych, na których uprawiane są pasze przeznaczone do przetworzenia, z odniesieniem do wniosku o udzielenie jednorazowej pomocy, w którym działki te zostały zadeklarowane, zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, oraz, w przypadku gdy umowa zostaje zawarta lub deklaracja jest realizowana przed datą złożenia wniosku o pomoc jednorazową, zobowiązanie zadeklarowania wspomnianych działek we wniosku o jednorazową pomoc.

Artykuł 16

Data umowy lub deklaracji

Umowy oraz deklaracje dostaw o których mowa w art. 14 i 15, są sporządzane na piśmie na co najmniej dwa dni robocze przed datą dostawy.

Niemniej jednak Państwa Członkowskie mogą wprowadzić wymagany termin od 2 do 8 dni roboczych przed datą dostawy.

Artykuł 17

Przekazywanie danych

Przedsiębiorstwa przetwórcze i nabywcy pasz przeznaczonych do suszenia i/lub rozdrabniania przekazują właściwym władzom, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, listę indykatywną umów zawartych w poprzednim miesiącu i deklaracji dostaw sporządzonych w poprzednim miesiącu.

Lista musi zawierać przede wszystkim:

a)

tożsamość kontrahenta przedsiębiorstwa przetwórczego lub zatwierdzonego nabywcy lub składającego deklarację w przypadku przedsiębiorstwa przetwarzającego własną produkcję lub grupy producentów przetwarzającej produkcję swych członków,

b)

datę umowy lub deklaracji dostawy,

c)

oznaczenia identyfikujące działki rolnicze,

d)

numer wniosku o jednorazową pomoc.

Władze mogą zażądać przekazania listy drogą elektroniczną.

ROZDZIAŁ 4

WNIOSKI O POMOC I WYPŁATY POMOCY

Artykuł 18

Data składania wniosków o pomoc

1.   W celu skorzystania z pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 przedsiębiorstwo przetwórcze składa wniosek o pomoc w odniesieniu do produktów, które opuściły wspomniane przedsiębiorstwo w danym miesiącu, najpóźniej 45 dni kalendarzowych od ostatniego dnia tego miesiąca.

2.   Za wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności:

a)

złożenie wniosku po upływie terminu określonego w ust. 1 powoduje redukcję kwot do których przedsiębiorstwo miałoby prawo, gdyby wniosek został złożony w przewidzianym terminie o 1% za każdy dzień roboczy spóźnienia;

b)

jeśli opóźnienie przekracza 25 dni kalendarzowych, wniosek nie zostaje przyjęty.

3.   Żaden wniosek o pomoc przedstawiony z tytułu danego roku gospodarczego nie może zostać złożony później niż dnia 15 kwietnia następującego po zakończeniu tego roku gospodarczego, za wyjątkiem zaistnienia siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności.

Artykuł 19

Treść wniosku

1.   Wniosek o pomoc powinien zawierać przynajmniej:

a)

nazwisko, imię, adres i podpis wnioskodawcy;

b)

ilości, dla których wnioskuje się o pomoc, z podziałem na partie;

c)

datę, z którą każda partia opuszcza teren przedsiębiorstwa;

d)

informację, że zgodnie z art. 10 ust. 3, pobrano próbki z każdej partii w momencie opuszczania przedsiębiorstwa przetwórczego lub w momencie mieszania przez przedsiębiorstwo wyprodukowanego suszu paszowego oraz wszelkie informacje niezbędne do zidentyfikowania tych próbek;

e)

wskazanie w poszczególnych partiach wszystkich ewentualnych dodatków, z podaniem ich rodzaju, nazwy, całkowitej zawartości substancji azotowej w stosunku do masy suchej oraz poziomu ich zawartości w produkcie końcowym;

f)

w przypadku mieszanki, wskazanie w poszczególnych partiach zawartości białka surowego w suszu paszowym wyprodukowanym w przedsiębiorstwie zawartych w mieszance, po odjęciu całkowitej zawartości substancji azotowej wniesionej przez dodatki.

2.   Pomoc, która ma zostać przyznana przedsiębiorstwu przetwórczemu, dotyczy wyłącznie suszu paszowego poddanemu suszeniu i/lub rozdrobnieniu w przedsiębiorstwie, po odjęciu ciężaru wszystkich dodatków.

Artykuł 20

Zaliczki

1.   Aby móc otrzymać zaliczkę zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, do wniosku o pomoc należy dołączyć zaświadczenie złożenia zabezpieczenia przewidzianego we wspomnianym ustępie.

2.   Państwa Członkowskie podejmą środki niezbędne do zweryfikowania prawa do otrzymania pomocy w ciągu dziewięćdziesięciu dni kalendarzowych, licząc od daty złożenia wniosku.

Artykuł 21

Końcowa kwota pomocy

1.   Komisja ustala, zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, końcową kwotę pomocy, o której mowa w art. 4 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia. Kwota ta zostaje obliczona na podstawie przekazanych przez Państwa Członkowskie danych, zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi niniejszego rozporządzenia.

2.   W przypadku gdy, wskutek późniejszych kontroli, jedno lub kilka Państw Członkowskich składa drugie oświadczenie zgodnie z art. 33 ust. 1 akapit drugi, stosownie umotywowane i w którym przedstawione wartości są wyższe od wartości zawartych w pierwszym oświadczeniu, to drugie oświadczenie jest brane pod uwagę tylko wtedy, gdy końcowa kwota pomocy, obliczona w oparciu o pierwsze oświadczenie, nie została przyznana. W tym przypadku ilości suszu paszowego, które nie zostaną tym samym wzięte pod uwagę, zostaną przesunięte na następny rok gospodarczy.

3.   W stosownym przypadku saldo przewidziane w art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 jest wypłacane w terminie sześćdziesięciu dni kalendarzowych, licząc od daty opublikowania przez Komisję końcowej kwoty pomocy na dany rok gospodarczy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 22

Kurs wymiany

Terminem operacyjnym dla kursu walutowego mającego zastosowanie dla pomocy przewidzianej w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 jest pierwszy dzień miesiąca, w którym dana partia suszu paszowego opuszcza teren zatwierdzonego przedsiębiorstwa przetwórczego.

ROZDZIAŁ 5

KONTROLE

Artykuł 23

Ogólne zasady kontroli

1.   Kontrole administracyjne i kontrole na miejscu przewidziane niniejszym rozporządzeniem są przeprowadzane w sposób zapewniający skuteczną weryfikację przestrzegania warunków przyznawania pomocy.

2.   Wnioski o pomoc są odrzucane, jeśli przedsiębiorstwo przetwórcze uniemożliwia przeprowadzenie kontroli na miejscu.

Artykuł 24

Kontrole administracyjne

1.   Celem kontroli administracyjnych jest wykrycie nieprawidłowości, zwłaszcza poprzez kontrole przekrojowe.

Kontrole przekrojowe przeprowadzane przez właściwe władze obejmują działki rolnicze zadeklarowane we wniosku o jednorazową pomoc, w umowach i/lub deklaracjach dostaw oraz stanowiące odniesienie działki figurujące w systemie identyfikacji działek rolniczych w celu sprawdzenia kwalifikowalności do objęcia płatnościami powierzchniowymi i uniknięcia wszelkich nieuzasadnionych przypadków przyznania pomocy.

2.   Ujawnienie nieprawidłowości wykrytych w trakcie kontroli przekrojowych powoduje wszczęcie odpowiedniej procedury administracyjnej i, w stosownym przypadku, przeprowadzenie kontroli na miejscu.

Artykuł 25

Kontrole na miejscu

1.   Kontrole na miejscu nie są zapowiadane. Jednakże możliwe jest powiadomienie, ściśle ograniczone do minimalnego koniecznego terminu, o ile nie zaszkodzi ono celowi kontroli. Powiadomienie nie może przekraczać 48 godzin, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków.

2.   W stosownym przypadku kontrole na miejscu przewidziane niniejszym rozporządzeniem są przeprowadzane łącznie z innymi kontrolami przewidzianymi w ustawodawstwie wspólnotowym.

3.   W przypadku gdy kontrole pozwalają stwierdzić znaczne nieprawidłowości w danym regionie lub w danym przedsiębiorstwie przetwórczym, właściwe władze zwiększą odpowiednio ilość, częstotliwość i zakres kontroli na miejscu w danych przedsiębiorstwach w roku bieżącym i następnym.

4.   Państwa Członkowskie ustanawiają kryteria wyboru próbek kontrolnych. Jeśli kontrola próbki wykaże nieprawidłowości, w konsekwencji wielkość i podstawa próbki zostają odpowiednio rozszerzone.

Artykuł 26

Kontrole na miejscu przedsiębiorstw przetwórczych

1.   Przynajmniej raz w ciągu roku gospodarczego właściwe władze przeprowadzają kontrolę księgowości materiałowej określonej w art. 12 wszystkich przedsiębiorstw przetwórczych, a zwłaszcza powiązań między księgowością materiałową i finansową.

2.   Właściwe władze wyrywkowo sprawdzają dokumenty poświadczające odnoszące się do księgowości materiałowej przedsiębiorstw przetwórczych.

Jednakże jeśli chodzi o nowo zatwierdzone przedsiębiorstwa, weryfikacja obejmuje wszystkie wnioski przedłożone w pierwszym roku ich działalności.

Artykuł 27

Kontrole na miejscu innych podmiotów uczestniczących

1.   Właściwe władze przeprowadzają regularne kontrole dodatkowe dostawców surowców oraz podmiotów, którym dostarczany jest susz paszowy.

Kontrole te obejmują:

a)

co najmniej 5% partii stanowiących przedmiot wniosku o pomoc, w celu sprawdzenia przebytej drogi aż do końcowego odbiorcy;

b)

co najmniej 5% umów i deklaracji dostaw, w celu sprawdzenia działki pochodzenia produktów dostarczanych przedsiębiorstwom przetwórczym.

2.   Podmioty poddawane kontroli na miejscu są wybierane przez właściwe władze na podstawie analizy ryzyka, która uwzględnia:

a)

kwotę pomocy;

b)

ewolucję pomocy w stosunku do roku poprzedniego;

c)

wyniki kontroli przeprowadzonych w ciągu poprzednich lat;

d)

inne parametry określane przez Państwa Członkowskie.

Co roku właściwe władze dokonują oceny skuteczności parametrów analizy ryzyka stosowanych w poprzednich latach.

3.   Właściwe władze systematycznie zachowują dokumenty poświadczające powody, dla których dany rolnik został wybrany do kontroli na miejscu. Są one udostępniane inspektorowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie kontroli na miejscu przed jej rozpoczęciem.

Artykuł 28

Sprawozdanie z kontroli

1.   Każda kontrola na miejscu stanowi przedmiot sprawozdania z kontroli zawierającego szczegółowy opis różnych aspektów kontroli.

2.   Podmiot kontrolowany ma możliwość podpisania sprawozdania i dodania swoich uwag. Otrzymuje on także kopię sprawozdania z kontroli.

ROZDZIAŁ 6

OBNIŻKI I WYŁĄCZENIA

Artykuł 29

Obniżki i wyłączenia stosowane w przypadku zawyżonych deklaracji przedsiębiorstw przetwórczych

Jeśli ilość suszu paszowego wskazana w jednym lub kilku wnioskach o pomoc jest wyższa niż ilość kwalifikująca się zgodnie z art. 3, stosuje się następujące zasady:

a)

jeśli różnica stwierdzona we wniosku o pomoc nie przekracza 20% ilości kwalifikujących się, kwota pomocy jest obliczana na podstawie ilości kwalifikującej się, zredukowanej o podwójną stwierdzoną różnicę;

b)

jeśli różnica stwierdzona we wniosku o pomoc przekracza 20% ilości kwalifikujących się, wniosek zostaje odrzucony;

c)

jeśli różnica stwierdzona we wniosku o pomoc nie przekracza 20% ilości kwalifikujących się, ale jest to drugi stwierdzony przypadek przekroczenia ilości w trakcie jednego roku gospodarczego, wniosek zostaje odrzucony;

d)

jeśli różnica stwierdzona we wniosku o pomoc przekracza 50% ilości kwalifikujących się lub, jeśli ponownie stwierdzono różnicę powyżej 20% i poniżej 50% w trakcie jednego roku gospodarczego, żadna pomoc nie zostaje przyznana na bieżący rok gospodarczy.

Należna kwota jest pobierana z wypłat z tytułu pomocy, o którą przedsiębiorstwo może się ubiegać na podstawie wniosków o pomoc, złożonych przez nie w ciągu lat gospodarczych następujących po roku, w czasie którego stwierdzono nieprawidłowości.

Jeśli zostanie stwierdzone, że nieprawidłowości określone w pierwszym akapicie zostały spowodowane umyślnie przez przedsiębiorstwo przetwórcze, pomoc nie zostanie przyznana beneficjentowi w trakcie bieżącego i następnego roku gospodarczego.

Artykuł 30

Obniżki i wyłączenia stosowane w przypadku nieprzestrzegania niektórych warunków otrzymania zezwoleń przez przedsiębiorstwa przetwórcze i zatwierdzonych nabywców

Jeśli zostanie stwierdzone, że księgowość materiałowa nie spełnia warunków określonych w art. 12 lub że nie można ustalić powiązań między księgowością materiałową, finansową i dostarczonymi dokumentami poświadczającymi, bez uszczerbku dla obniżek i wyłączeń określonych w art. 29, pomoc dla przedsiębiorstwa przetwórczego zostaje obniżona o 10% do 30% kwoty pomocy wnioskowanej na dany rok gospodarczy, w zależności od powagi stwierdzonych uchybień.

Jeśli te same nieprawidłowości zostaną ponownie stwierdzone w okresie dwóch lat od pierwszego stwierdzenia, właściwe władze cofają przedsiębiorstwu zezwolenie minimalnie na okres jednego roku gospodarczego i maksymalnie na okres trzech lat gospodarczych.

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 31

Siła wyższa i okoliczności wyjątkowe

Kierujący przedsiębiorstwem przetwórczym powiadamia na piśmie właściwe władze, w terminie dziesięciu dni roboczych, licząc od dnia, w którym jest to możliwe, o przypadkach zaistnienia siły wyższej lub wyjątkowych okolicznościach oraz przedstawia odpowiednie dowody na ich istnienie.

Artykuł 32

Dodatkowe środki i wzajemna pomoc Państw Członkowskich

1.   Państwa Członkowskie podejmą wszelkie dodatkowe niezbędne środki mające na celu właściwe stosowanie wspólnej organizacji rynku w sektorze suszu paszowego i udzielają sobie wzajemnej pomocy w celu przeprowadzania kontroli przewidzianych niniejszym rozporządzeniem. Pod tym względem, jeśli niniejsze rozporządzenie nie przewiduje stosownych obniżek lub wyłączeń, Państwa Członkowskie mogą nałożyć odpowiednie krajowe kary w stosunku do przedsiębiorstw przetwórczych lub innych podmiotów handlowych, takich jak rolnicy lub nabywcy biorący udział w mechanizmie pomocy, celem zagwarantowania przestrzegania warunków przyznawania pomocy.

2.   Państwa Członkowskie udzielają sobie wzajemnej pomocy, aby zapewnić skuteczność kontroli i umożliwić weryfikację autentyczności przedstawianych dokumentów i/lub dokładność wymienianych danych.

Artykuł 33

Przekazywanie danych do Komisji przez Państwa Członkowskie

1.   Na początku każdego kwartału Państwa Członkowskie przesyłają Komisji dane o ilości suszu paszowego, dla których złożono wnioski o pomoc przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 w trakcie poprzedniego kwartału, z podziałem na miesiące opuszczenia terenu przedsiębiorstw przetwórczych.

Najpóźniej dnia 31 maja każdego roku Państwa Członkowskie przesyłają Komisji dane o ilości suszu paszowego, który objęto pomocą w trakcie poprzedniego roku gospodarczego.

Przekazywane dane określone w pierwszym i drugim akapicie przedstawiane są z podziałem na kategorie określone w art. 2 pkt 1. Te dane będą wykorzystane przez Komisję do ustalenia, czy nie przekroczono maksymalnego gwarantowanego limitu.

2.   Państwa Członkowskie przekazują Komisji:

a)

najpóźniej dnia 30 kwietnia każdego roku dane dotyczące szacunkowych ilości zapasów suszu paszowego w przedsiębiorstwie przetwórczym na dzień 31 marca danego roku;

b)

najpóźniej dnia 30 kwietnia 2005 r. dane dotyczące ilości zapasów suszu paszowego w przedsiębiorstwie przetwórczym na dzień dnia 31 marca 2005 r., które podlegają przepisom art. 34;

c)

najpóźniej dnia 31 maja każdego roku dane dotyczące liczby nowych, cofniętych i tymczasowych zezwoleń w poprzednim roku gospodarczym;

d)

najpóźniej dnia 31 maja każdego roku statystyki dotyczące kontroli przeprowadzanych na mocy art. 23–28 oraz dane dotyczące obniżek i wyłączeń stosowanych na mocy art. 29, 30 i 31 w poprzednim roku gospodarczym, zgodnie z załącznikiem III;

e)

najpóźniej dnia 31 maja każdego roku, bilans zużycia energii użytej do produkcji pasz poddanych dehydratacji, zgodnie z załącznikiem I, oraz ewolucję powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin strączkowych i innych pasz zielonych, zgodnie z załącznikiem II, w poprzednim roku gospodarczym;

f)

w miesiącu następującym po zakończeniu każdego kwartału dane dotyczące średniej wilgotności odnotowanej w trakcie poprzedniego kwartału w paszach przeznaczonych do dehydratacji i przedstawione przez przedsiębiorstwa przetwórcze zgodnie z art. 11 ust. 4;

g)

najpóźniej dnia 1 maja 2005 r. podjęte środki mające na celu wykonanie rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 oraz niniejszego rozporządzenia, a zwłaszcza środki w postaci krajowych sankcji przewidzianych w art. 30 niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Artykuł 34

Zapasy na dzień 31 marca 2005 r.

1.   Susz paszowy wyprodukowany w roku gospodarczym 2004/2005, który nie opuścił przedsiębiorstwa przetwórczego lub jednego z miejsc składowania określonych w art. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia, przed dniem 31 marca 2005 r. może zostać objęty pomocą przewidzianą w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 603/95 w roku gospodarczym 2005/2006, pod warunkiem że:

a)

spełnia warunki określone w art. 3 niniejszego rozporządzenia;

b)

opuszcza przedsiębiorstwo przetwórcze pod kontrolą właściwych władz w warunkach przewidzianych w art. 10 i 11 niniejszego rozporządzenia;

c)

zostaje uwzględniony w ramach krajowych gwarantowanych limitów przyznanych zainteresowanym Państwom Członkowskim na rok gospodarczy 2004/2005;

d)

został zadeklarowany i zatwierdzony w roku gospodarczym 2004/2005.

2.   Właściwe władze zainteresowanych Państw Członkowskich przyjmują wszystkie konieczne środki kontrolne celem zapewnienia przestrzegania przepisów ust. 1.

Artykuł 35

Fakultatywny okres przejściowy

Państwa Członkowskie stosujące fakultatywny okres przejściowy zgodnie z art. 71 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 wypłacają przedsiębiorstwom przetwórczym, w celu przekazania producentom, pomoc określoną w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, na podstawie ilości, którym przyznano pomoc przewidzianą w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003, którego górną granicę określa załącznik VII pkt D do rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

W przypadku gdy przedsiębiorstwo przetwórcze zaopatruje się w pasze pochodzące z innego Państwa Członkowskiego, pomoc określona w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zostaje wypłacona przedsiębiorstwom przetwórczym w celu przekazania jej producentowi tylko, jeśli znajduje się on w Państwie Członkowskim stosującym fakultatywny okres przejściowy.

Suma tej pomocy i pomocy przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 1786/2003 nie może przekroczyć maksymalnego wsparcia przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 603/95 w odniesieniu do sektora.

Pomoc określona w art. 71 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 jest ustalana zgodnie z procedurą określoną w art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1786/2003 i jest wypłacana przedsiębiorstwom przetwórczym, które przekazują ją producentom w terminie piętnastu dni roboczych.

Artykuł 36

Postanowienia dotyczące roku gospodarczego 2004/2005

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 785/95.

Jednakże przepisy tego rozporządzenia stosowane w celach zarządzania obowiązującym systemem wsparcia w roku gospodarczym 2004/2005 obowiązują do chwili ostatecznego rozliczenia rezultatów wspomnianego roku gospodarczego.

Artykuł 37

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r..

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 114. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).

(2)  Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 118/2005 (Dz.U. L 24 z 27.1.2005, str. 15).

(3)  Dz.U. L 63 z 21.3.1995, str. 1.

(4)  Dz.U. L 79 z 7.4.1995, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1413/2001 (Dz.U. L 191 z 13.7.2001, str. 8).

(5)  Dz.U. L 141 z 30.4.2004, str. 18.

(6)  Dz.U. L 102 z 15.4.1976, str. 1.

(7)  Dz.U. L 279 z 20.12.1971, str. 7.

(8)  Dz.U. L 123 z 29.5.1972, str. 6.


ZAŁĄCZNIK I

Bilans zużycia energii użytej do produkcji pasz poddanych dehydratacji

Państwo Członkowskie:

Rok gospodarczy:


 

Przedmiot

Jednostka

Ilość

a

Produkcja pasz poddanych dehydratacji

tony pasz poddanych dehydratacji

 

b

Średnia wilgotność na wejściu

%

 

c

Średnia wilgotność na wyjściu

%

 

d

Średnia temperatura powietrza na wlocie suszarki

°Celsjusza

 

e

Zużycie specyficzne

megadżul na kg pasz poddanych dehydratacji

 

f

Rodzaj używanego opału: (gaz, węgiel, węgiel brunatny, olej, elektryczność, biomasa)

 

 

g

Wartość opałowa w megadżulach na jednostkę energii

megadżul na jednostkę energii

 

h

Ilość użytego opału:

a)

w tonach opału,

 

i

b)

w megadżulach

 


ZAŁĄCZNIK II

Ewolucja powierzchni przeznaczonych pod uprawę roślin strączkowych i innych pasz zielonych

Państwo Członkowskie:

Rok gospodarczy:


 

Kody Cronos-Eurostat

Pasze zielone

Powierzchnia (w 1 000 ha)

a

2611 + 2670

a = b + c Pasze zielone uprawiane na gruntach ornych, w tym:

 

b

2611

b)

pasze jednoroczne (kukurydza, inne)

 

c

2670

c)

pasze wieloletnie (koniczyna, lucerna, łąki i pastwiska czasowe)

 

d

2672

W tym: lucerna

 

e

0002

Całkowita powierzchnia łąk i pastwisk trwałych

 


ZAŁĄCZNIK III

A.   Statystyki kontroli, Populacja poddawana kontrolom

A.   

Zezwolenia przedsiębiorstw przetwórczych:

A.1.

Liczba przedsiębiorstw zatwierdzonych na dany rok gospodarczy

 

A.2.

Liczba nowych zezwoleń

 

A.3.

Liczba cofniętych zezwoleń

 

A.4.

w tym cofnięte na mniej niż jeden rok gospodarczy

 

A.5.

w tym cofnięte na jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych

 

B.   

Zezwolenia nabywców pasz przeznaczonych do suszenia i/lub rozdrabniania

B.1.

Liczba nabywców pasz przeznaczonych do suszenia i/lub rozdrabniania zatwierdzonych na dany rok gospodarczy

 

B.2.

Liczba nowych zezwoleń

 

B.3.

Liczba cofniętych zezwoleń

 

B.4.

w tym cofnięte na mniej niż jeden rok gospodarczy

 

B.5.

w tym cofnięte na jeden rok gospodarczy lub więcej lat gospodarczych

 

C.   

Umowy

C.1.

Liczba umów

 

C.2.

Liczba rolników, których umowy dotyczą

 

C.3.

Liczba działek zawartych w umowach

 

C.4.

Powierzchnia (w ha) objęta umowami

 

D.   

Deklaracje dostaw

D.1.

Liczba deklaracji dostaw

 

D.2.

Liczba rolników, których deklaracje dotyczą

 

D.3.

Liczba działek zawartych w deklaracjach dostaw

 

D.4.

Powierzchnia (w ha) objęta deklaracjami dostaw

 

E.   

Złożone wnioski

E.1.

Liczba złożonych wniosków

 

E.2.

Liczba partii, których wnioski dotyczą

 

E.3.

Ilość przetworzona

 

E.4.

Ilość wypuszczona (przedmiot wniosków o pomoc)

 

B.   Statystyki kontroli, Liczba kontroli i wyniki

A.

Kontrola powierzchni zadeklarowanych w umowach i wnioskach o jednorazową pomoc

liczba rolników

liczba umów

liczba działek

powierzchnia

zadeklarowane ilości niekwalifikujące się

sankcje krajowe (art.32)

A.1.   

Kontrole administracyjne:

A.1.1.

Dwukrotne zadeklarowanie tej samej powierzchni przez jednego lub kilku wnioskodawców

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Niezgodności pomiędzy umową (lub deklaracją dostawy) i wnioskiem o pomoc jednorazową

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Kontrole na miejscu zadeklarowanych powierzchni:

A.2.1.

Liczba kontroli na miejscu

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Brak anomalii

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Zawyżone deklaracje

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Zaniżone deklaracje

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Inny rodzaj uprawy, niż zadeklarowany

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Inne naruszenia

 

 

 

 

 

 


B.

Kontrole nabywców pasz przeznaczonych do suszenia i/lub rozdrabniania

liczba nabywców

liczba umów

B.1.

Liczba kontroli na miejscu

 

 

B.2.

Brak anomalii

 

 

B.3.

Nieprawidłowości w księgowości materiałowej

 

 

B.4.

Inne naruszenia

 

 


C.

Kontrole przedsiębiorstw przetwórczych

liczba przedsiębiorstw

liczba wniosków

liczba partii

ilość suszu paszowego wypuszczonego

ilość suszu paszowego mieszanego

C.1.   

Kontrole administracyjne:

C.1.1.

Podania opóźnione, zwłoka do 25 dni

 

 

 

 

 

C.1.2.

Podania opóźnione, zwłoka powyżej 25 dni

 

 

 

 

 

C.1.3.

Brak wcześniejszego powiadomienia o wypuszczeniu

 

 

 

 

 

C.1.4.

Nieprzestrzeganie kryteriów wilgotności i/lub zawartości białka

 

 

 

 

 

C.1.5.

Wykryte inne naruszenia

 

 

 

 

 

C.2.   

Kontrole na miejscu przedsiębiorstw przetwórczych

C.2.1.

Liczba kontroli na miejscu

 

 

 

 

 

C.2.2.

Liczba pobranych próbek (art. 10 ust.2)

 

 

 

 

 

C.2.3.

Brak wcześniejszego powiadomienia o wypuszczeniu

 

 

 

 

 

C.2.4.

Nieprzestrzeganie kryteriów wilgotności i/lub zawartości białka

 

 

 

 

 

C.2.5.

Nieprawidłowości związane z ważeniem

 

 

 

 

 

C.2.6.

Niezgodności pomiędzy księgowością materiałową i finansową

 

 

 

 

 

C.2.7.

Inne przypadki nieprawidłowości w księgowości materiałowej

 

 

 

 

 

C.2.8.

Wykryte inne naruszenia

 

 

 

 

 

C.3.   

Stosowane sankcje (art. 29):

C.3.1.

Różnica 20 % lub poniżej (art. 29 lit. a))

 

 

 

 

 

C.3.2.

Powtórna różnica 20 % lub poniżej (art. 29 lit. c))

 

 

 

 

 

C.3.3.

Różnica przekraczająca 20 % lecz nieprzekraczająca 50 % (art. 29 lit. b))

 

 

 

 

 

C.3.4.

Powtórna różnica przekraczająca 20 % lecz poniżej 50 % (art. 29 lit. d))

 

 

 

 

 

C.3.5.

Różnica powyżej 50 % (art. 29 lit. d))

 

 

 

 

 

C.3.6.

Umyślne nieprawidłowości (art. 29 akapit trzeci)

 

 

 

 

 

C.3.7.

Sankcje finansowe od 10 % do 30 % (art. 30)

 

 

 

 

 


D.

Kontrola drogi przebytej przez produkty (art. 27 ust. 1)

liczba partii

ilość suszu paszowego wypuszczonego

ilość suszu paszowego mieszanego

D.1.

Kontrola rzeczywistości zakupów pasz przeznaczonych do suszenia i rozdrabniania (dostawa i płatność)

 

 

 

D.2.

Kontrola rzeczywistości (odbiór i płatność) wypuszczenia suszu paszowego do pierwszego pośrednika („przedsiębiorstwa handlowe”)

 

 

 

D.3.

Kontrola rzeczywistości (odbiór i płatność) wypuszczenia suszu paszowego do końcowego odbiorcy

 

 

 


Top