EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2216

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2216/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i RadyTekst mający znaczenie dla EOG

Dz.U. L 319M z 29.11.2008, p. 1–77 (MT)
Dz.U. L 386 z 29.12.2004, p. 1–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011; Uchylony przez 32010R0920

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2216/oj

29.12.2004   

PL

Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej

L 386/1


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2216/2004

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Przedmiot i definicje

Rozdział II

Rejestry i dzienniki transakcji

Rozdział III

Zawartość rejestrów

Sekcja 1

Składanie raportów i poufność

Sekcja 2

Rachunki

Sekcja 3

Rachunki stron

Sekcja 4

Rachunki posiadania operatora

Sekcja 5

Osobiste rachunki posiadania

Sekcja 6

Tabele

Sekcja 7

Kody i identyfikatory

Rozdział IV

Sprawdzenia i procedury

Sekcja 1

Blokowanie rachunków

Sekcja 2

Automatyczne sprawdzenia oraz proces uzgadniania danych

Sekcja 3

Wykonanie i finalizacja procesów

Rozdział V

Transakcje

Sekcja 1

Rozdzielenie i wydanie przydziałów na okres 2005–2007

Sekcja 2

Rozdzielenie i wydanie przydziałów na okres 2008–2012 oraz każdy kolejny pięcioletni okres

Sekcja 3

Przekazania i uprawnienia

Sekcja 4

Zweryfikowane emisje

Sekcja 5

Odstąpienie przydziałów

Sekcja 6

Anulowanie i wycofanie

Sekcja 7

Anulowanie i wymiana

Sekcja 8

Dobrowolne anulowanie i wycofanie

Rozdział VI

Normy zabezpieczenia, uwierzytelnienie i prawa dostępu

Rozdział VII

Dostępność i rzetelność informacji

Rozdział VIII

Zapisy i opłaty

Rozdział IX

Przepisy końcowe

Załącznik I

Załącznik II

Załącznik III

Załącznik IV

Załącznik V

Załącznik VI

Tabela VI-1:

Kod identyfikacji jednostki

Tabela VI-2:

Ważne kombinacje: początkowy typ jednostki – uzupełniający typ jednostki

Tabela VI-3:

Kod identyfikacji rachunku

Tabela VI-4:

Kod identyfikacji pozwolenia

Tabela VI-5:

Kod identyfikacji posiadacza rachunku

Tabela VI-6:

Kod identyfikacji instalacji

Tabela VI-7:

Kod identyfikacji korelacji

Załącznik VII

Załącznik VIII

Tabela VIII-1:

Schemat sekwencji komunikatów dla procesów dotyczących rachunku lub zweryfikowanych emisji

Tabela VIII-2:

Schemat statusu procesów dotyczących rachunku lub zweryfikowanych emisji

Tabela VIII-3:

Składniki i funkcje dla procesów dotyczących rachunku lub zweryfikowanych emisji

Tabela VIII-4:

Składnik MgmtOfAccountWS

Tabela VIII-5:

Funkcja MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Tabela VIII-6:

Funkcja MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Tabela VIII-7:

Funkcja MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Tabela VIII-8:

Funkcja MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Tabela VIII-9:

MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Tabela VIII-10:

Składnik AccountManagement

Tabela VIII-11:

Funkcja ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Tabela VIII-12:

Funkcja ManagementOfAccount.CreateAccount()

Tabela VIII-13:

Funkcja AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Tabela VIII-14:

Funkcja ManagementOfAccount.UpdateAccount()

Tabela VIII-15:

Funkcja ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Tabela VIII-16:

ManagementOfAccount.CloseAccount()

Tabela VIII-17:

ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Tabela VIII-18:

ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Tabela VIII-19:

Drugorzędne sprawdzenia

Załącznik IX

Tabela IX-1:

Trzeciorzędne sprawdzenia

Załącznik X

Tabela X-1:

Drugorzędne sprawdzenia

Załącznik XI

Załącznik XII

Tabela XII-1:

Kody odpowiedzi niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Załącznik XIII

Załącznik XIV

Załącznik XV

Załącznik XVI

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającą dyrektywę Rady 96/61/WE (1), w szczególności jej art. 19 ust. 3,

uwzględniając decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto (2), w szczególności jej art. 6 ust. 1 akapit pierwszy, zdanie drugie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Niezbędny jest zintegrowany wspólnotowy system rejestrów zawierający rejestry Wspólnoty oraz jej Państw Członkowskich ustanowione stosownie do art. 6 decyzji nr 280/2004/WE, które obejmują rejestry ustanowione stosownie do art. 19 dyrektywy 2003/87/WE oraz niezależny dziennik transakcji Wspólnoty ustanowiony stosownie do art. 20 tejże dyrektywy, w celu zapewnienia, aby wydawanie, przekazywanie i anulowanie przydziałów nie powodowało nieprawidłowości i aby transakcje były zgodne ze zobowiązaniami wynikającymi z Konwencji Ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) oraz Protokołu z Kioto.

(2)

Zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska (3) oraz decyzji 19/CP.7 Konferencji Stron UNFCCC należy regularnie udostępniać do publicznej wiadomości dokładne sprawozdania w celu zapewnienia, aby społeczeństwo miało dostęp do informacji utrzymywanych w zintegrowanym systemie rejestrów, z zastrzeżeniem określonych wymogów poufności.

(3)

Należy przestrzegać ustawodawstwa Wspólnoty dotyczącego ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, w szczególności dyrektywy 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (4), dyrektywy 2002/58/WE dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (5) oraz rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (6), tam, gdzie dotyczą one informacji utrzymywanych i przetwarzanych stosownie do niniejszego rozporządzenia.

(4)

Każdy rejestr powinien zawierać jeden rachunek Strony dotyczący utrzymywania, jeden rachunek dotyczący wycofania oraz rachunki anulowania i wymiany wymagane stosownie do decyzji 19/CP.7 Konferencji Stron UNFCCC dla każdego okresu zobowiązania i każdy rejestr ustanowiony stosownie do art. 19 dyrektywy 2003/87/WE powinien zawierać rachunki utrzymywania przeznaczone dla operatorów i innych osób, wymagane do spełnienia wymagań tejże dyrektywy. Każdy taki rachunek powinien być stworzony zgodnie ze znormalizowanymi procedurami w celu zapewnienia integralności systemu rejestrów oraz publicznego dostępu do informacji utrzymywanych w tym systemie.

(5)

Artykuł 6 decyzji nr 280/2004/WE wymaga, aby Wspólnota i jej Państwa Członkowskie zastosowały funkcjonalne i techniczne specyfikacje dotyczące standardów wymiany danych dla systemu rejestrów zgodnie z Protokołem z Kioto, opracowane stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC w sprawie ustanowienia i prowadzenia rejestrów i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty. Zastosowanie i opracowanie tych specyfikacji w odniesieniu do zintegrowanego systemu rejestrów Wspólnoty pozwala na włączenie rejestrów ustanowionych stosownie do art. 19 dyrektywy 2003/87/WE do rejestrów ustanowionych stosownie do art. 6 decyzji nr 2800/2004/WE.

(6)

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty będzie wykonywał automatyczne sprawdzenia wszystkich procesów w systemie rejestrów Wspólnoty dotyczących przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków i jednostek Kioto, a niezależny dziennik transakcji UNFCCC będzie wykonywał automatyczne sprawdzenia procesów dotyczących jednostek Kioto w celu zapewnienia, że nie ma nieprawidłowości. Procesy, które uzyskają negatywne wyniki tych sprawdzeń, zostaną przerwane w celu zapewnienia, aby transakcje w systemie rejestrów Wspólnoty spełniały wymagania dyrektywy 2003/87/WE oraz wymagania opracowane stosownie do UNFCCC i Protokołu z Kioto.

(7)

Wszystkie transakcje w systemie rejestrów Wspólnoty powinny być wykonywane zgodnie ze znormalizowanymi procedurami i, gdzie to konieczne, zgodnie ze zharmonizowanym terminarzem, aby zapewnić zgodność z wymaganiami dyrektywy 2003/87/WE oraz z wymaganiami opracowanymi stosownie do UNFCCC i Protokołu z Kioto i aby zabezpieczyć integralność tego systemu.

(8)

Należy zastosować minimum norm zabezpieczenia i zharmonizowanych wymogów do uwierzytelniania i praw dostępu w celu ochrony bezpieczeństwa informacji utrzymywanych w zintegrowanym systemie rejestrów Wspólnoty.

(9)

Centralny Administrator i każdy administrator rejestrów powinien zapewnić, aby przerwy w działaniu zintegrowanego systemu rejestrów Wspólnoty były ograniczone do minimum poprzez podejmowanie wszelkich możliwych kroków w celu zapewnienia dostępności rejestrów oraz niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty i poprzez zapewnienie solidnych systemów i procedur dla zabezpieczenia wszystkich informacji.

(10)

Zapisy dotyczące wszystkich procesów, operatorów i osób fizycznych w systemie rejestrów Wspólnoty powinny być przechowywane zgodnie z normami rejestracji danych określonymi w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

(11)

Pomocny w zapewnieniu integralności systemu rejestrów Wspólnoty będzie przejrzysty system grzywien oraz zakaz pobierania opłat od posiadaczy rachunków za określone transakcje w tymże systemie.

(12)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu przytoczoną w art. 23 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE oraz w art. 9 ust. 2 decyzji nr 280/2004/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

PRZEDMIOT I DEFINICJE

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne przepisy, specyfikacje funkcjonalne i techniczne oraz wymagania dotyczące prowadzenia i utrzymania znormalizowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów w postaci standaryzowanych elektronicznych baz danych zawierających wspólne elementy danych. Przewiduje ono także sprawny system łączności pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC.

Artykuł 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego rozporządzenia znajdują zastosowanie definicje określone w art. 3 dyrektywy 2003/87/WE. Stosuje się ponadto następujące definicje:

a)

„okres 2005–2007” oznacza okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2007 r. wymieniony w art. 11 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE;

b)

„okres 2008–2012 i kolejne pięcioletnie okresy” oznacza okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2012 r. wraz z kolejnymi pięcioletnimi okresami, wymieniony w art. 11 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE;

c)

„posiadacz rachunku” oznacza osobę, która utrzymuje rachunek w systemie rejestrów;

d)

„przydzielona ilość” oznacza ilość emisji gazów cieplarnianych w tonach równoważnika dwutlenku węgla, obliczoną zgodnie z poziomami emisji określonymi stosownie do art. 7 decyzji nr 280/2004/WE;

e)

„jednostka przydzielonej ilości” (AAU) oznacza jednostkę wydaną stosownie do art. 7 ust. 3 decyzji nr 280/2004/WE;

f)

„upoważniony przedstawiciel” oznacza osobę fizyczną upoważnioną do reprezentowania Centralnego Administratora, administratora rejestru, posiadacza rachunku lub weryfikatora stosownie do art. 23;

g)

„rejestr CDM” oznacza rejestr mechanizmu właściwego rozwoju ustanowiony, obsługiwany i utrzymywany przez radę wykonawczą ds. mechanizmu właściwego rozwoju stosownie do art. 12 Protokołu z Kioto oraz decyzji przyjętych stosownie do UNFCCC lub Protokołu z Kioto;

h)

„Centralny Administrator” oznacza osobę wyznaczona przez Komisję stosownie do art. 20 dyrektywy 2003/87/WE w celu prowadzenia i utrzymywania niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty;

i)

„niezależny dziennik transakcji” niezależny dziennik transakcji przewidziany w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE w celu rejestrowania wydawania, przekazywania i anulowania przydziałów, oraz ustanowiony, obsługiwany i utrzymywany zgodnie z art. 5;

j)

„kompetentny organ” oznacza organ lub organy wyznaczone przez Państwo Członkowskie stosownie do art. 18 dyrektywy 2003/87/WE;

k)

„rozbieżność” oznacza nieprawidłowość wykrytą przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty lub niezależny dziennik transakcji UNFCCC, wskutek której proponowany proces nie spełnia wymagań określonych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE, opracowanych w niniejszym rozporządzeniu, oraz wymagań opracowanych stosownie do UNFCCC lub Protokołu z Kioto;

l)

„przydział na okoliczność siły wyższej” oznacza przydział w przypadku siły wyższej stosownie do art. 29 dyrektywy 2003/87/WE;

m)

„niezgodność” oznacza nieprawidłowość wykrytą przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty lub niezależny dziennik transakcji UNFCCC, wskutek której informacje dotyczące przydziałów, rachunków lub jednostek Kioto, dostarczone przez rejestr w ramach okresowego procesu uzgadniania, różnią się od informacji zawartych w jednym lub drugim niezależnym dzienniku transakcji;

n)

„jednostka Kioto” oznacza AAU, RMU, ERU lub CER;

o)

„proces” oznacza dowolny proces wymieniony w art. 32;

p)

„rejestr” oznacza rejestr ustanowiony, obsługiwany i utrzymywany stosownie do art. 6 decyzji nr 280/2004/WE, obejmujący rejestr ustanowiony stosownie do art. 19 dyrektywy 2003/87/WE;

q)

„administrator rejestru” oznacza wyznaczony przez Państwo Członkowskie lub Komisję kompetentny organ, osoby lub osobę, która prowadzi i utrzymuje rejestr zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2003/87/WE, decyzji nr 280/2004/WE oraz niniejszego rozporządzenia;

r)

„jednostka usunięcia” (RMU) oznacza jednostkę wydaną stosownie do art. 3 Protokołu z Kioto;

s)

„tymczasowa CER” (tCER) to jednostka CER wydana na działalność związaną z projektami zalesiania lub ponownego zalesiania w ramach CDM (mechanizmu właściwego rozwoju), która, podlegając decyzjom przyjętym stosownie do UNFCCC lub Protokołu z Kioto, wygasa z końcem okresu zobowiązania następującym po okresie, w którym został wydany;

t)

„długoterminowa CER” (lCER) to jednostka CER wydana na działalność związaną z projektami zalesiania lub ponownego zalesiania w ramach CDM, która, podlegając decyzjom przyjętym stosownie do UNFCCC lub Protokołu z Kioto, wygasa z końcem okresu kredytowania działalności związanej z projektem zalesiania lub ponownego zalesiania;

u)

„rejestr krajów trzecich” oznacza rejestr ustanowiony, obsługiwany i utrzymywany przez kraj wymieniony w załączniku B do Protokołu z Kioto, który ratyfikował Protokół z Kioto i nie jest Państwem Członkowskim;

v)

„transakcja” oznacza wydanie, przekazanie, nabycie, odstąpienie, anulowanie i wymianę przydziałów oraz wycofanie jednostek ERU, CER, AAU, RMU i przeniesienie jednostek ERU, CER i AAU;

w)

„niezależny dziennik transakcji UNFCCC” oznacza niezależny dziennik transakcji ustanowiony, obsługiwany i utrzymywany przez Sekretariat Konwencji Ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu;

x)

„weryfikator” oznacza kompetentny, niezależny, akredytowany organ weryfikacyjny odpowiedzialny za wykonanie procesu weryfikacji i składanie z niego sprawozdania zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami ustanowionymi przez Państwo Członkowskie stosownie do załącznika V do dyrektywy 2003/87/WE;

y)

„rok” oznacza rok kalendarzowy, określony według czasu uniwersalnego.

ROZDZIAŁ II

REJESTRY I DZIENNIKI TRANSAKCJI

Artykuł 3

Rejestry

1.   Każde Państwo Członkowskie i Komisja ustanowi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rejestr w postaci standaryzowanej elektronicznej bazy danych.

2.   Każdy rejestr obejmuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe określone w załączniku I, jest dostępny poprzez Internet i odpowiada funkcjonalnym i technicznym specyfikacjom wymaganym przez niniejsze rozporządzenie.

3.   Każdy rejestr będzie zdolny do prawidłowego wykonywania do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszystkich procesów dotyczących zweryfikowanych emisji i rachunków określonych w załączniku VIII, procesu uzgadniania określonego w załączniku X oraz wszystkich procesów administracyjnych określonych w załączniku XI.

Każdy rejestr będzie zdolny do prawidłowego wykonywania do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszystkich procesów dotyczących przydziałów Kioto i jednostek Kioto określonych w załączniku IX, z wyjątkiem procesów mających oznaczenia typu 04-00, 06-00, 07-00 i 08-00.

Do 31 marca 2005 r. każdy rejestr będzie zdolny do prawidłowego wykonywania procesów dotyczących przydziałów i jednostek Kioto mających oznaczenia typu 04-00, 06-00, 07-00 i 08-00, określonych w załączniku IX.

Artykuł 4

Skonsolidowane rejestry

Państwo Członkowskie lub Komisja może ustanowić, obsługiwać i utrzymywać swój rejestr w sposób skonsolidowany wraz z jednym lub większą liczbą Państw Członkowskich albo Wspólnotą pod warunkiem, że jego rejestr pozostanie rozróżnialny.

Artykuł 5

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty

1.   Do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostanie ustanowiony przez Komisję niezależny dziennik transakcji Wspólnoty w postaci standaryzowanej elektronicznej bazy danych.

2.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty obejmuje sprzęt i oprogramowanie komputerowe określone w załączniku I, jest dostępny przez Internet i odpowiada funkcjonalnym i technicznym specyfikacjom wymaganym przez niniejsze rozporządzenie.

3.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty jest obsługiwany i utrzymywany zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia przez Centralnego Administratora wyznaczonego stosownie do art. 20 dyrektywy 2003/87/WE.

4.   Centralny Administrator dostarcza procedur administracyjnych wymienionych w załączniku XI w celu umożliwienia integralności danych w systemie rejestrów.

5.   Centralny Administrator wykonuje procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków lub jednostek Kioto tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełniania jego funkcji jako Centralnego Administratora.

6.   Do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia niezależny dziennik transakcji Wspólnoty będzie zdolny do prawidłowego wykonywania wszystkich procesów dotyczących przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków lub jednostek Kioto określonych w załącznikach VIII i IX.

Do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia niezależny dziennik transakcji Wspólnoty będzie zdolny do wykonywania procesu uzgadniania określonego w załączniku X i procesów administracyjnych określonych w załączniku XI.

Artykuł 6

Łącze komunikacji pomiędzy rejestrami i niezależnymi dziennikami transakcji Wspólnoty

1.   Do 31 grudnia 2004 r. ustanowione zostanie łącze komunikacji pomiędzy każdym rejestrem i niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty.

Po pomyślnym wykonaniu procedur testowania określonych w załączniku XIII i procedur inicjalizacji określonych w załączniku XIV oraz powiadomieniu o tym stosownego administratora rejestru Centralny Administrator uaktywnia łącze komunikacji.

2.   Od 1 stycznia 2005 r. aż do ustanowienia łącza komunikacyjnego wymienionego w art. 7 wszystkie procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji i rachunków będą wykonywane poprzez wymianę danych za pośrednictwem niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty.

3.   Komisja może polecić Centralnemu Administratorowi, aby czasowo zawiesił proces wymieniony w załącznikach VIII i IX, zainicjowany przez dany rejestr, jeżeli proces ten nie jest wykonywany zgodnie z art. 32–37.

Komisja może polecić Centralnemu Administratorowi, aby czasowo zawiesił łącze komunikacji pomiędzy danym rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty lub aby zawiesił wszystkie lub niektóre z procesów wymienionych w załącznikach VIII i IX, jeżeli rejestr ten nie jest obsługiwany i utrzymywany zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 7

Łącze komunikacji pomiędzy niezależnymi dziennikami transakcji

Niezwłocznie po ustanowieniu niezależnego dziennika transakcji UNFCCC ustanowione zostanie łącze komunikacji pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC.

Po ustanowieniu takiego łącza wszystkie procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków i jednostek Kioto będą wykonywane poprzez wymianę danych za pośrednictwem niezależnego dziennika transakcji UNFCCC, a następnie wprowadzane do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty.

Artykuł 8

Administratorzy rejestrów

1.   Każde Państwo Członkowskie wyznacza administratora rejestru do obsługi i utrzymywania swojego rejestru zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają, aby nie było konfliktu interesów pomiędzy administratorem rejestru a jego posiadaczami rachunków lub pomiędzy administratorem rejestru a Centralnym Administratorem.

2.   Do 1 września 2004 r. każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji dane osobowe i kontaktowe swojego administratora rejestru zgodnie z procedurą inicjalizacji określoną w załączniku XIV.

3.   Państwa Członkowskie i Komisja zachowują ostateczną odpowiedzialność i kompetencje w zakresie obsługi i prowadzenia swoich rejestrów.

4.   Komisja wraz z administratorami rejestrów każdego Państwa Członkowskiego i Centralnym Administratorem koordynuje wypełnienie wymagań niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ III

ZAWARTOŚĆ REJESTRÓW

SEKCJA 1

Składanie raportów i poufność

Artykuł 9

Składanie raportów

1.   Każdy administrator rejestru udostępnia informacje wymienione w załączniku XVI odbiorcom wymienionym w załączniku XVI z częstotliwościami określonymi tamże w sposób przejrzysty i zorganizowany poprzez internetową stronę swojego rejestru. Administratorzy rejestrów nie wydają dodatkowych informacji utrzymywanych w rejestrze.

2.   Centralny Administrator udostępnia informacje wymienione w załączniku XVI odbiorcom wymienionym w załączniku XVI i z częstotliwościami określonymi tamże w sposób przejrzysty i zorganizowany poprzez internetową stronę niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty. Centralny Administrator nie wydaje dodatkowych informacji utrzymywanych w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty.

3.   Każda internetowa strona umożliwia odbiorcom sprawozdań wymienionych w załączniku XVI zapytywanie o te raporty przy użyciu funkcji przeszukiwania.

4.   Każdy administrator jest odpowiedzialny za ścisłość informacji, które pochodzą z jego rejestru i są udostępnianie za pośrednictwem internetowej strony niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty.

5.   Ani niezależny dziennik transakcji Wspólnoty, ani rejestry nie wymagają od posiadaczy rachunków przedstawiania informacji cenowych dotyczących przydziałów lub jednostek Kioto.

Artykuł 10

Poufność

1.   Wszystkie informacje, w tym stany wszystkich rachunków i wszystkie dokonane transakcje, przechowywane w rejestrach i w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty w odniesieniu do wszelkich celów innych niż wypełnianie wymagań niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 2003/87/WE lub przepisów krajowego prawa uważane są za poufne.

2.   Informacje przechowywane w rejestrach nie mogą być wykorzystywane inaczej niż do obsługi i utrzymania tych rejestrów zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia bez uprzedniej zgody odnośnego posiadacza rachunku.

3.   Każdy kompetentny organ i administrator rejestru wykonuje procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków lub jednostek Kioto tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez niego jego funkcji, jako kompetentnego organu lub administratora rejestru.

SEKCJA 2

Rachunki

Artykuł 11

Rachunki

1.   Począwszy od 1 stycznia 2005 r., każdy rejestr będzie zawierał co najmniej jeden rachunek posiadania Strony, utworzony zgodnie z art. 12.

2.   Począwszy od 1 stycznia 2005 r., każdy rejestr Państwa Członkowskiego zawierać będzie jeden rachunek posiadania operatora dla każdej instalacji, utworzony zgodnie z art. 15, i każdy rachunek będzie zawierał co najmniej jeden osobisty rachunek posiadania, utworzony zgodnie z art. 15.

3.   Począwszy od 1 stycznia 2005 r., każdy rejestr będzie zawierał jeden rachunek wycofania i jeden rachunek anulowania dla okresu 2005–2007 oraz jeden rachunek anulowania dla okresu 2008-2012, utworzony zgodnie z art. 12.

4.   Począwszy od 1 stycznia 2008 r. i od 1 stycznia pierwszego roku każdego kolejnego pięcioletniego okresu, każdy rejestr będzie zawierał jeden rachunek wycofania i jeden rachunek anulowania oraz rachunki wymiany wymagane przez stosowne decyzje przyjęte stosownie do UNFCCC lub Protokołu z Kioto za okres 2008–2012 i za każdy następny pięcioletni okres, utworzone zgodnie z art. 12.

5.   Jeśli nie postanowiono inaczej, wszystkie rachunki będą zdolne do utrzymywania przydziałów i jednostek Kioto.

SEKCJA 3

Rachunki Stron

Artykuł 12

Tworzenie rachunków Stron

1.   Stosowny organ Państwa Członkowskiego i Komisja składają wniosek do swojego odnośnego administratora rejestru o utworzenie w ich rejestrach rachunków wymienionych w art. 11 ust. 1, 3 i 4.

Wnioskodawca dostarcza administratorowi rejestru informacje wymagane w sposób zasadny przez administratora rejestru. Informacje te obejmują informacje określone w załączniku IV.

2.   W ciągu 10 dni od otrzymania wniosku zgodnie z ust. 1 lub aktywacji łącza komunikacji pomiędzy rejestrem i niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty, w zależności od tego, co nastąpi później, administrator rejestru tworzy rachunek w rejestrze zgodnie z procedurą tworzenia rachunku określoną w załączniku VIII.

3.   Wnioskodawca wymieniony w ust. 1 w ciągu 10 dni powiadamia swojego administratora rejestru o wszelkich zmianach w informacjach, które dostarczył swojemu administratorowi rejestru stosownie do ust. 1. W ciągu 10 dni od otrzymania takiego powiadomienia administrator rejestru uaktualnia te informacje zgodnie z procedurą uaktualniania rachunku określoną w załączniku VIII.

4.   Administrator rejestru może wymagać, aby wnioskodawcy wymienieni w ust. 1 zgodzili się na spełnienie rozsądnych warunków w stosunku do kwestii określonych w załączniku V.

Artykuł 13

Zamknięcie rachunków Stron

W ciągu 10 dni od otrzymania od stosownego kompetentnego organu Państwa Członkowskiego lub od Komisji wniosku o zamknięcie rachunku posiadania Strony administrator jego rejestru zamyka rachunek zgodnie z procedurą zamykania rachunku określoną w załączniku VIII.

Artykuł 14

Powiadomienie

Administrator rejestru niezwłocznie powiadamia posiadacza rachunku o utworzeniu lub uaktualnieniu jego rachunków Strony lub zamknięciu jego rachunków posiadania Strony.

SEKCJA 4

Rachunki posiadania operatora

Artykuł 15

Tworzenie rachunków posiadania operatora

1.   W ciągu 14 dni od wydania każdego pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych operatorowi instalacji, gdy instalacja ta nie była dotychczas objęta takim pozwoleniem, lub aktywacji łącza komunikacji pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty, w zależności od tego, co nastąpi później, kompetentny organ lub operator, gdy tak zażąda kompetentny operator, dostarcza administratorowi rejestru Państwa Członkowskiego informacje określone w załączniku III.

2.   W ciągu 10 dni od otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, lub aktywacji łącza komunikacji pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty, w zależności od tego, co nastąpi później, operator rejestru tworzy w swoim rejestrze rachunek posiadania operatora, wymieniony w art. 11 ust. 2, dla każdej instalacji zgodnie z procedurą tworzenia rachunku określoną w załączniku VIII.

3.   Kompetentny organ lub operator, gdy tak zażąda kompetentny organ, w ciągu 10 dni powiadamia administratora rejestru o wszelkich zmianach w informacjach dostarczonych administratorowi rejestru stosownie do ust. 1. W ciągu 10 dni od otrzymania takiego powiadomienia administrator rejestru uaktualnia dane operatora zgodnie z procedurą uaktualniania rachunku określoną w załączniku VIII.

4.   Administrator rejestru może wymagać, aby operatorzy zgodzili się na spełnienie rozsądnych warunków w stosunku do kwestii określonych w załączniku V.

Artykuł 16

Utrzymywanie jednostek Kioto w rachunkach posiadania operatora

Rachunek posiadania operatora będzie zdolny do utrzymywania jednostek Kioto, gdy będzie to dopuszczone przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego lub Komisję.

Artykuł 17

Zamknięcie rachunków posiadania operatora

1.   W ciągu 10 dni kompetentny organ powiadamia administratora rejestru o cofnięciu lub odstąpieniu pozwolenia na emisję gazów cieplarnianych dla danej instalacji, wskutek czego nie jest ona objęta żadnym takim pozwoleniem. Bez uszczerbku dla postanowień ust. 2 administrator rejestru zamyka wszystkie rachunki posiadania operatora odnoszące się do tego cofnięcia lub odstąpienia zgodnie z procedurą zamykania rachunków określoną w załączniku VIII w dniu 30 czerwca w następnym roku po wystąpieniu cofnięcia lub odstąpienia, jeżeli pozycja w tabeli statusu zgodności za ostatni rok dla odnośnej instalacji przedstawia wartość większą lub równą zeru. Jeżeli wartość pozycji w tabeli statusu zgodności za ostatni rok dla danej instalacji jest mniejsza od zera, to administrator rejestru zamyka rachunek w następnym dniu po tym, w którym wartość pozycji jest większa lub równa zeru, lub w następnym dniu po tym, w którym kompetentny organ polecił mu zamknięcie rachunku z uwagi na to, iż nie ma uzasadnionych podstaw, aby spodziewać się odstąpienia dalszych przydziałów przez operatora instalacji.

2.   Jeżeli występuje dodatnie saldo przydziałów lub jednostek Kioto na rachunku posiadania operatora, który administrator ma zamknąć zgodnie z ust. 1, to administrator rejestru najpierw żąda od operatora wskazania innego rachunku w systemie rejestrów, na który takie przydziały lub jednostki Kioto zostaną wówczas przekazane.

Artykuł 18

Powiadomienie

Administrator rejestru niezwłocznie powiadamia posiadacza rachunku o utworzeniu, uaktualnieniu lub zamknięciu rachunku posiadania jego operatora.

SEKCJA 5

Osobiste rachunki posiadania

Artykuł 19

Utworzenie osobistych rachunków posiadania

1.   Wniosek o utworzenie osobistego rachunku posiadania składany jest do administratora rejestru, którego wniosek ten dotyczy.

Wnioskodawca dostarcza administratorowi rejestru informacje w sposób zasadny wymagane przez administratora rejestru. Informacje te obejmują informacje określone w załączniku IV.

2.   W ciągu 10 dni od otrzymania wniosku zgodnie z ust. 1 lub aktywacji łącza komunikacji pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem Wspólnoty, w zależności od tego, co nastąpi później, administrator rejestru tworzy w swoim rejestrze osobisty rachunek posiadania zgodnie z procedurą tworzenia rachunków określoną w załączniku VIII.

Administrator rejestru nie może ustanowić w swoim rejestrze więcej niż 99 osobistych rachunków posiadania na nazwisko jednej osoby.

3.   W ciągu 10 dni wnioskodawca powiadamia administratora rejestru o wszelkich zmianach w danych przekazanych administratorowi rejestru stosownie do ust. 1. W ciągu 10 dni od otrzymania takiego powiadomienia administrator rejestru uaktualnia dane tejże osoby zgodnie z procedurą uaktualniania rachunków określoną w załączniku VIII.

4.   Administrator rejestru może wymagać, aby wnioskodawcy, o których mowa w ust. 1, zgodzili się na spełnienie rozsądnych warunków w stosunku do kwestii określonych w załączniku V.

Artykuł 20

Utrzymywanie jednostek Kioto na osobistych rachunkach posiadania

Osobisty rachunek posiadania jest zdolny do utrzymywania jednostek Kioto, gdy jest to dopuszczalne przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego lub Wspólnoty.

Artykuł 21

Zamknięcie osobistych rachunków posiadania

1.   W ciągu 10 dni od otrzymania od danej osoby wniosku o zamknięcie jej osobistego rachunku posiadania administrator rejestru zamyka rachunek zgodnie z procesem zamykania rachunków określoną w załączniku VIII.

2.   Jeżeli osobisty rachunek posiadania wykazuje zerowe saldo i w ciągu 12 miesięcy nie zostały zapisane w nim żadne transakcje, to administrator rejestru powiadamia posiadacza rachunku, że jego osobisty rachunek posiadania zostanie zamknięty w ciągu 60 dni, o ile administrator rejestru nie otrzyma w ciągu tego okresu wniosku posiadacza rachunku o utrzymanie jego osobistego rachunku posiadania. Jeżeli administrator rejestru nie otrzyma takiego wniosku od posiadacza rachunku, to zamyka rachunek zgodnie z procedurą określoną w załączniku VIII.

Artykuł 22

Powiadomienie

Administrator rejestru niezwłocznie powiadamia każdego posiadacza rachunku o utworzeniu, uaktualnieniu lub zamknięciu jego rachunku posiadania.

Artykuł 23

Upoważnieni przedstawiciele

1.   Każdy posiadacz rachunku wyznaczy głównego i drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela dla każdego rachunku utworzonego zgodnie z art. 12, 15 i 19. Wnioski do administratora rejestru o wykonanie procesów są składane przez upoważnionego przedstawiciela w imieniu posiadacza rachunku.

2.   Każde Państwo Członkowskie i Komisja mogą pozwolić posiadaczom rachunków utrzymywanych w ich rejestrze na wyznaczenie dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, którego zgoda, oprócz zgody głównego lub drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela, jest wymagana do złożenia wniosku do ich administratora rejestru o wykonanie jednego lub więcej procesów stosownie do art. 49 ust. 1 oraz art. 52, 53 i 62.

3.   Każdy weryfikator wyznacza co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela w celu wprowadzania lub zatwierdzania wpisów rocznych zweryfikowanych emisji dotyczących danej instalacji do tabeli zweryfikowanych emisji zgodnie z art. 51 ust. 1.

4.   Każdy administrator rejestru i Centralny Administrator wyznaczają co najmniej jednego upoważnionego przedstawiciela w celu obsługi i utrzymywania ich rejestru oraz niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty w imieniu tegoż administratora.

SEKCJA 6

Tabele

Artykuł 24

Tabele

1.   Począwszy od 1 stycznia 2005 r., rejestr każdego Państwa Członkowskiego zawiera jedną tabelę zweryfikowanych emisji, jedną tabelę odstąpionych przydziałów oraz jedną tabelę statusu zgodności.

Każdy rejestr może zawierać dodatkowe tabele przeznaczone do innych celów.

2.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty zawiera jedną tabelę planu krajowego rozdzielenia dla każdego Państwa Członkowskiego za okres 2005–2007, za okres 2008–2012 i za każdy kolejny pięcioletni okres.

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty może zawierać dodatkowe tabele przeznaczone do innych celów.

3.   Tabele w rejestrze każdego Państwa Członkowskiego zawierają informacje określone w załączniku II. Rachunki posiadania operatora oraz osobiste rachunki posiadania zawierają informacje określone w załączniku XVI.

Tabela planu krajowego rozdzielenia zawarta w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty zawiera informacje określone w załączniku XIV.

SEKCJA 7

Kody i identyfikatory

Artykuł 25

Kody

Każdy rejestr zawiera kody wprowadzania określone w załączniku VII oraz kory odpowiedzi określone w załączniku XII w celu zapewnienia prawidłowej interpretacji informacji wymienianych podczas każdego procesu.

Artykuł 26

Kody identyfikacyjne i alfanumeryczne identyfikatory rachunków

Przed utworzeniem rachunku administrator przydziela do każdego rachunku jednoznaczny kod identyfikacji rachunku oraz alfanumeryczny identyfikator podany przez posiadacza rachunku w ramach informacji podanych zgodnie z załącznikami, odpowiednio, III i VI. Przed utworzeniem rachunku administrator rejestru przydziela również posiadaczowi rachunku jednoznaczny kod identyfikacji posiadacza rachunku zawierający elementy określone w załączniku VI.

ROZDZIAŁ IV

SPRAWDZENIA I PROCEDURY

SEKCJA 1

Blokowanie rachunków

Artykuł 27

Blokowanie rachunków posiadania operatorów

1.   Jeżeli na dzień 1 kwietnia każdego roku, poczynając od 2006 r., roczne zweryfikowane emisje danej instalacji za poprzedni rok nie zostały wpisane do tabeli zweryfikowanych emisji zgodnie z procedurą wpisywania zweryfikowanych emisji określoną w załączniku VIII, to administrator rejestru blokuje przekazywanie z rachunku posiadania operatora wszelkich przydziałów dotyczących tejże instalacji.

2.   Gdy roczne zweryfikowane emisje instalacji za rok wymieniony w ust. 1 zostaną wprowadzone do tabeli zweryfikowanych emisji, to administrator rejestru odblokowuje rachunek.

3.   Administrator rejestru niezwłocznie powiadamia odnośnego posiadacza rachunku oraz kompetentny organ o zablokowaniu i odblokowaniu każdego rachunku posiadania operatora.

4.   Ustęp 1 nie dotyczy odstąpienia przydziałów stosownie do art. 52 lub anulowania i wymiany przydziałów stosownie do art. 60 i 61.

SEKCJA 2

Automatyczne sprawdzenia i proces uzgadniania danych

Artykuł 28

Wykrycie niezgodności przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty

1.   Centralny Administrator zapewnia, aby niezależny dziennik transakcji Wspólnoty prowadził określone w załącznikach VIII, IX i XI automatyczne sprawdzenia wszystkich procesów dotyczących przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków i jednostek Kioto w celu zapewnienia, aby nie było rozbieżności.

2.   Jeżeli automatyczne sprawdzenia wymienione w ust. 1 ujawnią rozbieżność w procesie zgodnie z załącznikami VIII, IX i XI, to Centralny Administrator niezwłocznie powiadania zainteresowanego administratora lub administratorów przez odesłanie automatycznej odpowiedzi zwrotnej z wyszczególnieniem dokładnego charakteru rozbieżności, używając przy tym kodów odpowiedzi określonych w załącznikach VIII, IX i XI. Po otrzymaniu takiego kodu odpowiedzi dla danego procesu zgodnie z załącznikiem VIII lub załącznikiem IX administrator rejestru inicjującego określa ten proces i powiadamia niezależny dziennik transakcji Wspólnoty. Centralny Administrator nie uaktualnia informacji zawartych w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty. Zainteresowany administrator lub administratorzy niezwłocznie powiadamiają odnośnych posiadaczy rachunków, że proces został przerwany.

Artykuł 29

Wykrycie niezgodności przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty

1.   Centralny Administrator zapewnia inicjowanie przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty procesu uzgadniania określonego w załączniku X. W tym celu niezależny dziennik transakcji Wspólnoty zapisuje wszystkie procesy dotyczące przydziałów, rachunków oraz jednostek Kioto.

Wykonując ten proces, niezależny dziennik transakcji Wspólnoty sprawdza, czy stany posiadania jednostek Kioto i przydziałów w każdym rachunku w rejestrze są identyczne z zapisami utrzymywanymi w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty.

2.   Jeżeli w trakcie procesu uzgadniania została wykryta niezgodność, to Centralny Administrator niezwłocznie informuje o tym zainteresowanego administratora lub administratorów rejestrów. Jeżeli niezgodność ta nie została rozwiązana, wówczas Centralny Administrator zapewnia, aby niezależny dziennik transakcji Wspólnoty nie zezwolił na kontynuowanie jakiegokolwiek dalszego procesu według załącznika VIII i załącznika IX, dotyczącego przydziałów, rachunków lub jednostek Kioto, które są przedmiotem wcześniejszej niezgodności.

Artykuł 30

Wykrycie rozbieżności i niezgodności przez niezależny dziennik transakcji UNFCCC

1.   Jeżeli po automatycznym sprawdzeniu niezależny dziennik transakcji UNFCCC informuje zainteresowanego administratora lub administratorów rejestrów o rozbieżności w pewnym procesie, wówczas administrator rejestru inicjującego przerywa ten proces i informuje o tym niezależny dziennik transakcji UNFCCC. Zainteresowany administrator lub administratorzy rejestrów niezwłocznie informują odnośnych posiadaczy rachunków o przerwaniu tego procesu.

2.   Jeżeli niezależny dziennik transakcji UNFCCC wykrył niezgodność, wówczas Centralny Administrator zapewnia, aby niezależny dziennik transakcji UNFCCC nie zezwolił na kontynuowanie jakiegokolwiek dalszego procesu według załącznika VIII i załącznika IX, dotyczącego jednostek Kioto, które są przedmiotem wcześniejszej niezgodności, a które nie podlegają automatycznym sprawdzeniom przez niezależny dziennik transakcji UNFCCC.

Artykuł 31

Automatyczne sprawdzenia rejestrów

Przed wykonywaniem jakiegokolwiek procesu i podczas jego wykonywania administrator rejestru zapewnia, aby w rejestrze prowadzone były odpowiednie automatyczne sprawdzenia w celu wykrycia rozbieżności i na tej podstawie przerwania procesów z góry, zanim będą prowadzone automatyczne sprawdzenia przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty lub niezależny dziennik transakcji UNFCCC.

SEKCJA 3

Wykonanie i finalizacja procesów

Artykuł 32

Procesy

Każdy proces przebiega zgodnie z pełną sekwencją wymian danych dla tego typu procesu, jak określono w załącznikach VIII, IX, X i XI. Każdy komunikat odpowiada formatowi i wymaganiom informacyjnym opisanym przy użyciu języka opisu serwisów internetowych, opracowanym stosownie do UNFCCC i Protokołu z Kioto.

Artykuł 33

Kody identyfikacji

Administrator rejestru przydzieli do każdego procesu wymienionego w załączniku VIII jednoznaczny kod identyfikacji korelacji, a do każdego procesu wymienionego w załączniku IX jednoznaczny kod identyfikacji transakcji. Każdy taki kod identyfikacji zawiera elementy określone w załączniku VI.

Artykuł 34

Finalizacja procesów dotyczących rachunków i zweryfikowanych emisji

Wszystkie procesy wymienione w załączniku VIII są sfinalizowane, gdy obydwa niezależne dzienniki transakcji pomyślnie poinformowały rejestr inicjujący, że nie wykryły żadnych rozbieżności w propozycji przesłanej przez rejestr inicjujący.

Jednakże przed ustanowieniem łącza komunikacji pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC wszystkie procesy wymienione w załączniku VIII będą sfinalizowane, gdy niezależny dziennik transakcji Wspólnoty pomyślnie poinformuje rejestr inicjujący, że nie wykrył żadnych niezgodności w propozycji przesłanej przez rejestr inicjujący.

Artykuł 35

Finalizacja procesów dotyczących transakcji w rejestrach

Wszystkie procesy wymienione w załączniku IX, z wyjątkiem procesu zewnętrznego przekazania, są sfinalizowane, gdy obydwa niezależne dzienniki transakcji poinformowały rejestr inicjujący, że nie wykryły żadnych rozbieżności w propozycji przesłanej przez rejestr inicjujący, a rejestr inicjujący pomyślnie wysłał do obydwu niezależnych dzienników transakcji potwierdzenie, że uaktualnił swoje zapisy zgodnie ze swoją propozycją.

Jednakże przed ustanowieniem łącza komunikacji pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC wszystkie procesy wymienione w załączniku IX, z wyjątkiem procesu zewnętrznego przekazania, będą sfinalizowane, gdy niezależny dziennik transakcji Wspólnoty poinformuje rejestr inicjujący, że nie wykrył żadnych rozbieżności w propozycji przesłanej przez rejestr inicjujący, a rejestr inicjujący pomyślnie wyśle do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty potwierdzenie, że uaktualnił swoje zapisy zgodnie ze swoją propozycją.

Artykuł 36

Finalizacja procesu zewnętrznego przekazania

Proces zewnętrznego przekazywania jest sfinalizowany, gdy obydwa niezależne dzienniki transakcji poinformowały rejestr nabywający, że nie wykryły żadnych rozbieżności w propozycji przesłanej przez rejestr inicjujący, a rejestr nabywający pomyślnie wysłał do obydwu niezależnych dzienników transakcji potwierdzenie, że uaktualnił swoje zapisy zgodnie z propozycją rejestru inicjującego.

Jednakże przed ustanowieniem łącza komunikacji pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC proces zewnętrznego przekazania jest sfinalizowany, gdy niezależny dziennik transakcji Wspólnoty poinformuje rejestr nabywający, że nie wykrył żadnych rozbieżności w propozycji przesłanej przez rejestr inicjujący, a rejestr nabywający pomyślnie wyśle do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty potwierdzenie, że uaktualnił swoje zapisy zgodnie z propozycją rejestru inicjującego.

Artykuł 37

Finalizacja procesu uzgadniania

Proces uzgadniania wymieniony w załączniku X jest sfinalizowany, jeżeli wszystkie niezgodności pomiędzy informacjami zawartymi w rejestrze i informacjami zawartymi w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty dla określonej godziny i dnia zostały rozwiązane, a proces uzgadniania został pomyślnie ponownie zainicjowany i zakończony dla tego rejestru.

ROZDZIAŁ V

TRANSAKCJE

SEKCJA 1

Rozdzielenie i wydanie przydziałów na okres 2005–2007

Artykuł 38

Tabela planu krajowego rozdzielenia na okres 2005–2007

1.   Do 1 października 2004 r. każde Państwo Członkowskie zgłosi do Komisji swoją tabelę planu krajowego rozdzielenia odpowiadającą decyzji podjętej zgodnie z art. 11 dyrektywy 2003/87/WE. Jeżeli tabela planu krajowego rozdzielenia jest oparta na zgłoszonym do Komisji planie krajowego rozdzielenia, który nie został odrzucony na podstawie art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub na podstawie którego Komisja przyjęła zaproponowane zmiany, to Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie tabeli planu krajowego rozdzielenia do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty zgodnie z procedurami inicjalizacji określonymi w załączniku XIV.

2.   Państwo Członkowskie zgłasza do Komisji każdą korektę swojego planu krajowego rozdzielenia wraz z każdą korektą tabeli swojego planu krajowego rozdzielenia. Jeżeli korekta tabeli planu krajowego rozdzielenia jest oparta na zgłoszonym do Komisji planie krajowego rozdzielenia, który nie został odrzucony na podstawie art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub na podstawie którego Komisja przyjęła zmiany i korekta ta jest zgodna z metodykami określonymi w tymże planie krajowego rozdzielenia lub wynika z poprawy danych, to Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie odnośnej poprawki do tabeli planu krajowego rozdzielenia utrzymywanej w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty zgodnie z procedurami inicjalizacji określonymi w załączniku XIV. We wszystkich innych przypadkach Państwo Członkowskie zgłasza do Komisji korektę do swojego planu krajowego rozdzielenia i jeżeli Komisja nie odrzuci tej korekty zgodnie z procedurą opisaną w art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie odnośnej korekty do tabeli planu krajowego rozdzielenia, utrzymywanej w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty zgodnie z procedurami inicjalizacji określonymi w załączniku XIV.

3.   Po korekcie dokonanej stosownie do ust. 2, która następuje po wydaniu przydziałów na podstawie art. 39 i która zmniejsza łączną wielkość przydziałów na okres 2005–2007 wydanych na podstawie art. 39, administrator rejestru przekazuje określoną przez kompetentny organ ilość przydziałów z rachunków posiadania wymienionych w art. 11 ust. 1 i 2, w którym przydziały te są utrzymywane, na rachunek anulowania na okres 2005–2007.

Korekta odbywa się zgodnie z procedurą wprowadzania korekt do przydziałów, określoną w załączniku IX.

Artykuł 39

Wydanie przydziałów

Po wprowadzeniu tabeli planu krajowego rozdzielenia do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 2, do 28 lutego 2005 r. administrator rejestru wydaje łączną ilość przydziałów wyszczególnionych w tabeli planu krajowego rozdzielenia na rachunek posiadania Strony.

Podczas wydawania takich przydziałów administrator rejestru przydziela do każdego przydziału jednoznaczny kod identyfikacji jednostki zawierający elementy określone w załączniku VI.

Przydziały są wydawane zgodnie z procedurą wydawania przydziałów (2005–2007) określoną w załączniku IX.

Artykuł 40

Rozdzielenie przydziałów dla operatorów

Bez uszczerbku dla art. 38 ust. 2 i art. 41, do 28 lutego 2005 r. i do 28 lutego każdego kolejnego roku w okresie 2005–2007, administrator rejestru przekazuje z rachunku posiadania Strony na odnośny rachunek posiadania operatora określoną część łącznej ilości przydziałów wydanych na podstawie art. 39, która została przydzielona odpowiedniej instalacji na dany rok zgodnie z odpowiednią sekcją tabeli planu krajowego rozdzielenia.

Gdy jest to przewidziane dla instalacji w planie krajowego rozdzielenia Państwa Członkowskiego, administrator rejestru może przekazać tę część w późniejszym terminie każdego roku.

Przydziały są rozdzielane zgodnie z procedurą rozdzielania przydziałów, określoną w załączniku IX.

Artykuł 41

Odstąpienie przydziałów na polecenie kompetentnego organu

Jeśli poleci tak kompetentny organ stosownie do art. 16 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, administrator rejestru dokonuje odstąpienia pewnego odsetka lub całej części łącznej ilości przydziałów wydanych na podstawie art. 39, która została przydzielona instalacji na określony rok, przez wprowadzenie liczby odstąpionych przydziałów do sekcji tabeli odstąpionych przydziałów przeznaczonej dla tej instalacji na ten rok. Te odstąpione przydziały pozostają na rachunku posiadania Strony.

Przydziały, które mają być odstąpione na polecenie kompetentnego organu, są odstępowane zgodnie z procedurą odstępowania przydziałów, określoną w załączniku IX.

Artykuł 42

Rozdzielanie przydziałów dla nowych uczestników

Jeśli poleci tak kompetentny organ, administrator rejestru przekazuje część łącznej ilości przydziałów wydanych na podstawie art. 39, które pozostają na rachunku posiadania Strony, na rachunek posiadania operatora będącego nowym uczestnikiem.

Przydziały są przekazywane zgodnie z procedurą wewnętrznego przekazywania, określonym w załączniku IX.

Artykuł 43

Wydanie przydziałów na okoliczność siły wyższej

1.   Jeśli poleci tak kompetentny organ, administrator rejestru wydaje na rachunek posiadania Strony ilość przydziałów na okoliczność siły wyższej zatwierdzoną przez Komisję na okres 2005–2007 stosownie do art. 29 dyrektywy 2003/87/WE.

Przydziały przewidziane na okoliczność siły wyższej są wydawane zgodnie z procedurą wydawania przydziałów na okoliczność siły wyższej, określonych w załączniku IX.

2.   Administrator rejestru wprowadza liczbę wydanych przydziałów na okoliczność siły wyższej do sekcji tabeli odstąpionych przydziałów, przeznaczonych dla tych instalacji i lat, dla których zostało wydane zatwierdzenie.

3.   Podczas wydawania przydziałów na okoliczność siły wyższej administrator rejestru przydziela do każdego takiego przydziału na okoliczność siły wyższej jednoznaczny kod identyfikacji zawierający elementy określone w załączniku VI.

SEKCJA 2

Rozdzielenie i wydanie przydziałów na okres 2008–2012 oraz każdy kolejny pięcioletni okres

Artykuł 44

Tabela planu krajowego rozdzielenia na okres 2008–2012 i każdy kolejny pięcioletni okres

1.   Do 1 stycznia 2007 r. i do 1 stycznia na 12 miesięcy przed rozpoczęciem każdego kolejnego pięcioletniego okresu każde Państwo Członkowskie przedstawia Komisji tabelę swojego planu krajowego rozdzielenia odpowiadającą decyzji podjętej na podstawie art. 11 dyrektywy 2003/87/WE. Jeżeli tabela planu krajowego rozdzielenia jest oparta na przedstawionym Komisji planie krajowego rozdzielenia, który nie został odrzucony na podstawie art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub na podstawie którego Komisja przyjęła zaproponowane zmiany, to Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie tabeli planu krajowego rozdzielenia do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty zgodnie z procedurami inicjalizacji określonymi w załączniku XIV.

2.   Państwo Członkowskie przedstawia Komisji każdą korektę swojego planu krajowego rozdzielenia wraz z odpowiadającą jej korektą w swojej tabeli planu krajowego rozdzielenia. Jeżeli korekta tabeli planu krajowego rozdzielenia jest oparta na przedstawionym Komisji planie krajowego rozdzielenia, który nie został odrzucony na podstawie art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE lub na podstawie którego Komisja przyjęła zmiany i korekta ta wynika z poprawek danych, to Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie odpowiedniej korekty to tabeli planu krajowego rozdzielenia utrzymywanej w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty zgodnie z procedurami inicjalizacji określonymi w załączniku XIV. We wszystkich innych przypadkach Państwo Członkowskie przekazuje Komisji korektę swojego planu krajowego rozdzielenia, i jeżeli Komisja nie odrzuci tej korekty zgodnie z procedurą opisaną w art. 9 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, to Komisja poleca Centralnemu Administratorowi wprowadzenie odpowiedniej korekty do tabeli planu krajowego rozdzielenia, utrzymywanej w niezależnym dzienniku Wspólnoty zgodnie z procedurami inicjalizacji określonymi w załączniku XIV.

3.   Po korekcie dokonanej stosownie do ust. 2, która następuje po wydaniu przydziałów na podstawie art. 45 i która zmniejsza łączną wielkość przydziałów wydanych na podstawie art. 45 na okres 2008–2012 lub kolejne pięcioletnie okresy, administrator rejestru przelicza liczbę przydziałów określoną przez kompetentny organ na jednostki AAU przez usunięcie elementu przydziału z jednoznacznego kodu identyfikacji jednostki każdej takiej AAU, składającego się z elementów określonych w załączniku VI.

Korekta odbywa się zgodnie z procedurą wprowadzania korekt do przydziałów, określoną w załączniku IX.

Artykuł 45

Wydanie przydziałów

Po wprowadzeniu tabeli planu krajowego rozdzielenia do niezależnego dziennika transakcji wspólnoty, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, do 28 lutego pierwszego roku okresu 2008–2012 i do 28 lutego pierwszego roku każdego kolejnego pięcioletniego okresu administrator rejestru wydaje łączną ilość przydziałów określoną w tabeli planu krajowego rozdzielenia na rachunek posiadania Strony przez konwersję na przydziały równej ilości jednostek AAU utrzymywanych na tym rachunku posiadania.

Konwersja ta odbywa się poprzez dodanie elementu przydziału do jednoznacznego kodu identyfikacji jednostki każdej takiej AAU składającego się z elementów określonych w załączniku VI.

Wydanie przydziałów na okres 2008–2012 i każdy kolejny pięcioletni okres odbywa się zgodnie z procedurą wydawania przydziałów (na okres 2008–2012 i dalsze lata) określoną w załączniku IX.

Artykuł 46

Rozdzielenie przydziałów dla operatorów

Bez uszczerbku dla art. 44 ust. 2 i art. 47, do 28 lutego 2008 r. i do 28 lutego każdego następnego roku administrator rejestru przekazuje z rachunku posiadania Strony na odnośny rachunek posiadania operatora określoną część łącznej ilości przydziałów wydanych na podstawie art. 45, która została przydzielona odpowiedniej instalacji na dany rok zgodnie z odnośną sekcją tabeli planu krajowego rozdzielenia.

Gdy jest to przewidziane dla instalacji w planie krajowego rozdzielenia Państwa Członkowskiego, administrator rejestru może przekazać tę część w późniejszym terminie każdego roku.

Przydziały są rozdzielane zgodnie z procedurą rozdzielania przydziałów, określoną w załączniku IX.

Artykuł 47

Odstąpienie przydziałów na polecenie kompetentnego organu

Jeśli poleci tak kompetentny organ stosownie do art. 16 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, administrator rejestru dokonuje odstąpienia pewnego odsetka lub całej części łącznej ilości przydziałów wydanych na podstawie art. 45, która została przydzielona instalacji na określony rok, przez wprowadzenie liczby odstąpionych przydziałów do sekcji tabeli odstąpionych przydziałów przeznaczonej dla tej instalacji na ten rok. Te odstąpione przydziały pozostają na rachunku posiadania Strony.

Przydziały, które mają być odstąpione na polecenie kompetentnego organu, są odstępowane zgodnie z procedurą odstępowania przydziałów, określoną w załączniku IX.

Artykuł 48

Rozdzielanie przydziałów dla nowych uczestników

Jeśli poleci tak kompetentny organ, administrator rejestru przekazuje część łącznej ilości przydziałów wydanych na podstawie art. 45, które pozostają na rachunku posiadania Strony, na rachunek posiadania operatora będącego nowym uczestnikiem.

Przydziały są przekazywane zgodnie z procedurą wewnętrznego przekazywania, określoną w załączniku IX.

SEKCJA 3

Przekazania i uprawnienia

Artykuł 49

Przekazy przydziałów i jednostek Kioto przez posiadaczy rachunków

1.   Administrator rejestru dokonuje wszelkich przekazów pomiędzy rachunkami wymienionymi w art. 11 ust. 1 i 2:

a)

w swoim rejestrze na żądanie posiadacza rachunku zgodnie z procedurą wewnętrznego przekazu określoną w załączniku IX;

b)

pomiędzy rejestrami na żądanie posiadacza rachunku dla przydziałów wydanych na okres 2005–2007 zgodnie z procedurą zewnętrznego przekazu (2005–2007) określoną w załączniku IX; oraz

c)

pomiędzy rejestrami na posiadacza rachunku dla przydziałów wydanych na okres 2008–2012 i kolejne pięcioletnie okresy oraz jednostek Kioto zgodnie z procedurą zewnętrznego przekazu (na okres 2008–2012 i następne lata) określoną w załączniku IX.

2.   Przydziały mogą być przekazywane wyłącznie z rachunku w rejestrze na rachunek w rejestrze kraju trzeciego lub w Rejestrze CDM, albo nabywane z rachunku w rejestrze kraju trzeciego lub w Rejestrze CDM przez rachunek w rejestrze, gdy zawarte zostało porozumienie zgodnie z art. 25 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, i takie przekazy są zgodne z wszelkimi postanowieniami tegoż porozumienia dotyczącymi wzajemnego uznawania przydziałów porozumienia, sporządzonymi przez Komisję stosownie do art. 25 ust. 2 dyrektywy 2003/87/WE.

Artykuł 50

Uprawnienie i rezerwa okresu zobowiązań

1.   Państwo Członkowskie nie może przekazywać ani nabywać jednostek ERU lub AAU, ani użyć jednostek CER aż do upływu 16 miesięcy od przedłożenia swojego sprawozdania zgodnie z art. 7 ust. 1 decyzji nr 280/2004/WE, o ile Sekretariat UNFCCC nie poinformuje danego Państwa Członkowskiego, że procedury zgodności nie będą rozpoczynane.

Stosownie do art. 8 decyzji nr 280/2004/WE, jeżeli Sekretariat UNFCCC poinformuje Państwo Członkowskie, że nie spełnia ono wymagań pozwalających mu na przekazanie lub nabycie jednostek ERU lub AAU albo użycie jednostek CER, odpowiedni organ Państwa Członkowskiego poleca administratorowi rejestru, aby nie inicjował tych transakcji wymagających takiego uprawnienia.

2.   Gdy począwszy od 1 stycznia 2008 r., stany ważnych dla odpowiedniego pięcioletniego okresu jednostek ERU, CER, AAU i RMU na rachunkach posiadania Stron, rachunkach posiadania operatorów, osobistych rachunkach posiadania oraz rachunkach wycofania w danym Państwie Członkowskim zbliżą się do poziomu naruszenia rezerwy okresu zobowiązań, obliczonej jako 90 % wielkości przydzielonej Państwu Członkowskiemu lub pięciokrotnej wielkości jego ostatnio zrewidowanego inwentarza, zależnie, co jest mniejsze, Komisja powiadamia to Państwo Członkowskie.

SEKCJA 4

Zweryfikowane emisje

Artykuł 51

Zweryfikowane emisje z instalacji

1.   Po zweryfikowaniu sprawozdania operatora w sprawie emisji z instalacji za poprzedni rok i uznaniu je za zadowalające, zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami ustanowionymi przez Państwo Członkowskie stosownie do załącznika V do dyrektywy 2003/87/WE, weryfikator wprowadza lub zatwierdza wpis rocznych zweryfikowanych emisji dla tej instalacji za tenże rok do sekcji tabeli zweryfikowanych emisji przeznaczonej dla tej instalacji dla tegoż roku zgodnie z procedurą uaktualniania zweryfikowanych emisji określoną w załączniku VIII.

2.   Kompetentny organ może polecić administratorowi rejestru skorygowanie rocznych zweryfikowanych emisji dla danej instalacji za poprzedni rok, aby zapewnić zgodność ze szczegółowymi wymaganiami ustanowionymi przez Państwo Członkowskie stosownie do załącznika V do dyrektywy 2003/87/WE, przez wprowadzenie skorygowanych rocznych zweryfikowanych emisji dla tej instalacji za tenże rok do sekcji tabeli zweryfikowanych emisji przeznaczonej dla tej instalacji dla tegoż roku zgodnie z procedurą uaktualniania zweryfikowanych emisji określoną w załączniku VIII.

SEKCJA 5

Odstąpienie przydziałów

Artykuł 52

Odstąpienie przydziałów

Operator dokonuje odstąpienia przydziałów dla danej instalacji przez złożenie wniosku lub, gdy jest to przewidziane w ustawodawstwie Państwa Członkowskiego, uznanie złożenia przez niego wniosku do administratora rejestru o:

a)

przekazanie określonej ilości przydziałów na określony rok z odnośnego rachunku posiadania operatora na rachunek posiadania Strony w danym rejestrze;

b)

wpis ilości przekazanych przydziałów do sekcji tabeli odstąpionych przydziałów przeznaczonej dla danej instalacji za tenże rok.

Przekazanie i wpis odbywają się zgodnie z procedurą odstąpienia przydziałów określoną w załączniku IX.

Artykuł 53

Użycie jednostek CER i ERU

Użycie przez operatora jednostek CER i ERU zgodnie z art. 11a dyrektywy 2003/87/WE odnośnie do danej instalacji odbywa się poprzez złożenie przez operatora wniosku do administratora rejestru o:

a)

przekazanie określonej ilości jednostek CER lub ERU za określony rok z odnośnego rachunku posiadania operatora na rachunek posiadania Strony w danym rejestrze;

b)

wpis ilości przekazanych jednostek CER i ERU do sekcji tabeli odstąpionych przydziałów dla danej instalacji za tenże rok.

Począwszy od 1 stycznia 2008 r., administrator rejestru będzie przyjmował wnioski o użycie jednostek CER i ERU tylko do pewnego odsetka przydziału dokonanego dla każdej instalacji, określonego przez administratora danego Państwa Członkowskiego w jego planie krajowego rozdzielenia na dany okres.

Przekazanie i wpis odbywają się zgodnie z procedurą odstąpienia przydziałów określoną w załączniku IX.

Artykuł 54

Odstąpienie przydziałów na okoliczność siły wyższej

Wydanie przydziałów na okoliczność siły wyższej zgodnie z art. 43 stanowi odstąpienie tych przydziałów na okoliczność siły wyższej.

Artykuł 55

Obliczenie liczb statusu zgodności

Po dokonaniu wpisu do sekcji tabeli odstąpionych przydziałów lub tabeli zweryfikowanych emisji przeznaczonej dla danej instalacji administrator rejestru:

a)

w ciągu lat 2005, 2006 i 2007 określa liczbę statusu zgodności dla danej instalacji i za każdy rok przez obliczenie sumy wszystkich przydziałów odstąpionych od roku 2005 do bieżącego roku włącznie minus suma wszystkich zweryfikowanych emisji od roku 2005 do bieżącego roku włącznie;

b)

w ciągu roku 2008 i każdego następnego roku określa liczbę statusu zgodności dla danej instalacji i za każdy rok przez obliczenie sumy wszystkich przydziałów odstąpionych od roku 2008 do bieżącego roku minus suma wszystkich zweryfikowanych emisji od roku 2008 do bieżącego roku włącznie plus czynnik korekty. Czynnik korekty wynosi zero, jeśli liczba dla 2007 r. była większa od zera, lecz pozostaje jako liczba dla 2007 r., jeśli liczba dla 2007 r. jest mniejsza lub równa zeru.

Artykuł 56

Wpisy do tabeli statusu zgodności

1.   Administrator rejestru wpisuje liczbę statusu zgodności instalacji, obliczoną zgodnie z art. 55 za każdy rok, do sekcji tabeli statusu zgodności przeznaczonej dla tej instalacji.

2.   Z dniem 1 maja 2006 r. i 1 maja każdego następnego roku administrator rejestru przekaże tabelę statusu zgodności do kompetentnego organu. Ponadto administrator rejestru powiadomi kompetentny organ o wszelkich zmianach we wpisach w tabeli statusu zgodności za poprzednie lata.

Artykuł 57

Wpisy do tabeli zweryfikowanych emisji

Jeśli 1 maja 2006 r. i 1 maja każdego następnego roku żadna liczba zweryfikowanych emisji nie zostanie wpisana do tabeli zweryfikowanych emisji za poprzedni rok, to zastępcza liczba emisji określona stosownie do art. 16 ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, która nie została obliczona zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami ustanowionymi przez Państwo Członkowskie stosownie do załącznika V do dyrektywy 2003/87/WE, nie będzie wpisana do tabeli zweryfikowanych emisji.

SEKCJA 6

Anulowanie i wycofanie

Artykuł 58

Anulowanie i wycofanie odstąpionych przydziałów i przydziałów na okoliczność siły wyższej na okres 2005–2007

W dniu 30 czerwca 2006 r., 2007 r. i 2008 r. administrator rejestru anuluje pewną ilość przydziałów, jednostek CER i przydziałów na okoliczność siły wyższej utrzymywanych na rachunku posiadania Strony stosownie do art. 52, 53 i 54. Ilość przydziałów, jednostek CER i przydziałów na okoliczność siły wyższej, które mają być anulowane, jest równa łącznej ilości odstąpionych przydziałów wpisanych do tabeli odstąpionych przydziałów na okresy od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2006 r., od 30 czerwca 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. i od 30 czerwca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Anulowanie odbywa się przez przekazanie jednostek CER, z wyjątkiem jednostek CER wynikających z projektów wymienionych w art. 11a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, z rachunku posiadania Strony na rachunek anulowania za okres 2008–2012, i przez przekazanie przydziałów oraz przydziałów na okoliczność siły wyższej na rachunek wycofania za okres 2005–2007 zgodnie z procedurą wycofania (2005–2007) określoną w załączniku IX.

Artykuł 59

Anulowanie i wycofanie odstąpionych przydziałów za okres 2008–2012 i kolejne okresy

W dniu 30 czerwca 2009 r. i 30 czerwca każdego następnego roku administrator rejestru anuluje przydziały odstąpione za okres 2008–2012 i każdy kolejny pięcioletni okres zgodnie z procedurą wycofania (od okresu 2008–2012) określoną w załączniku IX poprzez:

a)

konwersję ilości przydziałów wydanych na dany pięcioletni okres i utrzymywanych na rachunku posiadania Strony, równej łącznej ilości przydziałów odstąpionych stosownie do art. 52, wpisanych do tabeli odstąpionych przydziałów od 1 stycznia 2008 r. na dzień 30 czerwca 2009 r. i od 30 czerwca poprzedniego roku na dzień 30 czerwca kolejnych lat, na jednostki AAU przez usunięcie elementu przydziału od jednoznacznego kodu identyfikacji jednostki każdej takiej AAU składającego się z elementów określonych w załączniku VI; oraz

b)

przekazanie ilości jednostek Kioto typu określonego przez kompetentny organ, z wyjątkiem jednostek Kioto wynikających z projektów wymienionych w art. 11a ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE, równej łącznej ilości przydziałów odstąpionych stosownie do art. 52 i 53, wpisanych do tabeli odstąpionych przydziałów od 1 stycznia 2008 r. na dzień 30 czerwca 2009 r. i od 30 czerwca poprzedniego roku na dzień 30 czerwca kolejnych lat, z rachunku posiadania Strony na rachunek wycofania za odpowiedni okres.

SEKCJA 7

Anulowanie i wymiana

Artykuł 60

Anulowanie i wymiana przydziałów wydanych na okres 2005–2007

W dniu 1 maja 2008 r. każdy administrator rejestru anuluje oraz, jeśli zostanie to polecone przez kompetentny organ, wymienia przydziały utrzymywane w jego rejestrze zgodnie z procedurą anulowania i wymiany przydziałów określoną w załączniku IX, poprzez:

a)

przekazanie ilości przydziałów równej ilości przydziałów wydanych na okres 2005–2007 minus ilość przydziałów odstąpionych stosownie do art. 52 i 54 od 30 czerwca poprzedniego roku z ich rachunków posiadania wymienionych w art. 11 ust. 1 i 2 na rachunek anulowania na okres 2005–2007;

b)

jeśli zostanie to polecone przez kompetentny organ, wydanie określonej przez kompetentny organ ilości wymiennych przydziałów przez konwersję równej ilości jednostek AAU wydanych na okres 2008–2012, utrzymywanych na rachunku posiadania Strony, na przydziały przez dodanie elementu przydziału do jednoznacznego kodu identyfikacji takiej jednostki AAU składającego się z elementów określonych w załączniku VI;

c)

przekazanie takich wymiennych przydziałów, o których mowa w lit. b), z rachunku posiadania Strony na wskazane przez kompetentny organ operatorskie i osobiste rachunki posiadania, z których przydziały były przekazane zgodnie z lit. a).

Artykuł 61

Anulowanie i wymiana przydziałów wydanych na okres 2008–2012 i kolejne okresy

W dniu 1 maja 2013 r. oraz 1 maja w pierwszym roku każdego kolejnego pięcioletniego okresu każdy administrator rejestru anuluje i wymienia przydziały utrzymywane w jego rejestrze zgodnie z procedurą anulowania i wymiany przydziałów określoną w załączniku IX, poprzez:

a)

przekazanie wszystkich przydziałów wydanych na poprzedni pięcioletni okres ze swoich operatorskich i osobistych rachunków posiadania na rachunek posiadania Strony;

b)

konwersję ilości przydziałów równej ilości przydziałów wydanych na poprzedni pięcioletni okres minus ilość przydziałów odstąpionych stosownie do art. 52 od 30 czerwca poprzedniego roku na jednostki AAU przez usunięcie elementu przydziału z jednoznacznego kodu identyfikacji jednostki każdej takiej AAU składającego się z elementów określonych w załączniku VI;

c)

wydanie równej ilości wymiennych przydziałów przez konwersję jednostek AAU wydanych na bieżący okres, utrzymywanych na rachunku posiadania Strony, na przydziały przez dodanie elementu przydziału do jednoznacznego kodu identyfikacji jednostki każdej takiej AAU składającego się z elementów określonych w załączniku VI;

d)

przekazanie ilości tych przydziałów wydanych zgodnie z lit. c) na bieżący okres z rachunku posiadania Strony na każdy operatorski i osobisty rachunek posiadania, z którego przydziały były przekazane zgodnie z lit. a), równej ilości przydziałów, które były przekazane z tych rachunków zgodnie z lit. a).

SEKCJA 8

Dobrowolne anulowanie i wycofanie

Artykuł 62

Dobrowolne anulowanie przydziałów i jednostek Kioto

1.   Administrator rejestru realizuje otrzymany od posiadacza rachunku wniosek stosownie do art. 14 ust. 4 dyrektywy 2003/87/WE o dobrowolne anulowanie przydziałów lub jednostek Kioto utrzymywanych na jego rachunkach posiadania. Dobrowolne anulowanie przydziałów i jednostek Kioto odbywa się zgodnie z ust. 2 i 3.

2.   W przypadku przydziałów wydanych na okres 2005–2007 administrator rejestru przekazuje określoną przez posiadacza rachunku ilość przydziałów z jego rachunku na rachunek anulowania za okres 2005–2007 zgodnie z procedurą anulowania przydziałów (2005–2007) określoną w załączniku IX.

3.   W przypadku jednostek Kioto i przydziałów wydanych na okres 2008–2012 i następne pięcioletnie okresy administrator rejestru przekazuje określoną przez posiadacza rachunku ilość jednostek Kioto lub przydziałów z jego rachunku na odpowiedni rachunek anulowania za okres 2008–2012 i następne pięcioletnie okresy zgodnie z procedurą anulowania (od okresu 2008-2012) określoną w załączniku IX.

4.   Przydziały lub jednostki Kioto utrzymywane na rachunku anulowania nie mogą być przekazywane na żaden inny rachunek w systemie rejestrów ani na żaden rachunek w rejestrze CDM lub w rejestrze kraju trzeciego.

Artykuł 63

Wycofanie jednostek Kioto

1.   Jeśli zostanie to polecone przez odpowiedni organ Państwa Członkowskiego, administrator rejestru przekazuje każdą ilość i typy jednostek Kioto wskazane przez tenże organ, które nie zostały jeszcze wycofane stosownie do art. 59 z rachunku posiadania Strony na odpowiedni rachunek wycofania w jego rejestrze zgodnie z procedurą wycofania (od okresu 2008–2012) określoną w załączniku IX.

2.   Operator lub osoba nie może przekazać przydziałów ze swojego operatorskiego lub osobistego rachunku posiadania na rachunek wycofania.

3.   Jednostki Kioto utrzymywane na rachunku wycofania nie mogą być przekazane na żaden inny rachunek w systemie rejestrów ani na żaden rachunek w rejestrze CDM lub w rejestrze kraju trzeciego.

ROZDZIAŁ VI

NORMY ZABEZPIECZENIA, UWIERZYTELNIENIE I PRAWA DOSTĘPU

Artykuł 64

Normy zabezpieczenia

1.   Każdy rejestr spełnia normy zabezpieczenia określone w załączniku XV.

2.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty spełnia normy zabezpieczenia określone w załączniku XV.

Artykuł 65

Uwierzytelnienie

Państwa Członkowskie i Wspólnota używają cyfrowych certyfikatów wydanych przez Sekretariat UNFCCC lub wyznaczoną przez nią jednostkę do uwierzytelniania połączeń swoich rejestrów i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty z niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC.

Jednakże od 1 stycznia, aż do ustanowienia łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC tożsamość każdego rejestru i niezależnego dziennika transakcji jest uwierzytelniana przy użyciu cyfrowych certyfikatów oraz nazw użytkowników i haseł określonych w załączniku XV. Komisja lub wyznaczona przez nią jednostka pełni funkcję organu certyfikującego dla wszystkich cyfrowych certyfikatów oraz rozdziela nazwy użytkowników i hasła.

Artykuł 66

Dostęp do rejestrów

1.   Dostęp do rachunków w rejestrze ma tylko upoważniony przedstawiciel, który jest upoważniony do dostępu lub do składania wniosków o inicjowanie procesów, do których żądania jest on upoważniony stosownie do art. 23. Ten dostęp oraz składanie tych wniosków odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego miejsca na internetowej stronie dla danego rejestru.

Administrator rejestru wydaje każdemu upoważnionemu przedstawicielowi nazwę użytkownika i hasło w celu umożliwienia mu takiego poziomu dostępu do rachunków lub procesów, do jakiego jest on upoważniony. Administratorzy rejestrów mogą według swojego uznania stawiać dodatkowe wymagania dotyczące zabezpieczenia, jeśli są one zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia.

2.   Administrator rejestru może zakładać, że użytkownik, który wprowadził zgodną nazwę użytkownika i hasło, jest upoważnionym przedstawicielem zarejestrowanym pod tą nazwą użytkownika i hasłem aż do chwili, kiedy upoważniony przedstawiciel poinformuje administratora rejestru, że bezpieczeństwo jego hasła zostało naruszone i zażąda jego wymiany. Administrator rejestru niezwłocznie wydaje takie zastępcze hasła.

3.   Administrator rejestru zapewnia, aby bezpieczne miejsce internetowej strony rejestru było dostępne dla każdego komputera przy użyciu szeroko dostępnej wyszukiwarki internetowej. Komunikacje pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami i bezpiecznym miejscem internetowej strony rejestru są szyfrowane zgodnie z normami zabezpieczenia określonymi w załączniku XV.

4.   Administrator rejestru podejmuje niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby miał miejsca nieupoważniony dostęp do bezpiecznego miejsca na internetowej stronie rejestru.

Artykuł 67

Zawieszenie dostępu do rachunków

1.   Centralny Administrator i każdy administrator rejestru może zawiesić hasło dostępu upoważnionego przedstawiciela do rachunków lub procesów, do których miałby on w przeciwnym wypadku dostęp tylko wówczas, jeśli upoważniony przedstawiciel dokonał, lub administrator ma uzasadnione powody sądzić, że upoważniony przedstawiciel dokonał:

a)

próby dostępu do rachunków lub procesów, do których dostępu nie jest upoważniony;

b)

wielokrotnych prób dostępu do rachunku lub procesu przy użyciu niezgodnej nazwy użytkownika lub hasła; lub

c)

próby, lub dokonuje prób, osłabienia zabezpieczenia rejestru lub systemu rejestrów.

2.   Gdy dostęp do rachunku posiadania operatora zostanie zawieszony stosownie do ust. 1 lub stosownie do art. 69 pomiędzy 28 i 30 kwietnia dowolnego roku, począwszy od 2006 r., to, jeżeli zażąda tego posiadacz rachunku i po przedstawieniu tożsamości swojego upoważnionego przedstawiciela za pomocą popierającego dowodu, administrator rejestru dokonuje odstąpienia ilości przydziałów i użycia ilości jednostek CER i ERU określonych przez posiadacza rachunku zgodnie z procedurą odstąpienia przydziałów przedstawioną w art. 52 i 53 oraz w załączniku IX.

ROZDZIAŁ VII

DOSTĘPNOŚĆ I RZETELNOŚĆ INFORMACJI

Artykuł 68

Dostępność i rzetelność rejestrów i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Centralny Administrator i każdy administrator rejestru podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zapewnienia, aby:

a)

możliwy był dostęp do rejestru przez posiadaczy rachunków całą dobę przez siedem dni w tygodniu i aby łącze komunikacji pomiędzy rejestrem i niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty było utrzymywane przez dobę przez siedem dni w tygodniu, poprzez zapewnienie rezerwowego sprzętu i oprogramowania komputerowego na wypadek awarii pracy podstawowego sprzętu i oprogramowania;

b)

rejestr i niezależny dziennik transakcji Wspólnoty odpowiadały natychmiastowo na zapytania posiadaczy rachunków.

Zapewniają oni, aby rejestr i niezależny dziennik transakcji Wspólnoty zawierały solidne systemy i procedury dla zabezpieczenia danych i niezwłocznego odzyskania wszystkich danych i wznowienia operacji w razie katastrofy.

Ograniczają przerwy w pracy rejestru i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty do minimum.

Artykuł 69

Zawieszenie dostępu

Centralny Administrator może zawiesić dostęp do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty, a administrator rejestru może zawiesić dostęp do swojego rejestru, jeżeli nastąpi naruszenie bezpieczeństwa niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty lub rejestru, które zagraża integralności niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty lub rejestru albo w podobny sposób wpływa na integralność systemu rejestrów i urządzeń pomocniczych według art. 68.

Artykuł 70

Powiadomienie o zawieszeniu dostępu

1.   W razie naruszenia bezpieczeństwa niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty, które może doprowadzić do zawieszenia dostępu, Centralny Administrator niezwłocznie informuje administratorów rejestrów o wszelkim ryzyku stwarzanym dla rejestrów.

2.   W razie naruszenia bezpieczeństwa rejestru, które może doprowadzić do zawieszenia dostępu, odpowiedni administrator rejestru niezwłocznie informuje Centralnego Administratora, który z kolei niezwłocznie informuje pozostałych administratorów rejestrów o wszelkim ryzyku stwarzanym dla rejestrów.

3.   Jeżeli administrator rejestru zda sobie sprawę z konieczności zawieszenia dostępu do rachunków lub innych operacji rejestru, to uprzednio powiadamia o tym zawieszeniu wszystkich stosownych posiadaczy rachunków i weryfikatorów oraz Centralnego Administratora i innych administratorów rejestrów, o ile jest to praktycznie możliwe.

4.   Jeżeli Centralny Administrator zda sobie sprawę z konieczności zawieszenia dostępu do operacji niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty, to uprzednio powiadamia o tym zawieszeniu wszystkich administratorów rejestrów, o ile jest to praktycznie możliwe.

5.   Powiadomienia, o których mowa w ust. 3 i 4, zawierają prawdopodobny czas trwania zawieszenia i są wyraźnie wyeksponowane w publicznym miejscu internetowej strony danego rejestru lub w publicznym miejscu internetowej strony niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty.

Artykuł 71

Obszar testujący każdego rejestru i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

1.   Każdy administrator rejestru ustanawia obszar testujący, w którym każda nowa wersja lub wydanie rejestru mogą być testowane zgodnie z procedurami testowania przedstawionymi w załączniku XIII w celu zapewnienia, aby:

a)

wszelkie procedury testowania nowej wersji lub wydania rejestru były przeprowadzane bez ograniczenia dostępności dla posiadaczy rachunków wersji lub wydania rejestru posiadającego aktualnie łącze komunikacyjne z niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty lub niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC; oraz

b)

każde łącze komunikacyjne pomiędzy nową wersją i wydaniem rejestru a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty lub niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC było ustanawiane i aktywowane przy minimalnym zakłóceniu dla korzystających z niego posiadaczy rachunków.

2.   Centralny Administrator ustanawia obszar testujący tak, aby ułatwić procedury testowania wymienione w art. 68.

3.   Administratorzy rejestrów i Centralny Administrator zapewniają, aby sprzęt i oprogramowanie komputerowe ich obszaru testującego działały w sposób reprezentatywny dla działania podstawowego sprzętu i oprogramowania komputerowego, o którym mowa w ust. 1.

Artykuł 72

Zarządzanie zmianami

1.   Centralny Administrator koordynuje z administratorami rejestrów i z Sekretariatem UNFCCC przygotowanie i wprowadzenie wszelkich zmian do niniejszego rozporządzenia powodujących zmiany w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach systemu rejestrów przed ich wprowadzeniem.

2.   Jeżeli w wyniku tych zmian wymagana jest nowa wersja lub wydanie rejestru, to każdy administrator rejestru przeprowadza z pomyślnym wynikiem procedury testujące określone w załączniku XIII, zanim zostanie ustanowione i uaktywnione łącze komunikacyjne pomiędzy nową wersją lub wydaniem tego rejestru a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty lub niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC.

3.   Każdy administrator rejestru w sposób ciągły monitoruje dostępność, niezawodność i sprawność swojego rejestru w celu zapewnienia poziomu funkcjonowania, który spełnia wymagania niniejszego rozporządzenia. Jeżeli w wyniku tego monitorowania lub zawieszenia łącza komunikacyjnego stosownie do art. 6 ust. 3 wymagana jest nowa wersja lub wydanie rejestru, to każdy administrator przeprowadza z pomyślnym wynikiem procedury testujące określone w załączniku XIII, zanim zostanie ustanowione i uaktywnione łącze komunikacyjne pomiędzy nową wersją lub wydaniem tego rejestru a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty lub niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC.

ROZDZIAŁ VIII

ZAPISY I OPŁATY

Artykuł 73

Zapisy

1.   Centralny Administrator i każdy administrator rejestru przechowuje zapisy dotyczące wszystkich procesów i posiadaczy rachunków określone w załącznikach III, IV, VIII, IX , X i XI przez 15 lat lub do tej pory, aż wszystkie dotyczące ich kwestie związane z realizacją zostaną rozwiązane, zależnie, co nastąpi później.

2.   Zapisy są przechowywane zgodnie z normami rejestracji danych opracowanymi stosownie do UNFCCC lub Protokołu z Kioto.

Artykuł 74

Opłaty

Wszelkie opłaty, którymi administrator rejestru obciąża posiadaczy rachunków, winny być uzasadnione i wyraźnie wykazane w publicznym miejscu internetowej strony danego rejestru. Administratorzy rejestrów nie różnicują żadnych takich opłat na podstawie lokalizacji posiadacza rachunku we Wspólnocie.

Administratorzy rejestrów nie obciążają posiadaczy rachunków opłatami za transakcje wykonywane na przydziałach stosownie do art. 49, art. 52–54 oraz art. 58–63.

ROZDZIAŁ IX

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 75

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 21 grudnia 2004.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 275 z 25.10.2003, str. 32.

(2)  Dz.U. L 49 z 19.2.2004, str. 1.

(3)  Dz.U. L 41 z 14.2.2003, str. 26.

(4)  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31.

(5)  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37.

(6)  Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.


ZAŁĄCZNIK I

Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania komputerowego dla rejestrów i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Wymagania dotyczące architektury

1.   Każdy rejestr i niezależny dziennik transakcji Wspólnoty zawiera w swojej architekturze następujący sprzęt i oprogramowanie:

a)

serwer WWW;

b)

serwer aplikacji;

c)

serwer bazy danych zainstalowany na odrębnej maszynie niż ta lub te, które są wykorzystywane dla serwera WWW lub serwera aplikacji;

d)

zabezpieczenia typu firewall.

Wymagania dotyczące komunikacji

2.   Od 1 stycznia 2005 r. do chwili ustanowienia łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC:

a)

zapis czasu w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty i w każdym rejestrze jest zsynchronizowany z czasem uniwersalnym;

b)

wszystkie procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji i rachunków są przeprowadzane przez wymianę danych zapisanych w języku EML przy użyciu protokołu SOAP w wersji 1.1 poprzez protokół HTTP w wersji 1.1 (zdalne wywoływanie procedury (RPC) styl kodowany).

3.   Po ustanowieniu łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC:

a)

zapis czasu w niezależnym dzienniku transakcji UNFCCC, niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty i każdym rejestrze jest zsynchronizowany; oraz

b)

wszystkie procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków i jednostek Kioto są przeprowadzane przez wymianę danych,

przy spełnieniu wymagań dotyczących sprzętu i oprogramowania, określonych w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.


ZAŁĄCZNIK II

Tabele, które mają być zamieszczone w rejestrach Państw Członkowskich

1.

Każdy rejestr Państwa Członkowskiego ma możliwość tabelarycznego ujęcia następujących informacji, które wchodzą w skład tabeli zweryfikowanych emisji:

a)

Lata: w indywidualnych komórkach, począwszy od 2005 r. w kolejności rosnącej.

b)

Kod identyfikacyjny instalacji: w indywidualnych komórkach zawierających elementy przedstawione w załączniku VI i w kolejności rosnącej.

c)

Zweryfikowane emisje: zweryfikowane emisje na określony rok dla określonej instalacji są wpisywane do komórki łączącej tenże rok z kodem identyfikacyjnym tej instalacji.

2.

Każdy rejestr Państwa Członkowskiego ma możliwość tabelarycznego ujęcia następujących informacji, które wchodzą w skład tabeli odstąpionych przydziałów:

a)

Lata: w indywidualnych komórkach, począwszy od 2005 r. w kolejności rosnącej.

b)

Kod identyfikacyjny instalacji: w indywidualnych komórkach zawierających elementy przedstawione w załączniku VI i w kolejności rosnącej.

c)

Odstąpione przydziały: ilość przydziałów odstąpionych zgodnie z art. 52, 53 i 54 za dany rok dla określonej instalacji jest wpisywana do trzech komórek łączących tenże rok z kodem identyfikacyjnym tej instalacji.

3.

Każdy rejestr Państwa Członkowskiego ma możliwość tabelarycznego ujęcia następujących informacji, które wchodzą w skład tabeli statusu zgodności:

a)

Lata: w indywidualnych komórkach, począwszy od 2005 r. w kolejności rosnącej.

b)

Kod identyfikacyjny instalacji: w indywidualnych komórkach zawierających elementy przedstawione w załączniku VI i w kolejności rosnącej.

c)

Status zgodności: status zgodności za określony rok dla określonej instalacji jest wpisywany do komórki łączącej tenże rok z kodem identyfikacyjnym tej instalacji. Status zgodności jest obliczany zgodnie z art. 55.


ZAŁĄCZNIK III

Informacje dotyczące każdego rachunku posiadania operatora, które mają być dostarczone administratorowi rejestru

1.

Punkty 1–4.1, 4.4–5.5 oraz pkt 7 (czynność 1) informacji identyfikujących instalację, wymienione w sekcji 11.1 załącznika I do decyzji 2004/156/WE.

2.

Kod identyfikacyjny pozwolenia określony przez kompetentny organ, składający się z elementów podanych w załączniku VI.

3.

Kod identyfikacyjny instalacji składający się z elementów podanych w załączniku VI.

4.

Identyfikator alfanumeryczny określony dla rachunku przez operatora, który winien być niepowtarzalny w rejestrze.

5.

Nazwisko, adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej głównego upoważnionego przedstawiciela rachunku posiadania operatora, wyznaczonego przez operatora dla tego rachunku.

6.

Nazwisko, adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela rachunku posiadania operatora, wyznaczonego przez operatora dla tego rachunku.

7.

Nazwiska, adresy, kody pocztowe, kraj, numery telefonu, numery telefaksu oraz adresy poczty elektronicznej wszelkich dodatkowych upoważnionych przedstawicieli rachunku posiadania operatora, wyznaczonych przez operatora dla tego rachunku, wraz z ich prawami dostępu do rachunku.

8.

Świadectwo potwierdzające tożsamość upoważnionych przedstawicieli rachunku posiadania operatora.


ZAŁĄCZNIK IV

Informacje dotyczące rachunków wymienionych w art. 11 ust. 1, 3 i 4 oraz osobistych rachunków posiadania, które mają być dostarczone administratorowi rejestru

1.

Nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej osoby wnioskującej o otwarcie osobistego rachunku posiadania.

2.

Świadectwo potwierdzające tożsamość osoby wnioskującej o otwarcie osobistego rachunku posiadania.

3.

Alfanumeryczny identyfikator wyznaczony przez Państwo Członkowskie, Komisję lub osobę dla rachunku, który winien być niepowtarzalny w rejestrze.

4.

Nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej głównego upoważnionego przedstawiciela rachunku, wyznaczonego przez Państwo Członkowskie, Komisję lub osobę dla tego rachunku.

5.

Nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela rachunku, wyznaczonego przez Państwo Członkowskie, Komisję lub osobę dla tego rachunku.

6.

Nazwiska, adresy, kody pocztowe, kraj, numery telefonu, numery telefaksu oraz adresy poczty elektronicznej wszelkich dodatkowych upoważnionych przedstawicieli rachunku wyznaczonych przez Państwo Członkowskie, Komisję lub osobę dla tego rachunku, wraz z ich prawami dostępu do rachunku.

7.

Świadectwo potwierdzające tożsamość upoważnionych przedstawicieli rachunku.


ZAŁĄCZNIK V

Podstawowe zasady i warunki

Struktura i obowiązywanie podstawowych zasad i warunków

1.   Zależność pomiędzy posiadaczami rachunków a administratorami rejestrów.

Obowiązki posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela

2.   Obowiązki posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela związane z zabezpieczeniem, nazwami użytkownika i hasłami oraz dostępem do strony WWW rejestru.

3.   Obowiązek posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela wysłania danych na stronie WWW rejestru i zapewnienia, że wysłane dane są ścisłe.

4.   Obowiązek posiadacza rachunku i upoważnionego przedstawiciela przestrzegania zasad używania strony WWW rejestru.

Obowiązki administratora rejestru

5.   Obowiązek administratora rejestru wykonywania poleceń posiadacza rachunku.

6.   Obowiązek administratora rejestru zarejestrowania danych posiadacza rachunku.

7.   Obowiązek administratora rejestru utworzenia, uaktualnienia lub zamknięcia rachunku zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Procedury procesowe

8.   Przepisy dotyczące finalizacji i potwierdzenia procesów.

Płatność

9.   Zasady i warunki dotyczące opłat rejestracyjnych za ustanowienie i prowadzenie rachunków.

Obsługa strony WWW rejestru

10.   Przepisy dotyczące prawa administratora rejestru do dokonywania zmian na stronie WWW rejestru.

11.   Warunki używania strony WWW rejestru.

Gwarancje i zabezpieczenia

12.   Ścisłość informacji.

13.   Uprawnienia do inicjowania procesów.

Zmiana podstawowych zasad i warunków wynikająca ze zmian w niniejszym rozporządzeniu lub zmian w krajowym ustawodawstwie

Zabezpieczenie i reakcja na przypadki naruszenia zabezpieczenia

Rozwiązanie sporów

14.   Przepisy dotyczące sporów pomiędzy posiadaczami rachunków.

Odpowiedzialność

15.   Granice odpowiedzialności administratora rejestru.

16.   Granice odpowiedzialności posiadacza rachunku.

Prawa stron trzecich

Pośrednictwo, powiadomienia i obowiązujące prawo


ZAŁĄCZNIK VI

Definicje kodów identyfikacyjnych

Wstęp

1.   W niniejszym załączniku opisano elementy następujących kodów identyfikacyjnych:

a)

kodu identyfikacji jednostki;

b)

kodu identyfikacji rachunku;

c)

kodu identyfikacji pozwolenia;

d)

kodu identyfikacji posiadacza rachunku;

e)

kodu identyfikacji instalacji;

f)

kodu identyfikacji korelacji;

g)

kodu identyfikacji transakcji;

h)

kodu identyfikacji uzgodnienia;

i)

kodu identyfikacji projektu.

Wersja kodów ISO3166 jest określona w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Wyświetlanie i raportowanie kodów identyfikacyjnych

2.   W celu wyświetlania i raportowania kodów identyfikacyjnych przedstawionych w niniejszym załączniku każdy element kodu identyfikacyjnego będzie oddzielony myślnikiem „-” i bez spacji. Zera nieznaczące w wartościach liczbowych nie są wyświetlane. Oddzielający myślnik „-” nie jest przechowywany w elementach kodu identyfikacyjnego.

Kod identyfikacji jednostki

3.   W tabeli VI-1 wyszczególniono elementy kodu identyfikacji jednostki. Każdej jednostce Kioto i przydziałowi przypisany jest kod identyfikacji jednostki. Kody identyfikacji jednostek są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów.

4.   Zestaw jednostek jest przesyłany jako blok jednostek określony przez początkowy identyfikator bloku i końcowy identyfikator bloku. Każda jednostka bloku jest identyczna, różniąc się jedynie swoim niepowtarzalnym elementem identyfikatora. Każdy niepowtarzalny element identyfikatora jednostek bloku jednostek jest elementem kolejnym. Gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia transakcji, prześledzenia lub innego rodzaju scharakteryzowania jednostki lub bloku jednostek, rejestry lub dzienniki transakcji tworzą wielorakie bloki jednostek z pojedynczego bloku jednostek. Podczas przesyłania pojedynczej jednostki początkowy identyfikator bloku i końcowy identyfikator bloku są jednakowe.

5.   Wielorakie bloki jednostek nie pokrywają się ze sobą nawzajem pod względem elementu ich identyfikatora. Wielorakie bloki jednostek w tym samym komunikacie pojawiają się w tym komunikacie w kolejności rosnącej ich identyfikatora bloku.

Tabela VI-1:   Kod identyfikacji jednostki

Element

Kolejność wyświetlania

Identyfikator wymagany dla następujących typów jednostek

Typ danych

Długość

Zakres kodów

Rejestr tworzący

1

AAU, RMU, CER, ERU

A

3

ISO3166 (kod 2-literowy), „EU” dla rejestru Wspólnoty

Typ jednostki

2

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

0 = nie jednostka Kioto

1 = AAU

2 = RMU

3 = ERU przekształcona z AAU

4 = ERU przekształcona z RMU

5 = CER (nie lCER ani tCER)

6 = tCER

7 = lCER

Uzupełniający typ jednostki

3

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

Puste dla jednostek Kioto

1 = Przydział wydany na okres 2008–2012 i następne pięcioletnie okresy

2 = Przydział wydany na okres 2005–2007

3 = Przydział na okoliczność siły wyższej

Początek bloku szeregowego jednostek

4

AAU, RMU, CER, ERU

N

15

Jednoznaczne wartości liczbowe przypisane przez rejestr od 1 – 999 999 999 999 999

Koniec bloku szeregowego jednostek

5

AAU, RMU, CER, ERU

N

15

Jednoznaczne wartości liczbowe przypisane przez rejestr od 1 – 999 999 999 999 999

Pierwotny okres zobowiązania

6

AAU, RMU, CER, ERU

N

2

0 = 2005 – 2007

1 = 2008 – 2012

99

Stosowalny okres zobowiązania

7

AAU, CER, ERU

N

2

0 = 2005 – 2007

1 = 2008 – 2012

99

Działalność LULUCF

8

RMU, CER, ERU

N

3

1 = Zalesianie i ponowne zalesianie

2 = Wylesianie

3 = Gospodarka leśna

4 = Gospodarka terenami uprawnymi

5 = Gospodarka łąkami i pastwiskami

6 = Powtórna wegetacja

Identyfikator projektu

9

CER, ERU

N

7

Jednoznaczna wartość liczbowa przypisana dla projektu

Ścieżka

10

ERU

N

2

1 lub 2

Data wygaśnięcia

11

lCER, tCER

Data

 

Data upływu ważności jednostek lCER lub tCER

6.   W tabeli VI-2 wymieniono ważne kombinacje początkowego typu jednostki i dodatkowego typu jednostki. Przydział posiada uzupełniający typ jednostki bez względu na okres, na jaki został on wydany oraz to, czy został on przekształcony z AAU lub innej jednostki Kioto. AAU lub inna jednostka Kioto, która nie została przekształcona na przydział, nie posiada uzupełniającego typu jednostki. Po konwersji jednostki AAU na przydział zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia uzupełniający typ jednostki ustawiany jest na 1. Po konwersji przydziału na jednostkę AAU zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia nie ma uzupełniającego typu jednostki.

Tabela VI-2:   Ważne kombinacje: początkowy typ jednostki – uzupełniający typ jednostki

Początkowy typ jednostki

Uzupełniający typ jednostki

Opis

1

[nie dotyczy]

AAU

2

[nie dotyczy]

RMU

3

[nie dotyczy]

ERU przekształcona z AAU

4

[nie dotyczy]

ERU przekształcona z RMU

5

[nie dotyczy]

CER (nie tCER ani lCER)

6

[nie dotyczy]

tCER

7

[nie dotyczy]

lCER

1

1

Przydział wydany na okres 2008–2012 i na kolejne 5-letnie okresy jest przekształcony z AAU

0

2

Przydział wydany na okres 2005–2007 i nieprzekształcony z AAU lub innej jednostki Kioto

0

3

Przydział na okoliczność siły wyższej

Kod identyfikacji rachunku

7.   W tabeli VI-3 wyszczególniono elementy kodu identyfikacji rachunku. Każdy rachunek ma przypisany kod identyfikacji rachunku. Kody identyfikacji rachunku są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów. Kody identyfikacji rachunków dla rachunków, które zostały wcześniej zamknięte, nie są ponownie używane.

8.   Kod identyfikacji rachunku posiadania operatora jest powiązany z jedną instalacją. Dana instalacja jest powiązana z jednym kodem identyfikacji rachunku posiadania operatora. Rachunki posiadania wymienione w art. 11 ust. 1 i 2 nie mają stosownego okresu zobowiązania, bez względu na typ rachunku.

Tabela VI-3:   Kod identyfikacji rachunku

Element

Kolejność wyświetlania

Typ danych

Długość

Zakres kodów

Rejestr tworzący

1

A

3

ISO3166 (kod dwuliterowy), „CDM” dla rejestru CDM, „EU” dla rejestru Wspólnoty

Typ rachunku

2

N

3

100 = Rachunek posiadania Strony

120 = Rachunek posiadania operatora

121 = Osobisty rachunek posiadania

Pozostałe typy rachunków są takie, jak przedstawiono w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC

Identyfikator rachunku

3

N

15

Jednoznaczne wartości liczbowe przypisane przez rejestr od 1 do 999 999 999 999 999

Stosowny okres zobowiązania

4

N

2

0 dla rachunków posiadania

0-99 dla rachunków wycofania i anulowania

Kod identyfikacji pozwolenia

9.   W tabeli VI-4 wyszczególniono elementy kodu identyfikacji pozwolenia. Każdemu pozwoleniu przypisany jest kod identyfikacji pozwolenia. Kody identyfikacji pozwolenia są generowane przez kompetentny organ i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów.

10.   Kod identyfikacji pozwolenia jest przypisany jednemu operatorowi. Danemu operatorowi jest przypisany co najmniej jeden kod identyfikacji pozwolenia. Kod identyfikacji pozwolenia jest przypisany co najmniej jednej instalacji. Dana instalacja ma w danej chwili jeden kod identyfikacji pozwolenia.

Tabela VI-4:   Kod identyfikacji pozwolenia

Element

Kolejność wyświetlania

Typ danych

Długość

Zakres kodów

Rejestr tworzący

1

A

3

ISO3166 (kod dwuliterowy), „EU” dla rejestru Wspólnoty

Identyfikator pozwolenia

2

A

50

([0-9] | [A-Z] |[„-”]) +

Kod identyfikacji posiadacza rachunku

11.   W tabeli VI-5 wyszczególniono elementy kodu identyfikacji posiadacza rachunku. Każdy posiadacz rachunku ma przypisany jeden kod identyfikacji posiadacza rachunku. Kody identyfikacji posiadacza rachunku są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów. Kody identyfikacji posiadacza rachunku nie są ponownie używane dla innego posiadacza rachunku i nie zmieniają się dla posiadacza rachunku w ciągu swojego istnienia.

Tabela VI-5:   Kod identyfikacji posiadacza rachunku

Element

Kolejność wyświetlania

Typ danych

Długość

Zakres kodów

Rejestr tworzący

1

A

3

Dwuliterowy kod ISO3166, „EU” dla rejestru Wspólnoty

Identyfikator osoby

2

A

50

([0-9] | [A-Z]) +

Kod identyfikacji instalacji

12.   W tabeli VI-6 wyszczególniono elementy kodu identyfikacji instalacji. Każdej instalacji przypisany jest kod identyfikacji instalacji. Kody identyfikacji instalacji są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów. Identyfikatorem instalacji jest liczba całkowita przypisana jako rosnący monotoniczny ciąg rozpoczynający się od 1. Identyfikatory instalacji nie zawierają przerw. Dlatego podczas generowania identyfikatora instalacji n rejestr wytwarza każdy identyfikator w przedziale od 1 do n-1. Kod identyfikacji instalacji nie zostaje ponownie użyty dla innej instalacji i nie zmienia się dla danej instalacji w ciągu swego istnienia.

13.   Kod identyfikacji instalacji jest przypisany jednej instalacji. Danej instalacji przypisany jest jeden kod identyfikacji instalacji.

Tabela VI-6:   Kod identyfikacji instalacji

Element

Kolejność wyświetlania

Typ danych

Długość

Zakres kodów

Rejestr tworzący

1

A

3

ISO3166 (kod dwuliterowy), „EU” dla rejestru Wspólnoty

Identyfikator instalacji

2

N

15

Jednoznaczne wartości liczbowe przypisane przez rejestr od 1 do 999 999 999 999 999

Kod identyfikacji korelacji

14.   W tabeli VI-7 wyszczególniono elementy kodów identyfikacji korelacji. Każdemu procesowi według załącznika VIII przypisany jest kod identyfikacji korelacji. Kody identyfikacji korelacji są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów. Kody identyfikacji korelacji nie są ponownie używane. Ponownie przedłożonemu procesowi dotyczącemu rachunku lub zweryfikowanych emisji, który był uprzednio przerwany lub anulowany, zostaje przypisany nowy, jednoznaczny kod identyfikacji korelacji.

Tabela VI-7:   Kod identyfikacji korelacji

Element

Kolejność wyświetlania

Typ danych

Długość

Zakres kodów

Rejestr tworzący

1

A

3

ISO3166 (kod dwuliterowy), „EU” dla rejestru Wspólnoty

Identyfikator korelacji

2

N

15

Jednoznaczne wartości liczbowe przypisane przez rejestr od 1 do 999 999 999 999 999

Kod identyfikacji transakcji

15.   Każdemu procesowi według załącznika IX przypisany jest kod identyfikacji transakcji. Kody identyfikacji transakcji są generowane przez rejestry i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów. Kody identyfikacji transakcji nie są ponownie używane. Ponownie przedłożonemu procesowi dotyczącemu transakcji, który był uprzednio przerwany lub anulowany, zostaje przypisany nowy, jednoznaczny kod identyfikacji transakcji.

16.   Elementy kodów identyfikacji transakcji są przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Kod identyfikacji uzgodnienia

17.   Każdemu procesowi według załącznika X przypisany jest kod identyfikacji uzgodnienia. Zanim zostanie ustanowione łącze komunikacji pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC, niezależny dziennik transakcji Wspólnoty generuje kod identyfikacji uzgodnienia podczas żądania od rejestrów informacji dotyczących uzgodnienia dla określonej godziny i dnia. Następnie rejestry otrzymują kod identyfikacji uzgodnienia od niezależnego dziennika transakcji UNFCCC. Kod identyfikacji uzgodnienia jest niepowtarzalny w całym systemie rejestrów i wszystkie komunikaty wymieniane na wszystkich etapach procesu uzgadniania dla określonej godziny i dnia używają tego samego kodu identyfikacji uzgodnienia.

18.   Elementy kodów identyfikacji uzgodnienia są przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Kod identyfikacji projektu

19.   Każdemu projektowi jest przypisany kod identyfikacji projektu. Kody identyfikacji projektu są generowane przez radę wykonawczą CDM dla jednostek CER i przez odpowiedni organ Strony lub komitet nadzorczy według art. 6 zgodnie z decyzją 16/CP.7 Konferencji Stron UNFCCC dla jednostek ERU i są niepowtarzalne w całym systemie rejestrów.

20.   Elementy kodów identyfikacji projektu są przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.


ZAŁĄCZNIK VII

Wykaz kodów wejścia

Wstęp

1.   W niniejszym załączniku zdefiniowano kody dla wszystkich elementów i tabel obsługujących kody. Wersja ISO3166 kodów jest taka, jak podano w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemu rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Kody specyficzne dla UE

2.   Nazwa pola: Typ działania

Opis pola: Kod numeryczny wskazujący typ działania instalacji

Kod

Opis

1

Instalacje spalające o nominalnej ilości doprowadzonego ciepła ponad 20 MW

2

Rafinerie oleju mineralnego

3

Piece koksowe

4

Instalacje prażenia i spiekania rud (w tym rudy siarczkowej)

5

Instalacje do produkcji surówki lub stali (stapiania pierwotnego lub wtórnego), w tym instalacje do ciągłego odlewania

6

Instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych lub wapna w piecach obrotowych lub innych piecach

7

Instalacje do produkcji szkła, w tym także włókna szklanego

8

Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych przez wypalanie, w szczególności dachówek, cegieł, cegieł ogniotrwałych, płytek, wyrobów kamionkowych lub porcelany

9

Urządzenia przemysłowe do produkcji (a) pulpy z drewna lub innych surowców włóknistych (b) papieru i tekstury

99

Inne działanie wybrane stosownie do art. 24 dyrektywy 2003/87/WE

3.   Nazwa pola: Typ związku

Opis pola: Kod numeryczny wskazujący rodzaj związku pomiędzy rachunkiem a osobą lub operatorem

Kod

Opis

1

Posiadacz rachunku

2

Główny upoważniony przedstawiciel posiadacza rachunku

3

Drugorzędny upoważniony przedstawiciel posiadacza rachunku

4

Dodatkowy upoważniony przedstawiciel posiadacza rachunku

5

Upoważniony przedstawiciel weryfikatora

6

Osoba kontaktowa w sprawie instalacji

4.   Nazwa pola: Typ procesu

Opis pola: Kod numeryczny wskazujący typ procesu transakcji

Kod

Opis

01-00

Wydanie jednostek AAU i RMU

02-00

Konwersja jednostek AAU i RMU na jednostki ERU

03-00

Przekaz zewnętrzny (od 2008–2012)

04-00

Anulowanie (od 2008–2012)

05-00

Wycofanie (od 2008–2012)

06-00

Anulowanie i wycofanie jednostek tCER i lCER

07-00

Przeniesienie jednostek Kioto i przydziałów wydanych na okres 2008–2012 i następne pięcioletnie okresy

08-00

Zmiana daty ważności jednostek tCER i lCER

10-00

Przekaz wewnętrzny

01-51

Wydanie przydziału (2005–2007)

10-52

Wydanie przydziału (od 2008–2012)

10-53

Rozdzielenie przydziałów

01-54

Wydanie przydziału na okoliczność siły wyższej

10-55

Korekta przydziału

03-21

Przekaz zewnętrzny (2005–2007)

10-01

Anulowanie przydziału (2005–2007)

10-02

Odstąpienie przydziału

04-03

Wycofanie (2005–2007)

10-41

Anulowanie i wymiana

5.   Nazwa pola: Uzupełniający typ jednostki

Opis pola: Kod numeryczny wskazujący uzupełniający typ jednostki

Kod

Opis

0

Brak uzupełniającego typu jednostki

1

Przydział wydany na okres 2008–2012 oraz kolejne pięcioletnie okresy i przekształcony z AAU

2

Przydział wydany na okres 2005–2007 i nieprzekształcony z AAU lub innej jednostki Kioto

3

Przydział na okoliczność siły wyższej

6.   Nazwa pola: Kod działania

Opis pola: Kod numeryczny wskazujący działanie w procesie uaktualniania rachunku

Kod

Opis

1

Dodanie osób do rachunku lub instalacji

2

Uaktualnienie osób

3

Usunięcie osób

Kody UNFCCC

7.   Kody UNFCCC są przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.


ZAŁĄCZNIK VIII

Procesy dotyczące rachunków i zweryfikowanych emisji z kodami odpowiedzi

Wymagania dla każdego procesu

Stosuje się następujące sekwencje komunikatów dla procesów dotyczących rachunku lub zweryfikowanych emisji:

a)

upoważniony przedstawiciel rachunku składa wniosek do administratora danego rejestru;

b)

administrator rejestru przypisuje wnioskowi jednoznaczny kod identyfikacji korelacji składający się z elementów przedstawionych w załączniku VI;

c)

przed ustanowieniem łącza komunikacji pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC administrator rejestru wywołuje odpowiednie działanie w serwisie WWW zarządzania rachunkami niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty, a następnie wywołuje odpowiednie działanie w serwisie WWW zarządzania rachunkami niezależnego dziennika transakcji UNFCCC;

d)

niezależny dziennik transakcji Wspólnoty dokonuje sprawdzenia poprawności wniosku przez wywołanie odpowiedniej funkcji walidacji w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty;

e)

jeżeli nastąpi poświadczenie poprawności, a tym samym przyjęcie wniosku, to niezależny dziennik transakcji Wspólnoty wnosi zmianę do utrzymywanych przez siebie informacji zgodnie z wnioskiem;

f)

niezależny dziennik transakcji Wspólnoty wywołuje działanie „receiveAccountOperationOutcome” („odbierz wynik działania na rachunku”) w serwisie WWW rejestru, który wysłał wniosek, powiadamiając rejestr o tym, czy wniosek został pozytywnie poświadczony, a tym samym przyjęty, czy też została stwierdzona rozbieżność we wniosku, przez co wniosek został odrzucony;

g)

jeśli nastąpiło poświadczenie poprawności wniosku, przez co wniosek został przyjęty, to administrator rejestru, który wysłał wniosek, zmienia informacje przechowywane w rejestrze zgodnie z tym poświadczonym wnioskiem; w przeciwnym razie, jeśli we wniosku stwierdzona została rozbieżność, przez co wniosek został odrzucony, to administrator rejestru, który wysłał wniosek, nie zmienia żadnych informacji przechowywanych w rejestrze, jak wymagał tego odrzucony wniosek.

Tabela VIII-1: Schemat sekwencji komunikatów dla procesów dotyczących rachunku lub zweryfikowanych emisji

Image

2.   Przed ustanowieniem łącza komunikacji pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC, administrator wysyłający wniosek powinien w ciągu 60 sekund otrzymać potwierdzenie jego odbioru od niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty. Następnie, administrator rejestru wysyłający wniosek powinien w ciągu 60 sekund otrzymać potwierdzenie odbioru od niezależnego dziennika transakcji UNFCCC. Administrator rejestru wysyłający wniosek powinien w ciągu 24 godzin otrzymać od niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty powiadomienie o poświadczeniu jego poprawności.

Status procesu w trakcie sekwencji komunikatów jest następujący:

Tabela VIII-2: Schemat statusu procesów dotyczących rachunku lub zweryfikowanych emisji

Image

4.   Składniki i funkcje, które są wykorzystywane podczas sekwencji komunikatów, przedstawiono w tabelach od VIII-3 do VIII-18. Funkcje, które są publiczne, są realizowane tak, jak określono. Funkcje, które są prywatne, służą jedynie do celów informacyjnych. Wejścia wszystkich funkcji zostały skonstruowane tak, aby były zgodne z formatem i wymaganiami informacyjnymi opisanymi za pomocą języka serwisu WWW, przedstawionymi w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemu rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC. Dla oznaczenia faktu, iż dany element może pojawiać się wiele razy jako wejście, użyto gwiazdki „(*)”.

Tabela VIII-3: Składniki i funkcje dla procesów dotyczących rachunku lub zweryfikowanych emisji

Składnik

Funkcja

Zakres

MgmtOfAccountWS

CreateAccount() (Utworzenie rachunku)

Publiczny

UpdateAccount() (Uaktualnienie rachunku)

Publiczny

CloseAccount() (Zamknięcie rachunku)

Publiczny

UpdateVerifiedEmissions() (Uaktualnienie zweryfikowanych emisji)

Publiczny

ReceiveAccountOperationOutcome() (Odebranie wyniku działania na rachunku)

Publiczny

AccountManagement

ValidateAccountCreation() (Poświadczenie ważności utworzenia rachunku)

Prywatny

CreateAccount() (Utworzenie rachunku)

Prywatny

ValidateAccountUpdate() (Poświadczenie ważności uaktualnienia rachunku)

Prywatny

UpdateAccount() (Uaktualnienie rachunku)

Prywatny

ValidateAccountClosure() (Poświadczenie ważności zamknięcia rachunku)

Prywatny

CloseAccount() (Zamknięcie rachunku)

Prywatny

ValidateVerifiedEmissionsUpdate() (Poświadczenie ważności uaktualnienia zweryfikowanych emisji)

Prywatny

UpdateVerifiedEmissions() (Uaktualnienie zweryfikowanych emisji)

Prywatny

Data Validation

AuthenticateMessage() (Uwierzytelnienie komunikatu)

Prywatny

CheckVersion() (Sprawdzenie wersji)

Prywatny

DataFormatChecks() (Sprawdzenia formatu danych)

Prywatny

Table VIII-4: Składnik MgmtOfAccountWS

Zadanie

Zadaniem tego składnika jest obsługa wniosków serwisu WWW o zarządzanie rachunkami i zweryfikowanymi emisjami.

Funkcje udostępnione poprzez serwisy WWW

CreateAccount()

Obsługuje wnioski o utworzenie rachunku

UpdateAccount()

Obsługuje wnioski o uaktualnienie rachunku

CloseAccount()

Obsługuje wnioski o zamknięcie rachunku

UpdateVerifiedEmissions()

Obsługuje wnioski o uaktualnienie zweryfikowanych emisji

ReceiveAccountOperationOutcome()

Otrzymuje wynik („przyjęto” lub „odrzucono”) operacji na rachunku (utworzenie, uaktualnienie, …)

Pozostałe funkcje

Nie dotyczy.

 

Role

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty (dla wszystkich funkcji) oraz rejestr (tylko dla funkcji ReceiveAccountOperationOutcome)

Tabela VIII-5: Funkcja MgmtOfAccountWS.CreateAccount()

Zadanie

Funkcja ta służy do przyjmowania wniosku o utworzenie rachunku.

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty uwierzytelnia inicjujący rejestr (rejestr tworzący) przez wywołanie funkcji AuthenticateMessage() i sprawdza wersję inicjującego rejestru przez wywołanie funkcji CheckVersion().

Jeżeli uwierzytelnienie i sprawdzenia wersji zakończą się pozytywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „1” bez jakichkolwiek kodów odpowiedzi, treść wniosku zostaje wpisana do pliku przez wywołanie funkcji WriteToFile() i wniosek zostaje umieszczony w kolejce.

Jeżeli uwierzytelnienie lub sprawdzenia wersji zakończą się negatywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „0” wraz z pojedynczym kodem odpowiedzi wskazującym przyczynę błędu.

Jeżeli dana osoba (People) nie jest osobą fizyczną, to jej nazwa musi zostać umieszczona w parametrze LastName.

„PersonIdentifier” oznacza kod identyfikacji posiadacza rachunku składający się z elementów przedstawionych w załączniku VI.

„IdentifierInRegistry” oznacza alfanumeryczny identyfikator rachunku określony przez posiadacza rachunku stosownie do załączników III i IV.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountType

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

IdentifierInReg

Obowiązkowy

CommitmentPeriod

Opcjonalny

Installation

Opcjonalny

InstallationIdentifier

Obowiązkowy

PermitIdentifier

Obowiązkowy

Name

Obowiązkowy

MainActivityType

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

ParentCompany

Opcjonalny

SubsidiaryCompany

Opcjonalny

EPERIdentification

Opcjonalny

Latitude

Opcjonalny

Longitude

Opcjonalny

ContactPeople (patrz: People)

Obowiązkowy

People (*)

Obowiązkowy

RelationshipCode

Obowiązkowy

PersonIdentifier

Obowiązkowy

FirstName

Opcjonalny

LastName

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

PhoneNumber1

Obowiązkowy

PhoneNumber2

Obowiązkowy

FaxNumber

Obowiązkowy

Email

Obowiązkowy

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response Code

Opcjonalny

Użycia

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Użył

Nie dotyczy (wywoływane jako serwis WWW).

Tabela VIII-6: Funkcja MgmtOfAccountWS.UpdateAccount()

Zadanie

Funkcja ta służy do przyjmowania wniosku o uaktualnienie rachunku.

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty uwierzytelnia inicjujący rejestr (rejestr tworzący) przez wywołanie funkcji AuthenticateMessage() i sprawdza wersję inicjującego rejestru przez wywołanie funkcji CheckVersion().

Jeżeli uwierzytelnienie i sprawdzenia wersji zakończą się pozytywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „1” bez jakichkolwiek kodów odpowiedzi, treść wniosku zostaje wpisana do pliku przez wywołanie funkcji WriteToFile() i wniosek zostaje umieszczony w kolejce.

Jeżeli uwierzytelnienie lub sprawdzenia wersji zakończą się negatywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „0” wraz z pojedynczym kodem odpowiedzi wskazującym przyczynę błędu.

Jeżeli dana osoba (People) nie jest osobą fizyczną, to jej nazwa musi zostać umieszczona w parametrze LastName.

„PersonIdentifier” oznacza kod identyfikacji posiadacza rachunku składający się z elementów przedstawionych w załączniku VI.

„IdentifierInRegistry” oznacza alfanumeryczny identyfikator rachunku określony przez posiadacza rachunku stosownie do załączników III i IV.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

IdentifierInReg

Opcjonalny

Installation

Opcjonalny

PermitIdentifier

Opcjonalny

Name

Opcjonalny

MainActivityType

Opcjonalny

Country

Opcjonalny

PostalCode

Opcjonalny

City

Opcjonalny

Address1

Opcjonalny

Address2

Opcjonalny

ParentCompany

Opcjonalny

SubsidiaryCompany

Opcjonalny

EPERIdentification

Opcjonalny

Latitude

Opcjonalny

Longitude

Opcjonalny

ContactPeople (patrz: People)

Opcjonalny

People (*)

Opcjonalny

Action

Obowiązkowy

RelationshipCode

Obowiązkowy

PersonIdentifier

Obowiązkowy

FirstName

Opcjonalny

LastName

Opcjonalny

Country

Opcjonalny

PostalCode

Opcjonalny

City

Opcjonalny

Address1

Opcjonalny

Address2

Opcjonalny

PhoneNumber1

Opcjonalny

PhoneNumber2

Opcjonalny

FaxNumber

Opcjonalny

Email

Opcjonalny

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response Code

Opcjonalny

Użycia

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Użył

Nie dotyczy (wywoływane jako serwis WWW).

Tabela VIII-7: Funkcja MgmtOfAccountWS.CloseAccount()

Zadanie

Funkcja ta służy do przyjmowania wniosku o zamknięcie rachunku.

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty uwierzytelnia inicjujący rejestr (rejestr tworzący) przez wywołanie funkcji AuthenticateMessage() i sprawdza wersję inicjującego rejestru przez wywołanie funkcji CheckVersion().

Jeżeli uwierzytelnienie i sprawdzenia wersji zakończą się pozytywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „1” bez jakichkolwiek kodów odpowiedzi, treść wniosku zostaje wpisana do pliku przez wywołanie funkcji WriteToFile() i wniosek zostaje umieszczony w kolejce.

Jeżeli uwierzytelnienie lub sprawdzenia wersji zakończą się negatywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „0” wraz z pojedynczym kodem odpowiedzi wskazującym przyczynę błędu.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response Code

Opcjonalny

Użycia

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Użył

Nie dotyczy (wywoływane jako serwis WWW).

Tabela VIII-8: Funkcja MgmtOfAccountWS.UpdateVerifiedEmissions()

Zadanie

Funkcja ta służy do przyjmowania wniosków o uaktualnienie zweryfikowanych emisji.

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty uwierzytelnia inicjujący rejestr (rejestr tworzący) przez wywołanie funkcji AuthenticateMessage() i sprawdza wersję inicjującego rejestru przez wywołanie funkcji CheckVersion().

Jeżeli uwierzytelnienie i sprawdzenia wersji zakończą się pozytywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „1” bez jakichkolwiek kodów odpowiedzi, treść wniosku zostaje wpisana do pliku przez wywołanie funkcji WriteToFile() i wniosek zostaje umieszczony w kolejce.

Jeżeli uwierzytelnienie lub sprawdzenia wersji zakończą się negatywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „0” wraz z pojedynczym kodem odpowiedzi wskazującym przyczynę błędu.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

VerifiedEmissions (*)

Obowiązkowy

Year

Obowiązkowy

Installations (*)

Obowiązkowy

InstallationIdentifier

Obowiązkowy

VerifiedEmission

Obowiązkowy

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response Code

Opcjonalny

Użycia

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Użył

Nie dotyczy (wywoływane jako serwis WWW).

Tabela VIII-9: Funkcja MgmtOfAccountWS.ReceiveAccountOperationOutcome()

Zadanie

Funkcja ta służy do przyjmowania wyniku działania związanego z zarządzaniem rachunkiem.

Inicjujący rejestr (rejestr tworzący) uwierzytelnia niezależny dziennik transakcji UNFCCC (lub niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przed ustanowieniem łącza pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC) przez wywołanie funkcji AuthenticateMessage() i sprawdza wersję dziennika transakcji przez wywołanie funkcji CheckVersion().

Jeżeli uwierzytelnienie i sprawdzenia wersji zakończą się pozytywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „1” bez jakichkolwiek kodów odpowiedzi, treść wniosku zostaje wpisana do pliku przez wywołanie funkcji WriteToFile() i wniosek zostaje umieszczony w kolejce.

Jeżeli uwierzytelnienie lub sprawdzenia wersji zakończą się negatywnie, to odesłany zostaje identyfikator wyniku „0” wraz z pojedynczym kodem odpowiedzi wskazującym przyczynę błędu.

Jeżeli wynik jest „0” z jakiejkolwiek innej przyczyny lub błędu, wówczas lista kodów odpowiedzi zawiera pary (identyfikator rachunku lub instalacji wraz z odpowiadającym mu kodem odpowiedzi).

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Outcome

Obowiązkowy

Response List

Opcjonalny

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response Code

Opcjonalny

Użycia

AuthenticateMessage

WriteToFile

CheckVersion

Użył

Nie dotyczy (wywoływane jako serwis WWW).

Tabela VIII-10: Składnik AccountManagement

Zadanie

Zadaniem tego składnika jest udostępnienie funkcji poświadczenia ważności (walidacji) i uaktualnienia dla zarządzania rachunkami i zweryfikowanymi emisjami.

Funkcje udostępniane poprzez serwisy WWW

Nie dotyczy.

 

Pozostałe funkcje

ValidateAccountCreation()

Poświadcza ważność utworzenia rachunku

ValidateAccountUpdate()

Poświadcza ważność uaktualnienia rachunku

ValidateAccountClosure()

Poświadcza ważność zamknięcia rachunku

ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Poświadcza ważność uaktualnienia zweryfikowanych emisji

CreateAccount()

Tworzy rachunki

UpdateAccount()

Uaktualnia rachunki

CloseAccount()

Zamyka rachunki

UpdateVerifiedEmissions()

Uaktualnia zweryfikowane emisje dla instalacji

Role

Dziennik transakcji (wszystkie funkcje), rejestr (tylko dla informacji).

Tabela VIII-11: Funkcja ManagementOfAccount.ValidateAccountCreation()

Zadanie

Funkcja ta służy do poświadczenia poprawności wniosku o utworzenie rachunku.

Jeśli próba poświadczenia poprawności (walidacji) zakończy się niepowodzeniem, to do listy kodów odpowiedzi zostaje dodany identyfikator rachunku i kod odpowiedzi.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountType

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

IdentifierInReg

Obowiązkowy

CommitmentPeriod

Opcjonalny

Installation

Opcjonalny

InstallationIdentifier

Obowiązkowy

PermitIdentifier

Obowiązkowy

Name

Obowiązkowy

MainActivityType

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

ParentCompany

Opcjonalny

SubsidiaryCompany

Opcjonalny

EPERIdentification

Opcjonalny

Latitude

Opcjonalny

Longitude

Opcjonalny

ContactPeople (see People)

Obowiązkowy

People (*)

Obowiązkowy

RelationshipCode

Obowiązkowy

PersonIdentifier

Obowiązkowy

FirstName

Opcjonalny

LastName

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

PhoneNumber1

Obowiązkowy

PhoneNumber2

Opcjonalny

FaxNumber

Obowiązkowy

Email

Opcjonalny

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response List

Opcjonalny

Komunikaty

Zakres od 7101 do 7110; zakres od 7122 do 7160.

Tabela VIII-12: Funkcja ManagementOfAccount.CreateAccount()

Zadanie

Funkcja ta służy do tworzenia rachunków.

Dla każdego rachunku:

Utworzenie rachunku wraz z jego danymi

Utworzenie wszystkich osób (People) i ich danych, jeśli osoby takie jeszcze nie istniały i powiązanie ich z rachunkiem.

Uaktualnienie wszystkich informacji powiązanych z osobami (People), które już istnieją i które są powiązane z rachunkiem.

Utworzenie instalacji i danych dotyczących instalacji, jeżeli z rachunkiem jest powiązana jakaś instalacja.

Utworzenie wszystkich osób (People) powiązanych z instalacją (osoba kontaktowa), jeżeli osoby takie jeszcze nie istniały.

Uaktualnienie wszystkich informacji powiązanych z osobami (People), które już istnieją i które są powiązane z instalacją.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountType

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

IdentifierInReg

Obowiązkowy

CommitmentPeriod

Opcjonalny

Installation

Opcjonalny

InstallationIdentifier

Obowiązkowy

PermitIdentifier

Obowiązkowy

Name

Obowiązkowy

MainActivityType

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

ParentCompany

Opcjonalny

SubsidiaryCompany

Opcjonalny

EPERIdentification

Opcjonalny

Latitude

Opcjonalny

Longitude

Opcjonalny

ContactPeople (patrz: People)

Obowiązkowy

People (*)

Obowiązkowy

RelationshipCode

Obowiązkowy

PersonIdentifier

Obowiązkowy

FirstName

Opcjonalny

LastName

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

PhoneNumber1

Obowiązkowy

PhoneNumber2

Opcjonalny

FaxNumber

Obowiązkowy

Email

Opcjonalny

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Użycia

Nie dotyczy.

Użył

Nie dotyczy (wywoływane jako serwis WWW).

Tabela VIII-13: Funkcja AccountManagement.ValidateAccountUpdate()

Zadanie

Funkcja ta służy do poświadczania poprawności wniosku o uaktualnienie rachunku.

Jeżeli próba poświadczenia poprawności (walidacji) zakończy się niepowodzeniem, to do listy kodów odpowiedzi zostaje dodany identyfikator rachunku i kod odpowiedzi.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

IdentifierInReg

Opcjonalny

Installation

Opcjonalny

PermitIdentifier

Opcjonalny

Name

Opcjonalny

MainActivityType

Opcjonalny

Country

Opcjonalny

PostalCode

Opcjonalny

City

Opcjonalny

Address1

Opcjonalny

Address2

Opcjonalny

ParentCompany

Opcjonalny

SubsidiaryCompany

Opcjonalny

EPERIdentification

Opcjonalny

Latitude

Opcjonalny

Longitude

Opcjonalny

ContactPeople (see People)

Opcjonalny

People (*)

Opcjonalny

Action

Obowiązkowy

RelationshipCode

Obowiązkowy

PersonIdentifier

Obowiązkowy

FirstName

Opcjonalny

LastName

Opcjonalny

Country

Opcjonalny

PostalCode

Opcjonalny

City

Opcjonalny

Address1

Opcjonalny

Address2

Opcjonalny

PhoneNumber1

Opcjonalny

PhoneNumber2

Opcjonalny

FaxNumber

Opcjonalny

Email

Opcjonalny

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response List

Opcjonalny

Komunikaty

Zakres od 7102 do 7107; zakres od 7111 do 7113; 7120; 7122; 7124; zakres od 7126 do 7158.

Tabela VIII-14: Funkcja ManagementOfAccount.UpdateAccount()

Zadanie

Funkcja ta służy do uaktualnienia danych dotyczących rachunku.

Jeżeli działanie = „Add” („dodanie”)

Dla każdego dodawanego powiązania:

Jeśli istniały osoby (People), to następuje uaktualnienie jego danych, jeśli jest to wymagane.

Jeśli nie istniały osoby (People), to następuje utworzenie osób (People) i powiązanie ich z rachunkiem.

Jeżeli działanie = „Update” („uaktualnienie”)

Dla wszystkich osób (People), które są objęte uaktualnieniem i które są powiązane z rachunkiem, następuje uaktualnienie danych tych osób.

Jeżeli działanie = „Delete” („usunięcie”)

Usunięcie powiązania pomiędzy osobami (People) i rachunkiem (na przykład usuwany jest dodatkowy upoważniony przedstawiciel).

Jeżeli z rachunkiem jest powiązana instalacja, to następuje uaktualnienie danych instalacji, jeśli jest to wymagane.

Uaktualnienie danych dotyczących osób (People) powiązanych z instalacją, jeżeli zostały uprzednio podane dane (przy użyciu tych samych działań „Add”, „Update” i „Delete”).

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountType

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

IdentifierInReg

Obowiązkowy

Installation

Opcjonalny

InstallationIdentifier

Obowiązkowy

PermitIdentifier

Obowiązkowy

Name

Obowiązkowy

MainActivityType

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

ParentCompany

Opcjonalny

SubsidiaryCompany

Opcjonalny

EPERIdentification

Opcjonalny

Latitude

Opcjonalny

Longitude

Opcjonalny

ContactPeople (patrz: People)

Obowiązkowy

People (*)

Obowiązkowy

RelationshipCode

Obowiązkowy

PersonIdentifier

Obowiązkowy

FirstName

Opcjonalny

LastName

Obowiązkowy

Country

Obowiązkowy

PostalCode

Obowiązkowy

City

Obowiązkowy

Address1

Obowiązkowy

Address2

Opcjonalny

PhoneNumber1

Opcjonalny

PhoneNumber2

Opcjonalny

FaxNumber

Opcjonalny

Email

Opcjonalny

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Użycia

Nie dotyczy.

Użył

Nie dotyczy (wywoływane jako serwis WWW).

Tabela VIII-15: Funkcja ManagementOfAccount.ValidateAccountClosure()

Zadanie

Funkcja ta służy do poświadczenia ważności operacji zamknięcia rachunku.

Jeżeli próba poświadczenia ważności zakończy się wynikiem negatywnym, to do listy kodów odpowiedzi zostaje dodany identyfikator rachunku i kod odpowiedzi.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

Zadanie

AccountIdentifier

Obowiązkowy

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response List

Opcjonalny

Komunikaty

7111; zakres od 7114 do 7115; 7117; zakres od 7153 do 7156; 7158.

Tabela VIII-16: Funkcja ManagementOfAccount.CloseAccount()

Zadanie

Funkcja ta służy do zamknięcia rachunku lub rachunków przez ustawienie daty końca ważności zamykanego rachunku (rachunków) na bieżącą datę.

Parametry wejścia

Registry

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

Account (*)

Obowiązkowy

AccountIdentifier

Obowiązkowy

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Tabela VIII-17: Funkcja ManagementOfAccount.ValidateVerifiedEmissionsUpdate()

Zadanie

Funkcja ta służy do poświadczenia ważności uaktualnienia zweryfikowanych emisji.

Jeżeli próba poświadczenia ważności zakończy się wynikiem negatywnym, to do listy kodów odpowiedzi zostaje dodany identyfikator instalacji i kod odpowiedzi.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

MinorVersion

Obowiązkowy

VerifiedEmissions (*)

Obowiązkowy

Year

Obowiązkowy

Installations (*)

Obowiązkowy

InstallationIdentifier

Obowiązkowy

VerifiedEmission

Obowiązkowy

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Response List

Opcjonalny

Komunikaty

Zakres od 7118 do 7119; zakres od 7152 do 7156; 7159.

Tabela VIII-18: Funkcja ManagementOfAccount.UpdateVerifiedEmissions

Zadanie

Uaktualnianie zweryfikowanych emisji dla roku i określonej instalacji.

Parametry wejścia

From

Obowiązkowy

To

Obowiązkowy

CorrelationId

Obowiązkowy

MajorVersion

Obowiązkowy

VerifiedEmissions (*)

Obowiązkowy

Year

Obowiązkowy

Installations (*)

Obowiązkowy

InstallationIdentifier

Obowiązkowy

VerifiedEmission

Obowiązkowy

Parametry wyjścia

Result Identifier

Obowiązkowy

Wstępne sprawdzenia dotyczące każdego procesu

5.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty sprawdza status rejestru dla każdego procesu dotyczącego rachunku lub zweryfikowanych emisji. Jeżeli łącze komunikacyjne pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty nie zostało ustanowione lub zostało czasowo zawieszone stosownie do art. 6 ust. 3 w stosunku do żądanego procesu dotyczącego rachunku lub zweryfikowanych emisji, to proces ten zostaje odrzucony i odesłany zostaje kod odpowiedzi 7005.

6.   Przed ustanowieniem łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza sprawdzenia wersji rejestru i uwierzytelnienia rejestru, jak również sprawdzenia wykonalności komunikatu na każdym procesie dotyczącym rachunku lub zweryfikowanych emisji i w razie wykrycia rozbieżności odsyła odpowiednie kody odpowiedzi przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC. Następnie każdy rejestr otrzymuje takie kody odpowiedzi od niezależnego dziennika transakcji UNFCCC.

7.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty dokonuje sprawdzeń integralności na każdym procesie dotyczącym rachunku lub zweryfikowanych emisji i w razie wykrycia rozbieżności odsyła kody odpowiedzi w zakresie od 7122 do 7159.

Drugorzędne sprawdzenia dotyczące każdego procesu

8.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza drugorzędne sprawdzenia na każdym procesie dotyczącym rachunku lub zweryfikowanych emisji, który pozytywnie przeszedł wszystkie wstępne sprawdzenia. Drugorzędne sprawdzenia wraz z odpowiadającymi im kodami odpowiedzi, które są odsyłane w razie wykrycia rozbieżności, przedstawiono w tabeli VIII-19.

Tabela VIII-19: Drugorzędne sprawdzenia

Opis procesu

Kody odpowiedzi niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Tworzenie rachunku

Zakres od 7101 do 7110

7160

Uaktualnienie rachunku

Zakres od 7102 do 7105

Zakres od 7107 do 7108

7111

7113

7120

7160

Zamknięcie rachunku

7111

Zakres od 7114 do 7115

7117

Uaktualnienie zweryfikowanych emisji

Zakres od 7118 do 7119


ZAŁĄCZNIK IX

Procesy dotyczące transakcji wraz z kodami odpowiedzi

Typy procesów

1.   Każdemu procesowi dotyczącemu transakcji przypisywany jest typ procesu składający się z początkowego typu procesu oraz uzupełniającego typu procesu. Początkowy typ procesu opisuje jego kategorię określoną w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC. Uzupełniający typ procesu opisuje jego kategorię określoną w przepisach niniejszego rozporządzenia, opracowanych stosownie do dyrektywy 2003/87/WE. Typy procesów są przedstawione w tabeli IX-1.

Wymagania dotyczące każdego procesu

2.   Sekwencja komunikatów dla procesów dotyczących transakcji, statusu transakcji oraz statusu jednostek Kioto i przydziałów użytych w transakcji podczas sekwencji komunikatów, a także składniki i funkcje wykorzystywane podczas sekwencji komunikatów są przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Wstępne sprawdzenia dotyczące każdego procesu

3.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty sprawdza status rejestru dla każdego procesu dotyczącego transakcji. Jeżeli łącze komunikacyjne pomiędzy rejestrem i niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty nie zostało ustanowione lub jest czasowo zawieszone stosownie do art. 6 ust. 3 w stosunku do żądanego procesu, to proces ten zostaje odrzucony i odesłane zostają kody odpowiedzi 7005 lub 7006.

4.   Przed ustanowieniem łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza na każdym procesie dotyczącym transakcji następujące kategorie wstępnych sprawdzeń:

a)

sprawdzenia wersji rejestru i uwierzytelnienia rejestru;

b)

sprawdzanie wykonalności komunikatu;

c)

sprawdzenia integralności danych;

d)

ogólne sprawdzenia transakcji; oraz

e)

sprawdzenia sekwencji komunikatów,

i w razie wykrycia rozbieżności odsyła odpowiednie kody odpowiedzi określone w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC. Następnie każdy rejestr odbiera kody odpowiedzi od niezależnego dziennika transakcji UNFCCC.

Drugorzędne i trzeciorzędne sprawdzenia dotyczące każdego procesu

5.   Dla każdego procesu dotyczącego transakcji, który przeszedł wstępne sprawdzenia z wynikiem pozytywnym, niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza następujące drugorzędne sprawdzenia w celu ustalenia, czy:

a)

jednostki Kioto lub przydziały są utrzymywane na rachunku przekazywania (w przypadku rozbieżności odsyłany jest kod odpowiedzi 7027);

b)

w określonym rejestrze istnieje rachunek przekazywania (w przypadku rozbieżności odsyłany jest kod odpowiedzi 7021);

c)

w określonym rejestrze istnieje rachunek nabywania (w przypadku rozbieżności odsyłany jest kod odpowiedzi 7020);

d)

istnieją obydwa rachunki w tym samym rejestrze dla wewnętrznego przekazu (w przypadku rozbieżności odsyłany jest kod odpowiedzi 7022);

e)

istnieją obydwa rachunki w różnych rejestrach dla zewnętrznego przekazu (w przypadku rozbieżności odsyłany jest kod odpowiedzi 7023);

f)

rachunek przekazywania nie jest zablokowany stosownie do art. 27 (w przypadku rozbieżności odsyłany jest kod odpowiedzi 7025);

g)

przydziały w przypadku siły wyższej nie są przekazywane (w przypadku rozbieżności odsyłany jest kod odpowiedzi 7024).

6.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza trzeciorzędne sprawdzenia na każdym procesie dotyczącym transakcji, która przeszła pozytywnie wszystkie wstępne sprawdzenia. Trzeciorzędne sprawdzenia wraz z odpowiadającymi im kodami odpowiedzi, które są odsyłane w razie stwierdzenia rozbieżności, przedstawiono w tabeli IX-1.

Tabela IX-1:   Trzeciorzędne sprawdzenia

Opis procesu

Typ procesu

Kody odpowiedzi niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Wydanie jednostek AAU i RMU

01-00

[nie dotyczy]

Konwersja jednostek AAU i RMU na jednostki ERU

02-00

7218

Zewnętrzny przekaz (począwszy od 2008–2012)

03-00

Zakres od 7301 do 7302

7304

Anulowanie (począwszy od 2008–2012)

04-00

[nie dotyczy]

Wycofanie (począwszy od 2008–2012)

05-00

Zakres od 7358 do 7361

Anulowanie i wymiana jednostek tCER i lCER

06-00

[nie dotyczy]

Przeniesienie jednostek Kioto i przydziałów wydanych na okres 2008–2012 i następne pięcioletnie okresy

07-00

[nie dotyczy]

Zmiana daty ważności jednostek tCER i lCER

08-00

[nie dotyczy]

Wewnętrzny przekaz

10-00

7304

Zakres od 7406 do 7407

Wydanie przydziałów (2005–2007)

01-51

Zakres od 7201 do 7203

7219

Wydanie przydziałów (począwszy od 2008–2012)

10-52

Zakres od 7201 do 7203

7205

7219

Rozdzielenie przydziałów

10-53

7202

7203

Zakres od 7206 do 7208

7214

7216

7304

7360

Wydanie przydziałów na okoliczność siły wyższej

01-54

7202

Zakres od 7210 do 7211

7215

7217

7220

Korekta przydziałów

10-55

Zakres od 7212 do 7213

Zewnętrzny przekaz (2005–2007)

03-21

7302

Zakres od 7304 do 7305

Zakres od 7406 do 7407

Anulowanie przydziałów (2005–2007)

10-01

7212

7305

Odstąpienie przydziałów

10-02

7202

7304

Zakres od 7353 do 7356

Wycofanie (2005–2007)

04-03

7209

7305

7357

Zakres od 7360 do 7362

Anulowanie i wymiana

10-41

(od 2005 do 2007 r.)

7205

7212

7219

7360

7402

7404

Zakres od 7406 do 7407

(począwszy od 2008–2012)

7202

7205

7219

7360

Zakres od 7401 do 7402

Zakres od 7404 do 7407


ZAŁĄCZNIK X

Proces uzgadniania wraz z kodami odpowiedzi

Wymagania dotyczące procesu

1.   Przed ustanowieniem łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC każdy rejestr odpowiada na każde dokonane przez niezależny dziennik transakcji Wspólnoty żądanie podania następujących informacji za określoną godzinę i dzień:

a)

łączną ilość przydziałów utrzymywanych w każdym typie rachunku w danym rejestrze;

b)

kody identyfikacji jednostek każdego przydziału utrzymywanego w każdym typie rachunku w tym rejestrze;

c)

historię dziennika transakcji i dziennika rewizji każdego przydziału utrzymywanego w każdym typie rachunku w tym rejestrze;

d)

łączną ilość przydziałów utrzymywanych w każdym rachunku w danym rejestrze;

e)

kody identyfikacji jednostek każdego przydziału utrzymywanego w każdym rachunku w tym rejestrze; oraz

f)

historię dziennika transakcji i dziennika rewizji każdego przydziału utrzymywanego w każdym rachunku w tym rejestrze.

2.   Po ustanowieniu łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC każdy rejestr odpowiada na każde dokonane przez niezależny dziennik transakcji UNFCCC żądanie podania następujących informacji za określoną godzinę i dzień:

a)

łączną ilość przydziałów, jednostek AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER lub lCER), lCER i tCER utrzymywanych w każdym typie rachunku w danym rejestrze;

b)

kody identyfikacji jednostek każdego przydziału, jednostki AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER ani lCER), lCER i tCER utrzymywanych w każdym typie rachunku tym rejestrze; oraz

c)

historię dziennika transakcji i dziennika rewizji każdego przydziału, jednostki AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER lub lCER), lCER i tCER utrzymywanych w każdym typie rachunku w tym rejestrze.

3.   Po ustanowieniu łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC każdy rejestr odpowiada na każde dokonane przez niezależny dziennik transakcji UNFCCC w imieniu niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty żądanie podania następujących informacji za określoną godzinę i dzień:

a)

łączną ilość przydziałów, jednostek AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER lub lCER), lCER i tCER utrzymywanych każdym rachunku w danym rejestrze;

b)

kody identyfikacji jednostki każdego przydziału, jednostki AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER lub lCER), lCER i tCER utrzymywanych w każdym rachunku tym rejestrze; oraz

c)

historię dziennika transakcji i dziennika rewizji każdego przydziału, jednostki AAU, RMU, ERU, CER (nie tCER lub lCER), lCER i tCER utrzymywanych w każdym rachunku tym rejestrze.

4.   Sekwencja komunikatów dla procesu uzgadniania, status procesu uzgadniania i status jednostek Kioto lub przydziałów występujących w procesie uzgadniania podczas sekwencji uzgadniania oraz składniki i funkcje wykorzystywane podczas sekwencji komunikatów są przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Wstępne sprawdzenia dotyczące procesu

5.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty sprawdza status rejestru podczas procesu uzgadniania. Jeżeli łącze komunikacyjne pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty nie zostało ustanowione lub jest czasowo zawieszone stosownie do art. 6 ust. 3 w stosunku do procesu uzgadniania, to proces zostaje odrzucony i odesłany zostaje kod odpowiedzi 7005.

6.   Przed ustanowieniem łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza sprawdzenia wersji rejestru i sprawdzenia uwierzytelnienia rejestru, sprawdzenia wykonalności komunikatów oraz sprawdzenia integralności danych podczas procesu uzgadniania i w razie wykrycia rozbieżności odsyła odpowiednie kody odpowiedzi przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych zgodnie z decyzją 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC. Następnie każdy rejestr otrzymuje takie kody odpowiedzi od niezależnego dziennika transakcji UNFCCC.

Drugorzędne sprawdzenia dotyczące procesu

7.   Po pomyślnym przejściu wstępnych sprawdzeń niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza drugorzędne sprawdzenia podczas procesu uzgadniania. Drugorzędne sprawdzenia wraz z odpowiadającymi im kodami odpowiedzi odsyłanymi w razie wykrycia niezgodności są przedstawione w tabeli X-1.

Tabela X-1:   Drugorzędne sprawdzenia

Opis procesu

Kody odpowiedzi niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Uzgadnianie

Zakres: od 7501 do 7524

Interwencja ręczna

8.   Jeżeli informacje przechowywane w rejestrze zostały zmienione w odpowiedzi na proces zainicjowany, lecz nie sfinalizowany stosownie do art. 34, 35 lub 36, to Centralny Administrator poleca administratorowi tegoż rejestru cofnięcie tego procesu przez przywrócenie informacji przechowywanych w tym rejestrze do pierwotnego stanu.

Jeżeli informacje przechowywane w rejestrze nie zostały zmienione w odpowiedzi na proces zainicjowany i sfinalizowany stosownie do art. 34, 35 lub 36, to Centralny Administrator poleca administratorowi tegoż rejestru sfinalizowanie tego procesu przed dokonanie odpowiednich zmian przechowywanych informacji.

9.   Gdy w procesie uzgadniania zidentyfikowana została niezgodność, to Centralny Administrator dokonuje z zainteresowanym administratorem rejestru lub administratorami rejestrów uzgodnień mających na celu określenie pochodzenia tej niezgodności. Następnie, jeśli zachodzi taka potrzeba, Centralny Administrator zmienia informacje przechowywane w niezależnym dzienniku transakcji Wspólnoty lub żąda od zainteresowanego administratora rejestru lub administratorów rejestrów dokonania określonych ręcznych modyfikacji informacji przechowywanych w tymże rejestrze.


ZAŁĄCZNIK XI

Procesy administracyjne wraz z kodami odpowiedzi

Procesy administracyjne

1.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty udostępnia następujące procesy:

a)

Wyczyszczenie transakcji: wszystkie procesy według załącznika IX, które zostały zainicjowane, lecz nie ukończone albo anulowane w ciągu 24 godzin zostają anulowane.

b)

Zaległe jednostki: zidentyfikowane zostają wszystkie jednostki, które nie zostały anulowane stosownie do art. 60 lub 61 w dniu lub po 1 maja 2008 r. albo w dniu lub po 1 maja w pierwszym roku każdego kolejnego pięcioletniego okresu.

c)

Status procesu: administrator rejestru może zapytać o status procesu według załącznika IX, który został zainicjowany przez tegoż administratora rejestru.

d)

Synchronizacja czasu: na żądanie każdy administrator rejestru podaje systemowy czas swojego rejestru po to, aby można było sprawdzić i zsynchronizować zgodność pomiędzy systemowym czasem rejestru a systemowym czasem niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty. Na żądanie administrator rejestru zmienia systemowy czas swojego rejestru w celu zapewnienia synchronizacji czasu.

2.   Po ustanowieniu łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty a niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC niezależny dziennik transakcji Wspólnoty nadal udostępnia procesy administracyjne wymienione w ust. 1 lit. b).

3.   Każdy rejestr winien być zdolny do prawidłowego wykonywania dodatkowych procesów administracyjnych dostarczonych przez niezależny dziennik transakcji UNFCCC, a określonych w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Wymagania dotyczące każdego procesu

4.   Sekwencja komunikatów dla procesów administracyjnych oraz składniki i funkcje wykorzystywane podczas sekwencji komunikatów są przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Sprawdzenia dotyczące każdego procesu

5.   Jeżeli w czasie okresu wymienionego w ust. 2 niezależny dziennik transakcji Wspólnoty wykryje rozbieżność według ust. 1 lit. a), to odsyła odpowiednie kody odpowiedzi przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

6.   Jeżeli niezależny dziennik transakcji Wspólnoty wykryje rozbieżność według ust. 1 lit. b), to odsyła kod odpowiedzi 7601.

7.   Jeżeli w czasie okresu wymienionego w ust. 2 zostanie otrzymany od rejestru komunikat według ust. 1 lit. c) dla procesu wymienionego w załączniku IX, to niezależny dziennik Wspólnoty przeprowadza następujące sprawdzenia:

a)

Statusu rejestru: jeżeli łącze komunikacyjne pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty nie zostało ustanowione lub jest czasowo zawieszone stosownie do art. 6 ust. 3 w stosunku do żądanego procesu, to komunikat zostaje odrzucony i odesłany zostaje kod odpowiedzi 7005.

b)

Wersji rejestru i uwierzytelnienia rejestru, wykonalności procesu oraz integralności danych: jeżeli niezależny dziennik transakcji Wspólnoty wykryje rozbieżność, to komunikat zostaje odrzucony i odesłane zostają odpowiednie kody odpowiedzi przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

8.   Jeżeli w czasie okresu wymienionego w ust. 2 zostanie otrzymany od rejestru komunikat według ust. 1 lit. d), niezależny dziennik transakcji Wspólnoty przeprowadza następujące sprawdzenia:

a)

Statusu rejestru: jeżeli łącze komunikacyjne pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty nie zostało ustanowione lub jest czasowo zawieszone stosownie do art. 6 ust. 3 w stosunku do żądanego procesu, to komunikat zostaje odrzucony i odesłany zostaje kod odpowiedzi 7005.

b)

Wersji rejestru i uwierzytelnienia rejestru, wykonalności procesu, integralności danych oraz synchronizacji czasu: jeżeli niezależny dziennik transakcji Wspólnoty wykryje rozbieżność, to komunikat zostaje odrzucony i odesłane zostają odpowiednie kody odpowiedzi przedstawione w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.


ZAŁĄCZNIK XII

Lista kodów odpowiedzi dla wszystkich procesów

1.   Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty odsyła kody odpowiedzi w ramach każdego procesu, gdy jest to określone w załącznikach VIII, IX, X i XI. Każdy kod odpowiedzi składa się z liczby całkowitej zawierającej się w przedziale od 7000 do 7999. Znaczenie każdego kodu odpowiedzi podano w tabeli XII-1.

2.   Każdy administrator rejestru zapewni, aby znaczenie każdego kodu odpowiedzi było zachowane podczas przedstawiania informacji dotyczących procesu według załącznika XVI upoważnionemu przedstawicielowi, który zainicjował ten proces.

Tabela XII-1:   Kody odpowiedzi niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

Kod odpowiedzi

Opis

7005

Aktualny status rejestru inicjującego (lub przekazującego) nie pozwala na zajście tego procesu.

7006

Aktualny status rejestru nabywającego nie pozwala na zajście tego procesu.

7020

Wyszczególniony kod identyfikacji rachunku nie istnieje w rejestrze nabywającym.

7021

Wyszczególniony kod identyfikacji rachunku nie istnieje w rejestrze przekazującym.

7022

Rachunek przekazujący i rachunek nabywający muszą znajdować się w tym samym rejestrze dla wszystkich transakcji, z wyjątkiem przekazów zewnętrznych.

7023

Rachunek przekazujący i rachunek nabywający dla przekazów zewnętrznych muszą znajdować się w różnych rejestrach.

7024

Przydziały w przypadku siły wyższej nie mogą być przekazane z rachunku posiadania Strony, o ile nie zostaną anulowane i wycofane zgodnie z art. 58.

7025

Rachunek przekazujący jest zablokowany dla wszystkich przekazów przydziałów z rachunku, z wyjątkiem procesów odstąpienia i anulowania oraz wymiany stosownie do art. 52, 53, 60 i 61.

7027

Jedna lub więcej jednostek w bloku seryjnym nie jest rozpoznawanych jako utrzymywane przez rachunek przekazujący.

7101

Rachunek został już utworzony.

7102

Rachunek musi mieć jednego i tylko jednego posiadacza rachunku.

7103

Rachunek musi mieć jednego i tylko jednego głównego upoważnionego przedstawiciela.

7104

Rachunek musi mieć jednego i tylko jednego drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela.

7105

Instalacja musi mieć jedną i tylko jedną osobę kontaktową.

7106

Instalacja związana z tym rachunkiem jest już związana z innym rachunkiem.

7107

Wszyscy upoważnieni przedstawiciele rachunku muszą być różni.

7108

Identyfikator alfanumeryczny wyznaczony dla rachunku został już wyznaczony dla innego rachunku.

7109

Tworzonemu typowi rachunku nie nadano poprawnego okresu zobowiązania.

7110

Rachunek posiadania operatora musi mieć jedną i tylko jedną instalację związaną z tym rachunkiem.

7111

Wyszczególniony rachunek nie istnieje i dlatego nie jest możliwe uaktualnienie lub zamknięcie rachunku.

7113

Nie jest możliwe dokonanie zmiany posiadacza rachunku osobistego rachunku posiadania.

7114

Wyszczególniony rachunek został już zamknięty i dlatego nie jest możliwe zamknięcie rachunku.

7115

Wyszczególniony rachunek nadal zawiera jednostki i dlatego nie jest możliwe zamknięcie rachunku.

7117

Instalacja powiązana z wyszczególnionym rachunkiem nie jest zgodna i dlatego nie jest możliwe zamknięcie rachunku.

7118

Wyszczególniona instalacja nie istnieje i dlatego nie jest możliwe uaktualnienie tabeli zweryfikowanych emisji dla tej instalacji.

7119

Wyszczególniony rok jest rokiem przyszłym i dlatego nie jest możliwe uaktualnienie tabeli zweryfikowanych emisji za tenże rok.

7120

Osoby i ich związek z rachunkiem nie istnieją i dlatego nie jest możliwe uaktualnienie tego związku.

7122

Identyfikator korelacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7124

Alfanumeryczny identyfikator rachunku nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7125

Identyfikator pozwolenia nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7126

Nazwa instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7127

Główna czynność instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7128

Kraj instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7129

Kod pocztowy instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7130

Miejscowość instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7131

Adres1 instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7132

Adres2 instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7133

Rodzima firma instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7134

Firma filialna instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7135

Identyfikacja EPER firmy nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7136

Szerokość geograficzna instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7137

Długość geograficzna instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7138

Kod związku osób nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7139

Identyfikator osoby nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7140

Imiona ludzi nie są w ważnym formacie lub są poza zakresem.

7141

Nazwiska ludzi nie są w ważnym formacie lub są poza zakresem.

7142

Kraj ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7143

Kod pocztowy ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7144

Miejscowość ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7145

Adres1 ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7146

Adres2 ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7147

Numer telefonu1 ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7148

Numer telefonu2 ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7149

Numer telefaksu ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7150

Adres poczty elektronicznej ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7151

Czynność ludzi nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7152

Zweryfikowane emisje instalacji nie są w ważnym formacie lub są poza zakresem.

7153

Element „od” nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7154

Element „do” nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7155

Główna wersja nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7156

Podrzędna wersja nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7157

Typ rachunku nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7158

Identyfikator rachunku nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7159

Identyfikator instalacji nie jest w ważnym formacie lub jest poza zakresem.

7160

Nie jest możliwe, aby osobisty rachunek posiadania miał osobę kontaktową lub jej dane, albo instalację lub jej dane (jak wymieniono w sekcji 11.1 załącznika I do decyzji Komisji 2004/156/WE), związane z tymże rachunkiem.

7201

Ilość przydziałów żądana do wydania na określony okres przekracza ilość zatwierdzoną przez Komisję w planie krajowych rozdzieleń.

7202

Rachunek nabywający nie jest rachunkiem posiadania Strony.

7203

Tabela planu krajowego rozdzielenia nie została przedłożona Komisji i dlatego nie jest możliwe, aby nastąpiło wydanie lub rozdzielenie przydziałów na wyszczególniony okres.

7205

Jednostki żądane do konwersji na przydziały muszą być jednostkami AAU, które zostały wydane na okres zobowiązania odpowiadający okresowi zobowiązania, dla którego wydawane są przydziały.

7206

Wyszczególniony rachunek nabywający nie jest rachunkiem posiadania operatora, który jest związany z wyszczególnioną instalacją.

7207

Instalacja nie występuje w tabeli planu krajowego rozdzielenia.

7208

Wyszczególniony rok nie występuje w tabeli planu krajowego rozdzielenia.

7209

Rachunek nabywający nie jest rachunkiem odstąpienia na okres 2005–2007.

7210

Przydziały na okoliczność siły wyższej mogą być wydane dopiero przed 30 czerwca 2008 r.

7211

Żądana ilość wydania przydziałów na okoliczność siły wyższej przekracza ilość zatwierdzoną przez Komisję na okres zobowiązania.

7212

Rachunek nabywający nie jest rachunkiem anulowania na okres 2005–2007.

7213

Zmniejszenie ilości przydziałów przekracza korektę NAP (planu krajowego rozdziału) zatwierdzoną przez Komisję.

7214

Ilość przekazywanych przydziałów nie jest ściśle równa ilości przewidzianej w NAP dla wyszczególnionej instalacji i wyszczególnionego roku.

7215

Instalacja nie istnieje.

7216

Ilość przekazywanych przydziałów dla wyszczególnionej instalacji i wyszczególnionego roku przewidziana w planie krajowego rozdzielenia została już przekazana.

7217

Wyszczególniony rok nie zawiera się w okresie 2005–2007.

7218

Wyszczególnione jednostki AAU są przydziałami i dlatego nie jest możliwa konwersja tych jednostek AAU na jednostki ERU.

7219

Jednostki żądane do wydania nie mają poprawnego kodu identyfikacji przydziału i dlatego nie jest możliwe, aby nastąpiło wydanie.

7220

Jednostki żądane do wydania nie mają poprawnego kodu identyfikacji przydziału na okoliczność siły wyższej i dlatego nie jest możliwe, aby nastąpiło wydanie.

7301

Ostrzeżenie: zbliża się naruszenie rezerwy okresu zobowiązania.

7302

Nie ma porozumienia w sprawie wzajemnego uznania pomiędzy rejestrem przekazującym a rejestrem nabywającym, które umożliwia przekazanie przydziałów.

7304

Po 30 kwietnia pierwszego roku bieżącego okresu przydziały wydane na poprzedni okres mogą być przekazane na rachunek anulowania lub na rachunek wycofania za ten okres.

7305

Przydziały nie są tymi, które zostały wydane na okres 2005–2007.

7353

Nie jest możliwe odstąpienie na okres 2008–2012 i następne pięcioletnie okresy przydziałów wydanych na okres 2005–2007.

7354

Rachunek przekazujący nie jest rachunkiem posiadania operatora.

7355

Nie jest możliwe odstąpienie na poprzedni okres przydziałów wydanych na bieżący okres.

7356

Jednostki nie kwalifikują się do odstąpienia stosownie do art. 53.

7357

Ilość przydziałów oraz przydziałów na okoliczność siły wyższej żądanych do przekazania na rachunek wycofania nie jest równa ilości przydziałów odstąpionych stosownie do Artykułów 52 i 54.

7358

Ilość jednostek AAU żądanych do konwersji z przydziałów nie jest równa ilości przydziałów odstąpionych stosownie do art. 52.

7359

Ilość jednostek żądanych do przekazania z rachunku wycofania nie jest równa ilości przydziałów odstąpionych stosownie do art. 52 i 53.

7360

Rachunek (rachunki) przekazujące nie jest/są rachunkiem (rachunkami) posiadania Strony.

7361

Jednostki nie kwalifikują się do wycofania stosownie do art. 58 i 59.

7362

Ilość jednostek CER żądanych do przekazania na rachunek anulowania nie jest równa ilości przydziałów odstąpionych stosownie do art. 53.

7401

Ilość jednostek AAU żądanych do konwersji na przydziały nie jest równa ilości przydziałów anulowanych.

7402

Wyszczególniony typ jednostki żądany do anulowania przed wymianą nie jest przydziałem wydanym na poprzedni okres.

7404

Ilość przydziałów anulowanych nie jest równa ilości przydziałów przeznaczonych do anulowania stosownie do art. 60 lit. a) i art. 61 lit. b).

7405

Ilość przydziałów anulowanych z rachunku przekazującego nie jest równa ilości przydziałów przekazanych z powrotem na ten rachunek.

7406

Rachunek (rachunki) przekazujące muszą być rachunkami przywołanymi w art. 11 ust. 1 i 2.

7407

Rachunek (rachunki) nabywające muszą być rachunkami przywołanymi w art. 11 ust. 1 i 2.

7501

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku posiadania operatora.

7502

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku posiadania osoby.

7503

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku posiadania operatora.

7504

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku posiadania osoby.

7505

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku posiadania operatora.

7506

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku posiadania osoby.

7507

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku posiadania operatora.

7508

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem a CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku posiadania osoby.

7509

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku posiadania Strony.

7510

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku wycofania.

7511

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku anulowania.

7512

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku posiadania Strony.

7513

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku wycofania.

7514

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku anulowania.

7515

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku posiadania Strony.

7516

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku wycofania.

7517

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku anulowania.

7518

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku posiadania Strony.

7519

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku wycofania.

7520

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku anulowania.

7521

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku wymiany.

7522

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w blokach jednostek rachunku wymiany.

7523

Istnieje niezgodność pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku wymiany.

7524

Informacja: nie ma niezgodności pomiędzy rejestrem i CITL w ogólnych liczbach bloków jednostek rachunku wymiany.

7601

Przypomnienie: wyszczególnione bloki jednostek przydziałów wydanych na poprzedni okres nie zostały jeszcze anulowane stosownie do art. 60 i 61.


ZAŁĄCZNIK XIII

Procedury testowania

1.   Rejestr i niezależny dziennik transakcji Wspólnoty wykonują następujące etapy testowania:

a)

Testy jednostek: testowane są indywidualne składniki pod względem ich specyfikacji.

b)

Testy integracji: testowane są grupy składników zawierające części kompletnego systemu pod względem ich specyfikacji.

c)

Testy systemu: testowany jest system jako całość pod względem jego specyfikacji.

d)

Testy obciążenia: system poddawany jest szczytowym obciążeniom czynnościowym odzwierciedlającym prawdopodobne zapotrzebowania, które będą zgłaszane systemowi przez jego użytkowników.

e)

Testowanie zabezpieczenia: identyfikowane są wszelkie słabości zabezpieczenia systemu.

2.   Indywidualne testy dla rejestru przeprowadzane w ramach etapów testowania przedstawionych w ust. 1 prowadzone są zgodnie z określonym z góry planem, a wyniki są dokumentowane. Dokumentacja ta jest na żądanie udostępniana Centralnemu Administratorowi. Wszelkie mankamenty wykryte w rejestrze podczas etapów testowania winny zostać usunięte, zanim odbędzie się testowanie wymiany danych pomiędzy rejestrem a niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty.

3.   Centralny Administrator żąda, aby rejestr wykonał następujące etapy testowania:

a)

Testy uwierzytelnienia: testowana jest zdolność rejestru do identyfikowania niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty i na odwrót.

b)

Testy synchronizacji czasu: testowana jest zdolność rejestru do ustanowienia swojego czasu systemowego i do zmiany swojego czasu systemowego w celu uzyskania zgodności z czasem systemowym niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty i niezależnego dziennika transakcji UNFCCC.

c)

Testy formatu danych: testowana jest zdolność rejestru do generowania komunikatów odpowiadających odpowiedniemu statusowi i etapowi procesu oraz odpowiedniemu formatowi przedstawionemu w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

d)

Testy obsługi kodu programowania i bazy danych: testowana jest zdolność rejestru do przetwarzania otrzymywanych komunikatów, które odpowiadają odpowiedniemu formatowi określonemu w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

e)

Testowanie zintegrowanych procesów: testowana jest zdolność rejestru do wykonywania wszystkich procesów, w tym wszystkich stosownych statusów i etapów określonych w załącznikach VIII, IX, X i XI, oraz umożliwienia dokonywania ręcznych interwencji w bazie danych stosownie do załącznika X.

f)

Testy rejestrowania danych: testowana jest zdolność rejestru do ustanowienia i prowadzenia zapisów wymaganych stosownie do art. 73 ust. 2.

4.   Centralny Administrator będzie wymagał, aby rejestr zademonstrował, iż kody wejścia wymienione w załączniku VII oraz kody odpowiedzi wymienione w załącznikach VIII, IX, X i XI są zawarte w bazie danych tego rejestru i są interpretowane i używane właściwie w odniesieniu do procesów.

5.   Etapy testowania przedstawione w ust. 3 odbywają się pomiędzy obszarem testowania rejestru a obszarem testowania niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty, ustanowionym stosownie do art. 71.

6.   Indywidualne testy przeprowadzane w ramach etapów testowania przedstawionych w ust. 3 mogą różnić się w zależności od oprogramowania i sprzętu komputerowego używanego przez rejestr.

7.   Indywidualne testy przeprowadzane w ramach etapów testowania przedstawionych w ust. 3 prowadzone są zgodnie z określonym z góry planem, a wyniki są dokumentowane. Dokumentacja ta jest na żądanie udostępniana Centralnemu Administratorowi. Wszelkie mankamenty wykryte w rejestrze podczas etapów testowania określonych w ust. 3 winny zostać usunięte, zanim ustanowione zostanie łącze komunikacyjne pomiędzy tymże rejestrem i niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty. Administrator rejestru wykaże, iż wszelkie takie mankamenty zostały usunięte przez pomyślne przeprowadzenie etapów testowania przedstawionych w ust. 3.


ZAŁĄCZNIK XIV

Procedury inicjalizacji

1.   Najpóźniej do 1 września 2004 r. każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji następujące informacje:

a)

Nazwę, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej administratora swojego rejestru.

b)

Adres, miejscowość, kod pocztowy i kraj fizycznej lokalizacji rejestru.

c)

URL oraz port(-y) zarówno zabezpieczonego, jak i publicznego obszaru rejestru oraz URL i port(-y) obszaru testowania.

d)

Opis podstawowego i rezerwowego sprzętu i oprogramowania komputerowego używanego przez rejestr oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, na którym oparty jest obszar testowania stosownie do art. 68.

e)

Opis systemów i procesów zabezpieczania wszystkich danych, w tym częstotliwości, z jaką wykonywana jest zapasowa kopia bazy danych, oraz systemów i procedur szybkiego odzyskiwania wszystkich danych i wznawiania wszystkich operacji na wypadek katastrofy stosownie do art. 68.

f)

Opis planu zabezpieczenia rejestru ustanowionego stosownie do ogólnych wymagań zabezpieczenia według załącznika XV.

g)

Opis systemu i procedur rejestru pod względem zarządzania zmianami stosownie do art. 72.

h)

Informacje żądane przez Centralnego Administratora w celu umożliwienia dystrybucji cyfrowych certyfikatów stosownie do załącznika XV.

O wszelkich późniejszych zmianach należy niezwłocznie powiadomić Komisję.

2.   Każde Państwo Członkowskie powiadomi Komisję o ilości przydziałów na okoliczność siły wyższej, które mają być wydane na okres 2005–2007 na podstawie upoważnienia do wydania takich przydziałów udzielonego przez Komisję stosownie do art. 29 dyrektywy 2003/87/WE.

3.   Przed okresem 2008–2012 oraz przed każdym kolejnym pięcioletnim okresem każde Państwo Członkowskie przekaże Komisji następujące informacje:

a)

Ogólną ilość jednostek ERU CER, jaką operatorzy mogą użyć przez każdy okres stosownie do art. 11a ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE.

b)

Rezerwa okresu zobowiązania, obliczona zgodnie z decyzją 18/CP.7 Konferencji Stron UNFCCC jako 90 % ilości przydzielonej Państwu Członkowskiemu lub 100 % pięciokrotnej wielkości jego ostatnio przeglądniętego zapasu, w zależności od tego, co jest najmniejsze.

Wymagania dotyczące tabeli planu krajowego rozdzielenia

4.   Każdy plan krajowego rozdzielenia jest przedkładany zgodnie z formatami określonymi w ust. 5 i 7.

5.   Format przedkładania Komisji tabeli planu krajowego rozdzielenia jest następujący:

a)

Ogólna ilość rozdzielonych przydziałów: w pojedynczej komórce ogólna ilość przydziałów, które są rozdzielone na okres objęty planem krajowego rozdzielenia.

b)

Ogólna ilość przydziałów w rezerwie nowo przyjętych państw na okres objęty planem krajowego rozdzielenia.

c)

Lata: w indywidualnych komórkach dla każdego roku spośród lat objętych planem krajowego rozdzielania, począwszy od 2005 r., w kolejności wzrastającej.

d)

Kod identyfikacji instalacji: w indywidualnych komórkach zawierających elementy przedstawione w załączniku VI, w kolejności wzrastającej.

e)

Rozdzielone przydziały: przydziały, które mają być rozdzielone na określony rok dla określonej instalacji, są wpisywane do komórki łączącej tenże rok z kodem identyfikacji danej instalacji.

6.   Instalacje według ust. 5 lit. d) obejmują instalacje jednostronnie ujęte w art. 24 dyrektywy 2003/87/WE i nie obejmują jakichkolwiek instalacji czasowo wykluczonych na podstawie art. 27 dyrektywy 2003/87/WE.

7.   Zapisany w języku XML schemat przedkładania Komisji tabeli planu krajowego rozdzielenia jest następujący:

Image

Image

8.   W ramach procedur inicjalizacji przedstawionych w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC, Komisja przekazuje Sekretariatowi UNFCCC kody identyfikacji rachunku dotyczące rachunków anulowania, rachunków wycofania i rachunków wymiany każdego rejestru.


ZAŁĄCZNIK XV

Normy zabezpieczenia

Łącze komunikacyjne pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i każdym rejestrem

1.   Od 1 stycznia 2005 r. do czasu ustanowienia łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC wszystkie procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji i rachunków będą przeprowadzane przy użyciu łącza komunikacyjnego o następujących własnościach:

a)

Bezpieczna transmisja jest realizowana poprzez zastosowanie technologii SSL z szyfrowaniem minimum 128-bitowym.

b)

Tożsamość każdego rejestru jest uwierzytelniana przy użyciu cyfrowych certyfikatów dla zapytań pochodzących od niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty. Tożsamość niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty jest uwierzytelniana przy użyciu cyfrowych certyfikatów dla każdego zapytania pochodzącego od rejestru. Tożsamość każdego rejestru jest uwierzytelniana przy użyciu nazwy użytkownika i hasła dla każdego zapytania pochodzącego od rejestru. Tożsamość niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty jest uwierzytelniana przy użyciu nazwy użytkownika i hasła dla każdego zapytania pochodzącego od niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty. Cyfrowe certyfikaty są rejestrowane jako ważne przez organ certyfikacyjny. Nazwy użytkowników i hasła mają długość co najmniej 10 znaków i są zgodne z podstawowym schematem uwierzytelniania protokołu HTTP (http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt).

2.   Po ustanowieniu łącza komunikacyjnego pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i niezależnym dziennikiem transakcji UNFCCC wszystkie procesy dotyczące przydziałów, zweryfikowanych emisji, rachunków i jednostek Kioto będą przeprowadzane przy użyciu łącza komunikacyjnego o własnościach określonych w funkcjonalnych i technicznych specyfikacjach dotyczących standardów wymiany danych dla systemów rejestrów według Protokołu z Kioto, opracowanych stosownie do decyzji 24/CP.8 Konferencji Stron UNFCCC.

Łącze komunikacyjne pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i jego upoważnionymi przedstawicielami oraz każdym rejestrem i wszystkimi upoważnionymi przedstawicielami w danym rejestrze

3.   Łącze komunikacyjne pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i jego upoważnionymi przedstawicielami oraz pomiędzy rejestrem i upoważnionymi przedstawicielami posiadaczy rachunków, weryfikatorami i administratorem rejestru, po uzyskaniu przez upoważnienionych przedstawicieli dostępu z sieci innej niż ta, która obsługuje niezależny dziennik transakcji Wspólnoty lub dany rejestr, ma następujące właściwości:

a)

Bezpieczna transmisja jest realizowana poprzez zastosowanie technologii SSL z szyfrowaniem minimum 128-bitowym.

b)

Tożsamość każdego upoważnionego przedstawiciela jest uwierzytelniana poprzez zastosowanie nazw użytkowników i haseł, które są rejestrowane jako ważne przez rejestr.

4.   System służący do wydawania upoważnionym przedstawicielom nazw użytkowników i haseł stosownie do ust. 3 lit. b) ma następujące właściwości:

a)

W dowolnym czasie każdy upoważniony przedstawiciel otrzymuje jednoznaczną nazwę użytkownika i jednoznaczne hasło.

b)

Administrator rejestru utrzymuje w rejestrze wykaz wszystkich upoważnionych przedstawicieli, którym udzielono dostępu do rejestru wraz z ich prawami dostępu.

c)

Liczba upoważnionych przedstawicieli Centralnego Administratora i administratora rejestru jest ograniczona do minimum, a prawa dostępu są przydzielane wyłącznie z uwagi na umożliwienie wykonywania zadań administracyjnych.

d)

Wszelkie ustanowione przez dostawcę domyślne hasła dostępu z prawami dostępu Centralnego Administratora lub administratora rejestru zostają niezwłocznie zmienione po zainstalowaniu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty lub rejestru.

e)

Upoważnieni przedstawiciele są zobowiązani do zmiany wszelkich tymczasowych haseł, jakie otrzymali po wejściu po raz pierwszy do zabezpieczonego obszaru niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty lub rejestru, a następnie zobowiązani są do zmiany swoich haseł minimum co dwa miesiące.

f)

System zarządzania hasłami prowadzi wykaz poprzednich haseł upoważnionego przedstawiciela i nie dopuszcza do ponownego użycia dziesięciu ostatnich haseł tego upoważnionego przedstawiciela. Hasła mają długość minimum osiem znaków i stanowią połączenie znaków numerycznych i alfanumerycznych.

g)

Hasła nie są wyświetlane na ekranie komputera podczas wpisywania ich przez upoważnionego przedstawiciela, a pliki z hasłami nie są bezpośrednio widoczne dla upoważnionego przedstawiciela Centralnego Administratora lub administratora rejestru.

Łącze komunikacyjne pomiędzy niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty i ogólną społecznością oraz każdym rejestrem i ogólną społecznością

5.   Publiczny obszar strony WWW niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty oraz publiczna strona WWW rejestru nie wymagają uwierzytelniania ich użytkowników reprezentujących ogólną społeczność.

6.   Publiczny obszar strony WWW niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty oraz publiczny obszar strony WWW rejestru nie zezwalają użytkownikom reprezentującym ogólną społeczność na bezpośredni dostęp do bazy danych niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty lub bazy danych tego rejestru. Dostęp do danych, które są publicznie dostępne zgodnie z załącznikiem XVI, jest możliwy poprzez odrębną bazę danych.

Ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia odnoszące się do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty oraz każdego rejestru

7.   Poniższe ogólne wymagania dotyczące zabezpieczenia stosują się do niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty i każdego rejestru:

a)

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty i każdy rejestr są zabezpieczone przed Internetem za pomocą programu „firewall”, który ma być skonfigurowany możliwie jak najściślej tak, aby ograniczać ruch do i od strony Internetu.

b)

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty i każdy rejestr przeprowadzają regularne skanowanie wszystkich węzłów, stacji roboczych i serwerów w obrębie swoich sieci pod względem obecności wirusów. Oprogramowanie antywirusowe będzie regularnie uaktualniane.

c)

Niezależny dziennik transakcji Wspólnoty i każdy rejestr zapewniają, aby oprogramowanie wszystkich węzłów, stacji roboczych i serwerów było prawidłowo konfigurowane i rutynowo uzupełniane wraz z pojawianiem się uaktualnień zabezpieczających i funkcjonalnych.

d)

Gdy zajdzie potrzeba, niezależny dziennik transakcji Wspólnoty i każdy rejestr wprowadzą dodatkowe wymogi odnośnie do zabezpieczenia w celu zapewnienia, aby system był zdolny do reagowania na nowe zagrożenia bezpieczeństwa.


ZAŁĄCZNIK XVI

Wymagania składania raportów przez każdego administratora rejestru i Centralnego Administratora

Informacje dostępne publicznie z każdego rejestru i niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

1.   Centralny Administrator wykazuje i uaktualnia informacje wymienione w ust. 2–4 odnoszące się do jego systemu rejestrów w publicznym obszarze strony WWW niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty zgodnie z określonym harmonogramem, a każdy administrator rejestru wykazuje i uaktualnia te informacje w odniesieniu do swojego rejestru w publicznym obszarze strony WWW danego rejestru zgodnie z określonym harmonogramem.

2.   Następujące informacje dotyczące każdego rachunku są wykazywane w tydzień po utworzeniu rachunku w rejestrze, a następnie są co tydzień uaktualniane:

a)

nazwa posiadacza rachunku: posiadacz rachunku (osoba, operator, Komisja, Państwo Członkowskie);

b)

identyfikator alfanumeryczny: określony przez posiadacza rachunku identyfikator przypisany każdemu rachunkowi;

c)

nazwa, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej głównego i drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela rachunku wyznaczonego przez posiadacza rachunku dla tego rachunku.

3.   Następujące dodatkowe informacje dotyczące każdego rachunku posiadania operatora są wykazywane w tydzień po utworzeniu rachunku w rejestrze, a następnie co tydzień są uaktualniane:

a)

punkty 1–4.1, 4.4–5.5 oraz pkt 7 (czynność 1) informacji identyfikujących instalację związaną z rachunkiem posiadania operatora, wymienione w sekcji 11.1 załącznika I do decyzji Komisji 2004/156/WE;

b)

kod identyfikacji pozwolenia: kod przydzielony instalacji związanej z rachunkiem posiadania operatora, zawierający elementy przedstawione w załączniku VI;

c)

kod identyfikacji instalacji: kod przydzielony instalacji związanej z rachunkiem posiadania operatora, zawierający elementy przedstawione w załączniku VI;

d)

przydziały i ewentualne przydziały na okoliczność siły wyższej przeznaczone zgodnie z art. 11 dyrektywy 2003/87/WE dla instalacji związanej z rachunkiem posiadania operatora, która wchodzi w zakres tabeli planu krajowego rozdzielenia lub jest nowym uczestnikiem.

4.   Poniższe dodatkowe informacje dotyczące każdego rachunku posiadania operatora na lata od 2005 r. będą wykazywane zgodnie z określonymi niżej terminami:

a)

dane dotyczące zweryfikowanych emisji dla instalacji związanej z rachunkiem posiadania operatora za rok X są wykazywane, począwszy od 15 maja roku (X+1);

b)

przydziały odstąpione stosownie do art. 52, 53 i 54, według kodu identyfikacji jednostki, za rok X są wykazywane, począwszy od 15 maja roku (X+1);

c)

symbol określający, czy instalacja związana z rachunkiem posiadania operatora narusza lub nie narusza swojego zobowiązania według art. 6 ust. 2 lit. e) dyrektywy 2003/87/WE za rok X, jest wykazywany, począwszy od 15 maja roku (X+1).

Informacje dostępne publicznie z każdego rejestru

5.   Każdy administrator rejestru wykazuje i uaktualnia informacje wymienione w ust. 6–10 odnoszące się do jego rejestru w publicznym obszarze strony WWW danego rejestru zgodnie z określonym harmonogramem.

6.   Następujące informacje dotyczące każdego identyfikatora projektu dla czynności projektowej realizowanej stosownie do art. 6 Protokołu z Kioto, na podstawie których Państwo Członkowskie wydało jednostki ERU, zostają wykazane w tydzień po nastąpieniu wydania:

a)

nazwa projektu: jednoznaczna nazwa projektu;

b)

lokalizacja projektu: Państwo Członkowskie i miasto lub region, w którym projekt jest zlokalizowany;

c)

lata wydania ERU: lata, w których wydane zostały jednostki ERU w wyniku czynności projektowej realizowanej stosownie do art. 6 Protokołu z Kioto;

d)

raporty: przeznaczone do pobrania elektroniczne wersje całej publicznie dostępnej dokumentacji związanej z projektem, w tym propozycji, monitoringu, weryfikacji i wydania jednostek ERU, gdy stosowne, podlegającej przepisom dotyczącym poufności zawartym w decyzji -/CMP.1 [Artykuł 6] Konferencji Stron UNFCCC służącej jako posiedzenie Stron Protokołu z Kioto.

7.   Następujące informacje dotyczące posiadania i transakcji, według kodu identyfikacyjnego zawierającego elementy przedstawione w załączniku VI, odnoszące się do danego rejestru za lata, począwszy od 2005 r., są wykazywane zgodnie z określonymi niżej terminami:

a)

ogólna ilość jednostek ERU, CER, AAU i RMU utrzymywanych na każdym rachunku (posiadania osoby, posiadania operatora, posiadania Strony, anulowania, wymiany lub wycofania) na dzień 1 stycznia roku X jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+5);

b)

ogólna ilość jednostek AAU wydanych w roku X na podstawie rozdzielonej ilości stosownie do art. 7 decyzji nr 280/2004/WE jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

c)

ogólna ilość jednostek ERU wydanych w roku X na podstawie działania projektowego realizowanego stosownie do art. 6 Protokołu z Kioto jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

d)

ogólna ilość jednostek ERU, CER, AAU i RMU nabytych z innych rejestrów w roku X oraz tożsamość przekazujących rejestrów i rachunków są wykazywane, począwszy od 15 stycznia roku (X+5);

e)

ogólna ilość jednostek RMU wydanych w roku X na podstawie każdego działania według art. 3 ust. 3 i 4 Protokołu z Kioto jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

f)

ogólna ilość jednostek ERU, CER, AAU i RMU przekazanych do innego rejestru w roku X oraz tożsamość nabywających rachunków i rejestrów jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+5);

g)

ogólna ilość jednostek ERU, CER, AAU i RMU anulowanych w roku X na podstawie działań według art. 3 ust. 3 i 4 Protokołu z Kioto jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

h)

ogólna ilość jednostek ERU, CER, AAU i RMU anulowanych w roku X po stwierdzeniu przez komitet zgodności działający na podstawie Protokołu z Kioto, że Państwo Członkowskie nie dotrzymuje swojego zobowiązania wynikającego z art. 3 ust. 1 Protokołu z Kioto, jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

i)

ogólna ilość pozostałych jednostek ERU, CER, AAU i RMU lub przydziałów anulowanych w roku X oraz przywołanie artykułu, stosownie do którego te jednostki Kioto lub przydziały były anulowane według niniejszego rozporządzenia, są wykazywane, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

j)

ogólna ilość jednostek ERU, CER, AAU, RMU i przydziałów wycofanych w roku X jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

k)

ogólna ilość jednostek ERU, CER, AAU przeniesionych w roku X z poprzedniego okresu zobowiązania jest wykazywana, począwszy od 15 stycznia roku (X+1);

l)

ogólna ilość przydziałów z poprzedniego okresu zobowiązania anulowanych i zamienionych w roku X jest wykazywana, począwszy od 15 maja roku X;

m)

aktualne stany posiadania jednostek ERU, CER, AAU i RMU na każdym rachunku (posiadania osoby, posiadania operatora, posiadania Strony, anulowania lub wycofania) na dzień 31 grudnia roku X są wykazywane, począwszy od 15 stycznia roku (X+5).

8.   Wykaz osób upoważnionych przez Państwo Członkowskie do utrzymywania jednostek ERU, CER, AAU i/lub RMU pod swoją odpowiedzialnością jest wykazywany w tydzień po udzieleniu takiego upoważnienia i jest uaktualniany co tydzień.

9.   Ogólna ilość jednostek CER i ERU, którą operatorzy mogą użyć przez każdy okres stosownie do art. 11a ust. 1 dyrektywy 2003/87/WE, jest wykazywana zgodnie z art. 30 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE.

10.   Rezerwa okresu zobowiązania, obliczona zgodnie z decyzją 18/CP.7 Konferencji Stron UNFCCC jako 90 % ilości przydzielonej Państwu Członkowskiemu lub 100 % pięciokrotnej wielkości jego ostatnio przejrzanego zapasu, w zależności od tego, co jest najmniejsze, oraz ilość jednostek Kioto, o którą Państwo Członkowskie przekracza rezerwę okresu zobowiązania, a tym samym przestrzega jej, jest wykazywana na żądanie.

Informacje dostępne publicznie z niezależnego dziennika transakcji Wspólnoty

11.   Centralny Administrator wykazuje i uaktualnia informacje wymienione w ust. 12 odnoszące się do systemu rejestrów w publicznym obszarze strony WWW niezależnego dziennika Wspólnoty według określonego harmonogramu.

12.   Następujące informacje dla każdej dokonanej transakcji dotyczącej systemu rejestrów za rok X wykazywane są, począwszy od 15 stycznia roku (X+5):

a)

kod identyfikacji rachunku przekazującego: przydzielony do rachunku kod składający się z elementów przedstawionych w załączniku VI;

b)

kod identyfikacji rachunku nabywającego: przydzielony do rachunku kod składający się z elementów przedstawionych w załączniku VI;

c)

nazwa posiadacza rachunku przekazującego: posiadacz rachunku (osoba, operator, Komisja, Państwo Członkowskie);

d)

nazwa posiadacza rachunku nabywającego: posiadacz rachunku (osoba, operator, Komisja, Państwo Członkowskie);

e)

występujące w transakcji przydziały lub jednostki Kioto według kodu identyfikacji jednostki składającego się z elementów przedstawionych w załączniku VI;

f)

kod identyfikacji transakcji: przydzielony do transakcji kod składający się z elementów przedstawionych w załączniku VI;

g)

data i godzina przeprowadzenia transakcji (według czasu uniwersalnego);

h)

typ procesu: katagoryzacja procesu składającego się z elementów przedstawionych w załączniku VII.

Informacje udostępniane posiadaczom rachunków z każdego rejestru

13.   Każdy administrator rejestru wykazuje i uaktualnia informacje wymienione w ust. 14 odnoszące się do jego rejestru w bezpiecznym obszarze strony WWW tego rejestru według określonego harmonogramu.

14.   Dla każdego rachunku następujące elementy, według kodu identyfikacji jednostki zawierającego elementy przedstawione w załączniku VI, są wykazywane na żądanie posiadacza rachunku wyłącznie temu posiadaczowi rachunku:

a)

aktualne stany posiadania przydziałów lub jednostek Kioto;

b)

wykaz proponowanych transakcji zainicjowanych przez tego posiadacza rachunku, wyszczególniający dla każdej proponowanej transakcji elementy wymienione w ust. 12 lit. a)–f), datę i godzinę złożenia propozycji transakcji (według czasu uniwersalnego), aktualny status zaproponowanej transakcji oraz ewentualne odesłane kody wynikające ze sprawdzeń przeprowadzonych stosownie do załącznika IX;

c)

wykaz przydziałów lub jednostek Kioto nabytych przez ten rachunek w wyniku przeprowadzonych transakcji, wyszczególniający dla każdej transakcji elementy wymienione w ust. 12 lit. a)–g);

d)

wykaz przydziałów lub jednostek Kioto przekazanych z tego rachunku w wyniku przeprowadzonych transakcji, wyszczególniający dla każdej transakcji elementy wymienione w ust. 12 a)–g).


Top