EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0885

Rozporządzenie Rady (WE) nr 885/2004, z dnia 26 kwietnia 2004, r. dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

OJ L 168, 1.5.2004, p. 1–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 53 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 202 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/885/oj

1.5.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 885/2004,

z dnia 26 kwietnia 2004, r.

dostosowujące rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003 i (WE) nr 1798/2003, decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzje Rady 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE w zakresie swobodnego przepływu towarów, prawa spółek, rolnictwa, opodatkowania, edukacji i kształcenia, kultury i polityki audiowizualnej oraz stosunków zewnętrznych, w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej (zwany dalej „Traktatem o Przystąpieniu”) (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (zwany dalej „Aktem Przystąpienia”) (2), w szczególności jego art. 57,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dla niektórych aktów, które pozostaną w mocy po 1 maja 2004 r. i które wymagają dostosowania w następstwie przystąpienia, niezbędne dostosowania nie zostały przewidziane w Akcie Przystąpienia lub zostały przewidziane ale należy do nich wprowadzić kolejne zmiany. Wszystkie te dostosowania muszą zostać przyjęte przed przystąpieniem tak, aby można je było stosować od dnia przystąpienia.

(2)

Zgodnie z art. 57 ust. 2 Aktu Przystąpienia, dostosowania te powinny zostać przyjęte przez Radę we wszystkich przypadkach gdy Rada przyjęła akt pierwotny samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem Europejskim.

(3)

W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (3), rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 (4), (WE) nr 2157/2001 (5), (WE) nr 152/2002 (6), (WE) nr 1499/2002 (7), (WE) nr 1500/2003 (8) i (WE) nr 1798/2003 (9), decyzje nr 1719/1999/WE (10), nr 1720/1999/WE (11), nr 253/2000/WE (12), nr 508/2000/WE (13), nr 1031/2000/WE (14), nr 163/2001/WE (15), nr 2235/2002/WE (16) i nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (17), oraz decyzje Rady 1999/382/WE (18), 2000/821/WE (19), 2003/17/WE (20) i 2003/893/WE (21),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniach (WE) nr 1334/2000, (WE) nr 2157/2001, (WE) nr 152/2002, (WE) nr 1499/2002, (WE) nr 1500/2003, (WE) nr 1798/2003 i (WE) nr 2003/2003 oraz decyzje nr 1719/1999/WE, nr 1720/1999/WE, nr 253/2000/WE, nr 508/2000/WE, nr 1031/2000/WE, nr 163/2001/WE, nr 2235/2002/WE, nr 291/2003/WE, 1999/382/WE, 2000/821/WE, 2003/17/WE i 2003/893/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu i jedynie pod warunkiem jego wejścia w życie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 26 kwietnia 2004 r.

W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17.

(2)  Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33.

(3)  Dz.U. L 304 z 21.11.2003, str. 1.

(4)  Dz.U. L 159 z 30.6.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 149/2003 (Dz.U. L 30 z 5.2.2003, str. 1).

(5)  Dz.U. L 294 z 10.11.2001, str. 1.

(6)  Dz.U. L 25 z 29.1.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(7)  Dz.U. L 227 z 23.8.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1445/2003 (Dz.U. L 206 z 15.8.2003, str. 1.)

(8)  Dz.U. L 216 z 28.8.2003, str. 1.

(9)  Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 1.

(10)  Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 2046/2002/WE (Dz.U. L 316 z 20.11.2002, str. 4).

(11)  Dz.U. L 203 z 3.8.1999, str. 9. Decyzja zmieniona decyzją nr 2045/2002/WE (Dz.U. L 316 z 20.11.2002, str. 1).

(12)  Dz.U. L 28 z 3.2.2000, str. 1. Decyzja zmieniona decyzją nr 451/2003/WE (Dz.U. L 69 z 13.3.2003, str. 6).

(13)  Dz.U. L 63 z 10.3.2000, str. 1.

(14)  Dz.U. L 117 z 18.5.2000, str. 1.

(15)  Dz.U. L 26 z 27.1.2001, str. 1.

(16)  Dz.U. L 341 z 17.12.2002, str. 1.

(17)  Dz.U. L 43 z 18.2.2003, str. 1.

(18)  Dz.U. L 146 z 11.6.1999, str. 33. Decyzja zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1.

(19)  Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 82.

(20)  Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja zmieniona decyzją 2003/403/WE (Dz.U. L 141 z 7.6.2003, str. 23).

(21)  Dz.U. L 333 z 20.12.2003, str. 84.


ZAŁĄCZNIK

I.   SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

A.   NAWOZY

Rozporządzenie (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

a)

W załączniku I A.2 nr 1, w kolumnie 6 akapit pierwszy, do tekstu znajdującego się w nawiasie po określeniu „Grecji” dodaje się następujące określenia:

„Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji”.

b)

W załączniku I B.1, B.2 i B.4, w kolumnie 5 pkt 3 akapit drugi tiret pierwsze, do tekstu znajdującego się w nawiasie po określeniu „Grecji” dodaje się następujące określenia:

„Republice Czeskiej, Estonii, Cyprze, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Polsce, Słowenii, Słowacji”.

B.   ŚRODKI HORYZONTALNE I PROCEDURALNE

1.

Decyzja nr 1719/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie szeregu wytycznych, w tym identyfikacji projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących transeuropejskich sieci elektronicznej wymiany danych między administracjami (IDA).

W art. 10 pkt. 1 i 3 skreśla się następujące określenia:

„Cypru, Malty” i „Cypr, Malta”

2.

Decyzja nr 1720/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. przyjmująca szereg działań i środków w celu zapewnienia interoperacyjności i dostępu do transeuropejskich sieci elektronicznej wymiany danych między administracjami (IDA).

W art. 14 pkt. 1 i 3 skreśla się następujące określenia:

„Cypru, Malty” i „Cypr, Malta”

II.   PRAWO SPÓŁEK

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE).

a)

W załączniku I, między pozycjami dotyczącymi Belgii i Danii dodaje się następujące określenia:

„REPUBLIKA CZESKA:

akciová společnost”

oraz między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji:

„ESTONIA:

aktsiaselts”

oraz między pozycjami dotyczącymi Włoch i Luksemburga:

„CYPR:

Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, Δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση

ŁOTWA:

akciju sabiedrība

LITWA:

akcinės bendrovės”

oraz między pozycjami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

„WĘGRY:

részvénytársaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies”

oraz między pozycjami dotyczącymi Austrii i Portugalii:

„POLSKA:

spółka akcyjna”

oraz między pozycjami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

„SŁOWENIA:

delniška družba

SŁOWACJA:

akciová spoločnosť”.

b)

W załączniku II, między pozycjami dotyczącymi Belgii i Danii dodaje się następujące określenia:

„REPUBLIKA CZESKA:

akciová společnost,

společnost s ručením omezeným”

oraz między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji:

„ESTONIA:

aktsiaselts ja osaühing”

oraz między pozycjami dotyczącymi Włoch i Luksemburga:

„CYPR:

Δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές,

δημόσια Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση,

ιδιωτική εταιρεία

ŁOTWA:

akciju sabiedrība,

un sabiedrība ar ierobežotu atbildību

LITWA:

akcinės bendrovės,

uždarosios akcinės bendrovės”

oraz między pozycjami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

„WĘGRY:

részvénytársaság,

korlátolt felelősségű társaság

MALTA:

kumpaniji pubbliċi / public limited liability companies

kumpaniji privati/private limited liability companies”

oraz między pozycjami dotyczącymi Austrii i Portugalii:

„POLSKA:

spółka akcyjna,

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

oraz między pozycjami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

„SŁOWENIA:

delniška družba,

družba z omejeno odgovornostjo

SŁOWACJA:

akciová spoločnosť,

spoločnosť s ručením obmedzeným”.

III.   ROLNICTWO

PRAWODAWSTWO FITOSANITARNE

Decyzja Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich

W załączniku I skreśla się pozycje dotyczące Republiki Czeskiej, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji i Słowenii.

IV.   PODATKI

1.

Decyzja nr 2235/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2002 r. przyjmująca wspólnotowy program poprawy skuteczności systemów podatkowych na rynku wewnętrznym (program Fiscalis 2003-2007)

Art. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b)

Turcji na podstawie dwustronnych porozumień w tym zakresie zawartych z tym państwem.”

2.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1798/2003 z dnia 7 października 2003 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 218/92.

W art. 2 ust. 1, między pozycjami dotyczącymi Belgii i Danii dodaje się następujące określenia:

„—

w Republice Czeskiej:

Ministerstvo financí,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji:

„—

w Estonii:

Maksuamet,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Włoch i Luksemburga:

„—

na Cyprze:

Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του,

na Łotwie:

Valsts ieņēmumu dienests,

na Litwie:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

„—

na Węgrzech:

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Központi Kapcsolattartó Irodája,

na Malcie:

Dipartiment tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud fil-Ministeru tal-Finanzi u Affarijiet Ekonomiċi,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Austrii i Portugalii:

„—

w Polsce:

Minister Finansów,”

oraz między pozycjami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

„—

w Słowenii:

Ministrstvo za finance,

na Słowacji:

Ministerstvo financií”.

V.   EDUKACJA I KSZTAŁCENIE

1.

Decyzja Rady 1999/382/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. ustanawiająca drugą fazę wspólnotowego programu działań w dziedzinie kształcenia zawodowego „Leonardo da Vinci”.

a)

Tytuł art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Uczestnictwo państw EFTA/EOG, stowarzyszonych państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC) oraz Turcji”.

b)

W art. 10 skreśla się trzecie tiret.

c)

W art. 10 ostatnie tiret otrzymuje brzmienie:

„Turcji, na podstawie dodatkowego przydziału środków, zgodnie z postanowieniami Traktatu”.

2.

Decyzja nr 253/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 stycznia 2000 r. ustanawiająca drugi etap wspólnotowego programu działań w dziedzinie edukacji „Socrates”.

a)

Tytuł art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Uczestnictwo państw EFTA/EOG, stowarzyszonych państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC) oraz Turcji”.

b)

W art. 12 skreśla się trzecie tiret.

c)

W art. 12 ostatnie tiret otrzymuje brzmienie:

„Turcji, na podstawie dodatkowego przydziału środków, zgodnie z postanowieniami Traktatu”.

3.

Decyzja nr 1031/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program działań „Młodzież”.

a)

Tytuł art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Uczestnictwo państw EFTA/EOG, stowarzyszonych państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEC) oraz Turcji ”.

b)

W art. 11 skreśla się trzecie tiret.

c)

W art. 11 ostatnie tiret otrzymuje brzmienie:

„Turcji, na podstawie dodatkowego przydziału środków, zgodnie z postanowieniami Traktatu”.

4.

Decyzja nr 291/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lutego 2003 r. ustanawiająca Europejski Rok Edukacji przez Sport 2004.

a)

W art. 9 skreśla się lit. c).

b)

Art. 9 lit. d) otrzymuje brzmienie:

„c)

Turcja, której udział jest finansowany z dodatkowych środków zgodnie z postanowieniami Traktatu.”

VI.   KULTURA I POLITYKA AUDIOWIZUALNA

1.

Decyzja nr 508/2000/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 lutego 2000 r. ustanawiająca program „Kultura 2000”.

W art. 7 pierwszy akapit otrzymuje brzmienie:

„W programie »Kultura 2000« mogą uczestniczyć państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także państwa stowarzyszone Europy Środkowej i Wschodniej, zgodnie z warunkami ustanowionymi w umowach stowarzyszeniowych lub dodatkowych protokołach do umów stowarzyszeniowych, odnoszących się do uczestnictwa w programach wspólnotowych, które zostały lub będą zawarte z tymi państwami.”

2.

Decyzja Rady 2000/821/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus – Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja) (2001-2005)

Art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Program jest otwarty na uczestnictwo Turcji i tych krajów EFTA, które są członkami Porozumienia EOG, na podstawie dodatkowych środków przyznanych, zgodnie z procedurami do uzgodnienia z tymi krajami.”

3.

Decyzja nr 163/2001/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu kształcenia dla specjalistów w europejskim przemyśle programów audiowizualnych (MEDIA - kształcenie) (2001-2005).

Art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   Program jest otwarty na uczestnictwo Turcji i tych krajów EFTA, które są członkami Porozumienia EOG, na podstawie dodatkowych środków przyznanych, zgodnie z procedurami do uzgodnienia z tymi krajami.”

VII.   STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

1.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego zastosowania.

W załączniku II część 3, wykaz państw otrzymuje brzmienie:

 

„Australia

 

Kanada

 

Japonia

 

Nowa Zelandia

 

Norwegia

 

Szwajcaria

 

Stany Zjednoczone Ameryki”

2.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 152/2002 z dnia 21 stycznia 2002 r. dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych EWWiS i WE z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii do Wspólnoty Europejskiej (system podwójnej kontroli) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 190/98.

Po art. 4 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Od 1 maja 2004 r. wyroby stalowe objęte niniejszym rozporządzeniem oraz wysłane przed 1 maja 2004 r., są dopuszczane do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji bez dokumentu przewozowego, pod warunkiem że towary zostały wysłane przed 1 maja 2004 r. oraz przedłożono konosament lub inny dokument przewozowy uznany za równoważny przez władze Wspólnoty potwierdzający datę wysyłki.”

3.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1499/2002 z dnia 20 czerwca 2002 r. dotyczące wywozu niektórych wyrobów stalowych z Rumunii do Wspólnoty w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2002 r. (system podwójnej kontroli).

a)

Po art. 4 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Od 1 maja 2004 r. wyroby stalowe objęte niniejszym rozporządzeniem oraz wysłane przed 1 maja 2004 r. są dopuszczane do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji bez dokumentu przewozowego, pod warunkiem że towary zostały wysłane przed 1 maja 2004 r. oraz przedłożono konosament lub inny dokument przewozowy uznany za równoważny przez władze Wspólnoty potwierdzający datę wysyłki.”

b)

W załączniku IV tytuł otrzymuje brzmienie:

c)

W załączniku IV, między pozycjami dotyczącymi Belgii i Danii dodaje się następujące określenia:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22422 2133”

oraz między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

oraz między pozycjami dotyczącymi Włoch i Luksemburga:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +370 5 262 3974”

oraz między pozycjami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

oraz między pozycjami dotyczącymi Austrii i Portugalii:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

oraz między pozycjami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.

4.

Decyzja Rady 2003/893/WE z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą.

Po art. 2 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 2a

Od 1 maja 2004 r. wyroby stalowe objęte niniejszą decyzją są dopuszczane do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji za okazaniem dokumentu przewozowego, nawet jeśli zostały one wysłane przed tym dniem. Jeżeli wyroby stalowe zostaną wysłane do jednego z Państw Członkowskich przed 1 maja 2004 r., zezwolenie przywozowe jest udzielane automatycznie bez limitu ilościowego po okazaniu konosamentu lub innego dokumentu przewozowego uznanego za równoważny przez wspólnotowe urzędy wydające licencje, potwierdzającego datę wysyłki oraz po zatwierdzeniu przez urząd Komisji odpowiedzialny za zarządzanie licencjami (SIGL). Jeżeli wyroby stalowe zostaną wysłane do jednego z Państw Członkowskich 1 maja 2004 r. lub później, podlegają one szczególnym zasadom dotyczącym limitów ilościowych, jak określono w niniejszej decyzji.”

5.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1500/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie zarządzania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej do Wspólnoty Europejskiej.

a)

Po art. 4 dodaje się artykuł w brzmieniu:

„Artykuł 4a

Od 1 maja 2004 r. wyroby stalowe objęte niniejszym rozporządzeniem oraz wysłane przed 1 maja 2004 r. są dopuszczane do swobodnego obrotu w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji bez dokumentu przewozowego, pod warunkiem że towary zostały wysłane przed 1 maja 2004 r. oraz przedłożono konosament lub inny dokument przewozowy uznany za równoważny przez władze Wspólnoty potwierdzający datę wysyłki.”

b)

W dodatku IV tytuł otrzymuje brzmienie:

c)

W dodatku IV śródtytuł otrzymuje brzmienie:

d)

W dodatku IV, między pozycjami dotyczącymi Belgii i Danii dodaje się następujące określenia:

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420 22422 1561”

oraz między pozycjami dotyczącymi Niemiec i Grecji:

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Fax +372 6 313 660”

oraz między pozycjami dotyczącymi Włoch i Luksemburga:

„KΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Fax +357 22 375 120

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

Rīga

LV – 1519

Fax +371 7280882

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Fax +3705 262 3974”

oraz między pozycjami dotyczącymi Luksemburga i Niderlandów:

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299”

oraz między pozycjami dotyczącymi Austrii i Portugalii:

„POLSKA

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22”

oraz między pozycjami dotyczącymi Portugalii i Finlandii:

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax +421-2 4342 3919”.


Top