EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0364

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju

OJ L 63, 28.2.2004, p. 22–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 003 P. 64 - 71
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 225 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 225 - 232

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/364/oj

32004R0364Dziennik Urzędowy L 063 , 28/02/2004 P. 0022 - 0029


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004

z dnia 25 lutego 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzające jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie stosowania art. 92 i 93 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa [1], w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a) i) i b),

po opublikowaniu projektu niniejszego rozporządzenia [2],

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw [3] stosuje się taką definicję małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jaka jest stosowana w zaleceniu Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczącym definicji małych i średnich przedsiębiorstw [4]. Zalecenie to zostało zastąpione zaleceniem 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikro przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw [5] z mocą od 1 stycznia 2005 r.

(2) Należy wyjaśnić zasady w przypadkach, kiedy inwestycja prowadzona jest na terenie odpowiednim dla pomocy regionalnej, ale w sektorze gdzie pomoc regionalna jest zabroniona. Pułapy pomocy regionalnej powinny być stosowane jedynie wówczas, gdy zarówno region, w którym prowadzona jest inwestycja, jak i sektor, do którego należy beneficjent kwalifikują się do pomocy regionalnej. Konsekwentnie powinny zostać wyjaśnione zasady wymagające zgłoszenia dużych dotacji indywidualnych przekraczających niektóre wartości progowe.

(3) Doświadczenie pokazuje, że pożądany jest jednolity i uproszczony system raportowania obejmujący sprawozdania roczne, przyjęty na mocy art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE [6]. W związku z tym konkretne przepisy dotyczące sprawozdawczości określone w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 70/2001 będą stosowane jedynie do momentu przyjęcia ogólnego systemu sprawozdawczości.

(4) Konieczne jest ustanowienie przepisów oceny zgodności ze wspólnym rynkiem pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przyznanej bez wcześniejszego upoważnienia Komisji zanim rozporządzenie (WE) nr 70/2001 wejdzie w życie.

(5) Pomoc na badania i rozwój może przyczynić się do rozwoju gospodarczego, wzmocnienia konkurencyjności i wzrostu zatrudnienia. Pomoc na badania i rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw jest sprawą najwyższej wagi, ponieważ jedna ze strukturalnych słabości małych i średnich przedsiębiorstw wynika z trudności, których mogą one doświadczyć starając się o dostęp do nowych technologicznych prac rozwojowych oraz transferu technologicznego. Jednocześnie Komisja we wspólnotowych ramach dotyczących pomocy państwowej na badania i rozwój [7] przewiduje, iż można przyjąć, że pomoc państwa na badania i rozwój będzie stanowić bodziec dla MŚP zachęcający je do większego zaangażowania w prace badawczo-rozwojowe, ponieważ ogólnie MŚP wydają niewielki odsetek swojego obrotu na działania w kierunku badań i rozwoju. Na podstawie swoich doświadczeń związanych ze stosowaniem wspólnotowych ram dotyczących pomocy państwa na badania i rozwój dla MŚP, Komisja zadecydowała w związku z tym, że uzasadnionym jest zwolnienie takiej pomocy od wcześniejszego zgłaszania, biorąc również pod uwagę, że pomoc taka ma potencjalnie bardzo niewielki negatywny wpływ na konkurencję. Odnosi się to również do pomocy dotyczącej analizy możliwości wykonania oraz pomocy udzielanej w celu pokrycia kosztów patentowania, a także pomocy indywidualnej nieprzekraczającej określonych pułapów.

(6) Wobec tego zakres rozporządzenia (WE) nr 70/2001 powinien zostać rozszerzony tak, aby objął pomoc na badania i rozwój przyznawaną MŚP w jak największej ilości sektorów.

(7) Niektóre definicje w rozporządzeniu (WE) nr 70/2001 powinny zostać zmienione celem ujęcia szczegółów dotyczących pomocy państwa na badania i rozwój, a inne powinno się dodać. Szczególnie powinno się dodać definicje etapów prac badawczo-rozwojowych znajdujące się w załączniku I do wspólnotowych ram pomocy państwa na badania i rozwój. Lista dopuszczalnych kosztów powinna odpowiadać liście w załączniku II do wspólnotowych ram przy pewnych wyjaśnieniach koniecznych w celu pokazania faktu, że rozporządzenie jest stosowane bezpośrednio w Państwach Członkowskich. Beneficjenci nie będą mogli korzystać z podwójnego subsydiowania identycznych wyników badań.

(8) Wytyczne podane we wspólnotowych ramach pomocy państwa na badania i rozwój w sprawie tego, czy niektóre środki stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu, pozostają właściwe dla celów niniejszego rozporządzenia.

(9) Mając na względzie udzielenie poparcia w celu szerzenia wyników badań, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą otrzymać pomoc na pokrycie kosztów uzyskania i zalegalizowania patentów oraz innych praw własności przemysłowej wynikających z prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Nie powinno to być warunkiem wstępnym do zwolnienia pomocy, aby czynność, która doprowadziła do przedmiotowego prawa również otrzymała pomoc. Wystarczy, żeby czynność została zakwalifikowana do pomocy na badania i rozwój.

(10) Nie każda pomoc na badania i rozwój dla małych i średnich przedsiębiorstw może zostać zwolniona na mocy rozporządzenia (WE) nr 70/2001. Pułap we wspólnotowych ramach pomocy państwa na badania i rozwój stosowany w przypadku zgłoszeń indywidualnych będzie również stosowany w odniesieniu do pomocy indywidualnej, która może być zwolniona na mocy niniejszego rozporządzenia. Powinno się również nadal stosować zasady specjalne w momencie starania się o projekty Eureka wchodzące w zakres deklaracji Ministerialnej Konferencji w Hanowerze w dniu 6 listopada 1985, które, jak się uważa, leżą we wspólnym interesie Europy.

(11) Rozporządzenie (WE) nr 70/2001 nie powinno zwalniać pomocy przyznawanej w formie zaliczki, która, wyrażona jako odsetek ewentualnych kosztów, przekracza intensywność pomocy w tym rozporządzeniu i jest zwrotna jedynie w przypadku pomyślnego wyniku prac badawczych, jak to zostało przewidziane we wspólnotowych ramach pomocy państwa na badania i rozwój, ponieważ Komisja ocenia pomoc zwrotną dotyczącą danej sprawy na podstawie sprawy, biorąc pod uwagę proponowane warunki zwrotu.

(12) Rozporządzenie (WE) nr 70/2001, zmienione niniejszym rozporządzeniem, stosuje się wyłącznie w odniesieniu do pomocy państwa na badania i rozwój przyznawanej małym i średnim przedsiębiorstwom. Wspólnotowe ramy pomocy państwa na badania i rozwój są wciąż aktualne w odniesieniu do oceny każdej pomocy na badania i rozwój, która została zgłoszona Komisji.

(13) W związku z tym wprowadza się odpowiednie zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 70/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 70/2001wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 1 ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

"a) odnośnie do art. 4 i 5, w stosunku do działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem lub obrotem artykułami wymienionymi w załączniku I do Traktatu;"

b) dodaje się następującą lit. d):

"d) w stosunku do pomocy w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 [8].";

2. w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) w lit.e) dodaje się następujący akapit:

"Dla pomocy na badania i rozwój (BiR) intensywność pomocy brutto dla projektu BiR przeprowadzanego we współpracy między publicznymi zakładami badawczymi a przedsiębiorstwami powinna być obliczana na podstawie pomocy łączonej pochodzącej z bezpośredniego rządowego wsparcia określonych projektów badawczych oraz, w przypadkach, kiedy składają się one na pomoc, wkładu pomocy dla inwestycji ze strony publicznych niedochodowych zakładów edukacji wyższej lub zakładów badawczych.";

b) dodaje się poniższe lit. h), i) oraz j):

"h) "badania podstawowe"; oznacza działanie mające na celu rozszerzenie wiedzy technicznej i naukowej, niezwiązane z celem przemysłowym czy też handlowym;

i) "badania przemysłowe"; oznaczają planowane prace badawcze lub też badania rozstrzygające mające na celu zdobycie nowych wiadomości z założeniem, że wiedza taka może być przydatna w rozwoju nowych produktów, procesów lub usług czy też może doprowadzić do znacznego ulepszenia już istniejących produktów, procesów lub usług;

j) "rozwój przedkonkurencyjny"; oznacza przekształcanie rezultatów badań przemysłowych w plan, organizację lub projekt nowych, zmienionych lub udoskonalonych produktów, procesów lub usług, zarówno tych planowanych na sprzedaż, jak i do użytku, łącznie z tworzeniem wstępnych prototypów, które nie mogą być wykorzystane w celach handlowych. Termin ten może również obejmować sformułowania i projekty koncepcyjne innych produktów, procesów lub usług oraz wstępne projekty demonstracyjne lub projekty pilotażowe, przy założeniu, że projekty takie nie mogą zostać przetworzone lub wykorzystane w przemyśle lub do celów handlowych. Nie zalicza się tu rutynowych lub okresowych zmian produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych działań w toku, nawet jeśli takie zmiany mogą prowadzić do udoskonalenia.";

3. w art. 4 ust. 2 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

"2. W przypadku gdy inwestycja ma miejsce w obszarach lub sektorach niekwalifikujących się do pomocy regionalnej na mocy art. 87 ust. 3 lit. a) i c) Traktatu w momencie udzielania pomocy intensywność pomocy brutto nie przekracza:

a) 15 % w przypadku małych przedsiębiorstw;

b) 7,5 % w przypadku średnich przedsiębiorstw.

3. W przypadku gdy inwestycja ma miejsce w obszarach lub sektorach kwalifikujących się do pomocy regionalnej w momencie udzielania pomocy, intensywność pomocy nie przekracza pułapu regionalnej pomocy inwestycyjnej określonej w planie zatwierdzonym przez Komisję dla każdego Państwa Członkowskiego o więcej niż:

a) 10 punktów procentowych brutto na obszarach, których dotyczy art. 87 ust. 3 lit. c), pod warunkiem że ogólna intensywność pomocy netto nie przekracza 30 %; lub

b) 15 punktów procentowych brutto na obszarach, których dotyczy art. 87 ust. 3 lit. a), pod warunkiem że ogólna intensywność pomocy netto nie przekracza 75 %.

Wyższe pułapy pomocy regionalnej stosuje się tylko wtedy, gdy pomoc jest przyznana pod warunkiem że inwestycja będzie utrzymana w regionie otrzymującym pomoc przez okres co najmniej pięciu lat, a wkład beneficjenta w jej finansowanie wynosi co najmniej 25 %."

4. dodaje się poniższe art. 5a, 5b i 5c:

"Artykuł 5a

Pomoc na badania i rozwój

1. Pomoc na badania i rozwój jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest zwolniona od wymogu zgłoszenia uwzględnionego w art. 88 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 2–5.

2. Dotowany projekt musi w całości podlegać etapom badań i rozwoju określonym w art. 2 lit. h), i) oraz j).

3. Intensywność pomocy brutto, obliczona na podstawie uznanych kosztów projektu, nie przekracza:

a) 100 % na badania podstawowe;

b) 60 % na badania przemysłowe;

c) 35 % na rozwój przedkonkurencyjny.

Jeżeli inwestycja obejmuje różne etapy badań i rozwoju, dopuszczalna intensywność pomocy jest określana na podstawie średniej ważonej odnośnej dopuszczalnej intensywności pomocowej obliczonej na podstawie uznanych kosztów, które są ponoszone.

W przypadku inwestycji zespołowych maksymalna kwota pomocy dla każdego z beneficjentów nie przekracza dopuszczalnej intensywności pomocy obliczonej w odniesieniu do uznanych kosztów ponoszonych przez zainteresowanego beneficjenta.

4. Pułapy w ust. 3 mogą zostać podwyższone w sposób podany poniżej do maksymalnej intensywności pomocy brutto wynoszącej 75 % dla badań przemysłowych oraz 50 % dla rozwoju przedkonkurencyjnego:

a) w przypadku gdy inwestycja ma miejsce w obszarach, które w momencie przyznania pomocy kwalifikują się do pomocy regionalnej, maksymalna intensywność pomocy może być podwyższona o 10 punktów procentowych brutto na obszarach, których dotyczy art. 87 ust. 3 lit. a) Traktatu oraz o 5 punktów procentowych brutto na obszarach, których dotyczy art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu;

b) w przypadkach kiedy projekt ma na celu przeprowadzenie badań o ewentualnym zastosowaniu w wielu sektorach oraz z naciskiem na podejście multidyscyplinarne zgodne z celem, zadaniami oraz celami technicznymi określonej inwestycji lub programu rozpoczętego na mocy Szóstego Programu Ramowego dla badań i rozwoju, ustanowionego decyzją nr 1513/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [9] lub każdego kolejnego programu ramowego na badania i inwestycje lub programu Eureka, maksymalna intensywność pomocy może zostać podwyższona o 15 punktów procentowych brutto;

c) maksymalna intensywność pomocy może zostać podwyższona o 10 punktów procentowych, jeżeli spełniony zostanie jeden z poniższych warunków:

i) projekt pociąga za sobą skuteczną współpracę transgraniczną co najmniej dwóch niezależnych partnerów w dwóch Państwach Członkowskich, szczególnie w kontekście koordynacji polityki BiR państwa; żadna pojedyncza firma w Państwie Członkowskim przyznającym pomoc nie może ponieść więcej niż 70 % uznanych kosztów; lub

ii) projekt pociąga za sobą skuteczną współpracę między firmą a państwowym organem badawczym, szczególnie w kontekście koordynacji polityki BiR państwa, gdzie państwowy organ badawczy ponosi co najmniej 10 % uznanych kosztów inwestycji i ma prawo do publikacji wyników w stopniu, w jakim są one rezultatem badań prowadzonych przez ten organ; lub

iii) wyniki projektu są szeroko rozpowszechnione na konferencjach technicznych i naukowych lub publikowane we wnikliwie opracowanych czasopismach technicznych i naukowych.

Dla celów pkt i) oraz ii) podpisywanie umów podwykonawczych nie jest traktowane jako skuteczna współpraca.

5. Dla celów niniejszego artykułu uznane koszty są następujące:

a) koszty zatrudnienia (pracowników badawczych, techników oraz pozostałego personelu pomocniczego w zakresie, w jakim jest on zatrudniony w ramach projektu badawczego);

b) koszty narzędzi i sprzętu w zakresie i na czas trwania projektu badawczego. Jeżeli takie narzędzia i sprzęt nie są używane dożywotnio w ramach projektu badawczego, za koszty uznane przyjmuje się jedynie koszty amortyzacji odpowiadające czasowi trwania projektu badawczego, obliczone na podstawie dobrej praktyki księgowej;

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i na czas trwania projektu badawczego. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty uznane przyjmuje się jedynie koszty amortyzacji odpowiadające czasowi trwania projektu badawczego, obliczone na podstawie dobrej praktyki księgowej. W przypadku gruntów uznane są koszty transferu handlowego lub też rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe;

d) koszty doradztwa lub równoważnych usług wykorzystywanych wyłącznie do celów prac badawczych, łącznie z badaniami, wiedzą techniczną oraz patentami kupionymi lub otrzymanymi na zasadzie upoważnienia z zewnętrznych źródeł po cenach rynkowych, gdzie transakcja została przeprowadzona z zachowaniem odpowiedniego dystansu i nie ma w niej elementów zmowy. Koszty te zostają uznane jedynie do 70 % całkowitego uznanego kosztu inwestycji;

e) dodatkowe koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku projektu badawczego;

f) inne koszty operacyjne, łącznie z kosztami materiałów, dostaw i podobnych produktów, poniesione bezpośrednio w wyniku działań badawczych.

Artykuł 5b

Pomoc na techniczną analizę możliwości wykonania

Pomoc na techniczną analizę możliwości wykonania, przygotowująca przemysłowe prace badawcze lub prace rozwoju przedkonkurencyjnego, jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest zwolniona od wymogu zgłoszenia uwzględnionego w art. 88 ust. 3 Traktatu, pod warunkiem że intensywność pomocy brutto, obliczona na podstawie kosztów analizy, nie przekracza 75 %.

Artykuł 5c

Pomoc na pokrycie kosztów patentowych

1. Pomoc na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i zatwierdzeniem patentów oraz innych praw własności przemysłowej jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 lit. c) Traktatu i jest zwolniona od wymogu zgłoszenia uwzględnionego w art. 88 ust. 3 Traktatu aż do tego samego poziomu pomocy, który zostałby zakwalifikowany jako pomoc na BiR w odniesieniu do prac badawczych, które jako pierwsze doprowadziły do uzyskania przedmiotowych praw własności przemysłowej.

2. Dla celów ust. 1 uznane są następujące koszty:

a) wszelkie koszty poprzedzające przyznanie prawa przez pierwszą instytucję prawodawczą łącznie z kosztami związanymi z przygotowaniami, złożeniem wniosku oraz prowadzeniem postępowania wnioskowego, jak również kosztami poniesionymi przy odnawianiu wniosku, zanim prawo zostało przyznane;

b) tłumaczenie oraz inne koszty poniesione w celu uzyskania przyznania lub zatwierdzenia prawa w innej instytucji prawodawczej;

c) koszty poniesione w obronie ważności prawa podczas oficjalnego postępowania wnioskowego oraz ewentualnego postępowania w związku z wniesieniem sprzeciwu, nawet jeżeli takie koszty wystąpią już po przyznaniu prawa.";

5. artykuł 6 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 6

Duża indywidualna dotacja pomocowa

1. W przypadku pomocy uwzględnionej w art. 4 i 5, niniejsze rozporządzenie nie zwalnia dotacji z tytułu pomocy indywidualnej w przypadku gdy osiągnięty zostanie jeden z progów:

a) całkowity uznany koszt całego projektu wyniesie co najmniej 25000000 EUR oraz

i) na obszarach lub w sektorach, które nie kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy brutto wynosi co najmniej 50 % pułapu określonego w art. 4 ust. 2;

ii) na obszarach oraz w sektorach, które kwalifikują się do pomocy regionalnej, intensywność pomocy netto wynosi co najmniej 50 % pułapu pomocy netto, jak to zostało ustalone w planie pomocy regionalnej dla danego obszaru; lub

b) cała kwota pomocy brutto wynosi co najmniej 15000000 EUR.

2. W przypadku pomocy uwzględnionej w art. 5a, 5b i 5c, niniejsze rozporządzenie nie zwalnia dotacji z tytułu pomocy indywidualnej w przypadku gdy osiągnięty zostanie jeden z progów:

a) całkowity uznany koszt całego projektu poniesiony przez wszystkie firmy uczestniczące w inwestycji wyniesie co najmniej 25000000 EUR; oraz

b) proponuje się udzielić pomocy o dotacji brutto równej co najmniej 5000000 EUR jednej lub kilku indywidualnym firmom.

W przypadku dotacji przyznanej na projekt Eureka, wartości progowe w akapicie pierwszym zostają zastąpione następującymi wartościami:

a) całkowity uznany koszt projektu Eureka poniesiony przez wszystkie firmy uczestniczące w inwestycji wynosi co najmniej 40000000 EUR; oraz

b) proponuje się udzielić pomocy o dotacji brutto równej co najmniej 10000000 EUR jednej lub kilku indywidualnym firmom.";

6. dodaje się poniższy art. 6a:

"Artykuł 6a

Pomoc podlegająca wcześniejszemu zgłoszeniu Komisji

1. Rozporządzenie niniejsze nie zwalnia żadnej pomocy, zarówno indywidualnej, jak i przyznawanej na podstawie systemu pomocy, w formie jednej lub kilku zaliczek zwrotnych jedynie w przypadku pomyślnego wyniku prac badawczych, gdzie całkowita kwota zaliczek wyrażona jako procent uznanych kosztów przekracza intensywność przewidywaną w art. 5a, 5b czy też 5c lub też limit określony w art. 6 ust. 2.

2. Rozporządzenie to pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich zobowiązań Państwa Członkowskiego dotyczących zgłoszenia dotacji na pomoc indywidualną na mocy innych państwowych dokumentów dotyczących pomocy, w szczególności zobowiązania dotyczącego zgłoszenia lub powiadomienia Komisji o pomocy na rzecz przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc restrukturyzacyjną w rozumieniu wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na podtrzymywanie i restrukturyzację firm przeżywających trudności [10] oraz zobowiązania dotyczącego zgłoszenia pomocy regionalnej na duże projekty inwestycyjne na mocy stosownych ram wielosektorowych.";

7. w art. 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Pułapy pomocowe określone w art. 4–6 są stosowane bez względu na to, czy wsparcie dla dotowanej inwestycji jest finansowane całkowicie ze źródeł państwowych, czy też jest częściowo finansowane przez Wspólnotę.";

8. w art. 9 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. Państwa Członkowskie opracowują roczne sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia zgodnie z przepisami wykonawczymi dotyczącymi formy i treści przepisów sprawozdań rocznych ustanowionych na mocy art. 27 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 [11].

Dopóki przepisy takie nie wejdą w życie Państwa Członkowskie opracowują roczne sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do całości lub części każdego roku kalendarzowego, podczas którego rozporządzenie jest stosowane, w formie określonej w załączniku III, również w wersji elektronicznej. Państwa Członkowskie przedkładają Komisji takie sprawozdanie najpóźniej trzy miesiące po wygaśnięciu okresu, którego dotyczy.";

9. dodaje się poniższy art. 9a

"Artykuł 9a

Przepisy przejściowe

1. Zgłoszenia dotyczące pomocy dla badań i rozwoju będące w toku rozpatrywania 19 marca 2004 r. są nadal oceniane na mocy ram pomocy państwa na badania i rozwój, podczas gdy wszystkie inne zgłoszenia będące w toku rozpatrywania są oceniane zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

2. Systemy pomocy wprowadzone w życie przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz pomoc przyznana na mocy takich systemów bez upoważnienia ze strony Komisji i z naruszeniem wymogu zgłoszenia z art. 88 ust. 3 Traktatu są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i są zwolnione, jeżeli spełnią warunki określone w art. 3 ust. 2 lit a) oraz art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Pomoc indywidualna wychodząca poza ramy schematu przyznana przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia bez upoważnienia ze strony Komisji i z naruszeniem wymogu zgłoszenia z art. 88 ust. 3 Traktatu jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu i jest zwalniana, jeżeli spełni wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu poza warunkiem w art. 3 ust. 1, który wyraża odniesienia do niniejszego rozporządzenia.

Każda pomoc niespełniająca tych warunków jest oceniana przez Komisję zgodnie z odpowiednimi ramami, wytycznymi, komunikatami i zawiadomieniami.";

10. załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Punkt 10 art. 1 stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest stosowane bezpośrednio we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2004 r.

W imieniu Komisji

Mario Monti

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 142 z 14.5.1998, str. 1.

[2] Dz.U. C 190 z 12.8.2003, str. 3.

[3] Dz.U. L 10 z 13.1.2001, str. 33.

[4] Dz.U. L 107 z 30.4.1996, str. 4.

[5] Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36.

[6] Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

[7] Dz.U. C 45 z 17.2.1996, str. 5.

[8] Dz.U. L 205 z 2.8.2002, str. 1.

[9] Dz.U. L 232 z 29.8.2002, str. 1.

[10] Dz.U. L 288 z 9.10.1999, str. 2.

[11] Dz.U. L 83 z 27.3.1999, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

ZAŁĄCZNIK

IDEFINICJA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

(Wyciąg z zalecenia Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji małych i średnich przedsiębiorstw Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 36)

DEFINICJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ORAZ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZYJĘTA PRZEZ KOMISJĘ

Artykuł 1

Przedsiębiorstwo

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Artykuł 2

Próg zatrudnienia oraz pułapy finansowe określające kategorię przedsiębiorstwa

1. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

2. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

Artykuł 3

Typy przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu progu zatrudnienia i pułapu finansowego

1. "Przedsiębiorstwo niezależne" oznacza każde przedsiębiorstwo, które nie jest zakwalifikowane jako spółka w rozumieniu ust. 2 lub też jako przedsiębiorstwo związane w rozumieniu ust. 3.

2. "Przedsiębiorstwa partnerskie" oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa związane w rozumieniu ust. 3 i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu "upstream") posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami związanymi w rozumieniu ust. 3, 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu "downstream").

Jednakże przedsiębiorstwo może zostać zakwalifikowane jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli ta wartość progowa wynosząca 25 % została osiągnięta lub przekroczona przez poniższych inwestorów, pod warunkiem że inwestorzy ci nie są związani, w rozumieniu ust. 3, indywidualnie lub wspólnie, z przedmiotowym przedsiębiorstwem:

a) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w firmy nienotowane na giełdzie ("business angels"), pod warunkiem że cała kwota inwestycji tych inwestorów "business angels" w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1250000 EUR;

b) uniwersytety lub niedochodowe ośrodki badawcze;

c) inwestorzy instytucjonalni łącznie z regionalnymi funduszami rozwoju;

d) samorządy lokalne z rocznym budżetem nieprzekraczającym 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5000.

3. "Przedsiębiorstwa związane" oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania udziałowców lub członków w innym przedsiębiorstwie;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie a umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub do postanowienia w jego memorandum lub statucie;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw do głosowania udziałowców lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Pojawia się przypuszczenie, że nie istnieje wpływ dominujący, jeżeli inwestorzy wymienieni w akapicie drugim ust. 2 nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie przedmiotowym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców.

Przedsiębiorstwa pozostające w którymś ze związków opisanych w akapicie pierwszym z jednym lub kilkoma innymi przedsiębiorstwami, lub też inwestorzy, o których mowa w ust. 2 są również traktowani jako związani.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie również są traktowane jak przedsiębiorstwa związane, jeżeli prowadzą swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych.

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

4. Poza przypadkami określonymi w ust. 2 akapit drugi przedsiębiorstwo nie może być uznane za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosowania jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka organów państwowych.

5. Przedsiębiorstwa mogą złożyć oświadczenie o statusie prawnym jako przedsiębiorstwo niezależne, przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwo związane, łącznie z danymi dotyczącymi pułapów określonych w art. 2. Oświadczenie może zostać złożone nawet gdy kapitał jest do tego stopnia rozdrobniony, iż nie można określić, kto jest jego właścicielem, w którym to przypadku przedsiębiorstwo w dobrej wierze oświadcza, iż można w sposób prawnie uzasadniony przyjąć, iż kapitał ten nie jest we wspólnym posiadaniu jednego przedsiębiorstwa lub większej liczby przedsiębiorstw związanych ze sobą w 25 % lub więcej. Oświadczenia takie są składane bez uszczerbku dla kontroli i dochodzeń przewidzianych w przepisach państwowych lub wspólnotowych.

Artykuł 4

Dane stosowane dla określania progu zatrudnienia i pułapu finansowego oraz okresy referencyjne

1. Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych są to dane odnoszące się do ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego i są obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia zamknięcia rozliczenia. Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT oraz innych podatków pośrednich.

2. W przypadku gdy na ostatni dzień bilansu dane przedsiębiorstwo przekracza lub spada poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego określonego w art. 2, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch kolejnych lat.

3. W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi finansowe jeszcze nie zostały zatwierdzone dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej bona fide w trakcie roku finansowego.

Artykuł 5

Pułap zatrudnienia

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie "rocznych jednostek roboczych" (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku referencyjnego, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z:

a) pracowników;

b) osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy prawa państwowego;

c) właścicieli – kierowników;

d) partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.

Artykuł 6

Ustalanie danych przedsiębiorstwa

1. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące ilości pracowników ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków przedsiębiorstwa.

2. Dane dotyczące liczby zatrudnionych osób w przedsiębiorstwie mającym przedsiębiorstwo partnerskie lub przedsiębiorstwa związane są określane na podstawie rachunków i innych danych przedsiębiorstwa lub, jeżeli takie istnieją, rachunków zbiorczych przedsiębiorstwa lub rachunków zbiorczych, w których ujęte jest przedsiębiorstwo.

Do danych, o których mowa w pierwszym akapicie dodaje się dane dotyczące każdego przedsiębiorstwa partnerskiego dla danego przedsiębiorstwa znajdującego się bezpośrednio na poziomie "upstream" lub "downstream" w stosunku do niego. Skumulowanie jest proporcjonalne do procentowego udziału w kapitale lub prawach do głosowania (w zależności, który jest większy). W przypadku holdingów typu "cross-holding" stosuje się wyższy procent.

Do danych, o których mowa w pierwszym i drugim akapicie dodaje się 100 % danych każdego przedsiębiorstwa, które jest bezpośrednio lub pośrednio związane z danym przedsiębiorstwem, w przypadku gdy dane te nie zostały wcześniej dodane przez kumulację rachunków.

3. Dla celów stosowania ust. 2 dane przedsiębiorstw partnerskich przedsiębiorstwa, o którym mowa pochodzą z ich rachunków i innych skumulowanych danych, jeżeli takie istnieją. Do danych tych dodaje się 100 % danych przedsiębiorstw, które są związane z tymi przedsiębiorstwami partnerskimi, chyba że ich dane są już ujęte przez kumulację.

Dla celów stosowania tego samego ust. 2 dane przedsiębiorstw, które są związane z danym przedsiębiorstwem pochodzą z ich rachunków i innych skumulowanych danych, jeżeli takie istnieją. Do danych tych dodaje się proporcjonalnie dane każdego ewentualnego przedsiębiorstwa partnerskiego tego przedsiębiorstwa związanego, znajdującego się bezpośrednio na poziomie "upstream" lub "downstream" w stosunku do niego, chyba że zostały one już ujęte w rachunkach skumulowanych z procentem co najmniej proporcjonalnym do procentu określonego na mocy akapitu drugiego ust. 2.

4. W przypadku gdy w rachunkach skumulowanych nie ma danych dotyczących zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie, dane dotyczące zatrudnienia są obliczane przez proporcjonalną kumulację danych z przedsiębiorstw partnerskich oraz przez dodanie danych z przedsiębiorstw, z którymi dane przedsiębiorstwo jest związane.

"

--------------------------------------------------

Top