EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0051

Dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych

Dz.U. L 164 z 30.4.2004, p. 164–172 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2015; Uchylony przez 32012L0034

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/51/oj

32004L0051Dziennik Urzędowy L 164 , 30/04/2004 P. 0164 - 0172


Dyrektywa 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [4] w świetle wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w dniu 23 marca 2004 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. [5] zapewnia koncesjonowanym przedsiębiorstwom kolejowym prawo dostępu do TERFN (Transeuropejska Kolejowa Sieć Towarowa), a najpóźniej od 2008 r. do całej sieci dla świadczenia usług międzynarodowych przewozów kolejowych.

(2) Rozszerzenie tego prawa dostępu do międzynarodowych przewozów kolejowych na całą sieć od 1 stycznia 2006 r. powinno prowadzić do większych niż się spodziewano korzyści w zakresie zamiany na inne formy transportu i rozwoju międzynarodowych przewozów kolejowych.

(3) Rozszerzenie tego prawa dostępu na wszystkie rodzaje kolejowych usług transportowych od dnia 1 stycznia 2007 r., zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług, zwiększy efektywność kolei w stosunku do innych środków transportu. Ułatwi również zrównoważony transport w Państwach Członkowskich i pomiędzy nimi, poprzez wzrost konkurencyjności i umożliwienie napływu nowego kapitału i nowych przedsiębiorstw.

(4) Niniejsza dyrektywa jest częścią pakietu środków ogłoszonego w Białej Księdze w sprawie polityki transportowej i objętych dyrektywą 2004/49/WE w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych [6], dyrektywą 2004/50/WE zmieniającą dyrektywy w sprawie interoperacyjności [7] oraz rozporządzeniem (WE) nr 881/2004 ustanawiającym Europejską Agencję Kolejową [8]. Te środki, zwane "drugim pakietem kolejowym", zostały przyjęte w celu dalszego rozwoju wspólnotowych ram regulacyjnych w dziedzinie kolei, ustanowione w szczególności dyrektywami 2001/12/WE [9], 2001/13/WE [10] i 2001/14/WE [11], zwane "pierwszym pakietem kolejowym". W celu ukończenia prac nad ramami regulacyjnymi oraz kontynuowania wysiłków nad stworzeniem zintegrowanego europejskiego obszaru kolejowego, Komisja zaproponowała w dniu 3 marca 2004 r. trzeci pakiet środków, które przyczynią się do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Ten trzeci pakiet poświęcony jest kwestiom pozwoleń dla maszynistów, jakości usług kolejowego transportu towarowego, praw pasażerów w międzynarodowym transporcie kolejowym oraz otwarcia rynku dla międzynarodowych usług transportu pasażerów koleją. Parlament Europejski głosował w październiku 2003 r. w tej procedurze legislacyjnej zmianę mającą na celu otwarcie rynku dla wszystkich usług transportu pasażerskiego koleją do 2008 r. Parlament Europejski i Rada zgodziły się pilnie zbadać środki objęte trzecim pakietem. W odniesieniu do otwarcia rynku dla międzynarodowych usług transportu pasażerskiego, data 2010 rok zaproponowana przez Komisję ma zostać rozważona jako cel pozwalający wszystkim operatorom na przygotowanie się we właściwy sposób.

(5) Komisja powinna zbadać bieg spraw w zakresie ruchu, bezpieczeństwa, warunków pracy i sytuacji operatorów i wydać do 1 stycznia 2006 r. sprawozdanie w sprawie kierunków rozwoju tych zagadnień, dołączając tam gdzie to stosowne nowe propozycje stanowiące podstawę dla rozwoju najlepszych z możliwych warunków dla gospodarek Państw Członkowskich, przedsiębiorstw kolejowych i ich pracowników oraz dla użytkowników kolei.

(6) Kolejowy transport towarowy oferuje znaczne możliwości dla tworzenia nowych usług transportowych oraz usprawnienie już istniejących na poziomie krajowym i europejskim.

(7) Aby osiągnąć pełną konkurencyjność towarowy transport kolejowy wymaga w coraz większym stopniu zapewnienia usług kompleksowych, łącznie z transportem w i między Państwami Członkowskimi.

(8) Ponieważ zagadnienia bezpieczeństwa kolei są uregulowane dyrektywą 2004/49/WE jako część nowych spójnych ram regulacyjnych dla sektora kolejowego, przepisy dyrektywy 91/440/EWG dotyczące bezpieczeństwa powinny zostać uchylone.

(9) Dyrektywa 91/440/EWG powinna zostać odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do dyrektywy 91/440/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 7 skreśla się ust. 2 z dniem wejścia w życie dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych;

2) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przedsiębiorstwom kolejowym, w rozumieniu art. 2, przyznaje się, na sprawiedliwych warunkach, dostęp do Transeuropejskiej Kolejowej Sieci Towarowej (TERFN) określonej w art. 10a i w załączniku I, a najpóźniej od 1 stycznia 2006 r., do całej sieci kolejowej, w celu wykonywania międzynarodowych usług transportowych.

Dodatkowo, najpóźniej od 1 stycznia 2007 r., przedsiębiorstwom kolejowym, w rozumieniu art. 2, przyznaje się na sprawiedliwych warunkach, dostęp do infrastruktury we wszystkich Państwach Członkowskich w celu wykonywania wszystkich kolejowych usług transportowych.";

b) ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Każde przedsiębiorstwo kolejowe zajmujące się kolejowymi usługami transportowymi zawiera niezbędne umowy w oparciu o prawo publiczne lub prywatne z instytucjami zarządzającymi infrastrukturą kolejową. Warunki takich umów będą niedyskryminacyjne i przejrzyste, zgodnie z przepisami dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej oraz pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz przyznawania świadectw bezpieczeństwa [12].";

c) ustęp 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Dostęp do torów i świadczenie usług w terminalach i portach związanych z działalnością kolejową, o której mowa w ust. 1, 2 i 3, służące lub potencjalnie mogące służyć więcej niż jednemu klientowi końcowemu, będą udostępnione wszystkim przedsiębiorstwom kolejowym w sposób niedyskryminacyjny i przejrzysty, a wnioski składane przez przedsiębiorstwa kolejowe mogą podlegać ograniczeniom tylko wtedy, jeśli istnieją realne alternatywy stosownie dla przewozu transportem kolejowym na warunkach rynkowych.";

d) ustęp 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do 1 stycznia 2006 r. Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu, Komitetowi Regionów i Radzie sprawozdanie w sprawie wykonania niniejszej dyrektywy.

Sprawozdanie to dotyczy:

- wykonania niniejszej dyrektywy przez Państwa Członkowskie i skuteczności pracy różnych zaangażowanych jednostek,

- rozwoju rynku, w szczególności tendencji rozwojowych w ruchu międzynarodowym, działalności i udziałów w rynku wszystkich podmiotów w nim występujących, w tym nowych uczestników,

- wpływu na cały sektor transportowy, w szczególności w odniesieniu do zamiany na inne formy transportu,

- wpływu na poziom bezpieczeństwa w każdym Państwie Członkowskim,

- warunków pracy w sektorze w każdym Państwie Członkowskim.

Jeśli to konieczne, do sprawozdania należy dołączyć stosowne wnioski lub zalecenia w sprawie kontynuacji działań Wspólnoty, w celu rozwoju rynku kolejowego i ram prawnych regulujących go.";

3) w art. 10b ust. 4, lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) stan europejskiej sieci kolejowej";

4) skreśla się art. 14.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do 31 grudnia 2005 r. i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przyjęte przez Państwa Członkowskie środki zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia są określane przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. McDowell

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 291 z 26.11.2002, str. 1.

[2] Dz.U. C 61 z 14.3.2003, str. 131.

[3] Dz.U. C 66 z 19.3.2003, str. 5.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2003 r. (Dz.U. C 38 E z 12.2.2004, str. 89), wspólne stanowisko Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U. C 270 E z 11.11.2003, str. 1) i stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2003 r. (dotychczas nieopublikowane). Rezolucja prawodawcza z dnia 22 kwietnia 2004 r. i decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r.

[5] Dz.U. L 237 z 24.8.1991, str. 25. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2001/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 1).

[6] Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 16.

[7] Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 40.

[8] Dz.U. L 164 z 30.4.2004, str. 3.

[9] Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 1.

[10] Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 26.

[11] Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str. 29. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2002/844/WE (Dz.U. L 289 z 26.10.2002, str. 30)

[12] Dz.U. L 75 z 15.3.2001, str.29. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2002/844/WE (Dz.U. L 289 z 26.10.2002, str.30).

--------------------------------------------------

Top