EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0041

Dyrektywa 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylająca niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniająca dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE

Dz.U. L 157 z 30.4.2004, p. 33–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/41/oj

32004L0041Dziennik Urzędowy L 157 , 30/04/2004 P. 0033 - 0044


Dyrektywa 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 21 kwietnia 2004 r.

uchylająca niektóre dyrektywy dotyczące higieny i warunków zdrowia przy produkcji i wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i zmieniająca dyrektywy Rady 89/662/EWG i 92/118/EWG oraz decyzję Rady 95/408/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, a w szczególności jego art. 37, 95 i 152 ust. 4 lit. b),

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

po konsultacji Komitetu Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Kilka dyrektyw ustanawia przepisy dotyczące warunków zdrowia zwierząt oraz zdrowia publicznego przy produkcji i wprowadzaniu do obiegu produktów pochodzenia zwierzęcego.

(2) Następujące akty prawne zawierają nowe przepisy przepracowane i aktualizujące przepisy zawarte w tych dyrektywach:

- Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych [4],

- Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego [5],

- Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi [6],

oraz

- Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi [7].

(3) Właściwe jest zatem uchylenie wcześniejszych dyrektyw. Ponieważ Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 uwzględnia uchylenie Dyrektywy Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych [8], niniejsza dyrektywa uchyla tylko dyrektywy dotyczące produktów pochodzenia zwierzęcego.

(4) Wymagania dyrektywy Rady 72/462/EWG [9] winny nadal znajdować zastosowanie tylko w odniesieniu do przywozu żywych zwierząt, ponieważ nowe przepisy dotyczące higieny oraz dyrektywa 2002/99/WE zastępują jej przepisy dotyczące świeżego mięsa i produktów mięsnych.

(5) Jednakże konieczne jest wprowadzenie określonych przepisów wdrażających, które by obowiązywały w oczekiwaniu na przyjęcie odpowiednich środków w ramach nowych uregulowań prawnych

(6) Zmiany dyrektywy Rady 89/662/EWG [10] i 92/118/EWG [11] oraz decyzji Rady 95/408/WE [12] są również konieczne, aby uwzględnić wprowadzenie przepracowanych aktów prawnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dla celów niniejszej dyrektywy, termin "odnośna data" oznacza datę stosowania rozporządzeń (WE) nr 852/2004, (WE) nr 853/2003 (WE) i nr 854/2003.

Artykuł 2

Następujące dyrektywy tracą moc, począwszy od odnośnej daty:

1) dyrektywa Rady 64/433/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzenia do obrotu świeżego mięsa [13],

2) dyrektywa Rady 71/118/EWG z dnia 15 lutego 1971 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu świeżego mięsa drobiowego [14];

3) dyrektywa Rady 72/461/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy świeżym mięsem [15];

4) dyrektywa Rady 77/96/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie badań świeżego mięsa wieprzowego na obecność włosieni (trichinella spiralis) przy przywozie z państw trzecich [16];

5) dyrektywa Rady 77/99/EWG z 21 grudnia 1976 r. w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów mięsnych i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego [17];

6) dyrektywa Rady 80/215/EWG z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy produktami mięsnymi [18];

7) dyrektywa Komisji 89/362/EWG z 26 maja 1989 r. w sprawie ogólnych warunków higieny w gospodarstwach produkujących mleko [19];

8) dyrektywa Rady 89/437/EWG z dnia 20 czerwca 1989 r. w sprawie problemów higienicznych i zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzenie do obrotu produktów jajecznych [20];

9) dyrektywa Rady 91/492/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu żywych małży [21];

10) dyrektywa Rady 91/493/EWG z dnia 22 lipca 1991 r. ustanawiająca warunki zdrowotne dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa [22];

11) dyrektywa Rady 91/494/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przewóz świeżego mięsa drobiowego z państw trzecich [23];

12) dyrektywa Rady 91/495/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. dotycząca zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu mięsa króliczego oraz dziczyzny hodowlanej [24];

13) dyrektywa Rady 92/45/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. w sprawie zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt odnoszących się do odstrzału dzikiej zwierzyny oraz wprowadzenia do obrotu mięsa zwierząt łownych [25];

14) dyrektywa Rady 92/46/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej oraz produktów na bazie mleka [26];

15) dyrektywa Rady 92/48/EWG z dnia 16 czerwca 1992 r. ustanawiająca minimalne zasady higieny mające zastosowanie do produktów rybołówstwa otrzymywanych na pokładzie niektórych statków zgodnie z art.3 ust.1 lit a) i) dyrektywy 91/493/EWG [27];

16) dyrektywa Rady 94/65/WE z dnia 14 grudnia 1994 ustanawiająca wymagania dotyczące produkcji i wprowadzania do obrotu mięsa mielonego i wyrobów mięsnych [28].

Artykuł 3

W dyrektywie 92/118/EWG wprowadza się następujące zmiany począwszy od odnośnej daty:

1) wszelkie odniesienia do "załączników I i II" zastępuje się odniesieniami do "załącznika I";

2) w art. 4 ust.1 skreśla się wyrażenie "i załącznik II w odniesieniu do aspektów zdrowia publicznego";

oraz

3) załącznik II traci moc.

Artykuł 4

1. Począwszy od odnośnej daty, odnośniki do dyrektyw powołane w art. 2 lub w załączniku II do dyrektywy 2/118/EWG są uważane za odnoszące się, według kontekstu odpowiednio do:

a) rozporządzenia (WE) nr 853/2004;

b) rozporządzenia (WE) nr 854/2004;

lub

c) dyrektywy 2002/99/WE.

2. Do czasu przyjęcia kryteriów mikrobiologicznych i wymagań odnośnie do kontroli temperatury zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004, wszelkie takie kryteria lub wymagania ustanowione w dyrektywach powołanych w art. 2, załącznik II do dyrektywy 92/118/EWG lub przepisach je wdrażających nadal obowiązują.

3. Do czasu przyjęcia koniecznych przepisów na podstawie rozporządzenia nr 852/2004, (WE) nr 853/2004 (WE), nr 854/2004 (WE) lub dyrektywy 2002/99/WE, uznaje się za nadal obowiązujące mutatis mutandis następujące akty prawne:

a) przepisy wdrażające przyjęte na podstawie dyrektyw powołanych w art. 2,

b) przepisy wdrażające przyjęte na podstawie załącznika II do dyrektywy 92/118/EWG, z wyjątkiem decyzji 94/371/WE [29];

c) przepisy wdrażające przyjęte na podstawie dyrektywy 72/462/EWG;

oraz

d) tymczasowe wykazy państw trzecich i zakładów państw trzecich przygotowane zgodnie z decyzją 95/408/WE.

Artykuł 5

1. Z dniem 1 stycznia 2005 r., przepisy dotyczące zdrowia zwierząt ustanowione w dyrektywie 72/462/EWG obowiązują nadal tylko w odniesieniu do przywozu żywych zwierząt.

2. Począwszy od odnośnej daty, dyrektywa 72/462/EWG obowiązuje nadal tylko w odniesieniu do przywozu żywych zwierząt.

Artykuł 6

W dyrektywie 89/662/EWG wprowadza się następujące zmiany począwszy od odnośnej daty:

1) Odesłania:

a) w art. 1, do wyrażenia "produkty pochodzenia zwierzęcego które są objęte dyrektywami przedstawionymi w załączniku A";

oraz

b) w art. 4 ust.1, do wyrażenia "produkty uzyskane zgodnie z dyrektywami, o których mowa w załączniku A",

zastępuje się wyrażeniem "produkty pochodzenia zwierzęcego objęte aktami prawnymi powołanymi w załączniku A";

2) załącznik A otrzymuje brzmienie:

"

ZAŁĄCZNIK A

DZIAŁ I

Dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca zasady zdrowia zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję i wprowadzanie do obrotu produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi [1].

Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego [2].

DZIAŁ II

Dyrektywa Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A, punkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG [3].

Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi [4].

"

Artykuł 7

Artykuł 9 decyzji 95/408/WE otrzymuje następujące brzmienie, począwszy od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy:

"Artykuł 9

Niniejszą decyzję stosuje się od "odnośnej daty", jak określono w art. 1 dyrektywy 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. uchylającym niektóre dyrektywy dotyczące higieny środków spożywczych i warunków zdrowotnych przy produkcji i wprowadzeniu do obrotu niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi. [30]

Artykuł 8

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie najpóźniej przed odnośną datą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 9

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 10

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 21 kwietnia 2004 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P.Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

M. McDowell

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 365 E, z 19.12.2000, str. 132.

[2] Dz.U. C 155, z 29.5.2001, str. 39.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z 3 dnia czerwca 2003 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym), Wspólne Stanowisko Rady z dnia 27 października 2003 r. (Dz.U. C 48 E, z 24.2.2004, str. 131.) oraz Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 30 marca 2004 r. (dotychczas niepublikowane w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 139, z 30.4.2004, str. 139.

[5] Dz.U. L 139, z 30.4.2004, str. 139.

[6] Dz.U. L 139, z 30.4.2004, str. 139.

[7] Dz.U. L 18, z 23.1.2003, str. 11.

[8] Dz.U. L 175, z 19.7.1993, str. 1.

[9] Dyrektywa Rady 72/462/EWG, z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa (Dz.U. L 302, z 31.12.1972, str. 28.). Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122, z 16.5.2003, str. 36.).

[10] Dyrektywa Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotycząca kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym ze względu na wprowadzenie rynku wewnętrznego (Dz.U. L 395, z 30.12.1989, str. 13). Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122, z 16.5.2003, str. 1).

[11] Dyrektywa Rady 92/118/EWG z 17 grudnia 1992 ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczegółowych zasadach Wspólnotowych określonych w Załączniku A, pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz, w zakresie czynników chorobotwórczych, do dyrektywy 90/425/EWG (Dz.U. L 62, z 15.3.1993, str. 49). Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2003/42/WE (Dz.U. L 13, z 18.1.2003, str. 24).

[12] Decyzja Rady 95/408/WE z 22 czerwca 1995 r. w sprawie warunków ustalania, na okres przejściowy, tymczasowych wykazów zakładów państw trzecich, z którymi Państwom Członkowskim zezwala się na przywóz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów rybołówstwa lub żywych małży (Dz.U. L 243, z 11.10.1995, str. 17). Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[13] Dz.U. L 121, z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 95/23/WE (Dz.U. L 243, z 11.10.1995, str. 7).

[14] Dz.U. L 55, z 8.3.1971, str. 23. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003.

[15] Dz.U. L 302, z 31.12.1972, str. 24. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003.

[16] Dz.U. L 26,z 31.1.1977, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003.

[17] Dz.U. L 26, z 31.1.1977, str. 85. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003.

[18] Dz.U. L 47, z 21.2.1980, str. 4. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003.

[19] Dz.U. L 156, z 8.6.1989, str. 30.

[20] Dz.U. L 212, z 22.7.1989, str. 87. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[21] Dz.U. L 268, z 24.9.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[22] Dz.U. L 268, z 24.9.1991, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[23] Dz.U. L 268, z 24.9.1991, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/89/WE (Dz.U. L 300, z 23.11.1999, str. 17).

[24] Dz.U. L 268, z 24.9.1991, str. 41. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[25] Dz.U. L 268, z 14.9.1992, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[26] Dz.U. L 268, z 14.9.1992, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[27] Dz.U. L 187, z 7.7.1992, str. 41.

[28] Dz.U. L 368, z 31.12.1994 str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003.

[29] Dz.U. L 168, z 2.7.1994, str. 34.

[1] Dz.U. L 18, z 23.1.2003, str. 11.

[2] Dz.U. L 139, z 30.4.2004.

[3] Dz.U. L 62, z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2003/42/WE (Dz.U. L 13, z 18.1.2003, str. 24).

[4] Dz.U. L 273, z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 808/2003 (Dz.U. L 117, z 13.5.2003, str. 1).

[30] Dz.U. L 157, z 30.4.2004."

--------------------------------------------------

Top