EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2286

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks CelnyTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. L 343 z 31.12.2003, p. 1–123 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2286/oj

32003R2286Dziennik Urzędowy L 343 , 31/12/2003 P. 0001 - 0123


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2286/2003

z dnia 18 grudnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny [1], w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wiążąca informacja taryfowa udzielona podmiotom gospodarczym przez Państwa Członkowskie, zawierająca zarówno poufne, jak i jawne dane, jest przekazywana do Komisji zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2545/93 [2] i przechowywana w centralnej bazie danych, zarządzanej przez Komisję i dostępnej dla wszystkich administracji krajowych. W przeszłości Komisja udostępniała publicznie dyski CD-ROM zawierające wyciągi z bazy danych, które nie ujawniały poufnych danych. Obecnie zawieszono dystrybucję danych na dyskach CD-ROM ze względów technicznych i finansowych.

(2) Ponieważ ogół społeczeństwa i kraje kandydujące potrzebują pilnie dostępu do tej informacji, Komisja powinna umożliwić taki dostęp, publikując w swojej witrynie internetowej wyciąg z bazy danych dotyczący wiążącej informacji taryfowej, bez pokazywania informacji poufnych, takich jak dane dotyczące posiadacza lub poufna informacja o składzie towarów. W przeciwieństwie do dysków CD-ROM, ten wyciąg powinien także zawierać obrazy, jeżeli są dostępne.

(3) Podmioty gospodarcze, które wnioskują o uzyskanie wiążącej informacji taryfowej, powinny zostać poinformowane o wykorzystaniu danych przechowywanych w bazie danych i dlatego konieczna jest zmiana uwagi "Ważne ostrzeżenie" na odpowiednich formularzach służących do zgłaszania wniosku i do udzielania wiążącej informacji taryfowej.

(4) Ponadto, w celu zapewnienia jasności, należy dokonać zmiany sposobu sformułowania art. 8 ust. 1 i 2 w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93. Jednocześnie należy wykorzystać tę okazję do uproszczenia systemu przekazywania wiążącej informacji o pochodzeniu. Dlatego przekazywanie takiej informacji powinno być ograniczone do tych elementów, które są niezbędnie konieczne.

(5) Od czasu wprowadzenia jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD) w dniu 1 stycznia 1988 r. ustawodawstwo celne poddane zostało zasadniczym zmianom, w szczególności w wyniku wprowadzenia jednolitego rynku w dniu 1 stycznia 1993 r. i rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 z dnia 1 stycznia 1994 r.. Postęp techniczny, a w szczególności rosnące rozpowszechnienie się metod odpraw celnych wspomaganych komputerowo, również spowodowały konieczność dokonania zmian przepisów określających użycie jednolitego dokumentu administracyjnego.

(6) Konieczne jest również zebranie tych przepisów i ponowne opublikowanie formularzy dla jednolitego dokumentu administracyjnego, które zostały zmienione od czasu, gdy zostały po raz pierwszy wprowadzone. Aktualizacja pociąga za sobą wymianę załączników 31 – 34, 37 i 38 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(7) Dla zapewnienia podmiotom gospodarczym Wspólnoty i władzom celnym możliwie najbardziej zharmonizowanej i uproszczonej dokumentacji wydaje się również konieczne przeprowadzanie, w odpowiedniej konsultacji z przedstawicielami zainteresowanych kół biznesowych, stałych przeglądów wymagań związanych z używaniem formularzy z punktu widzenia rozwoju praktyk biznesowych i działalności międzynarodowego forum w tym obszarze.

(8) W celu umożliwienia Państwom Członkowskim dokonania odpowiednich przygotowań do wdrożenia nowych przepisów dotyczących jednolitego dokumentu administracyjnego należy zapewnić, aby te przepisy weszły w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2006 r. Ponieważ jednak niektóre Państwa Członkowskie pragną wprowadzić nowe środki tak szybko, jak to będzie możliwe, konieczne jest pozwolenie na wcześniejsze ich wdrożenie.

(9) Konieczne będzie dokonanie oceny planów Państw Członkowskich odnośnie do wdrożenia rozpatrywanych środków i na tej podstawie zapewnienie możliwości wyrażenia zgody, pod pewnymi warunkami, na odroczenie daty wdrożenia.

(10) Artykuł 292 ust. 5 i art. 500 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 określają właściwe organy, do których należy składać wnioski o pojedyncze pozwolenia. Z wyjątkiem przypadku odprawy czasowej wnioski te powinny być składane organom celnym, właściwym dla miejsca, w którym wnioskujący utrzymuje główne księgi rachunkowe i w którym prowadzona jest przynajmniej część jego operacji, które mają zostać objęte pozwoleniem. Doświadczenia praktyczne pokazały, że aktualne kryteria do określenia właściwych organów nie są wystarczające, aby objąć wszystkie przypadki, które mogą zaistnieć w praktyce. Dlatego należy zapewnić, że jeżeli właściwe organy nie mogą zostać określone na podstawie istniejących reguł, wniosek należy przedłożyć organom celnym właściwym dla miejsca, w którym wnioskodawca utrzymuje główne księgi rachunkowe.

(11) System nadzoru nad przywozem został wprowadzony w 1997 r. w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93. Znaczący i szybki wzrost wywozu niektórych produktów, dla których przyznawane są refundacje, z jednej strony, i poziom preferencyjnego przywozu dla tych samych produktów z drugiej strony, wydają się czasami wysoce sztuczne. Nadzór, który aktualnie jest ograniczony do produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu, powinien być również możliwy w przypadku wywozu, aby zwalczać nadużycia związane z takim przepływem towarów.

(12) Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanowiło przepisy dotyczące użycia środków transportu objętych procedurą odprawy czasowej. Transport osób bez wynagrodzenia w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa jest określony jako "użytkowanie w celach handlowych" środka transportu. Jednak według Konwencji ze Stambułu "użytkowanie w celach handlowych" oznacza wyłącznie transport osób za wynagrodzeniem. Różnice w definicji terminu "użytkowanie w celach handlowych" nie są uzasadnione. Dlatego definicja ta powinna zostać zmieniona.

(13) Rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawia przepisy szczególne dotyczące użycia towarów w sektorze mleczarskim. Stosowanie tych przepisów doprowadziło do pewnych problemów w praktyce. Dlatego jest pożądane uproszczenie użycia towarów ekwiwalentnych w sektorze mleczarskim.

(14) W przypadku powstania długu celnego w ramach procedury uszlachetniania czynnego, w niektórych przypadkach, w celu określenia długu celnego, produkty kompensacyjne podlegają należnościom przywozowym właściwym dla nich. Te przypadki zostały wymienione w art. 548 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w związku z załącznikiem 75 do tego rozporządzenia. Zgodnie z ogólną uwagą poprzedzającą wykaz ustalony w załączniku 75 urząd kontrolny może wyrazić zgodę na zastosowanie art. 548 ust. 1 również do odpadów, złomu, pozostałości, ścinek i odrzutów innych niż wymienione w wykazie. Państwa Członkowskie nie informują już Komisji o takich dodatkowych przypadkach. Dlatego właściwe jest uproszczenie załącznika 75.

(15) Dlatego należy dokonać odpowiednich zmian w rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93.

(16) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2454/93 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 6 ust. 3A lit. k) otrzymuje brzmienie:

"k) akceptację tego, że dostarczona informacja może być przechowywana w bazie danych Komisji i że dane szczegółowe dotyczące wiążącej informacji taryfowej, włączając dowolne fotografie, rysunki, broszury itd., mogą zostać ujawnione publicznie przez internet, z wyjątkiem informacji, które wnioskodawca oznaczył jako poufne; stosuje się przy tym obowiązujące przepisy w zakresie ochrony informacji.";

2) artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 8

1. W przypadku wiążącej informacji taryfowej organy celne Państw Członkowskich niezwłocznie przesyłają do Komisji następujące informacje:

a) egzemplarz wniosku w sprawie udzielenia wiążącej informacji taryfowej (określony w załączniku 1B);

b) egzemplarz udzielonej wiążącej informacji taryfowej (egzemplarz nr 2 przedstawiony w załączniku 1);

c) dane podawane w egzemplarzu nr 4 przedstawionym w załączniku 1.

W przypadku wiążącej informacji dotyczącej pochodzenia organy celne niezwłocznie przesyłają do Komisji stosowne dane szczegółowe o udzielonej wiążącej informacji dotyczącej pochodzenia.

Wspomniane dane przekazywane są za pomocą środków elektronicznych.

2. Na prośbę Państwa Członkowskiego Komisja przesyła niezwłocznie dane szczegółowe otrzymane zgodnie z ust. 1. Taka transmisja realizowana jest środkami elektronicznymi.

3. Przesyłane drogą elektroniczną dane wniosku o udzielenie wiążącej informacji taryfowanej, udzielonej wiążącej informacji taryfowej i dane podane na egzemplarzu nr 4 z załącznika 1 przechowywane są w centralnej bazie danych Komisji. Dane związane z wiążącą informacją taryfową, włączając dowolne fotografie, rysunki, broszury itd., mogą zostać udostępnione publicznie przez Internet, z wyjątkiem informacji poufnych zawartych w polach 3 i 8 udzielonej wiążącej informacji taryfowej.";

3) w art. 212 dodaje się następujący ust. 4:

"4. Państwa Członkowskie przekażą Komisji wykaz danych szczegółowych wymaganych w przypadku każdej procedury, o której mowa w załączniku 37. Komisja opublikuje wykaz tych szczegółowych danych.";

4) w art. 213 dodaje się następujący drugi akapit:

"Państwa Członkowskie przekażą Komisji wykaz kodów krajowych używanych w polach 37 (druga część pola), 44 i 47 (pierwsza część pola). Komisja opublikuje wykaz tych kodów.";

5) artykuł 216 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 216

Wykaz pól używanych dla zgłoszeń celnych w celu przedstawienia wniosku o objęcie towarów określoną procedurą celną przy wykorzystaniu jednolitego dokumentu administracyjnego jest przedstawiony w załączniku 37."

6) w art. 254 wstępne sformułowania słowne otrzymują następujące brzmienie:

"Zgłoszenie do dopuszczenia do swobodnego obrotu, które organy celne mogą przyjąć na wniosek zgłaszającego, a które nie zawiera niektórych danych określonych w załączniku 37, zawiera co najmniej dane szczegółowe wymagane w polach 1 (pierwsza i druga część pola), 14, 21 (przynależność państwowa), 31, 37, 40 i 54 jednolitego dokumentu administracyjnego, jak również:";

7) artykuł 269 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Procedurę, o której mowa w drugim tiret ustępu 1, stosuje się do składów typu B z wyjątkiem tego, że nie jest możliwe używanie dokumentów handlowych. Jeżeli dokument administracyjny nie zawiera danych szczegółowych pokazanych w załączniku 37, tytuł 1 ustęp B, to dane te powinny zostać dostarczone na wniosku towarzyszącym.";

8) artykuł 275 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zgłoszenie do objęcia gospodarczą procedurą celną, inną niż procedura uszlachetniania biernego lub składu celnego, które urząd celny objęcia procedurą może przyjąć na wniosek zgłaszającego, a które nie zawiera niektórych danych określonych w załączniku 37 lub do którego nie załączono niektórych dokumentów wymienionych w art. 220, zawiera przynajmniej dane określone w polu 1 (pierwsza i druga część pola), 14, 21 (przynależność państwowa), 31, 37, 40 i 54 jednolitego dokumentu administracyjnego oraz w polu 44, odniesienie do pozwolenia lub odniesienie do wniosku w przypadku stosowania art. 508 ust. 1.";

9) w artykule 280 ust. 1 i ust. 2 otrzymują następujące brzmienie:

"1. Zgłoszenia wywozowe, które urząd celny może przyjąć na wniosek zgłaszającego, a które nie zawierają niektórych danych określonych w załączniku 37, zawierają przynajmniej dane określone w polu 1 (pierwsza i druga część pola), 2, 14, 17a, 31, 33, 38, 44 i 54 jednolitego dokumentu administracyjnego, jak również wszelkie inne informacje uznane za niezbędne w celu identyfikacji towarów, stosowania przepisów regulujących ich wywóz lub dla określenia kwoty zabezpieczenia wymaganego przed wywozem towarów.

W przypadku gdy towary podlegają należnościom wywozowym lub jakimkolwiek innym środkom przewidzianym w ramach wspólnej polityki rolnej, te zgłoszenia wywozowe zawierają wszystkie informacje wymagane dla właściwego stosowania takich należności lub środków.

2. Organy celne mogą zwolnić zgłaszającego z obowiązku wypełniania pól 17a i 33 pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia, że wywóz danych towarów nie podlega zakazom lub ograniczeniom, i organy celne nie mają co do tego wątpliwości, a opis towarów pozwala na niezwłoczne i jednoznaczne ustalenie klasyfikacji w Nomenklaturze Scalonej.";

10) w drugim akapicie ust. 5 art. 292 tiret drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"— w przeciwnym razie – tam, gdzie utrzymywane są główne księgi rachunkowe wnioskodawcy ułatwiające dokonywanie kontroli ustaleń opartej na wynikach rewizji finansowej.";

11) w części II, tytuł I, rozdział 3, tytuł Sekcji 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Nadzór towarów"

;

12) w artykule 308d ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

"1. W przypadku gdy ma być wprowadzony nadzór przez Wspólnotę, Państwa Członkowskie dostarczają Komisji sprawozdania nadzoru, co najmniej raz na miesiąc, które zawierają dane dotyczące ilości produktów dopuszczonych do swobodnego obrotu lub wywiezionych. Jeżeli chodzi o przywóz, to na prośbę Komisji Państwa Członkowskie ograniczają te dane do przywozu korzystającego z preferencji taryfowych.

2. Sprawozdania nadzoru Państw Członkowskich wskazują całkowitą ilość towarów dopuszczonych do swobodnego obrotu lub wywiezionych, w zależności od przypadku, od pierwszego dnia rozpatrywanego okresu.";

13) w art. 500 ust. 2 dodaje się następujący akapit:

"W przypadkach gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z pierwszym i drugim akapitem, wniosek zostaje przedłożony organom celnym właściwym ze względu na miejsce, gdzie prowadzone są główne księgi rachunkowe wnioskodawcy, co ułatwia oparte na audycie kontrolowanie procedury.";

14) w artykule 555 ust. 1 lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

"a) "użytkowanie w celach handlowych"; oznacza użycie środków transportu do transportu osób za wynagrodzeniem lub przemysłowy lub handlowy transport towarów za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.";

15) załącznik 1 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

16) załącznik 1B zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;

17) załączniki 31 do 34 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

18) załączniki 31 do 34 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;

19) załącznik 74 zmienia się zgodnie z załącznikiem V do niniejszego zarządzenia;

20) załącznik 75 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przed dniem 1 stycznia 2005 r. Komisja dokona oceny planów Państw Członkowskich dotyczących wdrożenia środków przewidzianych w art. 1 ust. 3 do 9, ust. 17 i 18. Ocena będzie oparta na sprawozdaniach zawartych w materiałach przesyłanych przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Artykuł 1 ust. 11 i 12 obowiązuje od dnia 1 stycznia 2004 r.

3. Artykuł 1 ust. 1, 2, 15 i 16 obowiązuje od dnia 1 lutego 2004 r.

4. Artykuł 1 ust. 3 do 9, 17 i 18 obowiązuje od dnia 1 lutego 2004 r. Jednak Państwa Członkowskie mogą je wdrożyć przez tym terminem. W tym przypadku Państwa Członkowskie informują Komisją o terminie, w którym wdrażają przepisy niniejszego rozporządzenia. Komisja opublikuje tę informację.

5. Komisja może zadecydować na podstawie oceny przewidzianej w art. 2 i zgodnie z procedurą komitetu czy i pod jakimi warunkami konieczne jest odroczenie terminu określonego w pierwszym akapicie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji

Frederik Bolkestein

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Traktatem o Przystąpieniu z 2003 r.

[2] Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1335/2003 (Dz.U. L 187 z 26.7.2003, str. 16).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

ZAŁĄCZNIK 1

WZÓR FORMULARZA WIĄŻĄCEJ INFORMACJI TARYFOWEJ (WIT)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK 1 B

WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O UDZIELENIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI TARYFOWEJ (WIT)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

ZAŁĄCZNIK 31 [1]

WZÓR JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO

(zestaw składający się z ośmiu egzemplarzy)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Przepisy techniczne dotyczące formularzy, a zwłaszcza ich wymiarów i kolorów, zostały omówione szczegółowo w art. 215.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 32 [1]

WZÓR JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO DO DRUKOWANIA PRZEZ KOMPUTEROWY SYSTEM PRZETWARZANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH NA DWÓCH KOLEJNYCH ZESTAWACH, Z KTÓRYCH KAŻDY SKŁADA SIĘ Z CZTERECH EGZEMPLARZY

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Przepisy techniczne dotyczące formularzy, a zwłaszcza ich wymiarów i kolorów, zostały omówione szczegółowo w art. 215.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 33 [1]

WZÓR FORMULARZA UZUPEŁNIAJĄCEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO

(zestaw składający się z ośmiu egzemplarzy)

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Przepisy techniczne dotyczące formularzy, a zwłaszcza ich wymiarów i kolorów, zostały omówione szczegółowo w art. 215.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 34 [1]

WZÓR FORMULARZA UZUPEŁNIAJĄCEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO DO DRUKOWANIA PRZEZ KOMPUTEROWY SYSTEM PRZETWARZANIA ZGŁOSZEŃ CELNYCH NA DWÓCH KOLEJNYCH ZESTAWACH, Z KTÓRYCH KAŻDY SKŁADA SIĘ Z CZTERECH EGZEMPLARZY

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

[1] Przepisy techniczne dotyczące formularzy, a zwłaszcza ich wymiarów i kolorów, zostały omówione szczegółowo w art. 215.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

ZAŁĄCZNIK 37

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE DO JEDNOLITEGO DOKUMENTU ADMINISTRACYJNEGO [1]

TYTUŁ I UWAGI OGÓLNE

A. OPIS OGÓLNY

Formularze oraz formularze uzupełniające mają być stosowane:

a) tam, gdzie prawodawstwo wspólnotowe odwołuje się do zgłoszenia do objęcia towarów procedurą celną lub powrotnym wywozem;

b) w miarę potrzeby w okresie przejściowym przewidzianym w Akcie Przystąpienia do Wspólnoty, w handlu pomiędzy Wspólnotą w składzie sprzed tego przystąpienia a nowymi Państwami Członkowskimi oraz pomiędzy tymi ostatnimi w odniesieniu do towarów, dla których cła i opłaty o skutku równoważnym nie zostały jeszcze całkowicie zniesione lub które w dalszym ciągu podlegają innym środkom przewidzianym w Akcie Przystąpienia;

c) kiedy reguły wspólnotowe wyraźnie przewidują ich stosowanie.

Formularze i formularze uzupełniające stosowane w tym celu zawierają egzemplarze niezbędne do dokonania formalności związanych z jedną lub większą ilością procedur celnych, dokonując wyboru z następujących 8 egzemplarzy:

- egzemplarz 1 jest przechowywany przez władze Państwa Członkowskiego, w którym realizowany jest wywóz (wysyłka) lub dokonano formalności tranzytowych Wspólnoty,

- egzemplarz 2 wykorzystywany jest do celów statystycznych przez Państwa Członkowskie wywozu. Ten egzemplarz może być wykorzystany również do celów statystycznych przez Państwo Członkowskie wysyłki w przypadku handlu pomiędzy częściami terytorium celnego Wspólnoty o różnych systemach podatkowych,

- egzemplarz 3 jest zwracany eksporterowi po podstemplowaniu przez władze celne,

- egzemplarz 4 jest przechowywany przez urząd przeznaczenia po zakończeniu procedury tranzytowej Wspólnoty lub jako dokument będący dowodem wspólnotowego statusu towarów,

- egzemplarz 5 stanowi egzemplarz zwrotny do celów procedury tranzytu wspólnotowego,

- egzemplarz 6 jest przechowywany przez władze Państwa Członkowskiego, w których dokonywane są formalności przywozowe,

- egzemplarz 7 stosowany jest dla celów statystycznych przez Państwo Członkowskie przywozu. Ten egzemplarz może być wykorzystywany również dla celów statystycznych przez Państwo Członkowskie przywozu w przypadku handlu pomiędzy częściami terytorium celnego Wspólnoty o różnych systemach podatkowych,

- egzemplarz 8 zwracany jest odbiorcy.

Możliwe są zatem różne kombinacje egzemplarzy, takie jak:

- wywóz, uszlachetnianie bierne lub powrotny wywóz: egzemplarz 1, 2 i 3,

- tranzyt wspólnotowy: egzemplarze 1, 4 i 5,

- procedury celne w przywozie: egzemplarze 6, 7 i 8.

Ponadto istnieją takie okoliczności, w których należy udowodnić wspólnotowy status omawianych towarów w miejscu przeznaczenia. W takich przypadkach należy stosować egzemplarz 4 jako dokument T2L.

Podmioty gospodarcze mogą, jeżeli tego sobie życzą, stosować prywatnie wydrukowane podzestawy łączące odpowiednie egzemplarze, pod warunkiem że są one zgodne z urzędowemu wzorowi.

Każdy podzestaw musi zostać zaprojektowany w taki sposób, aby tam, gdzie pola muszą zawierać identyczne informacje w obu zainteresowanych Państwach Członkowskich, takie informacje mógł wprowadzić bezpośrednio eksporter lub główny zobowiązany na egzemplarzu 1, i ukażą się one następnie dzięki obróbce chemicznej papieru na wszystkich egzemplarzach. Jeżeli jednak z jakiegokolwiek powodu (w szczególności w przypadku różnych danych w zależności od etapu procedury) informacja nie ma być przekazana z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, odbicie zostaje ograniczone do odnośnych egzemplarzy poprzez desensybilizację papieru samokopiującego.

Jeżeli zgłoszenia mają być przetwarzane komputerowo, można wykorzystać podzestawy pobrane z zestawów, w których każdy egzemplarz pełni podwójną funkcję: 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5.

W takim przypadku w każdym podzestawie należy wykazać numerację stosowanych egzemplarzy, przy czym skreśla się numerację na marginesie egzemplarzy niezastosowanych.

Każdy taki podzestaw musi być tak zaprojektowany, aby dane, które mają się ukazać na każdym egzemplarzu, zostały powielone za pomocą pokrycia papieru środkiem chemicznym.

Kiedy, zgodnie z art. 205 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, zgłoszenie do objęcia towaru procedurą celną, powrotnym wywozem lub dokumenty poświadczające wspólnotowy status towaru nie przemieszczającego się w ramach wewnętrznej procedury tranzytu wspólnotowego sporządzane są na białym papierze przy pomocy oficjalnych lub prywatnych systemów przetwarzania danych, format omawianych zgłoszeń lub dokumentów musi odpowiadać wszelkim warunkom ustanowionym przez Kodeks Celny lub niniejsze rozporządzenie, łącznie z tymi odnoszącymi się do tylnej części formularza (w odniesieniu do egzemplarzy używanych w ramach procedury tranzytu wspólnotowego), z wyjątkiem:

- koloru stosowanego do wydruku,

- używania kursywy,

- drukowania tła dla pól dotyczących tranzytu wspólnotowego.

Jeżeli zgłoszenie tranzytowe opracowywane jest w urzędzie, z którego towar jest wysyłany przez system skomputeryzowany, należy złożyć jeden egzemplarz zgłoszenia w tym urzędzie.

B. WYMAGANE DANE

Formularze zawierają pewną ilość pól, z których jedynie niektóre będą wykorzystane, w zależności od danej procedury celnej.

Bez uszczerbku dla stosowania procedury uproszczonej pola, które mogą zostać wypełnione dla każdej procedury, podane są w następującej tabeli. Przepisy szczegółowe dotyczące każdego pola, tak jak zostały one opisane w tytule II, mają zastosowanie bez uszczerbku dla statusu pól, jak zostało to określone w tabeli.

Zwraca się uwagę na to, że status podany poniżej nie ma wpływu na fakt, że niektóre dane zbierane są jedynie wtedy, kiedy wymagają tego okoliczności. Na przykład, jednostki uzupełniające w polu 42 (status "A") będą zbierane jedynie wtedy, kiedy będzie to wymagane przez Taric.

Legenda

Tytuły kolumn | Kody stosowane dla pola 37, pierwsza część pola |

A: Wywóz/wysyłka | 10, 11, 23 |

B: Wprowadzenie do składu celnego prefinansowanych towarów przeznaczonych do wywozu | 76, 77 |

C: Powrotny wywóz po gospodarczej procedurze celnej innym niż procedura składu celnego (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną) | 31 |

D: Powrotny wywóz po składzie celnym | 31 |

E: Uszlachetnianie bierne | 21, 22 |

F: Tranzyt | |

G: Wspólnotowy status towarów | |

H: Dopuszczenie do swobodnego obrotu | 01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 |

I: Umieszczenie pod gospodarczą procedurą celną inną niż uszlachetnianie bierne i procedura składu celnego (uszlachetnianie czynne (system zawieszeń), odprawa czasowa, przetwarzanie pod kontrolą celną) | 51, 53, 54, 91, 92 |

J: Umieszczenie w składach celnych typu A, B, C, E i F | 71, 78 |

K: Umieszczenie w składzie celnym typu D | 71, 78 |

A : Obowiązkowe: dane wymagane przez każde Państwo Członkowskie

B : Fakultatywne dla Państw Członkowskich: dane, z umieszczenia których Państwo Członkowskie może zwolnić

C : Fakultatywne dla operacji: dane, które podmioty gospodarcze mogą zdecydować się podać, ale których Państwa Członkowskie nie mogą od nich żądać.

[1] Pole to jest obowiązkowe dla produktów rolnych objętych refundacją wywozową.

[2] Dane te mogą być wymagane jedynie w przypadku nieskomputeryzowanych procedur.

[3] Kiedy zgłoszenie obejmuje jedynie jedną pozycję towaru to Państwo Członkowskie może przewidzieć, że to pole ma pozostać puste, a cyfrę "1" należało wpisać w polu 5.

[4] Pole to jest obowiązkowe dla NCTS w sposób przewidziany w załączniku 37a.

[5] Dane te mogą być wymagane jedynie w przypadku skomputeryzowanych procedur.

[6] Pole to jest fakultatywne dla Państw Członkowskich, kiedy odbiorca nie ma siedziby (miejsca zamieszkania) we Wspólnocie, ani w kraju EFTA

[7] nie ma zastosowania w przypadku przesyłek pocztowych lub stałych instalacji przesyłowych.

[8] nie ma zastosowania w przypadku przesyłek pocztowych lub stałych instalacji przesyłowych czy kolei.

[9] Dane te mogą być wymagane w przypadku nieskomputeryzowanych procedur. W przypadku skomputeryzowanych procedur Państwa Członkowskie nie muszą zbierać tych danych, jeżeli wynikają one z innych informacji w zgłoszeniu, i tak przekazują je do Komisji zgodnie z postanowieniami w sprawie zbierania statystyki dotyczącej handlu zagranicznego.

[10] Państwa Członkowskie mogą jedynie wtedy wymagać wypełnienia trzeciej części pola, gdy władze celne obliczają wartość celną w imieniu podmiotu gospodarczego.

[11] Państwa Członkowskie mogą jedynie wtedy wymagać tej informacji, gdy przepisy dotyczące miesięcznego ustalania kursów wymiany walut ustanowione w tytule IV rozdział 6 nie mają zastosowania.

[12] Tego pola nie należy wypełniać wtedy, gdy dokonuje się formalności w miejscu wyprowadzenia ze Wspólnoty.

[13] Tego pola nie należy wypełniać wtedy, gdy dokonuje się formalności w miejscu wprowadzenia do Wspólnoty.

[14] Pole to możne zostać wykorzystane w NCTS w sposób przewidziany w załączniku 37a.

[15] Obowiązkowy w przypadku powrotnego wywozu po procedurze składu typu D.

[16] - gdy zgłoszenie do procedury tranzytowej jest sporządzone przez tę samą osobę i w tym samy czasie – lub po nim – co zgłoszenie celne zawierające kod towaru,

- gdy zgłoszenie do procedury tranzytowej obejmuje towary wymienione w załączniku 44 c, lub

- gdy tak przewiduje prawodawstwo wspólnotowe.

[17] Do wypełnienia jedynie wtedy, gdy tak przewiduje prawodawstwo wspólnotowe.

[18] Informacja ta nie jest wymagana w odniesieniu do towarów kwalifikujących się do zwolnienia z należności przywozowych, chyba że władze celne uznają ją za niezbędną dla stosowania postanowień rządzących dopuszczeniem przedmiotowego towaru do swobodnego obrotu.

[19] Państwa Członkowskie mogą zwolnić z tego obowiązku, jeżeli ich systemy pozwalają im na wywnioskowanie tej informacji automatycznie i jednoznacznie z informacji zawartych w innym miejscu zgłoszenia.

[20] Informacja ta nie będzie podana w przypadku, kiedy władze celne obliczają cło w imieniu podmiotu gospodarczego na podstawie informacji znajdującej się w innym miejscu zgłoszenia. W innym przypadku jest ona fakultatywna dla Państwa Członkowskiego.

[21] Informacja ta nie będzie podawana w przypadku, kiedy władze celne obliczają cło w imieniu podmiotów gospodarczych na podstawie informacji zawartej w innym miejscu zgłoszenia.

[22] Kiedy zgłoszeniu towarzyszy dokument, o którym mowa w art. 178 ust. 1, Państwo Członkowskie może zwolnić z wypełnienia tego pola.

[23] Pole to ma być wypełnione wtedy, gdy zgłoszenie do objęcia towaru procedurą celną ma na celu zakończenie procedury składu celnego.

Pole nr | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |

1 (1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

1 (2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

1 (3) | | | | | | A | A | | | | |

2 | B [1] | A | B | B | B | B | A | B | B | | |

2 (Nr) | A | A | A | A | A | B | A | B | B | | |

3 | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] | A[2][3] |

4 | B | | B | | B | A[4] | A | B | B | | |

5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

6 | B | | B | B | B | B[4] | | B | B | | |

7 | C | C | C | C | C | A[5] | | C | C | C | C |

8 | B | B | B | B | B | A[6] | | B | B | B | B |

8 (Nr) | B | B | B | B | B | B | | A | A | A | A |

12 | | | | | | | | B | B | | |

14 | B | B | B | B | B | | B | B | B | B | B |

14 (Nr) | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |

15 | | | | | | A[2] | | | | | |

15a | B | B | B | B | B | A[5] | | A | A | B | B |

17 | | | | | | A[2] | | | | | |

17a | A | A | A | B | A | A[5] | | B | B | B | B |

17b | | | | | | | | B | B | B | B |

18 (Znaki) | B[1][7] | | B[7] | | B[7] | A[7] | | B[7] | B[7] | | |

18 (Przynależność-państwowa) | | | | | | A[8] | | | | | |

19 | A[9] | A[9] | A[9] | A[9] | A[9] | B[4] | | A[9] | A[9] | A[9] | A[9] |

20 | B[10] | | B[10] | | B[10] | | | B[10] | B[10] | | B[10] |

21 (Znaki) | A[1] | | | | | B[8] | | | | | |

21 (Przynależność-państwowa) | A[8] | | A[8] | | A[8] | A[8] | | A[8] | A[8] | | |

22 (Waluta) | B | | B | | B | | | A | A | | B |

22 (Kwota) | B | | B | | B | | | C | C | | C |

23 | B[11] | | B[11] | | B[11] | | | B[11] | B[11] | | |

24 | B | | B | | B | | | B | B | | |

25 | A | B | A | B | A | B | | A | A | B | B |

26 | A[12] | B[12] | A[12] | B[12] | A[12] | B[12] | | A[13] | A[13] | B[13] | B[13] |

27 | | | | | | B | | | | | |

29 | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |

30 | B | B[1] | B | B | B | B[14] | | B | B | B | B |

31 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

32 | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] | A[3] |

33 (1) | A | A | A | A[15] | A | A[16] | A[17] | A | A | B | A |

33 (2) | | | | | | | | A | A | B | A |

33 (3) | A | A | | | | | | A | A | B | A |

33 (4) | A | A | | | | | | A | A | B | A |

33 (5) | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |

34a | C[1] | A | C | C | C | | | A | A | A | A |

34b | B | | B | | B | | | | | | |

35 | B | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A |

36 | | | | | | | | A | A[17] | | |

37(1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

37(2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

38 | A | A | A | A | A | A[17] | A[17] | A[18] | A | A | A |

39 | | | | | | | | B[19] | B | | |

40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |

41 | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |

42 | | | | | | | | A | A | | A |

43 | | | | | | | | B | B | | B |

44 | A | A | A | A | A | A[4] | A | A | A | A | A |

45 | | | | | | | | B | B | | B |

46 | A | B | A | B | A | | | A | A | B | B |

47 (rodzaj) | BC[20] | | BC[20] | | BC[20] | | | A[18][21][22] | A[18][21][22] | | A[18][21][22] |

47 (podstawa opłaty) | B | B | B | | B | | | A[18][21][22] | A[18][21][22] | B | A[18][21][22] |

47 (stawka) | BC[20] | | BC[20] | | BC[20] | | | BC[18][20][22] | BC[20] | | |

47 (kwota) | BC[20] | | BC[20] | | BC[20] | | | BC[18][20][22] | BC[20] | | |

47 (ogółem) | BC[20] | | BC[20] | | BC[20] | | | BC[18][20][22] | BC[20] | | |

47 (MP) | B | | B | | B | | | B[18][22] | B | | |

48 | B | | B | | B | | | B | B | | |

49 | B[23] | A | B[23] | A | B[23] | | | B[23] | B[23] | A | A |

50 | C | | C | | C | A | | | | | |

51 | | | | | | A[4] | | | | | |

52 | | | | | | A | | | | | |

53 | | | | | | A | | | | | |

54 | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |

55 | | | | | | A | | | | | |

56 | | | | | | A | | | | | |

C. INSTRUKCJA STOSOWANIA FORMULARZA

W przypadku gdy dany podzestaw zawiera jeden lub większą ilość egzemplarzy, które mogą być zastosowane w innym Państwie Członkowskim niż to, w którym był początkowo wypełniony, formularze należy wypełniać na maszynie do pisania lub w procesie mechanograficznym lub podobnym. W celu ułatwienia wypełniania na maszynie do pisania formularz należy umieścić w maszynie w ten sposób, aby pierwsza litera danych, które mają zostać wpisane w polu 2, została umieszczona w polu pozycyjnym w lewym górnym rogu.

Jeżeli wszystkie egzemplarze podzestawu mają być zastosowane w tym samym Państwie Członkowskim, można je czytelnie wypełnić odręcznie, atramentem lub długopisem i dużymi literami, pod warunkiem że jest to dopuszczalne w tym Państwie Członkowskim. To samo odnosi się do danych, które mają być podane na egzemplarzach używanych do celów procedury tranzytu wspólnotowego.

Formularz nie może zawierać wymazań ani nadpisów. Wszelkie zmiany mogą zostać naniesione poprzez przekreślenie błędnych danych i podanie tych wymaganych. Wszelkie zmiany naniesione w ten sposób muszą być parafowane przez osobę je dokonującą i w sposób wyraźny podpisane przez odpowiednie władze. Te ostanie mogą jeżeli to konieczne zażądać złożenia nowego zgłoszenia.

Ponadto formularze mogą być wypełnione przy pomocy automatycznego procesu reprodukcji zamiast wyżej wymienionych procedur. Mogą one również być sporządzane i wypełniane tym sposobem, pod warunkiem że postanowienia dotyczące formy wzorcowych formularzy, formatu, języka, czytelności, braku wymazań i nadpisywania oraz zmian są ściśle przestrzegane.

Jedynie numerowane pola mają być wypełniane przez podmioty gospodarcze. Pozostałe pola, oznaczone dużą literą, są do użytku administracyjnego.

Bez uszczerbku dla art. 205 egzemplarze, które mają pozostać w urzędzie wywozu/wysyłki lub wyjścia muszą nosić oryginalne podpisy zainteresowanych osób.

Złożenie w urzędzie celnym zgłoszenia podpisanego przez zgłaszającego lub jego przedstawiciela wskazywało na to, że osoba zainteresowana zgłasza odnośne towary do procedury mającej zastosowanie w odniesieniu do nich i bez uszczerbku dla ewentualnego zastosowania sankcji zobowiązuje zgodnie z postanowieniami obowiązującymi w Państwach Członkowskich w odniesieniu do:

- dokładności informacji podawanej w zgłoszeniu,

- autentyczności załączonych dokumentów,

- przestrzegania wszystkich obowiązków wiążących się z objęciem odnośnych towarów daną procedurą.

Podpis głównego zobowiązanego lub, w odpowiednim przypadku, jego upoważnionego przedstawiciela zobowiązuje go w odniesieniu do wszystkich danych związanych z procedurą tranzytu w ramach Wspólnoty zgodnie z postanowieniami w sprawie tranzytu wspólnotowego ustanowionymi w Kodeksie i w tym rozporządzeniu, tak jak zostały one wymienione w części B powyżej,

W odniesieniu do formalności tranzytowych Wspólnoty oraz formalności w miejscu przeznaczenia w interesie każdej ze osoby uczestniczącej w procedurze leży sprawdzenie treści swojego zgłoszenia przed jego podpisaniem i złożeniem go w urzędzie celnym. W szczególności, wszelkie niezgodności stwierdzone przez zainteresowaną osobę pomiędzy towarem, który ma ona zgłosić, i danymi już naniesionymi na formularze muszą zostać niezwłocznie podane do wiadomości władz celnych przez tą osobę. W takim przypadku zgłoszenie należy sporządzić ponownie na nowych formularzach.

O ile tytuł III nie przewiduje inaczej, pole, które ma nie zostać użyte, należy pozostawić całkowicie puste.

TYTUŁ II DANE, KTÓRE NALEŻY UMIEŚCIĆ W POSZCZEGÓLNYCH POLACH

A. FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE WYWOZU/WYSYŁKI, SKŁADOWANIA W SKŁADZIE CELNYM TOWARÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM PREFINANSOWANIA I PRZEZNACZONYCH DO WYWOZU, POWROTNEGO WYWOZU, USZLACHETNIANIA BIERNEGO, TRANZYTU WSPÓLNOTOWEGO I/LUB POTWIERDZANIA WSPÓLNOTOWEGO STATUSU TOWARÓW

Pole 1: Zgłoszenie

W pierwszej części pola wpisz odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

W drugiej części pola wpisz rodzaj zgłoszenia stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

W trzeciej części pola wpisz odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

Pole 2: Nadawca/eksporter

Podać numer identyfikacyjny przypisany przez właściwe władze zainteresowanej osobie do celów podatkowych, statystycznych lub innych. Struktura tego numeru musi odpowiadać kryteriom ustanowione w załączniku 38. Jeżeli zainteresowana strona nie ma takiego numeru, władze celne mogą przypisać jej taki numer w odniesieniu do danego zgłoszenia.

Dla celów niniejszego załącznika definicja "eksportera" jest taka, jak we wspólnotowych przepisach celnych. W tym kontekście "nadawca" oznacza podmiot gospodarczy, który działa jako eksporter w przypadkach określonych w art. 206 ust. 3.

Podać nazwisko i imię oraz adres zainteresowanej osoby.

W przypadku przesyłek zbiorczych Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, aby w polu tym wpisać słowo "różne", a wykaz nadawców/eksporterów ma zostać załączony do zgłoszenia.

Pole 3: Formularze

Wpisać ilość podzestawów w odniesieniu do ogólnej ilości zastosowanych formularzy i formularzy uzupełniających. Na przykład jeżeli występuje jeden formularz EX i dwa formularze EX/c, wpisać 1/3 na formularzu EX, 2/3 na formularzu EX/c oraz 3/3 na drugim formularzu EX/c.

Kiedy zgłoszenie zostało sporządzone z dwóch zestawów czterech egzemplarzy zamiast z jednego zestawu ośmiu formularzy, takie dwa zestawy będą traktowane jako jeden dla celów ustanowienia liczby formularzy.

Pole 4: Wykazy załadunkowe

Podać liczbę wszelkich załączonych wykazów załadunkowych lub handlowych list opisowych, w przypadku gdy są one dopuszczone przez właściwe władze.

Pole 5: Pozycje

Podać całkowitą liczbę pozycji zgłoszonych przez osobę zainteresowaną we wszystkich formularzach i formularzach uzupełniających (wykazach załadunkowych lub listach handlowych). Liczba pozycji musi odpowiadać liczbie pól 31, które mają być wypełnione.

Pole 6: Liczba opakowań

Wprowadzić całkowitą liczbę opakowań składających się na daną przesyłkę.

Pole 7: Numer referencyjny

Zapis ten dotyczy handlowego numeru referencyjnego przypisanego przez osobę zainteresowaną danej przesyłce. Może to przybrać formę Unikalnego Numeru Referencyjnego Przesyłki (UCR) [5].

Pole 8: Odbiorca

Wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby/osób, którym ma być dostarczony towar. W przypadku gdy przeznaczone do wywozu towary objęte systemem prefinansowania zostają wprowadzone do składu celnego, za odbiorcę uważa się osobę odpowiedzialną za prefinansowanie lub osobę odpowiedzialną za skład celny, w którym towary są składowane.

Struktura numeru identyfikacyjnego musi odpowiadać kryteriom ustanowionym w załączniku 38.

W przypadku przesyłek zbiorczych Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że w tym polu ma zostać wpisane słowo "różne" i że wykaz odbiorców ma zostać załączony do zgłoszenia.

Pole 14: Zgłaszający/przedstawiciel

Wpisać numer identyfikacyjny przypisany zainteresowanej osobie przez właściwe władze do celów podatkowych, statystycznych lub innych. Struktura tego numeru musi odpowiadać kryteriom ustanowionym w załączniku 38. Jeżeli strona zainteresowana nie ma takiego numeru, to władze celne mogą przypisać go jej do celów związanych ze zgłoszeniem.

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby.

Jeżeli zgłaszający i eksporter/nadawca są tą samą osobą, podać "eksporter" lub "nadawca".

Aby wyznaczyć zgłaszającego lub określić status przedstawiciela, zastosować odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

Pole 15: Kraj wysyłki/wywozu

Do celów związanych z formalnościami wywozowymi "Państwem Członkowskim faktycznego wywozu" jest Państwo Członkowskie, z którego towary zostały początkowo wysłane w celu wywozu, jeżeli eksporter nie ma siedziby (miejsca zamieszkania) w Państwie Członkowskim wywozu. Jeżeli nie jest zaangażowane żadne inne Państwo Członkowskie, Państwem Członkowskim wywozu będzie to samo Państwo Członkowskie co faktycznego wywozu.

Wpisać w polu 15a odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38 dla Państwa Członkowskiego wywozu/wysyłki towarów. W przypadku tranzytu wpisać w polu 15 Państwo Członkowskie, z którego towar jest wysyłany.

Pole 17: Kraj przeznaczenia

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38 w polu 17 wpisać ostatni kraj przeznaczenia towarów, które mają być wywożone, jaki jest znany w czasie dokonywania wywozu.

Pole 18: Znaki i przynależność państwowa środków transportu przy wyjściu

Podać znaki środka transportu, na który towar jest bezpośrednio ładowany w chwili dokonywania formalności wywozowych lub tranzytowych, a następnie podać przynależność państwową środka transportu (lub pojazdu napędzającego pozostałe, jeżeli istnieje kilka środków transportu) w formie odpowiedniego kodu Wspólnoty z załącznika 38. Jeżeli ciągnik i przyczepa posiadają różne numery rejestracyjne, podać numery obu – ciągnika i przyczepy wraz z przynależnością państwową ciągnika,

W zależności od danego środka transportu, można podać następujące dane dotyczące jego znaki:

Środki transportu | Metoda identyfikacji |

Transport morski i żegluga śródlądowa | Nazwa statku |

Transport lotniczy | Numer i data lotu (w przypadku braku numeru lotu wpisać numer rejestracyjny samolotu) |

Transport drogowy | Numer rejestracyjny pojazdu |

Transport kolejowy | Numer wagonu |

Pole 19: Kontener (Kont.)

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać przewidywaną sytuację przy przekraczaniu zewnętrznej granicy Wspólnoty, w oparciu o informacje dostępne w chwili zakończenia formalności wywozowych.

Pole 20: Warunki dostawy

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty i nagłówki z załącznika 38, podać szczegóły warunków kontraktu handlowego.

Pole 21: Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać przynależność państwową aktywnego środka transportu przekraczającego zewnętrzną granicę Wspólnoty, jaka jest znana w chwili wypełniania formalności.

W przypadku kombinowanego transportu towarów lub w przypadku zastosowania kilku środków transportu aktywnym środkiem transportu jest ten, który napędza cały zestaw. Na przykład w przypadku ciężarówki na statku płynącym po morzu aktywnym środkiem transportu jest statek. W przypadku traktora i przyczepy aktywnym środkiem transportu jest traktor.

W zależności od danego środka transportu można podać następujące szczegóły dotyczące jego znaków:

Środek transportu | Metoda identyfikacji |

Transport morski i żegluga śródlądowa | Nazwa statku |

Transport lotniczy | Numer i data lotu (w przypadku braku numeru lotu wpisać numer rejestracyjny samolotu) |

Transport drogowy | Numer rejestracyjny pojazdu |

Transport kolejowy | Numer wagonu |

Pole 22: Waluta i ogólna wartość faktury

Stosując odpowiedni kod z załącznika 38, w pierwszej części pola podać walutę, w której sporządzono fakturę handlową.

Wpisać w drugiej części pola cenę ujętą w fakturze dla całości zgłoszonych towarów.

Pole 23: Kurs waluty

Pole to zawiera kurs waluty obowiązujący pomiędzy walutą faktury i walutą zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

Pole 24: Rodzaj transakcji

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty i nagłówki z załącznika 38, podać rodzaj danej transakcji.

Pole 25: Rodzaj transportu na granicy

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, który według oczekiwań będzie użyty przy wyprowadzeniu z obszaru celnego Wspólnoty.

Pole 26: Rodzaj transportu wewnętrznego

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać rodzaj transportu przy wyjściu.

Pole 27: Miejsce załadunku

Stosując kod w odpowiednim przypadku, podać miejsce, jakie znane jest w chwili zakończenia formalności, w którym towar ma być załadowany na aktywny środek transportu, którym ma on przekroczyć granicę Wspólnoty.

Pole 29: Urząd wyprowadzenia

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać urząd celny przez który dane towary powinny opuścić obszar celny Wspólnoty.

Pole 30: Lokalizacja towaru

Podać dokładną lokalizację, w której towary mogą zostać poddane badaniu.

Pole 31: Opakowania i opis towaru; znaki i numery – numery kontenera (ów) - liczba i rodzaj

Podać znaki, numery, liczbę i rodzaj opakowań lub – w przypadku towarów niezapakowanych – podać ilość takich towarów objętych zgłoszeniem, łącznie z danymi niezbędnymi do ich identyfikacji. Opis towarów oznacza zwykły opis handlowy. Jeżeli ma być wypełnione pole 33, opis musi być na tyle dokładny, aby umożliwił klasyfikację towarów. Pole to musi także zawierać dane wymagane przez przepisy szczegółowe. Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać rodzaj opakowań.

Jeżeli stosowane są kontenery, w tym polu należy wpisać także ich znaki identyfikacyjne.

Pole 32: Numer pozycji

Podać numer danej pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zgłoszonych w formularzu i formularzu uzupełniającym, jak opisano to w uwadze do pola 5.

Pole 33: Kod towaru

Podać numer kodu odpowiadający danej pozycji, jak opisano w załączniku 38.

Pole 34: Kod kraju pochodzenia

Podmioty gospodarcze wypełniające pole 34a powinny zastosować odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38 w celu podania kraju pochodzenia, jak zostało to określone w tytule II Kodeksu.

Podać region wysyłki lub produkcji danego towaru w polu 34b.

Pole 35: Masa brutto w kilogramach

Podać masę, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu 33. Masa brutto stanowi zagregowaną masę towarów z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem kontenerów lub innego materiału transportowego.

W przypadku objęcia przez zgłoszenie tranzytowe kilku rodzajów towaru należy podać jedynie całkowitą masę brutto w pierwszym polu 35, a pozostałe pola 35 pozostawić puste. Państwa Członkowskie mogą rozszerzyć tę zasadę na wszystkie procedury, o których mowa w kolumnach A do E oraz G tabeli w tytule I, B.

Kiedy masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) może ona być zaokrąglona w następujący sposób:

- od 0001 do 0499 – zaokrąglenie w dół do najbliższego kg,

- od 0.5 do 0999 – zaokrąglenie w górę do najbliższego kg.

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako 0.xyz (np. 0654 dla przesyłki o wadze 654 g).

Pole 37: Procedura

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, wprowadzić procedurę, do której zgłoszone są towary.

Pole 38: Masa netto w kilogramach

Podać masę netto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu 33. Masę netto stanowi masa towaru bez jakiegokolwiek opakowania.

Pole 40: Deklaracja skrócona/poprzedni dokument

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty z załącznika 38, podać odnośne dane z dokumentów poprzedzających wywóz do państwa trzeciego lub wysyłkę do Państwa Członkowskiego.

W przypadku gdy zgłoszenie dotyczy towarów powrotnie wywożonych po zakończeniu procedury składu celnego w składzie celnym typu B, podać odnośne dane dotyczące zgłoszenia do objęcia towarów tą procedurą.

W przypadku zgłoszenia do objęcia towarów procedurą tranzytu wspólnotowego podać odniesienie do poprzedniego przeznaczenia celnego lub stosownych dokumentów celnych. Kiedy, jak w przypadku nieskomputeryzowanych procedur tranzytowych, należy podać więcej niż jedno odniesienie, Państwo Członkowskie może przewidzieć, że w tym polu należy wpisać słowo "różne" i podać wykaz stosownych odniesień towarzyszących zgłoszeniu tranzytowemu.

Pole 41: Uzupełniająca jednostka miary

Kiedy jest to konieczne, podać ilość danej pozycji wyrażoną w jednostkach ustanowionych w nomenklaturze towarów.

Pole 44: Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty z załącznika 38, podać szczegóły wymagane przez przepisy szczegółowe, mające zastosowanie, wraz z odnośnymi danymi dotyczącymi dokumentów złożonych na poparcie zgłoszenia, łącznie z numerami seryjnymi kart kontrolnych T5.

Część pola "A.I kod" (kod informacji dodatkowej) nie musi być wypełniany.

W przypadku dokonania zgłoszenia do powrotnego wywozu po zakończeniu procedury składu celnego w urzędzie celnym innym niż urząd kontrolny podać nazwę i pełen adres urzędu kontrolnego.

Zgłoszenia dokonywane w Państwach Członkowskich, które w okresie przejściowym do wprowadzania EUR stwarzają podmiotom gospodarczym możliwość wyboru jednostki EUR w celu sporządzenia zgłoszenia celnego, muszą zawierać w tym polu, najlepiej w części pola w prawym dolnym rogu, wskaźnik jednostki waluty, jednostki krajowej lub jednostki EUR.

Państwa Członkowskie mogą przewidzieć, że wskaźnik ten ma być wpisany jedynie w polu 44 dla pierwszej pozycji towaru w zgłoszeniu. W takim przypadku informacja zostanie uznana za ważną dla wszystkich pozycji towaru w zgłoszeniu.

Wskaźnik ten zostanie ustanowiony przez kod waluty iso - alpha - 3 (ISO 4217).

Pole 46: Wartość statystyczna

Podać wartość statystyczną wyrażoną kodem jednostki walutowej, który może ukazać się w polu 44, lub – w przypadku braku takiego kodu – w polu 44, w walucie Państwa Członkowskiego, w którym dokonywane są formalności wywozowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty.

Pole 47: Obliczanie opłat

Wpisać mającą zastosowanie podstawę opłaty (wartość, waga lub inne). Stosując – tam, gdzie to konieczne – odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, w każdym wierszu należy podać następujące dane:

- rodzaj opłaty (np. podatek akcyzowy),

- podstawę opłaty,

- zastosowaną stawkę opłaty,

- kwotę należnej opłaty,

- wybraną metodę płatności (MP).

Kwoty w tym polu muszą być wyrażone w jednostce walutowej, dla której należy podać kod w polu 44 lub – w przypadku braku takiego kodu – w polu 44, w walucie Państwa Członkowskiego, w którym dokonywane są formalności wywozowe.

Pole 48: Płatność odroczona

Wpisać, w odpowiednim przypadku, odnośne dane omawianego pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł jak i ulgi podatkowej.

Pole 49: Oznaczenie składu

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38 wpisać dane odnoszące się do składu.

Pole 50: Główny zobowiązany

Wpisać nazwisko i imię (osoby) lub nazwę (spółki) oraz adres głównego zobowiązanego, wraz z numerem identyfikacyjnym, jeżeli taki występuje, przypisanym przez właściwe władze. Tam, gdzie jest to stosowne, wpisać nazwisko i imię lub nazwę spółki upoważnionego przedstawiciela, składającego podpis w imieniu głównego zobowiązanego.

W zależności od szczegółowych postanowień, które mają być przyjęte w odniesieniu do zastosowania systemów skomputeryzowanych, oryginał ręcznego podpisu zainteresowanej osoby należy złożyć na egzemplarzu, który ma pozostać w urzędzie wyprowadzenia. Kiedy główny zobowiązany jest osobą prawną, sygnatariusz powinien podać swoje stanowisko w firmie po złożeniu podpisu i opatrzeniu do imieniem i nazwiskiem.

Przy operacjach wywozowych zgłaszający lub jego przedstawiciel mogą wpisać nazwisko i adres osoby mającej siedzibę w okręgu urzędu wyjścia, której można przekazać egzemplarz 3 zgłoszenia podpisanego przez omawiany urząd.

Pole 51: Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)

Wpisać kod przewidywanego urzędu wprowadzenia dla każdego kraju EFTA, przez który przejdzie towar i urząd wprowadzenia, przez który towary zostaną powrotnie wprowadzone na obszar celny Wspólnoty po przekroczeniu terytorium kraju EFTA lub – w przypadku, kiedy przesyłka ma przekroczyć terytorium inne niż terytorium Wspólnoty lub kraju EFTA – urząd wyprowadzenia, poprzez który transport opuści Wspólnotę oraz urząd wprowadzenia, poprzez który towar zostanie powrotnie wprowadzony na terytorium Wspólnoty.

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać odnośne urzędy celne.

Pole 52: Gwarancja

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty z załącznika 38, podać rodzaj gwarancji lub zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji zastosowane dla operacji, jak również, w odpowiednim przypadku, numer poświadczenia gwarancji generalnej, poświadczenia zwolnienia z obowiązku złożenia gwarancji lub karnet gwarancji pojedynczej i urząd składania gwarancji.

W przypadku gdy gwarancja generalna, zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji lub gwarancja pojedyncza nie jest ważna we wszystkich krajach EFTA, podać po "nieważna na" odnośne kraje EFTA poprzez wpisanie właściwego kodu z załącznika 38.

Pole 53: Urząd przeznaczenia (i kraj)

Stosując odpowiedni kod z załącznika 38, wpisać urząd, w którym towary mają zostać przedstawione celem zakończenia procedury tranzytu wspólnotowego.

Pole 54: Miejsce i data, podpis i nazwisko zgłaszającego lub jego przedstawiciela

Wpisać miejsce oraz datę wypełnienia zgłoszenia.

Z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, które mają być przyjęte w odniesieniu do zastosowania systemu skomputeryzowanego, oryginał odręcznego podpisu zainteresowanej osoby należy złożyć na egzemplarzu, który ma pozostać w urzędzie wywozu/wysyłki, z następującym po nim imieniem i nazwiskiem tej osoby. W przypadku gdy osoba ta jest osobą prawną, sygnatariusz powinien podać swoje stanowisko w firmie po złożeniu podpisu i opatrzeniu go imieniem i nazwiskiem.

B. FORMALNOŚCI PODCZAS TRANSPORTU

Pomiędzy czasem, w którym towar opuszcza urząd wywozowy i/lub urząd wyjścia, a czasem, kiedy przybywa on do urzędu przeznaczenia, należy podać niektóre dane na egzemplarzach jednolitego dokumentu administracyjnego (SAD), towarzyszącego towarowi. Dane te dotyczą operacji transportowych i mają być podane na dokumencie w toku operacji przez przewoźnika odpowiedzialnego za środek transportu, na który towar jest bezpośrednio ładowany. Dane mogą być dodane w sposób czytelny odręcznie w tym przypadku, formularz należy wypełnić atramentem dużymi literami.

Dane te, które ukazują się jedynie na egzemplarzach 4 i 5 dotyczą następujących pól:

- przeładunek: skorzystaj z pola 55.

Pole 55. Przeładunki

W pierwszych trzech wierszach tego pola przewoźnik ma wpisać w czasie omawianej operacji towar przeładowywany z jednego środka transportu na drugi lub z jednego kontenera do drugiego.

Przewoźnik nie może dokonywać przeładunku towaru bez uprzedniego pozwolenia władz celnych Państwa Członkowskiego, na terytorium którego ma być dokonany przeładunek.

W przypadku gdy władze te uznają, że operacja tranzytowa może być kontynuowana w normalnym trybie, po podjęciu odpowiednich działań dokonują one stosownych adnotacji na egzemplarzach 4 i 5 zgłoszenia tranzytowego.

- Inne zdarzenia – należy skorzystać z pola 56.

Pole 56. Inne zdarzenia podczas przewozu

Pole ma być wypełnione zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami w ramach procedury tranzytu wspólnotowego.

Dodatkowo, gdy towar został załadowany na naczepę i w czasie podróży zmieniany jest tylko ciągnik (bez operowania lub przeładunku towaru), w tym polu należy wpisać numer rejestracyjny nowego ciągnika. W takich przypadkach złożenie podpisów przez właściwe władze nie jest konieczne.

C. FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE DOPUSZCZENIA DO SWOBODNEGO OBROTU, USZLACHETNIANIA CZYNNEGO, ODPRAWY CZASOWEJ, PRZETWARZANIA POD KONTROLĄ CELNĄ, SKŁADOWANIA W SKŁADZIE CELNYM ORAZ WPROWADZENIA TOWARÓW DO WOLNEGO OBSZARU CELNEGO OBJĘTEGO KONTROLĄ TYPU II

Pole 1. Zgłoszenie

W pierwszej części pola podać odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

W drugiej części pola podać rodzaj zgłoszenia stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

Pole 2. Nadawca/eksporter

Podać pełną nazwę oraz adres ostatniego sprzedającego towaru przed ich przywozem na terytorium Wspólnoty.

W przypadku wymogu podania numeru identyfikacyjnego Państwa Członkowskie mogą uchylić przepis dotyczący podania nazwiska i imienia oraz adresu danej osoby.

Struktura każdego numeru identyfikacyjnego musi odpowiadać kryteriom ustanowionym w załączniku 38.

W przypadku przesyłek zbiorczych Państwa Członkowskie mogą postanowić o wprowadzeniu słowa "różne" w tym polu oraz załączeniu wykazu nadawców/eksporterów do zgłoszenia.

Pole 3. Formularze

Podać ilość podzestawów w odniesieniu do całkowitej liczby zastosowanych podzestawów formularzy i formularzy uzupełniających. Na przykład jeżeli występuje jeden formularz EX i dwa formularze EX/c, wpisać "1/3" na formularzu EX, "2/3" na formularzu EX/c oraz "3/3" na drugim formularzu EX/c.

Pole 4. Wykazy załadunkowe

Podać liczbę załączonych wykazów załadunkowych lub handlowych list opisowych, w przypadku gdy są one dopuszczone przez właściwe władze.

Pole 5. Pozycje

Podać całkowitą liczbę pozycji zgłoszonych przez osobę zainteresowaną we wszystkich zastosowanych formularzach i formularzach uzupełniających (wykazach załadunkowych lub listach handlowych). Liczba pozycji musi odpowiadać liczbie pól 31, które mają być wypełnione.

Pole 6. Liczba opakowań

Podać całkowitą liczbę opakowań składających się na daną przesyłkę.

Pole 7. Numer referencyjny

Zapis ten dotyczy handlowego numeru referencyjnego przypisanego przez osobę zainteresowaną danej przesyłce. Może to przybrać formę Unikalnego Numeru Referencyjnego Przesyłki (UCR) [6].

Pole 8. Nadawca

Podać numer identyfikacyjny przypisany przez właściwe władze danej osobie do celów podatkowych, statystycznych lub innych. Struktura tego numeru musi odpowiadać kryteriom podanym w załączniku 38. W przypadku gdy zainteresowana strona nie posiada takiego numeru, władze celne mogą jej go przypisać dla danego zgłoszenia.

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby.

W przypadku zgłoszenia towaru do procedury składu celnego w magazynie prywatnym (typu C, D lub E) podać imię i nazwisko oraz adres korzystającego ze składu, w przypadku gdy nie jest on zgłaszającym.

W przypadku przesyłek zbiorczych Państwa Członkowskie mogą postanowić, że w tym polu należy wpisać słowo "różne", a do zgłoszenia załączyć wykaz odbiorców.

Pole 12. Szczegóły na temat wartości

W tym polu wpisać informację o wartości, np. odniesienie do pozwolenia, kiedy władze celne uchylają wymóg przedłożenia formularza DV1 na poparcie każdego zgłoszenia lub szczegółów dokonanych korekt.

Pole 14. Zgłaszający/przedstawiciel

Podać numer identyfikacyjny przypisany zainteresowanej osobie przez właściwe władze do celów podatkowych, statystycznych lub innych. Struktura tego numeru musi odpowiadać kryteriom ustanowionym w załączniku 38. Kiedy zainteresowana strona nie posiada takiego numeru, władze celne mogą jej go przypisać dla danego zgłoszenia.

Podać imię i nazwisko oraz adres zainteresowanej osoby.

Jeżeli zgłaszający i eksporter/nadawca są tą samą osobą, prosimy wpisać słowo odbiorca.

Aby wyznaczyć zgłaszającego lub określić status przedstawiciela, należy zastosować odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

Pole 15. Kraj wysyłki/wywozu

Jeżeli w kraju pośrednim nie doszło do zatrzymania lub postępowania sądowego niezwiązanego z transportem, w polu 15a podać odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38 dla kraju, z którego towary były początkowo wysłane do Państwa Członkowskiego przywozu. Jeżeli takie zatrzymania lub postępowania miały miejsce, za kraj wysyłki/wywozu należy uznać ostatni kraj, w którym takie zatrzymania lub postępowania sądowe miały miejsce.

Pole 17. Kraj przeznaczenia

Podać w polu 17a kod z załącznika 38 dla Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia towarów, jakie jest znane w momencie dokonywania przywozu.

Podać w polu 17 region przeznaczenia towarów.

Pole 18. Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy przybyciu

Podać znaki środka transportu, na który towar jest bezpośrednio załadowany w momencie przedstawienia w urzędzie celnym, w którym dokonywane są formalności. Jeżeli używany jest ciągnik z przyczepą o różnych numerach rejestracyjnych, podać numer rejestracyjny zarówno ciągnika jak i przyczepy.

W zależności od danego środka transportu można podać następujące szczegóły dotyczące znaków:

Środek transportu | Metoda identyfikacji |

Transport morski i transport śródlądowy drogą wodną | Nazwa statku |

Transport lotniczy | Numer i data lotu (w przypadku braku numeru lotu podać numer rejestracyjny samolotu) |

Transport drogowy | Numer rejestracyjny pojazdu |

Transport kolejowy | Numer wagonu |

Pole 19. Kontener (Kont.)

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać sytuację w chwili przekraczania zewnętrznej granicy Wspólnoty.

Pole 20. Warunki dostawy

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty oraz nagłówki z załącznika 38, podać szczegóły warunków kontraktu handlowego.

Pole 21. Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać przynależność państwową aktywnego środka transportu przekraczającego zewnętrzną granicę Wspólnoty.

W przypadku kombinowanego transportu towarów lub w przypadku zastosowania kilku środków transportu aktywnym środkiem transportu jest ten, który napędza cały zestaw. Na przykład w przypadku ciężarówki na statku płynącym po morzu aktywnym środkiem transportu jest statek. W przypadku traktora i przyczepy aktywnym środkiem transportu jest traktor.

Pole 22. Waluta i ogólna wartość faktury

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, w pierwszej części pola podać walutę, w której sporządzono fakturę handlową.

W drugiej części pola podać cenę ujętą w fakturze dla całości zgłoszonych towarów.

Pole 23. Kurs waluty

Pole to zawiera kurs waluty obowiązujący pomiędzy walutą faktury i walutą zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

Pole 24. Rodzaj transakcji

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty i nagłówki z załącznika 38, podać rodzaj danej transakcji.

Pole 25. Sposób transportu na granicy

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu za pomocą, którego towary wjechały na obszar celny Wspólnoty.

Pole 26. Rodzaj transportu wewnętrznego

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać rodzaj transportu w chwili przybycia.

Pole 29. Urząd wprowadzenia

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać urząd celny, przez który towary zostały wprowadzone na obszar celny Wspólnoty.

Pole 30 Lokalizacja towaru

Podać dokładną lokalizację, w której towary mogą zostać poddane badaniu.

Pole 31. Opakowania i opis towaru; znaki i numery – numery kontenera (ów) - liczba i rodzaj

Podać znaki, numery, liczbę i rodzaj opakowań, lub – w przypadku towarów niezapakowanych – wpisać ilość takich towarów objętych zgłoszeniem, łącznie z danymi niezbędnymi do ich identyfikacji. Opis towarów oznacza zwykły opis handlowy. Z wyjątkiem towarów niewspólnotowych objętych procedurą składu celnego w rodzaju składu A, B, C, E lub F, opis ten musi być wystarczająco dokładny, aby umożliwić niezwłoczną i jednoznaczną identyfikację i klasyfikację. Pole to musi również zawierać dane wymagane przez wszelkie przepisy szczególne (np. podatek VAT, podatki akcyzowe). Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać rodzaj opakowań.

Jeżeli stosowane są kontenery, w polu należy wpisać także ich znaki identyfikacyjne.

Pole 32. Numer pozycji

Podać numer danej pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zgłoszonych w zastosowanym formularzu i formularzu uzupełniającym, jak opisano to w uwadze do pola 5.

Pole 33. Kod towaru

Podać numer kodu odpowiadający danej pozycji, jak opisano w załączniku 38. Państwa Członkowskie mogą postanowić o konieczności wprowadzenia szczególnej nomenklatury dotyczącej podatków akcyzowych w piątej części pola.

Pole 34. Kod kraju pochodzenia

Podać w polu 34a odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38 dla kraju pochodzenia, jak zdefiniowano w tytule II Kodeksu.

Pole 35. Masa brutto w kilogramach

Podać masę brutto wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu 31. Masa brutto stanowi zagregowaną masę towarów z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem kontenerów lub innego materiału transportowego.

W przypadku objęcia przez zgłoszenie kilku rodzajów towaru Państwa Członkowskie mogą postanowić, że dla procedur, o których mowa w kolumnach K-H tabeli w tytule I, B, całkowita masa brutto jest podawana jedynie w pierwszym polu 35, a pozostałe pola 35 należy pozostawić puste.

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący sposób:

- od 0001 do 0499 – zaokrąglenie w dół do najbliższego kg

- od 0.5 do 0999 – zaokrąglenie w górę do najbliższego kg

- masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako 0.xyz (np. 0654 dla przesyłki o wadze 654 g)

Pole 36. Preferencje

Pole to zawiera informacje o taryfowym traktowaniu towarów. W przypadku gdy jego zastosowanie przewidziane zostało w tabeli w tytule I, sekcja B, musi ono zostać wypełnione, nawet jeżeli nie wnioskowano o preferencje taryfowe. Jednakże z pola tego nie wolno korzystać w kontekście handlu pomiędzy częściami obszarów celnych Wspólnoty, w których mają zastosowanie przepisy dyrektywy 77/388/EWG, oraz częściami tego obszaru, na którym te postanowienia nie mają zastosowania, lub w kontekście handlu pomiędzy częściami tego obszaru, na którym te postanowienia nie mają zastosowania. Podać odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38.

Komisja będzie publikować w regularnych odstępach czasu w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich wykaz kombinacji stosowanych kodów razem z przykładami i uwagami wyjaśniającymi.

Pole 37. Procedura

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać procedurę, do której zgłaszane są towary.

Pole 38. Masa netto (kg)

Podać masę netto, wyrażoną w kg, towarów opisanych w odpowiednim polu 33. Masę netto stanowi masa towaru bez jakiegokolwiek opakowania.

Pole 39. Kontyngent

Podać numer porządkowy kontyngentu taryfowego, o który ubiega się zgłaszający.

Pole 40. Deklaracja skrócona/poprzedni dokument

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać odnośne dane dotyczące wszelkich deklaracji skróconych stosowanych w Państwie Członkowskim przywozu lub wszelkich poprzednich dokumentów.

Pole 41. Uzupełniająca jednostka miary

Kiedy jest to konieczne, podać ilość danej pozycji wyrażoną w jednostkach ustanowionych w nomenklaturze towaru.

Pole 42. Wartość pozycji

Podać cenę danej pozycji.

Pole 43. Metoda wartościowania

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać zastosowaną metodę wartościowania.

Pole 44. Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

Stosując odpowiednie kody Wspólnoty z załącznika 38, podać szczegóły wymagane przez przepisy szczegółowe mające zastosowanie, wraz z odnośnymi danymi dotyczącymi dokumentów złożonych na poparcie zgłoszenia, łącznie z numerami seryjnymi kart kontrolnych T5.

Część pola "A.I kod" nie musi być wypełniany.

W przypadku składania zgłoszenia towarów do procedury składu celnego w urzędzie celnym innym niż urząd kontrolny, podać nazwę i adres urzędu kontrolnego.

Zgłoszenia sporządzane w Państwach Członkowskich, które w okresie przejściowym wprowadzania EUR stwarzają podmiotom gospodarczym możliwość wyboru jednostki EUR w celu sporządzenia zgłoszenia celnego, muszą podawać w tym polu, najlepiej w części pola w prawym dolnym rogu, stosowany wskaźnik jednostki pieniężnej, jednostki krajowej lub jednostki EUR.

Państwa Członkowskie mogą postanowić, że wskaźnik ten będzie wpisany jedynie w polu 44 dla pierwszej pozycji towaru w zgłoszeniu. W takim przypadku informacja zostanie uznana za ważną dla wszystkich pozycji towarowych zgłoszenia.

Wskaźnik ten zostanie ustanowiony przez kod waluty iso-alpha-3 (ISO 4217).

Pole 45. Korekta

Pole to zawiera informacje o wszelkich korektach, gdy nie złożono formularza DV1 na poparcie zgłoszenia. Wszelkie kwoty, które maja być wpisane w tym polu, mają być wyrażone w jednostce walutowej, w której może się ukazać kod w polu 44 lub – w przypadku braku takiego kodu – w polu 44, w walucie Państwa Członkowskiego, w którym dokonywane są formalności przywozowe.

Pole 46. Wartość statystyczna

Podać wartość statystyczną wyrażoną w jednostce walutowej, w której kod może ukazać się w polu 44 lub – w przypadku braku takiego kodu – w polu 44, w walucie Państwa Członkowskiego, w którym dokonywane są formalności przywozowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami Wspólnoty.

Pole 47. Obliczanie opłat

Podać mającą zastosowanie podstawę opłaty (wartość, waga lub inne). Stosując – tam, gdzie to konieczne – odpowiednie kody Wspólnoty z załącznika 38, w każdym wierszu należy podać następujące dane:

- rodzaj opłaty (np. należności przywozowe, VAT),

- podstawę opłaty,

- zastosowaną stawka opłaty,

- kwotę należnej opłaty,

- wybraną metodę płatności (MP).

Kwoty w tym polu muszą być wyrażone w jednostce walutowej, dla której można podać kod w polu 44 lub – w przypadku braku takiego kodu – w polu 44, w walucie Państwa Członkowskiego, w którym dokonywane są formalności przywozowe.

Pole 48. Płatność odroczona

Wpisać, w odpowiednim przypadku, odnośne dane omawianego pozwolenia: odroczenie terminu płatności w tym przypadku odnosi się zarówno do odroczonego terminu płatności ceł, jak i ulgi podatkowej.

Pole 49. Oznaczenie składu

Stosując odpowiedni kod Wspólnoty z załącznika 38, podać odnośne dane na temat skladu.

Pole 54. Miejsce i data, podpis i nazwisko zgłaszającego lub jego przedstawiciela

Podać miejsce i datę wypełnienia zgłoszenia.

Zgodnie z przepisami szczegółowymi, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do korzystania z systemów skomputeryzowanych na egzemplarzu, który ma pozostać w urzędzie przywozu, musi znajdować się odręczny podpis z następującym po nim imieniem i nazwiskiem tej osoby. Kiedy osoba taka jest osobą prawną, sygnatariusz powinien dodać swoje umocowania po złożeniu podpisu i opatrzeniu go swoim imieniem i nazwiskiem.

TYTUŁ III UWAGI DOTYCZĄCE FORMULARZY UZUPEŁNIAJĄCYCH

A. Formularze uzupełniające powinny być stosowane jedynie w przypadku, gdy zgłoszenie obejmuje więcej niż jedną pozycję (pole 5). Muszą one być przedstawione łącznie z formularzami IM, EN, EU lub CO.

B. Instrukcje zawarte w tytułach I i II mają zastosowanie także do formularzy uzupełniających.

Jednakże:

- symbole "IM/c", "EX/c" lub "EU/c" (lub "CO/c" w odpowiednim przypadku) należy wpisać w pierwszej części pola 1, pozostawiając tą część pola pustą jedynie wtedy, gdy:

- formularz jest stosowany jedynie dla tranzytu wspólnotowego, w którym to przypadku, zależnie od procedury tranzytu wspólnotowego mającej zastosowanie do danych towarów, w trzeciej części pola 1 zostanie podane "T1bis", "T2bis", "T2Fbis" lub "T2SMbis",

- formularz ten stosowany jest jedynie w celu dostarczenia dowodu na wspólnotowy status towaru, w którym to przypadku, zależnie od statusu danych towarów, w trzeciej części pola zostanie podane "T1bis", "T2bis", "T2Fbis" lub "T2SMbis",

- pole 2/8 jest do zastosowania fakultatywnego przez Państwa Członkowskie i należy w nim podać jedynie nazwisko i imię oraz numer identyfikacyjny, jeżeli taki będzie istniał, danej osoby,

- część "podsumowująca" pola 47 dotyczy końcowego podsumowania wszystkich pozycji objętych zastosowanymi formularzami IM i IM/c, EX i EX/c, EU i EU/c, lub CO i CO/c. Dlatego też powinna ona być zastosowana jedynie w ostatnich formularzach IM/c, EX/c, EU/c lub CO/c załączonych do dokumentu IM, EX, EU lub CO w celu wykazania całkowitych należności według rodzaju opłaty.

C. Jeżeli stosowane są formularze uzupełniające:

- każde pole 31 (opakowania i opis towaru), które nie zostało wykorzystane, należy przekreślić w celu uniknięcia jego późniejszego wykorzystania.

- kiedy punkt trzeci pola 1 zawiera symbol T, pola 32 (numer pozycji), 33 (kod towaru), 35 (masa brutto (kg)), 38 (masa netto (kg)), 40 (deklaracja skrócona/poprzedni dokument) oraz 44 (dodatkowe informacje, złożone dokumenty, świadectwa i upoważnienia) pierwszej pozycji towarów zastosowanego zgłoszenia tranzytowego muszą być zakreślone, a pierwsze pole 31 (opakowania i opis towaru) tego dokumentu nie może być zastosowane w celu wprowadzenia oznakowań, numerów, ilości oraz rodzaju opakowań lub opisu towarów. W pierwszym polu 31 tego dokumentu należy powołać się, w odpowiednim przypadku, na ilość formularzy uzupełniających noszących odpowiednio symbole T1bis, T2bis lub T2Fbis.

[1] Termin EFTA w niniejszym załączniku odnosi się nie tylko do państw EFTA, ale do innych państw będących stronami umawiającymi się Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej i uproszczeniu formalności w handlu towarami z wyjątkiem Wspólnoty.

[5] Zalecenie Rady Współpracy Celnej dotyczące Unikalnego Numeru Referencyjnego Przesyłki (UCR) do celów związanych z cłem (dnia 30 czerwca 2001 r.).

[6] Zalecenie Rady Współpracy Celnej dotyczące Unikalnego Numeru Referencyjnego Przesyłki (UCR) do celów związanych z cłem (dnia 30 czerwca 2001 r.).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 38

KODY, KTÓRE MAJĄ BYĆ STOSOWANE W FORMULARZACH [1] [2]

TYTUŁ 1 UWAGI OGÓLNE

Niniejszy załącznik zawiera jedynie podstawowe, szczególne wymogi stosowane przy wykorzystaniu formularzy papierowych. Kiedy formalności dotyczące tranzytu są zakończone w ramach wymiany wiadomości w systemie EDI, stosuje się instrukcje zawarte w niniejszym załączniku, chyba że załączniki 37a lub 37c stanowią inaczej.

W niektórych wypadkach są określone wymogi dotyczące typu i długości zapisów. Kody dla różnych typów danych są:

a alfabetyczne

n numeryczne

an alfabetyczno-numeryczne

Liczba występująca po kodzie wskazuje na dozwoloną długość zapisów. Dwie kropki przed wskazaniem długości oznaczają, że zapis danych nie ma określonej długości, ale że może zawierać szereg znaków w ilości do wskazanej liczby.

TYTUŁ II KODY

Pole 1: Zgłoszenie

Pierwsza część pola

Obowiązujące kody (a2) podane są poniżej:

EX Dla towarów podlegających procedurze celnej, o której mowa w kolumnach A i E tabeli w załączniku 37, tytuł I, B

W celu nadania towarom przeznaczenia celnego, o którym mowa w kolumnach C i D tabeli w załączniku 37, tytuł I, B

Dla wysyłki towarów niewspólnotowych, w kontekście wymiany handlowej między Państwami Członkowskimi

IM Dla towarów podlegających procedurze celnej, o której mowa w kolumnach H - K tabeli w załączniku 37, tytuł I, B

Dla towarów niewspólnotowych podlegających procedurze celnej w kontekście wymiany handlowej między Państwami Członkowskimi

EU Dla towarów podlegających procedurze celnej, o której mowa w kolumnach A, E oraz H - K tabeli w załączniku 37, tytuł I, B

W celu nadania towarom przeznaczenia celnego, o którym mowa w kolumnach C i D tabeli w załączniku 37, tytuł I, B

CO Umieszczenie towarów prefinansowanych w składach celnych lub na wolnych obszarach celnych

W odniesieniu do towarów wspólnotowych w kontekście wymiany handlowej między częściami terytoriów celnych Wspólnoty, co do których obowiązują przepisy dyrektywy 77/388/EWG, a częściami tego terytorium, do których te przepisy się nie stosują, lub w kontekście wymiany handlowej pomiędzy częściami tego terytorium, do którego te przepisy się nie stosują.

Druga część pola

Stosowane kody (a1) podane są poniżej:

A dla zgłoszenia zwykłego (procedura standardowa na mocy art. 62 Kodeksu)

B dla zgłoszenia niekompletnego (procedura uproszczona na mocy art. 76 ust. 1 lit. a) Kodeksu)

C dla zgłoszenia uproszczonego (procedura uproszczona na mocy art. 76 ust. 1 lit. b) Kodeksu)

D dla zgłoszenia zwykłego (takiego, do którego odnosi się kod A), zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary.

E dla zgłoszenia niekompletnego (takiego, do którego odnosi się kod B), zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary.

F dla zgłoszenia uproszczonego (takiego, do którego odnosi się kod C), zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary.

X dla zgłoszenia uzupełniającego w ramach procedury uproszczonej ujętej w B.

Y dla zgłoszenia uzupełniającego w ramach procedury uproszczonej ujętej w C.

Z

dla zgłoszenia uzupełniającego w ramach procedury uproszczonej na mocy art. 76 ust. 1 lit. c) Kodeksu (wprowadzanie towarów do rejestrów).

Kody D, E i F mogą być stosowane jedynie w ramach procedury przewidzianej w art. 201 ust. 2, kiedy władze celne zezwalają na składanie zgłoszenia zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary.

Trzecia część pola

Stosowane kody (an..5) podane są poniżej:

T1 : Towary, których przemieszczanie objęte jest wymogiem procedury zewnętrznego tranzytu wspólnotowego

T2 : Towary, których przemieszczanie objęte jest wymogiem procedury wewnętrznego tranzytu wspólnotowego, zgodnie z art. 163 lub 165 Kodeksu, chyba że ma zastosowanie art. 340c ust. 2

T2F : Towary, których przemieszczanie objęte jest wymogiem procedury wewnętrznego tranzytu wspólnotowego, zgodnie art. 340c ust. 1

T2SM : Towary podlegające procedurze wewnętrznego tranzytu wspólnotowego, z zastosowaniem art. 2 decyzji 4/92 Komitetu Współpracy EWG-San Marino z dnia 22 grudnia 1992 r.

T : Przesyłki mieszane objęte art. 351, w którym to przypadku, miejsce następujące po "T" musi być przekreślone

T2L : Formularz stosowany dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów.

T2LF : Formularz stosowany dla potwierdzenia wspólnotowego statusu towarów przesyłanych do lub z tej części obszaru celnego Wspólnoty, na której przepisy Dyrektywy 77/388/EWG nie mają zastosowania

T2LSM : Formularz stosowany dla potwierdzenia statusu towarów przeznaczonych do San Marino, z zastosowaniem art. 2 decyzji 4/92 Komitetu Współpracy EWG-San Marino z dnia 22 grudnia 1992 r.

Pole 2: Nadawca/eksporter

Kiedy zastosowane są numery identyfikacyjne, kod przybiera następującą postać:

W przypadku przywozu: kod kraju (a2); kod UN/EDIFACT 3055 (an..3); kod identyfikacji eksportera (an..13)

W przypadku wywozu: kod kraju (a2); kod identyfikacji eksportera (an..16)

Kod kraju: alfabetyczne kody Wspólnoty dla krajów i terytoriów oparte są na bieżącym ISO alfa 2 (a2), o ile są zgodne z wymogami prawa wspólnotowego. Podstawą prawną dla tych kodów jest rozporządzenie (WE) nr 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie danych statystycznych związanych z wymianą towarową Wspólnoty i jej Państw Członkowskich z krajami niebędącymi członkami Unii Europejskiej (Dz.U. 118, 25.5.1995). Komisja regularnie publikuje rozporządzenia uaktualniające wykaz kodów krajów.

UN/EDIFACT 3055: w odniesieniu do kodowania podmiotów gospodarczych w krajach trzecich wspomnianych w polach 2 i 8, Państwa Członkowskie stosują wykaz wydany i uaktualniony przez agencję lub inną instytucję, która definiuje kody zainteresowanych stron. Wybrana agencja zostanie określona z wykazu agencji publikowanego przez Narody Zjednoczone pod pozycją UN/EDIFACT 3055 (Elektroniczna Wymiana Danych dla Administracji, Handlu i Transportu), która zawiera listę agencji odpowiedzialnych za tworzenie takich wykazów podmiotów gospodarczych.

Przykład:

"JP1511234567890" dla eksportera japońskiego (kod kraju: JP), którego numer identyfikacyjny japońskich służb celnych (kod agencji 151 w wykazie kodów dla elementu danych UN/EDIFACT 3055) jest 1234567890.

Pole 8: Odbiorca

Kiedy zastosowane są numery identyfikacyjne, kod przybiera następującą postać:

W przypadku przywozu: kod kraju (a2); kod identyfikacji odbiorcy (an..16)

W przypadku wywozu: kod kraju (a2); kod EDIFACT 3055 (an..3); kod identyfikacji importera (an..13).

Zastosować kody kraju wprowadzone w polu 2.

Przykład:

"JP1511234567890" dla importera japońskiego (kod kraju: JP), którego numer identyfikacyjny japońskich służb celnych (kod agencji 151 na liście kod dla elementu danych UN/EDIFACT 3055) jest 1234567890.

Pole 14: Zgłaszający/przedstawiciel

a) Wprowadzić jeden z następujących kodów (n1) przed imieniem i nazwiskiem oraz adresem, aby wyznaczyć zgłaszającego lub status przedstawiciela:

1. Zgłaszający

2. Przedstawiciel (bezpośrednie przedstawicielstwo w znaczeniu pierwszego tiret art. 5 ust. 2 Kodeksu)

3. Przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie w znaczeniu drugiego tiret art. 5 ust. 2 Kodeksu)

W przypadku gdy element danych zostanie wydrukowany na dokumencie papierowym, będzie znajdował się w nawiasach kwadratowych (np. [1], [2] lub [3])

b) W przypadku użycia numerów indentyfikacyjnych, kod ma następującą postać: kod kraju (a2); kod identyfikacji zgłaszającego/przedstawiciela (an..16).

Wykorzystać kody krajów wprowadzone w polu 2.

Pole 15a: Kod kraju wysyłki/wywozu

Wykorzystać kody krajów wprowadzone w polu 2.

Pole 17a: Kod kraju przeznaczenia

Wykorzystać kody krajów wprowadzone w polu 2.

Pole 17b: Kod regionu przeznaczenia

Wykorzystać kody przyjęte przez Państwa Członkowskie.

Pole 18: Przynależność państwowa środków transportu przy wyjściu

Wykorzystać kody krajów wprowadzone w polu 2.

Pole 19: Kontener (Kont.)

Odpowiednie kody (n1) są podane poniżej:

0 Towary nie transportowane w kontenerach

1 Towary transportowane w kontenerach.

Pole 20: Warunki dostawy

Kody i informacje, które mają zostać umieszczone – w odpowiednim przypadku – w pierwszych dwóch częściach niniejszego pola, są następujące:

Pierwsza część pola | Znaczenie | Druga część pola |

Kod incoterm | Incoterms – ICC/ECE | Miejsce do wyszczególnienia |

EXW | Z zakładu | Oznaczone miejsce |

FCA | Franco przewoźnik | Oznaczone miejsce |

FAS | Franco wzdłuż burty statku | Oznaczony port załadunku |

FOB | Franco statek | Oznaczony port załadunku |

CFR | Koszt i fracht | Oznaczony port przeznaczenia |

CIF | Koszt, ubezpieczenie i fracht | Oznaczony port przeznaczenia |

CPT | Przewoźne opłacone do | Oznaczone miejsce przeznaczenia |

CIP | Przewoźne i ubezpieczenie opłacone do | Oznaczone miejsce przeznaczenia |

DAF | Dostarczone na granicę | Oznaczone miejsce |

DES | Dostarczone na statek | Oznaczony port przeznaczenia |

DEQ | Dostarczone na nabrzeże | Oznaczony port przeznaczenia |

DDU | Dostarczone, cło nieopłacone | Oznaczone miejse przeznaczenia |

DDP | Dostarczone, cło opłacone | Oznaczone miejsce przeznaczenia |

XXX | Warunki dostawy inne niż te wymienione powyżej | Narracyjny opis warunków dostawy podanych w umowie |

Państwa Członkowskie mogą wymagać następujących kodowanych szczegółów (n1) w trzeciej części pola.

1 : Miejsce znajdujące się na terytorium danego Państwa Członkowskiego

2 : Miejsce znajdujące się na terytorium innego Państwa Członkowskiego

3 : Inne (miejsce znajdujące się poza Wspólnotą).

Pole 21: Przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

Stosować kody krajów wprowadzone w polu 2.

Pole 22: Waluta faktury

Waluta faktury ma być wprowadzona przy pomocy kodu waluty ISO alfa-3 (Kody ISO 4217 dla walut i środków pieniężnych).

Pole 24: Rodzaj transakcji

Obowiązujące kody podane są poniżej.

Państwa Członkowskie, które wymagają tego typu informacji, muszą używać jednocyfrowych kodów wymienionych w kolumnie A (z wyjątkiem kodu 9 w odpowiednim przypadku), a cyfra ta będzie wstawiona w lewej części pola. Mogą one również ustalić drugą cyfrę z listy w kolumnie B, która będzie wprowadzona w prawej części pola.

Kolumna A | Kolumna B |

1.Transakcje obejmujące faktyczne lub zamierzone przeniesienie prawa własności za płatność lub inne świadczenie (z wyjątkiem transakcji wymienionych w 2, 7 i 8 | 1.Finalne kupno/sprzedaż2.Towary wysłane do obejrzenia, próbki do testowania, towary wysłane w prawem zwrotu i transakcje komisowe3.Transakcje obejmujące płatność w naturze4.Sprzedaż zagranicznym podróżnym do ich osobistego użytku5.Leasing finansowy |

2.Zwrot towarów uprzednio zarejestrowanych pod kodem 1; zastąpienie towarów wolnych od opłat | 1.Zwrot towarów2.Zastąpienie dla towarów zwróconych3.Zastąpienie (np.: na warunkach gwarancji) dla towarów niezwróconych |

3.Transakcje (nie na czas oznaczony) wiążące się z przeniesieniem prawa własności ale bez świadczenia (finansowego lub innego) | 1.Dostawy towarów w ramach programów pomocy całkowicie lub częściowo finansowanych przez Wspólnotę Europejską2.Inne dostawy w ramach pomocy publicznej3.Inne dostawy w ramach pomocy (osób fizycznych i organizacji pozarządowych)4.Inne |

4.Dostawy towarów w celu uszlachtenienia lub naprawy (z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7) | 1.Uszlachetnianie2.Naprawa i konserwacja za zapłatą3.Naprawa i konserwacja bez zapłaty |

5.Dostawy towarów po uszlachetnieniu lub naprawie (z wyjątkiem transakcji wymienionych pod kodem 7) | 1.Uszlachetnianie2.Naprawa i konserwacja za zapłatą3.Naprawa i konserwacja bez zapłaty |

6.Transakcje niepowodujące przeniesienia własności, np. dzierżawa, pożyczka, leasing operacyjny oraz inne formy czasowego użytkowania, z wyjątkiem uszlachetniania lub naprawy (dostawa i zwrot) | 1.Dzierżawa, pożyczka, leasing operacyjny2.Inne formy czasowego użytkowania |

7.Transakcje w ramach wspólnych programów obronnych lub innych międzyrządowych programów produkcyjnych (np. Airbus) | |

8.Dostawa materiałów budowlanych, wyposażenia i sprzętu budowlanego w ramach robót budowlanych lub inżynieryjnych stanowiąca część umowy generalnej | |

9.Pozostałe transakcje | |

Pole 25: Sposób transportu na granicy

Obowiązujące kody (n1) podane są poniżej

Kod | Opis |

1 | Transport morski |

2 | Transport kolejowy |

3 | Transport drogowy |

4 | Transport powietrzny |

5 | Wysyłka pocztowa |

7 | Stałe instalacje przesyłowe |

8 | Żegluga śródlądowa |

9 | Własny napęd |

Pole 26: Rodzaj transportu wewnętrznego

Obowiązujące są kody wymienione w dla pola 25.

Pole 29: Urząd wyprowadzenia/wprowadzenia

Zastosować kody (an8) skonstruowane w następujący sposób:

- pierwsze dwa znaki (a2) służą do określenia kraju za pomocą kodu kraju wprowadzonego do pola 2,

- następne sześć znaków (an6) oznaczają dany urząd w tym kraju. Zaleca się przyjęcie następującego porządku:

Pierwsze trzy znaki (a3) byłyby przyjęte przez UN/LOCODE, a ostatnie trzy przez krajowy podpodział alfabetyczny (an3). Jeśli ten podpodział nie jest zastosowany, należy wprowadzić znaki "000".

Przykład:

BEBRU000: BE = ISO 3166 dla Belgii, BRU – UN/LOCODE dla miasta Brukseli, 000 dla niewykorzystanego podpodziału.

Pole 31: Opakowania i opis towaru; znaki i numery – numery kontenera (–ów) – liczba i rodzaj

Rodzaj opakowań

Zastosować następujące kody:

(Zalecenie UN/ECE nr 21/wersja 1, dnia 1 sierpnia 1994 r.)

KODY OPAKOWAŃ

Aerozol, pojemnik | AE |

Ampuła, niezabezpieczona | AM |

Ampuła, zabezpieczona | AP |

Rozpylacz | AT |

Wór, torba | BG |

Torba wielokrotnego użytku | MB |

Bela sprasowana | BL |

Bela niesprasowana | BN |

Balon niezabezpieczony | BF |

Balon zabezpieczony | BP |

Sztaba | BR |

Beczka, baryłka | BA |

Sztaby w wiązkach/pękach | BZ |

Kosz | BK |

Kosz, pojemnik | BI |

Deska | BD |

Deski w wiązkach/pękach | BY |

Szpula | BB |

Wiązka | BT |

Butla do gazu | GB |

Butla niezabezpieczona, bulwiasta | BS |

Butla niezabezpieczona, cylindryczna | BO |

Butla zabezpieczona, bulwiasta | BV |

Butla zabezpieczona, cylindryczna | BQ |

Klatka, skrzynka na butelki | BC |

Pudełko | BX |

Wiadro | BJ |

Towar masowy, gaz (o 1031 mbar i 15 °C) | VG |

Towar masowy, gaz płynny (o nietypowej temperaturze, ciśnieniu) | VQ |

Towar masowy, płynny | VL |

Towar masowy, stałe, niezanieczyszczone cząsteczki ("puder") | VY |

Towar masowy, stałe, granulowane cząsteczki ("ziarno") | VR |

Towar masowy, stałe, duże cząsteczki ("guzki") | VO |

Wiązka | BH |

Plik | BE |

Beczka, antał | BU |

Klatka | CG |

Puszka cylindryczna | CX |

Puszka prostokątna | CA |

Kanister | CI |

Brezent, płótno | CZ |

Balon, gęsior, butla, niezabezpieczone | CO |

Balon, gęsior, butla, zabezpieczone | CP |

Karton | CT |

Skrzynia, płótno, pokrowiec | CS |

Szkielet opakowania | SK |

Beczka | CK |

Skrzynia, pudło | CH |

Bańka | CC |

Skrzynia, kaseta | CF |

Trumna | CJ |

Zwój, rolka, szpula | CL |

Rura, tuba składana | TD |

Pokrowiec, pokrywa | CV |

Klatka, skrzynka | CR |

Klatka, skrzynka do przewozu piwa | CB |

Oprawiona klatka, skrzynia | FD |

Klatka, skrzynka na owoce | FC |

Klatka, skrzynka do mleka | MC |

Płytka klatka, skrzynia | SC |

Kosz na ryby | CE |

Puchar, misa | CU |

Butla | CY |

Gąsior, butla (o pojemności 0,5–1 galon), niezabezpieczona | DJ |

Gąsior, butla (o pojemności 0,5–1 galon), zabezpieczona | DP |

Beczka | GRD |

Koperta | EN |

Opakowanie kliszy filmowej | FP |

Baryłeczka (ok. 9 galonów) | FI |

Płaska butelka, termos | FL |

Podłużna skrzynia | FO |

Oprawa, rama | FR |

Belka | GI |

Belki w wiązkach/pękach | GZ |

Koszyk z pokrywą | HR |

Beczka (ok. 240 l) | HG |

Sztaba | IN |

Sztaby w wiązkach/pękach | IZ |

Słój | JR |

Kanister cylindryczny | JY |

Kanister prostokątny | JC |

Dzban | JG |

Wór jutowy | JT |

Beczułka | KG |

Kłoda drewniana | LG |

Kłody drewniane w wiązkach/pękach | LZ |

Mata | MT |

Pudełeczko | MX |

Zestaw pudełek wchodzących jedno w drugie | NS |

Siatka, sieć | NT |

Paczka, pakiet | PK |

Paczka, opakowanie | PA |

Wiadro | PL |

Paczka | PC |

Rura | PI |

Rury w wiązkach/pękach | PZ |

Dzban | PH |

Deska | PN |

Deski w wiązkach/pękach | PZ |

Płyta | PG |

Płyty w wiązkach/pękach | PY |

Dzban, garnek | PT |

Sakwa, torba | PO |

Siatka, sieć | RT |

Szpula, rolka | RL |

Siatka | RG |

Pręt | RD |

Pręty w wiązkach/pękach | RZ |

Rolka | RO |

Torebka | SH |

Worek | SA |

Worek o wielu przegrodach | MS |

Skrzynia wodna | SE |

Arkusz, cienka blacha | ST |

Arkusz metalu | SM |

Arkusze w wiązkach/pękach | SZ |

Opakowane próżniowo (sprasowane) | SW |

Luźne przykrycie (z miękkiej tkaniny) | SL |

Szpula | SD |

Waliza | SU |

Zbiornik, cysterna (cylindryczne) | TY |

Zbiornik, cysterna (prostokątne) | TK |

Skrzynia do herbaty | TC |

Puszka, kanister | TN |

Taca | PU |

Kufer | TR |

Wiązka | TS |

Kontener | TB |

Rura, tuba | TU |

Rury, tuby w wiązkach/pękach | TZ |

Beczka (216 galonów piwa, 262 galony wina) | TO |

Nieopakowane | NE |

Opakowane próżniowo | VP |

Kadź | VA |

Fiolka, buteleczka | VI |

Butla z wikliny | WB |

Pole 33: Kod towaru

Pierwsza część pola (8 cyfr)

Należy wypełniać stosując pozycje Nomenklatury Scalonej (CN)

Jeśli formularz jest wykorzystywany do celów procedury tranzytu wspólnotowego, w tej części pola wprowadzony zostaje kod towaru Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, złożony z przynajmniej sześciu cyfr. Niemniej jednak, jeżeli prawodawstwo wspólnotowe tego wymaga, to zastosowana jest pozycja Nomenklatury Scalonej.

Druga część pola (dwa znaki)

Należy uzupełnić zgodnie z kodem Taric (dwa znaki dla zastosowania szczególnych środków wspólnotowych w odniesieniu do formalności, które należy spełnić w miejscu przeznaczenia).

Trzecia część pola (cztery znaki)

Należy wypełnić zgodnie z kodem Taric (pierwszy dodatkowy kod).

Czwarta część pola (cztery znaki)

Należy wypełnić zgodnie z kodem Taric (drugi dodatkowy kod).

Piąta część pola (cztery znaki)

Kody mają przyjąć zainteresowane Państwa Członkowskie.

Pole 34a: Kod kraju pochodzenia

Zastosować kody krajów wprowadzone w polu 2.

Pole 34b: Kod regionu pochodzenia/produkcji

Kody mają przyjąć Państwa Członkowskie.

Pole 36: Preferencje

To pole jest dla kodów trzycyfrowych, zawierających jednocyfrowy składnik z 1) oraz dwucyfrowy składnik z 2).

Odpowiednie kody podane są poniżej:

1. Pierwsza cyfra kodu

1. Środki taryfowe erga omnes

2. System ogólnych preferencji taryfowych (GSP)

3. Preferencje taryfowe inne niż te wymienione pod kodem 2

4. Brak ceł na mocy postanowień porozumień o unii celnej zawartych przez Wspólnotę.

2. Następne dwie cyfry

00 Żadnen z poniższych

10 Zawieszenie taryfowe

15 Zawieszenie taryfowe ze szczególnym przeznaczeniem

18 Zawieszenie taryfowe ze świadectwem potwierdzającym szczególny charakter produktu

19 Zawieszenie czasowe dla produktów przywożonych ze świadectwem zdatności do lotu

20 Kontyngent taryfowy [12]

23 Kontyngent taryfowy ze szczególnym przeznaczeniem [13]

25 Kontyngent taryfowy ze świadectwem potwierdzającym szczególny charakter produktu [14]

28 Kontyngent taryfowy po uszlachetnieniu biernym [15]

40 Szczególne przeznaczenie wynikające ze Wspólnej Taryfy Celnej

50 Świadectwo potwierdzające szczególny charakter produktu

Pole 37: Procedura

A. Pierwsza część pola

Kody, które należy wprowadzić w tej części pola, są kodami czterocyfrowymi, składającymi się z dwucyfrowego kodu reprezentującego daną procedurę, po którym następuje drugi, dwucyfrowy kod reprezentujący poprzednią procedurę. Wykaz kodów dwucyfrowych podany jest poniżej.

"Poprzednia procedura" oznacza procedurę, którą towary zostały objęte, zanim zostały objęte wnioskowaną procedurą.

Należy zauważyć, że w przypadku gdy poprzednią procedurą jest procedura składu lub czasowa odprawa lub gdy towary pochodzą z wolnego obszaru celnego, odpowiedni kod powinien był zastosowany jedynie, jeśli towary nie zostały objęte gospodarczą procedurą celną (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne lub przetwarzanie pod kontrolą celną).

Na przykład powrotny wywóz towarów przywiezionych w ramach procedury celnej uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) i następnie objętych procedurą składu celnego = 3151 (a nie 3171). (Pierwsza operacja = 5100; druga operacja = 7151; powrotny wywóz = 3151).

Podobnie, jeśli dokonuje się powrotnego przywozu towarów uprzednio wywiezionych czasowo, objęcie jedną z powyżej wymienionych procedur zawieszających uznaje się za prosty przywóz pod tą procedurą. Odniesienie do aspektu "powrotnego przywozu" jest podawane jedynie wówczas, gdy towary są dopuszczone do swobodnego obrotu.

Na przykład: wprowadzenie do obrotu krajowego z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu towarów wywiezionych w ramach procedury celnej uszlachetniania biernego i objętych procedurą składu celnego przy powrotnym przywozie = 6121 (nie 6171). (Pierwsza operacja: wywóz czasowy na uszlachetnianie bierne = 2100; druga operacja: wprowadzenie do składu celnego = 7121; trzecia operacja: wprowadzenie do obrotu krajowego + dopuszczenie do swobodnego obrotu = 6121)

Kody oznaczone na poniższym wykazie literą a) nie mogą być wykorzystane jako pierwsze dwie cyfry kodu procedury, ale jedynie po to, by wskazać poprzednią procedurę.

Na przykład: 4054 = dopuszczenie do swobodnego obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego towarów uprzednio objętych uszlachetnianiem czynnym w systemie zawieszeń w innym Państwie Członkowskim.

Wykaz kodów procedur

Dwa z tych podstawowych elementów muszą zostać połączone aby stworzyć kod czterocyfrowy.

00 Ten kod stosuje się, aby wskazać, że nie ma poprzedniej procedury a)

01 Przykład:

Towary przybywające z państwa trzeciego, dopuszczone są do swobodnego obrotu we Francji i wysłane na Wyspy Normandzkie.

02 Wyjaśnienie:

Uszlachetnianie czynne (system ceł zwrotnych) zgodnie z art. 114 ust. 1 lit. b) Kodeksu.

07 Wyjaśnienie:

Ten kod należy stosować, kiedy towary zostają dopuszczone do swobodnego obrotu, ale podatek VAT i ewentualnie podatek akcyzowy nie zostały zapłacone.

Przykłady:

Przywożone maszyny są dopuszczone do swobodnego obrotu, ale podatek VAT nie został zapłacony. Podczas gdy towary są składowane w składzie podatkowym lub innym miejscu pod nadzorem podatkowym, płatność podatku VAT zostaje zawieszona.

Przywożone papierosy są dopuszczone do swobodnego obrotu, ale podatek VAT i podatek akcyzowy nie zostały zapłacone. Podczas gdy towary zostały umieszczone w składzie podatkowym lub innym miejscu pod nadzorem podatkowym, płatność podatku VAT i podatku akcyzowego zostaje zawieszona.

10 Przykład:

Normalny wywóz towarów Wspólnoty do państwa trzeciego, ale również wywóz towarów Wspólnoty do części obszaru celnego Wspólnoty, do których przepisy dyrektywy Rady 77/388/EWG nie stosują się (Dz.U. L 145, 13.6.1977, str. 1).

11. Wyjaśnienie:

Uprzedni wywóz (EX–IM) zgodnie z art. 115 ust. 1 lit. b) Kodeksu.

Przykład:

Wywóz papierosów wyprodukowanych z liści tytoniu Wspólnoty przed objęciem liści tytoniu z państwa trzeciego procedurą uszlachetniania czynnego.

21 Wyjaśnienie:

Procedura uszlachetniania biernego na mocy art. 145–160 Kodeksu. Zobacz również kod 22.

22 Przykład:

Jednoczesne objęcie wyrobów włókienniczych procedurą uszlachetniania biernego i gospodarczej procedury uszlachetniania biernego (rozporządzenie Rady (WE) nr 3036/94).

23 Przykład:

Wywóz czasowy na wystawy artykułów takich jak próbki, wyposażenie zawodowe itp.

31 Wyjaśnienie:

Powrotny wywóz towarów niewspólnotowych następujący po zastosowaniu zawieszającej procedury gospodarczej.

Przykład:

Towary są obejmowane procedurą składu celnego a następnie zgłaszane do wywozu.

40 Przykład:

Towary pochodzące z państwa trzeciego z płatnością ceł i podatku VAT.

41 Przykład:

Procedura uszlachetniania czynnego z płatnością ceł i krajowych podatków od przywozu.

42 Przykład:

Przywóz towarów podlegający zwolnieniu z podatku VAT przez przedstawiciela podatkowego.

43 Przykład:

Dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów rolnych podlegających w specjalnym okresie przejściowym po przystąpieniu nowych Krajów Członkowskich, specjalnej procedurze celnej lub szczególnym środkom obowiązującym między nowymi Państwami Członkowskimi a pozostałą częścią Wspólnoty, tego samego rodzaju co obowiązywały w swoim czasie w stosunku do Hiszpanii i Portugalii.

45 Wyjaśnienie:

Zwolnienie z podatku VAT lub akcyzy poprzez objęcie towarów procedurą składu podatkowego.

Przykłady:

Papierosy przywiezione z państwa trzeciego są dopuszczone do swobodnego obrotu i podatek VAT został zapłacony. Podczas gdy towary znajdują się w składzie podatkowym lub innym miejscu pod nadzorem podatkowym, płatność podatku akcyzowego zostaje zawieszona.

Papierosy przywiezione z państwa trzeciego są dopuszczone do swobodnego obrotu i podatek akcyzowy został zapłacony. Podczas gdy towary są w składzie podatkowym lub innym miejscu pod nadzorem podatkowym, płatność podatku VAT zostaje zawieszona.

48 Wyjaśnienie:

Standardowy system wymiany (IM-EX), uprzedni przywóz zgodnie z art. 154 ust. 4 Kodeksu.

49 Wyjaśnienie:

Przywóz z wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów z części Wspólnoty, do których nie stosuje się szósta dyrektywa VAT (77/388/EWG). Wykorzystanie dokumentu SAD zostało ustanowione w art. 206.

Przykłady:

Towary pochodzące z Martyniki i wprowadzone do obrotu krajowego w Belgii

Towary pochodzące z Turcji i wprowadzone do obrotu krajowego w Niemczech.

51 Wyjaśnienie:

Uszlachetnianie czynne (system zawieszeń) zgodnie z art. 114 ust. 1 lit. a) i ust. 2 lit. a) Kodeksu.

53 Przykład:

Czasowa odprawa towarów, np. na wystawę.

54 Wyjaśnienie:

Kod ten jest stosowany do zarejestrowania operacji do celów statystycznych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego.

Przykład:

Towary z państwa trzeciego objęte są procedurą uszlachetniania czynnego w Belgii (5100). Po poddaniu uszlachetnianiu czynnemu, zostają one wysłane do Niemiec w celu dopuszczenia ich tam do swobodnego obrotu (4054) lub dalszego uszlachetnienia (5154).

61 Powrotny przywóz z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu i wprowadzeniem do obrotu krajowego towarów, które nie podlegają dostawom zwolnionym z podatku VAT.

63 Przykład:

Powrotny przywóz po uszlachetnianiu biernym lub wywozie czasowym, z ewentualnym pobraniem długu z tytułu podatku VAT w stosunku do przedstawiciela podatkowego.

68 Przykład:

Przetworzone napoje alkoholowe są powrotnie przywożone i wprowadzane do składu akcyzowego.

71 Wyjaśnienie:

Objęcie towarów procedurą składu celnego. To w żadnym wypadku nie wyklucza jednoczesnego umieszczenia towarów powiedzmy w składzie akcyzowym lub podatku VAT.

76 Przykład:

Składowanie towarów przeznaczonych do wywozu z zaliczkami na poczet refundacji wywozowych. (art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80 z dnia 4 marca 1980 r. w sprawie zaliczek na poczet refundacji wywozowych produktów rolnych (Dz.U. L 62, 7.3.1980, str. 5)).

77 Przykład:

Składowanie produktów przetworzonych i towarów uzyskanych z produktów podstawowych przeznaczonych do wywozu, z zaliczką na poczet refundacji wywozowych. (art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80).

78 Wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego o typie kontroli II.

91 Objęcie towarów procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

92 Wyjaśnienie:

Ten kod jest stosowany do rejestrowania operacji do celów statystycznych w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego.

Przykład:

Towary z państwa trzeciego są przetwarzane pod kontrolą celną w Belgii (9100). Po poddaniu przetwarzaniu są one wysłane do Niemiec celem dopuszczenia ich tam do swobodnego obrotu (4092) lub dalszego przetwarzania (9192).

B. Druga część pola

1. W przypadku gdy pole to jest wykorzystywane do określenia procedury wspólnotowej, musi być zastosowany kod składający się z jednej litery po której następują dwa znaki alfanumeryczne, z których pierwsza litera oznacza kategorię środków w następujący sposób:

Uszlachetnianie czynne | Axx |

Uszlachetnianie bierne | Bxx |

Zwolnienie celne | Cxx |

Odprawa czasowa | Dxx |

Produkty rolne | Exx |

Inne | Fxx |

Uszlachetnianie czynne (IP)

(Artykuł 114 Kodeksu)

Procedura | Kod |

Przywóz

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) po uprzednim wywozie produktów kompensacyjnych otrzymanych z mleka lub przetworów mlecznych | A01 |

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) i przeznaczone do wykorzystania wojskowego za granicą | A02 |

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) i przeznaczone do powrotnego wywozu na szelf kontynentalny | A03 |

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) (jedynie VAT) | A04 |

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) (jedynie VAT) i przeznaczone do powrotnego wywozu na szelf kontynentalny | A05 |

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych) i przeznaczone do wykorzystania wojskowego za granicą | A06 |

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych) i przeznaczone do powrotnego wywozu na szelf kontynentalny | A07 |

Towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) bez zawieszenia podatku akcyzowego. | A08 |

Wywóz

Produkty kompensacyjne otrzymywane z mleka i przetworów mlecznych | A51 |

Produkty kompensacyjne objęte procedurą uszlachetniania czynnego (system zawieszeń)(jedynie VAT) | A52 |

Produkty kompensacyjne objęte procedurą uszlachetniania czynnego i przeznaczone do wykorzystania wojskowego za granicą | A53 |

Uszlachetnianie bierne (OP)

(Artykuł 145 Kodeksu)

Procedura | Kod |

Przywóz

Produkty kompensacyjne powracające do Państwa Członkowskiego, w którym należności zostały zapłacone | B01 |

Produkty kompensacyjne powracające po naprawie w ramach gwarancji | B02 |

Produkty kompensacyjne powracające po zamianie w ramach gwarancji | B03 |

Produkty kompensacyjne powracające po uszlachetnianiu biernym i zawieszenie podatku VAT w przypadku szczególnego przeznaczenia | B04 |

Produkty kompensacyjne powracające z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych w przypadku gdy koszty procesu uszlachetniania przyjęto za podstawę obliczania należności (art. 591) | B05 |

Wywóz

Towary przywożone w celu uszlachetniania czynnego, wywożone do naprawy w ramach uszlachetniania biernego | B51 |

Towary przywożone w celu uszlachetniania czynnego, wywożone w celu zamiany w ramach gwarancji | B52 |

Uszlachetnianie bierne w ramach porozumień z państwami trzecimi, w odpowiednim przypadku połączone z procedurą uszlachetniania biernego dla VAT | B53 |

Uszlachetnianie bierne wyłącznie dla VAT | B54 |

Zwolnienia celne

(Rozporządzenie (EWG) nr 918/83)

| Nr art. | Kod |

Zwolnienie z należności przywozowych

Mienie osobiste należące do osób fizycznych, przenoszących swoje zwyczajowe miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do Wspólnoty | 2 | C01 |

Towary przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego (wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego) | 11.1 | C02 |

Towary przywożone z okazji zawarcia związku małżeńskiego (prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia ślubu) | 11.2 | C03 |

Mienie osobiste nabyte w drodze dziedziczenia | 16 | C04 |

Majątek ruchomy gospodarstwa domowego przeznaczony do wyposażenia dodatkowego mieszkania | 20 | C05 |

Wyposażenie ucznia, materiały szkolne i inne artykuły szkolne gospodarstwa domowego | 25 | C06 |

Przesyłki o niewielkiej wartości | 27 | C07 |

Przesyłki wysyłane osobom fizycznym przez inne osoby fizyczne | 29 | C08 |

Dobra inwestycyjne i inne urządzenia przywożone w związku z przeniesieniem działalności z państwa trzeciego do Wspólnoty | 32 | C09 |

Dobra inwestycyjne i inne urządzenia należące do osób zatrudnionych w wolnym zawodzie oraz do osób prawnych zajmujących się działalnością niezarobkową | 38 | C10 |

Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa wymieniona w załączniku I | 50 | C11 |

Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa wymieniona w załączniku II | 51 | C12 |

Materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; przyrządy i aparatura naukowa (części zapasowe, komponenty, akcesoria i narzędzia) | 53 | C13 |

Wyposażenie przywożone do celów niehandlowych przez lub na rzecz instytucji naukowo-badawczej lub organizacji z siedzibą poza Wspólnotą | 59a | C14 |

Zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do badań | 60 | C15 |

Substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki służące do określania grup krwi i typów tkanek | 61 | C16 |

Przyrządy i aparatura przeznaczona do badań medycznych, diagnozowania lub leczenia | 63a | C17 |

Substancje przeznaczone do kontroli jakości produktów leczniczych | 63c | C18 |

Środki farmaceutyczne wykorzystywane na międzynarodowych imprezach sportowych | 64 | C19 |

Towary przeznaczone dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych | 65 | C20 |

Artykuły wymienione w załączniku III przeznaczone dla osób niewidomych | 70 | C21 |

Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób niewidomych, przywożone przez same osoby niewidome na własny użytek | 71. pierwsze tiret | C22 |

Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób niewidomych, przywożone przez niektóre organizacje i instytucje | 72. drugie tiret | C23 |

Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (innych niż osoby niewidome), przywożone przez same osoby niepełnosprawne na własny użytek | 72; 74 | C24 |

Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (innych niż osoby niewidome), przywożone przez niektóre instytucje i organizacje | 72; 74 | C25 |

Towary przywożone na rzecz ofiar katastrof | 79 | C26 |

Odznaczenia honorowe lub nagrody | 86 | C27 |

Podarunki otrzymane w ramach stosunków międzynarodowych | 87 | C28 |

Towary przeznaczone do użytku monarchów lub głów państw | 90 | C29 |

Wzory i próbki towarów przywożonych do celów promocji handlowej | 91 | C30 |

Druki i materiały reklamowe do celów promocji handlowej | 92 | C31 |

Produkty używane lub konsumowane na targach handlowych lub podobnych imprezach | 95 | C32 |

Towary przywożone do celów badawczych, analitycznych lub prób | 100 | C33 |

Przesyłki wysyłane do organizacji zajmujących się ochroną praw autorskich lub przemysłowych i praw patentowych | 107 | C34 |

Turystyczne materiały informacyjne | 108 | C35 |

Różnego rodzaju dokumenty i artykuły | 109 | C36 |

Materiały pomocnicze do mocowania i zabezpieczania towarów w czasie transportu | 110 | C37 |

Ściółka, pasza i karma dla zwierząt w czasie transportu | 111 | C38 |

Paliwa i smary w drogowych pojazdach silnikowych | 112 | C39 |

Materiały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby pomników lub cmentarzy ofiar wojennych | 117 | C40 |

Trumny, urny pogrzebowe i ozdobne artykuły pogrzebowe | 118 | C41 |

Zwolnienie z należności wywozowych

Zwierzęta domowe wywożone w związku z przeniesieniem działalności rolniczej ze Wspólnoty do państwa trzeciego | 120 | C51 |

Pasza i karma przeznaczona dla zwierząt w czasie wywozu | 126 | C52 |

Odprawa czasowa

(Kodeks i niniejsze rozporządzenie)

Procedura | Artykuł niniejszego rozporządzenia | Kod |

Palety | 556 | D01 |

Kontenery | 557 | D02 |

Środki transportu | 558 | D03 |

Rzeczy osobistego użytku oraz sprzęt sportowy przywożone przez podróżnych | 563 | D04 |

Materiały o charakterze socjalnym dla marynarzy | 564 | D05 |

Sprzęt przeznaczony do zwalczania skutków katastrof | 565 | D06 |

Sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny | 566 | D07 |

Zwierzęta | 567 | D08 |

Towary przeznaczone do działalności w szczególnych warunkach strefy przygranicznej | 567 | D09 |

Nośniki dźwięku, obrazu i danych | 568 | D10 |

Materiały reklamowe | 568 | D11 |

Wyposażenie zawodowe | 569 | D12 |

Materiały pedagogiczne i wyposażenie naukowe | 570 | D13 |

Opakowania, z zawartością | 571 | D14 |

Opakowania, puste | 571 | D15 |

Formy, matryce, klisze drukarskie, rysunki, szkice, przyrządy do pomiarów, kontroli i testowania i inne podobne artykuły | 572 | D16 |

Specjalne narzędzia i przyrządy | 572 | D17 |

Towary, które mają zostać poddane testom | 573a) | D18 |

Towary przywożone, podlegające testom akceptowalnej jakości w związku z umowami sprzedaży | 573b) | D19 |

Towary używane do przeprowadzania testów | 573c) | D20 |

Próbki | 574 | D21 |

Zastępcze środki produkcji | 575 | D22 |

Towary, które mają być wystawione lub użyte podczas imprezy publicznej | 576(1) | D23 |

Towary do zatwierdzenia (dwa miesiące) | 576(2) | D24 |

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki | 576(3a) | D25 |

Towary przywożone w celu sprzedaży na aukcji | 576(3b) | D26 |

Części zamienne, akcesoria i wyposażenie | 577 | D27 |

Towary przywożone w konkretnych sytuacjach nie mających skutków gospodarczych | 578b) | D28 |

Towary przywożone okazjonalnie i na okres nie przekraczający trzech miesięcy | 578a) | D29 |

| Artykuł Kodeksu | Kod |

Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności przywozowych | 142 | D51 |

Produkty rolne

Procedura | Kod |

Przywóz

Zastosować wartości jednostkowe dla określenia wartości celnej dla niektórych łatwo psujących się towarów (art. 173–177) | E01 |

Standardowe wartości przywozowe (np. rozporządzenia (WE) nr 3223/94) | E02 |

Wywóz

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, z obowiązkiem świadectwa wywozowego (towary załącznika I) | E51 |

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, niewymagające świadectwa wywozowego (towary załącznika I) | E52 |

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, niewymagające świadectwa wywozowego (towary załącznika I) | E53 |

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, z obowiązkiem zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) | E61 |

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, niewymagające zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) | E62 |

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, bez zaświadczenia o refundacji (towary spoza załącznika I) | E63 |

Produkty na rolne, dla których złożono wniosek o refundację, wywożone w małych ilościach, nie brane pod uwagę przy obliczaniu minimalnych poziomów kontroli | E71 |

Pozostałe

Procedura | Kod |

Przywóz

Zwolnienie z należności przywozowych towarów powracających (art. 185 Kodeksu) | F01 |

Zwolnienie z należności przywozowych towarów powracających (okoliczności szczególne przewidziane w art. 844, 1: towary rolne) | F02 |

Zwolnienie z należności przywozowych towarów powracających (okoliczności szczególne przewidziane w art. 846, 2: naprawa lub przywrócenie do dobrego stanu) | F03 |

Produkty kompensacyjne powracające do Wspólnoty uprzednim wywozie albo powrotnym wywozie (art. 187 Kodeksu) | F04 |

Przetwarzanie pod kontrolą celną w przypadku gdy warunki ekonomiczne są uważa się za spełnione (art. 552, 1, akapit pierwszy) | F11 |

Zwolnienie z należności przywozowych produktów rybołówstwa morskiego i innych produktów wydobytych z morza terytorialnego kraju trzeciego statkiem zarejestrowanym lub dopuszczonym w Państwie Członkowskim i pływającym pod banderą tego kraju | F21 |

Zwolnienie z należności przywozowych produktów uzyskanych z produktów rybołówstwa morskiego i innych produktów wydobytych z morza terytorialnego kraju trzeciego na pokładzie statku-przetwórni zarejestrowanym lub dopuszczonym w Państwie Członkowskim i pływającym pod banderą tego kraju | F22 |

Towary, które po przejściu przez procedurę uszlachetniania biernego objęte są procedurą składu bez zawieszenia podatku akcyzowego | F31 |

Towary, które po przejściu przez procedurę uszlachetniania czynnego objęte są procedurą składu bez zawieszenia podatku akcyzowego | F32 |

Towary, które po przejściu przez wolny obszar celny podlegający kontrolom typu II objęte są procedurą składu bez zawieszenia podatku akcyzowego | F33 |

Towary, które po przejściu przetwarzania pod kontrolą celną objęte są procedurą składu bez zawieszenia podatku akcyzowego | F34 |

Dopuszczenie do swobodnego obrotu towarów przeznaczonych na imprezy lub sprzedaż objęte odprawą czasową, stosując elementy obliczenia obowiązujące w chwili przyjęcia zgłoszenia do dopuszczenia do swobodnego obrotu | F41 |

Dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów kompensacyjnych, podlegających właściwym dla nich należnościom przywozowym (art. 122 lit. a) Kodeksu) | F42 |

Dopuszczenie do swobodnego obrotu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów kompensacyjnych bez odsetek kompensacyjnych (art. 519 ust. 4) | F43 |

Wywóz

Wywóz celem wykorzystania wojskowego | F51 |

Aprowizacja | F61 |

Aprowizacja w towary kwalifikujące się do refundacji | F62 |

Wprowadzenie do magazynu żywności (art. 40–43 rozporządzenia (EWG) nr 800/99) | F63 |

Wyprowadzenie z magazynu żywności towarów przeznaczonych na aprowizację | F64 |

2. Kody do użytku wyłącznie krajowego muszą składać się ze znaku numerycznego, po którym następują dwa alfanumeryczne znaki, zgodnie z własną nomenklaturą tego Państwa Członkowskiego.

Pole 40: Deklaracja skrócona/poprzedni dokument

Pole to jest przeznaczone dla kodów alfanumerycznych (an…26).

Każdy kod ma trzy elementy, które są oddzielone myślnikami (-). Pierwszy element (a1) składa się z trzech różnych liter i jest stosowany do rozróżniania pomiędzy trzema kategoriami wspomnianymi poniżej. Drugi element (an..3), który składa się z kombinacji cyfr i/lub liter, służy do identyfikacji rodzaju dokumentu. Trzeci element (an..20) reprezentuje dane potrzebne do rozpoznania dokumentu, albo jego numer identyfikacyjny albo inne rozpoznawalne odniesienie.

1. Pierwszy element (a1):

X - deklaracja skrócona

Y - zgłoszenie pierwotne

Z - poprzedni dokument

2. Drugi element (an..3):

Wybrać skrót dla dokumentu z "listy skrótów dla dokumentów".

Lista ta uwzględnia kod "CLE", który oznacza "datę i oznaczenie wpisu towarów do rejestru". (art. 76 ust. 1 lit. c) Kodeksu). Data wpisywana jest w następujący sposób: rrrrmmdd.

3. Trzeci element (an..20):

Numer identyfikacyjny lub inny rozpoznawalny punkt odniesienia dokumentu wprowadzony jest tutaj.

Przykłady:

- Poprzedni dokument jest dokumentem tranzytowym TI do którego urząd przeznaczenia przypisał numer "238544". Kod będzie zatem "Z-821–238544". ("Z" dla poprzedniego dokumentu, "821" dla procedury tranzytowej oraz "238544" dla numeru rejestracji dokumentu (lub MRN dla operacji NCTS)).

- Manifest cargo noszący numer "2222" jest wykorzystywany jako deklaracja skrócona. Kod będzie "X-785–2222". ("X" dla deklaracji skróconej, "785" dla manifestu cargo i "2222" dla numeru identyfikacyjnego manifestu).

- Towary zostały wpisane do rejestru w dniu 14 lutego 2002 r. Kod będzie więc "Y-CLE-20020214–5" ("Y" aby wykazać, że było zgłoszenie pierwotne, "CLE" dla "wpisane do rejestru", "20020214" dla daty wpisania, "2002" jest rokiem, "02" miesiącem, "14" dniem i "5" jako oznaczenie wpisu do rejestru).

Lista skrótów do dokumentów

Wykaz kontenerów | 235 |

Wykaz załadunkowy (nota dostawy) | 270 |

Wykaz opakowań | 271 |

Faktura pro forma | 325 |

Faktura handlowa | 380 |

Spedytorski list przewozowy | 703 |

Konosament kapitański | 704 |

Konosament | 705 |

List przewozowy CIM (kolej) | 720 |

List kolejowy SMGS | 722 |

Drogowy list przewozowy | 730 |

Lotniczy list przewozowy | 740 |

Kapitański lotniczy list przewozowy | 741 |

Kwit wysyłkowy (paczki pocztowe) | 750 |

Dokument transportu multimodalnego/kombinowanego | 760 |

Manifest cargo | 785 |

Ceduła przewozowa | 787 |

Wspólnotowe zgłoszenie tranzytowe – przesyłki mieszane (T) | 820 |

Zgłoszenie zewnętrznego tranzytu wspólnotowego (T1) | 821 |

Zgłoszenie wewnętrznego tranzytu wspólnotowego (T2) | 822 |

Karta kontrolna T5 | 823 |

Karnet TIR | 952 |

Karnet ATA | 955 |

Numer referencyjny/data wpisu towarów do rejestru | CLE |

Formularz informacyjny INF3 | IF3 |

Formularz informacyjny INF8 | IF8 |

Manifest cargo – procedura uproszczona | MNS |

Zgłoszenie wewnętrznego tranzytu wspólnotowego – art. 340c ust. 1 | T2F |

T2M | T2M |

Inne | ZZZ |

Jeśli powyższy dokument jest sporządzony przy wykorzystaniu dokumentu SAD, skrót będzie zawierał kody określone dla pierwszej części pola 1. (IM, EX, CO i EU)

Pole 43: Kod metody wartościowania

Przepisy stosowane do określenia wartości celnej przywożonych towarów mają być zakodowane w następujący sposób:

Kod | Odpowiedni artykuł Kodeksu | Metoda |

1 | 29(1) | Wartość transakcyjna przywożonych towarów |

2 | 30(2)a) | Wartość transakcyjna identycznych towarów |

3 | 30(2)b) | Wartość transakcyjna podobnych towarów |

4 | 30(2)c) | Wartość dedukowana |

5 | 30(2)d) | Wartość kalkulowana |

6 | 31 | Wartość ustalana na podstawie dostępnych danych we Wspólnocie ("fall-back" – metoda ostatniej szansy) |

Pole 44: Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

1. Dodatkowe informacje

Kod pięciocyfrowy jest stosowany do kodowania dodatkowych informacji o charakterze celnym. Kod ten następuje po dodatkowej informacji chyba że prawodawstwo wspólnotowe przewiduje kod, który ma być zastosowany zamiast tekstu.

Przykład:

W uproszczonej procedurze wywozowej, egzemplarz 3 musi zawierać informację "uproszczona procedura wywozowa" (art. 280 ust. 3)."Uproszczony wywóz – 30100" powinno się więc w wpisać w polu 44.

Prawodawstwo wspólnotowe przewiduje możliwość wprowadzania niektórych dodatkowych informacji w polach innych niż 44. Niemniej jednak takie dodatkowe informacje powinny być kodowane zgodnie z tymi samymi zasadami co informacje, które mają być szczególnie wprowadzone w polu 44. Ponadto, tam gdzie prawodawstwo wspólnotowe nie określa pola, w którym informacje mają być wprowadzone, informacje te mają zostać wpisane w polu 44.

Wszelkiego rodzaju dodatkowe informacje są wymienione na końcu niniejszego załącznika.

Państwa Członkowskie mogą przewidzieć wykorzystanie dodatkowych informacji krajowych pod warunkiem że ich kodyfikacja przedstawia strukturę odmienną od kodów dla dodatkowych informacji wspólnotowych.

2. Załączone dokumenty, świadectwa i pozwolenia

a) Dokumenty, świadectwa oraz wspólnotowe i międzynarodowe pozwolenia złożone na poparcie zgłoszenia muszą zostać wprowadzone w postaci kodu składającego się z 4 znaków alfanumerycznych, po których następuje albo numer identyfikacyjny albo inny rozpoznawalny punkt odniesienia. Listę dokumentów, świadectw i pozwoleń oraz ich odpowiednich kodów można znaleźć w bazie danych Taric.

b) Krajowe dokumenty, świadectwa i pozwolenia złożone na poparcie zgłoszenia muszą być wprowadzone w postaci kodu składającego się ze znaku numerycznego, po którym następują 3 alfanumeryczne znaki (np.: 2123, 34d5) i po którym może następować albo numer identyfikacyjny albo inny rozpoznawalny punkt odniesienia. Cztery znaki przedstawiają kody oparte na własnej nomenklaturze Państwa Członkowskiego.

Pole 47: Obliczanie opłat

Pierwsza kolumna: Rodzaj opłaty

a) Obowiązujące kody podane są poniżej:

Cła od produktów przemysłowych | A00 |

Cła od produktów rolnych | A10 |

Cłą dodatkowe | A20 |

Ostateczne cła antydumpingowe | A30 |

Tymczasowe cła antydumpingowe | A35 |

Ostateczne cła wyrównawcze | A40 |

Tymczasowe cła wyrównawcze | A45 |

Podatek VAT | B00 |

Odsetki wyrównawcze (podatek VAT) | B10 |

Odsetki za zwłokę (podatek VAT) | B20 |

Należności wywozowe | C00 |

Należności wywozowe od produktów rolnych | C10 |

Odsetki za zwłokę | D00 |

Odsetki wyrównawcze (tj. uszlachetnianie czynne) | D10 |

Należności pobierane w imieniu innych krajów | E00 |

b) Kody wyłącznie na użytek krajowy muszą składać się z znaku numerycznego, po którym następują dwa znaki alfanumeryczne, zgodnie z własną nomenklaturą danego Państwa Członkowskiego.

Ostatnia kolumna: Metoda płatności

Następujące kody mogą być stosowane przez Państwa Członkowskie:

A : Płatność gotówką

B : Płatność kartą kredytową

C : Płatność czekiem

D : Inne (np. bezpośrednie obciążenie rachunku agenta celnego)

E : Płatność odroczona lub z przesuniętym terminem

F : Płatność odroczona – system celny

G : Płatność z przesuniętym terminem – system podatku VAT (art. 23 szóstej dyrektywy VAT,)

H : Elektroniczny przelew bankowy

J : Płatność poprzez administrację urzędów pocztowych (przesyłki pocztowe) lub za pośrednictwem innego organu rządowego bądź sektora publicznego

K : Kredyt akcyzowy lub obniżenie kwoty akcyzy

M : Zabezpieczenie, włącznie z depozytem gotówkowym

P : Z konta gotówkowego agenta celnego

R : Gwarancja

S : Gwarancja pojedyncza

T : Płatność z konta gwarancyjnego agenta celnego

U : Płatność z gwarancji na podstawie stałego upoważnienia agenta

V : Płatność z gwarancji na podstawie jednorazowego upoważnienia agenta

O : Gwarancja złożona przez agencję interwencyjną.

Pole 49: Oznaczenie składu

Kod, który ma być wprowadzony ma następującą trzyczęściową strukturę:

- litera identyfikująca typ składu w zgodnie z zasadami określonymi w art. 525 (a1). Dla składów innych niż te wymienione w art. 525 należy zastosować następujące kody:

Y dla składu innego niż celny

Z dla wolnych obszarów celnych lub składu wolnocłowego

- numer identyfikacyjny przyznany przez Państwo Członkowskie przy wydawaniu pozwolenia (an..14)

- kod kraju dla Państwa Członkowskiego wydającego pozwolenie, zgodnie z definicją w polu 2 (a2).

Pole 51: Przewidywane urzędy tranzytowe (i kraj)

Zastosować kody podane w polu 29.

Pole 52: Gwarancja

Kody gwarancji

Obowiązujące kody podane zostały poniżej (n1):

Rodzaj | Kod | Inne wymagane dane |

Zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji (art. 94 ust. 4 i art. 380 ust. 3 Kodeksu) | 0 | -numer poświadczenia zwolnienia z obowiązku składania gwarancji |

Gwarancja generalna | 1 | -numer poświadczenia gwarancji generalnej-urząd składania gwarancji |

Gwarancja pojedyncza składana przez gwaranta | 2 | -odniesienie do zobowiązania z tytułu gwarancji-urząd składania gwarancji |

Gwarancja pojedyncza gotówkowa | 3 | |

Gwarancja pojedyncza składana w formie karnetów | 4 | -numer karnetu gwarancji pojedynczej |

Zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji (art. 95 Kodeksu) | 6 | |

Zwolnienie z obowiązku złożenia gwarancji przyznawane niektórym podmiotom publicznym | 8 | |

Gwarancja pojedyncza, o której mowa w pkt 3 załącznika 47a | 9 | -odniesiene do zobowiązania z tytułu gwarancji-urząd składania gwarancji |

Podanie krajów pod nagłówkiem "nieważna na":

Zastosować kody krajów podane w polu 2.

Pole 53: Urząd przeznaczenia (i kraj)

Zastosować kody podane w polu 29.

Dodatkowe informacje – kod XXXXX

Kategoria ogólna – Kod 0xxxx

Podstawa prawna | Temat | Dodatkowe informacje | Pole | Kod |

Artykuł 497 § 3 | Wniosek o pozwolenie na korzystanie z gospodarczej procedury celnej sporządzony na zgłoszeniu celnym | "Pozwolenie uproszczone" | 44 | 00100 |

załącznik 37 | Kilku eksporterów, odbiorców lub uprzednie dokumenty | "Inne" | 2,8 i 40 | 00200 |

załącznik 37 | Ten sam zgłaszający i nadawca | Nadawca | 14 | 00300 |

załącznik 37 | Ten sam zgłaszający i eksporter | "Eksporter" | 14 | 00400 |

załącznik 37 | Ten sam zgłaszający i odbiorca | "Odbiorca" | 14 | 00500 |

Przy przywozie: Kod 1xxxx

Artykuł | Przedmiot | Dodatkowe informacje | Pole | Kod |

2 ust. 1 rozporządzenia nr 1147/2002 | Czasowe zawieszenie autonomicznych opłat celnych | "Przywóz ze świadectwem zdatności do lotu" | 44 | 10100 |

549 ust. 1 | Zakończonie procedury uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) | Towary UCz/Z | 44 | 10200 |

549 ust. 2 | Zakończonie procedury uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) (szczególne środki polityki handlowej) | Towary UCz/Z, Polityka handlowa | 44 | 10300 |

550 | Zakończonie procedury uszlachetniania czynnego (system ceł zwrotnych) | Towary UCz/Zw | 44 | 10400 |

583 | Odprawa czasowa | Towary Ocz | 44 | 10500 |

Przy wywozie: Kod 3xxxx

Artykuł | Przedmiot | Dodatkowe informacje | Pole | Kod |

280 ust. 3 | Niekompletne zgłoszenie wywozowe | "Wywóz uproszczony" | 44 | 30100 |

286 ust. 4 | Odprawa uproszczona w miejscu | "Wywóz uproszczony" z numerem pozwolenia i nazwą urzędu celnego wydania | 44 egzem-plarza 3 | 30200 |

298 | Wywóz towarów rolnych podlegających szczególnemu przeznaczeniu | artykuł 298 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 szczególne przeznaczenie: towary przeznaczone do wywozu – zwroty rolne nie mają zastosowania | 44 | 30300 |

793 ust. 3 | Wniosek o zwrot egzemplarza 3 | "RET-EXP" | 44 | 30400 |

[1] Zastosowanie w niniejszym załączniku słów: wywóz, powrotny wywóz, przywóz oraz powrotny przywóz obejmuje w równym stopniu wysyłkę, powrotną wysyłkę, wprowadzenie i ponowne wprowadzenie.

[2] Pojęcie "EFTA" w niniejszym załączniku odnosi się nie tylko do krajów EFTA, ale również do innych umawiających się stron trzecich do Konwencji w sprawie wspólnej procedury tranzytowej oraz uproszczenia formalności w wymianie towarowej.

[12] W przypadku gdy wymagany kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany, Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby wniosek był ważny dla każdej innej istniejącej preferencji.

[13] W przypadku gdy wymagany kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany, Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby wniosek był ważny dla każdej innej istniejącej preferencji.

[14] W przypadku gdy wymagany kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany, Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby wniosek był ważny dla każdej innej istniejącej preferencji.

[15] W przypadku gdy wymagany kontyngent taryfowy zostanie wyczerpany, Państwa Członkowskie mogą zezwolić, aby wniosek był ważny dla każdej innej istniejącej preferencji.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

W załączniku 74 punkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

"7. Mleko i przetwory mleczne

Zastosowanie towarów ekwiwalentnych jest dozwolone pod poniższymi warunkami:

Waga każdego składnika suchej masy mleka, tłustej masy mleka i białka mleka, towarów przywożonych nie przekracza wagi każdego z tych składników w towarach ekwiwalentnych. Niemniej jednak, tam gdzie wartość ekonomiczna towarów przywożonych określana jest przez tylko jeden lub dwa z wyżej wymienionych składników, waga może być obliczana na podstawie tego składnika lub tych składników. Pozwolenie podaje szczegóły, mianowicie okres odniesienia, dla którego całkowita waga ma być obliczona. Okres odniesienia nie przekracza 4 miesięcy.

Waga odpowiedniego składnika lub odpowiednich składników towarów przywożonych oraz towarów ekwiwalentnych jest podana w zgłoszeniach celnych i w każdym formularzu informacyjnym INF9 lub INF5 aby umożliwić organom celnym kontrolowanie ekwiwalentu na podstawie tych elementów.

Kontrole fizyczne są przeprowadzane dla przynajmniej 5 % zgłoszeń o objęcie towarów przywożonych procedurą jak i zgłoszeń wywozowych (IM/EX) oraz obejmują towary przywożone jak również odpowiednie towary ekwiwalentne.

Kontrole fizyczne są przeprowadzane dla przynajmniej 5 % uprzednich zgłoszeń wywozowych i zgłoszeń o objęcie procedurą EX/IM. Kontrole te obejmują towary ekwiwalentne, które są sprawdzane przed rozpoczęciem procesów uszlachetniania, jak również odnośne towary przywożone w chwili kiedy są obejmowane procedurą.

Kontrole fizyczne obejmują weryfikację zgłoszenia oraz dokumentów do niego załączonych, a próbki reprezentacyjne są pobierane do analizy składników przez właściwe laboratorium.

Jeśli Państwo Członkowski stosuje system analizy ryzyka, dopuszczalny może być niższy procent kontroli fizycznych.

Każda z kontroli fizycznych powinna być przedmiotem szczegółowego sprawozdania sporządzonego przez urzędnika, który przeprowadził tą kontrolę. Sprawozdania te są scentralizowane przez organy celne wyznaczone w każdym Państwie Członkowskim."

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

ZAŁĄCZNIK 75

Wykaz produktów kompensacyjnych podlegających właściwym im należnościom przywozowym

(art. 548 ust. 1)

Opis wtórnych produktów kompensacyjnych | Procesy uszlachetniania, z których one powstają |

(1) | (2) |

Odpady, złom, resztki, ścinki i pozostałości | Jakakolwiek obróbka lub przetworzenie |

--------------------------------------------------

Top