EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1701

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2003 z dnia 24 września 2003 r. dostosowujące art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa LotniczegoTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 243, 27.9.2003, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 455 - 455
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 012 P. 100 - 100

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2012; Uchylona w sposób domniemany przez 32008R0216

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1701/oj

32003R1701Dziennik Urzędowy L 243 , 27/09/2003 P. 0005 - 0005


Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1701/2003

z dnia 24 września 2003 r.

dostosowujące art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego [1], w szczególności jego art. 6 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 wymaga, aby wyroby, części i wyposażenie spełniały wymogi ochrony środowiska naturalnego, zawarte w załączniku 16 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (zwanej dalej Konwencją chicagowską), według wydania z listopada 1999 r., z wyjątkiem dodatków.

(2) Konwencja chicagowska wraz z jej załącznikami została zmieniona wskutek przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 wymagającego dostosowania jej art. 6 ust. 1 zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 54 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, ustanowionego na mocy art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wyroby, części i wyposażenie powinny spełniać wymogi ochrony środowiska naturalnego, zawarte w załączniku 16 do Konwencji chicagowskiej, według wydania z marca 2002 r. w przypadku tomu I oraz z listopada 1999 r. w przypadku tomu II, z wyjątkiem dodatków do załącznika 16"

.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 28 września 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 września 2003 r.

W imieniu Komisji

Loyola De Palacio

Wiceprzewodniczący

[1] Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1.

--------------------------------------------------

Top