EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0107

Dyrektywa 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca dyrektywę Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych

Dz.U. L 7 z 13.1.2004, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/107/oj

32003L0107Dziennik Urzędowy L 007 , 13/01/2004 P. 0040 - 0040


Dyrektywa 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 5 grudnia 2003 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [1],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem dyrektywy Rady 96/16/WE [2] jest zapewnienie wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących produkcji i wykorzystania mleka oraz wiarygodnych, regularnych, krótkookresowych informacji na temat dostaw mleka do zakładów prowadzących jego obróbkę lub przetwórstwo i produkcji przetworów mlecznych w Państwach Członkowskich.

(2) Ze względu na rosnące znaczenie gospodarcze zawartości białka w mleku, staje się coraz bardziej konieczne posiadanie informacji statystycznych na temat zawartości białka w głównych przetworach mlecznych.

(3) Specjalizacja w rolnictwie stale wzrasta, zwłaszcza w sektorze mleka aktualnie zachodzą procesy specjalizacji regionalnej powodujące powstanie ogromnych różnic pomiędzy regionami w danym Państwie Członkowskim co wymaga posiadania szczegółowych informacji na poziomie regionalnym.

(4) W celu zapewnienia porównywalności rezultatów, raporty metodologiczne muszą być przygotowywane zgodnie ze standardowym formatem,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Dyrektywa Rady 96/16/WE otrzymuje brzmienie:

1) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

a) do ust. 1 lit. b) dodaje się następujący tekst:

"iv) zawartość białka głównych przetworów mlecznych, przy zastosowaniu metod pomiaru lub szacowania, które z największym prawdopodobieństwem zagwarantują wiarygodne dane;

v) ilość mleka krowiego produkowanego przez gospodarstwa rolne w skali regionalnej (jednostka terytorialna NUTS 2) zgodnie z najbardziej odpowiednią metodą pomiaru lub szacowania celem zagwarantowania wiarygodności danych.";

b) ust. 2 skreśla się;

2) ostatnie zdanie art. 5 ust. 2 zastępuje się następującym tekstem:

"Państwa Członkowskie corocznie zgłaszają Komisji informacje metodologiczne dotyczące informacji, o których mowa w art. 4 ust. 1 za pomocą standardowego kwestionariusza sporządzonego przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 7.";

3) artykuł 6 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

a) w lit. b) skreśla się drugi tiret;

b) literą c) zastępuje się następującym tekstem:

"c) we wrześniu następnego roku, po roku obejmującym datę odniesienia, wyniki określone w art. 1 pkt 2 i art. 4 ust. 1 lit. b), v) i c)."

Artykuł 2

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do dostosowania się do niniejszej dyrektywy przed 31 marca 2004 r. Informują o tym niezwłocznie Komisję.

Przepisy przyjmowane przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

P. Lunardi

Przewodniczący

[1] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 września 2003 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i Decyzja Rady z dnia 17 listopada 2003 r.

[2] Dz.U. L 78 z 28.3.1996, str. 27.

--------------------------------------------------

Top