EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0034

Dyrektywa 2003/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. zmieniająca po raz dwudziesty trzeci dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako czynniki rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości — c/m/r)

Dz.U. L 156 z 25.6.2003, p. 14–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/34/oj

32003L0034Dziennik Urzędowy L 156 , 25/06/2003 P. 0014 - 0016


Dyrektywa 2003/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 26 maja 2003 r.

zmieniająca po raz dwudziesty trzeci dyrektywę Rady 76/769/EWG odnoszącą się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako czynniki rakotwórcze, mutagenne lub substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości — c/m/r)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

działając zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu [3], w świetle wspólnego tekstu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w dniu 17 marca 2003 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 14 Traktatu ustanawia obszar bez granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitałów.

(2) Dnia 29 marca 1996 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły decyzję nr 646/96/WE, przyjmującą plan działania na rzecz zwalczania raka w ramach działań w dziedzinie zdrowia publicznego (1996-2000) [4].

(3) W celu poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów substancje sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości, a także preparaty je zawierające nie powinny być wprowadzane do obrotu w celu stosowania przez ogół społeczeństwa. Komisja powinna niezwłocznie przedłożyć propozycję dotyczącą zakazu stosowania produktów zawierających takie substancje, w chwili gdy zaistnieją naukowe dowody, iż powyższe substancje uwalniane są z takich produktów, prowadząc do ryzyka oraz narażenia ogółu społeczeństwa na ich działanie.

(4) Dyrektywa 94/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG [5] ustanawia, w postaci dodatku dotyczącego pkt 29, 30 i 31 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG [6], wykaz zawierający substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości, w kategorii 1 lub 2. Takie substancje i preparaty je zawierające nie powinny być wprowadzane do obrotu w celu stosowania przez ogół społeczeństwa.

(5) Dyrektywa 94/60/WE przewiduje, że Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek o rozszerzenie wykazu nie później niż sześć miesięcy po dacie publikacji dostosowania do postępu technicznego załącznika I do dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych [7], który zawiera substancje sklasyfikowane jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości, w kategorii 1 lub 2.

(6) Dyrektywa Komisji 98/98/WE z dnia 15 grudnia 1998 r. dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty piąty dyrektywę Rady 67/548/EWG [8], w szczególności jej załącznik I, zawiera dwadzieścia nowych substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości w kategorii 1 lub 2, a dyrektywa Komisji 2000/32/WE z dnia 19 maja 2000 r. dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty szósty dyrektywę Rady 67/548/EWG [9], w szczególności jej załącznik I, zawiera dwie nowe substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości w kategorii 1 lub 2. Niniejsze substancje powinny zostać dodane do pkt 29, 30 i 31 Dodatku do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG.

(7) Uwzględniono ryzyko i korzyści związane z nowo sklasyfikowanymi substancjami.

(8) Niniejszą dyrektywę stosuje się bez uszczerbku dla prawodawstwa wspólnotowego ustanawiającego minimalne wymagania dotyczące ochrony pracowników, zawarte w dyrektywie Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [10], a także dyrektywy szczegółowe na niej oparte, w szczególności dyrektywy Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na czynniki rakotwórcze podczas pracy [11],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Substancje wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy dodaje się do substancji wyszczególnionych w Dodatku, odpowiednio w pkt 29, 30 i 31, do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż dnia 15 lipca 2004 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie zastosują niniejsze środki z dniem 15 stycznia 2005 r.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 maja 2003 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

G. Drys

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 213 E z 31.7.2001, str. 263.

[2] Dz.U. C 311 z 7.11.2001, str. 7.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2002 r. (Dz.U. C 284 E z 21.11.2002, str. 88), wspólne stanowisko Rady z dnia 3 czerwca 2002 r. (Dz.U. C 197 E z 20.8.2002, str. 1) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 października 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 27 marca 2003 r. i decyzja Rady z dnia 8 kwietnia 2003 r.

[4] Dz.U. L 95 z 16.4.1996, str. 9. Decyzja uchylona decyzją nr 1786/2002/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 271 z 9.10.2002, str. 1).

[5] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 1.

[6] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 42 z 15.2.2003, str. 45).

[7] Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2001/59/WE (Dz.U. L 225 z 21.8.2001, str. 1).

[8] Dz.U. L 355 z 30.12.1998, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2000/368/WE (Dz.U. L 136 z 8.6.2000, str. 108).

[9] Dz.U. L 136 z 8.6.2000, str. 1.

[10] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

[11] Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1. dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/38/WE (Dz.U. L 138 z 1.6.1999, str. 66).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Punkt 29 — Czynniki rakotwórcze: kategoria 2

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS |

Dichlorek kobaltu | 027–004–00–5 | 231–589–4 | 7646–79–9 |

Siarczany kobaltu | 027–005–00–0 | 233–334–2 | 10124–43–3 |

Fluorek kadmu | 048–006–00–2 | 232–222–0 | 7790–79–6 |

Chryzen | 601–048–00–0 | 205–923–4 | 218–01–9 |

Benzo[e]piren | 601–049–00–6 | 205–892–7 | 192–97–2 |

2,2'-bioksiran; l, 2:3, 4-diepoksybutan | 603–060–00–1 | 215–979–1 | 1464–53–5 |

2,3-Epoksypropan-1-ol; glicyd | 603–063–00–8 | 209–128–3 | 556–52–5 |

2,4-dinitrotoluen [1]; dinitrotoluen [2]; dinitrotoluen, klasa techniczna | 609–007–00–9 | 204–450–0 [1] | 121–14–2 [1] |

246–836–1 [2] | 25321–14–6 [2] |

2,6- dinitrotoluen | 609–049–00–8 | 210–106–0 | 606–20–2 |

Hydrazyna-tri-nitrometan | 609–053–00-X | 414–850–9 | – |

Azobenzen | 611–001–00–6 | 203–102–5 | 103–33–3 |

Barwniki azowe na bazie o-dianizydyny; barwniki 4,4'-diaryloazo-3,3'-dimetoksybifenylu z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG | 611–029–00–9 | – | – |

Barwniki na bazie o-tolidyny; barwniki 4,4'-diaryloazo-3,3'-dimetylobifenylu, z wyjątkiem tych wymienionych gdzie indziej w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG | 611–030–00–4 | – | – |

1,4,5,8-tetraaminoantrachinon; C. I. barwnik zawiesinowy niebieski 1 | 611–032–00–5 | 219–603–7 | 2475–45–8 |

Punkt 30 — Mutageny: kategoria 2

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS |

Fluorek kadmu | 048–006–00–2 | 232–222–0 | 7790–79–6 |

Chlorek kadmu | 048–008–00–3 | 233–296–7 | 10108–64–2 |

2,2'-bioksiran; l, 2:3, 4-diepoksybutan | 603–060–00–1 | 215–979–1 | 1464–53–5 |

Punkt 31 — Substancje toksyczne ze względu na zagrożenie rozrodczości: kategoria 2

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Oznaczenie numeryczne CAS |

Fluorek kadmu | 048–006–00–2 | 232–222–0 | 7790–79–6 |

Chlorek kadmu | 048–008–00–3 | 233–296–7 | 10108–64–2 |

2,3-Epoksypropan-1-ol; glicyd | 603–063–00–8 | 209–128–3 | 556–52–5 |

2- Metoksypropanol | 603–106–00–0 | 216–455–5 | 1589–47–5 |

4,4'-izobutyloetylidenodifenol; 2,2-bis (4'-hydroksyfenylo)-4-metylo-pentan | 604–024–00–8 | 401–720–1 | 6807–17–6 |

Octan 2-metoksypropylu | 607–251–00–0 | 274–724–2 | 70657–70–4 |

Tridemorph (ISO);2,6-dimetylo-4-tridecylomorfolina | 613–020–00–5 | 246–347–3 | 24602–86–6 |

Cykloheksoimid | 613–140–00–8 | 200–636–0 | 66–81–9 |

--------------------------------------------------

Top