EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2370

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2370/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. ustanawiające nadzwyczajne środki Wspólnoty na złomowanie statków rybackich

OJ L 358, 31.12.2002, p. 57–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 458 - 459

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2370/oj

32002R2370Dziennik Urzędowy L 358 , 31/12/2002 P. 0057 - 0058


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2370/2002

z dnia 20 grudnia 2002 r.

ustanawiające nadzwyczajne środki Wspólnoty na złomowanie statków rybackich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 oraz 37,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa [3] określiło premie za wycofanie statku z eksploatacji rybackiej jako sposób ustalenia długoterminowej równowagi pomiędzy wydajnością floty a dostępnymi zasobami.

(2) Niektóre zasoby o istotnym dla rybołówstwa Wspólnoty znaczeniu są obecnie poważnie wyczerpane. Właściciele statków rybackich, których możliwości połowowe zostały zdecydowanie ograniczone skutkiem planu odbudowy przyjętego przez Radę powinni więc otrzymać dodatkowe premie za wycofanie statku z eksploatacji rybackiej poza tymi już zapewnionymi w rozporządzeniu (WE) nr 2792/1999. Dodatkowe fundusze wystarczające na ten cel powinny zostać udostępnione Państwom Członkowskim.

(3) Tylko ci właściciele statków, którzy doznają poważnego uszczerbku w wyniku planu odbudowy, powinni otrzymać dostęp do dodatkowych premii za wycofanie statku z eksploatacji rybackiej na złomowanie jednostek rybackich określonych w niniejszym rozporządzeniu. Redukcja przynajmniej 25 % zdolności połowowych statku powinna być przyjęta jako obiektywny wskaźnik poważnego uszczerbku.

(4) Maksymalne kwoty przewidziane na premie za złomowanie ustanowione w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2792/1999 są niewystarczające do wypłacenia wyższych premii.

(5) W celu zachowania floty powinny zostać jak najszybciej ustanowione środki wspólnotowe wraz z określeniem ram czasowych, aby bezzwłocznie zapewnić jej odpowiednią restrukturyzację.

(6) Niezbędne jest zapewnienie właściwej elastyczności dystrybucji dodatkowych funduszy na złomowanie, aby umożliwić kierowanie ich do tych Państw Członkowskich, którym są najbardziej potrzebne.

(7) Role wszystkich stron zaangażowanych we wdrożenie środków finansowych powinny zostać wyraźnie określone. Należy także podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia przejrzystości i słuszności procedur zarządzania i monitorowania środkami.

(8) Zasady finansowego udziału określone w niniejszym rozporządzeniu winny być zdefiniowane w powiązaniu z zasadami podanymi w rozporządzeniu (WE) nr 2792/1999.

(9) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia winny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [4].

(10) Jest konieczne i właściwe dla osiągnięcia podstawowego celu niniejszego rozporządzenia, to jest zachowania i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybackich, aby określić zasady złomowania jednostek rybackich. Zgodnie z zasadą proporcjonalności zawartą w art. 5 Traktatu niniejsze rozporządzenia nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

PRZEDMIOT I WYMOGI

Artykuł 1

Przedmiot

Nadzwyczajne środki wspólnotowe w celu pomocy Państwom Członkowskim w osiągnięciu dodatkowej redukcji natężenia połowów wynikającej z planu odbudowy przyjętego przez Radę ustala się niniejszym na okres od 2003 do 2006 roku. Środki składają się ze specjalnych premii zapewniających Państwom Członkowskim fundusze na dofinansowanie dodatkowych potrzeb wynikających ze złomowania jednostek rybackich objętych planem odbudowy.

Artykuł 2

Wymogi

Każdy statek rybacki objęty planem odbudowy przyjętym przez Radę odpowiada wymogom wyższej premii za złomowanie zgodnie z art. 3, pod warunkiem że:

a) statek rybacki odpowiada także wymogom dotyczącym premii za złomowanie zawartym w rozporządzeniu (WE) nr 2792/1999;

oraz

b) jego natężenie połowów musiało zostać zmniejszona przynajmniej o 25 % w rezultacie planu odbudowy.

Artykuł 3

Maksymalna kwota zwiększonej premii za złomowanie

Właściciele statków rybackich odpowiadających wymogom w rozumieniu art. 2 mogą otrzymać pomoc publiczną na podstawie skali podanej w art. 7 ust. 5 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2792/1999, powiększoną o 20 %.

TYTUŁ II

ROK 2003

Artykuł 4

Finansowy wkład Wspólnoty

Wspólnota może przydzielić Państwom Członkowskim na rok 2003 wkład finansowy (zwany dalej "wkładem finansowym") na ich wydatki poniesione zgodnie z art. 3. Wkład finansowy jest obliczany zgodnie ze stawkami ustalonymi w tabeli 3 grupa 1 załącznika 4 do rozporządzenia (WE) nr 2792/1999.

Artykuł 5

Programy prognozujące roczne wydatki

Państwa Członkowskie chcące otrzymać wkład finansowy przedstawiają Komisji do dnia 30 czerwca 2003 r. plan swoich proponowanych wydatków na wycofanie statków z eksploatacji rybackiej na rok 2003, w ramach tych nadzwyczajnych środków Wspólnoty. Komisja postępuje zgodnie z całkowitą roczną kwotą przewidzianą w budżecie na te nadzwyczajne środki Wspólnoty.

Artykuł 6

Procedura

1. Państwa Członkowskie przedkładają wnioski o sfinansowanie wydatków do dnia 30 czerwca 2004 r. Na podstawie tych wniosków i sytuacji każdego Państwa Członkowskiego, biorąc pod uwagę wpływ planu odbudowy, Komisja decyduje o wkładzie finansowym, jaki zostanie wpłacony poszczególnym Państwom Członkowskim. Komisja wypłaca do 50 % pomocy w momencie otrzymania wniosku i saldo po zatwierdzeniu przez władze wymienione w ust. 2.

2. Władzami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych nadzwyczajnych środków wspólnotowych są władze zarządzające i finansowe zaangażowane w środki funduszy strukturalnych dotyczące rybołówstwa w odpowiednim Państwie Członkowskim. Wykonują one zadania wyznaczone im rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych [5].

3. Poza przypadkiem sprzecznych przepisów wynikających z niniejszego rozporządzenia, zastosowanie mają zarówno właściwe przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, w szczególności jego art. 33–39, jak i pochodne akty prawne.

TYTUŁ III

LATA 2004–2006

Artykuł 7

W latach 2004–2006 fundusze niezbędne do finansowania nadzwyczajnych środków Wspólnoty na złomowanie statków rybackich są udostępnione poprzez przeprogramowanie funduszy strukturalnych przewidzianych w art. 41 i 44 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 oraz programowane w ramach programów istniejących zgodnie z Instrumentem Finansowym Orientacji Rybołówstwa (FIFG).

TYTUŁ IV

WYKONYWANIE I WEJŚCIE W ŻYCIE

Artykuł 8

Wykonywanie

Szczegółowe zasady wykonywania niniejszego rozporządzenia przyjmuje Komisja zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 30 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa [6].

Artykuł 9

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2002 r.

W imieniu Rady

M. Fischer Boel

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 227 E z 24.9.2002, str. 333.

[2] Opinia wydana dnia 5 grudnia 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10, rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 179/2002 (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, str. 25).

[4] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[5] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1, rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1447/2001 (Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 1).

[6] Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.

--------------------------------------------------

Top