EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2195

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 340, 16.12.2002, p. 1–562 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 3 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 001 P. 37 - 39

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2195/oj

32002R2195Dziennik Urzędowy L 340 , 16/12/2002 P. 0001 - 0562


Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 5 listopada 2002 r.

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 i art. 55 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Regionów [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosowanie różnych klasyfikacji ma szkodliwy wpływ na otwartość i przejrzystość zamówień publicznych w Europie. Jego wpływ na jakość ogłoszeń i czas niezbędny do ich opublikowania stanowi de facto ograniczenie w dostępie podmiotów gospodarczych do zamówień publicznych.

(2) W swoim zaleceniu 96/527/WE [5] Komisja wezwała podmioty oraz instytucje zamawiające do stosowania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), opracowanego w oparciu o niektóre istniejące klasyfikacje mając na względzie ich pełniejsze dostosowanie do cech szczególnych sektora zamówień publicznych przy opisywaniu przedmiotów zamówień.

(3) Istnieje potrzeba ujednolicenia, za pomocą jednolitego systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia.

(4) Państwa Członkowskie powinny posiadać jednolity system odniesienia, który wykorzystuje taki sam opis towarów w językach urzędowych Wspólnoty oraz takie same odpowiadające im kody alfanumeryczne, tym samym umożliwiając pokonanie barier językowych na poziomie wspólnotowym.

(5) W związku z tym należy przyjąć na mocy niniejszego rozporządzenia poprawioną wersję CPV jako jednolity system klasyfikacji dla zamówień publicznych, którego wejście w życie jest określone przez dyrektywy w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.

(6) Należy również sporządzić ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN).

(7) W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników struktura oraz kody CPV mogą wymagać dostosowania lub zmiany. Dlatego też musi być ustanowiona odpowiednia procedura zmieniająca.

(8) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [6].

(9) Ponieważ cel proponowanego działania, mianowicie opracowanie systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, nie może zostać w stopniu wystarczającym osiągnięty przez Państwa Członkowskie i w związku z tym może, z uwagi na rozmiar i efekty proponowanego działania, zostać lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(10) Wybór środka prawnego w postaci rozporządzenia nie dyrektywy wynika z faktu, iż ustanowienie systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych nie wymaga transpozycji ze strony Państw Członkowskich.

(11) Mając na względzie zaznajomienie użytkowników z ujednoliconym systemem klasyfikacji, który ostatecznie stanie się obowiązkowy, stosowanie niniejszego rozporządzenia w sprawie CPV powinno być poprzedzone okresem dostosowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Niniejszym ustanawia się jednolity system klasyfikacji stosowany do zamówień publicznych, określony jako "Wspólny Słownik Zamówień" lub "CPV".

2. Tekst CPV jest określony w załączniku I.

3. Ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), Centralną klasyfikacją produktów Narodów Zjednoczonych (CPC Prov.), klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) są określone w załącznikach II, III, IV i V.

Artykuł 2

Środki niezbędne do zmiany CPV są przyjmowane przez Komisję zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 3 ust. 2.

Artykuł 3

1. Komisję wspiera Komitet Doradczy ds. Zamówień Publicznych, ustanowiony na mocy art. 1 decyzji Rady 71/306/EWG [7] (zwany dalej "Komitetem").

2. W przypadku, gdy dokonywane jest odniesienie do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 3 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 grudnia 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2002 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

P. Cox

Przewodniczący

W imieniu Rady

T. Pedersen

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 25 E z 29.1.2002, str. 1.

[2] Dz.U. C 48 z 21.2.2002, str. 9.

[3] Dz.U. C 192 z 12.8.2002, str. 50.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 7 czerwca 2002 r. (Dz.U. C 281 E z 19.11.2002, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[5] Dz.U. L 222 z 3.9.1996, str. 10.

[6] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[7] Dz.U. L 185 z 16.8.1971, str. 15. Decyzja zmieniona decyzją 77/63/EWG (Dz.U. L 13 z 15.1.1977, str. 15).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17.12.2003 r., str. 213.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I CPA 96

Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17.12.2003 r., str. 193.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I CPC Prov.

Zob.: Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003, Dz.U. L 329 z 17.12.2003 r., str. 213.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I NACE Rev. 1

NACE Rev. 1 Sekcja F - Budownictwo | CPV |

Dział | Grupa | Klasa | Wyszczególnienie | Kod CPV | Wyszczególnienie |

45 | | | Budownictwo | 45000000-7 | Roboty budowlane |

| 45.1 | | Przygotowanie terenu pod budowę | 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |

| | 45.11 | Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |

| | 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |

| | 45111100-9 | Roboty w zakresie burzenia |

| | 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |

| | 45111210-3 | Wysadzanie i podobne roboty w zakresie usuwania skał |

| | 45111211-0 | Roboty w zakresie wysadzania |

| | 45111212-7 | Roboty w zakresie usuwania skał |

| | 45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu |

| | 45111214-1 | Roboty w zakresie oczyszczania pneumatycznego |

| | 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |

| | 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |

| | 45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu |

| | 45111250-5 | Badanie gruntu |

| | 45111260-8 | Przygotowanie terenu do robót górniczych |

| | 45111290-7 | Roboty przygotowawcze do świadczenia usług |

| | 45111291-4 | Zagospodarowanie terenu |

| | 45112000-5 | Usuwanie gleby |

| | 45112100-6 | Kopanie rowów |

| | 45112200-7 | Usuwanie powłoki gleby |

| | 45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby |

| | 45112300-8 | Rekultywacja gleby |

| | 45112310-1 | Podsypywanie gleby |

| | 45112320-4 | Rekultywacja |

| | 45112330-7 | Rekultywacja terenu |

| | 45112340-0 | Oczyszczanie gleby |

| | 45112350-3 | Rekultywacja nieużytków |

| | 45112400-9 | Roboty wykopaliskowe |

| | 45112410-2 | Kopanie grobów |

| | 45112420-5 | Kopanie piwnic |

| | 45112440-1 | Tarasowanie pagórków |

| | 45112441-8 | Tarasowanie |

| | 45112500-0 | Usuwanie gleby |

| | 45112600-1 | Wycinanie i napełnianie |

| | 45112700-2 | Kształtowanie terenu |

| | 45113000-2 | Roboty na placu budowy |

| | 45.12 | Próbne wiercenia i wykopy | 45120000-4 | Próbne wiercenia i wykopy |

| | 45121000-1 | Próbne wiercenia |

| | 45122000-8 | Próbne wykopy |

| 45.2 | | Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna | 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |

| | 45.21 | Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna | 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |

| | 45211000-9 | Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych |

| | 45211100-0 | Roboty budowlane w zakresie domów |

| | 45211200-1 | Schroniska |

| | 45211300-2 | Domy |

| | 45211310-5 | Łaźnie |

| | 45211320-8 | Altany |

| | 45211340-4 | Budownictwo wielorodzinne |

| | 45211341-1 | Mieszkania |

| | 45211350-7 | Budynki wielofunkcyjne |

| | 45211360-0 | Rozwój miast |

| | 45212000-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych |

| | 45212100-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy ośrodków wypoczynkowych |

| | 45212110-0 | Ośrodki wypoczynkowe |

| | 45212120-3 | Parki |

| | 45212130-6 | Parki rozrywki |

| | 45212140-9 | Obiekty rekreacyjne |

| | 45212150-2 | Kina |

| | 45212160-5 | Kasyna |

| | 45212170-8 | Rozrywkowe obiekty budowlane |

| | 45212171-5 | Ośrodki rozrywki |

| | 45212172-2 | Ośrodki rekreacyjne |

| | 45212180-1 | Kasy biletowe |

| | 45212190-4 | Wznoszenie osłon przeciwsłonecznych |

| | 45212200-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych |

| | 45212210-1 | Jednofunkcyjne ośrodki sportowe |

| | 45212211-8 | Lodowiska |

| | 45212212-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy basenów pływackich |

| | 45212220-4 | Wielofunkcyjne obiekty sportowe |

| | 45212221-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych |

| | 45212222-8 | Sale gimnastyczne |

| | 45212223-5 | Obiekty sportów zimowych |

| | 45212224-2 | Stadiony |

| | 45212225-9 | Hale sportowe |

| | 45212290-5 | Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych |

| | 45212300-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych |

| | 45212310-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy wystaw |

| | 45212311-9 | Galerie sztuki |

| | 45212312-6 | Ośrodki wystawiennicze |

| | 45212313-3 | Muzea |

| | 45212320-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki |

| | 45212321-2 | Audytoria |

| | 45212322-9 | Teatry |

| | 45212330-8 | Biblioteki |

| | 45212331-5 | Biblioteki multimedialne |

| | 45212340-1 | Sale wykładowe |

| | 45212350-4 | Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej |

| | 45212351-1 | Pomniki historyczne |

| | 45212352-8 | Pomniki architektoniczne |

| | 45212353-5 | Pałace |

| | 45212354-2 | Zamki |

| | 45212360-7 | Obiekty sakralne |

| | 45212361-4 | Kościoły |

| | 45212400-0 | Budynki hotelowe i restauracyjne |

| | 45212410-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe |

| | 45212411-0 | Hotele |

| | 45212412-7 | Schroniska |

| | 45212413-4 | Miejsca pobytu czasowego |

| | 45212420-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy restauracji i podobnych obiektów |

| | 45212421-3 | Restauracje |

| | 45212422-0 | Kantyny |

| | 45212423-7 | Kawiarnie |

| | 45213000-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, magazynów i obiektów budowlanych przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z transportem |

| | 45213100-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy centrów handlowych |

| | 45213110-7 | Sklepy |

| | 45213111-4 | Centra handlowe |

| | 45213112-1 | Obiekty handlowe |

| | 45213120-0 | Poczty |

| | 45213130-3 | Banki |

| | 45213140-6 | Bazary |

| | 45213141-3 | Targowiska zadaszone |

| | 45213142-0 | Targowiska na wolnym powietrzu |

| | 45213150-9 | Biurowce |

| | 45213200-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych |

| | 45213210-8 | Instalowanie chłodni |

| | 45213220-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów |

| | 45213221-8 | Magazyny |

| | 45213230-4 | Składy |

| | 45213240-7 | Gospodarskie obiekty budowlane |

| | 45213241-4 | Stodoły |

| | 45213242-1 | Obory |

| | 45213250-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych |

| | 45213251-7 | Zakłady |

| | 45213252-4 | Warsztaty |

| | 45213300-6 | Obiekty budowlane związane z transportem |

| | 45213310-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem drogowym |

| | 45213311-6 | Przystanki autobusowe |

| | 45213312-3 | Parkingi |

| | 45213313-0 | Warsztaty serwisowe |

| | 45213314-7 | Zajezdnie autobusowe |

| | 45213320-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym |

| | 45213321-9 | Stacje kolejowe |

| | 45213322-6 | Terminale kolejowe |

| | 45213330-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem lotniczym |

| | 45213331-2 | Lotniska |

| | 45213332-9 | Wieże kontrolne |

| | 45213340-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym |

| | 45213341-5 | Terminale promowe |

| | 45213342-2 | Terminale przeładunkowe |

| | 45213350-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z różnymi środkami transportu |

| | 45213351-8 | Hangary |

| | 45213352-5 | Hale serwisowe |

| | 45214000-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami |

| | 45214100-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych |

| | 45214200-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem |

| | 45214210-5 | Szkoły podstawowe |

| | 45214220-8 | Szkoły średnie |

| | 45214230-1 | Szkoły specjalne |

| | 45214300-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem pomaturalnym |

| | 45214310-6 | Pomaturalne szkoły zawodowe |

| | 45214320-9 | Pomaturalne szkoły techniczne |

| | 45214400-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym |

| | 45214410-7 | Politechniki |

| | 45214420-0 | Sale wykładowe |

| | 45214430-3 | Laboratoria językowe |

| | 45214500-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z kształceniem podyplomowym |

| | 45214600-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy badawczych obiektów budowlanych |

| | 45214610-9 | Laboratoria |

| | 45214620-2 | Ośrodki badawcze |

| | 45214630-5 | Obiekty naukowe |

| | 45214640-8 | Stacje meteorologiczne |

| | 45214700-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy pobytowych obiektów budowlanych |

| | 45214800-8 | Ośrodki szkoleniowe |

| | 45215000-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej |

| | 45215100-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych |

| | 45215110-1 | Zdroje |

| | 45215120-4 | Specjalne budynki medyczne |

| | 45215130-7 | Kliniki |

| | 45215140-0 | Obiekty szpitalne |

| | 45215141-7 | Sale operacyjne |

| | 45215142-4 | Oddziały intensywnej opieki |

| | 45215143-1 | Sale diagnostyczne |

| | 45215144-8 | Sale badań przesiewowych |

| | 45215145-5 | Roboty fluoroskopowe |

| | 45215146-2 | Sale badania patologii |

| | 45215147-9 | Sale medycyny kryminalnej |

| | 45215148-6 | Sale zabiegowe |

| | 45215200-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki społecznej |

| | 45215210-2 | Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej |

| | 45215211-9 | Domy dla osób starszych |

| | 45215212-6 | Domy dla emerytów |

| | 45215213-3 | Domy opieki |

| | 45215214-0 | Domy pobytowe |

| | 45215215-7 | Domy dziecka |

| | 45215220-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy innych obiektów budolanych, niż ośrodki pobytowe |

| | 45215221-2 | Ośrodki opieki dziennej |

| | 45215222-9 | Ośrodki społeczne |

| | 45215300-0 | Krematoria |

| | 45215400-1 | Roboty na cmentarzach |

| | 45215500-2 | Obiekty użyteczności społecznej |

| | 45215510-5 | Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej |

| | 45216000-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych oraz wojskowych obiektów budowlanych |

| | 45216100-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych |

| | 45216110-8 | Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego |

| | 45216111-5 | Posterunki policji |

| | 45216112-2 | Sądy |

| | 45216113-9 | Więzienia |

| | 45216114-6 | Budynki Parlamentu oraz zgromadzeń publicznych |

| | 45216120-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb ratunkowych |

| | 45216121-8 | Obiekty straży pożarnej |

| | 45216122-5 | Pogotowia ratunkowe |

| | 45216123-2 | Obiekty budowlane ratownictwa górskiego |

| | 45216124-9 | Stacje wodnego pogotowia ratunkowego |

| | 45216125-6 | Obiekty budowlane służb ratunkowych |

| | 45216126-3 | Obiekty budowlane straży granicznej |

| | 45216127-0 | Posterunki ratownicze |

| | 45216128-7 | Latarnie morskie |

| | 45216200-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji |

| | 45216210-9 | Mesy wojskowe |

| | 45216220-2 | Bunkry wojskowe |

| | 45216230-5 | Schrony wojskowe |

| | 45216240-8 | Koszary |

| | 45220000-5 | Roboty inżynieryjne i budowlane |

| | 45221000-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej |

| | 45221100-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy mostów |

| | 45221110-6 | Mosty |

| | 45221111-3 | Mosty drogowe |

| | 45221112-0 | Mosty kolejowe |

| | 45221113-7 | Mosty dla pieszych |

| | 45221114-4 | Mosty z żelaza |

| | 45221115-1 | Mosty ze stali |

| | 45221116-8 | Tunele podziemne |

| | 45221117-5 | Wagi mostowe |

| | 45221118-2 | Mosty podtrzymujące rurociągi |

| | 45221119-9 | Renowacja mostów |

| | 45221120-9 | Wiadukty |

| | 45221121-6 | Wiadukty drogowe |

| | 45221122-3 | Wiadukty kolejowe |

| | 45221200-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli, szybów i kolei podziemnej |

| | 45221210-7 | Tunele zadaszone lub częściowo zadaszone |

| | 45221211-4 | Przejścia podziemne |

| | 45221212-1 | Kolej podziemna |

| | 45221213-8 | Tunele kolejowe zadaszone lub częściowo zadaszone |

| | 45221214-5 | Tunele drogowe zadaszone lub częściowo zadaszone |

| | 45221220-0 | Kanały sklepione |

| | 45221230-3 | Szyby |

| | 45221240-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy tuneli drogowych |

| | 45221241-3 | Tunele drogowe |

| | 45221242-0 | Tunele kolejowe |

| | 45221243-7 | Tunele piesze |

| | 45221244-4 | Kanały |

| | 45221245-1 | Tunele podwodne |

| | 45221246-8 | Tunele podmorskie |

| | 45221247-5 | Kopanie tuneli |

| | 45221248-2 | Wykładanie tuneli |

| | 45221250-9 | Roboty podziemne inne, niż dotyczące tuneli, szybów i kolei podziemnej |

| | 45222000-9 | Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej |

| | 45222100-0 | Zakłady uzdatniania odpadów |

| | 45222110-3 | Składowiska odpadów |

| | 45222200-1 | Wojskowe roboty budowlane |

| | 45222210-4 | Wojskowe roboty inżynieryjne |

| | 45223000-6 | Konstrukcje |

| | 45223100-7 | Montaż konstrukcji metalowych |

| | 45223110-0 | Instalowanie konstrukcji metalowych |

| | 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |

| | 45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali |

| | 45223220-4 | Roboty zadaszeniowe |

| | 45223300-9 | Parkingi |

| | 45223310-2 | Parkingi podziemne |

| | 45223320-5 | Obiekty do parkowania i jazdy |

| | 45223400-0 | Stacje radarowe |

| | 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego |

| | 45223600-2 | Pomieszczenia dla psów |

| | 45223700-3 | Stacje obsługi |

| | 45223710-6 | Przydrożne bary i restauracje |

| | 45223720-9 | Stacje benzynowe /tankowania gazu |

| | 45223800-4 | Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji |

| | 45223810-7 | Konstrukcje gotowe |

| | 45223820-0 | Gotowe elementy i części składowe |

| | 45223821-7 | Elementy gotowe |

| | 45223822-4 | Gotowe części składowe |

| | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |

| | 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |

| | 45231100-6 | Ogólne Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów |

| | 45231110-9 | Kładzenie rurociągów |

| | 45231111-6 | Podnoszenie i poziomowanie rurociągów |

| | 45231112-3 | Instalacja rurociągów |

| | 45231113-0 | Poziomowanie rurociągów |

| | 45231200-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów |

| | 45231210-0 | Rurociągi naftowe |

| | 45231220-3 | Gazociągi |

| | 45231221-0 | Linie przesyłu gazu |

| | 45231222-7 | Roboty w zakresie zbiorników gazu |

| | 45231223-4 | Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu gazu |

| | 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |

| | 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |

| | 45231500-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów sprężonego powietrza |

| | 45231510-3 | Rurociągi przesyłowe sprężonego powietrza |

| | 45231600-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych |

| | 45232000-2 | Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli |

| | 45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |

| | 45232120-9 | Roboty nawadniające |

| | 45232121-6 | Rurociągi nawadniające |

| | 45232130-2 | Rurociągi do odprowadzania wody burzowej |

| | 45232140-5 | Lokalne węzły grzewcze |

| | 45232141-2 | Roboty grzewcze |

| | 45232142-9 | Stacje przesyłu ciepła |

| | 45232150-8 | Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody |

| | 45232151-5 | Węzły do przepompowywania wody |

| | 45232152-2 | Przepompownie |

| | 45232153-9 | Wieże wodne |

| | 45232200-4 | Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych |

| | 45232210-7 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii napowietrznych |

| | 45232220-0 | Podstacje |

| | 45232221-7 | Podstacje transformatorowe |

| | 45232300-5 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągówkomunikacyjnych |

| | 45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych |

| | 45232311-5 | Przydrożne telefoniczne linie awaryjne |

| | 45232320-1 | Kablowe linie nadawcze |

| | 45232330-4 | Wznoszenie masztów antenowych |

| | 45232331-1 | Roboty dodatkowe w zakresie nadawania |

| | 45232332-8 | Telekomunikacyjne roboty dodatkowe |

| | 45232340-7 | Maszty telefonii komórkowej |

| | 45232400-6 | Roboty budowlane w zakresie ścieków |

| | 45232410-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji ściekowych |

| | 45232411-6 | Rurociągi wody ściekowej |

| | 45232420-2 | Roboty w zakresie kanalizacji |

| | 45232421-9 | Roboty w zakresie oczyszczania ścieków |

| | 45232422-6 | Roboty w zakresie uzdatniania osadów |

| | 45232423-3 | Przepompownie ścieków |

| | 45232424-0 | Wyloty kanałów ściekowych |

| | 45232430-5 | Roboty w zakresie uzdatniania ścieków |

| | 45232431-2 | Przepompownie wody odpadowej |

| | 45232440-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |

| | 45232450-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy upustów |

| | 45232451-8 | Roboty odwadniające i nawierzchniowe |

| | 45232452-5 | Roboty odwadniające |

| | 45232453-2 | Upusty |

| | 45232460-4 | Roboty sanitarne |

| | 45232470-7 | Stacje przesyłu odpadów |

| | 45.22 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych | 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowychi inne podobne roboty specjalistycze |

| | 45261000-4 | Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty |

| | 45261100-5 | Wykonywaniekonstrukcji dachowych |

| | 45261200-6 | Wykonywanie pokryć dachowych imalowanie dachów |

| | 45261210-9 | Wykonywanie pokryć dachowych |

| | 45261211-6 | Kładzenie płytek dachowych |

| | 45261212-3 | Kładzenie łupków dachowych |

| | 45261213-0 | Kładzenie dachów metalowych |

| | 45261214-7 | Kładzenie dachów bitumicznych |

| | 45261220-2 | Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin |

| | 45261221-9 | Malowanie dachów |

| | 45261222-6 | Cementowanie dachów |

| | 45261300-7 | Kładzenie zaprawy i rynien |

| | 45261310-0 | Kładzenie zaprawy |

| | 45261320-3 | Kładzenie rynien |

| | 45261400-8 | Pokrywanie |

| | 45261410-1 | Izolowanie dachu |

| | 45261420-4 | Uszczelnianie dachu |

| | 45261900-3 | Usługi napraw i konserwacji dachów |

| | 45261910-6 | Naprawa dachów |

| | 45261920-9 | Konserwacja dachów |

| | 45.23 | Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych | 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |

| | 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |

| | 45233100-0 | Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg |

| | 45233110-3 | Roboty w zakresie budowy autostrad |

| | 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |

| | 45233121-3 | Roboty w zakresie budowy dróg głównych |

| | 45233122-0 | Obwodnica |

| | 45233123-7 | Drogi podrzędne |

| | 45233124-4 | Drogi dojazdowe |

| | 45233125-1 | Węzły drogowe |

| | 45233126-8 | Węzły wielostopniowe |

| | 45233127-5 | Rozjazdy |

| | 45233128-2 | Ronda |

| | 45233129-9 | Skrzyżowania dróg |

| | 45233130-9 | Roboty w zakresie budowy autostrad |

| | 45233131-6 | Roboty w zakresie budowy podwyższonych autostrad |

| | 45233139-3 | Roboty w zakresie konserwacji autostrad |

| | 45233140-2 | Roboty drogowe |

| | 45233141-9 | Roboty w zakresie konserwacji dróg |

| | 45233142-6 | Roboty w zakresie naprawy dróg |

| | 45233144-0 | Objazdy |

| | 45233150-5 | Roboty w zakresie regulacji ruchu |

| | 45233160-8 | Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane |

| | 45233161-5 | Ścieżki dla pieszych |

| | 45233162-2 | Ścieżki rowerowe |

| | 45233200-1 | Roboty w zakresie różnych nawierzchni |

| | 45233210-4 | Roboty w zakresie nawierzchni autostrad |

| | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |

| | 45233221-4 | Malowanie nawierzchni |

| | 45233222-1 | Roboty w zakresie chodników |

| | 45233223-8 | Wymiana nawierzchni drogowej |

| | 45233224-5 | Drogi dwupasmowe |

| | 45233225-2 | Drogi jednopasmowe |

| | 45233226-9 | Drogi dojazdowe |

| | 45233227-6 | Łącznice |

| | 45233228-3 | Krycie powierzchni |

| | 45233229-0 | Konserwacja zadaszeń |

| | 45233250-6 | Roboty w zakresie z nawierzchni, z wyjątkiem dróg |

| | 45233251-3 | Wymiana nawierzchni |

| | 45233252-0 | Roboty w zakresie z nawierzchni ulic |

| | 45233253-7 | Roboty w zakresie z nawierzchni dróg dla pieszych |

| | 45233260-9 | Drogi piesze |

| | 45233261-6 | Przejścia dla pieszych |

| | 45233262-3 | Strefy ruchu pieszego |

| | 45233270-2 | Malowanie nawierzchni parkingów |

| | 45233280-5 | Wznoszenie barier drogowych |

| | 45233290-8 | Instalowanie znaków drogowych |

| | 45233291-5 | Instalowanie odbojnic |

| | 45233292-2 | Instalowanie urządzeń ochronnych |

| | 45233293-9 | Instalowanie mebli ulicznych |

| | 45233294-6 | Instalowanie sygnalizacji drogowej |

| | 45233300-2 | Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego |

| | 45233310-5 | Fundamentowanie autostrad |

| | 45233320-8 | Fundamentowanie dróg |

| | 45233330-1 | Fundamentowanie ulic |

| | 45233340-4 | Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego |

| | 45234000-6 | Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu liniowego |

| | 45234100-7 | Budowa kolei |

| | 45234110-0 | Budowa kolei międzymiastowej |

| | 45234111-7 | Kolej miejska |

| | 45234112-4 | Składy kolejowe |

| | 45234113-1 | Rozbiórka torów |

| | 45234114-8 | Nasypy kolejowe |

| | 45234115-5 | Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej |

| | 45234116-2 | Budowa torów |

| | 45234120-3 | Roboty w zakresie kolei miejskiej |

| | 45234121-0 | Roboty w zakresie kolei tramwajowej |

| | 45234122-7 | Roboty w zakresie kolei podziemnej |

| | 45234123-4 | Roboty w zakresie z kolei częściowo podziemnej |

| | 45234124-1 | Podziemny, kolejowy transport pasażerski |

| | 45234125-8 | Podziemne stacje kolejowe |

| | 45234126-5 | Roboty w zakresie linii tramwajowych |

| | 45234127-2 | Składy tramwajowe |

| | 45234128-9 | Platformy tramwajowe |

| | 45234129-6 | Roboty budowlane w zakresie z kolei miejskiej |

| | 45234200-8 | Systemy transportu linowego |

| | 45234210-1 | Systemy transportu linowego z wagonami |

| | 45234220-4 | Wyciągi narciarskie |

| | 45234230-7 | Krzesełkowe wyciągi narciarskie |

| | 45234240-0 | Kolej linowa napowietrzna |

| | 45234250-3 | Kolej linowa |

| | 45235000-3 | Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk, pasów startowych i placów manewrowych |

| | 45235100-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy lotnisk |

| | 45235110-7 | Roboty w zakresie budowy płyt lotniskowych |

| | 45235111-4 | Roboty w zakresie budowy chodników lotniskowych |

| | 45235200-5 | Roboty w zakresie budowy pasów startowych |

| | 45235210-8 | Wymiana nawierzchni pasów startowych |

| | 45235300-6 | Roboty w zakresie budowy lotniskowych pasów manewrowych |

| | 45235310-9 | Drogi dla taksówek |

| | 45235311-6 | Chodniki postojowe dla taksówek |

| | 45235320-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy doków lotniczych |

| | 45236000-0 | Wyrównywanie terenu |

| | 45236100-1 | Wyrównywanie terenu obiektów sportowych |

| | 45236110-4 | Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych |

| | 45236111-1 | Wyrównywanie nawierzchni pól golfowych |

| | 45236112-8 | Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych |

| | 45236113-5 | Wyrównywanie terenu torów wyścigowych |

| | 45236114-2 | Wyrównywanie nawierzchni bieżni |

| | 45236119-7 | Naprawa boisk sportowych |

| | 45236200-2 | Wyrównywanie nawierzchni obiektów sportowych |

| | 45236210-5 | Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci |

| | 45236220-8 | Wyrównywanie terenu ogrodów zoologicznych |

| | 45236230-1 | Wyrównywanie terenu ogrodów |

| | 45236250-7 | Wyrównywanie terenu parków |

| | 45236290-9 | Naprawa terenów rekreacyjnych |

| | 45236300-3 | Wyrównywanie terenu cmentarzy |

| | 45.24 | Budowa obiektów inżynierii wodnej | 45240000-1 | Budowa obiektów inżynierii wodnej |

| | 45241000-8 | Budowa portów |

| | 45241100-9 | Przystanie jachtowe |

| | 45241200-0 | Budowa terminali przybrzeżnych |

| | 45241300-1 | Molo |

| | 45241400-2 | Doki |

| | 45241500-3 | Nabrzeża |

| | 45241600-4 | Instalowanie oświetlenia portowego |

| | 45242000-5 | Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych |

| | 45242100-6 | Budowa infrastruktury sportów wodnych |

| | 45242110-9 | Budowa obiektów do wodowania |

| | 45242200-7 | Mariny |

| | 45242210-0 | Przystanie jachtowe |

| | 45243000-2 | Roboty w zakresie ochrony przybrzeżnej |

| | 45243100-3 | Roboty w zakresie zabezpieczania klifów |

| | 45243110-6 | Roboty w zakresie stabilizacji klifów |

| | 45243200-4 | Tamy |

| | 45243300-5 | Ściany wodne |

| | 45243400-6 | Roboty w zakresie budowy plaż |

| | 45243500-7 | Falochrony |

| | 45243510-0 | Budowa nasypów |

| | 45243600-8 | Ścianki szczelne |

| | 45244000-9 | Wodne roboty budowlane |

| | 45244100-0 | Instalacje wodne |

| | 45246000-3 | Roboty w zakresie budowy rzek i kontroli przeciwpowodziowej |

| | 45246100-4 | Budowa zapór |

| | 45246200-5 | Budowa wałów rzecznych |

| | 45246400-7 | Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej |

| | 45246410-0 | Konserwacja tam przeciwpowodziowych |

| | 45246500-8 | Promenady |

| | 45246510-1 | Deptaki |

| | 45247000-0 | Roboty w zakresie z budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów |

| | 45247100-1 | Roboty w zakresie budowy dróg wodnych |

| | 45247110-4 | Budowa kanałów |

| | 45247111-1 | Kanały irygacyjne |

| | 45247112-8 | Kanały upustowe |

| | 45247120-7 | Drogi wodne, z wyjątkiem kanałów |

| | 45247130-0 | Akwedukty |

| | 45247200-2 | Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji stałych |

| | 45247210-5 | Tamy |

| | 45247211-2 | Zapory |

| | 45247212-9 | Wzmacnianie zapór |

| | 45247220-8 | Przelewy |

| | 45247230-1 | Groble |

| | 45247240-4 | Bariery stałe |

| | 45247270-3 | Budowa zbiorników |

| | 45248000-7 | Budowa konstrukcji hydromechanicznych |

| | 45248100-8 | Tamy kanałowe |

| | 45248200-9 | Suche doki |

| | 45248300-0 | Doki pływające |

| | 45248400-1 | Przystanie |

| | 45248500-2 | Bariery ruchome |

| | 45.25 | Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane | 45250000-4 | Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu naftowego i gazowniczego |

| | 45251000-1 | Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni |

| | 45251100-2 | Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni |

| | 45251110-5 | Elektrownie jądrowe |

| | 45251111-2 | Reaktory jądrowe |

| | 45251120-8 | Hydroelektrownie |

| | 45251130-1 | Instalacje wodne |

| | 45251140-4 | Termoelektrownie |

| | 45251141-1 | Elektrownie geotermiczne |

| | 45251142-8 | Elektrownie opalane drewnem |

| | 45251143-5 | Instalacje wytwarzające sprężone powietrze |

| | 45251150-7 | Wieże chłodzące |

| | 45251160-0 | Roboty w zakresie instalacji wiatrowych |

| | 45251200-3 | Elektrociepłownia |

| | 45251210-6 | Zakłady produkcji ciepła w cyklu kombinowanym |

| | 45251220-9 | Zakłady kogeneracji |

| | 45251230-2 | Zakłady wytwarzające parę wodną |

| | 45251240-5 | Zakłady wytwarzające energię elektryczną w oparciu o złoża gazu ziemnego |

| | 45251250-8 | Lokalne zakłady grzewcze |

| | 45252000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów |

| | 45252100-9 | Zakłady oczyszczania ścieków |

| | 45252110-2 | Instalacje ruchome |

| | 45252120-5 | Zakłady uzdatniania wody |

| | 45252121-2 | Instalacje osadu |

| | 45252122-9 | Zakłady odprowadzania ścieków |

| | 45252123-6 | Zakłady przesiewowe |

| | 45252124-3 | Przepompowywanie |

| | 45252125-0 | Instalacje zrzutowe |

| | 45252126-7 | Zakłady uzdatniania wody pitnej |

| | 45252127-4 | Instalacje uzdatniania wody ściekowej |

| | 45252130-8 | Wyposażenie zakładów odprowadzania ścieków |

| | 45252140-1 | Zakłady odwadniania osadów |

| | 45252150-4 | Zakłady przetwórstwa węgla |

| | 45252200-0 | Wyposażenie oczyszczanlni ścieków |

| | 45252210-3 | Zakłady oczyszczania wody |

| | 45252300-1 | Zakłady spalania odpadów |

| | 45253000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów przetwórstwa chemicznego |

| | 45253100-6 | Zakłady demineralizacji |

| | 45253200-7 | Zakłady odsiarczania spalin |

| | 45253300-8 | Zakłady destylacji i oczyszczania |

| | 45253310-1 | Zakłady destylacji wody |

| | 45253320-4 | Zakłady destylacji wody |

| | 45253400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów petrochemicznych |

| | 45253500-0 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów farmaceutycznych |

| | 45253600-1 | Zakłady dejonizacji |

| | 45253700-2 | Zakłady odtłuszczania |

| | 45253800-3 | Zakłady kompostowania |

| | 45254000-2 | Roboty w zakresie wydobycia i produkcji |

| | 45254100-3 | Roboty budowlane dla górnictwa |

| | 45254110-6 | Wejścia do kopalni |

| | 45254200-4 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów produkcyjnych |

| | 45255000-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów naftowych oraz gazowych |

| | 45255100-0 | Platformy produkcyjne |

| | 45255110-3 | Studnie |

| | 45255120-6 | Obiekty platformowe |

| | 45255121-3 | Obiekty napowietrzne |

| | 45255200-1 | Rafinerie ropy |

| | 45255210-4 | Terminale naftowe |

| | 45255300-2 | Terminale gazu |

| | 45255400-3 | Roboty produkcyjne |

| | 45255410-6 | Przybrzeżne roboty produkcyjne |

| | 45255420-9 | Lądowe roboty produkcyjne |

| | 45255430-2 | Rozbiórka platform naftowych |

| | 45255500-4 | Roboty wiertnicze i górnicze |

| | 45255600-5 | Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji |

| | 45255700-6 | Zakłady gazyfikacji węgla |

| | 45255800-7 | Zakłady produkcji gazu |

| | 45259000-7 | Usługi remontów i konserwacji zakładów |

| | 45259100-8 | Usługi remontów i konserwacji zakładów wody odpadowej |

| | 45259200-9 | Usługi remontów i konserwacji zakładów oczyszczania |

| | 45259300-0 | Usługi remontów i konserwacji zakładów grzewczych |

| | 45259900-6 | Modernizacja zakładów |

| | 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze |

| | 45262000-1 | Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe |

| | 45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowań |

| | 45262110-5 | Demontaż rusztowań |

| | 45262120-8 | Wznoszenie rusztowań |

| | 45262200-3 | Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych |

| | 45262210-6 | Fundamentowanie |

| | 45262211-3 | Wbijanie pali |

| | 45262212-0 | Kopanie rowów |

| | 45262213-7 | Membranowa technika budowy ścian |

| | 45262220-9 | Wiercenie studni wodnych |

| | 45262300-4 | Betonowanie |

| | 45262310-7 | Zbrojenie |

| | 45262311-4 | Betonowanie konstrukcji |

| | 45262320-0 | Wyrównywanie |

| | 45262321-7 | Wyrównywanie podłóg |

| | 45262330-3 | Roboty w zakresie naprawy betonu |

| | 45262340-6 | Wstrzykiwanie zaprawy |

| | 45262350-9 | Betonowanie bez zbrojenia |

| | 45262360-2 | Cementowanie |

| | 45262370-5 | Powlekanie cementem |

| | 45262400-5 | Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej |

| | 45262410-8 | Wznoszenie konstrukcji budynków |

| | 45262420-1 | Wznoszenie konstrukcji obiektów |

| | 45262421-8 | Przybrzeżne roboty cumownicze |

| | 45262422-5 | Podwodne roboty wiertnicze |

| | 45262423-2 | Wykonywanie pokładów |

| | 45262424-9 | Przybrzeżne wykonywanie modułów |

| | 45262425-6 | Wznoszenie osłon szczelnych |

| | 45262426-3 | Roboty przy wbijaniu pali |

| | 45262500-6 | Roboty murarskie |

| | 45262510-9 | Roboty kamieniarskie |

| | 45262511-6 | Cięcie kamienia |

| | 45262512-3 | Kamieniarskie roboty wykończeniowe |

| | 45262520-2 | Roboty murarskie |

| | 45262521-9 | Roboty murarskie w zakresie fasad |

| | 45262522-6 | Roboty murarskie |

| | 45262600-7 | Różne specjalne roboty budowlane |

| | 45262610-0 | Kominy przemysłowe |

| | 45262620-3 | Ściany nośne |

| | 45262630-6 | Wznoszenie pieców |

| | 45262640-9 | Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego |

| | 45262650-2 | Okładziny |

| | 45262660-5 | Usuwanie azbestu |

| | 45262700-8 | Przebudowa budynków |

| | 45262800-9 | Rozbudowa budynków |

| 45.3 | | Wykonywanie instalacji budowlanych | 45300000-0 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych |

| | 45.31 | Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu | 45310000-3 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

| | 45311000-0 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych |

| | 45311100-1 | Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej |

| | 45311200-2 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych |

| | 45312000-7 | Instalowanie systemów alarmowych i anten |

| | 45312100-8 | Instalowanie pożarowych systemów alarmowych |

| | 45312200-9 | Instalowanie alarmów włamaniowych |

| | 45312300-0 | Instalowanie anten |

| | 45312310-3 | Roboty w zakresie oświetlenia ochronnego |

| | 45312311-0 | Instalowanie oświetlenia |

| | 45312320-6 | Instalowanie anten telewizyjnych |

| | 45312330-9 | Instalowanie anten radiowych |

| | 45313000-4 | Instalowanie wind i podnośników |

| | 45313100-5 | Instalowanie wind |

| | 45313200-6 | Instalowanie podnośników |

| | 45313210-9 | Instalowanie przenośników |

| | 45314000-1 | Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego |

| | 45314100-2 | Instalowanie central telefonicznych |

| | 45314120-8 | Instalowanie przełączeniowych central telefonicznych |

| | 45314200-3 | Instalowanie linii telefonicznych |

| | 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury kablowej |

| | 45314310-7 | Kładzenie kabli |

| | 45314320-0 | Instalowanie okablowania komputerowego |

| | 45315000-8 | Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach |

| | 45315100-9 | Instalacyjne roboty elektryczne |

| | 45315200-0 | Roboty w zakresie turbin |

| | 45315300-1 | Instalowanie linii energetycznych |

| | 45315400-2 | Instalacje wysokiego napięcia |

| | 45315500-3 | Instalacje średniego napięcia |

| | 45315600-4 | Instalacje niskiego napięcia |

| | 45315700-5 | Instalowanie stacji przełączeniowych |

| | 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |

| | 45316100-6 | Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego |

| | 45316110-9 | Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego |

| | 45316200-7 | Instalowanie sprzętu sygnalizacyjnego |

| | 45316210-0 | Instalowanie sprzętu monitorowania ruchu drogowego |

| | 45316211-7 | Instalowanie podświetlanych znaków drogowych |

| | 45316212-4 | Instalowanie sygnalizatorów drogowych |

| | 45316213-1 | Instalowanie kierowania ruchem drogowym |

| | 45316220-3 | Instalowanie lotniskowego sprzętu sygnalizacyjnego |

| | 45316230-6 | Instalowanie portowego sprzętu sygnalizacyjnego |

| | 45317000-2 | Inne instalacje elektryczne |

| | 45317100-3 | Instalowanie elektrycznego sprzętu pompowego |

| | 45317200-4 | Instalowanie transformatorów elektrycznych |

| | 45317300-5 | Elektryczne instalacje elektrycznej aparatury przesyłowej |

| | 45317400-6 | Elektryczne instalacje sprzętu filtrującego |

| | 45.32 | Roboty izolacyjne | 45320000-6 | Roboty izolacyjne |

| | 45321000-3 | Izolacja cieplna |

| | 45323000-7 | Izolacja dźwiękoszczelna |

| | 45324000-4 | Tynkowanie |

| | 45.33 | Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych | 45330000-9 | Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne |

| | 45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza |

| | 45331100-7 | Instalacja centralnego ogrzewania |

| | 45331110-0 | Instalacja kotłów |

| | 45331200-8 | Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza |

| | 45331210-1 | Instalowanie wentylacji |

| | 45331211-8 | Instalowanie wentylacji zewnętrznej |

| | 45331220-4 | Instalowanie układu konfekcjonowania powietrza |

| | 45331221-1 | Instalowanie częściowego konfekcjonowania powietrza |

| | 45331230-7 | Instalowanie sprzętu chłodzącego |

| | 45331231-4 | Instalowanie sprzętu mrożącego |

| | 45332000-3 | Kładzenie upustów hydraulicznych |

| | 45332200-5 | Hydraulika |

| | 45332300-6 | Kładzenie upustów |

| | 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |

| | 45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe |

| | 45333100-1 | Instalowanie sprzętu regulacji gazu |

| | 45333200-2 | Instalowanie gazomierzy |

| | 45.34 | Wykonywanie pozostałychinstalacji budowlanych | 45340000-2 | Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego |

| | 45341000-9 | Wznoszenie płotów |

| | 45342000-6 | Wznoszenie ogrodzeń |

| | 45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |

| | 45343100-4 | Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych |

| | 45343200-5 | Instalowanie sprzętu gaśniczego |

| | 45343210-8 | Instalowanie sprzętu gaśniczego CO2 |

| | 45343220-1 | Instalowanie gaśnic |

| | 45343230-4 | Instalowanie układu natryskiwania |

| | 45350000-5 | Instalacje mechaniczne |

| | 45351000-2 | Mechaniczne instalacje inżynieryjne |

| 45.4 | | Wykończeniowe roboty budowlane | 45410000-4 do 45452000-0, 45500000-2 do 45530000-1 | |

| | 45.41 | Tynkowanie | 45410000-4 | Tynkowanie |

| | 45.42 | Zakładanie stolarki budowlanej | 45420000-7 | Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanejI oraz roboty ciesielskie |

| | 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |

| | 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |

| | 45421110-8 | Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych |

| | 45421111-5 | Instalowanie metalowych framug |

| | 45421112-2 | Instalowanie metalowych ram okiennych |

| | 45421113-9 | Instalowanie metalowych progów |

| | 45421114-6 | Instalowanie drzwi metalowych |

| | 45421115-3 | Instalowanie okien metalowych |

| | 45421120-1 | Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych |

| | 45421121-8 | Instalowanie framug z tworzyw sztucznych |

| | 45421122-5 | Instalowanie ram okiennych z tworzyw sztucznych |

| | 45421123-2 | Instalowanie progów z tworzyw sztucznych |

| | 45421124-9 | Instalowanie drzwi z tworzyw sztucznych |

| | 45421125-6 | Instalowanie okien z tworzyw sztucznych |

| | 45421130-4 | Instalowanie drewnianych framug i ram i okiennych |

| | 45421131-1 | Instalowanie drewnianych framug |

| | 45421132-8 | Instalowanie drewnianych ram okiennych |

| | 45421133-5 | Instalowanie progów drewnianych |

| | 45421134-2 | Instalowanie drzwi drewnianych |

| | 45421135-9 | Instalowanie okien drewnianych |

| | 45421140-7 | Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien |

| | 45421141-4 | Instalowanie ścianek działowych |

| | 45421142-1 | Instalowanie okiennic |

| | 45421143-8 | Instalowanie zasłon |

| | 45421144-5 | Instalowanie markiz |

| | 45421145-2 | Instalowanie rolet |

| | 45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |

| | 45421147-6 | Instalowanie krat |

| | 45421148-3 | Instalowanie bram |

| | 45421150-0 | Instalowanie stolarki niemetalowej |

| | 45421151-7 | Instalowanie kuchni na wymiar |

| | 45421152-4 | Instalowanie ścianek działowych |

| | 45421153-1 | Instalowanie zabudowanych mebli |

| | 45421160-3 | Instalowanie wyrobów metalowych |

| | 45422000-1 | Roboty ciesielskie |

| | 45422100-2 | Stolarka drewniana |

| | 45.43 | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian | 45430000-0 | Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian |

| | 45431000-7 | Kładzenie płytek |

| | 45431100-8 | Kładzenie terakoty |

| | 45431200-9 | Kładzenie glazury |

| | 45432000-4 | Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian |

| | 45432100-5 | Kładzenie i wykładanie podłóg |

| | 45432110-8 | Kładzenie podłóg |

| | 45432111-5 | Kładzenie wykładzin elastycznych |

| | 45432112-2 | Kładzenie terakoty |

| | 45432113-9 | Kładzenie parkietu |

| | 45432114-6 | Roboty w zakresie podłóg drewnianych |

| | 45432120-1 | Instalowanie nawierzchni podłogowych |

| | 45432121-8 | Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych |

| | 45432130-4 | Pokrywanie podłóg |

| | 45432200-6 | Wykładanie i tapetowanie ścian |

| | 45432210-9 | Wykładanie ścian |

| | 45432220-2 | Tapetowanie ścian |

| | 45.44 | Roboty malarskie i szklarskie | 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |

| | 45441000-0 | Roboty szklarskie |

| | 45442000-7 | Nakładanie powierzchni kryjących |

| | 45442100-8 | Roboty malarskie |

| | 45442110-1 | Malowanie budynków |

| | 45442120-4 | Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych |

| | 45442121-1 | Malowanie budowli |

| | 45442180-2 | Powtórne malowanie |

| | 45442190-5 | Usuwanie warstwy malarskiej |

| | 45442200-9 | Nakładanie powłok antykorozyjnych |

| | 45442210-2 | Galwanizowanie |

| | 45442300-0 | Zabezpieczanie powierzchni |

| | 45.45 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe | 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |

| | 45451000-3 | Dekorowanie |

| | 45451100-4 | Zdobienie |

| | 45451200-5 | Zakładanie paneli |

| | 45451300-6 | Aranżacja oranżerii |

| | 45452000-0 | Zewnętrzne czyszczenie budynków |

| | 45452100-1 | Piaskowanie fasady budynków |

| | 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |

| | 45453100-8 | Roboty renowacyjne |

| | 45454000-4 | Roboty restrukturyzacyjne |

| | 45454100-5 | Odnawianie |

| 45.5 | | Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską | 45500000-2 | Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej |

| | 45.50 | Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską | 45510000-5 | Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską |

| | 45520000-8 | Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

TABELA ZBIEŻNOŚCI MIĘDZY CPV I CN

CN | CPV |

Dział | Kod CN | Kod CPV | Wyszczególnienie |

25Sól; siarka; ziemie i kamienie; materiały gipsowe, wapno i cement

| 2515 + 2516 + 6801 | 14110000-5 | Kamień budowlany |

| 2515 | 14111000-2 | Marmur i wapienny kamień budowlany |

| 2515 | 14111100-3 | Marmur |

| 2515 | 14111200-4 | Trawertyn |

| 2516 + 6801 | 14112000-9 | Różne kamienie budowlane |

| 2516.1 | 14112100-0 | Granit |

| 2516.2 | 14112200-1 | Piaskowiec |

| 2516.1 | 14112300-2 | Bazalt |

| 2516.1 + 6801 | 14112400-3 | Kamienie krawężnikowe |

| 2509 + 2517 + 2520-2523 | 14120000-8 | Kamień wapienny, gips i kreda |

| 2517 + 2520-2523 | 14121000-5 | Kamień wapienny i gips |

| 2520.1 | 14121100-6 | Gips |

| 2521 + 25221-25223000 | 14121200-7 | Wapno |

| 2521 | 14121210-0 | Wapno sproszkowane |

| 2509 + 2518 | 14121300-8 | Wapień |

| 2509 | 14122000-2 | Kreda i dolomit |

| 2518 | 14122100-3 | Kreda |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14122200-4 | Dolomit |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14130000-1 | Łupek |

| 2505 + 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14210000-6 | Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa |

| 2505[.1 +.9] | 14211000-3 | Piasek |

| 2505[.1 +.9] | 14211100-4 | Piasek naturalny |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212000-0 | Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo |

| 2517.1 | 14212100-1 | Otoczaki i żwir |

| 2517.1 | 14212110-4 | Otoczaki |

| 2517.1 | 14212120-7 | Żwir |

| 2517.1 | 14212200-2 | Kruszywo |

| 2517.1 | 14212210-5 | Mieszanka piasku i żwiru |

| 2517[.1 +.4] | 14212300-3 | Kamień pokruszony lub rozłupany |

| 2517.1 | 14212310-6 | Podsypka |

| 2517.4 | 14212320-9 | Granit kruszony |

| 2517.4 | 14212330-2 | Bazalt kruszony |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212400-4 | Gleby |

| 2508 + 2512 | 14212410-7 | Warstwa uprawna gleby |

| 2508 + 2512 | 14212420-0 | Podglebie |

| 2517 | 14212430-3 | Odłamki kamienia |

| 2517[.2 +.3] | 14213000-7 | Makadam, makadam smołowany i piaski smołowe |

| 2517.2 | 14213100-8 | Makadam |

| 2517.3 | 14213200-9 | Makadam smołowany |

| 2517.3 | 14213300-0 | Piaski smołowe |

| 2507-2508.7 | 14220000-9 | Glina i kaolin |

| 2508 | 14221000-6 | Glina |

| 2507 | 14222000-3 | Kaolin |

| 2510[.1 +.2] + 3104 | 14310000-7 | Nawozy mineralne |

| 2510[.1 +.2] + 3104 | 14311000-4 | Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe |

| 2510[.1 +.2] | 14311100-5 | Wapń naturalny |

| 2510[.1 +.2] | 14311200-6 | Fosforany wapniowo-glinowe |

| 2502 | 14312000-1 | Piryty żelaza |

| 2502 | 14312100-2 | Piryty żelazowe niewyprażone |

| 2510[.1 +.2] + 2527 + 2528.1 + 2529.2 + 2530[.2-.9] | 14320000-0 | Minerały chemiczne |

| 2501 | 14400000-5 | Sól i czysty chlorek sodu |

| 2501 | 14410000-8 | Sól kamienna |

| 2501.00.1 | 14420000-1 | Sól morska |

| 2501 | 14430000-4 | Sól warzona i czysty chlorek sodu |

| 25 01.00.99 | 14440000-7 | Sól drogowa |

| 25 01.00.51 | 14450000-0 | Sól w solance |

| 2513 + 7102.2 | 14522000-6 | Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne |

| 2513 | 14522100-7 | Pumeks |

| 2504 + 2506[.1 +.2] + 2512 + 2519 + 2524-2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523000-3 | Podobne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne |

| 2504 + 2506[.1 +.2] + 2512 + 2519 + 2524-2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523100-4 | Minerały |

| 2523 | 28811200-2 | Cement |

| 2517 | 28813800-2 | Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych |

26Rudy metali, żużel i popiół

| 2612 | 12000000-7 | Rudy uranu i toru |

| 2612 | 12100000-8 | Rudy uranu |

| 2612 | 12200000-9 | Rudy toru |

| 2601.1 + 2604 + 2606-2609 + 2616 | 13100000-5 | Rudy żelaza |

| 2602-2617 | 13200000-6 | Rudy metali nieżelaznych |

| 2603 | 13210000-9 | Rudy miedzi |

| 2604 | 13220000-2 | Rudy niklu |

| 2606 | 13230000-5 | Rudy glinu |

| 2616 | 13240000-8 | Rudy metali szlachetnych |

| 2607 | 13250000-1 | Rudy ołowiu |

| 2608 | 13260000-4 | Rudy cynku |

| 2609 | 13270000-7 | Rudy cyny |

| 2601.11-2601.12 + 2602 + 2605 + 2610 + 2611 + 2613.1 + 2615.90.9 + 2617 | 13300000-7 | Różne rudy |

| 2504 + 2506[.1 +.2] + 2512 + 2519 + 2524-2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523000-3 | Podobne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne |

| 2504 + 2506[.1 +.2] + 2512 + 2519 + 2524-2526.2 + 2529 + 2530.1 + 2616 + 2621 | 14523100-4 | Minerały |

| 2616.9 | 14523200-5 | Złoto |

| 2616.1 | 14523300-6 | Srebro |

| 2616.9 | 14523400-7 | Platyna |

| 2618 + 2619 + 7204[.1-.5] | 27190000-3 | Żużel, popioły, odpady żelaza i złom |

| 2818.2 + 2620.4 + 7601-7616 | 27500000-0 | Aluminium i wyroby aluminiowe |

| 7602 + 2620.4 | 27530000-9 | Odpady i złom z aluminium |

| 2620.4 | 27531000-6 | Popiół oraz pozostałości zawierające głównie aluminium |

| 2620[.1 +.2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpady i złom ołowiany, cynkowy lub cynowy |

| 2620[.1 +.2] | 27631000-7 | Pył i pozostałości zawierające cynk lub ołów |

| 2620.3 + 7401-7412 | 27700000-2 | Wyroby z miedzi |

| 2620.3 + 7404 | 27730000-1 | Odpady i złom miedziowy |

| 2620.3 | 27731000-8 | Pył i pozostałości zawierające miedź |

| 2620[.5 +.9] + 7503 | 27830000-2 | Odpady i złom niklowy |

| 2620[.5 +.9] | 27831000-9 | Pył i pozostałości zawierające metale |

27Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne

| 2701.1 | 10110000-7 | Węgiel |

| 2701.2 | 10120000-0 | Paliwa na bazie węgla |

| 2701.2 | 10121000-7 | Węgiel kamienny |

| 2701.2 | 10122000-4 | Brykiety |

| 2701.2 | 10123000-1 | Paliwa stałe |

| 2701.2 | 10124000-8 | Paliwa kopalne |

| 2701.2 | 10125000-5 | Paliwa drzewne |

| 2702 + 2703 | 10200000-5 | Węgiel brunatny i torf |

| 2702 | 10210000-8 | Węgiel brunatny |

| 2703 | 10220000-1 | Torf |

| 2707 | 10310000-9 | Olej węglowy |

| 2704 | 10320000-2 | Produkty koksownicze |

| 2704 | 10321000-9 | Koks |

| 2709-2715 | 11000000-0 | Surowa ropa naftowa, gaz ziemny, olej i podobne produkty |

| 2709 | 11100000-1 | Surowa ropa naftowa |

| 2709 | 11110000-4 | Ropa naftowa i produkty naftowe |

| 2709 | 11111000-1 | Olej |

| 2709 | 11111100-2 | Oleje surowe |

| 2709 | 11112000-8 | Produkty naftowe |

| 2711[.11 +.21] | 11200000-2 | Gaz ziemny |

| 2714 | 11300000-3 | Olej bitumiczny lub olej łupkowy |

| 27149000 | 14510000-9 | Bitum i asfalt |

| 27149000 | 14511000-6 | Bitum |

| 27149000 | 14512000-3 | Smoła koksownicza |

| 2710.00[.26-.36 +.51 +.55] | 23110000-1 | Benzyna i paliwa lotnicze |

| 2710.00.26 | 23111000-8 | Paliwa lotnicze |

| 27 10.00.51 | 23111100-9 | Nafta lotnicza |

| 2710.00.5 | 23111200-0 | Paliwo naftowe |

| 27 10.00.51 | 23111210-3 | Naftowe paliwa odrzutowe |

| 2710.00[.26-.36] | 23112000-5 | Benzyna |

| 2710.00[.26-.36] | 23112100-6 | Benzyna bezołowiowa |

| 2710.00[.26-.36] | 23112200-7 | Benzyna 4-gwiazdkowa |

| 2710.00[.26-.36] | 23113000-2 | Ropa naftowa |

| 2710 | 23130000-7 | Oleje z ropy naftowej i preparaty |

| 2710.00.21 | 23131000-4 | Benzyna lakiernicza |

| 2710.00.1 | 23132000-1 | Oleje lekkie |

| 2710 | 23133000-8 | Oleje z ropy naftowej |

| 2710.00.7 | 23134000-5 | Oleje opałowe |

| 2710.00.7 | 23134100-6 | Olej opałowy |

| 2710.00[.8 +.9] | 23135000-2 | Smarowe oleje z ropy naftowej |

| 2710.00[.8 +.9] | 23135100-3 | Oleje smarowe |

| 2710.00[.8 +.9] | 23135200-4 | Środki smarowe |

| 2710.00.9 | 23135300-5 | Preparaty z olejów ciężkich |

| 27 10.00.96 | 23135310-8 | Oleje elektrycznie izolujące |

| 2710.00.9 | 23135320-1 | Płyny hamulcowe |

| 2710.00.6 | 23150000-3 | Oleje napędowe |

| 2710.00.6 | 23151000-0 | Paliwo Diesla |

| 2710.00.6 | 23152000-7 | Olej napędowy |

| 2711[.12 +.13] | 23200000-9 | Gazy z ropy naftowej i inne węglowodory gazowe, z wyjątkiem gazu ziemnego |

| 2711[.12 +.13] | 23210000-2 | Propan i butan |

| 2711.12 | 23211000-9 | Propan |

| 2711.12 | 23211100-0 | Propan skroplony |

| 2711.13 | 23212000-6 | Butan |

| 2711.13 | 23212100-7 | Butan skroplony |

| 2712 + 2713 | 23300000-0 | Różne produkty ropopochodne |

| 2712 | 23310000-3 | Wazelina i woski |

| 2712.10 | 23311000-0 | Wazelina |

| 2712.20 | 23312000-7 | Parafina |

| 2712.90 | 23313000-4 | Woski z ropy naftowej |

| 2713.90 | 23320000-6 | Pozostałości ropy naftowej |

| 2705 + 2711 + 2804 + 2811 + 2851.00.3 | 24110000-8 | Gazy |

| 2710 | 24130000-4 | Zasadowe chemikalia nieorganiczne |

| 2710.00.21 | 24131000-1 | Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne |

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803-3807 + 4402 | 24147000-6 | Różne organiczne substancje chemiczne |

| 2707 + 2708 | 24147300-9 | Oleje i produkty z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, palu i smoły pakowej |

| 2707 + 2708 | 24147310-2 | Smoła węglowa |

| 2707.91 | 24147311-9 | Kreozyt |

| 2708 | 24147320-5 | Smoła |

| 2708 | 24147330-8 | Smoła |

| 2715 + 6807 | 28813300-7 | Tworzywa powlekane |

| 2715 + 6807 | 28813310-0 | Powlekane tworzywa drogowe |

| 2715 + 6807 | 28813320-3 | Powlekany kamień drogowy |

| 2715 + 6807 | 28813330-6 | Okładziny |

| 2716 + 2844.5 | 40100000-3 | Elektryczność |

| 2705 | 40200000-4 | Gaz przetworzony |

| 2705 | 40210000-7 | Gaz węglowy lub podobne gazy |

| 2705 | 40220000-0 | Gaz zasilający |

28Chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów

| 2505 + 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14210000-6 | Żwir, piasek, kamień pokruszony i kruszywo |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212000-0 | Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo |

| 2508 + 2512 + 2517 + 2821 | 14212400-4 | Gleby |

| 2705 + 2711 + 2804 + 2811 + 2851.00.3 | 24110000-8 | Gazy |

| 2804[.1-.4] + 2811.2 + 2851.00.3 | 24111000-5 | Gazy techniczne |

| 2804[.1-.4] | 24111100-6 | Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen |

| 2804.21 | 24111120-2 | Argon |

| 2804.2 | 24111130-5 | Gazy szlachetne |

| 2804.29.10 | 24111131-2 | Hel |

| 28 04.29.90 | 24111139-8 | Neon |

| 2804[.1-.4] | 24111140-8 | Gazy medyczne |

| 28 04.10.00 | 24111150-1 | Wodór |

| 28 04.30.00 | 24111160-4 | Azot |

| 28 04.30.00 | 24111161-1 | Azot ciekły |

| 28 04.40.00 | 24111170-7 | Tlen |

| 2811[.21 +.29] | 24111200-7 | Nieorganiczne związki tlenu |

| 28 11.21.00 | 24111210-0 | Ditlenek węgla |

| 2811.29.30 | 24111220-3 | Tlenki azotu |

| 2811[.21 +.29] | 24111230-6 | Gazowe nieorganiczne związki tlenu |

| 2851.00.3 | 24111300-8 | Ciekłe powietrze i sprężone powietrze |

| 2851.00.3 | 24111310-1 | Ciekłe powietrze |

| 2851.00.3 | 24111320-4 | Sprężone powietrze |

| 2816.1 + 2817 + 2819 + 2820 + 2823 + 2824 + 2825 | 24121000-8 | Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki |

| 2817 + 2823 | 24121100-9 | Tlenek cynku; nadtlenek cynku, tlenek tytanu, barwniki i pigmenty |

| 2817 | 24121110-2 | Tlenek cynku |

| 2817 | 24121120-5 | Nadtlenek cynku |

| 2823 | 24121130-8 | Tlenek tytanu |

| 2519.90.1 + 2816.1 + 2819 + 2820 + 2824 + 2825.5 | 24121200-0 | Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, magnezu, ołowiu i miedzi |

| 2819 | 24121210-3 | Tlenek chromu |

| 2820 | 24121220-6 | Tlenek manganu |

| 2824 | 24121230-9 | Tlenek ołowiu |

| 2825.5 | 24121240-2 | Tlenek miedzi |

| 2819.90.10 | 24121261-5 | Nadtlenek chromu |

| 2820 | 24121262-2 | Nadtlenek manganu |

| 2824 | 24121263-9 | Nadtlenek ołowiu |

| 2825.5 | 24121264-6 | Nadtlenek miedzi |

| 2816.10 | 24121265-3 | Wodorotlenek magnezu |

| 2825.90.11 | 24121300-1 | Wapno uwodornione |

| 2801-2803 + 2804[.5-.9] + 2848 + 2849 + 2850.00[.20-.90] | 24131100-2 | Niemetale |

| 2848 | 24131110-5 | Fosfaty |

| 2849 | 24131120-8 | Węgliki |

| 2850.00.20 | 24131130-1 | Wodorki |

| 2850.00.20 | 24131140-4 | Azotany |

| 28 50.00.50 | 24131150-7 | Azydki |

| 28 50.00.70 | 24131160-0 | Krzemki |

| 28 50.00.90 | 24131170-3 | Borki |

| 2802 | 24131180-6 | Siarka oczyszczona |

| 2812 | 24131200-3 | Halogen |

| 2805 | 24131300-4 | Metale alkaliczne |

| 2805.40 | 24131310-7 | Rtęć |

| 2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 2811[.1 +.2] | 24131400-5 | Chlorowodór (kwas chlorowodorowy), kwasy nieorganiczne, ditlenek krzemu i ditlenek siarki |

| 2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 2811[.1 +.22 +.23] | 24131410-8 | Kwasy nieorganiczne |

| 2807.00.10 | 24131411-5 | Kwas siarkowy |

| 2809.20 | 24131420-1 | Kwas fosforowy |

| 2809.20 | 24131430-4 | Kwasy polifosforowe |

| 2811.2 | 24131440-7 | Kwas heksafluorokrzemowy |

| 2811.23 | 24131450-0 | Ditlenek siarki |

| 2811.22 | 24131460-3 | Ditlenek krzemu |

| 2806.10 | 24131470-6 | Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) |

| 2815 + 2816 + 2818.3 + 2821.10 + 2825.1 | 24131500-6 | Wodorotlenki jako zasadowe chemikalia nieorganiczne |

| 2821 | 24131510-9 | Tlenki metali |

| 2821.10 | 24131511-6 | Piryty i tlenki żelaza |

| 2815 | 24131520-2 | Wodorotlenek sodu |

| 2815.12 | 24131521-9 | Soda kaustyczna |

| 2815.12 | 24131522-6 | Soda płynna |

| 2813 | 24131600-7 | Związki siarki |

| 2813 | 24131700-8 | Siarka |

| 2803 | 24131800-9 | Węgiel |

| 2801.10 | 24131900-0 | Chlor |

| 2826 + 2827[.2-.6] + 2828 + 2829 | 24132000-8 | Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany |

| 2826 + 2827[.2-.6] | 24132100-9 | Halogenki metalowe |

| 2826.30 | 24132110-2 | Heksafluorokrzemian sodowy |

| 2827[.2-.6] | 24132120-5 | Chlorki |

| 2827.32 | 24132121-2 | Chlorek glinu |

| 2827.33 | 24132122-9 | Chlorek żelazowy |

| 2827.32 | 24132123-6 | Chlorek poliglinu |

| 2827.32 | 24132130-8 | Chlorek glinu |

| 2828 + 2829 | 24132200-0 | Podchloryny i chlorany |

| 2828.90 | 24132210-3 | Chloryt sodowy |

| 2828.90 | 24132220-6 | Podchloryn sodowy |

| 2830-2833 + 2834[.22 +.29] + 2835 | 24133000-5 | Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany |

| 2830-2833 | 24133100-6 | Siarczki, siarczyny i siarczany |

| 2830 | 24133110-9 | Różne siarczki |

| 2830.90 | 24133111-6 | Siarkowodór |

| 2830 | 24133112-3 | Polisiarczki |

| 2833 | 24133120-2 | Siarczany |

| 2833.1 | 24133121-9 | Tiosiarczan sodu |

| 28 33.29.50 | 24133122-6 | Siarczan żelazawy |

| 2833.22 | 24133123-3 | Siarczany glinu |

| 2833.1 | 24133124-0 | Siarczan sodowy |

| 28 33.29.50 | 24133125-7 | Siarczan żelazowy |

| 2833.25 | 24133126-4 | Siarczan miedzi |

| 2834[.22 +.29] + 2835 | 24133200-7 | Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany |

| 2835.3 | 24133210-0 | Heksametafosforan sodowy |

| 2835.2 | 24133220-3 | Fosfaty |

| 2836[.2-.9] | 24133300-8 | Węglany |

| 2836.20 | 24133310-1 | Węglan sodu |

| 2836.30 | 24133320-4 | Wodorowęglan sodu |

| 2834.2 | 24133400-9 | Azotany |

| 2841 + 2843 + 2851.00[.1 +.9] | 24134000-2 | Różne sole kwasów metalicznych |

| 2841.61 | 24134100-3 | Nadmanganian potasu |

| 2841 | 24134200-4 | Sole kwasu oksometalowego |

| 2837-2840 + 2842 + 2845- 2847 + 7104.1 | 24135000-9 | Różne nieorganiczne chemikalia |

| 2845 | 24135100-0 | Ciężka woda, inne izotopy i ich związki |

| 2837-2840 + 2842 | 24135200-1 | Cyjanek, tlenek cyjanku, pioruniany, cyjaniany, krzemiany, borany, nadborany, sole kwasów nieorganicznych |

| 2837 | 24135210-4 | Cyjanki |

| 2837.1 | 24135220-7 | Tlenek cyjanku |

| 2838 | 24135230-0 | Fulminiany |

| 2838 | 24135240-3 | Cyjaniany |

| 2847 | 24135300-2 | Nadtlenek wodoru |

| 2846 | 24135500-4 | Związki metali ziem rzadkich |

| 2839 | 24135600-5 | Krzemiany |

| 2839.1 | 24135610-8 | Krzemian sodowy |

| 2840 | 24135700-6 | Borany i nadborany |

| 2851.00.10 | 24136000-6 | Woda destylowana |

| 2851 + 7104.2 | 24137000-3 | Kamienie syntetyczne |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151000-7 | Nawozy azotowe |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151100-8 | Kwas azotowy i sole |

| 2808 | 24151200-9 | Kwasy siarkowo-azotowe |

| 2814 | 24151300-0 | Amoniak |

| 2814.20 | 24151310-3 | Ciekły amoniak |

| 2814 | 24151320-6 | Chlorek amonu |

| 2814 | 24151330-9 | Siarczan amonu |

| 2801 + 2818 + 6804 + 6805 | 26910000-0 | Wyroby ścierne |

| 2818.1 | 26913000-1 | Korund sztuczny |

| 2801 | 26914000-8 | Grafit sztuczny |

| 2818.2 + 2620.4 + 7601-7616 | 27500000-0 | Aluminium i wyroby z aluminium |

| 2818.20 + 7601 | 27510000-3 | Aluminium nieobrobione plastycznie |

| 2818.20 | 27511000-0 | Tlenek glinu |

| 2716 + 2844.5 | 40100000-3 | Elektryczność |

| 2844[.1-.4] | 40500000-7 | Paliwa jądrowe |

| 2844[.1-.3] | 40510000-0 | Uran |

| 2844.2 | 40520000-3 | Pluton |

| 2844.4 | 40530000-6 | Materiały radioaktywne |

| 2844.4 | 40540000-9 | Izotopy promieniotwórcze |

29Chemikalia organiczne

| 2901-2904 | 24141000-4 | Węglowodory |

| 2901 + 2902 | 24141100-5 | Węglowodory nasycone |

| 2901 | 24141110-8 | Nasycone węglowodory acykliczne |

| 2901.29 | 24141111-5 | Metan |

| 2901.21 | 24141112-2 | Etylen |

| 2901.22 | 24141113-9 | Propan |

| 2901.23 | 24141114-6 | Butan |

| 2901.29 | 24141115-3 | Acetylen |

| 2902 | 24141120-1 | Nasycone węglowodory cykliczne |

| 2901.2 + 2902 | 24141200-6 | Węglowodory nienasycone |

| 2901.2 | 24141210-9 | Nienasycone węglowodory acykliczne |

| 2902 | 24141220-2 | Nienasycone węglowodory cykliczne |

| 2902.20 | 24141221-9 | Benzen |

| 2902.30 | 24141222-6 | Toluen |

| 2902.41 | 24141223-3 | O-ksyleny |

| 2902.42 | 24141224-0 | M-ksyleny |

| 2902.50 | 24141225-7 | Styren |

| 2902.60 | 24141226-4 | Etylobenzen |

| 2903[.1 +.2] | 24141300-7 | Inne chlorowcowane pochodne węglowodorów |

| 2903.23 | 24141310-0 | Tetrachloroetylen |

| 2903.14 | 24141320-3 | Tetrachlorek węgla |

| 2207.1 + 2905-2908 + 3823.7 | 24142000-1 | Alkohole, fenole, fenylo-alkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe |

| 2905[.1 +.2] | 24142200-3 | Alkohole monowodorotlenowe |

| 2905.11 | 24142210-6 | Metanol |

| 2905.2 | 24142220-9 | Etanol |

| 2905[.3 +.41-.44 +.49 +.5] + 2906 | 24142300-4 | Diole, polialkohole i pochodne |

| 2905.31 | 24142310-7 | Glikol etylenu |

| 2905[.3 +.41-.44 +.49 +.5] + 2906 | 24142320-0 | Pochodne alkoholi |

| 2907 + 2908 | 24142400-5 | Fenole i pochodne |

| 2207.1 + 2905 + 2906 | 24142500-6 | Alkohol |

| 2915-2918 + 3823.1 | 24143000-8 | Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe |

| 2915 | 24143200-0 | Kwasy karboksylowe |

| 2915.2 | 24143210-3 | Kwas octowy |

| 2915.2 | 24143220-6 | Kwas nadoctowy |

| 2916 + 2911[1 +.2] | 24143300-1 | Nienasycone monokarboksylowe kwasy i związki |

| 2916.14 | 24143310-4 | Estry kwasu metakrylowego |

| 2916.12 | 24143320-7 | Estry kwasu akrylowego |

| 2917.3 + 2911[.1 +.29 +.3 +.9] | 24143400-2 | Aromatyczne kwasy polikarboksylowe i kwasy karboksylowe |

| 2921-2929 | 24144000-5 | Związki organiczne azotową grupą funkcyjną |

| 2921 | 24144100-6 | Związki z aminową grupą funkcyjną |

| 2922[.1-.3 +.43 +.49 +.5] | 24144200-7 | Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną |

| 2924.21 + 2925 + 2926 | 24144300-8 | Ureiny |

| 2921-2929 | 24144400-9 | Związki z azotową grupą funkcyjną |

| 2930 | 24145000-2 | Organiczne związki siarki |

| 2909-2914 | 24146000-9 | Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery |

| 2912 + 2913 | 24146100-0 | Związki z aldehydową grupą funkcyjną |

| 2914 | 24146200-1 | Związki z ketonowa i chinonową grupa funkcyjną |

| 2909-2911 | 24146300-2 | Nadtlenki organiczne |

| 2910.10 | 24146310-5 | Tlenek etylenu |

| 2909 | 24146320-8 | Etery |

| 2937 | 24413000-2 | Hormony |

| 2937.91 | 24413100-3 | Insulina |

| 2937.9 | 24413200-4 | Sterydy |

| 2936 | 24414000-9 | Witaminy |

| 2936.10 | 24414100-0 | Prowitaminy |

| 2918.21 + 2922[.41 +.42] + 2923 + 2924[.1 +.22 +.29] + 2932.2 + 2933[.1 +.21 +.5 +.69] + 2934.3-2941 + 3001 + 3002.9 | 24415000-6 | Chemikalia farmaceutyczne i medyczne |

| 2922[.41 +.42] + 2923 + 2924 [.1 +.22 +.291 + 2932.2 + 2933 [.1 +.21 +.5 +.691 + 2934.3-2941 + 3001 + 3002.9 | 24415100-7 | Chemikalia farmaceutyczne |

| 2932.2 | 24415110-0 | Laktony |

| 2918.21 + 2922[.41 +.42] + 2923 + 2924[.1 +.22 +.29] + 2932.29 + 2933[.1 +.21 +.5 + .69] + 2934.3-2941 + 3001 + 3002.9 | 24415200-8 | Chemikalia medyczne |

| 2918.21 | 24415210-1 | Kwasy salicylowe |

| 2935 + 2941 + 3001-3006 | 24416000-3 | Leki |

| 2935 + 2941 + 3003[.1-.4 +.9] + 3004[.1-.4 +.9] | 24416100-4 | Medykamenty |

| 2941 | 24416110-7 | Antybiotyki |

| 2941.10 | 24416111-4 | Penicylina |

| 2935 | 24416120-0 | Sulfonamidy |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Gliceryna |

30Produkty farmaceutyczne

| 3002.10 | 24411000-8 | Surowice |

| 3002.10 | 24411100-9 | Antysurowice |

| 3002.10 | 24411200-0 | Immunoglobulina |

| 3002.10 | 24411300-1 | Gammaglobulina |

| 3002.[.2 + 3 +.9] | 24412000-5 | Szczepionki |

| 3002.2 | 24412100-6 | Szczepionki ludzkie |

| 3002.2 | 24412110-9 | Szczepionka przeciwko tyfusowi plamistemu |

| 3002.2 | 24412120-2 | Szczepionka przeciwko zapaleniu wątroby typu B |

| 3002.2 | 24412130-5 | Szczepionka przeciwko grypie |

| 3002.2 | 24412140-8 | Szczepionki przeciwko polio |

| 3002.2 | 24412150-1 | Tuberkulina |

| 3002.3 | 24412700-2 | Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej |

| 2918.21 + 2922[.41 +.42] + 2923 + 2924[.1 +.22 +.29] + 2932.2 + 2933[.1 +.21 +.5 +.69] + 2934.3-2941 + 3001 + 3002.9 | 24415000-6 | Chemikalia farmaceutyczne i medyczne |

| 2922[.41 +.42] + 2923 + 2924[.1 +.22 +.29] + 2932.2 + 2933[.1 +.21 +.5 +.69] + 2934.3-2941 + 3001 + 3002.9 | 24415100-7 | Chemikalia farmaceutyczne |

| 2918.21 + 2922[.41 +.42] + 2923 + 2924[.1 +.22 +.29] + 2932.29 + 2933[.1 +.21 + .5 +.69] + 2934.3-2941 + 3001 + 3002.9 | 24415200-8 | Chemikalia medyczne |

| 2935 + 2941 + 3001-3006 | 24416000-3 | Leki |

| 2935 + 2941 + 3003[.1-.4 +.9] + 3004[.1-.4 +.9] | 24416100-4 | Medykamenty |

| 3001-3006 | 24416200-5 | Preparaty farmaceutyczne |

| 3006 | 24416300-6 | Środki antykoncepcyjne |

| 3006 | 24416310-9 | Doustne środki antykoncepcyjne |

| 3006 | 24416320-2 | Chemiczne środki antykoncepcyjne |

| 1702[.3-.9] + 3003 + 3004 | 24417000-0 | Roztwory medyczne |

| 3006 | 24418000-7 | Farmaceutyki zastrzeżone |

| 30 02.90.90 | 24419100-5 | Toksyny |

| 3002.90.9 | 24419200-6 | Antyseptyki |

| 3006 + 3407 + 3822 | 24421000-1 | Chemiczne produkty medyczne z wyłączeniem produktów stomatologicznych |

| 3006[.2-.4] + 3407 + 3822 | 24421100-2 | Odczynniki |

| 30 06.40.00 | 24421110-5 | Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi |

| 30 06.40.00 | 24421120-8 | Odczynniki do badania krwi |

| 3002 + 3006 + 3407 + 3822 | 24421130-1 | Odczynniki chemiczne |

| 3006 + 3822 | 24421140-4 | Odczynniki diagnostyczne |

| 3006 + 3822 | 24421150-7 | Odczynniki izotopowe |

| 3006[.2-.4] | 24421170-3 | Odczynniki do elektroforezy |

| 3006[.2-.4] | 24421180-6 | Odczynniki urologiczne |

| 3006.30 | 24421190-9 | Kontrasty rentgenowskie |

| 3006 | 24421200-3 | Preparaty medyczne z wyłączeniem produktów stomatologicznych |

| 3006[2-4] | 24421210-6 | Preparaty do lewatywy |

| 3006.40 | 24421220-9 | Cementy do rekonstrukcji kości |

| 1302 + 3001[.1 +.2] + 30 02.90.50 + 3504 | 24431000-4 | Kultury mikrobiologiczne |

| 3001[.10 +.20] | 24432000-1 | Gruczoły i ich ekstrakty |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018-9022 + 9402 | 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018 + 9021[.2 +.3] | 33140000-3 | Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018.3 + 9021[.2 +.3] | 33141000-0 | Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |

| 3005 + 3006 | 33141100-1 | Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki |

| 3005 | 33141110-4 | Opatrunki |

| 3005 | 33141111-1 | Opatrunki przylepne |

| 3005 | 33141112-8 | Plastry |

| 3005 | 33141113-5 | Bandaże |

| 3005 | 33141114-2 | Gaza medyczna |

| 3005 | 33141115-9 | Wata medyczna |

| 3005 | 33141116-6 | Opakowania z opatrunkami |

| 3005 | 33141117-3 | Wełna bawełniana |

| 3005 | 33141118-0 | Waciki |

| 3005 | 33141119-7 | Okłady |

| 3006 | 33141120-7 | Zaciski, szwy, podwiązki |

| 3006 | 33141121-4 | Szwy chirurgiczne |

| 3006 | 33141122-1 | Noże chirurgiczne |

| 3006 | 33141123-8 | Pojemniki na skalpele |

| 3006 | 33141124-5 | Szwy wchłanialne |

| 3006 | 33141125-2 | Tworzywa do szwów chirurgicznych |

| 3006 | 33141126-9 | Podwiązki |

| 3006 | 33141127-6 | Hemostatyki wchłanialne |

| 3006 | 33141128-3 | Igły do szycia |

| 3001 + 3002 | 33141500-5 | Produkty hematologiczne |

| 3002 | 33141510-8 | Produkty krwiopochodne |

| 3002 | 33141520-1 | Ekstrakty osocza |

| 3002 | 33141530-4 | Koagulanty krwi |

| 3502 | 33141540-7 | Albumina |

| 3001.9 | 33141550-0 | Heparyna |

| 3001 | 33141560-3 | Organy ludzkie |

| 3002 | 33141570-6 | Krew ludzka |

| 3002 | 33141580-9 | Krew zwierzęca |

| 3006 + 9018 | 33141600-6 | Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy |

| 3006.5 | 33141623-3 | Apteczki pierwszej pomocy |

| 3006 | 36711000-8 | Zestawy badawcze |

31Nawozy

| 2510[.1 +.2] + 3104 | 14310000-7 | Nawozy mineralne |

| 2510[.1 +.2] + 3104 | 14311000-4 | Wapno naturalne, wapniowy fosforan glinu i surowe sole potasu naturalnego |

| 3104 | 14311300-7 | Surowe sole potasowe |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151000-7 | Nawozy azotowe |

| 2808 + 2814 + 3102 | 24151100-8 | Kwas azotowy i sole |

| 3102 | 24151110-1 | Azotan sodowy |

| 3103 | 24152000-4 | Fosforanowe nawozy sztuczne |

| 3103 | 24152100-5 | Mineralne fosforanowe nawozy sztuczne |

| 3103 | 24152200-6 | Chemiczne fosforanowe nawozy sztuczne |

| 3101 | 24154000-8 | Nawozy sztuczne pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego |

| 3105 | 24158000-6 | Różne nawozy |

32Ekstrakty garbników i środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty

| 3202 + 3204 | 24122000-5 | Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące |

| 3204 | 24122100-6 | Ekstrakty substancji koloryzujących |

| 3202 | 24122200-7 | Ekstrakty garbników |

| 3204 | 24122300-8 | Garbniki |

| 3204 | 24122400-9 | Substancje koloryzujące |

| 3202 | 24122500-0 | Preparaty garbnikowe |

| 3208-3213 | 24310000-0 | Farby |

| 3208 + 3209 | 24311000-7 | Farby drogowe |

| 3208-3213 | 24312000-4 | Farby do celów artystycznych |

| 3208-3210 | 24312100-5 | Emalie i szkliwa |

| 3208-3213 | 24312200-6 | Farby olejne i wodne |

| 3210.00.10 | 24312210-9 | Farby olejne |

| 3208-3213 | 24312220-2 | Farby wodne |

| 3208 + 3209 + 3213 | 24312300-7 | Farby szkolne |

| 3213.10 | 24312310-0 | Farby w zestawach |

| 3208 + 3209 | 24312320-3 | Farby do malowania szyldów |

| 3210 | 24312400-8 | Wyroby dekoracyjne |

| 3208-3210 | 24320000-3 | Lakiery |

| 3215 | 24330000-6 | Tusz |

| 3215.1 | 24331000-3 | Farba drukarska |

| 3215.1 | 24331100-4 | Tusz do druku reliefowego |

| 3215 | 24331200-5 | Tusz kreślarski |

| 3214 | 24340000-9 | Mastyksy, wypełniacze, uszczelniacze |

| 3214.10.10 | 24341000-6 | Mastyksy |

| 3214.10 | 24342000-3 | Kity szpachlowe |

| 3214.10.10 | 24343000-0 | Kity |

| 3214 | 24344000-7 | Zaczyn cementowy |

| 3207-3209 + 4814 + 5905 | 28811400-4 | Farby i okładziny ścienne |

| 3213 + 9023 + 9603[.3 +.4] + 9608-9611 | 36800000-9 | Wyroby rękodzielnicze i artystyczne |

| 3213 + 9603[.3 +.4] + 9608-9611 | 36820000-5 | Wyroby artystyczne |

33Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803-3807 + 4402 | 24147000-6 | Różne organiczne substancje chemiczne |

| 3301 + 3806-3807 | 24147400-0 | Produkty żywiczne |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Gliceryna |

| 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24511000-9 | Preparaty i woski wonne |

| 3307.4 | 24511100-0 | Preparaty do odświeżania powietrza w pomieszczeniach |

| 3303-3307 | 24520000-5 | Perfumy i wyroby toaletowe |

| 3303-3307 | 24521000-2 | Wyroby toaletowe |

| 33 03.00.90 | 24521100-3 | Wody toaletowe |

| 3307.20 | 24521110-6 | Dezodoranty |

| 3307.20 | 24521120-9 | Środki przeciwpotne |

| 3304 | 24521200-4 | Preparaty do makijażu |

| 3304.30 | 24521300-5 | Preparaty do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp |

| 3304 | 24521400-6 | Produkty do pielęgnacji urody |

| 3304 | 24521500-7 | Produkty do pielęgnacji skóry |

| 3305.10 | 24521600-8 | Szampony |

| 3305 | 24521700-9 | Preparaty do włosów |

| 3306 | 24521800-0 | Preparaty do higieny jamy ustnej lub stomatologicznej |

| 3307.10 | 24521900-1 | Preparaty do golenia |

| 3301 + 3302 | 24630000-9 | Olejki eteryczne |

34Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, "woski dentystyczne" oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu

| 3006 + 3407 + 3822 | 24421000-1 | Chemiczne produkty medyczne z wyłączeniem produktów stomatologicznych |

| 3006[.2-.4] + 3407 + 3822 | 24421100-2 | Odczynniki |

| 3002 + 3006 + 3407 + 3822 | 24421130-1 | Odczynniki chemiczne |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Gliceryna |

| 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24511000-9 | Preparaty i woski wonne |

| 3405[.1-.3 +.9] + 4401 | 24511300-2 | Pasty i kremy |

| 3405.2 | 24511310-5 | Pasty polerskie |

| 3405.1 | 24511320-8 | Pasty do butów |

| 3404 | 24511330-1 | Woski polerskie |

| 3404.90.10 | 24511350-7 | Substancje uszczelniające |

| 3405.4 | 24511400-3 | Pasty i proszki czyszczące |

| 3402 | 24512000-6 | Środki organiczne powierzchniowo czynne |

| 3401 + 3402 + 3405 | 24513000-3 | Środki czyszczące |

| 3401 | 24513100-4 | Mydło |

| 3402 | 24513200-5 | Preparaty piorące |

| 3402 | 24513210-8 | Środki rozpuszczające oleje |

| 3402 | 24513290-2 | Detergenty |

| 3402 | 24513291-9 | Detergenty do zmywarek |

| 3402 | 24513292-6 | Środki odtłuszczające |

| 3402 | 24513293-3 | Środki rozpuszczające tłuszcze |

| 3402 | 24513294-0 | Środki czyszczące |

| 3402 | 24513295-7 | Roztwory myjące |

| 1518 + 3403 + 3811.2 + 3813 + 3819 + 3820 | 24661000-5 | Tłuszcze i smary |

| 3403 | 24661100-6 | Smary |

| 3403 | 24661110-9 | Iłowa płuczka wiertnicza |

| 3403 | 24661120-2 | Smar silikonowy |

| 3403 | 24661130-5 | Płyny wiertnicze |

| 3407 | 24662000-2 | Pasty modelarskie |

| 3407 | 24662100-3 | Wosk dentystyczny |

| 3406 + 3604 + 3605 + 3606 + 9613 + 9614 | 36674000-6 | Zapalniczki, wyroby z tworzyw palnych, wyroby pirotechniczne, zapałki i ciekłe lub skroplone paliwa gazowe |

35Substancje białkowe; skrobie modyfikowane; kleje; enzymy…

| 3507 | 24180000-9 | Enzymy |

| 1302 + 3001[.1 +.2] + 30 02.90.50 + 3504 | 24431000-4 | Kultury mikrobiologiczne |

| 1302 + 3504 | 24433000-8 | Substancje peptydowe |

| 3503 + 3505 + 3506 | 24620000-6 | Kleje |

| 3503 | 24621000-3 | Żelatyny |

| 3506 | 24621200-5 | Spoiwa |

| 3504 | 24666000-0 | Peptony i substancje białkowe |

37Materiały fotograficzne i kinematograficzne

| 3701-3703 + 3707 + 38021 | 24640000-2 | Chemikalia fotograficzne |

| 3701-3703 | 24641000-9 | Płyty i klisze fotograficzne |

| 3707 + 38021 | 24641200-1 | Emulsje do użytku fotograficznego |

| 3707.90 | 24641210-4 | Wywoływacze fotograficzne |

| 3707.90 | 24641220-7 | Utrawalacze fotograficzne |

| 3707.90.1 | 24641230-0 | Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich |

| 3707.90.1 | 24641240-3 | Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich |

| 3707 | 24641260-9 | Wzmacniacze obrazu |

| 3701 + 3702 | 25310000-7 | Klisza radiologiczna |

| 3701.10 + 3702.10 | 25311000-4 | Klisza do zdjęć rentgenowskich |

| 3701 + 3702 + 3703 | 25312000-1 | Film diazytowy |

| 3701.20 + 3702.20 + 3704 + 3705 + 3706 | 25320000-0 | Taśma filmowa |

| 3701 + 3702 + 3704 + 3705 | 25321000-7 | Film fotograficzny |

| 3701.20 + 3702.20 | 25321100-8 | Film do odbitek natychmiastowych |

| 3706 | 25330000-3 | Filmy wideo |

| 3706 | 25331000-0 | Kasety wideo |

| 3706 | 25332000-7 | Taśmy wideo |

38Produkty chemiczne różne

| 2207.1 + 2905-2908 + 3823.7 | 24142000-1 | Alkohole, fenole, fenylo-alkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe |

| 3823.7 | 24142100-2 | Przemysłowe alkohole tłuszczowe |

| 2915-2918 + 3823.1 | 24143000-8 | Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe |

| 3823.1 | 24143100-9 | Kwaśne oleje z rafinacji |

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803-3807 + 4402 | 24147000-6 | Różne organiczne substancje chemiczne |

| 3802.9 + 3803 + 3805-3807 | 24147100-7 | Roślinne pochodne do barwienia |

| 3301 + 3806-3807 | 24147400-0 | Produkty żywiczne |

| 3804 | 24147500-1 | Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego |

| 3808 | 24200000-6 | Produkty rolniczo-chemiczne |

| 3808 | 24210000-9 | Pestycydy |

| 3808.10 | 24220000-2 | Środki owadobójcze |

| 3808.30 | 24230000-5 | Środki chwastobójcze |

| 38 08.30.90 | 24240000-8 | Regulatory wzrostu roślin |

| 3808.40 | 24250000-1 | Środki odkażające |

| 3808.90.10 | 24260000-4 | Środki gryzoniobójcze |

| 3808.20 | 24270000-7 | Środki grzybobójcze |

| 3814 | 24350000-2 | Rozpuszczalniki |

| 3814 | 24351000-9 | Roztwory do usuwania powłok malarskich |

| 3814 | 24352000-6 | Rozcieńczalniki |

| 3006 + 3407 + 3822 | 24421000-1 | Chemiczne produkty medyczne z wyłączeniem produktów stomatologicznych |

| 3006[.2-.4] + 3407 + 3822 | 24421100-2 | Odczynniki |

| 3002 + 3006 + 3407 + 3822 | 24421130-1 | Odczynniki chemiczne |

| 3006 + 3822 | 24421140-4 | Odczynniki diagnostyczne |

| 3006 + 3822 | 24421150-7 | Odczynniki izotopowe |

| 3822 | 24421160-0 | Odczynniki laboratoryjne |

| 3701-3703 + 3707 + 38021 | 24640000-2 | Chemikalia fotograficzne |

| 3707 + 38021 | 24641200-1 | Emulsje do użytku fotograficznego |

| 3821 | 24641250-6 | Nośniki kultur |

| 1518 + 3403 + 3811.2 + 3813 + 3819 + 3820 | 24661000-5 | Tłuszcze i smary |

| 3811.2 + 3813 | 24661200-7 | Dodatki do olejów |

| 3813 | 24661210-0 | Proszek gaśniczy |

| 3813 | 24661220-3 | Środki gaśnicze |

| 3813 | 24661230-6 | Ładunki gaśnicze |

| 3819 + 3820 | 24661300-8 | Płyny hydrauliczne |

| 3820 | 24661310-1 | Środki przeciwoblodzeniowe |

| 3820 | 24661311-8 | Środki zapobiegające zamarzaniu |

| 3809 | 24663000-9 | Środki wykańczalnicze |

| 3802.1 | 24664000-6 | Węgiel aktywny |

| 3802.1 | 24664100-7 | Nowy węgiel aktywny |

| 3802.1 | 24664200-8 | Regenerowany węgiel aktywny |

| 3803 + 3808.40 | 24665000-3 | Chemiczne preparaty toaletowe |

| 3824 | 24667000-7 | Dodatki chemiczne |

| 3824.10 | 24667100-8 | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni |

| 3824.40 | 24667200-9 | Dodatki do cementów, zapraw i zbrojeń |

| 3824[.7 +.9] | 24668000-4 | Produkty chemiczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego |

| 3824[.7 +.9] | 24668100-5 | Chemikalia wiertnicze |

| 3824[.7 +.9] | 24668200-6 | Środki kłaczkujące |

| 3824[.7 +.9] | 24668300-7 | Chemikalia odwiertowe |

| 3824[.7 +.9] | 24668400-8 | Ampułki żelatynowe do przybitkowych materiałów wybuchowych |

| 3818 | 24669000-1 | Aerozole i chemikalia w postaci krążków |

| 3818 | 24669100-2 | Aerozole |

| 3818 | 24669200-3 | Pierwiastki chemiczne w postaci krążków |

| 3811.90 + 3820 | 24810000-5 | Płyny grzewcze |

| 3811 | 24830000-1 | Produkty antykorozyjne |

| 3816 + 6901-6903 + 6908 | 26260000-8 | Ogniotrwałe wyroby ceramiczne |

| 3816 | 26263000-9 | Ogniotrwały cement, zaprawa i beton |

| 3816 | 26263100-0 | Ogniotrwały cement |

| 3816 | 26263200-1 | Ogniotrwała zaprawa |

| 3816 | 26263300-2 | Ogniotrwały beton |

| 3824.50.1 | 28814100-2 | Gotowa mieszanka betonu |

39Tworzywa sztuczne i wyroby z nich

| 3901-3909.10 + 3911-3914 | 24160000-3 | Tworzywa sztuczne w formach podstawowych |

| 3901 | 24161000-0 | Polimery etylenu w formach podstawowych |

| 3902.10 | 24162000-7 | Polimery propylenu w formach podstawowych |

| 3903 | 24163000-4 | Polimery styrenu w formach podstawowych |

| 3904 + 3905 + 3906 | 24164000-1 | Polimery winylu w formach podstawowych |

| 3905 | 24164100-2 | Polimery octanu winylowego w formach podstawowych |

| 3906 | 24164200-3 | Polimery akrylowe w formach podstawowych |

| 3907 | 24165000-8 | Poliestry w formach podstawowych |

| 3908 | 24166000-5 | Poliamidy w formach podstawowych |

| 3909.10 | 24167000-2 | Żywice mocznikowe w formach podstawowych |

| 3909.30 | 24168000-9 | Żywice aminowe w formach podstawowych |

| 3911-3914 | 24169000-6 | Krzemiany w formach podstawowych |

| 3902 + 3926 + 5403. 1 + 5403[.2 +.3] +5404 + 5502 + 5504 | 24720000-7 | Włókna sztuczne |

| 3902 | 24722000-1 | Polipropylen |

| 3916 + 3917 + 3920 + 3921.9 | 25210000-6 | Płyty, arkusze, rury i profile z tworzyw sztucznych |

| 3916 | 25211000-3 | Włókno pojedyncze z tworzyw sztucznych |

| 3916 | 25211100-4 | Elektryczne kanały kablowe z tworzyw sztucznych |

| 3916 | 25211200-5 | Łaty z tworzyw sztucznych |

| 3916 | 25211300-6 | Sztyfty z tworzyw sztucznych |

| 3915.3 + 3917 | 25212000-0 | Rury, przewody rurowe i węże |

| 3917 | 25212100-1 | Przewody z tworzyw sztucznych |

| 3917.31 | 25212110-4 | Rury giętkie z tworzyw sztucznych |

| 3917.31 | 25212120-7 | Giętkie rury z PVC |

| 3917 | 25212200-2 | Przewody rurowe z tworzyw sztucznych |

| 3917.31 | 25212210-5 | Giętkie przewody rurowe z tworzyw sztucznych |

| 3917.31 | 25212220-8 | Giętkie przewody rurowe z PVC |

| 3917 | 25212300-3 | Węże z tworzyw sztucznych |

| 3917.31 | 25212310-6 | Giętkie węże z tworzyw sztucznych |

| 3917.31 | 25212320-9 | Giętkie węże z PVC |

| 3917 | 25212400-4 | Rękawy z tworzyw sztucznych |

| 3917[.3 +.4] | 25212500-5 | Osprzęt do rur, przewodów rurowych i węży z tworzyw sztucznych lub PVC |

| 3917.[3 +.4] | 25212510-8 | Osprzęt do rur z tworzyw sztucznych |

| 3917.[3 +.4] | 25212520-1 | Osprzęt do rur z PVC |

| 3917.[3 +.4] | 25212530-4 | Osprzęt do rur z tworzyw sztucznych |

| 3917.[3 +.4] | 25212540-7 | Osprzęt do przewodów rurowych z PVC |

| 3917.[3 +.4] | 25212550-0 | Osprzęt do węży z tworzyw sztucznych |

| 3917.[3 +.4] | 25212560-3 | Osprzęt do węży z PVC |

| 3917.[3 +.4] | 25212600-6 | Nieobrobione elementy z PVC |

| 3917.[3 +.4] | 25212610-9 | Nieobrobione korpusy z PVC |

| 3917.[3 +.4] | 25212620-2 | Nieobrobione przewody rurowe z PVC |

| 3917.[3 +.4] | 25212630-5 | Nieobrobione rury z PVC |

| 3915.30 | 25212700-7 | Pianka PVC |

| 3920 + 3921.9 | 25213000-7 | Płyty, arkusze, taśma, folia i paski z tworzyw sztucznych |

| 3920 | 25213100-8 | Taśma z tworzyw sztucznych |

| 3920 | 25213200-9 | Folia z tworzyw sztucznych |

| 3920 | 25213300-0 | Taśma przylegająca |

| 3920 + 3921.9 | 25213400-1 | Taśma z tworzyw sztucznych |

| 3920 | 25213500-2 | Arkusze z tworzyw sztucznych |

| 3920 | 25213600-3 | Płyty z tworzyw sztucznych |

| 3920.3 + 3921.11 + 3923 | 25220000-9 | Opakowania zbiorcze z tworzyw sztucznych |

| 3920.3 + 3921.11 + 3923 | 25221000-6 | Torebki i torby z polietylenu |

| 3923.21 | 25221100-7 | Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu |

| 3923.21 | 25221200-8 | Pojemniki medyczne z polietylenu |

| 3923.21 | 25221210-1 | Pojemniki na krew |

| 3923.21 | 25221220-4 | Pojemniki na osocze krwi |

| 3923.21 | 25221230-7 | Pojemniki na mocz |

| 3923.21 | 25221300-9 | Torby do przechowywania z polietylenu |

| 3923.21 | 25221310-2 | Pojemniki tymczasowe |

| 3923.29 | 25222000-3 | Worki i torby z tworzyw sztucznych |

| 3923.29 | 25222100-4 | Worki na odpady z tworzyw sztucznych |

| 3923.29 | 25222200-5 | Pojemniki medyczne z tworzyw sztucznych |

| 3923.[1 +.9] | 25223000-0 | Pojemniki z utwardzanych tworzyw sztucznych |

| 3923.1 | 25223100-1 | Opakowania z tworzyw sztucznych |

| 3923.1 | 25223110-4 | Skrzynki na butelki z tworzyw sztucznych |

| 3923.1 | 25223200-2 | Skrzynie z tworzyw sztucznych |

| 3923.9 | 25223300-3 | Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych |

| 3923.9 | 25223310-6 | Beczki z tworzyw sztucznych |

| 3923.3 | 25224000-7 | Balony, butle i butelki z tworzyw sztucznych |

| 3923.4 | 25225000-4 | Cewy lub bębny z tworzyw sztucznych |

| 3923.50 | 25226000-1 | Korki, wieka i przykrywki z tworzyw sztucznych |

| 39 23.50.90 | 25226100-2 | Korki z tworzyw sztucznych |

| 39 23.50.90 | 25226200-3 | Wieka z tworzyw sztucznych |

| 3923.50.10 | 25226300-4 | Pokrywy z tworzyw sztucznych |

| 3920.30 + 3921.11 | 25227000-8 | Produkty z polistyrenu |

| 3920.30 + 3921.11 | 25227100-9 | Osłony z polistyrenu |

| 3920.30 + 3921.11 | 25227200-0 | Sztaby z polistyrenu |

| 3918 | 25231000-9 | Wykładziny podłogowe, okładziny ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych |

| 3922 | 25232000-6 | Wyroby sanitarne z tworzyw sztucznych |

| 3922.10 | 25232100-7 | Wanny, brodziki lub umywalki z tworzyw sztucznych |

| 3922.10 | 25232110-0 | Wanny z tworzyw sztucznych |

| 3922.10 | 25232120-3 | Brodziki z tworzyw sztucznych |

| 3922.10 | 25232130-6 | Umywalki z tworzyw sztucznych |

| 3922.20 | 25232200-8 | Deski sedesowe i pokrywy z tworzyw sztucznych |

| 3922.90 | 25232300-9 | Miski klozetowe z tworzyw sztucznych |

| 3922.90 | 25232400-0 | Bidety z tworzyw sztucznych |

| 3925.1 | 25233000-3 | Rezerwuary, zbiorniki i kadzie z tworzyw sztucznych |

| 3925.1 | 25233100-4 | Rezerwuary z tworzyw sztucznych |

| 3925.1 | 25233200-5 | Zbiorniki z tworzyw sztucznych |

| 3925.1 | 25233300-6 | Kadzie z tworzyw sztucznych |

| 3925[.2 +.3] | 25234000-0 | Drzwi, okna, ramy, progi, okiennice i rolety z tworzyw sztucznych |

| 3925.2 | 25234100-1 | Okna z tworzyw sztucznych |

| 3925.2 | 25234110-4 | Ramy okienne z tworzyw sztucznych |

| 3925.2 | 25234200-2 | Drzwi z tworzyw sztucznych |

| 3925.2 | 25234210-5 | Framugi z tworzyw sztucznych |

| 3925.2 | 25234300-3 | Progi z tworzyw sztucznych |

| 3925.3 | 25234400-4 | Okiennice i rolety z tworzyw sztucznych |

| 3925.3 | 25234410-7 | Okiennice z tworzyw sztucznych |

| 3925.3 | 25234420-0 | Rolety z tworzyw sztucznych |

| 3925.9 | 25236000-4 | Pokrywy włazów lub dojść z tworzyw sztucznych |

| 3925.9 | 25237000-1 | Obudowy z tworzyw sztucznych |

| 3925.9 | 25237100-2 | Obudowy liczników z tworzyw sztucznych |

| 3925.9 | 25237200-3 | Okładziny z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25241000-2 | Taśma samoprzylepna, paski i kształtki z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25241100-3 | Taśma samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25241110-6 | Taśma przylepna |

| 3919.1 | 25241120-9 | Taśma odblaskowa |

| 3919.1 | 25241200-4 | Paski samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25241300-5 | Kształtki samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25241310-8 | Etykiety przylepne |

| 3919.1 | 25242000-9 | Płyty, arkusze, klisza i folia samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25242100-0 | Płyty samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25242200-1 | Arkusze samoprzylepne z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25242300-2 | Klisza samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

| 3919.1 | 25242400-3 | Folia samoprzylepna z tworzyw sztucznych |

| 3924 | 25243000-6 | Zastawa stołowa, kuchenna z tworzyw sztucznych, artykuły gospodarstwa domowego toaletowe |

| 3924.1 | 25243100-7 | Zastawa stołowa i kuchenna z tworzyw sztucznych |

| 3924.1 | 25243110-0 | Sztućce z tworzyw sztucznych |

| 3924.1 | 25243120-3 | Pojemniki do przechowywania żywności w gospodarstwie domowym |

| 3924.1 | 25243130-6 | Miski |

| 3924.1 | 25243140-9 | Suszarki do naczyń z tworzyw sztucznych |

| 3924.90.11 | 25243200-8 | Gąbki |

| 3924.90 | 25243300-9 | Artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe z tworzyw sztucznych |

| 3924.90 | 25243310-2 | Kubły z tworzyw sztucznych |

| 3924.90 | 25243320-5 | Kosze na śmieci z tworzyw sztucznych |

| 3924.90 | 25243330-8 | Śmietniczki |

| 3926.1 | 25247000-4 | Artykuły biurowe lub szkolne z tworzyw sztucznych |

| 3926.1 | 25247100-5 | Artykuły biurowe z tworzyw sztucznych |

| 3926.1 | 25247110-8 | Skoroszyty kołowe |

| 3926.1 | 25247120-1 | Spinacze do papieru |

| 3926.1 | 25247200-6 | Artykuły szkolne z tworzyw sztucznych |

| 3926.1 | 25247210-9 | Przyrządy kreślarskie z tworzyw sztucznych |

| 3926.1 | 25247220-2 | Przyrządy do pisania z tworzyw sztucznych |

| 3926.1 | 25247230-5 | Linijki |

| 3926[.3-.9] | 25248000-1 | Osprzęt do mebli z tworzyw sztucznych |

| 3926.3 | 25248100-2 | Wkłady filtrujące z tworzyw sztucznych |

| 3926.9 | 25248200-3 | Elementy składowe z tworzyw sztucznych |

| 3926.9 | 25248210-6 | Części ogrodzeń z tworzyw sztucznych |

| 3926.9 | 25248220-9 | Słupki drogowe z tworzyw sztucznych |

| 3926.9 | 25248230-2 | Części barier z tworzyw sztucznych |

| 3926.9 | 25248240-5 | Znaczniki z tworzyw sztucznych |

| 3926.2 | 25249000-8 | Odzież z tworzyw sztucznych |

| 3926.2 | 25249100-9 | Rękawice z tworzyw sztucznych |

| 3907 + 3917 | 25271000-1 | Żywice epoksydowe |

| 3917 | 25271100-2 | Rury z żywicy epoksydowej |

| 3917[.1-.4] + 400 + 8481.8 | 28582000-5 | Sprzęt gaśniczy |

| 3917[.1-.4] + 4009 | 28582100-6 | Węże gaśnicze |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Osłony |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4815 + 5904 | 28812220-5 | Elastyczne wykładziny podłogowe |

| 3918 + 4418.3 + 4815 | 28812230-8 | Płyty podłogowe |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Podłogi z tworzyw sztucznych |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812300-0 | Przegrody |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812310-3 | Ścianki działowe |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Dach |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812410-4 | Konstrukcje dachowe |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812420-7 | Wsporniki dachowe |

| 3925.3 + 7308.3 + 7610.1 | 28815300-1 | Okiennice |

| 3925.3 | 28815310-4 | Rolety |

| 3925[.2 +.3] | 28815700-5 | Rolety zewnętrzne |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821000-3 | Bariery zderzeniowe |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821100-4 | Bariery drogowe |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ogrodzenia |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823000-7 | Bariery ochronne |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823100-8 | Ogrodzenia ochronne |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823200-9 | Odbojnice |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Osprzęt miejski |

| 3926.9 | 28824600-0 | Słupki drogowe |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Elementy oznakowania |

| 3923.9 + 8309 | 28833000-0 | Pokrywy wylotów |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Przewody rurowe i osprzęt |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Odprowadzające przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[ 3+.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza lub stali |

| 3917[.3 +.4] | 28863171-8 | Rury z polietylenu |

| 3917[.3 +.4] | 28863172-5 | Przewody rurowe z polietylenu |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] | 28863241-0 | Łączniki do przewodów rurowych z polietylenu |

| 3917[.3 +.4] + 4009 | 28863242-7 | Łączniki izolowane |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i rury |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Rury i osprzęt |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8413[.7 +.8] + 8428[.2 +.32 +.39] + 8431[.1-.3] | 29221700-1 | Podnośniki i przenośniki |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8431.39 | 29221730-0 | Urządzenia przenośnikowe |

| 3923 + 4010 + 5910 | 29221731-7 | Przenośniki pasowe |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302 [.6 +.91 + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Zastawa kuchenna |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671110-9 | Naczynia |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671120-2 | Filiżanki i szklanki |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671121-9 | Filiżanki |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671122-6 | Zestawy |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671130-5 | Pojemniki na żywność |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671160-4 | Tacki |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Zastawa stołowa i kuchenna |

| 3924 + 4419 + 6302 [.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Zastawa stołowa |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302 [.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

| 3924 + 4818 | 36672100-3 | Jednorazowe produkty w zakresie dostarczania posiłków |

| 3924 | 36672110-6 | Sztućce i talerze jednorazowe |

| 3924 | 36672120-9 | Kubki jednorazowe |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36672200-4 | Tacki na żywność |

| 3922 + 4818 + 4803 + 6910 | 36713000-2 | Wyroby higieniczne |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Osprzęt bezpieczeństwa |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Uszczelnienia |

40Kauczuk i wyroby z kauczuku

| 4001.1-4001.2 | 01118000-7 | Kauczuk naturalny, lateks i produkty powiązane |

| 4001.2 | 01118100-8 | Kauczuk naturalny |

| 4001.1 | 01118200-9 | Lateks naturalny |

| 4001.1 | 01118210-2 | Produkty z lateksu |

| 1301 + 4001.3 | 02200000-6 | Kauczuk |

| 4002 | 24170000-6 | Kauczuk syntetyczny |

| 4006.1 + 4011 + 4012 + 4013 | 25110000-5 | Opony i podobne produkty |

| 4011 + 4012 + 4013 | 25111000-2 | Opony |

| 4011.10 + 4012.10.30 | 25111100-3 | Opony do pojazdów silnikowych |

| 4011.40 + 40 12.10.80 | 25111200-4 | Opony do motocykli |

| 4011[.2 +.3] + 4012[.10.10 + 10.50] | 25111300-5 | Opony do pojazdów wysokowydajnych |

| 4011.20 + 40 12.10.50 | 25111310-8 | Opony do pojazdów ciężarowych |

| 4011.20 + 40 12.10.50 | 25111320-1 | Opony do autobusów |

| 4011.30 + 40 12.10.50 | 25111330-4 | Opony do statków powietrznych |

| 4011.9 + 4012.9 | 25111400-6 | Opony do maszyn rolniczych |

| 4012.9 + 4013 | 25111500-7 | Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek |

| 40 12.90.90 | 25111510-0 | Ochraniacze opon |

| 4013 | 25111520-3 | Dętki |

| 4012.90.30 | 25111530-6 | Bieżniki |

| 4011.9 | 25111600-8 | Opony do wózków inwalidzkich |

| 4012.20 | 25111700-9 | Zużyte opony |

| 4012.20 | 25111710-2 | Odbijacze |

| 4012.10 | 25111800-0 | Opony regenerowane |

| 4011.50 | 25111900-1 | Opony do rowerów |

| 4005 + 4006.9 + 4007-4010 + 4016.9 | 25120000-8 | Niewulkanizowane i wulkanizowane wyroby gumowe |

| 4005 + 4006.9 | 25121000-5 | Niewulkanizowane wyroby gumowe |

| 4007-4010 + 4014 + 4016.9 | 25122000-2 | Wulkanizowane wyroby gumowe |

| 4007 + 4009 | 25122100-3 | Rury, przewody rurowe i węże z gumy wulkanizowanej |

| 4009 | 25122110-6 | Węże wiertnicze |

| 4009 | 25122120-9 | Wciągniki giętkie |

| 4009 | 25122130-2 | Dętki gumowe |

| 4010 + 4016.9 | 25122200-4 | Taśmy przenośnikowe lub pasy transmisyjne lub przenośnikowe z gumy wulkanizowanej |

| 4010 | 25122210-7 | Gumowe pasy wirnikowe |

| 4016.93 | 25122220-0 | Uszczelki |

| 4010.1 | 25122230-3 | Gumowe przenośniki pasowe |

| 4010.2 | 25122240-6 | Gumowe pasy napędowe |

| 4014 | 25122300-5 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne z gumy wulkanizowanej |

| 4014 | 25122310-8 | Wyroby higieniczne |

| 4014 | 25122320-1 | Wyroby farmaceutyczne |

| 4014.10 | 25122330-4 | Osłonki antykoncepcyjne |

| 4014.90.10 | 25122340-7 | Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt |

| 4008.1 + 4016.91 | 25122400-6 | Wykładziny podłogowe i maty z gumy wulkanizowanej |

| 4016.91 | 25122410-9 | Wykładziny podłogowe z gumy wulkanizowanej |

| 4008.1 + 4016.91 | 25122420-2 | Maty gumy wulkanizowanej |

| 4008.21 | 25122421-9 | Maty gimnastyczne |

| 4008-4010 + 4016 | 25122500-7 | Formy z gumy wulkanizowanej |

| 4016.9 | 25122510-0 | Pierścienie elastyczne |

| 4016.93 | 25122520-3 | Uszczelnienia gumowe |

| 4008 | 25122530-6 | Opaski gumowe |

| 4016.9 | 25122540-9 | Stemple gumowe |

| 4016.9 | 25122550-2 | Podawarki do zaczynu cementowego |

| 4003 | 25140000-4 | Guma wtórna |

| 4004 | 25150000-7 | Produkty z odpadów gumowych |

| 4015 | 25160000-0 | Wyroby medyczne z gumy |

| 4015 | 25161000-7 | Gumowe dodatki odzieżowe |

| 4015.1 | 25161100-8 | Rękawice gumowe |

| 4015.1 | 25161200-9 | Rękawice jednorazowe |

| 4015 | 25162000-4 | Odzież gumowana |

| 4017 | 25170000-3 | Wyroby z gumy utwardzanej |

| 40 17.00.90 | 25171000-0 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne |

| 4017.00.10 | 25172000-7 | Płyty gumowe |

| 40 17.00.90 | 25174000-1 | Poduszki gumowe |

| 3917[.1 +.4] + 400 + 8481.8 | 28582000-5 | Sprzęt gaśniczy |

| 3917[.1-.4] + 4009 | 28582100-6 | Węże gaśnicze |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Osłony |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4815 + 5904 | 28812220-5 | Elastyczne wykładziny podłogowe |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Podłogi z tworzyw sztucznych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 +7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 3911[.3 +.4] | 28863241-0 | Łączniki do przewodów rurowych z polietylenu |

| 3917[.3 +.4] + 4009 | 28863242-7 | Złącza izolowane |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8413[.7 +.8] +8428[.2 +.32. +.39] + 8431[.1-.3] | 29221700-1 | Podnośniki i przenośniki |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8431.39 | 29221730-0 | Urządzenia przenośnikowe |

| 3923 + 4010 + 5910 | 29221731-7 | Przenośniki pasowe |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 +8714.2 + 9018-9022 + 9402 | 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018 +9021[.2 +.3] | 33140000-3 | Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018.3 + 9021[.2 +.3] | 33141000-0 | Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |

| 4015 + 9018.3 | 33141400-4 | Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne |

| 4015 | 33141420-0 | Rękawice chirurgiczne |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731000-4 | Towary jednokrotnego użytku |

| 4014.1 | 36731100-5 | Prezerwatywy |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731200-6 | Artykuły do użytku osobistego |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Osprzęt bezpieczeństwa |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Uszczelnienia |

41Skóry i skórki surowe (z wyjątkiem skór futerkowych) oraz skóry wyprawione

| 4103 + 4301 + 5001 | 01250000-4 | Drobne żywe zwierzęta i produkty z nich |

| 4101.1 + 5101.19 | 15120000-5 | Wełna zwierzęca, skóry i skórki |

| 4101-4103 | 15122000-9 | Skóry zwierzęce |

| 4101.1-4103.1 | 15123000-6 | Skórki zwierzęce |

| 4108 | 19110000-0 | Zamsz |

| 4104 | 19120000-3 | Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych |

| 4105 + 4106 + 4107.1 | 19130000-6 | Skóra owiec, kóz lub świń |

| 4105 | 19131000-3 | Skóra owiec lub jagniąt |

| 4106 | 19132000-0 | Skóra kóz lub koźląt |

| 4107.1 | 19133000-7 | Skóra świńska |

| 4107[.2 +.9] + 4110 + 4109 + 4111 | 19140000-9 | Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra |

| 4107[.2 +.9] | 19141000-6 | Skóra z innych zwierząt |

| 4111 | 19142000-3 | Skóra złożona |

| 4109 | 19143000-0 | Sztuczna skóra |

| 4109 | 19144000-7 | Skóra lakierowana |

| 4110 | 19150000-2 | Odpady skórzane |

42Wyroby ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników )

| 6113 + 6210 + 4203[.1 +.29 +.3] | 18500000-4 | Odzież skórzana |

| 6113 + 6210 + 4203[.29 +.3] | 18510000-7 | Skórzane dodatki odzieżowe |

| 4203.29 | 18511000-4 | Rękawiczki lub mitenki skórzane |

| 4203.29 | 18511100-5 | Rękawice |

| 4203.3 | 18512000-1 | Paski i bandoliery skórzane |

| 4203.3 | 18512100-2 | Paski |

| 4203.3 | 18512200-3 | Bandoliery |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 +.9] | 19210000-1 | Wyroby rymarskie |

| 4201 | 19211000-8 | Siodła |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 +.9] | 19212000-5 | Szpicruty |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 +.9] | 19213000-2 | Bicze |

| 4202 + 9605 | 19220000-4 | Torby podróżne |

| 4202.1 | 19221000-1 | Walizki |

| 4202.2 | 19222000-8 | Torby ręczne |

| 4202.3 | 19223000-5 | Portmonetki i portfele |

| 4202.3 | 19223100-6 | Portmonetki |

| 4202.3 | 19223200-7 | Portfele |

| 4202.1 | 19224000-2 | Kufry |

| 4202.1 | 19225000-9 | Uchwyty na butelki z wodą i pojemniki na wodę |

| 4202.1 | 19225100-0 | Uchwyty na butelki z wodą |

| 4202 | 19225200-1 | Pojemniki na wodę |

| 4202.9 + 9605 | 19229000-7 | Kosmetyczki |

| 4204 | 19240000-0 | Wyroby skórzane używane w maszynach lub urządzeniach mechanicznych |

| 4203.21 + 9401[.1-.3 +.7] +9506 + 9507 | 36400000-5 | Artykuły i sprzęt sportowy |

| 4203.21 + 9401[.1-.3 +.7] + 9506 + 9507 | 36410000-8 | Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu |

| 4203.21 + 9506[.3-.6 +.99] | 36416000-0 | Sprzęt wypoczynkowy |

43Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich

| 4103 + 4301 + 5001 | 01250000-4 | Drobne żywe zwierzęta i produkty z nich |

| 4303 | 18224000-5 | Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych |

| 4302 + 4303 + 4304 | 18600000-5 | Futra i wyroby z futra |

| 4302 + 4303 + 4304 | 18610000-8 | Wyroby z futra |

| 4302 + 4304 | 18611000-5 | Skóry futerkowe |

| 4303 | 18612000-2 | Odzież futrzana |

| 4304 | 18613000-9 | Wyroby z futer sztucznych |

| 4303 | 18620000-1 | Futra |

44Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny

| 4401-4421 | 02100000-5 | Drewno |

| 4403.2 | 02110000-8 | Drewno drzew iglastych |

| 4403.4 | 02120000-1 | Drewno drzew tropikalnych |

| 4401.1 | 02130000-4 | Drewno opałowe |

| 4403 | 02140000-7 | Okrąglaki opałowe |

| 4403.9 | 02150000-0 | Drewno miękkie |

| 4401.3 | 02160000-3 | Odpady drzewne |

| 4401.3 | 02170000-6 | Wióry drzewne |

| 4404 | 02180000-9 | Dłużyce |

| 4404 | 02181000-6 | Pale |

| 4404 | 02182000-3 | Szczapy |

| 4404-4421 | 02190000-2 | Drewno cięte |

| 4404-4421 | 02191000-9 | Wyroby z drewna ciętego |

| 4403.1 + 4406[.1 +.9] + 4407 + 4408 + 4410-4418[.1-.5 +.9] + 4502 + 4503 + 4504[.1 +.9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie |

| 4403.1 + 4406[.1 +.9] + 4407 | 20100000-7 | Drewno piłowane |

| 4406.1 | 20110000-0 | Podkłady kolejowe |

| 4406.1 | 20111000-7 | Drewniane podkłady kolejowe |

| 4406.1 | 20112000-4 | Części podkładów |

| 4407 | 20120000-3 | Drewno laminatowe |

| 4407.1 | 20130000-6 | Drewno miękkie przetworzone |

| 4407.1 | 20131000-3 | Części ogrodzeń |

| 4407 | 20140000-9 | Drewno twarde |

| 4407 | 20150000-2 | Parkiet |

| 4403.1 + 4406.9 | 20160000-5 | Gotowe lub obrobione produkty z drewna |

| 4403.1 + 4406.9 | 20161000-2 | Drewno obrobione |

| 4403.1 | 20161100-3 | Pale obrobione |

| 4401.3 | 20170000-8 | Trociny |

| 4408 + 4410 + 4411 + 4412.1 + 4413 | 20200000-8 | Płyty drewniane i fornirowe |

| 4408 + 4410 + 4411 + 4412.1 | 20210000-1 | Płyty i panele drewniane |

| 4412.1 | 20211000-8 | Sklejka |

| 4412.1 | 20212000-5 | Drewno laminatowe |

| 4410 | 20213000-2 | Płyta wiórowa |

| 4411 | 20214000-9 | Płyta pilśniowa |

| 4410 + 4411 + 4412.1 | 20215000-6 | Panele drewniane |

| 4408 | 20216000-3 | Płyty fornirowe |

| 4413 | 20220000-4 | Drewno zagęszczone |

| 4418[.1-.5 +.9] + 9406.00.1 | 20300000-9 | Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa |

| 4411[.1-.5] | 20310000-2 | Drewniane wyroby stolarskie dla budownictwa |

| 4418.1 | 20311000-9 | Okna drewniane |

| 4411[.1 +.2] | 20311100-0 | Okna francuskie |

| 4418.2 | 20312000-6 | Drzwi drewniane |

| 4411[.3-.5] | 20313000-3 | Drewniane parkiety |

| 4418.9 | 20320000-5 | Drewniane wyroby ciesielskie dla budownictwa |

| 4418.9 | 20321000-2 | Gotowe panele ogrodzeniowe |

| 4418.9 | 20322000-9 | Drewniane konstrukcje dachowe |

| 4418.9 | 20323000-6 | Klatki schodowe |

| 4415[.1 +.2] + 4416 | 20400000-0 | Drewniane pojemniki, palety, pudełka i inne pojemniki |

| 4415.1 + 4416 | 20410000-3 | Drewniane pojemniki |

| 4415.1 + 4416 | 20411000-0 | Drewniane beczki |

| 4415.1 | 20411100-1 | Drewniane skrzynki |

| 4415.1 | 20411200-2 | Bębny do nawijania kabli |

| 4415.1 + 4416 | 20412000-7 | Skrzynki drewniane |

| 4416 | 20412100-8 | Beczki |

| 4416 | 20412200-9 | Drewniane kadzie |

| 4415.1 | 20413000-4 | Drewniane pudła |

| 4415.2 | 20420000-6 | Palety drewniane |

| 4415.2 | 20421000-3 | Pudła na palety |

| 4414 + 4415 + 4417 + 4501.9 + 4502 +4503 + 4504[.1 +.9] + 4600 | 20500000-1 | Wyroby z drewna i korka |

| 4414 + 4415 + 4417 | 20510000-4 | Wyroby z drewna i podobne |

| 4417 | 20511000-1 | Drewniane rękojeści narzędzi |

| 4417 | 20512000-8 | Drewniane uchwyty do narzędzi |

| 4417 | 20513000-5 | Części narzędzi z drewna |

| 4414 | 20514000-2 | Ramy drewniane |

| 4415 | 20515000-9 | Trumny |

| 2707 + 2708 + 3301 + 3802.9 + 3803-3807 + 4402 | 24147000-6 | Różne organiczne substancje chemiczne |

| 4402 | 24147200-8 | Węgiel drzewny |

| 1520 + 2905.45 + 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24510000-2 | Gliceryna |

| 3307.4 + 3404 + 3405 + 4401 | 24511000-9 | Preparaty i woski wonne |

| 3405[.1-.3 +.9] + 4401 | 24511300-2 | Pasty i kremy |

| 4401 | 24511340-4 | Zmiotki |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Osłony |

| 4418.3 | 28812210-2 | Drewniane wykładziny podłogowe |

| 3918 + 4418.3 + 4815 | 28812230-8 | Płyty podłogowe |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Podłogi z tworzyw sztucznych |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812300-0 | Przegrody |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812310-3 | Ścianki działowe |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Dach |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812410-4 | Konstrukcje dachowe |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812420-7 | Wsporniki dachowe |

| 4418.40 | 28812430-0 | Szyby dachowe |

| 4418.50 + 6807.10.10 + 6811.20.11 | 28812500-2 | Odachowanie |

| 4418.50 | 28812510-5 | Dźwigary |

| 4404 + 4418 + 6810.91 + 7308.9 | 28812700-4 | Belki |

| 4418.9 | 28815600-4 | Wyciągi |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ogrodzenia |

| 4403.1 | 28822100-1 | Wiaty drewniane |

| 4417 + 8453 | 29822000-7 | Sprzęt do wyrobu butów |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.91 +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 +6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36671100-6 | Zastawa kuchenna |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 +6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Zastawa stołowa i kuchenna |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 +6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Zastawa stołowa |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

| 4415 | 36950000-5 | Skrzynie kompostowe |

45Korek i wyroby z korka

| 4501.1 | 02300000-7 | Korek |

| 4403.1 + 4406[.1 +.9] + 4407 + 4408 +4410-4418[.1-.5 +.9] + 4502 + 4503 +4504[.1 +.9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie |

| 4414 + 4415 + 4417 + 4501.9 + 4502 +4503 + 4504[.1 +.9] + 4600 | 20500000-1 | Wyroby z drewna i korka |

| 4501.9 + 4502 + 4503 +4504 [.1 +.9] + 4600 | 20520000-7 | Wyroby z korka; wyroby koszykarskie i wikliniarskie |

| 4501.9 + 4502 | 20522000-1 | Korek naturalny |

| 4502 | 20522100-2 | Płyty z korka |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Osprzęt bezpieczeństwa |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Uszczelnienia |

46Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

| 4403.1 + 4406[.1 +.9] + 4407 + 4408 + 4410-4418[.1-.5 +.9] + 4502 + 4503 + 4504[.1 +.9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie |

| 4414 + 4415 + 4417 + 4501.9 + 4502 + 4503 + 4504[.1 +.9] + 4600 | 20500000-1 | Wyroby z drewna i korka |

| 4501.9 + 4502 + 4503 + 4504 [.1 +.9] + 4600 | 20520000-7 | Wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie |

| 4602 | 20521000-4 | Wyroby koszykarskie |

| 4602 | 20521100-5 | Wyroby wikliniarskie |

47Ścier z drewna lub z innego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady)

| 4702 | 21110000-7 | Masa papiernicza |

| 4702 | 21111000-4 | Ścier drzewny |

| 4702 | 21111100-5 | Chemiczny ścier drzewny |

| 4707 | 21126000-2 | Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) |

| 4706 + 4707 | 36920000-6 | Produkty z recyklingu |

48Papier i tektura; wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury

| 4801 + 4802[.1-.4] | 21120000-0 | Papier i tektura |

| 4801 + 4802[.1-.4] | 21121000-7 | Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych |

| 4801 | 21121100-8 | Papier gazetowy |

| 4802.1 | 21121200-9 | Papier czerpany lub tektura |

| 4802[.2-.4] | 21121300-0 | Papier światłoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura |

| 4802[.2-.4] | 21121310-3 | Papier światłoczuły lub tektura |

| 4802[.2-.4] | 21121320-6 | Papier termoczuły lub tektura |

| 4802[.2-.4] | 21121330-9 | Papier termograficzny lub tektura |

| 4803 + 4804[.1-.5] + 4805[.1 +.2] + 4808.2 | 21122000-4 | Papier toaletowy, papier kreślarski i podobny papier lub tektura |

| 4805.2 | 21122100-5 | Papier wielowarstwowy i tektura |

| 4804.1 | 21122200-6 | Papier kreślarski |

| 4806 | 21124000-8 | Papier tłuszczoodporny i inne wyroby papierowe |

| 4806.2 | 21124100-9 | Papier tłuszczoodporny |

| 4806.3 | 21124200-0 | Kalki techniczne |

| 4806.40.1 | 21124300-1 | Papier pergaminowy |

| 4806.40.9 | 21124400-2 | Papier przezroczysty lub przeświecający |

| 4806 | 21124500-3 | Papier rysunkowy i kreślarski |

| 4806 | 21124600-4 | Papier kreślarski |

| 4806 | 21124700-5 | Papier do kreślenia map |

| 4807 + 4809 + 4810[.1 +.9] + 48Щ.1 +.4] | 21125000-5 | Papier i tektura gotowe |

| 4807 + 4810[.3 +.9] | 21125100-6 | Papier i tektura złożone |

| 4810[.1 +.2] | 21125300-8 | Papier do pisania |

| 4810[.1 +.2] | 21125400-9 | Papier do drukowania |

| 4809 + 4811[.1-.4] | 21125600-1 | Papier samokopiujący i inny papier powielający |

| 4811[.1-.4] | 21125610-4 | Papier termograficzny |

| 4811[.1-.4] | 21125690-8 | Papier fotokopiujący i kserograficzny |

| 4811[.1-.4] | 21125691-5 | Papier fotokopiujący |

| 4811[.1-.4] | 21125692-2 | Papier kserograficzny |

| 4808.1 | 21210000-8 | Papier falisty lub tektura |

| 4819[.3 +.4] | 21211000-5 | Pojemniki z papieru i tektury |

| 4819 | 21211100-6 | Kartony, pudła lub opakowania |

| 4819 | 21211110-9 | Pudła z papieru lub tektury |

| 4819[.3 +.4] | 21211120-2 | Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby |

| 4819[.3 +.4] | 21211200-7 | Torby i torebki papierowe |

| 4819[.3 +.4] | 21211210-0 | Torebki papierowe |

| 4819[.3 +.4] | 21211220-3 | Torby papierowe |

| 4819[.3 +.4] | 21211230-6 | Torebki używane w przypadku choroby lokomocyjnej |

| 4818 | 21220000-1 | Artykuły gospodarstwa domowego i szpitalne z papieru |

| 4818[.1-.3] | 21221000-8 | Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety |

| 4818.1 | 21221100-9 | Papier toaletowy |

| 4818.2 | 21221200-0 | Papierowe chusteczki do nosa |

| 4818.20.9 | 21221300-1 | Papierowe ręczniki do rąk |

| 4818.3 | 21221400-2 | Serwety papierowe |

| 4818[.4-.9] | 21222000-5 | Papierowe artykuły sanitarne i szpitalne |

| 4818.4 | 21222100-6 | Toaletowe produkty z papieru |

| 4818.40.1 | 21222110-9 | Podpaski lub tampony |

| 4818.40.9 | 21222120-2 | Pieluchy jednorazowe |

| 4818.40.9 | 21222121-9 | Pieluszki dla niemowląt |

| 4818.4 | 21222200-7 | Szpitalne wyroby papierowe |

| 4818.4 | 21222210-0 | Okłady papierowe |

| 4818.40.1 | 21222220-3 | Papierowe waciki lub kompresy odkażające |

| 4818.4 | 21222300-8 | Jednorazowe wyroby papierowe |

| 4816 + 4817 + 4823[.1 +.5] | 21230000-4 | Papeteria i inne wyroby |

| 4816 | 21231000-1 | Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki |

| 4816.1 | 21231100-2 | Kalka |

| 4816.2 | 21231200-3 | Papier samokopiujący |

| 4816[.1 +.9] | 21231300-4 | Papier bez kalki |

| 4816.3 | 21231400-5 | Zestawy papieru z kalką |

| 4817 | 21232000-8 | Koperty, arkusze listowe i czyste karty pocztowe |

| 4817.2 | 21232100-9 | Bloki listowe |

| 4817.2 | 21232200-0 | Czyste karty pocztowe |

| 4817.1 | 21232300-1 | Koperty |

| 4823.5 | 21233000-5 | Papier wytłaczany lub perforowany |

| 4823.5 | 21233100-6 | Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania |

| 4823.5 | 21233200-7 | Wytłaczany lub perforowany papier do pisania |

| 4823.51.1 | 21233600-1 | Papier ciągły do drukarek komputerowych |

| 4823.51.1 | 21233610-4 | Formularze ciągłe |

| 4823.1 | 21234000-2 | Papier gumowany lub przyczepny |

| 4823.1 | 21234100-3 | Papier samoprzylepny |

| 4814 + 4815 + 5905 | 21240000-7 | Tapeta i inne okładziny ścienne |

| 4814 | 21241000-4 | Okładziny ścienne na bazie papieru lub tektury |

| 4814 | 21241100-5 | Tapeta |

| 4815 | 21243000-8 | Wykładziny podłogowe na bazie papieru lub tektury |

| 4813 + 4823 | 21250000-0 | Bibułka papierosowa i bibuła filtracyjna |

| 4813 | 21251000-7 | Bibułka papierosowa |

| 4823.2 | 21252000-4 | Bibuła filtracyjna |

| 4820.10.10 | 22810000-1 | Rejestry papierowe lub tekturowe |

| 4820.10.10 | 22813000-2 | Księgi rachunkowe |

| 4820.10.10 | 22814000-9 | Kwitariusze |

| 4820.10.30 | 22815000-6 | Zeszyty brudnopisowe |

| 4820.10.30 | 22816000-3 | Bloki |

| 48 20.10.50 | 22817000-0 | Pamiętniki lub organizery osobiste |

| 48 20.10.90 | 22819000-4 | Książki adresowe |

| 4911.99 + 4820.40 | 22820000-4 | Formularze |

| 4911.99 + 4820.40 | 22822000-8 | Formularze urzędowe |

| 4911.99 + 4820.40.10 | 22822100-9 | Ciągłe formularze urzędowe |

| 4911.99 + 48 20.40.90 | 22822200-0 | Formularze urzędowe inne, niż ciągłe |

| 4820.20 | 22830000-7 | Zeszyty ćwiczeń |

| 4820.20 | 22832000-1 | Bloki brudnopisowe |

| 4820.50 | 22840000-0 | Albumy do przechowywania eksponatów |

| 4820.50 | 22841000-7 | Albumy na kolekcje |

| 4820.50 | 22841100-8 | Klasery na znaczki |

| 4820.50 | 22841200-9 | Skoroszyty filatelistyczne |

| 4820.30 | 22850000-3 | Skoroszyty i podobne wyroby |

| 4820.30 | 22851000-0 | Skoroszyty |

| 4820.30 | 22852000-7 | Foldery |

| 4820.30 | 22852100-8 | Okładki na akta |

| 4820 + 4910 | 22860000-6 | Zadrukowane wyroby papiernicze z wyjątkiem formularzy |

| 4820.90 | 22861000-3 | Zadrukowane koperty |

| 4820.90 | 22861100-4 | Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym |

| 4820.90 | 22861200-5 | Zadrukowane koperty bez okienka adresowego |

| 4820.90 | 22861300-6 | Zadrukowane koperty na zdjęcia rentgenowskie |

| 4820.90 | 22862000-0 | Bloki brudnopisowe |

| 4820.90 | 22863000-7 | Wizytówki |

| 4820.90 | 22864000-4 | Druki okazjonalne |

| 4820.90 | 22865000-1 | Talony |

| 4820.90 | 22866000-8 | Etykiety |

| 4820.90 | 22866100-9 | Etykiety z kodem kreskowym |

| 4820.90 | 22866200-0 | Zawieszki bagażowe |

| 4820.90 | 22867000-5 | Talony na posiłki |

| 4820.90 | 22868000-2 | Bibuły |

| 4820.90 + 4910 | 22869000-9 | Terminarze |

| 4820.90 | 22869100-0 | Terminarze ścienne |

| 3207-3209 + 4814 + 5905 | 28811400-4 | Farby i okładziny ścienne |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812200-9 | Wykładziny podłogowe |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4815 + 5904 | 28812220-5 | Elastyczne wykładziny podłogowe |

| 3918 + 4418.3 + 4815 | 28812230-8 | Płyty podłogowe |

| 3918 + 4008.21 + 4016.91 + 4418.30 + 4815 + 5904 | 28812240-1 | Podłogi z tworzyw sztucznych |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 + 9017 + 9608-9612 | 30192000-1 | Wyroby biurowe |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 | 30192700-8 | Papeteria |

| 4817.1 | 30192710-1 | Koperty na wynagrodzenie |

| 4817.1 | 30192720-4 | Koperty do przesyłania wynagrodzenia |

| 4821 | 30192800-9 | Etykiety samoprzylepne |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtry |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Wkłady do filtrów |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Części zużywalne |

| 3922 + 4818 + 4803 + 6910 | 36713000-2 | Wyroby higieniczne |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731000-4 | Towary jednokrotnego użytku |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731200-6 | Artykuły do użytku osobistego |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Osprzęt bezpieczeństwa |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Uszczelnienia |

49Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego; manuskrypty, maszynopisy i plany

| 4901 + 4903 | 22100000-1 | Drukowane książki, broszury i ulotki |

| 4901.99 + 4903 | 22110000-4 | Drukowane książki |

| 4901.99 + 4903 | 22111000-1 | Podręczniki szkolne |

| 4901.99 + 4903 | 22112000-8 | Czytanki |

| 4901.99 + 4903 | 22113000-5 | Książki biblioteczne |

| 4901.91 + 4904 + 4905 | 22114000-2 | Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki |

| 4901.91 | 22114100-3 | Słowniki |

| 4905.91 | 22114200-4 | Atlasy |

| 4905[.1 +.99] | 22114300-5 | Mapy |

| 4905.99 | 22114310-8 | Mapy kadastralne |

| 4905.99 | 22114311-5 | Przebitki |

| 4904 | 22114400-6 | Zeszyty nutowe |

| 4901.91 | 22114500-7 | Encyklopedie |

| 4901 + 4903 | 22120000-7 | Wydawnictwa |

| 4901 + 4903 | 22121000-4 | Wydawnictwa techniczne |

| 4901.99 | 22130000-0 | Przewodniki |

| 4901[.10 +.99] | 22140000-3 | Ulotki |

| 4901[.10 +.99] | 22150000-6 | Broszury |

| 4901[.10 +.99] | 22160000-9 | Broszurki |

| 4902 | 22200000-2 | Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny |

| 4902.1 | 22210000-5 | Gazety |

| 4902.9 | 22211000-2 | Dzienniki |

| 4902.9 | 22212000-9 | Czasopisma |

| 4902.9 | 22212100-0 | Wydawnictwa seryjne |

| 4902.9 | 22213000-6 | Magazyny |

| 4909 + 4911 | 22300000-3 | Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki |

| 4909.00.1 + 4911.91 | 22310000-6 | Karty pocztowe |

| 4911.91 | 22312000-0 | Obrazki |

| 4911.91 | 22313000-7 | Kalkomanie |

| 4911.91 | 22314000-4 | Projekty |

| 4911.91 | 22315000-1 | Fotografie |

| 4909 | 22320000-9 | Karty okolicznościowe |

| 4909 | 22321000-6 | Karty bożonarodzeniowe |

| 4907 + 9704 | 22400000-4 | Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki |

| 4907 + 9704 | 22410000-7 | Znaczki |

| 4907 + 9704 | 22411000-4 | Znaczki pocztowe |

| 4907 + 9704 | 22412000-1 | Nowe znaczki |

| 49 07.00.90 | 22413000-8 | Znaczki skarbowe |

| 4907.00.10 | 22420000-0 | Papier ze znakiem wodnym |

| 4907.00.30 | 22430000-3 | Banknoty |

| 4907[.00.30 + 00.90] | 22440000-6 | Formularze czeków |

| 4907.00.30 | 22450000-9 | Papiery wartościowe |

| 49 07.00.90 | 22451000-6 | Paszporty |

| 49 07.00.90 | 22452000-3 | Zamówienia pocztowe |

| 4911.10 | 22460000-2 | Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki |

| 4911.10.10 | 22461000-9 | Katalogi |

| 4911.10 | 22462000-6 | Materiały reklamowe |

| 4901.99 | 22470000-5 | Podręczniki |

| 4901.99 | 22471000-2 | Instrukcje komputerowe |

| 4901.99 | 22472000-9 | Instrukcje |

| 4901.99 | 22473000-6 | Instrukcje techniczne |

| 4911.99 + 4820.40 | 22820000-4 | Formularze |

| 4911.99 + 4820.40 | 22822000-8 | Formularze urzędowe |

| 4911.99 + 4820.40.10 | 22822100-9 | Ciągłe formularze urzędowe |

| 4911.99 + 48 20.40.90 | 22822200-0 | Formularze urzędowe inne, niż ciągłe |

| 4820 + 4910 | 22860000-6 | Zadrukowane wyroby papiernicze z wyjątkiem formularzy |

| 4820.90 + 4910 | 22869000-9 | Terminarze |

| 4910 | 22869200-1 | Kalendarze |

| 4911.99 | 22900000-9 | Różne druki |

| 4911.99 | 22910000-2 | Formularze podatku drogowego |

| 4911.99 | 22920000-5 | Prawa jazdy |

| 4911.99 | 22930000-8 | Dowody osobiste |

| 4911.99 | 22940000-1 | Pozwolenia |

| 4911.99 | 22950000-4 | Wejściówki i przepustki |

| 4911.99 | 22960000-7 | Druki na zamówienie |

| 4911.99 | 22980000-3 | Bilety |

| 4911.99 | 22981000-0 | Bilety przewozowe |

65Nakrycia głowy i ich części

| 6501-6505 + 6506[.92 +.99] + 6507 | 18440000-5 | Kapelusze i nakrycia głowy |

| 6503-6505 | 18441000-2 | Kapelusze |

| 6503-6505 + 6506[.92 +.99] + 6507 | 18443000-6 | Nakrycia głowy i dodatki |

| 6507 | 18443100-7 | Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy |

| 6506.99 | 18443200-8 | Metalowe nakrycia głowy |

| 6503-6505 | 18443300-9 | Włókiennicze nakrycia głowy |

| 6505.9 | 18443310-2 | Berety |

| 6503-6505 | 18443320-5 | Czapki |

| 6503-6505 | 18443330-8 | Kaptury |

| 6505.9 | 18443340-1 | Czapeczki |

| 6507 | 18443400-0 | Wiązania do nakryć głowy |

| 6507 | 18443500-1 | Osłony przeciwsłoneczne |

| 6506.99 | 18444000-3 | Ochronne nakrycia głowy |

| 6506.99 | 18444100-4 | Zabezpieczające nakrycia głowy |

| 6506.99 | 18444110-7 | Hełmy |

| 6506.99 | 18444200-5 | Kapelusze utwardzane |

| 6506.91 | 25245100-1 | Hełmy przeciwuderzeniowe |

| 6506.91 | 25245200-2 | Kapelusze z gumy lub tworzyw sztucznych |

66Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części

| 4201 + 6602 + 6603[.1 +.9] | 19210000-1 | Wyroby rymarskie |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 +.9] | 19212000-5 | Szpicruty |

| 4201 + 6602 + 6603[.1 +.9] | 19213000-2 | Bicze |

| 6601-6603 | 36650000-2 | Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski i stołki myśliwskie |

| 6601 | 36651000-9 | Osłony przeciwsłoneczne |

| 6601 | 36652000-6 | Parasole |

| 6602 | 36653000-3 | Stołki myśliwskie |

| 6602 | 36654000-0 | Laski |

| 6603 | 36655000-7 | Części, wykończenia i akcesoria parasoli, osłony przeciwsłoneczne, laski i podobne wyroby |

67Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów ludzkich

| 6702 + 7117 | 36630000-6 | Wyroby sztuczne |

| 6702 | 36631000-3 | Sztuczne owoce |

| 6702 | 36632000-0 | Sztuczne kwiaty |

| 6702 | 36633000-7 | Sztuczna trawa |

| 6702 | 36634000-4 | Sztuczne trawniki |

| 6703 + 6704 + 9615 + 9616 | 36675000-3 | Wyroby do pielęgnacji włosów |

| 6704 | 36675200-5 | Peruki |

68Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów

| 2515 + 2516 + 6801 | 14110000-5 | Kamień budowlany |

| 2516 + 6801 | 14112000-9 | Różne kamienie budowlane |

| 2516.1 + 6801 | 14112400-3 | Kamienie krawężnikowe |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14122200-4 | Dolomit |

| 2514 + 6802 + 6803 | 14130000-1 | Łupek |

| 2801 + 2818 + 6804 + 6805 | 26910000-0 | Wyroby ścierne |

| 6804 | 26911000-7 | Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice |

| 6804[.1 +.2] | 26911100-8 | Kamienie młyńskie |

| 6804[.1 +.2] | 26911200-9 | Kamienie szlifierskie |

| 6804.2 | 26911300-0 | Ściernice |

| 6805 | 26912000-4 | Proszek lub ziarno ścierne |

| 6807 | 28811500-5 | Tworzywa izolacyjne |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812300-0 | Przegrody |

| 3925 + 4418 + 6809 | 28812310-3 | Ścianki działowe |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Dach |

| 4418.50 + 6807.10.10 + 6811.20.11 | 28812500-2 | Tworzywa dachowe |

| 6806.9 | 28812600-3 | Izolacja dźwiękoszczelna |

| 4404 + 4418 + 6810.91 + 7308.9 | 28812700-4 | Belki |

| 6801 + 6802 + 6803 + 6810 + 6811.2 + 6901 + 6902 + 6904 + 6908 | 28813100-5 | Materiały chodnikowe |

| 6801 | 28813120-1 | Płyty chodnikowe |

| 6802 | 28813130-4 | Kamienie chodnikowe |

| 6801 | 28813140-7 | Kamień drogowy |

| 6801 + 6901.1 + 6902 + 6907 + 6908 + 7016 | 28813200-6 | Płytki |

| 2715 + 6807 | 28813300-7 | Tworzywa powlekane |

| 2715 + 6807 | 28813310-0 | Powlekane tworzywa drogowe |

| 2715 + 6807 | 28813320-3 | Powlekany kamień drogowy |

| 2715 + 6807 | 28813330-6 | Okładziny |

| 6810 + 9406.00.9 | 28814200-3 | Produkty betonowe |

| 6810.9 | 28814210-6 | Dźwigary betonowe |

| 6810.9 | 28814220-9 | Maszty betonowe |

| 6810.9 | 28814230-2 | Słupy betonowe |

| 6810.99 | 28814240-5 | Rury i osprzęt betonowy |

| 6810.9 | 28814250-8 | Słupy betonowe |

| 6810.9 | 28814260-1 | Kołki betonowe |

| 6809.1 + 6810.1 | 28814270-4 | Sztaby betonowe |

| 6810.1 | 28814280-7 | Podkłady betonowe |

69Wyroby ceramiczne

| 6911 | 26211000-0 | Zastawa stołowa, kuchenna i artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe z porcelany, również chińskiej |

| 6911.10 | 26211100-1 | Zastawa stołowa z porcelany, również chińskiej |

| 6911.10 | 26211110-4 | Talerze z porcelany, również chińskiej |

| 6911.10 | 26211120-7 | Naczynia z porcelany, również chińskiej |

| 6911.10 | 26211130-0 | Filiżanki i sosjerki z porcelany, również chińskiej |

| 6911.10 | 26211200-2 | Zastawa kuchenna z porcelany, również chińskiej |

| 6911 | 26211300-3 | Wazony na kwiaty z porcelany, również chińskiej |

| 6911.90 | 26211400-4 | Wyroby toaletowe z porcelany, również chińskiej |

| 6911 | 26211500-5 | Artykuły gospodarstwa domowego z porcelany, również chińskiej |

| 6912 | 26212000-7 | Ceramiczna zastawa stołowa inna niż z porcelany, również chińskiej, zastawa kuchenna i artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe |

| 6912 | 26212100-8 | Ceramiczna zastawa stołowa |

| 6912 | 26212110-1 | Talerze |

| 6912 | 26212120-4 | Naczynia |

| 6912 | 26212130-7 | Ceramiczne filiżanki i sosjerki |

| 6912 | 26212200-9 | Ceramiczna zastawa kuchenna |

| 6912 | 26212300-0 | Wazony na kwiaty |

| 6913 | 26213000-4 | Ozdobne wyroby ceramiczne |

| 6910 | 26214000-1 | Ceramiczny, sanitarny osprzęt gospodarstwa domowego |

| 6910 | 26214100-2 | Zlewozmywaki i umywalki |

| 6910 | 26214110-5 | Zlewozmywaki |

| 6910 | 26214120-8 | Umywalki |

| 6910 | 26214200-3 | Wanny |

| 6910 | 26214300-4 | Miski klozetowe i rezerwuary |

| 6910 | 26214310-7 | Miski klozetowe |

| 6910 | 26214320-0 | Rezerwuary |

| 6910 | 26214400-5 | Bidety |

| 6910 | 26214500-6 | Pisuary |

| 6909[.11 +.12 +.19] | 26240000-2 | Techniczne wyroby ceramiczne |

| 6909.11 | 26241000-9 | Porcelanowe wyroby do użytku laboratoryjnego, chemicznego lub technicznego |

| 6909.11 | 26241100-0 | Wyroby do użytku laboratoryjnego z porcelany, również chińskiej |

| 6909.11 | 26241200-1 | Wyroby do użytku technicznego z porcelany, również chińskiej |

| 6909.11 | 26241300-2 | Wyroby do użytku chemicznego z porcelany, również chińskiej |

| 6909.9 | 26251000-2 | Wyroby ceramiczne do użytku w rolnictwie, ogrodnictwie i przewozie lub do pakowania towarów |

| 6909.9 | 26251100-3 | Wyroby ceramiczne do użytku w rolnictwie |

| 6909.9 | 26251200-4 | Wyroby ceramiczne do użytku w ogrodnictwie |

| 6909.9 | 26251300-5 | Wyroby ceramiczne do użytku w transporcie lub pakowaniu towarów |

| 6914 | 26252000-9 | Wyroby ceramiczne inne, niż konstrukcyjne |

| 3816 + 6901-6903 + 6908 | 26260000-8 | Ogniotrwałe wyroby ceramiczne |

| 69 01.00.90 + 6902 | 26261000-5 | Płytki ceramiczne |

| 69 01.00.90 + 6902 | 26262000-2 | Płyty ceramiczne |

| 6908 | 26264000-6 | Kafle ceramiczne |

| 6904 | 28811100-1 | Cegły |

| 6901-6914 | 28811300-3 | Ceramika |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Dach |

| 6801 + 6802 + 6803 + 6810 + 6811.2+ 6901 + 6902 + 6904 + 6908 | 28813100-5 | Materiały chodnikowe |

| 6801 + 6901.1 + 6902 + 6907 + 6908 + 7016 | 28813200-6 | Płytki chodnikowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Przewody rurowe i osprzęt |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Odprowadzające przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 +7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 +7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza i stali |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i rury |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Rury i osprzęt |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Zastawa kuchenna |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671110-9 | Naczynia |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671120-2 | Filiżanki i szklanki |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671121-9 | Filiżanki |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671122-6 | Zestawy |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671130-5 | Pojemniki na żywność |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671160-4 | Tacki |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Zastawa stołowa i kuchenna |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Zastawa stołowa |

| 6911 + 6912 | 36671300-8 | Porcelana i zastawa kuchenna |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36672200-4 | Tacki na żywność |

| 3922 + 4818 + 4803 + 6910 | 36713000-2 | Wyroby higieniczne |

70Szkło i wyroby ze szkła

| 5801-5803 + 5806 + 6001 + 7019[.4 +.5] | 17140000-5 | Tkaniny specjalne |

| 7003-7005 | 26110000-2 | Szkło |

| 7003-7005 | 26111000-9 | Szkło okienne |

| 7003 | 26111100-0 | Szkło nieobrobione |

| 7005 | 26111200-1 | Szkło typu "float" |

| 7003-7005 | 26111300-2 | Szkliwa ścienne |

| 7003-7009 | 26120000-5 | Szkło płaskie |

| 7006-7009 | 26121000-2 | Szkło kształtowane |

| 7007 | 26121200-4 | Szkło bezodpryskowe |

| 7009 | 26121300-5 | Lustra szklane |

| 7008 | 26121400-6 | Szkło izolujące |

| 7010-7013 | 26130000-8 | Wyroby ze szkła naczyniowego |

| 7010[.2 +.9] | 26131000-5 | Szklane butle, słoje, fiolki i pojemniki |

| 7010.[91. 2 + 92.2 + 93. 2 + 34.2] | 26131100-6 | Butle szklane |

| 7010[.91. 1 + 92.1 + 93. 1 + 94.1] | 26131200-7 | Słoje szklane |

| 7010[.2 +.9] | 26131300-8 | Fiolki szklane |

| 7010[.2 +.9] | 26131400-9 | Pojemniki szklane |

| 7013.2 | 26132000-2 | Szklanki do napojów |

| 7013 | 26133000-9 | Wyroby szklane |

| 7013.3 | 26133100-0 | Szklana zastawa stołowa |

| 7013.3 | 26133110-3 | Dekantery |

| 7013.3 | 26133200-1 | Szklana i ceramiczna zastawa stołowa i kuchenna |

| 7013[.29.10 + 39.10] | 26133300-2 | Wyroby ze szkła hartowanego |

| 7013 | 26133400-3 | Ceramiczne wyroby szklane |

| 7012 | 26134000-6 | Szklane wkłady do pojemników próżniowych |

| 7012 | 26134100-7 | Szklane wkłady do termosów |

| 7019 | 26140000-1 | Włókno szklane |

| 7019 | 26141000-8 | Wyroby z włókna szklanego |

| 7019.31 | 26141100-9 | Maty z włókna szklanego |

| 7019[.4 +.5 +.9] | 26141200-0 | Tkaniny z włókna szklanego |

| 7019.3 | 26141300-1 | Pokrycia z włókna szklanego |

| 7001 + 7002 + 7016 | 26151000-1 | Szkło półobrobione |

| 7001 + 7002 | 26151100-2 | Bańki szklane, pręty lub rury |

| 7002.10 | 26151110-5 | Bańki szklane |

| 7002.20 | 26151120-8 | Pręty szklane |

| 7002.30 | 26151130-1 | Rury szklane |

| 7002.10 | 26151140-4 | Globusy |

| 7016 | 26151200-3 | Kształtowane, chodnikowe bloki szklane, cegły lub płytki |

| 7010.1 + 7011 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018.1 + 8546.1 + 9405.91 | 26152000-8 | Szkło techniczne |

| 7011 | 26152100-9 | Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych |

| 7011 | 26152110-2 | Obudowy szklane |

| 7011.20 | 26152120-5 | Lampy kineskopowe |

| 7015 | 26152200-0 | Szkło do zegarów, zegarków lub okularów |

| 7015 | 26152210-3 | Szkło do zegarów |

| 7015 | 26152220-6 | Szkło do zegarków |

| 7015.10 | 26152230-9 | Szkło okularowe |

| 7010.1 + 7017 | 26152300-1 | Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane |

| 7017 | 26152320-7 | Higieniczne wyroby szklane |

| 7010.1 + 7017 | 26152330-0 | Laboratoryjne wyroby szklane |

| 7017 | 26152331-7 | Płytki Petriego |

| 7017 | 26152339-3 | Probówki |

| 7017 | 26152340-3 | Farmaceutyczne wyroby szklane |

| 7017.10 | 26152350-6 | Ampułki szklane |

| 7014 | 26152600-4 | Elementy optyczne ze szkła |

| 7018.10 | 26152700-5 | Ozdoby szklane |

| 6801 + 6901.1 + 6902 + 6907 + 6908 + 7016 | 28813200-6 | Tłuczeń |

| 7002 + 8310 | 28813500-9 | Oznakowanie drogowe |

| 7002 | 28813510-2 | Elementy szklane do znakowania dróg |

| 7016.9 | 28815400-2 | Osłony przeciwsłoneczne |

| 6303 + 7011 + 8539 + 8540 | 28815800-6 | Osprzęt wewnętrzny do budynków |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815820-2 | Reflektory fluorescencyjne |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815821-9 | Świetlówki fluorescencyjne |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815822-6 | Żarówki i lampy fluorescencyjne |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Osprzęt miejski |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Elementy oznakowania |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Tworzywa sygnalizacyjne |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 +6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Zastawa kuchenna |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671110-9 | Naczynia |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671120-2 | Filiżanki i szklanki |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671121-9 | Filiżanki |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671122-6 | Zestawy |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671130-5 | Pojemniki na żywność |

| 3924 + 7310 + 7612 | 36671140-8 | Kanistry na wodę |

| 7012 + 9617 | 36671150-1 | Termosy |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36671160-4 | Tacki |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Zastawa stołowa i kuchenna |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Zastawa stołowa |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

| 3924 + 6911 + 6912 + 7013 | 36672200-4 | Tacki na żywność |

71Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i wyroby z nich; sztuczna biżuteria; monety

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14520000-2 | Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521000-9 | Kamienie szlachetne i półszlachetne |

| 7103.1 | 14521100-0 | Kamienie szlachetne |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521110-3 | Diamenty |

| 7103.1 | 14521120-6 | Rubiny |

| 7103.1 | 14521130-9 | Szmaragdy |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521140-2 | Pył lub proszek z kamieni szlachetnych |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521200-1 | Kamienie półszlachetne |

| 7102.1 + 7102.31 + 7103.1 | 14521210-4 | Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych |

| 2513 + 7102.2 | 14522000-6 | Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne |

| 7102.2 | 14522200-8 | Diamenty przemysłowe |

| 7102.2 | 14522300-9 | Szmergiel |

| 7102.2 | 14522400-0 | Materiały ścierne naturalne |

| 2837-2840 + 2842 + 2845-2847 + 7104.1 | 24135000-9 | Różne nieorganiczne chemikalia |

| 7104.1 | 24135400-3 | Kwarc piezoelektryczny |

| 2851 + 7104.2 | 24137000-3 | Kamienie syntetyczne |

| 7104.2 | 24137100-4 | Syntetyczne kamienie szlachetne |

| 7104.2 | 24137200-5 | Syntetyczne kamienie półszlachetne |

| 7106-7112 | 27400000-9 | Metale szlachetne i metale platerowane metalami szlachetnymi |

| 7106-7112 | 27410000-2 | Metale szlachetne |

| 7106 + 7108 + 7110 | 27411000-9 | Nieobrobione plastycznie wyroby półszlachetne |

| 7106[.1 +.91] | 27411100-0 | Srebro nieobrobione plastycznie lub sproszkowane |

| 7106.1 | 27411110-3 | Proszek srebrny |

| 7106.91 | 27411120-6 | Srebro nieobrobione plastycznie |

| 7106.92 | 27411200-1 | Srebro półobrobione |

| 7108[.11 +.12] | 27412000-6 | Złoto nieobrobione plastycznie lub sproszkowane |

| 7110.11 | 27413000-3 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub sproszkowana |

| 7112 | 27414000-0 | Odpady i złom metali szlachetnych |

| 7112 | 27420000-5 | Metale platerowane metalami szlachetnymi |

| 7112[.1 +.2 +.9] | 27421000-2 | Metale zwykłe platerowane srebrem lub złotem |

| 7112.2 | 27422000-9 | Metale zwykłe platerowane platyną |

| 7118 | 28551000-9 | Matryce do bilonu |

| 7101.22 + 7115 + 7118 | 36200000-3 | Biżuteria i podobne wyroby |

| 7101.22 + 7115 + 7118 | 36210000-6 | Monety i medale |

| 7118 | 36211000-3 | Monety |

| 7115 | 36212000-0 | Medale |

| 7101.22 + 7102.39 + 7103.9 + 7104.9 + 7113-7117 | 36220000-9 | Wyroby z biżuterii |

| 7101.22 | 36221000-6 | Perły |

| 7114 | 36222000-3 | Wyroby złotnicze |

| 7115 + 7116 | 36223000-0 | Wyroby z metali szlachetnych |

| 7102.39 + 7103.9 + 7104.9 | 36224000-7 | Wyroby z metali szlachetnych lub półszlachetnych |

| 7114.11 | 36225000-4 | Wyroby srebrzarskie |

| 7113-7117 | 36226000-1 | Podarunki ofiarowane pracownikom z chwilą odprawy |

| 6702 + 7117 | 36630000-6 | Wyroby sztuczne |

| 7117 | 36635000-1 | Sztuczna biżuteria |

| 7118 | 36960000-8 | Żetony |

72Żelazo, żeliwo i stal

| 7201-7207 | 27110000-9 | Zwykłe żelazo i stal |

| 7201 | 27111000-6 | Surówka |

| 7202.1 | 27112000-3 | Wyroby żelazawo - manganowe |

| 7203 | 27113000-0 | Wyroby żelazawe |

| 7206 + 7207[.11.1 +.12.1 + .19(.11-.16 +.31) +.20(.11-.17 + .32 +.51-.57 +.71)] | 27114000-7 | Żelazo |

| 7206 + 7207[.11.1 +.12.1 + .19(.11-.16 +.31) +.20(.11-.17 + .32 +.51-.57 +.71)] | 27114100-8 | Wlewki z żelaza |

| 7206 + 7207[.11.1 +.12.1 + .19(.11-.16 +.31) +.20(.11-.17 + .32 +.51-.57 +.71)] + 7218[.1 + .91.1 +.99(.11 +.2)] + 7224[.1 + .90(.0 +.15 +.3)] | 27115000-4 | Stal |

| 7206 + 7207[.11.1 +.12.1 + 19(.11-.16 +.31) +.20(.11-.17 +.32 +.51-.57 +.71)] + 7218[.1 +.91.1 + .99(.11 +.2)] + 7224[.1 + .90(.0 +.15 +.3)] | 27120000-2 | Wlewki ze stali stopowej |

| 7213 + 7214[.2 +.9] + 7215.90.1 + 7221 + 7222[.1 +.30.1] + 7227 + 7228[.10(.1 +.3) +.20(.1 +.3) + .3 +.60.1 +.8] | 27140000-8 | Sztaby i pręty |

| 7213 + 7221 + 7227 | 27141000-5 | Sztaby i pręty walcowane na gorąco |

| 2618 + 2619 + 7204[.1-.5] | 27190000-3 | Żużel, popioły, żelazawe odpady i złom |

| 7204.5 | 27191000-0 | Odpady przetapiane |

| 7222.30[.5 +.91] + 7228[.10.5 +.4] | 27311000-8 | Sztaby i pręty ze stali stopowej |

| 7222.40.(.93 +.99) + 7228.70.9 | 27312000-5 | Kątowniki, kształtki i odcinki ze stali stopowej |

| 72 22.40.91 | 27313000-2 | Wyroby ze stali nierdzewnej |

| 7211[.23.9 +.29(.5 +.9) + 90.9] + 7212[.10.99 +.20.9 +.30.9 + .40.98 +.50(.7 +.9) +.60(.93 + .99)] + 7220[.20(.3-.9) + .90(.39 +.9)] + 7226[.11.9 + 19.9 +.20.8 +.92.9 +.93.8 + .94.8 +.99.8] | 27321000-1 | Wyroby walcowane płaskie |

| 7211[.23.9 +.29(.5 +.9) + 90.9] + 7212[10.99 + 20.9 + 30.9 + .40.98 +.50(.7 +.9) +.60(.93 +.99)] | 27321100-2 | Wyroby walcowane na gorąco z żelaza |

| 7220[.20(.3-.9) +.90(.39 +.9)] + 7226[.11.9 +.19.9 +.20.8 + 929 + 93.8 +.94.8 +.99.8] | 27321200-3 | Wyroby walcowane na gorąco ze stali |

| 72 22.40.91 | 27331000-4 | Wyroby składane ze stali |

| 72 22.40.91 | 27331100-5 | Kątowniki, kształtki i odcinki |

| 72 22.40.91 | 27331110-8 | Przewody elektryczne inne, niż rurowe |

| 7216[.61 +.91] | 27332000-1 | Wyroby składane z żelaza |

| 7212 + 7223 + 7229 | 27341000-7 | Drut |

| 7223 + 7229 | 27341100-8 | Drut stalowy |

| 7223 + 7229 | 27341200-9 | Drut ze stopu |

| 7202[.19 +.4 +.6] | 27351000-0 | Inne niż EWWiS |

| 7202.19 | 27351100-1 | Żelazomangan |

| 7202.4 | 27351200-2 | Żelazochrom |

| 7202.6 | 27351300-3 | Żelazonikiel |

| 7205 | 27353000-4 | Granulaty i proszki z żelaza i stali |

| 7207[.11.9 +.12.9 +.19(.19 +.39 +.9) +.20(.19 +.39 +.59 +.79 +.9)] + 7218[.91.9 +.99(.19 +.9)] + 7224.90[.19 +.9] | 27354000-1 | Półwyroby |

| 7207[.11.9 +.12.9 +.19(.19 +.39 +.9) +.20(.19 +.39 +.59 +.79 +.9)] | 27354100-2 | Półwyroby z żelaza |

| 7207[.11.9 +.12.9 +.19(.19 +.39 +.9) + .20(.19 +.39 +.59 +.79 +.9)] | 27354200-3 | Półwyroby ze stali |

| 7218[.91.9 +.99(.19 +.9)] + 7224.90[.19 +.9] | 27354210-6 | Półwyroby ze stali nierdzewnej |

| 7214.1 | 27355000-8 | Kute produkty z żelaza |

| 7201 + 7202 + 7206 + 7401 + 7403 + 7601 | 28419000-2 | Przewodniki |

| 7206 + 7601 | 28419100-3 | Przewodniki ze stali lub aluminium |

| 7216.6 | 28841000-9 | Przewodniki stalowe |

73Wyroby z żelaza i stali

| 7304.5 + 8545 | 27130000-5 | Wyroby ze stali węglowej |

| 7304.5 | 27131000-2 | Przewody rurowe ze stali węglowej |

| 7304.5 | 27132000-9 | Rury ze stali węglowej |

| 7302 | 27150000-1 | Materiały do budowy torów kolejowych |

| 7302[.10(.3 +.9) +.2 +.40.1 +.90.1] | 27151000-8 | Materiały z żelaza lub stali do budowy torów kolejowych |

| 7302[.10(.3 +.9) +.2 +.40.1 +.90.1] | 27151100-9 | Materiały do budowy torów kolejowych z żelaza |

| 7302[.10(.3 +.9) +.2 +.40.1 +.90.1] | 27151200-0 | Materiały do budowy torów kolejowych ze stali |

| 7302[.10(.3 +.9) +.2 +.9 | 27152000-5 | Szyny z żelaza lub stali |

| 7302[.10(.3 +.9) +.2 +.40.1 +.90.1] | 27152100-6 | Szyny z żelaza |

| 7302[.10(.3 +.9) +.2 +.40.1 +.90.1] | 27152200-7 | Szyny ze stali |

| 7302[.2 + 40.1 +.9] | 27152300-8 | Materiały do budowy torów kolejowych walcowane na gorąco |

| 7302.40.1 | 27152310-1 | Nakładki stykowe i podkładki walcowane |

| 7302.9 | 27152320-4 | Walcowane iglice suwnicowe |

| 7302.2 | 27152330-7 | Walcowane podkłady kolejowe i trawersy |

| 7303-7307 | 27200000-7 | Rury |

| 7303-7307 | 27210000-0 | Rury z żelaza i osprzęt |

| 7303-7307 | 27211000-7 | Rury, przewody rurowe i profile gięte |

| 7303-7307 | 27211100-8 | Przewody rurowe i rury z żelaza |

| 7307 | 27212000-4 | Różny osprzęt do przewodów rurowych |

| 7307 | 27212100-5 | Mechanizmy sprzęgające |

| 7307.21 | 27212110-8 | Adaptory kołnierzowe |

| 7307.1 | 27212200-6 | Zaciski i kołnierze naprawcze |

| 7307.1 | 27212300-7 | Łuki, teowniki i osprzęt do przewodów rurowych |

| 7304-7307 | 27220000-3 | Rury stalowe i osprzęt |

| 7304-7306 | 27221000-0 | Profile gięte |

| 7307 | 27222000-7 | Osprzęt do rur |

| 7307.21 | 27222100-8 | Kołnierze |

| 7307[.2 +.9] | 27222200-9 | Gwintowany osprzęt do rur |

| 7307[.2 +.9] | 27222300-0 | Nieodlewany osprzęt do rur |

| 7307[.2 +.9] | 27222400-1 | Kolanka i łuki spawane |

| 7307[.2 +.9] | 27222500-2 | Osprzęt spawalniczy |

| 7301.2 + 7302 | 27356000-5 | Wyroby do budowy torów kolejowych |

| 7301.2 | 27356100-6 | Kątowniki, kształtki i odcinki dla kolei z żelaza lub stali spawalniczej |

| 7302[.10.1 +.3 +.40.9 +.90(.3 +.9)] | 27356200-7 | Materiały do budowy torów kolejowych z żelaza lub stali |

| 7302.10.1 | 27356210-0 | Szyny przewodzące prąd |

| 7302.3 | 27356220-3 | Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań |

| 7302.4 | 27356230-6 | Nakładki stykowe i podkładki pod szyny |

| 7302.90.3 | 27356240-9 | Zaciski szynowe, podkładki i łączenia |

| 7302.90.9 | 27356250-2 | Siodełka szynowe i kliny siodełkowe |

| 7301.1 + 7308[.1 +.2 +.4 +.9] + 7610.9 + 8426 | 28112000-0 | Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części, z wyłączeniem budynków z gotowych elementów |

| 7308.1 | 28112100-1 | Mosty z żelaza lub stali |

| 7308.1 | 28112110-4 | Odcinki mostów z żelaza lub stali |

| 7308.1 | 28112111-1 | Odcinki mostów żelaznych |

| 7308.1 | 28112112-8 | Odcinki mostów ze stali |

| 7308.1 | 28112120-7 | Stalowe konstrukcje mostów |

| 7308.1 | 28112130-0 | Żelazne konstrukcje mostów |

| 7308.2 + 8426 | 28112200-2 | Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe |

| 7308.2 + 8426 | 28112210-5 | Półmaszty |

| 7308.2 + 8426 | 28112211-2 | Maszty wiertnicze |

| 7308.2 | 28112212-9 | Stałe maszty wiertnicze |

| 7308.2 | 28112220-8 | Słupy stalowe i żerdzie |

| 7308.2 | 28112221-5 | Słupy stalowe |

| 7308.2 | 28112222-2 | Stalowe słupy przesyłowe energii elektrycznej |

| 7308.2 | 28112223-9 | Wsporniki słupów stalowych |

| 7308.2 | 28112224-6 | Słupy do podtrzymywania linii napowietrznych |

| 7308.2 | 28112225-3 | Słupy energetyczne |

| 7308.2 | 28112230-1 | Wieże |

| 7308.2 | 28112231-8 | Wieże żelazne |

| 7308.2 | 28112232-5 | Wieże stalowe |

| 7308.2 | 28112233-2 | Wieże wodne |

| 7308.2 | 28112240-4 | Dźwigary |

| 7308.2 | 28112250-7 | Maszty |

| 7308.2 | 28112260-0 | Maszty radiowe lub telewizyjne |

| 7308.2 | 28112261-7 | Maszty radiowe |

| 7308.2 | 28112262-4 | Maszty telewizyjne |

| 7308.2 | 28112263-1 | Maszty kratowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112300-3 | Konstrukcje i ich części z żelaza, stali lub aluminium |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112310-6 | Rusztowania |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112311-3 | Filary |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112312-0 | Wsporniki |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112313-7 | Wsporniki |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112314-4 | Złącza do podtrzymywania przewodów rurowych |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112315-1 | Sprzęt do rusztowań |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112316-8 | Zaciski filarów |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112317-5 | Konstrukcje rusztowań |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112318-2 | Wsporniki do przewodów rurowych |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112320-9 | Konstrukcje metalowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112321-6 | Wiaty autobusowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112322-3 | Budki telefoniczne |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112329-2 | Ekrany ochronne |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112330-2 | Konstrukcje aluminiowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112380-7 | Części konstrukcji metalowych |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112381-4 | Okładziny |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112382-1 | Tamy przeciwpowodziowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112383-8 | Zapory |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112390-0 | Śluzy |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112391-7 | Bramy śluzowe |

| 7301.1 | 28112400-4 | Ścianki palowe |

| 7301.1 | 28112410-7 | Ścianki szczelne |

| 7308.3 + 7610.1 | 28121000-6 | Okna i podobne elementy |

| 7308.3 | 28121100-7 | Okna z żelaza lub stali i podobne elementy |

| 7308.3 | 28121110-0 | Progi z żelaza lub stali |

| 7308.3 | 28121120-3 | Okiennice z żelaza lub stali |

| 7308.3 | 28121130-6 | Okna z żelaza lub stali |

| 7308.3 | 28121131-3 | Ramy okienne z żelaza lub stali |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122000-3 | Okna, drzwi i podobne elementy |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122100-4 | Okna |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122110-7 | Ramy okienne |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122111-4 | Zestawy z szybami podwójnymi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122200-5 | Drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122210-8 | Otwory drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122211-5 | Framugi drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122212-2 | Panele drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122213-9 | Progi drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122214-6 | Drzwi z żelaza lub stali |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122220-1 | Drzwi przeciwpożarowe |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122230-4 | Drzwi przesuwane |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122240-7 | Drzwi garażowe |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122300-6 | Bramy |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122310-9 | Bramy dojazdowe |

| 7309 + 7611 | 28211000-4 | Zbiorniki metalowe |

| 7309 + 7611 | 28211100-5 | Cylindry powietrza |

| 7309 + 7611 | 28211110-8 | Cylindry sprężonego powietrza |

| 7309 + 7611 | 28211200-6 | Aparatura oddechowa |

| 7309 + 7611 | 28211210-9 | Aparaty oddechowe dla straży pożarnej |

| 7309 + 7611 | 28211220-2 | Aparaty oddechowe do nurkowania |

| 7309 | 28211300-7 | Zbiorniki z żelaza lub stali |

| 7309 + 7611 | 28211400-8 | Zbiorniki do przechowywania |

| 7309 + 7611 | 28211410-1 | Zbiorniki do przechowywania oleju |

| 7309 + 7611 | 28211420-4 | Zbiorniki do przechowywania osadu |

| 7309 + 7611 | 28211500-9 | Zbiorniki na wodę |

| 7309 + 7311 + 7611 + 7613 | 28211600-0 | Rezerwuary |

| 7311 + 7613 | 28212000-1 | Pojemniki na gaz skroplony |

| 7311 + 7613 | 28212100-2 | Cylindry gazu |

| 7311 + 7613 | 28212200-3 | Zbiorniki gazu |

| 7309 + 7611 | 28213000-8 | Duże pojemniki |

| 7309 + 7611 | 28213100-9 | Pojemniki z żelaza lub stali |

| 7309 + 7611 | 28213110-2 | Silosy |

| 7309 + 7611 | 28213200-0 | Pojemniki chłodzone |

| 7309 + 7611 | 28213210-3 | Komory wodne |

| 7309 + 7611 | 28213300-1 | Standardowe pojemniki do przewozu ładunków |

| 7309 + 7611 | 28213400-2 | Pojemniki do przechowywania |

| 7309 + 7611 | 28213500-3 | Pojemniki na wodę |

| 7309 + 7611 | 28213600-4 | Pojemniki na kółkach |

| 7309 + 7611 | 28213700-5 | Platformy zrzutowe na odpady |

| 7309 + 7611 | 28213800-6 | Pojemniki na tworzywa odpadowe |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214000-5 | Beczki |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214100-6 | Kosze do przechowywania |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214200-7 | Beczki z żelaza lub stali |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214300-8 | System pojemników do przechowywania |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214310-1 | Maszyny do układania w stosy |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214400-9 | Beczki aluminiowe |

| 7311 | 28215000-2 | Zbiorniki ciśnieniowe |

| 7311 | 28215100-3 | Stalowe zbiorniki ciśnieniowe |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28216000-9 | Bębny |

| 7310[.1 +.29] | 28216100-0 | Bębny z żelaza lub stali |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28216200-1 | Bębny na odpady |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28217000-6 | Pudła |

| 7310[.1 +.29] | 28217100-7 | Pudła z żelaza lub stali |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28217200-8 | Obudowy liczników |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28217300-9 | Pudła gotowe |

| 7309 + 7310[.1 +.2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218000-3 | Lekkie pojemniki metalowe, z korka, pokrywy do pojemników i wieka |

| 7309 + 7310[.1 +.2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218100-4 | Lekkie pojemniki metalowe |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28218400-7 | Puszki |

| 7310.29 | 28218410-0 | Puszki z żelaza lub stali |

| 7310.29 + 7612 | 28218420-3 | Puszki na żywność |

| 7309 + 7611 | 28219000-0 | Kadzie |

| 7322 + 8403 + 8404 | 28220000-0 | Grzejniki centralnego ogrzewania i kotły grzewcze i ich części |

| 7322 + 8403 | 28221000-7 | Grzejniki i kotły grzewcze |

| 7322.1 | 28221100-8 | Grzejniki |

| 7322.1 | 28221110-1 | Grzejniki centralnego ogrzewania |

| 7322.1 | 28221111-8 | Grzejniki centralnego ogrzewania nieogrzewane elektrycznie |

| 7322.1 | 28221112-5 | Części grzejników centralnego ogrzewania |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28411000-6 | Drut skręcony |

| 7313 | 28411100-7 | Drut skręcony z żelaza lub stali |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28412000-3 | Drut ogrodzeniowy |

| 7313 | 28412300-6 | Drut kolczasty |

| 7314 + 7414 | 28413000-0 | Ogrodzenia druciane |

| 7314 + 7414 | 28413100-1 | Siatka druciana ogrodzeniowa |

| 7314 + 7414 | 28413200-2 | Siatka druciana |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414000-7 | Klamry, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414100-8 | Klamry |

| 7317.00.2 + 7415.1 + 7616.1 | 28414200-9 | Gwoździe |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414300-0 | Gwoździe z szeroką główką |

| 7317.00.1 + 7415.1 + 7616.1 | 28414400-1 | Pinezki kreślarskie |

| 7319 | 28416000-1 | Igły do szycia lub druty dziewiarskie |

| 7319.10 | 28416100-2 | Igły do szycia |

| 7319.10 | 28416200-3 | Druty dziewiarskie |

| 7312 | 28418000-5 | Zawiesia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28420000-2 | Kabel i podobne wyroby |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421000-9 | Kabel |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421100-0 | Kabel energetyczny |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421120-6 | Kable niskiego i średniego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421130-9 | Kable niskiego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421140-2 | Kable średniego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421150-5 | Kable wysokiego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421200-1 | Kabel podwodny |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421210-4 | Kabel podmorski |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421400-3 | Kabel z osłoną |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421500-4 | Kable sygnalizacyjne |

| 7312 | 28421600-5 | Kabel z żelaza lub stali |

| 7312 | 28421610-8 | Kabel stalowy |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422000-6 | Akcesoria kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422100-7 | Ciągi kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422200-8 | Złącza kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422300-9 | Ciągi kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422400-0 | Zaciski kablowe |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 +8515 | 28510000-0 | Wyroby metalowe do łazienki i kuchni |

| 7324 + 7418.2 + 7615.2 | 28511000-7 | Metalowe wyroby sanitarne |

| 7324.9 + 7418.2 + 7615.2 | 28511100-8 | Krany |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Metalowa zastawa stołowa |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Metalowa zastawa kuchenna |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Naczynia do gotowania |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Stojaki na naczynia |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Metalowe artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Metalowe kosze na odpady |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Skrzynki na listy |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Metalowe kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kosze metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 +7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 +7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 7326.90.3 | 28527200-4 | Drabiny |

| 7326.90.3 | 28527210-7 | Drabiny do pojazdów strażackich |

| 7326.90.3 | 28527220-0 | Schodki składane |

| 7326.90.3 | 28527230-3 | Stopnie |

| 7326.9 | 28527300-5 | Sprzęt do przeładunku towarów |

| 7326.9 | 28527330-4 | Platformy do przeładunku towarów |

| 7326.9 | 28527340-7 | Olinowanie do przeładunku towarów |

| 7316 + 7907 | 28527700-9 | Elementy włazów |

| 7316 | 28527710-2 | Pudła powierzchniowe |

| 7316 | 28527720-5 | Skrzynie przybrzeżne |

| 7316 | 28527730-8 | Ramy włazów |

| 7316 | 28527740-1 | Pokrywy włazów |

| 7316 | 28527750-4 | Pokrywy upustów |

| 7316 | 28527760-7 | Pokrywy dojść |

| 7316 | 28527790-6 | Stopnie włazów z żelaza |

| 7316 | 28527800-0 | Kotwy |

| 7301[.1 +.2] + 7308[.4 +.9] +7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Osprzęt metalowy |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28528920-4 | Pręty metalowe |

| 7301.2 + 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28528930-7 | Kształtki metalowe |

| 7301.1 + 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28528940-0 | Arkusze metalowe |

| 7326.1 + 7419.91 + 8207 | 28528960-6 | Stemple metalowe |

| 7310 + 7612 + 8303 | 28552000-6 | Kasety na bilon |

| 7326 | 28553000-3 | Rękawy |

| 7308.4 + 7315.8 + 7610.9 | 28560000-5 | Podpórki i rozpórki górnicze |

| 7308.4 + 7610.9 | 28561000-2 | Pręty |

| 7308.40.1 | 28561100-3 | Podpórki górnicze |

| 7308.40.1 | 28562000-9 | Rozpórki górnicze |

| 7315.8 | 28564000-3 | Gąsienice |

| 7302 + 7303 + 7307 + 7311 + 7315-7318 + 7321-7325 | 28570000-8 | Wyroby z żeliwa |

| 7326.90.3 | 28581000-8 | Drabiny platformowe |

| 7326.90.3 | 28581100-9 | Drabiny strażackie |

| 7318[.1 +.2] + 7320 + 7415[.2 +.3] + 7416 + 7419.1 | 28710000-2 | Zaciski |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711000-9 | Zaciski gwintowane |

| 7318.1 + 7415.31 | 28711100-0 | Wkręty do drewna |

| 7318.13 + 7415[.32 +.39] | 28711200-1 | Wkrętaki lub pierścienie |

| 7318.14 + 7415.3 | 28711300-2 | Śruby nabijane |

| 7318.1 + 7415.32 | 28711400-3 | Śruby |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711500-4 | Zestawy złączy kołnierzowych |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711510-7 | Śruby i wkręty |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711520-0 | Śruby i wkręty do podkładów |

| 7318.16 + 7415.32 | 28711600-5 | Nakrętki |

| 7318.1 | 28711700-6 | Wyroby gwintowane z żelaza lub stali |

| 7318.2 | 28712000-6 | Zaciski z żelaza lub stali inne niż gwintowane |

| 7318.23 | 28712100-7 | Nity |

| 7318[.21 +.22] | 28712200-8 | Podkładki |

| 7318.24 | 28712300-9 | Przetyczki |

| 7318.29 | 28712400-0 | Stalowe nakładki stykowe |

| 7315[.2-.9] + 7419.1 | 28720000-5 | Łańcuch |

| 7315[.2-.9] + 7419.1 | 28721000-2 | Łańcuch naczepowy |

| 7315.9 + 7419.1 | 28722000-9 | Części łańcuchów |

| 7320 + 7416 | 28730000-8 | Sprężyny |

| 7308[.4-.9] + 7610.9 | 28812100-8 | Wiaty |

| 7308[.4-.9] + 7610.9 | 28812110-1 | Części wiat |

| 7308[.4-.9] + 7610.9 | 28812120-4 | Odcinki profilów |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Dach |

| 4404 + 4418 + 6810.91 + 7308.9 | 28812700-4 | Belki |

| 7306.6 + 7608[.1 +.2] | 28815100-9 | Kanały |

| 7321 + 7322 + 7417 + 7803 + 7805 +7806 | 28815200-0 | Tworzywa hydrauliczne i grzewcze |

| 7321.8 + 7322 + 7417 | 28815220-6 | Tworzywa grzewcze |

| 3925.3 + 7308.3 + 7610.1 | 28815300-1 | Okiennice |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821000-3 | Bariery zderzeniowe |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821100-4 | Bariery drogowe |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ogrodzenia |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823000-7 | Bariery ochronne |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823100-8 | Ogrodzenia ochronne |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823200-9 | Odbojnice |

| 7303 + 7307.9 | 28834000-7 | Łuki |

| 7308.3 | 28842000-6 | Ramy stalowe |

| 7326 | 28843000-3 | Palety stalowe |

| 7304-7307 | 28844000-0 | Stalowe przewody rurowe |

| 7308.9 | 28845000-7 | Znaki stalowe |

| 7308.9 | 28846000-4 | Odbojnice stalowe |

| 7308.9 | 28847000-1 | Tworzywa stalowe |

| 7308.9 | 28847100-2 | Płyty stalowe |

| 7326.9 | 28847200-3 | Pasek stalowy |

| 7308.9 | 28847300-4 | Arkusze stalowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Przewody rurowe i osprzęt |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Odprowadzające przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3+.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 +7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza lub stali |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i rury |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Rury i osprzęt |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483 + 8505.2 | 29140000-2 | Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483.9 | 29142000-6 | Części przekładni i elementów napędowych |

| 7315.19 + 8482.9 | 29142100-7 | Części przekładni zębatych |

| 7321 + 7322.9 + 7417 + 8419.1 | 29720000-2 | Nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego |

| 7321[.1 +.8] + 7417 + 8419.1 | 29721000-9 | Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym |

| 7321.1 + 7417 | 29721100-0 | Urządzenia do gotowania używane w gospodarstwie domowym |

| 7321.8 | 29721200-1 | Chłodziarki gazowe |

| 7322.9 | 29721300-2 | Nieelektryczne ogrzewacze powietrza lub dmuchawy gorącego powietrza |

| 7322.9 | 29721310-5 | Ogrzewacze powietrza |

| 7322.9 | 29721320-8 | Osuszacze powietrza |

| 7322.9 | 29721321-5 | Osuszacze sprężonego powietrza |

| 7321.9 | 29722000-6 | Części pieców, kuchenek, płyt grzewczych i sprzętu gospodarstwa domowego |

| 7321.9 | 29722100-7 | Części pieców |

| 7321.9 | 29722200-8 | Części kuchenek |

| 7321.9 | 29722300-9 | Części podgrzewaczy |

| 7302 + 8601-8609 | 29813000-1 | Urządzenia kolejowe |

| 7302 | 29813100-2 | Szyny i akcesoria |

| 7302 | 29813110-5 | Pręty |

| 7302 | 29813120-8 | Szyny kolejowe |

| 7302 | 29813130-1 | Szyny tramwajowe |

| 7302.2 | 29813140-4 | Podkłady |

| 7302.3 | 29813150-7 | Krzyżownice |

| 7302.3 | 29813160-0 | Poprzecznice |

| 7302.3 | 29813170-3 | Skrzyżowania |

| 7302.3 | 29813180-6 | Pręty zwotnicowe |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Urządzenia balastowe |

| 7308 + 7326.9 + 7610 | 29814100-9 | Platformy dostępowe |

| 7326.90.4 | 29814110-2 | Platformy do przeładunku towarów |

| 7326.9 | 29814120-5 | Sprzęt do przeładunku osadów |

| 7326.9 | 29814130-8 | Instalacja osuszania osadów |

| 7326.9 | 29814300-1 | Rampy dostępowe |

| 7326.9 | 29814310-4 | Rampy promowe |

| 7326.9 | 29814330-0 | Chodniki piesze |

| 7326.9 | 29814340-3 | Trapy |

| 7326.9 | 29814400-2 | Suwnice bramowe |

| 7322 + 8408 + 8417 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836300-1 | Sprzęt przemysłowy |

| 7322 | 29836330-0 | Sprzęt wielofunkcyjny |

| 7308 + 7610 + 9406 | 29837000-5 | Sprzęt z gotowych elementów |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 7310 + 7612 | 36671140-8 | Kanistry na wodę |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

74Miedź i wyroby z miedzi

| 2620.3 + 7401-7412 | 27700000-2 | Wyroby z miedzi |

| 7401-7405 | 27710000-5 | Miedź nieobrobiona plastycznie |

| 7402 | 27712000-9 | Miedź nierafinowana |

| 7402 | 27713000-6 | Miedź rafinowana nieobrobiona plastycznie |

| 7406-7411.2 | 27720000-8 | Półwyroby z miedzi |

| 7406 | 27721000-5 | Proszki lub płatki z miedzi |

| 7407 | 27722000-2 | Sztaby, pręty i profile z miedzi |

| 7408 | 27723000-9 | Drut miedziany |

| 7409 | 27724000-6 | Płyty, arkusze i paski z miedzi |

| 7410 | 27725000-3 | Folia miedziana |

| 7411 + 7412 | 27726000-0 | Rury, przewody rurowe oraz osprzęt do rur lub przewodów rurowych |

| 7411 | 27726100-1 | Przewody rurowe i rury z miedzi |

| 7411.21 | 27726110-4 | Przewody rurowe i rury z mosiądzu |

| 7412 | 27726200-2 | Rury lub przewody rurowe z miedzi |

| 7412 | 27726210-5 | Osprzęt do przewodów rurowych ze spiżu armatniego |

| 7412 | 27726220-8 | Rury lub osprzęt do przewodów rurowych z mosiądzu |

| 2620.3 + 7404 | 27730000-1 | Odpady i złom z miedzi |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28411000-6 | Drut skręcony |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28412000-3 | Drut ogrodzeniowy |

| 7314 + 7414 | 28413000-0 | Siatka metalowa |

| 7314 + 7414 | 28413100-1 | Siatka druciana ogrodzeniowa |

| 7314 + 7414 | 28413200-2 | Siatka druciana |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414000-7 | Klamry, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414100-8 | Klamry |

| 7317.00.2 + 7415.1 + 7616.1 | 28414200-9 | Gwoździe |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414300-0 | Gwoździe z szeroką główką |

| 7317.00.1 + 7415.1 + 7616.1 | 28414400-1 | Pinezki kreślarskie |

| 7201 + 7202 + 7206 + 7401 + 7403 + 7601 | 28419000-2 | Przewodniki |

| 7401 + 7403 | 28419200-4 | Przewodniki z miedzi lub brązu |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28420000-2 | Kabel i podobne wyroby |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421000-9 | Kabel |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421100-0 | Kabel energetyczny |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421120-6 | Kabel niskiego i średniego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421130-9 | Kabel niskiego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421140-2 | Kable średniego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421150-5 | Kable wysokiego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421200-1 | Kabel podwodny |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421210-4 | Kabel podmorski |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421400-3 | Kabel z osłoną |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421500-4 | Kable sygnalizacyjne |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422000-6 | Akcesoria kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422100-7 | Kanały kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422200-8 | Złącza kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422300-9 | Ciągi kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422400-0 | Zaciski kablowe |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 + 8515 | 28510000-0 | Wyroby metalowe do łazienki i kuchni |

| 7324 + 7418.2 + 7615.2 | 28511000-7 | Metalowe wyroby sanitarne |

| 7324.9 + 7418.2 + 7615.2 | 28511100-8 | Krany |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Metalowa zastawa stołowa |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Metalowa zastawa kuchenna |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Naczynia do gotowania |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Stojaki na naczynia |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Metalowe artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Metalowe kosze na odpady |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Skrzynki na listy |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Metalowe kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kosze metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 7301[.1 +.2] + 7308[.4 +.9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Osprzęt metalowy |

| 7326.1 + 7419.91 + 8207 | 28528960-6 | Stemple metalowe |

| 7318[.1 +.2] + 7320 + 7415[.2 +.3] +7416 + 7419.1 | 28710000-2 | Zaciski |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711000-9 | Zaciski gwintowane |

| 7318.1 + 7415.31 | 28711100-0 | Wkręty do drewna |

| 7318.13 + 7415[.32 +.39] | 28711200-1 | Wkrętaki lub pierścienie |

| 7318.14 + 7415.3 | 28711300-2 | Śruby nabijane |

| 7318.1 + 7415.32 | 28711400-3 | Śruby |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711500-4 | Zestawy złączy kołnierzowych |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711510-7 | Śruby i wkręty |

| 7318.1 + 7415.3 | 28711520-0 | Śruby i wkręty do podkładów |

| 7318.16 + 7415.32 | 28711600-5 | Nakrętki |

| 7415[.2 +.3] | 28713000-3 | Zaciski miedziane |

| 7315[.2-.9] + 7419.1 | 28720000-5 | Łańcuch |

| 7315[.2-.9] + 7419.1 | 28721000-2 | Łańcuch naczepowy |

| 7315.9 + 7419.1 | 28722000-9 | Części łańcuchów |

| 7320 + 7416 | 28730000-8 | Sprężyny |

| 7321 + 7322 + 7417 + 7803 + 7805 + 7806 | 28815200-0 | Tworzywa hydrauliczne lub grzewcze |

| 7321.8 + 7322 + 7417 | 28815220-6 | Tworzywa grzewcze |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza lub stali |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 7321 + 7322.9 + 7417 + 8419.1 | 29720000-2 | Nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego |

| 7321[.1 +.8] + 7417 + 8419.1 | 29721000-9 | Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym |

| 7321.1 + 7417 | 29721100-0 | Urządzenia do gotowania używane w gospodarstwie domowym |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Silniki jednofazowe |

| 7402 + 7907 + 8007 | 31131200-5 | Anody |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.91 +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

75Nikiel i wyroby z niklu

| 7502 | 27810000-6 | Nikiel nieobrobiony plastycznie |

| 7501 + 7504-7508 | 27820000-9 | Wyroby z niklu |

| 7504-7507 | 27821000-6 | Półwyroby z niklu |

| 7505 | 27821100-7 | Sztaby, pręty, profile i drut z niklu |

| 7506 | 27821200-8 | Płyty, arkusze, pasek i folia z niklu |

| 7506 | 27821210-1 | Arkusze z niklu |

| 7507 | 27821300-9 | Rury, przewody rurowe z niklu oraz osprzęt do rur i przewodów rurowych z niklu |

| 7504 | 27821400-0 | Proszki i płatki z niklu |

| 2620[.5 +.9] + 7503 | 27830000-2 | Odpady i złom z niklu |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 +7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 +8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 +7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 +8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 +7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 +7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 +7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 +7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

76Aluminium i wyroby z aluminium

| 2818.2 + 2620.4 + 7601-7616 | 27500000-0 | Aluminium i wyroby z aluminium |

| 2818.20 + 7601 | 27510000-3 | Aluminium nieobrobione plastycznie |

| 7603-7616 | 27520000-6 | Wyroby z aluminium |

| 7603-7609 | 27521000-3 | Półwyroby z aluminium |

| 7603 | 27521100-4 | Proszek i płatki z aluminium |

| 7604 | 27521200-5 | Sztaby, pręty i profile z aluminium |

| 7605 | 27521300-6 | Drut aluminiowy |

| 7606 | 27521400-7 | Arkusze z aluminium |

| 7607 | 27521500-8 | Folia aluminiowa |

| 7608 + 7609 | 27521600-9 | Rury i przewody rurowe z aluminium oraz osprzęt do rur i przewodów rurowych z aluminium |

| 7609 | 27521610-2 | Osprzęt do rur lub przewodów rurowych z aluminium |

| 7602 + 2620.4 | 27530000-9 | Odpady i złom z aluminium |

| 7301.1 + 7308[.1 +.2 +.4 +.9] + 7610.9 + 8426 | 28112000-0 | Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części, z wyłączeniem budynków z elementów gotowych |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112300-3 | Konstrukcje i części z żelaza, stali lub aluminium |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112310-6 | Rusztowania |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112311-3 | Podpórki filarów |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112312-0 | Rozpórki filarów |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112313-7 | Dźwigary |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112314-4 | Złącza do podwieszania przewodów rurowych |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112315-1 | Sprzęt do rusztowań |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112316-8 | Zaciski filarów |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112317-5 | Konstrukcje rusztowań |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112318-2 | Wsporniki do przewodów rurowych |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112320-9 | Konstrukcje metalowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112321-6 | Wiaty autobusowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112322-3 | Budki telefoniczne |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112329-2 | Ekrany ochronne |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112330-2 | Konstrukcje aluminiowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112380-7 | Części konstrukcji metalowych |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112381-4 | Okładzina |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112382-1 | Tamy przeciwpowodziowe |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112383-8 | Zapory |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112390-0 | Śluzy |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28112391-7 | Bramy śluzowe |

| 7308.3 + 7610.1 | 28121000-6 | Okna i podobne elementy |

| 7610.1 | 28121200-8 | Okna z aluminium i podobne elementy |

| 7610.1 | 28121210-1 | Okiennice aluminiowe |

| 7610.1 | 28121220-4 | Okna aluminiowe |

| 7610.1 | 28121221-1 | Ramy okienne z aluminium |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122000-3 | Okna, drzwi i podobne elementy |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122100-4 | Okna |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122110-7 | Ramy okienne |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122111-4 | Zestawy z szybami podwójnymi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122200-5 | Drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122210-8 | Otwory drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122211-5 | Framugi drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122212-2 | Panele drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122213-9 | Progi drzwi |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122214-6 | Drzwi z żelaza lub stali |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122220-1 | Drzwi pożarowe |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122230-4 | Drzwi przesuwne |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122240-7 | Drzwi garażowe |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122300-6 | Bramy |

| 7308.3 + 7610.1 | 28122310-9 | Bramy wjazdowe |

| 7309 + 7611 | 28211000-4 | Zbiorniki metalowe |

| 7309 + 7611 | 28211100-5 | Cylindry powietrza |

| 7309 + 7611 | 28211110-8 | Cylindry sprężonego powietrza |

| 7309 + 7611 | 28211200-6 | Aparatura oddechowa |

| 7309 + 7611 | 28211210-9 | Aparaty oddechowe dla straży pożarnej |

| 7309 + 7611 | 28211220-2 | Aparatura oddechowa do nurkowania |

| 7309 + 7611 | 28211400-8 | Zbiorniki do przechowywania |

| 7309 + 7611 | 28211410-1 | Zbiorniki do przechowywania oleju |

| 7309 + 7611 | 28211420-4 | Zbiorniki do przechowywania osadu |

| 7309 + 7611 | 28211500-9 | Zbiorniki wodne |

| 7309 + 7311 + 7611 + 7613 | 28211600-0 | Rezerwuary |

| 7311 + 7613 | 28212000-1 | Pojemniki na gaz skroplony |

| 7311 + 7613 | 28212100-2 | Cylindry gazowe |

| 7311 + 7613 | 28212200-3 | Zbiorniki gazowe |

| 7309 + 7611 | 28213000-8 | Duże pojemniki |

| 7309 + 7611 | 28213100-9 | Zbiorniki z żelaza lub stali |

| 7309 + 7611 | 28213110-2 | Silosy |

| 7309 + 7611 | 28213200-0 | Pojemniki chłodzone |

| 7309 + 7611 | 28213210-3 | Komory wodne |

| 7309 + 7611 | 28213300-1 | Standardowe pojemniki do przewozu ładunków |

| 7309 + 7611 | 28213400-2 | Pojemniki do przechowywania |

| 7309 + 7611 | 28213500-3 | Pojemniki na wodę |

| 7309 + 7611 | 28213600-4 | Pojemniki kołowe |

| 7309 + 7611 | 28213700-5 | Platformy zrzutowe na odpady |

| 7309 + 7611 | 28213800-6 | Pojemniki na tworzywa odpadowe |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214000-5 | Beczki |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214100-6 | Kosze do przechowywania |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214200-7 | Beczki z żelaza lub stali |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214300-8 | System pojemników do przechowywania |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214310-1 | Maszyny do układania w stosy |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28214400-9 | Beczki aluminiowe |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28216000-9 | Bębny |

| 7310[.1 +.29] | 28216100-0 | Bębny z żelaza lub stali |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28216200-1 | Bębny na odpady |

| 7612 | 28216300-2 | Bębny aluminiowe |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28217000-6 | Pudła |

| 7310[.1 +.29] | 28217100-7 | Pudła z żelaza lub stali |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28217200-8 | Obudowy liczników |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28217300-9 | Pudła gotowe |

| 7612 | 28217400-0 | Pudła aluminiowe |

| 7309 + 7310[.1 +.2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218000-3 | Lekkie pojemniki metalowe, z korka, pokrywy do pojemników i wieka |

| 7309 + 7310[.1 +.2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218100-4 | Lekkie pojemniki metalowe |

| 7310[.1 +.29] + 7612 | 28218400-7 | Puszki |

| 7310.29 | 28218410-0 | Puszki z żelaza lub stali |

| 7310.29 + 7612 | 28218420-3 | Puszki na żywność |

| 7612 | 28218430-6 | Puszki aluminiowe |

| 7309 + 7611 | 28219000-0 | Kadzie |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28411000-6 | Drut skręcony |

| 7313 + 7413 + 7614 | 28412000-3 | Drut ogrodzeniowy |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414000-7 | Klamry, gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414100-8 | Klamry |

| 7317.00.2 + 7415.1 + 7616.1 | 28414200-9 | Gwoździe |

| 7317 + 7415.1 + 7616.1 | 28414300-0 | Gwoździe z szeroką główką |

| 7317.00.1 + 7415.1 + 7616.1 | 28414400-1 | Pinezki kreślarskie |

| 7201 + 7202 + 7206 + 7401 + 7403 + 7601 | 28419000-2 | Przewodniki |

| 7206 + 7601 | 28419100-3 | Przewodniki ze stali lub aluminium |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28420000-2 | Kabel i podobne wyroby |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421000-9 | Kabel |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421100-0 | Kabel energetyczny |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421120-6 | Kabel niskiego i średniego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421130-9 | Kabel niskiego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421140-2 | Kable średniego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421150-5 | Kable wysokiego napięcia |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421200-1 | Kabel podwodny |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421210-4 | Kabel podmorski |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421400-3 | Kabel z osłoną |

| 7312 + 7313 + 7413 + 7614 | 28421500-4 | Kable sygnalizacyjne |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422000-6 | Akcesoria kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422100-7 | Kanały kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422200-8 | Złącza kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422300-9 | Ciągi kablowe |

| 7312 + 7326.90.8 + 7413 + 7614 | 28422400-0 | Zaciski kablowe |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 + 8515 | 28510000-0 | Wyroby metalowe do łazienki i kuchni |

| 7324 + 7418.2 + 7615.2 | 28511000-7 | Metalowe wyroby sanitarne |

| 7324.9 + 7418.2 + 7615.2 | 28511100-8 | Krany |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Metalowe wyroby stołowe, kuchenne, lub artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Metalowa zastawa stołowa |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Kosze na odpady |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Metalowa zastawa kuchenna |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Naczynia do gotowania |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Stojaki na naczynia |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Metalowe artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Metalowe kosze na odpady |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Skrzynki na listy |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Metalowe kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kosze metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 +8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 +8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 7301[.1 +.2] + 7308[.4 +.9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Osprzęt metalowy |

| 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28528920-4 | Pręty metalowe |

| 7301.2 + 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28528930-7 | Kształtki metalowe |

| 7301.1 + 7308[.4 +.9] + 7610.9 | 28528940-0 | Arkusze metalowe |

| 7310 + 7612 + 8303 | 28552000-6 | Kasety na bilon |

| 7308.4 + 7315.8 + 7610.9 | 28560000-5 | Podpórki i rozpórki górnicze |

| 7308[.4-.9] + 7610.9 | 28812100-8 | Wiaty |

| 7308[.4-.9] + 7610.9 | 28812110-1 | Części wiat |

| 7308[.4-.9] + 7610.9 | 28812120-4 | Odcinki profilów |

| 7306.6 + 7608[.l +.2] | 28815100-9 | Kanały |

| 3925.3 + 7308.3 + 7610.1 | 28815300-1 | Okiennice |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821000-3 | Bariery zderzeniowe |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28821100-4 | Bariery drogowe |

| 3926.9 + 4403.1 + 7308.9 + 7610.9 | 28822000-0 | Ogrodzenia |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823000-7 | Bariery ochronne |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823100-8 | Ogrodzenia ochronne |

| 3926.9 + 7308.9 + 7610.9 | 28823200-9 | Odbojnice |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Przewody rurowe i osprzęt |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Odprowadzające przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż rury z żelaza lub stali |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i rury |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Rury i osprzęt |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Urządzenia balastowe |

| 7308 + 7326.9 + 7610 | 29814100-9 | Platformy dostępowe |

| 7308 + 7610 + 9406 | 29837000-5 | Sprzęt z gotowych elementów |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.91 +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 7310 + 7612 | 36671140-8 | Kanistry na wodę |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

78Ołów i wyroby z ołowiu

| 7801 + 7901 + 8001 | 27610000-4 | Ołów, cynk i cyna |

| 7801 | 27611000-1 | Ołów |

| 7803-7806 + 7903-7907 + 8003- 8007 | 27620000-7 | Półwyroby z ołowiu, cynku lub cyny |

| 7803-7806 | 27621000-4 | Półwyroby z ołowiu |

| 7803 | 27621100-5 | Sztaby, pręty, profile i drut z ołowiu |

| 7804.1 | 27621200-6 | Płyty, arkusze, pasek i folia z ołowiu |

| 7805 | 27621300-7 | Rury, przewody rurowe z ołowiu oraz osprzęt do rur i przewodów rurowych z ołowiu |

| 7804.2 | 27621400-8 | Proszki i płatki z ołowiu |

| 2620[.1 +.2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpady i złom z ołowiu, cynku lub cyny |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 7321 + 7322 + 7417 + 7803 + 7805 + 7806 | 28815200-0 | Tworzywa hydrauliczne i grzewcze |

| 7803 + 7805 + 7806 | 28815210-3 | Tworzywa hydrauliczne |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Przewody rurowe i osprzęt |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Odprowadzające przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza i stali |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Przewody rurowe |

| 7805 | 28864210-1 | Przewody rurowe z miedzi |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Rury i osprzęt |

79Cynk i wyroby z cynku

| 7801 + 7901 + 8001 | 27610000-4 | Ołów, cynk i cyna |

| 7901 | 27612000-8 | Cynk |

| 7803-7806 + 7903-7907 + 8003- 8007 | 27620000-7 | Półwyroby z ołowiu, cynku lub cyny |

| 7903-7907 | 27622000-1 | Półwyroby z cynku |

| 7904 | 27622100-2 | Sztaby, pręty, profile i drut z cynku |

| 7905 | 27622200-3 | Płyty, arkusze, pasek i folia z cynku |

| 7906 | 27622300-4 | Rury, przewody rurowe z cynku oraz osprzęt do rur lub przewodów rurowych z cynku |

| 7903 | 27622400-5 | Pył, proszek i płatki z cynku |

| 2620[.1 +.2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpady i złom z ołowiu, cynku lub cyny |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 7316 + 7907 | 28527700-9 | Elementy włazów |

| 7907 | 28527900-1 | Anody protektorowe |

| 7907 | 28527910-4 | Anody protektorowe z cynku |

| 7907 | 28527920-7 | Anody protektorowe z magnezu |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Przewody rurowe i osprzęt |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Odprowadzające przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza i stali |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Rury i osprzęt |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Silniki jednofazowe |

| 7402 + 7907 + 8007 | 31131200-5 | Anody |

80Cyna i wyroby z cyny

| 7801 + 7901 + 8001 | 27610000-4 | Ołów, cynk i cyna |

| 8001 | 27613000-5 | Cyna |

| 7803-7806 + 7903-7907 + 8003- 8007 | 27620000-7 | Półwyroby z ołowiu, cynku lub cyny |

| 8003-8007 | 27623000-8 | Półwyroby z cyny |

| 8003 | 27623100-9 | Sztaby, pręty, profile i drut z cyny |

| 8004 | 27623200-0 | Płyty, arkusze, paski i folia z cyny |

| 8006 | 27623300-1 | Rury, przewody rurowe, lub osprzęt do przewodów rurowych z cyny |

| 8005 | 27623400-2 | Proszki i płatki z cyny |

| 2620[.1 +.2] + 7802 + 7902 + 8002 | 27630000-0 | Odpady i złom z ołowiu, cynku lub cyny |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862000-2 | Przewody rurowe |

| 6906 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 +7805 + 7906 + 8006 | 28862100-3 | Wyroby do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863000-9 | Przewody rurowe i osprzęt |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863100-0 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 +7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863110-3 | Odprowadzające przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304-7306 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863111-0 | Upustowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863121-3 | Grzewcze przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863130-9 | Ściekowe przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863140-2 | Przewody rurowe parowe i wodne |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863150-5 | Przewody rurowe niskiego ciśnienia |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863160-8 | Przesyłowe przewody rurowe i akcesoria |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7304- 7306 + 7411 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863170-1 | Rury i przewody rurowe inne, niż z żelaza i stali |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863200-1 | Osprzęt do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863210-4 | Zaciski do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863230-0 | Złącza do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 4009 + 7307 + 7412 + 7507 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28863240-3 | Łączniki do przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864200-8 | Przewody rurowe |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 | 28864310-2 | Rury i osprzęt |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Silniki jednofazowe |

| 7402 + 7907 + 8007 | 31131200-5 | Anody |

81 Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; wyroby z tych materiałów | | | |

82Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i inne sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych

| 8207 + 8442.5 + 8462 | 22500000-5 | Klisze lub cylindry lub inne nośniki do użytku w drukarstwie |

| 8207 + 8462 | 22520000-1 | Sprzęt do wytrawiania |

| 8207 + 8462 | 22521000-8 | Sprzęt do wytłaczania |

| 8201-8215 | 28417000-8 | Wlewki |

| 8205.8 | 28417100-9 | Kowadła |

| 8205.8 | 28417200-0 | Przenośne ogniska kowalskie |

| 8205.8 | 28417300-1 | Kratownice |

| 8201-8215 | 28417400-2 | Urządzenia |

| 8201-8208 | 28417500-3 | Wyroby kowalskie |

| 8201-8208 | 28417510-6 | Wyroby kuźnicze |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 +8515 | 28510000-0 | Wyroby metalowe do łazienki i kuchni |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Metalowa zastawa stołowa |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Kosze na odpady |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Metalowa zastawa kuchenna |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Naczynia do gotowania |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Stojaki na naczynia |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Metalowe artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Metalowe kosze na odpady |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Skrzynki na listy |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Metalowe kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kosze metalowe |

| 7301[.1 +.2] + 7308[.4 +.9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Osprzęt metalowy |

| 7326.1 + 7419.91 + 8207 | 28528960-6 | Stemple metalowe |

| 8211-8215 | 28610000-1 | Noże |

| 8211 + 8213 | 28611000-8 | Noże i nożyczki |

| 8211 | 28611100-9 | Noże |

| 8211 | 28611110-2 | Noże stołowe |

| 8211 | 28611120-5 | Noże kuchenne |

| 8213 | 28611200-0 | Nożyczki |

| 8212 | 28612000-5 | Żyletki |

| 8212 | 28612100-6 | Ostrza do żyletek |

| 8214.2 | 28613000-2 | Zestawy do pielęgnacji paznokci rąk i nóg |

| 8215 | 28614000-9 | Łyżki, widelce |

| 8215 | 28614100-0 | Łyżki |

| 8215 | 28614200-1 | Widelce |

| 8201 + 8202 | 28621000-1 | Narzędzia ręczne |

| 8201.1 | 28621100-2 | Szpadle i szufle |

| 8201.1 | 28621110-5 | Szpadle |

| 8201.1 | 28621120-8 | Szufle |

| 8201 | 28621200-3 | Narzędzia ogrodnicze |

| 8201.3 | 28621300-4 | Motyki, kilofy, grace, widły i grabie oraz grabki plażowe |

| 8201.3 | 28621310-7 | Motyki |

| 8201.3 | 28621320-0 | Kilofy |

| 8201.3 | 28621330-3 | Grace |

| 8201.3 | 28621340-6 | Grabie |

| 8201.3 | 28621341-3 | Grabki plażowe |

| 8201.4 | 28621400-5 | Topory |

| 8202 | 28621500-6 | Piły ręczne |

| 8202 | 28621510-9 | Brzeszczoty do pił ręcznych |

| 8203-8206 + 8466 | 28622000-8 | Różne narzędzia ręczne |

| 8205.3 | 28622100-9 | Dłuta |

| 8203.2 | 28622200-0 | Szczypce |

| 8203.2 | 28622210-3 | Obcęgi |

| 8205.2 | 28622300-1 | Młotki |

| 8205 | 28622400-2 | Nożyce do cięcia drutu |

| 8204 | 28622500-3 | Klucze |

| 8205 | 28622600-4 | Narzędzia do wykonywania robót drogowych |

| 8205 | 28622610-7 | Ostrza do nabijania nawierzchni drogowej |

| 8203.1 | 28622700-5 | Pilniki lub tarniki |

| 8205.4 | 28622800-6 | Śrubokręty |

| 8207[.4-.9] + 8466[.1 +.2] | 28622900-7 | Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria |

| 8207.5 | 28622910-0 | Końcówki wierteł |

| 8207.9 | 28622920-3 | Końcówki śrubokrętów |

| 8205 | 28623000-5 | Narzędzia sterowane pedałem |

| 8205 | 29824000-1 | Sprzęt kuźniczy |

| 8201-8205 | 29836210-3 | Sprzęt hydrauliczny |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.91 +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36671000-5 | Sprzęt kuchenny |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8210 + 8211 + 8215 + 9617 | 36671100-6 | Zastawa kuchenna |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671200-7 | Zastawa stołowa i kuchenna |

| 3924 + 4419 + 6302[.6 +.9] + 6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 8215 + 9617 | 36671210-0 | Zastawa stołowa |

| 3924 + 4419 + 4818 + 6302[.6 +.9] +6911 + 6912 + 7012 + 7013 + 7323 +7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8211 +8215 + 9617 | 36672000-2 | Dostawy prowiantu |

83Wyroby różne z metali nieszlachetnych

| 7309 + 7310[.1 +.2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218000-3 | Lekkie pojemniki metalowe, z korka, pokrywy do pojemników i wieka |

| 7309 + 7310[.1 +.2] + 7611 + 7612 + 8309 | 28218100-4 | Lekkie pojemniki metalowe |

| 8309 | 28218300-6 | Korki, zatyczki, pokrywy do pojemników i wieka wykonane z metalu |

| 8309.10 | 28218310-9 | Zatyczki |

| 8309.9 | 28218320-2 | Korki |

| 8309.9 | 28218330-5 | Pokrywy do pojemników |

| 8309.9 | 28218340-8 | Wieka |

| 8311 | 28415000-4 | Pręty z drutu |

| 8311 | 28415100-5 | Akcesoria spawalnicze |

| 8311 | 28415200-6 | Tworzywa spawalnicze |

| 8311 | 28415300-7 | Tworzywa do lutowania na miękko i na twardo |

| 8311 | 28415310-0 | Tworzywa do lutowania na miękko |

| 8311 | 28415320-3 | Tworzywa do lutowania na twardo |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28520000-3 | Wyroby metalowe |

| 8303 | 28521000-0 | Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi |

| 8303.00.1 | 28521300-3 | Sejfy |

| 8303.00.3 | 28521500-5 | Drzwi opancerzone lub wzmocnione |

| 8303.00.3 | 28521600-6 | Szafki depozytowe |

| 8303.00.9 | 28521700-7 | Kasety metalowe i zamki |

| 8303.00.9 | 28521710-0 | Bagażowe skrytki depozytowe |

| 8303.00.9 | 28521720-3 | Skrytki |

| 8303.00.9 | 28521721-0 | Kasety depozytowe |

| 8303.00.9 | 28521722-7 | Obudowy bezpieczne |

| 8303.00.9 | 28521780-1 | Kasety na dokumenty |

| 8303.00.9 | 28521790-4 | Kasety na środki płatnicze |

| 8304 + 8305 | 28522000-7 | Tacki dostawcze, drobny sprzęt biurowy |

| 8304 | 28522100-8 | Tacki dostawcze |

| 8304 | 28522200-9 | Drobny sprzęt biurowy |

| 8304 + 8305 | 28522300-0 | Wyposażenie biurek |

| 8305 | 28522400-1 | Osprzęt do skoroszytów na akta lub do akt luzem |

| 8306[.2 +.3] | 28524000-1 | Figurki, ozdoby, ramy do fotografii lub zdjęć oraz lustra |

| 8306.3 | 28524300-4 | Ramki do fotografii |

| 8306.3 | 28524400-5 | Ramki do obrazków |

| 8308 | 28525000-8 | Haki i oczka |

| 7316 + 7325 + 7326 + 7419.9 + 7508 + 7616.9 + 7806 + 7907 + 8007 + 8302.5 + 8306.1 + 8307 + 8310 | 28527000-2 | Różne wyroby na bazie metalu |

| 8306.1 | 28527100-3 | Dzwony |

| 8310 | 28527400-6 | Znaki i podobne elementy |

| 8310 | 28527410-9 | Znaki metalowe |

| 8310 | 28527420-2 | Znaki drogowe |

| 8310 | 28527430-5 | Znaki uliczne |

| 8310 | 28527440-8 | Szyldy sklepowe |

| 8310 | 28527450-1 | Szyldy |

| 8310 | 28527460-4 | Tabliczki adresowe |

| 7301[.1 +.2] + 7308[.4 +.9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Osprzęt metalowy |

| 8303 | 28530000-6 | Zbrojenia |

| 8303 | 28531000-3 | Pokrywy |

| 7310 + 7612 + 8303 | 28552000-6 | Kasety na bilon |

| 8301 + 8302[.1-.4 +.6] | 28630000-7 | Zamki, klucze i zawiasy |

| 8301[.1-.4] + 8302[.1-.4 +.6] | 28631000-4 | Różne kłódki i zamki |

| 8301[.2-.4] | 28631100-5 | Zamki |

| 8301.4 | 28631110-8 | Zamki do drzwi |

| 8301.40.9 | 28631120-1 | Zamki do rowerów |

| 8301.2 | 28631130-4 | Zamki do pojazdów |

| 8301.3 | 28631140-7 | Zamki do mebli |

| 8301.1 | 28631200-6 | Kłódki i łańcuchy |

| 8301.1 | 28631210-9 | Kłódki |

| 8301[.5-.7] | 28632000-1 | Zatrzaski, części zamków i klucze |

| 8301.5 | 28632100-2 | Zatrzaski |

| 8301.7 | 28632200-3 | Klucze |

| 8301.6 | 28632300-4 | Części kłódek |

| 8301.6 | 28632400-5 | Części zamków |

| 8302[.1-.4 +.6] | 28633000-8 | Zawiasy, mocowania i osprzęt |

| 8302.1 | 28633100-9 | Zawiasy |

| 8302[.1-.4 +.6] | 28633200-0 | Mocowania |

| 8302[.1-.4 +.6] | 28633300-1 | Osprzęt |

| 7002 + 8310 | 28813500-9 | Oznakowanie drogowe |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Osprzęt miejski |

| 8310 | 28824100-5 | Słupy ogłoszeniowe |

| 8310 | 28824400-8 | Słupy autobusowe |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Elementy oznakowania |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Tworzywa sygnalizacyjne |

| 8310 | 28824720-7 | Oznakowanie |

| 8310 + 9405.9 | 28825000-1 | Oświetleniowy sprzęt uliczny |

| 3923.9 + 8309 | 28833000-0 | Pokrywy wylotów |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 | 29811000-7 | Sprzęt drogowy |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 + 9405 | 29811200-9 | Urządzenia do znakowania dróg |

| 8310 + 8608 + 9405 | 29815200-7 | Urządzenia kontroli ruchu lotniczego |

| 8304 + 8517.21 + 9023 | 30191000-4 | Sprzęt biurowy |

| 8304 | 30191100-5 | Sprzęt do przechowywania akt |

| 8304 | 30191110-8 | Wizytowniki kołowe |

84Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne oraz ich części

| 8207 + 8442.5 + 8462 | 22500000-5 | Klisze lub cylindry lub inne nośniki używane w drukarstwie |

| 8207 + 8462 | 22520000-1 | Sprzęt do wytrawiania |

| 8207 + 8462 | 22521000-8 | Sprzęt do wytłaczania |

| 7301.1 + 7308[.1 +.2 +.4 +.9] + 7610.9 + 8426 | 28112000-0 | Konstrukcyjne materiały metalowe, z wyłączeniem budynków z gotowych elementów |

| 7308.2 + 8426 | 28112200-2 | Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe |

| 7308.2 + 8426 | 28112210-5 | Maszty |

| 7308.2 + 8426 | 28112211-2 | Maszty wiertnicze |

| 7322 + 8403 + 8404 | 28220000-0 | Grzejniki centralnego ogrzewania, kotły grzewcze i części |

| 7322 + 8403 | 28221000-7 | Grzejniki i kotły grzewcze |

| 8403 | 28221200-9 | Kotły grzewcze |

| 8403.1 | 28221210-2 | Wodne kotły grzewcze |

| 8403.1 | 28221220-5 | Kotły grzewcze centralnego ogrzewania |

| 8403.9 | 28221221-2 | Części kotłów grzewczych centralnego ogrzewania |

| 8404 | 28222000-4 | Układy odzyskiwania ciepła |

| 8404 | 28222100-5 | Sprzęt do odzyskiwania ciepła |

| 8401[.1 +.4] | 28300000-5 | Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych |

| 8401.1 | 28310000-8 | Reaktory jądrowe |

| 8401.4 | 28320000-1 | Części reaktorów jądrowych |

| 8401.4 | 28321000-8 | Układy chłodzenia reaktora |

| 8401.4 | 28322000-5 | Części statków z reaktorami jądrowymi |

| 8485.1 | 28526000-5 | Śruby napędowe do statków |

| 8482[.1-.8] | 28540000-9 | Łożyska |

| 8482[.1-.8] | 28541000-6 | Mikrowałki |

| 8482[.1-.8] | 28542000-3 | Łożyska kulowe |

| 3917[.1-.4] + 400 + 8481.8 | 28582000-5 | Sprzęt gaśniczy |

| 8481.8 | 28582200-7 | Hydranty gaśnicze |

| 8203-8206 + 8466 | 28622000-8 | Różne narzędzia ręczne |

| 8207[.4-.9] + 8466[.1 +.2] | 28622900-7 | Końcówki wierteł, końcówki śrubokrętów i inne akcesoria |

| 8466.1 | 28622930-6 | Skrzynki narzędziowe |

| 8466.2 | 28622940-9 | Zestawy narzędziowe |

| 8424 | 28815500-3 | Układy natryskowe |

| 8431[.43 +.49] | 28850000-5 | Głowice odwiertów |

| 8425 | 28851000-2 | Wyciągarki |

| 8479 | 28861700-2 | Ciężarki do przetykania przewodów rurowych |

| 8479 | 28861710-5 | Wyrzutnie ciężarków do przetykania przewodów rurowych |

| 8479 | 28861720-8 | Kolektory ciężarków do przetykania przewodów rurowych |

| 8479 | 28861730-1 | Łapacze ciężarków do przetykania przewodów rurowych |

| 3917[.3 +.4] + 6905 + 7608 + 7609 + 7805 + 7906 + 8006 + 8483.6 | 28864000-6 | Okładziny i przewody rurowe |

| 8406-8408 + 8410 + 8411 | 29110000-3 | Turbiny i silniki |

| 8407 + 8408 | 29111000-0 | Silniki |

| 8407[.21 +.29 +.9] + 8408[.1 +.9] | 29111100-1 | Silniki zewnętrzne do napędzania łodzi |

| 8406 + 8410 + 8411 | 29112000-7 | Instalacje turbinowe |

| 8406[.1 +.8] | 29112100-8 | Turbiny oparowe |

| 8406[.1 +.8] | 29112110-1 | Turbiny parowe |

| 8410.1 | 29112200-9 | Turbiny hydrauliczne |

| 8410.1 | 29112210-2 | Koła wodne |

| 8411.8 | 29112300-0 | Turbiny gazowe |

| 8406.9 + 8410.9 + 8411.9 | 29112400-1 | Urządzenia turbinowe |

| 8406.9 + 8410.9 + 8411.9 | 29112410-4 | Przyrządy turbinowe |

| 8406.9 + 8410.9 + 8411.9 | 29113000-4 | Części turbin |

| 8406.9 | 29113100-5 | Części turbin oparowych |

| 8406.9 | 29113110-8 | Płyty fundamentowe |

| 8406.9 | 29113120-1 | Okładziny |

| 8406.9 | 29113130-4 | Układy skraplania schłodzonego powietrza |

| 8406.9 | 29113140-7 | Części turbin parowych |

| 8406.9 | 29113150-0 | Układy smarowania olejem |

| 8406.9 | 29113160-3 | Oddzielacze cieczy |

| 8406.9 | 29113161-0 | Osuszacze |

| 8406.9 | 29113170-6 | Urządzenia wirnikowe |

| 8406.9 | 29113171-3 | Wirniki |

| 8406.9 | 29113172-0 | Łopatki |

| 8406.9 | 29113190-2 | Przekładnie |

| 8410.9 | 29113200-6 | Części turbin hydraulicznych |

| 8411.99 | 29113300-7 | Części turbin gazowych |

| 8411.99.1 | 29113310-0 | Układy wlotu powietrza |

| 8411.99.1 | 29113390-4 | Układy paliwa gazowego |

| 8410.9 | 29113400-8 | Części kół wodnych |

| 8412-8414 | 29120000-6 | Pompy i sprężarki |

| 8412[.21 +.29 +.31 +.39 +.8] | 29121000-3 | Silniki i generatory mocy hydrauliczne lub pneumatyczne |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121100-4 | Cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121200-5 | Silniki hydrauliczne |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121300-6 | Silniki pneumatyczne |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121400-7 | Hydrauliczne generatory mocy |

| 8412.21 + 8412.31 | 29121500-8 | Pneumatyczne generatory mocy |

| 8413[.1-.8] + 8414[.1-.8] | 29122000-0 | Pompy |

| 8413[.1-.8] | 29122100-1 | Pompy cieczowe |

| 8413[.1-.8] | 29122110-4 | Pompy gaśnicze |

| 8413[.1-.4] | 29122120-7 | Układy wymiany paliwa do śmigłowców |

| 8413[.1-.4] | 29122130-0 | Pompy wodne |

| 8413.3 | 29122160-9 | Pompy chłodzące |

| 8413.3 | 29122161-6 | Chłodzące pompy wodne |

| 8413[.1-.3] | 29122170-2 | Pompy układu smarowania |

| 8413[.1-.3] | 29122180-5 | Pompy paliwowe |

| 8413.4 | 29122190-8 | Pompy do betonu |

| 8413.5 | 29122200-2 | Pompy cieczowe wyporowo-tłokowe |

| 8413.5 | 29122210-5 | Układy hydrauliczne |

| 8413.5 | 29122220-8 | Pompy ściekowe |

| 8413.50.5 | 29122230-1 | Pompy podawcze |

| 8413.6 | 29122300-3 | Wentylatory ciśnieniowe do cieczy |

| 8413[.1 +.6-.8] + 8414[.1 +.2] | 29122400-4 | Pompy wirowe i podnośniki cieczy |

| 8413.70[.2-.9] | 29122410-7 | Pompy do użytku medycznego |

| 8413.70.3 | 29122411-4 | Pompy do odżywiania |

| 8413.70[.2-.9] | 29122419-0 | Pompy perfuzyjne |

| 8413.8 | 29122420-0 | Podnośniki cieczy |

| 8413.7 | 29122430-3 | Pompy wirowe |

| 8413.6 | 29122440-6 | Pompy obrotowe |

| 8414.1 | 29122450-9 | Pompy próżniowe |

| 8414.2 | 29122460-2 | Pompy powietrza |

| 8413.7 | 29122480-8 | Pompy wirowe |

| 8414[.3 +.4 +.8] | 29123000-7 | Sprężarki |

| 8414.80[.1 +.9] | 29123100-8 | Sprężarki gazu |

| 8414.80[.6 +.7] | 29123200-9 | Sprężarki obrotowe |

| 8414.3 | 29123300-0 | Sprężarki do urządzeń chłodzących |

| 8414[.4 +.80.1 +.80.9] | 29123400-1 | Sprężarki powietrza |

| 8414.4 | 29123410-4 | Wbudowane sprężarki powietrza |

| 8414.80.2 | 29123500-2 | Turbosprężarki |

| 8414.80[.3 +.4] | 29123600-3 | Sprężarki wyporowo-tłokowe |

| 8414.80[.3 +.4] | 29123610-6 | Układy sprężonego powietrza |

| 8414.80[.1 +.9] | 29123700-4 | Sprężarki wirowe |

| 8414.80[.1 +.9] | 29123800-5 | Sprężarki do użytku w cywilnych statkach powietrznych |

| 8412.9 + 8413.9 + 8414.9 | 29124000-4 | Części pomp, sprężarek, generatorów mocy lub silników |

| 8412.9 | 29124100-5 | Części generatorów mocy lub silników |

| 8412.9 | 29124130-4 | Części pneumatycznych generatorów mocy lub silników |

| 8412.90.5 | 29124150-0 | Części hydraulicznych generatorów mocy lub silników |

| 8412.90.3 | 29124170-6 | Części silników reakcyjnych |

| 8413.9 | 29124200-6 | Części pomp lub podnośników cieczy |

| 8413.9 | 29124210-9 | Części pomp paliwowych, ręcznych i do betonu |

| 8413.9 | 29124211-6 | Części pomp paliwowych |

| 8413.9 | 29124212-3 | Części pomp ręcznych |

| 8413.9 | 29124213-0 | Części pomp do betonu |

| 8413.9 | 29124220-2 | Części tłokowych pomp wyporowych |

| 8413.9 | 29124221-9 | Części układów hydraulicznych |

| 8413.9 | 29124222-6 | Części pomp podawczych |

| 8413.9 | 29124230-5 | Części obrotowych pomp wyporowo-tłokowych |

| 8413.9 | 29124290-3 | Części pomp wirowych |

| 8414.9 | 29124300-7 | Części pomp powietrza lub próżniowych, sprężarek gazu lub powietrza |

| 8414.9 | 29124310-0 | Części pomp powietrza |

| 8414.9 | 29124320-3 | Części pomp próżniowych |

| 8414.9 | 29124330-6 | Części sprężarek powietrza |

| 8414.9 | 29124340-9 | Części sprężarek gazu |

| 8481 | 29130000-9 | Krany, kurki, , zawory i podobna armatura |

| 8481[.1-.4] | 29131000-6 | Krany, kurki i zawory |

| 8481[.1-.4] | 29131100-7 | Zawory funkcyjne |

| 8481[.1-.4] | 29131110-0 | Zawory do grzejników centralnego ogrzewania |

| 8481[.1-.4] | 29131120-3 | Zawory śluzowe |

| 8481.1 | 29131130-6 | Regulatory temperatury |

| 8481[.1 +.4] | 29131140-9 | Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa |

| 8481.4 | 29131141-6 | Zawory obniżające ciśnienie |

| 8481.2 | 29131142-3 | Zawory sterujące |

| 8481[.1 +.4] | 29131143-0 | Zawory kontrolne upustowe |

| 8481[.1 +.4] | 29131144-7 | Zawory sterujące procesem |

| 8481.3 | 29131145-4 | Zawory kontrolne |

| 8481[.1 +.4] | 29131146-1 | Zawory jednodrogowe |

| 8481.4 | 29131147-8 | Zawory bezpieczeństwa |

| 8481[.1 +.4] | 29131148-5 | Zawory odcinające |

| 8481.80[.5-.9] | 29131150-2 | Zawory hydrantowe |

| 8481.80[.5-.9] | 29131160-5 | Hydranty |

| 8481.80[.5-.9] | 29131170-8 | Zawory wylotowe cylindrów gazowych |

| 8481.80[.5-.9] | 29131200-8 | Zawory konstrukcyjne |

| 8481.80[.5-.9] | 29131210-1 | Zawory szczelinowe |

| 8481.80[.5-.9] | 29131220-4 | Zawory dyszowe |

| 8481.80.6 | 29131230-7 | Zawory zasuwowe |

| 8481.80.7 | 29131240-0 | Zawory talerzowe o kadłubie kulistym |

| 8481.80[.5-.9] | 29131250-3 | Zawory iglicowe |

| 84 81.80.81 | 29131260-6 | Zawory kulowe |

| 84 81.80.81 | 29131270-9 | Zawory gniazdowe |

| 84 81.80.85 | 29131280-2 | Zawory motylkowe |

| 84 81.80.87 | 29131290-5 | Zawory membranowe |

| 84 81.80.99 | 29131291-2 | Zawory ślizgowe |

| 84 81.80.99 | 29131292-9 | Zawory dotykowe |

| 8481.80[.5-.9] | 29131300-9 | Konstrukcje szkieletowe i inne zestawy z zaworów |

| 8481.80[.5-.9] | 29131310-2 | Konstrukcje wyciągnikowe |

| 8481.80[.5-.9] | 29131320-5 | Dławiki rury rozgałęźnej |

| 8481.80[.5-.9] | 29131390-6 | Osprzęt zaworowy |

| 8481.80[.1-.3] | 29131400-0 | Kurki, krany sanitarne |

| 8481.9 | 29132000-3 | Części kurków i zaworów |

| 8481.9 | 29132100-4 | Siłowniki zaworowe |

| 8481.9 | 29132110-7 | Elektryczne siłowniki zaworowe |

| 8481.9 | 29132120-0 | Hydrauliczne siłowniki zaworowe |

| 8481.9 | 29132130-3 | Pneumatyczne siłowniki zaworowe |

| 8481.9 | 29132200-5 | Części kurków |

| 8481.9 | 29132300-6 | Części zaworów |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483 + 8505.2 | 29140000-2 | Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe |

| 8483[.1-.6] + 8505.2 | 29141000-9 | Przekładnie ślizgowe, przekładnie zębate i elementy napędowe |

| 8483.1 | 29141100-0 | Wały przekładniowe, krzywkowe i wykorbione |

| 8483.1 | 29141110-3 | Wały przekładniowe |

| 8483.1 | 29141120-6 | Wały krzywkowe |

| 8483.10[.4-.8] | 29141130-9 | Wały wykorbione |

| 8483[.2 +.3] | 29141200-1 | Obudowy łożysk |

| 8483.4 | 29141300-2 | Przekładnie i przekładnie zębate |

| 8483.5 | 29141400-3 | Bloczki i cięgna |

| 8483.5 | 29141410-6 | Wciągarki |

| 8483.6 | 29141500-4 | Sprzęgła |

| 8483.5 | 29141600-5 | Bloczki |

| 8483.6 + 8505.2 | 29141700-6 | Zblocza sprzęgła |

| 8483.6 | 29141800-7 | Złącza uniwersalne |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483.9 | 29142000-6 | Części przekładni i elementów napędowych |

| 7315.19 + 8482.9 | 29142100-7 | Części przekładni zębatych |

| 8483.9 | 29142200-8 | Części elementów napędowych |

| 8416[.1-.3] | 29211000-1 | Palniki do pieców |

| 8417.8 | 29212000-8 | Piece do spalania odpadów |

| 8417[.1-.8] | 29213000-5 | Piece do spopielania |

| 8416[.1-.3] + 8417[.1-.8] + 8514[.1-.4] | 29214000-2 | Paleniska |

| 8416[.1-.3] + 8417[.1-.8] + 8514[.1-.4] | 29214100-3 | Piece komercyjne |

| 8417[.1 +.8] + 8514[.1-.4] | 29215000-9 | Piece kremacyjne |

| 8416.9 + 8417.9 + 8514.9 | 29219000-7 | Części palników do pieców, piece lub kuchnie |

| 8425.1 | 29221100-5 | Wciągniki i wielokrążki |

| 8425[.2 +.3] | 29221200-6 | Wyciągarki odwiertowe, windy kopalnicze i przeciągarki |

| 8425.2 | 29221210-9 | Wyciągarki i windy kopalnicze |

| 8425.2 | 29221211-6 | Wyciągarki odwiertowe |

| 8425.2 | 29221212-3 | Windy kopalniane do użytku pod ziemią |

| 8425.2 | 29221220-2 | Przyciągarki |

| 8425.4 | 29221300-7 | Podnośniki i wciągniki do pojazdów |

| 8425.41 | 29221310-0 | Wbudowane układy podnośnikowe |

| 8425.42 | 29221320-3 | Podnośniki hydrauliczne |

| 8445.4 | 29221330-6 | Podnośniki pneumatyczne |

| 8445.4 | 29221340-9 | Podnośniki mechaniczne |

| 8425.4 | 29221350-2 | Wciągniki do pojazdów mechanicznych |

| 8426 | 29221400-8 | Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig |

| 8426[.1-.4] | 29221410-1 | Dźwigi |

| 8426[.1-.4] | 29221411-8 | Dźwigi portowe |

| 8426[.1-.4] | 29221412-5 | Dźwigi nabrzeżne |

| 8426[.1-.4] | 29221413-2 | Dźwigi do układania w stosy |

| 8426[.1-.4] | 29221414-9 | Dźwigi do przenoszenia kontenerów |

| 8426.2 | 29221415-6 | Żurawie wieżowe |

| 8426.[1-.4] | 29221420-4 | Suwnice napowietrzne |

| 8426[.1-.4] | 29221421-1 | Suwnice |

| 8426[.1-.4] | 29221422-8 | Suwnice mostowe |

| 8426[.1 +.3] | 29221430-7 | Żurawie bramowe |

| 8426.12 | 29221431-4 | Bramownice drogowe |

| 8426.3 | 29221432-1 | Żurawie platformowe |

| 8426.91 | 29221440-0 | Dźwigi do pojazdów mechanicznych |

| 8426.91 | 29221441-7 | Dźwigi do pojazdów ciężarowych |

| 8426.1 | 29221450-3 | Dźwigi mostowe |

| 8427 + 8709 | 29221500-9 | Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wyciągarki stojące |

| 8427 + 8709 | 29221510-2 | Pojazdy z podnośnikami |

| 8427 | 29221511-9 | Wózki widłowe |

| 8427 + 8709 | 29221520-5 | Pojazdy techniczne |

| 8427 | 29221521-2 | Pojazdy techniczne wyposażone w urządzenia podnośnikowe |

| 8428[.1 +.4] | 29221600-0 | Wyciągi pionowe i pochyłe schody ruchome i chodniki ruchome |

| 8428.1 | 29221610-3 | Windy |

| 8428.1 | 29221611-0 | Windy wannowe |

| 8428.1 | 29221612-7 | Windy towarowe |

| 8428.1 | 29221613-4 | Windy mechaniczne |

| 8428.1 | 29221620-6 | Wyciągi pochyłe |

| 8428.1 | 29221621-3 | Wyciągarki do kontenerów na odpady |

| 8428.1 | 29221630-9 | Wciągniki |

| 8428.4 | 29221640-2 | Schody ruchome |

| 8421.4 | 29221650-5 | Chodniki ruchome |

| 3923 + 4010 + 5910 + 841 3[.7 +.8] +8428[.2 +.32-.39] + 8431[.1-.3] | 29221700-1 | Podnośniki i przenośniki |

| 8428[.2 +.31-.39] | 29221710-4 | Podnośniki lub przenośniki pneumatyczne |

| 8428[.2 +.31-.39] | 29221720-7 | Przenośniki |

| 8428.32 | 29221721-4 | Podnośniki lub przenośniki ciągłe, koszowe |

| 8428.33 | 29221722-1 | Podnośniki lub przenośniki ciągłe, paskowe |

| 8428.31 | 29221723-8 | Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS) |

| 3923 + 4010 + 5910 + 8431.39 | 29221730-0 | Urządzenia przenośnikowe |

| 3923 + 4010 + 5910 | 29221731-7 | Przenośniki pasowe |

| 8426 + 8427 + 8428 | 29221800-2 | Maszyny do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku |

| 8428.5 | 29221810-5 | Popychacze do wagoników górniczych i przesuwnice lokomotyw lub wagonów |

| 8428.6 | 29221820-8 | Kolej jednoszynowa lub wyciągi narciarskie |

| 8428.6 | 29221821-5 | Napowietrzne urządzenia jednoszynowe |

| 8428.6 | 29221822-2 | Wyciągi krzesełkowe |

| 8428.6 + 8431.31 | 29221829-1 | Urządzenia do wyciągów narciarskich |

| 8428.90.30 | 29221830-1 | Urządzenia do unoszenia klap wylotów |

| 8428.9 | 29221840-4 | Maszyny kołowych systemów przechowywania i wyszukiwania |

| 8428[.5-.9] | 29221850-7 | Mechaniczne urządzenia przeładunkowe |

| 8426 + 8427 + 8428[.5-.9] | 29221890-9 | Maszyny do załadunku lub przeładunku |

| 8428.90[.10 +.98] | 29221891-6 | Urządzenia załadowcze |

| 8426 + 8427 + 8428.90[.10 +.98] | 29221892-3 | Urządzenia wyładowcze |

| 8427 + 8428[.5-.9] | 29221893-0 | Pojazdy z ładowaniem bocznym |

| 8428[.5-.9] | 29221894-7 | Urządzenia do przenoszenia kontenerów |

| 8431[.1-.4] + 8709.9 | 29221900-3 | Części urządzeń podnośnikowych i przeładunkowych |

| 8431.4 | 29221910-6 | Części dźwigów |

| 8431.4 | 29221920-9 | Części pojazdów technicznych |

| 8431.31 | 29221950-8 | Części wyciągów pionowych i pochyłych, lub schodów ruchomych |

| 8431.31 | 29221951-5 | Części podnośników |

| 8431.31 | 29221952-2 | Części wyciągów pochyłych |

| 8431.31 | 29221953-9 | Części schodów ruchomych |

| 8431.39 | 29221954-6 | Części chodników ruchomych |

| 8431.3 | 29221980-7 | Części przenośników |

| 8431.3 | 29221981-4 | Części przenośników pasowych |

| 8431.3 | 29221989-0 | Części przenośników koszowych |

| 8431.3 | 29221990-0 | Części przekładni wyciągnikowych i innych urządzeń podnośnikowych lub przenośnikowych |

| 8431.41 | 29222000-1 | Łopatki, szufle, łyżki i chwytaki do dźwigów lub koparek |

| 8415 + 8418[.5 +.6] + 8419[.5 +.6] +8421.3 | 29231000-7 | Wymienniki ciepła, urządzenia do konfekcjonowania powietrza i urządzenia chłodzące oraz maszyny filtrujące |

| 8419[.5 +.6] | 29231100-8 | Wymienniki ciepła i maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów |

| 8419.5 | 29231110-1 | Wymienniki ciepła |

| 8419.5 | 29231111-8 | Pompy grzewcze |

| 8419.6 | 29231120-4 | Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów |

| 8415 | 29231200-9 | Układy konfekcjonowania powietrza |

| 8415.1 | 29231210-2 | Okienne maszyny do konfekcjonowania powietrza |

| 8415.1 | 29231220-5 | Ścienne maszyny do konfekcjonowania powietrza |

| 8415.8 | 29231230-8 | Układy HVAC |

| 8415.2 | 29231240-1 | Klimatyzatory do pojazdów mechanicznych |

| 8415.9 | 29231250-4 | Części maszyn do konfekcjonowania powietrza |

| 8415.9 | 29231251-1 | Przepustnice |

| 8415.9 | 29231252-8 | Szczeliny wentylacyjne |

| 8418[.5 +.6] | 29231300-0 | Urządzenia chłodnicze i mrożące |

| 8418[.5 +.6] | 29231310-3 | Urządzenia mrożące |

| 8418[.5 +.6] | 29231320-6 | Urządzenia chłodnicze |

| 8418[.5 +.6] | 29231321-3 | Witryny chłodnicze |

| 8418[.5 +.6] | 29231322-0 | Lady chłodnicze |

| 8418[.5 +.6] | 29231329-9 | Komercyjne urządzenia chłodnicze |

| 8421.39 | 29231400-1 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów |

| 8421.39 | 29231420-7 | Elektrostatyczne urządzenia do oczyszczania powietrza i gazu |

| 8421.39[.3 +.5] | 29231430-0 | Aparatura filtrująca |

| 8421.39.3 | 29231431-7 | Filtry powietrza |

| 8421.39.5 | 29231432-4 | Filtry gazu |

| 8414[.59 +.9] | 29232000-4 | Urządzenia wentylacyjne |

| 8414.9 | 29232100-5 | Urządzeni do odprowadzania dymu |

| 8414.59 | 29232200-6 | Wentylatory |

| 8414.59 | 29232210-9 | Części wentylatorów |

| 8415.9 + 8418.9 + 8419.9 | 29233000-1 | Części sprzętu chłodniczego i mrożącego i pompy grzewcze |

| 8415.9 | 29233100-2 | Części sprzętu chłodniczego |

| 8418.9 | 29233200-3 | Części sprzętu mrożącego |

| 8419.9 | 29233300-4 | Części pomp grzewczych |

| 8405.1 + 8414 + 8419.4 + 8421[.21 +.22 +.29 +.99] + 8422[.2 +.4] | 29241000-0 | Aparatura do destylacji, filtrowania lub oczyszczania |

| 8405.1 + 842Ц.21 +.22 +.29 +.99] | 29241200-2 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy |

| 8405.1 + 8421[.21 +.22 +.29] | 29241210-5 | Maszyna i aparatura do filtrowania cieczy |

| 8421[.21 +.22 +.29] | 29241211-2 | Aparatura do filtrowania płuczki wiertniczej |

| 8421[.21 +.22 +.29] | 29241212-9 | Maszyny hydrocyklonowe |

| 8421.22 | 29241213-6 | Aparatura do filtrowania lub oczyszczania napojów |

| 8421[.21 +.99] | 29241230-1 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody |

| 8421.21 | 29241231-8 | Aparatura do filtrowania wody |

| 8421.21 | 29241232-5 | Aparatura odpowietrzająca |

| 8421.21 | 29241233-2 | Aparatura do oczyszczania wody |

| 8421.21 | 29241234-9 | Aparatura do odsalania |

| 8421.99 | 29241235-6 | Urządzenia zakładu oczyszczania |

| 8421[.23 +.31] | 29241300-3 | Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza |

| 8421.23 | 29241330-2 | Filtry oleju |

| 8421.23 | 29241340-5 | Filtry paliwa |

| 8421.31 | 29241350-8 | Filtry wlotu powietrza |

| 8414 | 29241400-4 | Urządzenia do recyklingu |

| 8422[.2-4] + 8423[.1-.8] + 8424[.1-.8] | 29242000-7 | Maszyny do czyszczenia butelek, opakowań oraz maszyny ważące i natryskujące |

| 8422[.2-.4] | 29242100-8 | Maszyny do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego butelek, lub innych pojemników |

| 8422.2 | 29242110-1 | Maszyny do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników |

| 8422.3 | 29242120-4 | Maszyny do napełniania lub zamykania butelek, puszek lub innych pojemników |

| 8422[.3 +.4] | 29242130-7 | Maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego |

| 8422[.3 +.4] | 29242131-4 | Maszyny do taśmowania |

| 8422[.3 +.4] | 29242132-1 | Maszyny do pakowania zbiorczego |

| 8422.4 | 29242133-8 | Maszyny do pakowania jednostkowego |

| 8423[.1-.8] | 29242300-0 | Maszyny ważące i wagi |

| 8423.8 | 29242310-3 | Maszyny ważące |

| 8423.8 | 29242311-0 | Wagi |

| 8423.8 | 29242320-6 | Wagi skalowe |

| 8423.81.5 | 29242321-3 | Wagi sklepowe |

| 8423.8 | 29242322-0 | Wagi do ciągłego ważenia towarów |

| 8423.8 | 29242323-7 | Wagi odważnikowe |

| 8424[.1-.3 +.89] | 29242400-1 | Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do czyszczenia parą lub piaskowania |

| 8424.1 | 29242410-4 | Gaśnice |

| 8424.1 | 29242411-1 | Naboje piankowe |

| 8424.1 | 29242412-8 | Gaśnice przenośne |

| 8424.3 | 29242420-7 | Maszyny do czyszczenia parą i piaskowania |

| 8424.2 | 29242430-0 | Urządzenia natryskowe |

| 8424.2 | 29242431-7 | Pistolety natryskowe |

| 8424[.1-.3 +.89] | 29242470-2 | Obrabiarki do wytwarzania strumienia czynnika roboczego, rozpylania lub natryskiwania |

| 8424.89 | 29242471-9 | Aparatura do rozpylania gazu |

| 8424[.1-.3 +.89] | 29242472-6 | Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń |

| 8424.3 | 29242473-3 | Aparatura do czyszczenia wodą pod ciśnieniem |

| 8424.3 | 29242474-0 | Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca |

| 8424[.1-.3 +.89] | 29242479-5 | Maski pochłaniające nieprzyjemne zapachy |

| 8420.1 + 8421 + 8476[.2 +.8] | 29243000-4 | Wirówki, gładzarki i automaty sprzedające |

| 8421 | 29243100-5 | Wirówki |

| 8420.1 | 29243200-6 | Gładzarki |

| 8420.1 | 29243210-9 | Walcarki |

| 8476[.2 +.8] | 29243300-7 | Automaty sprzedające |

| 8476.8 | 29243310-0 | Automaty sprzedające artykuły higieniczne |

| 8476.8 | 29243320-3 | Automaty do sprzedaży znaczków |

| 8476[.1 +.8] | 29243330-6 | Automaty do sprzedaży towarów |

| 8419.89 | 29244000-1 | Maszyny do obróbki cieplnej tworzyw |

| 8419.89 | 29244100-2 | Maszyny do obróbki cieplnej gazu |

| | 29245000-8 | Części maszyn ogólnego zastosowania |

| 8421.9 | 29245200-0 | Części wirówek |

| 8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 8476.9 | 29245300-1 | Części gładzarek |

| 8420.9 + 8423.9 + 8424.9 + 8476.9 | 29245400-2 | Części walcarek |

| 8421.9 | 29245500-3 | Części maszyn filtrujących |

| 8421.9 | 29245600-4 | Części maszyn oczyszczających |

| 8424.9 | 29245700-5 | Części maszyn natryskujących |

| 8423.9 | 29245800-6 | Odważniki do maszyn ważących |

| 8422.19 | 29246000-5 | Zmywarki inne, niż używane w gospodarstwie domowym |

| 8422.9 | 29247000-2 | Części zmywarek oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania zbiorczego lub jednostkowego |

| 8422.90.10 | 29247100-3 | Części zmywarek |

| 84 22.90.90 | 29247200-4 | Części maszyn czyszczących |

| 84 22.90.90 | 29247300-5 | Części maszyn do napełniania |

| 84 24.90.90 | 29247400-6 | Części maszyn do pakowania zbiorczego |

| 84 24.90.90 | 29247500-7 | Części maszyn do pakowania jednostkowego |

| 8405 | 29248000-9 | Generatory gazu |

| 8405 | 29248100-0 | Generatory ozonu |

| 8432 | 29310000-5 | Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby |

| 8432.1 | 29311000-2 | Pługi lub brony talerzowe |

| 8432.2 | 29312000-9 | Brony, spulchniarki, kultywatory, brony, chwastowniki i glebogryzarki |

| 8432.3 | 29313000-6 | Siewniki, sadzarki lub maszyny do przesadzania |

| 8432.4 | 29314000-3 | Maszyny do rozrzucania obornika |

| 8432.40.10 | 29314100-4 | Maszyny do rozrzucania nawozu |

| 8432.8 | 29315000-0 | Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych |

| 8433 | 29330000-1 | Maszyny żniwne |

| 8433[.1 +.2] | 29331000-8 | Kosiarki |

| 8433.1 | 29331100-9 | Kosiarki do trawników |

| 8433.1 | 29331110-2 | Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych |

| 8433[.2 +.3] | 29332000-5 | Maszyny do przygotowania siana |

| 8433.4 | 29333000-2 | Prasy do belowania słomy lub paszy |

| 8433.40.1 | 29333100-3 | Prasy zbierające |

| 8433[.2-.5] | 29334000-9 | Maszyny żniwne i młockarki |

| 8424.81 | 29340000-4 | Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub leśnictwie |

| 8433.6 + 8434.1 + 8436[.1 +.2 +.8] +8437.1 | 29360000-0 | Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie |

| 8433.6 | 29361000-7 | Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców i innych produktów |

| 8433.6 | 29361100-8 | Maszyny do czyszczenia produktów |

| 8433.6 | 29361110-1 | Maszyny do czyszczenia jaj |

| 8433.6 | 29361120-4 | Maszyny do czyszczenia owoców |

| 8433.6 | 29361200-9 | Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów |

| 8433.6 | 29361210-2 | Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj |

| 8433.6 | 29361220-5 | Maszyny do sortowania lub klasyfikowania owoców |

| 8433.6 | 29361300-0 | Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub owoców suszonych |

| 8434.1 | 29362000-4 | Dojarki |

| 8436[.1 +.2] | 29363000-1 | Maszyny do przygotowywania preparatów żywienia zwierząt |

| 8436.8 | 29364000-8 | Maszyny pszczelarskie |

| 8436.8 | 29365000-5 | Maszyny do hodowli drobiu |

| 8436.8 | 29365100-6 | Inkubatory i wylęgarki drobiu |

| 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 | 29380000-6 | Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie |

| 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 | 29381000-3 | Części maszyn rolniczych |

| 8432.9 + 8433.9 + 8436.9 | 29382000-0 | Części maszyn używanych w leśnictwie |

| 8456 + 8457 | 29410000-6 | Obrabiarki sterowane laserem lub centra obróbkowe |

| 8456 | 29411000-3 | Obrabiarki specjalnego zastosowania |

| 8457 | 29412000-0 | Centra obróbkowe |

| 8457.10.1 | 29412100-1 | Poprzeczne, wrzecionowe centra obróbkowe |

| 8457.10.9 | 29412200-2 | Pionowe, wrzecionowate centra obróbkowe |

| 8458 + 8459 | 29420000-9 | Tokarki, obrabiarki do wiercenia i frezowania |

| 8458 | 29421000-6 | Tokarki |

| 8458 | 29421100-7 | Tokarki sterowane komputerowo |

| 8459.7 | 29422000-3 | Maszyny do frezowania lub gwintowania |

| 8459.5 | 29423000-0 | Frezarki |

| 8460 + 8461 | 29431000-9 | Obrabiarki do obróbki metali |

| 8462[.21 +.31 +.41] | 29432000-6 | Obrabiarki do metalu sterowane cyfrowo |

| 8462[.21 +.31 +.41] | 29433000-3 | Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice |

| 8462[.1 +.9] | 29434000-0 | Kuźniarki |

| 8462[.1 +.9] | 29435000-7 | Maszyny do kucia matrycowego |

| 8462 | 29436000-4 | Prasy |

| 8462 | 29436100-5 | Prasy hydrauliczne |

| 8459[.1-.6] | 29437000-1 | Obrabiarki do wiercenia, strugania lub frezowania metalu |

| 8459[.1 +.2] | 29437100-2 | Obrabiarki do strugania metalu |

| 8459[.3 +.4] | 29437200-3 | Obrabiarki do wiercenia metalu |

| 8459[.5 +.6] | 29437300-4 | Obrabiarki do frezowania metalu |

| 8457 | 29438000-8 | Centra obróbkowe do obróbki metalu |

| 8464 + 8465 + 8479.3 | 29440000-5 | Obrabiarki do obróbki tworzyw twardych, z wyjątkiem metalu |

| 8464 | 29441000-2 | Obrabiarki do obróbki kamienia, ceramiki, betonu lub szkła |

| 8464 | 29441100-3 | Obrabiarki do obróbki kamienia |

| 8464 | 29441200-4 | Obrabiarki do obróbki ceramiki |

| 8464 | 29441300-5 | Obrabiarki do obróbki betonu |

| 8464 | 29441400-6 | Obrabiarki do obróbki szkła |

| 8465 + 8479.3 | 29442000-9 | Obrabiarki do obróbki drewna, kości, korka, gumy lub twardych tworzyw sztucznych |

| 8465 + 8479.3 | 29442100-0 | Obrabiarki do obróbki drewna |

| 8465 + 8479.3 | 29442200-1 | Obrabiarki do obróbki kości |

| 8465 + 8479.3 | 29442300-2 | Obrabiarki do obróbki korka |

| 8465 | 29442400-3 | Obrabiarki do obróbki gumy utwardzonej |

| 8465 | 29442500-4 | Obrabiarki do obróbki utwardzanych tworzyw sztucznych |

| 8467[.1-.8] + 8508[.1-.8] | 29450000-8 | Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne |

| 8467[.1-.8] | 29451000-5 | Pneumatyczne narzędzia ręczne |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29460000-1 | Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29461000-8 | Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29461100-9 | Urządzenia do lutowania na miękko |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29461200-0 | Urządzenia do lutowania na twardo |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29462000-5 | Sprzęt spawalniczy |

| 8468[.1-.8] | 29462200-7 | Nieelektryczny sprzęt spawalniczy |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29463000-2 | Maszyny do nabijania nawierzchni |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29464000-9 | Urządzenia topnikowe |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29464100-0 | Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29465000-6 | Maszyny do natryskiwania metalu |

| 8466 + 8467.9 + 8508.9 | 29470000-4 | Części i akcesoria do obrabiarek |

| 8466.1 | 29471000-1 | Rękojeści narzędzi |

| 8466.2 | 29472000-8 | Rękojeści obrabiarek |

| 8466.3 | 29473000-5 | Obrabiarki dzielące specjalne mocowania |

| 8466[.93 +.94] | 29474000-2 | Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu |

| 8466[.91 +.92] + 8467.9 + 8468.9 +8415.9 | 29475000-9 | Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki tworzyw utwardzanych |

| 8467.91 | 29475100-0 | Części pił łańcuchowych |

| 8467.9 + 8508.9 | 29476000-6 | Części narzędzi ręcznych |

| 8467.92 | 29477000-3 | Części narzędzi pneumatycznych |

| 8454 + 8455 | 29510000-7 | Części maszyn metalurgicznych oraz podobne części |

| 8455 | 29511000-4 | Maszyny do walcowania metalu |

| 8455 | 29511100-5 | Części maszyn do walcowania metalu |

| 8454.3 | 29512000-1 | Maszyny odlewnicze |

| 8454.3 | 29512100-2 | Części maszyn odlewniczych |

| 8428.31 + 8430[.3 +.6] + 8479.89 | 29521000-7 | Urządzenia górnicze |

| 8430.3 | 29521200-9 | Wrębiarki do węgla lub skał oraz maszyny do drążenia tuneli oraz wytaczania lub maszyny do głębienia szybów |

| 8430.3 | 29521210-2 | Maszyny do odwiertów |

| 8430.3 | 29521211-9 | Narzędzia do wyrabiania głowic odwiertów |

| 8430.3 | 29521212-6 | Aparatura do nadlewów |

| 8430.3 | 29521213-3 | Urządzenia do dowiercania do złoża |

| 8430.3 | 29521214-0 | Urządzenia do pogłębiania odwiertów |

| 8430.3 | 29521215-7 | Urządzenia do badania odwiertów |

| 8430.3 | 29521216-4 | Aparatura przeciwwybuchowa |

| 8430.3 | 29521220-5 | Maszyny do cięcia węgla lub skał |

| 8430.3 | 29521230-8 | Maszyny do drążenia tuneli |

| 8430.3 | 29521240-1 | Maszyny wytaczające |

| 8430.3 | 29521241-8 | Drenaże |

| 8430.3 | 29521249-4 | Urządzenia do wiercenia w skale |

| 8430.3 | 29521250-4 | Urządzenia do głębienia szybów |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521300-0 | Sprzęt wiertniczy |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521310-3 | Przybrzeżne platformy produkcyjne |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521311-0 | Sprzęt przybrzeżny |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521312-7 | Przybrzeżne jednostki odwiertowe |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521320-6 | Sprzęt do odwiertów ropy |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521321-3 | Maszyny do wierceń |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521322-0 | Wiertnica |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521323-7 | Wiertła |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521324-4 | Urządzenia kablowe |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521325-1 | Zawiesia kablowe |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521330-9 | Osprzęt platform wiertniczych |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521331-6 | Rusztowania przesuwne |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521332-3 | Wbudowane moduły przesuwne |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521340-2 | Maszyny do napowietrznych szybów naftowych |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521341-9 | Pompy zanurzeniowe |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521350-5 | Urządzenia podwodne |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521351-2 | Podwodne układy sterownicze |

| 8430[.4 +.5 +.6] | 29521360-8 | Urządzenia wiertnicze |

| 8479.89.3 | 29521400-1 | Przenośne hydrauliczne zmechanizowane wsporniki korytarzy górniczych |

| 8429 | 29522000-4 | Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części |

| 8429 | 29522100-5 | Maszyny do usuwania gleby |

| 8429.1 | 29522110-8 | Buldożery |

| 8429.1 | 29522120-1 | Spycharki skośne |

| 8429.2 | 29522200-6 | Równiarki i niwelatory |

| 8429.2 | 29522210-9 | Równiarki drogowe |

| 8429.3 | 29522300-7 | Zgarniarki |

| 8429.4 | 29522400-8 | Podbijaki |

| 8429.51 | 29522500-9 | Ładowarki czołowe |

| 8429.51 | 29522510-2 | Ładowarki czołowe podsiębierne |

| 8429.51 | 29522520-5 | Ładowarki czołowe inne, niż podsiębierne |

| 8429.5 + 8429.52 + 8429.59 + 8430.5 | 29522600-0 | Koparki, czerparki i ładowarki i maszyny górnicze |

| 8429.5 | 29522610-3 | Koparki mechaniczne |

| 8429[.51 +.52] | 29522611-0 | Ładowarki mechaniczne |

| 8429[.52 +.59] + 8430.5 | 29522620-6 | Czerparki |

| 8429[.52 +.59] + 8430.5 | 29522621-3 | Czerparki mechaniczne |

| 8430 + 8479 | 29523000-1 | Maszyny inżynierii lądowej i wodnej |

| 8430.1 | 29523100-2 | Urządzenia do wbijania |

| 8479.1 | 29523200-3 | Maszyny do nabijania nawierzchni drogowej |

| 8479.1 | 29523210-6 | Strugarki |

| 8479.1 | 29523220-9 | Rębarki |

| 8479.1 | 29523230-2 | Maszyny chodnikowe |

| 8479.1 | 29523240-5 | Walce drogowe |

| 8479.1 | 29523241-2 | Walce mechaniczne |

| 8430.2 | 29523300-4 | Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe |

| 8430.2 | 29523310-7 | Pługi lemieszowe |

| 8430.2 | 29523320-0 | Pługi wirnikowe |

| 8430.1 | 29523400-5 | Maszyny do wyciągania pali |

| 8430.61 | 29523500-6 | Maszyny do zagęszczania gruntu |

| 8430.6 | 29523600-7 | Maszyny do kładzenia kabli |

| 8474[.1-.8] + 8480 | 29524000-8 | Maszyny do obróbki minerałów i formierskie |

| 8474[.1-.8] + 8480 | 29524100-9 | Maszyny do obróbki minerałów |

| 8474.1 | 29524110-2 | Maszyny do sortowania i przesiewania |

| 8474.32 | 29524120-5 | Maszyny do mieszana żwiru z bitumenem |

| 8474.31 | 29524130-8 | Mieszalniki betonu lub zaprawy |

| 8474.31 | 29524131-5 | Mieszalniki cementu |

| 8474.2 | 29524140-1 | Szlifierki |

| 8474.2 | 29524141-8 | Węglowe młyny pyłowe |

| 8474.8 + 8480 | 29524150-4 | Formy odlewnicze |

| 8480 | 29524200-0 | Maszyny do form odlewniczych |

| 8431[.43 +.49] + 8474.9 | 29526000-2 | Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych |

| 8431[.43 +.49] + 8474.9 | 29526100-3 | Części maszyn do strugania |

| 8431.43 | 29526110-6 | Części maszyn odwiertowych |

| 8431.43 | 29526111-3 | Nakładki mostowe |

| 8431.43 | 29526112-0 | Końcówki wierteł przemysłowych |

| 8431.43 | 29526113-7 | Nożyce wiertnicze |

| 8431.43 | 29526114-4 | Zdzierarki żelazne |

| 8431.43 | 29526115-1 | Stoły obrotowe |

| 8431.43 | 29526116-8 | Urządzenia do podpierania warstwy wierzchniej |

| 8431.43 | 29526117-5 | Cięgna |

| 8431[.43 +.49] | 29526120-9 | Części wind górniczych |

| 8431[.43 +.49] | 29526121-6 | Zawiesia szybowe |

| 8431[.43 +.49] | 29526122-3 | Urządzenia zawiesi kablowych |

| 8431.43 | 29526123-0 | Napinacze |

| 8431.43 | 29526124-7 | Głowice odwiertów |

| 8431.43 | 29526125-4 | Urządzenia podnośnikowe |

| 8431.43 | 29526126-1 | Urządzenia sterownicze do głowic odwiertów |

| 8431.43 | 29526127-8 | Urządzenia do głowic odwiertów |

| 8431[.43 +.49] | 29526130-2 | Części maszyn do cięcia węgla lub skał |

| 8431[.43 +.49] | 29526132-6 | Części maszyn do cięcia skał |

| 8431[.43 +.49] | 29526140-5 | Części maszyn do drążenia tuneli |

| 8474.9 | 29526200-4 | Części maszyn do obróbki minerałów |

| 8431.43 | 29526300-5 | Części maszyn do głębienia szybów |

| 8431.43 | 29526400-6 | Części koparek |

| 8417.2 + 8419[.31 +.81] + 8421.11 + 8434.2 + 8435.1 + 8437.8 + 8438[.1-.8] + 8478 + 8479.2 | 29531000-0 | Maszyny do przetwarzania żywności, napojów i tytoniu |

| 8434.2 | 29531100-1 | Maszyny mleczarskie |

| 8421.11 | 29531110-4 | Wirówki do oddzielania śmietany |

| 8437.8 | 29531200-2 | Maszyny do obróbki zbóż lub warzyw suszonych |

| 8435.1 | 29531300-3 | Maszyny używane do produkcji napojów alkoholowych lub owocowych |

| 8417.2 + 8419[.31 +.81] | 29531400-4 | Piece kuchenne, suszarki do produktów rolnych oraz urządzenia do gotowania lub podgrzewania |

| 8417.2 | 29531410-7 | Piece kuchenne |

| 8417.2 | 29531411-4 | Grille |

| 8419.31 | 29531420-0 | Suszarki do produktów rolnych |

| 8438[.1-.8] + 8479.2 | 29531500-5 | Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów |

| 8438[.1-.8] + 8479.2 | 29531510-8 | Maszyny do krojenia żywności |

| 8438.1 | 29531511-5 | Krajalnice do chleba |

| 8438.5 | 29531512-2 | Krajalnice do boczku |

| 8438.1 | 29531520-1 | Maszyny do przetwarzania żywności |

| 8438.1 | 29531530-4 | Maszyny do robienia ciasta makaronowego |

| 8478.1 | 29531600-6 | Maszyny do przetwarzania tytoniu |

| 8434.9 + 8435.9 + 8437.9 + 8438.9 + 8478.9 | 29532000-7 | Części maszyn do przetwarzania żywności, produkcji napojów i tytoniu |

| 8437.9 + 8438.9 | 29532100-8 | Części maszyn przetwórstwa żywności |

| 8438.9 | 29532110-1 | Części maszyn mleczarskich |

| 8434.9 | 29532111-8 | Części dojarek |

| 8438.9 | 29532200-9 | Części maszyn do przetwarzania napojów |

| 8478.9 | 29532300-0 | Części maszyn do przetwarzania tytoniu |

| 8444-8453 | 29541000-3 | Maszyny do wyrobów włókienniczych |

| 8444 + 8445.1 | 29541100-4 | Maszyny do przetwarzania syntetycznych wyrobów włókienniczych |

| 8445.2 | 29541200-5 | Maszyny do przędzenia wyrobów włókienniczych |

| 8446 | 29541300-6 | Maszyny tkackie |

| 8447 | 29541400-7 | Maszyny dziewiarskie |

| 8452.2 | 29541500-8 | Maszyny do szycia |

| 8450.2 + 8451[.1 +.29] | 29541600-9 | Maszyny do prania, czyszczenia na sucho i suszenia |

| 8450.2 + 8451[.1 +.29] | 29541610-2 | Instalacje piorące |

| 8450.2 + 8451[.1 +.29] | 29541611-9 | Urządzenia piorące |

| 8450.2 | 29541612-6 | Pralki |

| 8451.1 | 29541613-3 | Maszyny do czyszczenia na sucho |

| 8451.2 | 29541620-5 | Suszarki |

| 8451.3 + 8451.5 | 29541700-0 | Urządzenia do prasowania i składania bielizny |

| 8451.5 | 29541710-3 | Urządzenia do składania bielizny |

| 8449 + 8451[.3-.8] | 29541800-1 | Włókiennicze maszyny wykańczalnicze |

| 8451.3 | 29541810-4 | Maszyny do prasowania |

| 8451.3 | 29541820-7 | Prasy maglujące |

| 8448[.2-.5] + 8450.9 + 8451.9 + 8452[.3-.9] + 8453.9 | 29542000-0 | Części maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieży |

| 8439 + 8441 | 29550000-9 | Maszyny do produkcji papieru lub tektury |

| 8439.9 + 8441.9 | 29551000-6 | Części maszyn do produkcji papieru lub tektury |

| 8440.1 | 29561100-0 | Maszyny introligatorskie |

| 8440.10.3 | 29561110-3 | Niciarki |

| 8442[.1-.3] + 8443[.1-.6] | 29561200-1 | Maszyny drukarskie |

| 8443[.11 +.19] | 29561210-4 | Maszyny drukarskie offsetowe |

| 8443[.2-.6] | 29561220-7 | Maszyny do składu |

| 8443.1 | 29561230-0 | Drukarki do biletów |

| 8442[.1-.2] | 29561300-2 | System fotoskładu |

| 8419[.32 +.39] | 29561400-3 | Suszarki do drewna, masy papierniczej lub tektury |

| 8440.9 + 8442.4 + 8443.9 | 29561500-4 | Części maszyn drukarskich lub introligatorskich |

| 8475[.1 +.2] + 8479[.4-.8] | 29562000-6 | Towary elektryczne specjalnego zastosowania |

| 8401.2 + 8475[.1 +.2] + 8479[.4-.8] | 29562100-7 | Klatka Faradaya |

| 8401.2 + 8475[.1 +.2] + 8479[.4-.8] | 29562200-8 | Komora dźwiękoszczelna |

| 8401.2 + 8475[.1 +.2] + 8479[.4-.8] | 29562300-9 | Elektromagnetyczne tworzywo chłonne |

| 8479.8 | 29563000-3 | Maszyny przemysłu chemicznego |

| 8479.8 | 29563100-4 | Chlorowniki |

| 8479.8 | 29563200-5 | Instalacje dawkujące |

| 8420.10.5 + 8465 + 8477 + 8480 | 29564000-0 | Maszyny do obróbki gumy i tworzyw sztucznych |

| 8465 + 8477 + 8480 | 29564100-1 | Maszyny do produkcji okien i framug z tworzyw sztucznych |

| 8479.8 | 29565000-7 | Przemywacze tunelowe |

| 8479[.8 +.9] | 29566000-4 | Maszyny do uzdatniania ścieków |

| 8479.8 | 29566100-5 | Rozdrabniarki |

| 8479.8 | 29566110-8 | Maceratory do uzdatniania ścieków |

| 8479.8 | 29566200-6 | Prasy do odpadów |

| 8479.9 | 29566300-7 | Zgarniarki |

| 8479.9 | 29566400-8 | Mieszadła |

| 8479.9 | 29566500-9 | Ekrany przesiewowe do odpadów |

| 8479.8 | 29566600-0 | Urządzenia natleniające |

| 8479.8 | 29566700-1 | Wytrącarki |

| 8479.8 | 29566800-2 | Złoża osadowe |

| 8479.8 | 29566900-3 | Urządzenia do przetwarzania osadów |

| 8479.8 | 29567000-1 | Maszyny do rurociągów |

| 8479.8 | 29567100-2 | Maszyny do badania wewnętrznej powierzchni rurociągów |

| 8479.8 | 29567200-3 | Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów |

| 8479.5 | 29567300-4 | Roboty przemysłowe |

| 8479.8 | 29568000-8 | System do podnoszenia palet |

| 8479.8 | 29568100-9 | System do wyszukiwania palet |

| 8479.8 | 29569000-5 | Odkurzacze i froterki do podłóg inne, niż używane w gospodarstwie domowym |

| 8479.8 | 29569100-6 | Odkurzacze inne, niż używane w gospodarstwie domowym |

| 8479.8 | 29569200-7 | Froterki do podłóg inne, niż używane w gospodarstwie domowym |

| 8479.8 | 29569300-8 | Części odkurzaczy innych, niż używane w gospodarstwie domowym |

| 8479.8 | 29569400-9 | Części froterek do podłóg innych, niż używane w gospodarstwie domowym |

| 8418[.1-.4] + 8422.11 + 8509[.4 +.8] + 8516 | 29711000-6 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi |

| 8418[.1-.4] | 29711100-7 | Chłodziarki i zamrażarki |

| 8418.1 | 29711110-0 | Chłodziarko-zamrażarki |

| 8418[.3 +.4] | 29711120-3 | Zamrażarki |

| 8418.3 | 29711121-0 | Zamrażarki szafowe |

| 8418[.3 +.4] | 29711122-7 | Zamrażarki używane w gospodarstwie domowym |

| 8418.4 | 29711123-4 | Zamrażarki stojące |

| 8418[.3 +.4] | 29711124-1 | Zamrażarki przemysłowe |

| 8418[.1 +.2] | 29711130-6 | Chłodziarki |

| 8421.1 + 8422.1 + 8450.11 + 8451.21 + 8509[.1-.3] + 8516.4 | 29713000-0 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania |

| 8422.1 | 29713100-1 | Zmywarki |

| 8421.12 + 8450.11 + 8451.21 | 29713200-2 | Maszyny piorące i suszarki do ubrań |

| 8450.11 + 8451.21 | 29713210-5 | Pralki / suszarki |

| 8450.11 + 8451.21 | 29713211-2 | Urządzenia do suszenia i prasowania |

| 8414[.51 +.6] | 29714000-7 | Wyciągi wentylacyjne lub recyklingowe |

| 8414[.51 +.6] | 29714100-8 | Wentylatory |

| 8414[.51 +.6] | 29714110-1 | Wentylatory wyciągowe |

| 7321 + 7322.9 + 7417 + 8419.1 | 29720000-2 | Nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego |

| 7321[.1 +.8] + 7417 + 8419.1 | 29721000-9 | Urządzenia do gotowania lub grzewcze używane w gospodarstwie domowym |

| 8419.1 | 29721400-3 | Natychmiastowe lub akumulacyjne, nieelektryczne podgrzewacze wody |

| 8419.1 | 29721410-6 | Urządzenia gazownicze |

| 8419.1 | 29721411-3 | Grzałki gazowe |

| 8424.3 | 29811110-1 | Zamiatarki drogowe |

| 8424.3 | 29811120-4 | Zamiatarki szosowe |

| 8485.1 | 29812400-8 | Łopatki napędowe |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Urządzenia balastowe |

| 8425 | 29814200-0 | Hydrauliczne wyciągniki platformowe |

| 8428 | 29815100-6 | System do przeładunku bagażu |

| 8428 | 29815110-9 | Urządzenia do przeładunku bagażu |

| 8465 | 29821000-0 | Sprzęt do obróbki drewna |

| 8465 | 29821100-1 | Piaskarki |

| 8465 | 29821200-2 | Piły |

| 4417 + 8453 | 29822000-7 | Sprzęt do wyrobu butów |

| 8467 + 8508 | 29823000-4 | Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym |

| 8426 | 29831000-3 | Zawiesia do mostów |

| 8426 | 29832000-0 | Urządzenia do demontażu |

| 8432, 9506 | 29835000-1 | Wyposażenie parków i placów zabaw |

| 8432 | 29835100-2 | Urządzenia do konserwacji terenu |

| 7322 + 8408 + 8417 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836300-1 | Sprzęt przemysłowy |

| 8408 | 29836310-4 | Sprężarki |

| 8419 | 29836320-7 | Sprzęt chłodzący |

| 8402 + 8403 + 8407-8409 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836400-2 | Maszyny przemysłowe |

| 8407 | 29836410-5 | Silniki gazowe |

| 8409.9 | 29836420-8 | Moduły wstrzykiwania gazu |

| 8402 + 8403 + 8404 | 29836430-1 | Instalacje kotłów grzewczych |

| 8403 | 29836431-8 | Kotły grzewcze wody gorącej |

| 8402 | 29836432-5 | Kotły grzewcze wytwarzające parę |

| 8402 | 29836433-2 | Generatory pary |

| 8404 | 29836434-9 | Układy pomocnicze do kotłów grzewczych |

| 8402 | 29836435-6 | Skraplacze pary |

| 8438[.1-.8] | 29842000-3 | Urządzenia do przygotowywania żywności |

| 8438.5 | 29842100-4 | Krajalnice do mięsa |

| 8469.11 | 30110000-3 | Edytory tekstu |

| 8469.11 | 30111000-0 | Procesory tekstowe |

| 8443.12 + 8472 + 8473.4 + 9009 | 30120000-6 | Urządzenia fotokopiujące i drukujące |

| 8472.1 + 8472.1 + 9009[.1-.3] | 30121000-3 | Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące |

| 8472.1 | 30121400-7 | Powielacze |

| 8443.12 | 30122000-0 | Biurowe maszyny offsetowe |

| 8472 | 30123000-7 | Maszyny biurowe i przemysłowe |

| 8472.9 | 30123100-8 | Maszyny potwierdzające ważność biletów |

| 8472.9 | 30123200-9 | Automaty do wydawania pieniędzy |

| 8472.1 | 30123300-0 | Powielacze białkowe |

| 8472.3 | 30123400-1 | Składarki |

| 8472.9 | 30123500-2 | Dziurkarki |

| 8472.90.1 | 30123600-3 | Maszyny do wydawania bilonu |

| 8472.90.1 | 30123610-6 | Maszyny do sortowania bilonu |

| 8472.90.1 | 30123620-9 | Maszyny do liczenia bilonu |

| 8472.90.1 | 30123630-2 | Maszyna do pakowania bilonu w opakowania jednostkowe |

| 8473.4 | 30124000-4 | Części i akcesoria do maszyn biurowych |

| 8472.3 | 30130000-9 | Urządzenia pocztowe |

| 8472.3 | 30131000-6 | Sprzęt używany w urzędach pocztowych |

| 8472.3 | 30131100-7 | Maszyny do składania papieru lub kopert |

| 8472.3 | 30131200-8 | Maszyny do napełniania kopert |

| 8472.3 | 30131300-9 | Maszyny adresujące |

| 8472.3 | 30131400-0 | Maszyny pocztowe |

| 8472.3 | 30132000-3 | Sprzęt sortujący |

| 8472.3 | 30132100-4 | Sprzęt do sortowania poczty |

| 8472.3 | 30133000-0 | Sprzęt wysyłkowy |

| 8472.3 | 30133100-1 | Urządzenia do wysyłania poczty luzem |

| 8470 | 30140000-2 | Maszyny liczące i rachunkowe |

| 8470[.1-.3] | 30141000-9 | Maszyny liczące |

| 8470.1 | 30141100-0 | Kalkulatory kieszonkowe |

| 8470.4 | 30142000-6 | Maszyny rachunkowe |

| 8470.5 | 30143000-3 | Rejestratory środków pieniężnych |

| 8470 | 30144000-0 | Maszyny w rodzaju maszyn liczących |

| 8470 | 30144100-1 | Maszyny do frankowania |

| 8470.2 | 30144200-2 | Maszyny do wydawania biletów |

| 8470 | 30144300-3 | Maszyny liczące do pojazdów |

| 8470 | 30144400-4 | Automaty do pobierania opłat |

| 8469 | 30150000-5 | Maszyny do pisania |

| 8469[.1-.2] | 30151000-2 | Elektroniczne maszyny do pisania |

| 8473[.1 +.2] | 30160000-8 | Części i akcesoria do maszyn do pisania i maszyn liczących |

| 8473.1 | 30161000-5 | Części i akcesoria maszyn do pisania |

| 8473.2 | 30162000-2 | Części i akcesoria maszyn liczących |

| 8471 + 8473 + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30210000-4 | Maszyny do przetwarzania danych |

| 8471[.1 +.3] | 30211000-1 | Komputery wysokowydajne |

| 8471[.1 +.3] | 30211100-2 | Superkomputery |

| 8471[.1 +.3] | 30211200-3 | Osprzęt do dużych systemów komputerowych |

| 8471[.1 +.3] | 30211300-4 | Platformy komputerowe |

| 8471[.1 +.3] | 30211400-5 | Konfiguracje komputerowe |

| 8471.3 | 30211500-6 | Centralne jednostki przetwarzające |

| 8471 | 30211600-7 | Procesory |

| 8471.3 + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30212000-8 | Osprzęt i oprogramowanie do minikomputerów |

| 8471.3 | 30212100-9 | Osprzęt do minikomputerów |

| 8471.3 | 30212110-2 | Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające |

| 8471.3 | 30213000-5 | Komputery osobiste |

| 8471.3 | 30213100-6 | Notebooki |

| 8471.3 | 30213200-7 | Laptopy |

| 8471.3 | 30213300-8 | Komputery przenośne |

| 8471.3 | 30213400-9 | Centralne jednostki przetwarzające komputerów osobistych |

| 8471.3 | 30214000-2 | Stacje robocze |

| 8471.3 + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30215000-9 | Mikrokomputery i oprogramowanie |

| 8471.6 | 30215100-0 | Mikrokomputery |

| 8471.6 | 30215110-3 | Centralne jednostki przetwarzające do mikrokomputerów |

| 8471.6 | 30216000-6 | Czytniki magnetyczne lub optyczne |

| 8471.6 | 30216100-7 | Czytniki optyczne |

| 8471.6 | 30216110-0 | Skanery komputerowe |

| 8471.6 | 30216120-3 | Urządzenia optyczne do identyfikacji |

| 8471.6 | 30216130-6 | Czytniki kodu kreskowego |

| 8471.6 | 30216200-8 | Czytniki kart magnetycznych |

| 8471.6 | 30216300-9 | Czytniki kart perforowanych |

| 8471[.5 +.7] | 30217000-3 | Części, akcesoria i wyroby do komputerów |

| 8471.7 | 30217100-4 | Części komputerowe |

| 8471.7 | 30217110-7 | Interfejsy sieciowe |

| 8471.7 | 30217120-0 | Porty komputerowe |

| 8471.7 | 30217130-3 | Karty komputerowe |

| 8471.7 | 30217131-0 | Karty elektroniczne |

| 8471.7 | 30217200-5 | Akcesoria komputerowe |

| 8471.7 | 30217210-8 | Ekrany antyodblaskowe |

| 8471.7 | 30217220-1 | Podkładki pod myszy |

| 8471.7 | 30217230-4 | Pamięć cache |

| 8471[.5 +.7] | 30217300-6 | Wyroby komputerowe |

| 8471.5 | 30217310-9 | Matryce z czcionką do drukarek |

| 8471.7 | 30217320-2 | Dyskietki |

| 8471.7 | 30217330-5 | Taśmy magnetyczne |

| 8471.7 | 30217340-8 | CD-ROMy |

| 8471 | 30220000-7 | Cyfrowy sprzęt kartograficzny |

| 8471 | 30221000-4 | Cyfrowe mapy kadastralne |

| 8471 + 8473[.3 +.5] + 8524[.31 + .4 +.6 +.9] + 8528.2 + 8538.1 | 30230000-0 | Sprzęt komputerowy |

| 8471 + 8524[.31 +.4 +.6 +.9] + 8528.2 + 8538.1 | 30231000-7 | Komputery i drukarki |

| 8471 + 8524[.31 +.4 +.6 +.9] | 30231100-8 | Komputery |

| 8471 + 8524[.31 +.4 +.6 +.9] | 30231110-1 | Bazy danych |

| 8471 + 8528.2 + 8538.1 | 30231200-9 | Sprzęt komputerowy |

| 8471.7 | 30231210-2 | Centralne jednostki sterujące |

| 8471.8 | 30231220-5 | Peryferia komputerowe |

| 8471 | 30231230-8 | Terminale komputerowe |

| 8471 | 30231300-0 | Komputery biurkowe |

| 8471.6 | 30231310-3 | Sprzęt do składu komputerowego |

| 8471.7 | 30231400-1 | System dysku optycznego |

| 8471 | 30231600-3 | Medyczny sprzęt komputerowy |

| 8471 + 8473[.3 +.5] | 30232000-4 | Różny sprzęt komputerowy |

| 8471.49 | 30232100-5 | Sprzęt archiwizujący |

| 8471.49 | 30232120-1 | Myszy komputerowe |

| 8471.49 | 30232130-4 | Joysticki |

| 8471.49 | 30232140-7 | Markery |

| 8471.49 | 30232150-0 | Manipulatory kulowe |

| 8471.49 | 30232160-3 | Tablety graficzne |

| 8471 | 30232200-6 | Jednostki kołowe |

| 8471 | 30232300-7 | Urządzenia kasetowe |

| 8471 | 30232400-8 | Urządzenia do rozszerzania pamięci |

| 8471[.1-.6] | 30232500-9 | Urządzenia do przetwarzania danych |

| 8471[.1-.6] | 30232510-2 | Rejestratory danych |

| 8471[.1-.6] | 30232520-5 | Urządzenia do wprowadzania danych |

| 8471[.1-.6] | 30232530-8 | Urządzenia do uwierzytelniania danych |

| 8471.6 | 30232600-0 | Kodery |

| 8471[.4-.7] + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30233000-1 | Jednostki do przechowywania, wejścia lub wyjścia |

| 8471[.5 +.6] + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30233100-2 | Komputerowe jednostki do przechowywania |

| 8471.5 | 30233110-5 | Jednostki do przechowywania kart magnetycznych |

| 8471.5 | 30233120-8 | Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych |

| 8471.5 | 30233130-1 | Jednostki do przechowywania dysków magnetycznych |

| 8471.5 | 30233131-8 | Napędy dyskietek |

| 8471.5 | 30233132-5 | Napędy dysku twardego |

| 8471.5 | 30233140-4 | Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD) |

| 8471.5 | 30233141-1 | Dyskowy system przechowywania |

| 8471.5 | 30233150-7 | Napędy dysku optycznego |

| 8471.5 | 30233160-0 | Jednostki pamięci taśmowej |

| 8471.5 | 30233170-3 | Nośniki do przechowywania |

| 8471.5 | 30233171-0 | Dyski |

| 8471.5 | 30233172-7 | Dyski optyczne |

| 8471[.4 +.5 +.6] | 30233200-3 | Jednostki wejścia lub wyjścia |

| 8471[.4 +.5 +.6] | 30233210-6 | Jednostki wejścia |

| 8471[.49 +.60.5] | 30233211-3 | Klawiatury komputerowe |

| 8471.60.5 | 30233212-0 | Klawiatury do pisania pismem Braille'a |

| 8471[.4 +.5 +.6] | 30233220-9 | Jednostki wyjścia |

| 8471[.5 +.60.4] | 30233230-2 | Drukarki i plotery |

| 8471[.5 +.60.4] | 30233231-9 | Drukarki laserowe |

| 8471[.5 +.60.4] | 30233232-6 | Drukarki igłowe |

| 8471[.5 +.60.4] | 30233234-0 | Kolorowe drukarki atramentowe |

| 8471[.5 +.60.4] | 30233235-7 | Plotery |

| 8471 | 30234000-8 | Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne |

| 8471 | 30235000-5 | Kontroler dysku |

| 8471 | 30236000-2 | Osprzęt telekomunikacyjny |

| 8471.49 | 30250000-6 | Systemy komputerowe |

| 8471.49 | 30251000-3 | Komputerowy system sterujący |

| 8471.49 | 30252000-0 | System zarządzania bazą danych |

| 8471.49 | 30253000-7 | System rachunkowości |

| 8471.49 | 30253100-8 | System billingowy |

| 8471.49 | 30254000-4 | Systemy informacyjne |

| 8471.49 | 30254100-5 | System poczty elektronicznej |

| 8471.49 | 30254200-6 | Systemy informacji finansowej |

| 8471.49 | 30254300-7 | System informacji pasażerskiej |

| 8471.49 | 30254310-0 | Elektroniczne tablice informacyjne |

| 8471.49 | 30254320-3 | System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego |

| 8471.49 | 30255000-1 | Systemy informacji medycznej |

| 8471.49 | 30255100-2 | System informacji pielęgniarskiej |

| 8471.49 | 30255200-3 | System podawania leków i zarządzania pacjentami |

| 8471.49 | 30255300-4 | System zarządzania salami operacyjnymi |

| 8471.49 | 30255400-5 | System informacji klinicznej |

| 8471.49 | 30255500-6 | System zarządzania przypadkiem |

| 8471.49 | 30256000-8 | System zarządzania biblioteką |

| 8471.49 | 30257000-5 | System obrazowania i archiwizowania |

| 8471.49 | 30258000-2 | Elektroniczne zarządzanie danymi (EDM) |

| 8471.49 | 30259000-9 | Różne systemy komputerowe |

| 8471.49 | 30259100-0 | System automatyzacji |

| 8471.49 | 30259200-1 | System namierzania łodzi |

| 8471.49 | 30259300-2 | System CAD |

| 8471.49 | 30259400-3 | System pozyskiwania danych |

| 8471.49 | 30259500-4 | Cyfrowy system odwzorowujący |

| 8471.49 | 30259600-5 | System odczytu optycznego |

| 8471.49 | 30259700-6 | System zarządzania dokumentacją |

| 8471.49 | 30259800-7 | Systemy adresu publicznego |

| 8471.41 | 30260000-9 | Serwery |

| 8471.41 | 30261000-6 | Serwery sieciowe |

| 8471.41 | 30262000-3 | Serwery komputerowe |

| 8471.41 | 30263000-0 | Serwery plików |

| 8471.41 | 30264000-7 | Serwery UNIX lub równorzędne |

| 8471.41 | 30265000-4 | Serwery drukarek |

| 8419.89.1 | 31140000-9 | Układy chłodzące |

| 8419.89.1 | 31141000-6 | Chłodnice wody |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 + 8504.9 | 31160000-5 | Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 | 31161000-2 | Części silników elektrycznych i generatorów |

| 8402.9 + 8404.9 | 31161700-9 | Części generatorów parowych |

| 8405.9 | 31161800-0 | Części generatorów gazowych |

| 8413 + 8504.4 + 8534 + 8536.9 + 8544-8547 | 31681000-3 | Akcesoria elektryczne |

| 8413 | 31681200-5 | Pompy elektryczne |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018-9022 + 9402 | 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

| 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9402 | 33190000-8 | Różne urządzenia medyczne |

| 8419.2 | 33191000-5 | Urządzenia sterylizacyjne, dezynfekcyjne i higieniczne |

| 8419.2 | 33191100-6 | Sterylizatory |

| 8419.2 | 33191110-9 | Autoklawy |

| 8407.3 + 8408.2 + 8409[.91 +.99] +8708[.1 +.3-.9] | 34310000-3 | Silniki i części silników |

| 8407.3 + 8408.2 + 8708[.1 +.3-.9] | 34311000-0 | Silniki |

| 8407.3 + 8408.2 | 34311100-1 | Silniki wewnętrznego spalania do pojazdów silnikowych i motocykli |

| 8407.3 | 34311110-4 | Silnik spalinowy o zapłonie iskrowym |

| 8408.2 | 34311120-7 | Silników z zapłonem samoczynnym |

| 8409[.91 +.99] | 34312000-7 | Części silników |

| 8409[.91 +.99] | 34312100-8 | Pasy wentylatorowe |

| 8409[.91 +.99] | 34312200-9 | Świece zapłonowe |

| 8409[.91 +.99] | 34312300-0 | Chłodnice do pojazdów mechanicznych |

| 8409[.91 +.99] | 34312400-1 | Tłoki |

| 8407.1 + 8409.1 + 8411[.1 +.2 +.91] +8412.1 + 8801 + 8802 + 8803 + 8805 | 35300000-7 | Statki powietrzne i kosmiczne |

| 8407.1 + 841 1[.1 +.2] + 8412.1 + 8409.1 + 8411.91 + 8803 | 35340000-9 | Części statków powietrznych i kosmicznych |

| 8407.1 + 841 1[.1 +.2] + 8412.1 + 8409.1 + 8411.91 + 8803 | 35341000-6 | Części statków powietrznych |

| 8407.1 + 8411[.1 +.2] + 8412.1 + 8409.1 + 8411.91 | 35341100-7 | Silniki do statków powietrznych |

| 8411[.1 +.2] | 35341110-0 | Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe |

| 8411.1 | 35341111-7 | Silniki turboodrzutowe |

| 8411.2 | 35341112-4 | Turbośmigła |

| 8412.1 | 35341120-3 | Silniki odrzutowe |

| 8409.1 + 8411.91 | 35341130-6 | Części silników do statków powietrznych |

| 8411.91 | 35341131-3 | Części silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych |

| 8450.2 + 8451[.1 +.29] + 8516.4 | 36610000-0 | Wyroby pralnicze |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtry |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Wkłady do filtrów |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Części zużywalne |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Osprzęt bezpieczeństwa |

| 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 8484 | 36933000-0 | Uszczelnienia |

85Maszyny elektryczne i urządzenia oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych wyrobów

| 8523 | 24650000-5 | Nośniki niezapisane |

| 8547.2 | 25246000-7 | Elektryczny osprzęt izolacyjny z tworzyw sztucznych |

| 8524.6 | 25250000-8 | Karty magnetyczne |

| 8524.6 | 25251000-5 | Karty kredytowe |

| 8524.6 | 25252000-2 | Karty inteligentne |

| 8524.6 | 25253000-9 | Karty płatnicze |

| 8524.6 | 25253100-0 | Karty na zakup paliwa |

| 8524 | 25260000-1 | Nagrania dźwiękowe |

| 8524.3 | 25261000-8 | Płyty |

| 8524[.51 +.52] | 25262000-5 | Kasety muzyczne |

| 8524.3 | 25263000-2 | Płyty kompaktowe |

| 7010.1 + 7011 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018.1 + 8546.1 + 9405.91 | 26152000-8 | Szkło techniczne |

| 8546.1 | 26152500-3 | Szklane izolatory elektryczne |

| 8546.2 + 8547.1 | 26230000-9 | Izolatory ceramiczne i osprzęt izolacyjny |

| 8546.2 + 8547.1 | 26231000-6 | Izolatory ceramiczne |

| 8547.1 | 26232000-3 | Ceramiczny osprzęt izolacyjny |

| 7304.5 + 8545 | 27130000-5 | Wyroby ze stali węglowej |

| 8545 | 27133000-6 | Szczotki węglowe |

| 7323 + 7324 + 7418 + 7615 + 8210 +8515 | 28510000-0 | Wyroby metalowe do łazienki i kuchni |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512000-4 | Metalowe wyroby stołowe, kuchenne lub artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512100-5 | Metalowa zastawa stołowa |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512110-8 | Metalowe kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512200-6 | Metalowa zastawa kuchenna |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512210-9 | Naczynia do gotowania |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512220-2 | Stojaki na naczynia |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512900-3 | Metalowe artykuły gospodarstwa domowego |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512910-6 | Metalowe kosze na odpady |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512920-9 | Skrzynki na listy |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512930-2 | Metalowe kosze na śmieci |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512940-5 | Metalowe kosze na odpadki |

| 7323 + 7418.1 + 7615.1 + 8210 + 8515 | 28512950-8 | Kosze metalowe |

| 6303 + 7011 + 8539 + 8540 | 28815800-6 | Budowlany osprzęt wewnętrzny |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815820-2 | Reflektory fluorescencyjne |

| 7011 + 8539 + 8540 | 28815821-9 | Żarówki fluorescencyjne |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Osprzęt miejski |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Elementy oznakowania |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Tworzywa sygnalizacyjne |

| 7315.19 + 8482.9 + 8483 + 8505.2 | 29140000-2 | Przekładnie, przekładnie zębate i elementy napędowe |

| 8483[.1-.6] + 8505.2 | 29141000-9 | Przekładnie ślizgowe, przekładnie zębate i elementy napędowe |

| 8483.6 + 8505.2 | 29141700-6 | Zblocza sprzęgła |

| 8416[.1-.3] + 8417[.1-.8] + 8514[.1-.4] | 29214000-2 | Piece kuchenne |

| 8416[.1-.3] + 8417[.1-.8] + 8514[.1-.4] | 29214100-3 | Piece komercyjne |

| 8417[.1 +.8] + 8514[.1-.4] | 29215000-9 | Piece krematoryjne |

| 8416.9 + 8417.9 + 8514.9 | 29219000-7 | Części palników do pieców, piece lub kuchnie |

| 8501.34.5 + 8501.53.5 + 8701. 1 + 8701. 90[.5 +.9] | 29370000-3 | Ciągniki |

| 8501.34.5 + 8501.53.5 | 29373000-4 | Ciągniki trakcyjne |

| 8467[.1-.8] + 8508[.1-.8] | 29450000-8 | Pneumatyczne lub silnikowe narzędzia ręczne |

| 8508[.1-.8] | 29452000-2 | Ręczne narzędzia elektromechaniczne |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29460000-1 | Narzędzia do lutowania na miękko, lutowania na twardo, obróbki powierzchni oraz maszyny i urządzenia do natryskiwania na gorąco |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29461000-8 | Urządzenia do lutowania na miękko i na twardo |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29461100-9 | Urządzenia do lutowania na miękko |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29461200-0 | Urządzenia do lutowania na twardo |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29462000-5 | Sprzęt spawalniczy |

| 8515.2 | 29462100-6 | Elektryczny sprzęt spawalniczy |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29463000-2 | Maszyny do nabijania nawierzchni |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29464000-9 | Urządzenia topnikowe |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29464100-0 | Urządzenia do zgrzewania tworzyw sztucznych |

| 8468[.1-.8] + 8515[.1-.8] | 29465000-6 | Maszyny do natryskiwania metalu |

| 8466 + 8467.9 + 8508.9 | 29470000-4 | Części i akcesoria do obrabiarek |

| 8467.9 + 8508.9 | 29476000-6 | Części narzędzi ręcznych |

| 8418[.1-.4] + 8422.11 + 8509 [.4 +.8] + 8516 | 29711000-6 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku ze środkami spożywczymi |

| 8509.4 | 29711200-8 | Roboty kuchenne |

| 8509.4 | 29711210-1 | Rozdrabniacze żywności |

| 8509.4 | 29711211-8 | Miksery kuchenne |

| 8516 | 29711300-9 | Urządzenia elektrotermiczne |

| 8516.71 | 29711310-2 | Elektryczne zaparzacze do kawy |

| 8516.71 | 29711320-5 | Elektryczne zaparzacze do herbaty |

| 8516.72 | 29711330-8 | Elektryczne tostery |

| 8516.79.1 | 29711340-1 | Płyty grzewcze |

| 8516.7 | 29711350-4 | Gofrownice |

| 8516[.5 +.6] | 29711360-7 | Kuchenki elektryczne |

| 8516.5 | 29711361-4 | Kuchenki mikrofalowe |

| 8516.6 | 29711400-0 | Ruszty, piekarniki, płyty grzewcze i pierścienie do gotowania |

| 8516.60.7 | 29711410-3 | Ruszty |

| 85 16.60.51 | 29711420-6 | Piekarniki |

| 8516.60.5 | 29711430-9 | Płyty grzewcze |

| 8516.60.5 | 29711440-2 | Pierścienie do gotowania |

| 8509.8 | 29711500-1 | Otwieracze do puszek |

| 8510[.1-.3] + 8516[.3 +.4] | 29712000-3 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do użytku w bezpośrednim kontakcie z ciałem ludzkim |

| 8510[.1 +.2] | 29712100-4 | Golarki i spinki do włosów |

| 8510.1 | 29712110-7 | Golarki |

| 8510.2 | 29712120-0 | Spinki do włosów |

| 8516[.3 +.4] | 29712200-5 | Urządzenia do pielęgnacji włosów |

| 8516.31 | 29712210-8 | Suszarki do włosów |

| 8516.33 | 29712300-6 | Aparaty do suszenia rąk |

| 8421.1 + 8422.1 + 8450.11 + 8451.21 + 8509[.1-.3] + 8516.4 | 29713000-0 | Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego do czyszczenia; żelazka do prasowania |

| 8509.3 | 29713300-3 | Zgniatarki do odpadów |

| 8509.2 | 29713400-4 | Maszyny do konserwowania podłóg |

| 8509.2 | 29713410-7 | Maszyny doczyszczenia podłóg |

| 8509.2 | 29713420-0 | Froterki do podłóg |

| 8509.1 | 29713430-3 | Odkurzacze |

| 8509.1 | 29713431-0 | Akcesoria do odkurzaczy |

| 8516.4 | 29713500-5 | Żelazka elektryczne |

| 8516.4 | 29713510-8 | Żelazka parowe |

| 8516[.1 +.2 +.8] | 29715000-4 | Grzałki wodne oraz ogrzewanie do budynków; sprzęt hydrauliczny |

| 8516.1 | 29715100-5 | Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe lub akumulacyjne, oraz grzałki nurnikowe |

| 8516.2 | 29715200-6 | Sprzęt grzewczy |

| 8516.2 | 29715210-9 | Urządzenia centralnego ogrzewania |

| 8516.8 | 29715220-2 | Elektryczne oporowe urządzenia grzewcze |

| 8516.2 | 29715230-5 | Elektryczna aparatura do podgrzewania gleby |

| 8516.2 | 29715240-8 | Elektryczna aparatura do podgrzewania powietrza |

| 8516[.1 +.2 +.8] | 29715300-7 | Sprzęt hydrauliczny |

| 8509.9 + 8510.9 + 8516.9 | 29716000-1 | Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 | 29811000-7 | Sprzęt drogowy |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 + 9405 | 29811200-9 | Urządzenia do znakowania dróg |

| 8530 + 8608 + 9405 | 29811300-0 | Urządzenia kontroli ruchu drogowego |

| 8531.2 | 29811400-1 | Zmienne znaki informacyjne |

| 8526.9 | 29812200-6 | Zestawy radarowe |

| 8526 + 8529 + 8901-8908 + 9014 + 9015 | 29812300-7 | Sprzęt nawigacyjny |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Urządzenia balastowe |

| 8467 + 8508 | 29823000-4 | Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym |

| 7322 + 8408 + 8417 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836300-1 | Sprzęt przemysłowy |

| 8402 + 8403 + 8407-8409 + 8419 + 8438 + 8514 | 29836400-2 | Maszyny przemysłowe |

| 8531 + 8705 | 29851000-9 | Sprzęt gaśniczy i ratunkowy |

| 8530 + 8608 | 29851300-2 | Sprzęt bezpieczeństwa |

| 8530 | 29851310-5 | Budowlany sprzęt bezpieczeństwa |

| 8530 + 8608 | 29851330-1 | Instalacje bezpieczeństwa |

| 8304 + 8517.21 + 9023 | 30191000-4 | Sprzęt biurowy |

| 8517.21 | 30191300-7 | Urządzenia faksowe |

| 8471 + 8473 + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30210000-4 | Maszyny do przetwarzania danych |

| 8471.3 + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30212000-8 | Osprzęt i oprogramowanie do minikomputerów |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30212200-0 | Minikomputery i oprogramowanie |

| 8471.3 + 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30215000-9 | Mikrokomputery i oprogramowanie |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30215200-1 | Oprogramowanie mikrokomputerów |

| 8471 + 8473[.3 +.5] + 8524[.31 + .4 +.6 +.9] + 8528.2 + 8538.1 | 30230000-0 | Sprzęt komputerowy |

| 8471 + 8524[.31 +.4 +.6 +.9] + 8528.2 + 8538.1 | 30231000-7 | Komputery i drukarki |

| 8471 + 8528.2 + 8538.1 | 30231200-9 | Sprzęt komputerowy |

| 8538.1 | 30231240-1 | Konsole |

| 8528.2 | 30231250-4 | Monitory ekranowe |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30240000-3 | Oprogramowanie |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241000-0 | Oprogramowanie komputerowe |

| 8524[.31 +.4 +.91] | 30241100-1 | Oprogramowanie bazy danych |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241200-2 | Oprogramowanie aplikacyjne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241210-5 | Oprogramowanie do zarządzania projektem |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241300-3 | Oprogramowanie płyt głównych |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241310-6 | Programy komputerowe |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241320-9 | Uaktualnienia komputerowe |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241330-2 | Architektura mikrokanałowa |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241400-4 | Oprogramowanie systemów operacyjnych |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241410-7 | Kompilatory językowe |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241500-5 | Systemy oprogramowania |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241600-6 | Oprogramowanie użytkowe |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30241700-7 | Oprogramowanie multimedialne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30242000-7 | Oprogramowanie zabezpieczające |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30242100-8 | Oprogramowanie antywirusowe |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30242200-9 | Oprogramowanie usuwające wirusy |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30243000-4 | Oprogramowanie medyczne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30244000-1 | Oprogramowanie do zarządzania |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30244100-2 | Biblioteczne oprogramowanie do zarządzania |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30244200-3 | Oprogramowanie do zarządzania pamięcią |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30245000-8 | Pakiety oprogramowania |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30245100-9 | Oprogramowanie do arkuszy elektronicznych |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30245200-0 | Oprogramowanie do przetwarzania transakcji |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30245300-1 | Oprogramowanie statystyczne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30246000-5 | Oprogramowanie komunikacyjne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30246100-6 | Oprogramowanie telekomunikacyjne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30246200-7 | Oprogramowanie emulacyjne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30247000-2 | Oprogramowanie do składu komputerowego |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30247100-3 | Oprogramowanie kreślarskie i malarskie |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30247200-4 | Oprogramowanie do przetwarzania obrazu |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30248000-9 | Produkty oprogramowania |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30248100-0 | Oprogramowanie aplikacyjne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30248200-1 | Licencje na oprogramowanie |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30248300-2 | Uaktualnienia oprogramowania |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249000-6 | Różne oprogramowanie |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249100-7 | Oprogramowanie do projektowania wspomaganego komputerowo |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249200-8 | Oprogramowanie do odwzorowywania cyfrowego |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249300-9 | Oprogramowanie edukacyjne |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249400-0 | Oprogramowanie systemów finansowych |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249410-3 | Oprogramowanie rachunkowe |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249420-6 | System do wydawania euroczeków |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249500-1 | Oprogramowanie do automatyzacji pracy biurowej |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249600-2 | Oprogramowanie do przetwarzania tekstu |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249700-3 | Oprogramowanie do rozpoznawania o charakterze optycznym |

| 8524[.31 +.4 +.6 +.91] | 30249800-4 | Oprogramowanie do głowic drukujących |

| 8501[.1-.6] | 31110000-0 | Silniki elektryczne |

| 8501[.1-.6] | 31111000-7 | Adaptory |

| 8501[.1 +.3] + 8502[.1-.4] + 8511.2 | 31120000-3 | Generatory |

| 8502[.1-.4] | 31121000-0 | Zestawy prądnicowe |

| 8502[.1 +.4] | 31121100-1 | Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym |

| 8502[.1 +.4] | 31121110-4 | Przekształtniki mocy |

| 8502.4 | 31121111-1 | Elektryczne przekształtniki obrotowe |

| 8502[.2-.4] | 31121200-2 | Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym |

| 8502.3 | 31121300-3 | Wiatrowe prądnice mocy |

| 8502.3 | 31121310-6 | Wiatraki |

| 8502.3 | 31121320-9 | Turbiny wiatrowe |

| 8502.3 | 31121330-2 | Prądnice silników wiatrowych |

| 8502.3 | 31121331-9 | Wirniki turbin |

| 8502.3 | 31121340-5 | Elektrownie wiatrowe |

| 8502[.1 +.2 +.3] | 31122000-7 | Jednostki prądotwórcze |

| 8502[.1 +.2 +.3] | 31122100-8 | Komory paliwowe |

| 8502.3 + 8511.2 + 9031 | 31124000-1 | Generatory turbin parowych i podobna aparatura |

| 8502.3 | 31124100-2 | Turbozespoły |

| 8511.2 | 31126000-5 | Dynama |

| 8502.3 | 31127000-2 | Prądnice awaryjne |

| 85 02.39.91 | 31128000-9 | Turbogenerator |

| 8502.3 | 31129000-6 | Turbozespoły z silnikiem Diesla |

| 8501.6 | 31130000-6 | Alternatory |

| 7402 + 7907 + 8007 + 8501.4 | 31131000-3 | Silniki jednofazowe |

| 8501[.1 +.3 +.4] | 31131100-4 | Aktywatory |

| 8501.5 | 31132000-0 | Silniki wielofazowe |

| 8504 + 8532 | 31150000-2 | Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek |

| 8504.40.5 | 31151000-9 | Przekształtniki |

| 8532 | 31152000-6 | Kondensatory |

| 8504.4 | 31153000-3 | Prostowniki |

| 8504.5 | 31154000-0 | Bezprzestojowe źródła energii |

| 8504.90.9 | 31155000-7 | Falowniki |

| 8504.4 | 31156000-4 | Przestojowe źródła energii |

| 8504 | 31157000-1 | Wzbudniki |

| 85 04.40.93 | 31158000-8 | Ładowarki |

| 85 04.40.93 | 31158100-9 | Ładowarki do baterii |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 + 8504.9 | 31160000-5 | Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów |

| 8402.9 + 8404.9 + 8405.9 + 8503 | 31161000-2 | Części silników elektrycznych i generatorów |

| 8503 | 31161100-3 | Układy wzbudnicowe |

| 8503 | 31161200-4 | Układy chłodzenia gazu |

| 8503 | 31161300-5 | Wirniki generatora |

| 8503 | 31161400-6 | Układy wody pierwotnej |

| 8503 | 31161500-7 | Układy oleju uszczelniającego |

| 8503 | 31161600-8 | Układy wody chłodzącej stojan |

| 8503 | 31161900-1 | Układy kontroli napięcia |

| 8504.9 | 31162000-9 | Części transformatorów, wzbudników i przekształtników |

| 8504.9 | 31162100-0 | Części kondensatorów |

| 8504[.2 +.3] | 31170000-8 | Transformatory |

| 8504.2 | 31171000-5 | Ciekłe transformatory z dielektrykiem |

| 8504.3 | 31172000-2 | Transformatory napięciowe |

| 8504.3 | 31173000-9 | Przekładniki |

| 8535 + 8536 + 8537 + 8538 | 31200000-8 | Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej |

| 8535 + 8536 + 8537[.1 +.2] + 8538 | 31210000-1 | Aparatura elektryczna do przełączania lub zabezpieczenia obwodów elektrycznych |

| 8536.3 + 8537[.1 +.2] + 8538 | 31211000-8 | Tablice i skrzynki bezpiecznikowe |

| 8537[.1 +.2] + 8538 | 31211100-9 | Płyty do aparatury elektrycznej |

| 8537[.1 +.2] + 8538 | 31211110-2 | Panele kontrolne |

| 8535.1 + 8536.1 | 31211200-0 | Skrzynki bezpiecznikowe |

| 8535.1 + 8536.1 | 31211300-1 | Bezpieczniki |

| 8535.1 + 8536.1 | 31211310-4 | Wyłączniki |

| 8536[.1 +.2] | 31212000-5 | Przerywacze obwodów |

| 8536[.1 +.2] | 31212100-6 | Napowietrzne przerywacze obwodów |

| 8536[.1 +.2] | 31212200-7 | Próbniki obwodów |

| 8537[.1 +.2] | 31213000-2 | Urządzenia przesyłowe |

| 8537[.1 +.2] | 31213100-3 | Rozdzielnie |

| 8537[.1 +.2] | 31213200-4 | Transformatory przesyłowe |

| 8537[.1 +.2] | 31213300-5 | Szafy kablowe |

| 8537[.1 +.2] | 31213400-6 | Układ przesyłowy |

| 8535 + 8536.5 | 31214000-9 | Przekładnie |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214100-0 | Przełączniki |

| 8535.3 | 31214110-3 | Przełączniki izolacyjne |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214120-6 | Przełączniki uziemiające |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214200-1 | Odłączniki |

| 8535.3 + 8536.5 | 31214300-2 | Zewnętrzne instalacje przełączeniowe |

| 8535.3 | 31214400-3 | Odłączniki bezpieczników |

| 8537[.1 +.2] | 31214500-4 | Elektryczne tablice rozdzielcze |

| 8537[.1 +.2] | 31214510-7 | Skrzynki rozdzielcze |

| 8537[.1 +.2] | 31214520-0 | Tablice średniego napięcia |

| 8535.4 | 31215000-6 | Ograniczniki napięcia |

| 8535.4 | 31216000-3 | Odgromniki |

| 8535.4 | 31216100-4 | Piorunochrony |

| 8535.4 + 8536.3 | 31216200-5 | Przewodniki piorunochronowe |

| 8535.4 | 31217000-0 | Ochronniki przepięciowe |

| 8535 | 31218000-7 | Magistrale |

| 8536.3 | 31219000-4 | Skrzynki zabezpieczające |

| 8536[.4 +.6 +.9] | 31220000-4 | Elementy składowe obwodów elektrycznych |

| 8536.4 | 31221000-1 | Przełączniki elektryczne |

| 8236.61 | 31223000-5 | Uchwyty do lamp |

| 8536[.69 +.9] | 31224000-2 | Podłączenia i elementy stykowe |

| 8536[.69 +.9] | 31224100-3 | Wtyki i gniazda |

| 8536[.69 +.9] | 31224200-4 | Podłączenia koncentryczne |

| 8536.90.1 | 31224300-5 | Skrzynki przyłączeniowe |

| 8536.90.1 | 31224400-6 | Kable przyłączeniowe |

| 8536[.69 +.9] | 31224500-7 | Terminale |

| 8536[.69 +.9] | 31224600-8 | Ściemniacze |

| 8536[.69 +.9] | 31224700-9 | Skrzynki przyłączeniowe |

| 8536.90.1 | 31224800-0 | Zestawy przyłączeniowe do kabli |

| 8538 | 31230000-7 | Części aparatury przesyłowej lub sterującej energią elektryczną |

| 8544 | 31300000-9 | Drut izolowany i kabel |

| 8544[.4 +.5] | 31310000-2 | Kable energetyczne |

| 8544[.4 +.5] | 31311000-9 | Podłączenia kabli energetycznych |

| 8544[.4 +.5] | 31320000-5 | Kable zasilające energią elektryczną |

| 8544[.4 +.5] | 31321000-2 | Linie energetyczne |

| 8544[.4 +.5] | 31321100-3 | Napowietrzne linie zasilające |

| 8544.2 | 31330000-8 | Kabel współosiowy |

| 8544[.4 +.5] | 31340000-1 | Akcesoria do kabli izolowanych |

| 8544[.4 +.5] | 31341000-8 | Izolowane szpule do kabli |

| 8544[.4 +.5] | 31342000-5 | Izolowane przyłącza kablowe |

| 8544[.4 +.5] | 31343000-2 | Izolowane złącza kablowe |

| 8544[.4 +.5] | 31344000-9 | Izolowane rozgałęzienia kabli |

| 8544[.4 +.5 +.6 +.7] | 31350000-4 | Przewodniki elektryczne co celów przetwarzania danych i sterowania |

| 8544[.4 +.5 +.6] | 31351000-1 | Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu |

| 8544.7 | 31352000-8 | Kable światłowodowe |

| 8544.7 | 31352100-9 | Kable światłowodowe do przesyłu informacji |

| 8544.7 | 31352200-0 | Światłowodowe kable telekomunikacyjne |

| 8544.7 | 31352300-1 | Kable światłowodowe do przesyłu danych |

| 8506[.1-.8] + 8507[.1-.8] | 31400000-0 | Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne |

| 8506[.1-.8] | 31410000-3 | Komory galwaniczne |

| 8506[.1-.8] | 31420000-6 | Akumulatory galwaniczne |

| 8506[.1-.8] | 31421000-3 | Baterie ołowiowe |

| 8506[.1-.8] | 31422000-0 | Zestawy baterii |

| 8507[.1-.8] | 31430000-9 | Akumulatory elektryczne |

| 8507.1 | 31431000-6 | Akumulatory ołowiowo-kwasowe |

| 85.7[.3-.8] | 31432000-3 | Akumulatory niklowo-kadmowe |

| 8513.1 + 8539[.1 +.2 +.3 +.4] + 9405 | 31510000-4 | Żarówki elektryczne |

| 8539.1 | 31511000-1 | Zestawy nierozbieralnych wkładów reflektorów |

| 8539.21 | 31512000-8 | Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym |

| 8539[.22 +.29] | 31513000-5 | Żarówki |

| 8539[.3 +.4] | 31514000-2 | Lampy wyładowcze |

| 8539.49.1 | 31515000-9 | Lampy ultrafioletowe |

| 8539.49.3 | 31516000-6 | Lampy na podczerwień |

| 8539.41 | 31517000-3 | Lampy łukowe |

| 8513.1 + 8539.32.1 + 8608.00.3 + 9405 | 31518000-0 | Światła sygnalizacyjne |

| 8539.1 | 31518100-1 | Reflektory przeciwmgielne |

| 8539.1 | 31518110-4 | Reflektory iluminacyjne |

| 8539.32.1 | 31518500-5 | Lampy na pary rtęci |

| 8513.1 + 9405.2 | 31521000-4 | Lampy |

| 8513.1 | 31521300-7 | Przenośne lampy elektryczne |

| 8513.1 | 31521310-0 | Reflektory ostrzegawcze |

| 8513.1 | 31521320-3 | Latarki |

| 8513.9 + 8539.9 + 9405.99 | 31530000-0 | Części lamp i sprzętu oświetleniowego |

| 8539.9 | 31531000-7 | Żarówki |

| 8539.9 | 31531100-8 | Świetlówki |

| 8513.9 + 9405.99 | 31532000-4 | Części lamp i opraw oświetleniowych |

| 8511 + 8512 + 8544.3 | 31611000-2 | Zestawy do instalacji elektrycznej |

| 8511[.4-.8] + 8512[.1-.4] | 31612000-9 | Krosna elektryczne do silników |

| 8511.4 | 31612200-1 | Rozruszniki |

| 8512[.1-.3] | 31612300-2 | Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników |

| 8512[.1-.3] | 31612310-5 | Kierunkowskazy |

| 8529.10.7 + 8530[.1 +.8] + 8531[.1-.8] + 8608 | 31620000-8 | Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna |

| 8530.1 + 8531[.1-.8] | 31621000-5 | Kolejowe urządzenia sterujące, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjna |

| 8530.1 | 31621100-6 | Urządzenia kontrolne |

| 8530.1 | 31621200-7 | Kolejowe elektryczne urządzenia sygnalizacyjne |

| 8530.1 | 31621300-8 | Kolejowe instalacje elektryczne |

| 8531[.1-.8] | 31622000-2 | Syreny |

| 8529.10.7 + 8530.8 + 8531[.1-.8] + 8608 | 31623000-9 | Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

| 8530.8 + 8608 | 31623100-0 | Sygnalizatory drogowe |

| 8531[.1-.8] + 8608 | 31623200-1 | Urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne śródlądowych dróg wodnych |

| 8531[.1-.8] + 8608 | 31623300-2 | Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

| 8531[.1-.8] + 8608 | 31623400-3 | Portowe instalacje kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

| 8531.8 + 8608 | 31623500-4 | Lotniskowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjny |

| 8531.8 + 8608 | 31623510-7 | Rejestratory lotu |

| 8531.8 + 8608 | 31623520-0 | Oświetlenie lotnisk |

| 8543.2 | 31623600-5 | Generatory sygnałowe |

| 8529.10.7 | 31623700-6 | Napowietrzne rozdzielacze sygnału |

| 8543[.1-.8] | 31623800-7 | Maszyny galwanotechniczne |

| 8530.8 + 8531.8 + 8608 | 31623900-8 | Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań |

| 8531.2 | 31624000-6 | Panele informacyjne |

| 8531.2 | 31624100-7 | Panele komunikatów zmiennych |

| 8531.1 | 31625000-3 | Alarmy pożarowe |

| 8531.1 | 31625100-4 | Systemy wykrywania ognia |

| 8531.1 | 31625200-5 | Systemy pożarowe |

| 8531.1 | 31625300-6 | Alarmy antywłamaniowe |

| 8505 | 31630000-1 | Magnesy |

| 8543[.1-.8] | 31640000-4 | Maszyny i aparatura jednozadaniowa |

| 8543[.1-.8] | 31641000-1 | Symulatory |

| 8543[.1-.8] | 31641100-2 | Symulatory jazdy |

| 8543[.1-.8] | 31641200-3 | Symulatory walki |

| 8543[.1-.8] | 31641300-4 | Symulatory szkoleniowe |

| 8543[.1-.8] | 31642000-8 | Elektroniczna aparatura do wykrywania |

| 8543[.1-.8] | 31642100-9 | Aparatura do wykrywania rur metalowych |

| 8543[.1-.8] | 31642200-0 | Aparatura do wykrywania min |

| 8543[.1-.8] | 31642300-1 | Aparatura do wykrywania tworzyw sztucznych |

| 8543[.1-.8] | 31642400-2 | Aparatura do wykrywania przedmiotów niemetalowych |

| 8543[.1-.8] | 31642500-3 | Aparatura do wykrywania drewna |

| 8543[.1-.8] | 31643000-5 | Akceleratory cząstek |

| 8543[.1-.8] | 31643100-6 | Akceleratory liniowe |

| 8543[.1-.8] | 31644000-2 | Różne rejestry danych |

| 8543.8 | 31645000-9 | Automaty bilardowe |

| 8546.9 + 8547.9 | 31650000-7 | Oprawy izolacyjne |

| 8546 | 31660000-0 | Elektrody węglowe |

| 8530.9 + 8531.9 + 8543.9 + 8548.9 | 31670000-3 | Elektryczne części maszyn lub urządzeń |

| 8413 + 8504.4 + 8534 + 8536.9 + 8544-8547 | 31681000-3 | Akcesoria elektryczne |

| 8536.9 | 31681100-4 | Styki elektryczne |

| 8534 | 31681300-6 | Obwody elektryczne |

| 8544-8547 | 31681400-7 | Elektryczne elementy składowe |

| 8544-8547 | 31681410-0 | Tworzywa elektryczne |

| 8504.4 | 31681500-8 | Ogniwa doładowawcze |

| 8536 | 31682100-1 | Skrzynki elektryczne |

| 8537 + 8538 | 31682200-2 | Panele przyrządowe |

| 8537 + 8538 | 31682210-5 | Aparatura i sprzęt sterujący |

| 8531.2 | 31682220-8 | Stoły mikserskie |

| 8531.2 | 31682230-1 | Graficzne panele wyświetlające |

| 8504[.21 +.22 +.31 +.32] + 8509.10.9 + 8536 | 31682300-3 | Urządzenia średniego napięcia |

| 8531.2 | 31682310-6 | Panele średniego napięcia |

| 8517 + 8537 + 8538 + 8546.2 | 31682400-4 | Napowietrzne urządzenia elektryczne |

| 8537 + 8538.1 | 31682410-7 | Napowietrzne prowadnice kabli |

| 8530[.1-.8] + 8531[.1-.8] | 31682500-5 | Awaryjny sprzęt elektryczny |

| 8530[.1-.8] | 31682510-8 | Awaryjne systemy zasilające |

| 8530[.1-.8] | 31682520-1 | Awaryjne urządzenia wyłączeniowe |

| 8530 | 31682530-4 | Awaryjne źródła energii |

| 8530[.1-.8] + 8531[.1-.8] | 31682540-7 | Podstacje |

| 8517.9 + 8522.9 + 8529.9 + 8539.9 + 8542[.3 +.5] | 31710000-6 | Sprzęt elektroniczny |

| 8517 + 8518 + 8522 + 8529 + 8539.9 + 8542[.3 +.5] | 31711000-3 | Wyroby elektroniczne |

| 8517 + 8518 + 8522.9 + 8529.9 + 8539.9 + 8542[.3 +.5] | 31711100-4 | Elektroniczne elementy składowe |

| 8517.5 | 31711110-7 | Przekaźniki |

| 8517 + 8518 | 31711120-0 | Przetworniki |

| 8533 | 31711130-3 | Oporniki |

| 8545.1 | 31711140-6 | Elektrody |

| 8531.2 | 31711200-5 | Elektroniczne tablice punktacyjne |

| 8543 | 31711300-6 | Elektroniczne systemy rejestrowania czasu |

| 8543 | 31711310-9 | System do rejestrowania obecności |

| 8542 | 31712000-0 | Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy |

| 8542 | 31712100-1 | Maszyny i aparatura mikroelektroniczna |

| 8542 | 31712200-2 | Mikrosystemy |

| 8543-8547 | 31720000-9 | Urządzenia elektromechaniczne |

| 8543-8547 | 31730000-2 | Sprzęt elektrotechniczny |

| 8543-8547 | 31731000-9 | Wyroby elektrotechniczne |

| 8540[.7 +.8] + 8542[.1 +.2] | 32100000-4 | Zawory elektroniczne, rury i inne elementy elektroniczne |

| 8532[.1 +.2 +.3] | 32110000-7 | Kondensatory elektryczne |

| 8532[.1 +.2] | 32111000-4 | Kondensatory stałe |

| 8532.3 | 32112000-1 | Kondensatory nastawne lub stałe |

| 8533 | 32120000-0 | Oporniki elektryczne |

| 8534 | 32130000-3 | Obwody drukowane |

| 8534 | 32131000-0 | Zbiorcze obwody drukowane |

| 8534 | 32132000-7 | Indywidualne obwody drukowane |

| 8540 | 32140000-6 | Zawory i rury |

| 8540 | 32141000-3 | Lampy elektronopromienne do odbiorników telewizyjnych |

| 8540.2 | 32141100-4 | Kineskopy do odbiorników telewizyjnych |

| 8540.7 | 32142000-0 | Lampy mikrofalowe i urządzenia |

| 8540.71 | 32142100-1 | Magnetrony |

| 8540.7 | 32142200-2 | Urządzenia mikrofalarskie |

| 8540.7 | 32142210-5 | Mikrofalarski sprzęt radiowy |

| 8540.72 | 32142300-3 | Klistrony |

| 8540.8 | 32143000-7 | Rury odcinające |

| 8540.81 | 32144000-4 | Lampy elektronowe wzmacniające lub zawory odbiorcze |

| 8541 | 32150000-9 | Półprzewodniki |

| 8541.1 | 32151000-6 | Diody |

| 8541.1 | 32152000-3 | Diody świecące |

| 8541.2 | 32153000-0 | Tranzystory |

| 8541.6 | 32154000-7 | Oprawione kryształy piezoelektryczne piezoelektryczne |

| 8542 | 32160000-2 | Elektroniczne obwody zintegrowane i mikropodzespoły |

| 8542.12 | 32161000-9 | Karty telefoniczne |

| 8542.12 | 32161100-0 | Karty SIM |

| 8542.12 | 32162000-6 | Karty zawierające obwody zintegrowane |

| 8542 | 32163000-3 | Zintegrowane obwody elektroniczne |

| 8542.5 | 32164000-0 | Mikropodzespoły |

| 85 42.13.55 | 32165000-7 | Mikroprocesory |

| 8532.9 + 8533.9 + 8540.9 + 8541.9 + 8542.9 | 32170000-5 | Części podzespołów elektronicznych |

| 8532.9 | 32171000-2 | Części kondensatorów elektronicznych |

| 8533.9 | 32172000-9 | Części rezystorów, reostatów i potencjometrów elektrycznych |

| 8540.9 + 8541.9 + 8542.9 | 32173000-6 | Części zaworów i lamp elektronicznych |

| 8541.4 | 32180000-8 | Moduły |

| 8517[.1 +.8] + 8525[.1 +.2] | 32210000-8 | Sprzęt nadawczy |

| 8525[.1 +.2] | 32211000-5 | Urządzenia do nadawania audycji |

| 8525.1 | 32220000-1 | Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej |

| 8525.1 | 32221000-8 | Maszty radiowe |

| 8525.1 | 32222000-5 | Maszyny kodujące sygnał wideo |

| 8525.1 | 32223000-2 | Aparatura nadawcza wideo |

| 8525.10.9 | 32224000-9 | Telewizyjna aparatura nadawcza |

| 8525[.2 +.3] | 32230000-4 | Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą |

| 8525.20.9 | 32231000-1 | Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym |

| 8525.20.9 | 32232000-8 | Sprzęt wideokonferencyjny |

| 8525.2 | 32233000-5 | Stacje wzmacniające częstotliwość radiową |

| 8525.2 | 32234000-2 | Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym |

| 8525.2 | 32235000-9 | Systemy wywiadowcze o obwodzie zamkniętym |

| 8525.2 | 32236000-6 | Radiotelefony |

| 8525.2 | 32237000-3 | Krótkofalówki |

| 8525.3 | 32240000-7 | Kamery telewizyjne |

| 8525.20.9 | 32250000-0 | Telefony komórkowe |

| 8525.20.9 | 32251000-7 | Telefony samochodowe |

| 8525.20.9 | 32252000-4 | Telefony GSM |

| 8524 | 32260000-3 | Urządzenia do przesyłu danych |

| 8525 | 32270000-6 | Cyfrowa aparatura nadawcza |

| 8527[.1 +.2 +.3] | 32310000-9 | Odbiorniki audycji radiowych |

| 8528 + 8529 | 32320000-2 | Sprzęt telewizyjny i audiowizualny |

| 8528 | 32321000-9 | Telewizyjny sprzęt projekcyjny |

| 8528 | 32321100-0 | Sprzęt filmowy |

| 8528 | 32321200-1 | Sprzęt audiowizualny |

| 8528 + 8529 | 32321300-2 | Materiały audiowizualne |

| 8528 + 8529 | 32322000-6 | Urządzenia multimedialne |

| 8528.2 | 32323000-3 | Monitory wideo |

| 8528.21 | 32323100-4 | Kolorowe monitory wideo |

| 8528.22 | 32323200-5 | Monochromatyczne monitory wideo |

| 8528 | 32323300-6 | Urządzenia wideo |

| 8528 | 32323400-7 | Odtwarzacze wideo |

| 8528 | 32323500-8 | Wywiadowczy sprzęt wideo |

| 8528 | 32324000-0 | Telewizje |

| 8528.12 | 32324100-1 | Telewizje kolorowe |

| 8528.13 | 32324200-2 | Telewizje monochromatyczne |

| 8528 + 8529 | 32324300-3 | Urządzenia telewizyjne |

| 8529.10.3 | 32324400-4 | Anteny telewizyjne |

| 8529 | 32324500-5 | Tunery wideo |

| 8519 + 8520 + 8521 + 8525.4 | 32330000-5 | Aparatura do rejestracji i powielania dźwięku i obrazu wideo |

| 8519 | 32331000-2 | Gramofony |

| 8519.1 | 32331100-3 | Adaptery |

| 8519.9 | 32331200-4 | Magnetofony kasetowe |

| 8519 | 32331300-5 | Aparatura do powielania dźwięku |

| 8519.99 | 32331400-6 | Odtwarzacze płyt kompaktowych |

| 8520 | 32332000-9 | Rejestratory z taśmą magnetyczną |

| 8520.1 | 32332100-0 | Dyktafony |

| 8520.2 | 32332200-1 | Telefoniczne automaty zgłoszeniowe |

| 8520.3 | 32332300-2 | Rejestratory dźwięku |

| 8521 + 8525.4 | 32333000-6 | Aparatura do rejestracji lub powielania obrazu wideo |

| 8521 + 8525.4 | 32333100-7 | Rejestratory obrazu wideo |

| 8521 + 8525.4 | 32333200-8 | Kamery wideo |

| 8521 | 32333300-9 | Aparatura do powielania obrazu wideo |

| 8525.4 | 32333400-0 | Odtwarzacze wideo |

| 8518 + 8520 + 8527.9 | 32340000-8 | Mikrofony i głośniki |

| 8518[.1 +.3] | 32341000-5 | Mikrofony |

| 8518[.2 +.4 +.5] + 8520 | 32342000-2 | Głośniki |

| 8518.3 | 32342100-3 | Słuchawki |

| 8518.3 | 32342200-4 | Słuchawki douszne |

| 8518.3 | 32342300-5 | Mikrofony i zestawy głośnikowe |

| 8518[.4 +.5] + 8520 | 32342400-6 | Sprzęt nagłaśniający |

| 8518[.4 +.5] + 8520 | 32342410-9 | Sprzęt dźwiękowy |

| 8518[.4 +.5] + 8520 | 32342420-2 | Studyjne konsole mikserskie |

| 8518[.4 +.5] | 32342430-5 | Systemy kompresji dynamiki mowy |

| 8518[.4 +.5] | 32342440-8 | System poczty głosowej |

| 8520 | 32342450-1 | Rejestratory głosu |

| 8518[.4 +.5] | 32343000-9 | Wzmacniacze |

| 8518[.4 +.5] | 32343100-0 | Wzmacniacze częstotliwości akustycznych |

| 8518[.4 +.5] | 32343200-1 | Megafony |

| 8527.9 | 32344000-6 | Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii |

| 8527.9 | 32344100-7 | Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania |

| 8527.9 | 32344110-0 | System generowania głosu |

| 8527.9 | 32344200-8 | Odbiorniki radiowe |

| 8527.9 | 32344210-1 | Sprzęt radiowy |

| 8527.9 | 32344220-4 | Przywoływacze radiowe |

| 8527.9 | 32344230-7 | Stacje radiowe |

| 8527.9 | 32344240-0 | Maszty radiowe |

| 8527.9 | 32344250-3 | Instalacje radiowe |

| 8527.9 | 32344260-6 | Urządzenia radiowe i multipleksowe |

| 8527.9 | 32344270-9 | Radiowy i telefoniczny system sterujący |

| 8527.9 | 32344280-2 | Przenośne odbiorniki radiowe |

| 8518.9 + 8522 + 8529 | 32350000-1 | Części sprzętu dźwiękowego i wideo |

| 8522 | 32351000-8 | Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo |

| 8522 | 32351100-9 | Sprzęt do edytowania obrazu wideo |

| 8522 | 32351200-0 | Ekrany |

| 8529 | 32352000-5 | Anteny i reflektory |

| 8529 | 32352100-6 | Części sprzętu radiowego i radarowego |

| 8529 | 32352200-7 | Części zamienne i akcesoria radarowe |

| 8517 | 32360000-4 | Urządzenia komunikacji wewnętrznej |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33196000-0 | Pomoce medyczne |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33196100-1 | Sprzęt dla osób starszych |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33210000-5 | Przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geologiczne i geofizyczne |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33211000-2 | Przyrządy nawigacyjne |

| 8526 | 33211500-7 | Aparatura radarowa |

| 8526 | 33211510-0 | Wywiadowczy sprzęt radarowy |

| 8526 | 33220000-8 | Urządzenia zdalnie sterowane |

| 8526.9 | 33221000-5 | Radiowe urządzenia zdalnie sterowane |

| 8526.9 | 33222000-2 | Zdalnie sterowane urządzenia sygnalizacyjne |

| 8450.2 + 8451[.1 +.29] + 8516.4 | 36610000-0 | Wyroby pralnicze |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtry |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Wkłady filtrów |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Części zużywalne |

86Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (także elektromechaniczne)

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 | 29811000-7 | Urządzenia drogowe |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 + 9405 | 29811200-9 | Urządzenia do znakowania dróg |

| 8530 + 8608 + 9405 | 29811300-0 | Urządzenia kontroli ruchu drogowego |

| 8608 | 29811600-3 | Urządzenia kontroli parkingów |

| 8608 | 29811700-4 | Urządzenia wrzutowe |

| 7302 + 8601-8609 | 29813000-1 | Urządzenia kolejowe |

| 8530.1 + 8608.00.1 | 29813200-3 | Urządzenia sygnalizacyjne |

| 8608.00.1 | 29813210-6 | Słupy sygnalizacyjne |

| 8608.00.1 | 29813220-9 | Skrzynki sygnalizacyjne |

| 8530.1 + 8608.00.1 | 29813300-4 | Kolejowy system monitorowania |

| 8608.00.1 | 29813400-5 | Układ grzewczy |

| 8604 | 29813500-6 | Maszyny do poziomowania torów |

| 8310 + 8608 + 9405 | 29815200-7 | Urządzenia kontroli ruchu lotniczego |

| 8608 | 29815210-0 | Urządzenia wieży kontrolnych |

| 8608 + 9006 | 29816000-2 | Urządzenia monitorowania ruchu |

| 8608 | 29816200-4 | Układy pomiarowe natężenia ruchu |

| 8513.1 + 8539.32.1 + 8608.00.3 + 9405 | 31518000-0 | Światła sygnalizacyjne |

| 8608.00.3 | 31518400-4 | Oświetlenie pasów startowych |

| 8529.10.7 + 8530[.1 +.8] + 8531[.1-.8] + 8608 | 31620000-8 | Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna |

| 8529.10.7 + 8530.8 + 8531[.1-.8] + 8608 | 31623000-9 | Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

| 8530.8 + 8608 | 31623100-0 | Sygnalizatory drogowe |

| 8531[.1-.8] + 8608 | 31623200-1 | Urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne śródlądowych dróg wodnych |

| 8531[.1-.8] + 8608 | 31623300-2 | Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

| 8531[.1-.8] + 8608 | 31623400-3 | Portowe instalacje kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne |

| 8531.8 + 8608 | 31623500-4 | Lotniskowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjny |

| 8531.8 + 8608 | 31623510-7 | Rejestratory lotu |

| 8531.8 + 8608 | 31623520-0 | Oświetlenie lotnisk |

| 8530.8 + 8531.8 + 8608 | 31623900-8 | Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań |

| 8609 + 8716 | 34220000-5 | Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne |

| 8609 + 8716 | 34221000-2 | Cysterny samojezdne specjalnego zastosowania |

| 8601-8608 | 35200000-6 | Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy |

| 8601[.1 +.2] + 8602[.1 +.2] | 35210000-9 | Parowozy i lokomotywy kolejowe |

| 8601.1 | 35211000-6 | Lokomotywy kolejowe z napędem elektrycznym |

| 8602.1 | 35212000-3 | Lokomotywy spalinowo-elektryczne |

| 8602.9 | 35213000-0 | Lokomotywy spalinowe |

| 8602.9 | 35214000-7 | Parowozy |

| 8602.9 | 35215000-4 | Wagony linowe |

| 8603-8606 | 35220000-2 | Tabor kolejowy |

| 8604 | 35221000-9 | Konserwacja taboru kolejowego i pojazdy serwisowe |

| 8603 + 8605 | 35222000-6 | Wagony kolejowe i tramwajowe pasażerskie oraz trolejbusy |

| 8605 | 35222100-7 | Tramwajowe wagony pasażerskie |

| 8605 | 35222200-8 | Kolejowe wagony pasażerskie |

| 8603 | 35222300-9 | Trolejbusy |

| 8605 | 35222310-2 | Wagony kolejowe |

| 8605 | 35222400-0 | Półciężarówki bagażowe i półciężarówki specjalnego zastosowania |

| 8606 | 35223000-3 | Kolejowe wagony towarowe |

| 8607 + 8608 | 35230000-5 | Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych lub taboru kolejowego; mechaniczne urządzenia sterowania ruchem |

| 8607 | 35231000-2 | Części lokomotyw lub taboru kolejowego |

| 8607.1 | 35231100-3 | Koła jednolite |

| 8607.3 | 35231200-4 | Bufory i odbojnice |

| 8607 | 35231300-5 | Siedziska kolejowe |

| 8607 | 35231400-6 | Osie i opony oraz inne części lokomotyw lub taboru kolejowego |

| 8608 | 35232000-9 | Mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne i sterujące |

| 8608 | 36980000-4 | Urządzenia do odśnieżania |

87Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria

| 8427 + 8709 | 29221500-9 | Wózki widłowe, pojazdy techniczne, kolejowe wyciągarki stojące |

| 8427 + 8709 | 29221510-2 | Pojazdy z podnośnikami |

| 8427 + 8709 | 29221520-5 | Pojazdy techniczne |

| 8709 | 29221530-8 | Wyciągarki kolejowe |

| 8709 | 29221531-5 | Pojazdy swobodnie sterowane |

| 8709 | 29221532-2 | Wyposażenie pojazdów ratowniczych |

| 8716.2 | 29350000-7 | Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do celów rolniczych |

| 8716.2 | 29351000-4 | Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych |

| 8716.2 | 29352000-1 | Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych |

| 8716.2 | 29353000-8 | Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych |

| 8716.2 | 29354000-5 | Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych |

| 8501.34.5 + 8501.53.5 + 8701. l + 8701.90[.5 +.9] | 29370000-3 | Ciągniki |

| 8701.1 | 29371000-0 | Ciągniki rolnicze pedałowe |

| 8701.90[.5 +.9] | 29372000-7 | Ciągniki używane |

| 8701.3 | 29525000-5 | Maszyny do kładzenia szyn |

| 8710 | 29610000-8 | Cysterny opancerzone i uzbrojone pojazdy bojowe |

| 8710 | 29611000-5 | Cysterny zmotoryzowane |

| 8710 | 29611100-6 | Części cystern zmotoryzowanych |

| 8710 | 29612000-2 | Uzbrojone pojazdy bojowe |

| 8710 | 29612100-3 | Części uzbrojonych pojazdów bojowych |

| 8531 + 8705 | 29851000-9 | Sprzęt gaśniczy i ratunkowy |

| 8705 | 29851100-0 | Sprzęt gaśniczy |

| 8705 | 29851120-6 | Tworzywa gaśnicze |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018-9022 + 9402 | 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

| 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9402 | 33190000-8 | Różne urządzenia medyczne |

| 8713 + 8714.2 | 33193000-9 | Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia |

| 8713 | 33193100-0 | Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie |

| 8713 | 33193110-3 | Pojazdy inwalidzkie |

| 8713 | 33193120-6 | Wózki inwalidzkie |

| 8713 | 33193121-3 | Silnikowe wózki inwalidzkie |

| 8714.2 | 33193200-1 | Części i akcesoria do pojazdów i wózków inwalidzkich |

| 8714.2 | 33193210-4 | Części i akcesoria do pojazdów inwalidzkich |

| 8714.2 | 33193211-1 | Silniki do pojazdów inwalidzkich |

| 8714.2 | 33193212-8 | Układy kierownicze do pojazdów inwalidzkich |

| 8714.2 | 33193213-5 | Układy sterowania do pojazdów inwalidzkich |

| 8714.2 | 33193214-2 | Zawieszenia do pojazdów inwalidzkich |

| 8714.2 | 33193220-7 | Części i akcesoria do wózków inwalidzkich |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195000-3 | System monitorowania pacjentów |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195100-4 | Monitory |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195110-7 | Monitory do kontrolowania czynności oddechowej |

| 8702-8709 | 34100000-8 | Pojazdy silnikowe |

| 8703 | 34110000-1 | Samochody osobowe |

| 8703[.2 +.9] | 34111000-8 | Przyczepy mieszkalne |

| 8703[.2 +.9] | 34112000-5 | Luksusowe przyczepy mieszkalne |

| 8703[.2 +.3] | 34113000-2 | Pojazdy z napędem na 4 koła |

| 8703[.2 +.3] | 34113100-3 | Jeepy |

| 8703[.2 +.3] | 34113200-4 | Samochody poruszające się po każdej nawierzchni |

| 8703[.2 +.3] | 34113300-5 | Pojazdy terenowe |

| 8702 + 8703[.2 +.3] | 34114000-9 | Pojazdy specjalne |

| 8702 + 8703[.2 +.3] | 34114100-0 | Pojazdy pogotowia |

| 8702 + 8703[.2 +.3] | 34114110-3 | Pojazdy ratownicze |

| 8703[.2 +.3] | 34114120-6 | Pojazdy paramedyczne |

| 8703[.2 +.3] | 34114121-3 | Karetki |

| 8703[.2 +.3] | 34114122-0 | Pojazdy do transportu chorych |

| 8703[.2 +.3] | 34114200-1 | Radiowozy policyjne |

| 8702 + 8703[.2 +.3] | 34114210-4 | Pojazdy do transportu więźniów |

| 8702 + 8703[.2 +.3] | 34114300-2 | Pojazdy opieki socjalnej |

| 8702 + 8703[.2 +.3] | 34114400-3 | Minibusy |

| 8703.3 | 34115000-6 | Pojazdy napędzane silnikiem Diesla |

| 8703.3 | 34116000-3 | Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób |

| 8703.2 + 8703[.2 +.3 +.9] | 34117000-0 | Używane pojazdy transportu |

| 8702 | 34120000-4 | Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób |

| 8702 | 34121000-1 | Autobusy |

| 8702 | 34121100-2 | Autobusy przewozu publicznego |

| 8702 | 34121200-3 | Autobusy z przyczepą |

| 8702 | 34121300-4 | Autobusy piętrowe |

| 8702 | 34121400-5 | Autobusy niskopodłogowe |

| 8702 | 34122000-8 | Autokary |

| 8701 + 8704 + 8706 | 34130000-7 | Pojazdy silnikowe do przewozu towarów |

| 8704[.21(.1 +.31 +.91) + .22(.1 +.91) +.23(.1 +.91)] | 34131000-4 | Pojazdy do przewozu towarów napędzane silnikiem Diesla |

| 8704[.31(.1 +.31 +.91) + .32(.1 +.91) +.9] | 34132000-1 | Akumulatorowe pojazdy do przewozu towarów |

| 8704[.31(.1 +.31 +.91) + .32(.1 +.91) +.9] | 34133000-8 | Pojazdy ciężarowe z przyczepą |

| 8704[.31(.1 +.31 +.91) + .32(.1 +.91) +.9] | 34133100-9 | Cysterny |

| 8704[.31(.1 +.31 +.91) + .32(.1 +.91) +.9] | 34133110-2 | Cysterny na paliwo |

| 8703.1 + 8704.1 + 8705[.2-.9] | 34134000-5 | Samochody z platformami poziomymi |

| 8704[.2 +.3] | 34135000-2 | Wywrotnice |

| 8704[.2 +.3] | 34136000-9 | Samochody półciężarowe |

| 8704[.2 +.3] | 34136100-0 | Lekkie samochody półciężarowe |

| 8704[.2 +.3] | 34136200-1 | Półciężarówki z usztywnieniem |

| 8704[.21(.39 +.99) +.22.99 + 23.99 +.31(.39 +.99) +.32.99] | 34137000-6 | Używane pojazdy do transportu towarów |

| 8701.2 | 34138000-3 | Drogowe pojazdy gąsienicowe |

| 8706 | 34139000-0 | Podwozie |

| 8706 | 34139100-1 | Podwozia |

| 8706 | 34139200-2 | Podwozia stanowiące całość z nadwoziem |

| 8706 | 34139300-3 | Podwozia pełne |

| 8703.1 + 8704.1 + 8705 | 34140000-0 | Wysokowydajne pojazdy silnikowe |

| 8704.1 | 34141000-7 | Pojazdy samowyładowcze |

| 8705.1 | 34142000-4 | Dźwigi |

| 8705.1 | 34142100-5 | Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą |

| 8705.1 | 34142200-6 | Pojazdy z ładowaniem bocznym |

| 8703.1 | 34143000-1 | Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy |

| 8703.1 + 8705[.2-.9] | 34144000-8 | Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania |

| 8705.2 | 34144100-9 | Dźwigi masztowe samojezdne |

| 8705[.3 +.9] | 34144200-0 | Pojazdy służb ratowniczych |

| 8705.3 | 34144210-3 | Wozy strażackie |

| 8705.3 | 34144211-0 | Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową |

| 8705.3 | 34144212-7 | Cysterny do transportu wody |

| 8705.3 | 34144213-4 | Motopompy |

| 8705.9 | 34144220-6 | Pojazdy pogotowia technicznego |

| 8705.9 | 34144300-1 | Mosty jezdne |

| 8705.9 | 34144400-2 | Pojazdy utrzymania dróg |

| 8705.9 | 34144410-5 | Szambiarki |

| 8705.9 | 34144420-8 | Pojazdy do rozrzucania soli |

| 8705.9 | 34144430-1 | Zamiatarki drogowe |

| 8705.9 | 34144431-8 | Zamiatarki zasysające |

| 8705.9 | 34144440-4 | Piaskarki |

| 8705.9 | 34144450-7 | Polewaczki |

| 8705.9 | 34144500-3 | Pojazdy do transportu odpadów i ścieków |

| 8705.9 | 34144510-6 | Pojazdy do transportu odpadów |

| 8705.9 | 34144511-3 | Pojazdy do zbierania odpadów |

| 8705.9 | 34144512-0 | Zgniatarki |

| 8705.9 | 34144520-9 | Cysterny do gromadzenia ścieków |

| 8702 + 8703 + 8705.9 | 34144600-4 | Pojazdy zaczepne |

| 8705.9 | 34144610-7 | Pojazdy bojowe |

| 8705.9 | 34144700-5 | Pojazdy użyteczności publicznej |

| 8705.9 | 34144710-8 | Ładowarki jezdne |

| 8705.9 | 34144730-4 | Pojazdy do tankowania statków powietrznych |

| 8705.9 | 34144740-7 | Pojazdy do holowania statków powietrznych |

| 8705.9 | 34144750-0 | Pojazdy do transportu ładunków |

| 8705.9 | 34144751-7 | Wozy bramowe |

| 8705.9 | 34144760-3 | Wózki biblioteczne |

| 8705.9 | 34144800-6 | Wozy mieszkalne |

| 8705.9 | 34144900-7 | Pojazdy elektryczne |

| 8705.9 | 34144910-0 | Autobusy elektryczne |

| 8707 | 34210000-2 | Nadwozia pojazdów mechanicznych |

| 8707.1 | 34211000-9 | Nadwozia autobusów |

| 8707.1 | 34212000-6 | Nadwozia karetek |

| 8707.9 | 34213000-3 | Nadwozia do pojazdów do transportu towarów |

| 8609 + 8716 | 34220000-5 | Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne |

| 8609 + 8716 | 34221000-2 | Cysterny samojezdne specjalnego zastosowania |

| 8716.4 | 34221100-3 | Wozy pomocy drogowej |

| 8716.4 | 34221200-4 | Wozy pogotowia technicznego |

| 8716.4 | 34221300-5 | Wozy ratownictwa chemicznego |

| 8716[.1-.8] | 34223000-6 | Przyczepy i naczepy |

| 8716[.1-.8] | 34223100-7 | Naczepy |

| 8716[.3 +.4] | 34223200-8 | Cysterny samochodowe benzynowe |

| 8716[.1-.8] | 34223300-9 | Przyczepy |

| 8716[.1-.8] | 34223310-2 | Przyczepy ogólnego zastosowania |

| 8716.3 | 34223320-5 | Przyczepy do transportu koni |

| 8716[.3 +.4] | 34223330-8 | Jednostki ruchome na przyczepach |

| 8716.31 | 34223340-1 | Cysterny naczepowe |

| 8716[.1-.8] | 34223350-4 | Przyczepy z drabinami obrotowymi |

| 8716[.3 +.4] | 34223360-7 | Przyczepy do tankowania |

| 8716[.3 +.4] | 34223370-0 | Przyczepy z wywrotnicami |

| 8716[.3 +.4] | 34223400-0 | Przyczepy i naczepy kempingowe |

| 8716[.3 +.4] | 34224000-3 | Części przyczep, naczep i innych pojazdów |

| 8407.3 + 8408.2 + 8409[.91 + .99] + 8708[.1 +.3-.9] | 34310000-3 | Silniki i części silników |

| 8407.3 + 8408.2 + 8708[.1 +.3-.9] | 34311000-0 | Silniki |

| 8708 | 34320000-6 | Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników |

| 8708.6 | 34321000-3 | Osie |

| 8708.3 | 34322000-0 | Hamulce i części hamulców |

| 8708.3 | 34322100-1 | Urządzenia hamulcowe |

| 8708.3 | 34322200-2 | Tarcze hamulcowe |

| 8708.3 | 34322300-3 | Linki hamulcowe |

| 8708.3 | 34322400-4 | Płytki cierne hamulcowe |

| 8708.3 | 34322500-5 | Klocki hamulcowe |

| 8708.4 | 34323000-7 | Przekładnie |

| 8708.7 | 34324000-4 | Koła, części i akcesoria |

| 8708.7 | 34324100-5 | Sprzęt do wyważania kół |

| 8708.9 | 34325000-1 | Tłumiki i rury wydechowe |

| 8708.9 | 34326000-8 | Sprzęgła i podobne elementy |

| 8708.9 | 34327000-5 | Kierownice, kolumny i skrzynki |

| 8708 | 34328000-2 | Podnośniki samochodowe |

| 8708.2 | 34340000-2 | Zestawy do zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów |

| 8708.2 | 34350000-5 | Pasy bezpieczeństwa |

| 8708.2 | 34360000-8 | Części zapasowe do pojazdów do przewozu towarów |

| 8708.2 | 34370000-1 | Części zapasowe do pojazdów pasażersko-towarowych |

| 8708.2 | 34380000-4 | Części zapasowe do samochodów osobowych |

| 8708.2 | 34390000-7 | Akcesoria do ciągników |

| 8711 + 8712 + 8714[.1 +.9] | 34400000-1 | Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne |

| 8711 + 8714.1 | 34410000-4 | Motocykle |

| 8714.1 | 34411000-1 | Części i akcesoria do motocykli |

| 8711.9 | 34411100-2 | Przyczepy motocyklowe boczne |

| 8714.1 | 34411110-5 | Części i akcesoria do przyczep motocyklowych bocznych |

| 8711.2 | 34420000-7 | Skutery silnikowe |

| 8711.1 | 34430000-0 | Rowery z silnikiem |

| 8712 + 8714.9 | 34440000-3 | Rowery |

| 8712 | 34441000-0 | Rowery niewyposażone w silniki |

| 8714.9 | 34442000-7 | Części i akcesoria do rowerów |

| 8407.1 + 8409.1 + 8411[.1 +.2 +.91] + 8412.1 + 8801 + 8802 + 8803 + 8805 | 35300000-7 | Statki powietrzne i kosmiczne |

| 8715 + 8716.8 | 35400000-8 | Różny sprzęt transportowy |

| 8716.8 | 35410000-1 | Wozy konne i ręczne oraz inne pojazdy nienapędzane mechanicznie |

| 8716.8 | 35411000-8 | Wózki |

| 8715 + 8716.8 | 35420000-4 | Wózki bagażowe |

| 8715.00.1 | 35421000-1 | Wózki popychane |

89Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające

| 8907 | 29812100-5 | Urządzenia portowe |

| 8907 | 29812110-8 | Instalacje dokowe |

| 8526 + 8529 + 8901-8908 + 9014 + 9015 | 29812300-7 | Sprzęt nawigacyjny |

| 7308 + 7326.9 + 7610 + 8425 + 8905 + 8907 | 29814000-8 | Urządzenia balastowe |

| 8905 | 29814500-3 | Doki pływające |

| 8907 | 29814510-6 | Pływające jednostki przechowalnicze |

| 8906 | 29851200-1 | Urządzenia ratownicze |

| 8901-8908 | 35100000-5 | Statki i łodzie |

| 8901-8908 | 35110000-8 | Statki |

| 8906.00.1 | 35111000-5 | Okręty wojenne |

| 8906.00.1 | 35111100-6 | Morskie statki patrolowe |

| 8906.00.1 | 35111200-7 | Lotniskowce |

| 8906.00.1 | 35111300-8 | Łodzie podwodne |

| 8901 | 35112000-2 | Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów |

| 8901.1 | 35112100-3 | Statki wycieczkowe, promy i podobne, do transportu osób |

| 8901.1 | 35112110-6 | Promy |

| 8901.1 | 35112120-9 | Statki wycieczkowe |

| 8901[.2 +.3 +.9] | 35112200-4 | Statki do transportu towarów |

| 8901.9 | 35112210-7 | Masowce |

| 8901.9 | 35112220-0 | Drobnicowce |

| 8901.9 | 35112230-3 | Statki do transportu towarów |

| 8901.9 | 35112240-6 | Statki do transportu kontenerów |

| 8901.9 | 35112250-9 | Statki przeładunkowe |

| 8901.2 | 35112260-2 | Tankowce |

| 8901.9 | 35112270-5 | Promy do transportu samochodów |

| 8901.3 | 35112280-8 | Statki chłodnie |

| 8902 + 8904 + 8905[.1 +.9] + 8906.00.9 + 8908 | 35113000-9 | Kutry połowowe i inne statki specjalne |

| 8902 | 35113100-0 | Kutry rybackie i statki przetwórnie |

| 8902 | 35113110-3 | Kutry połowowe |

| 8902 | 35113120-6 | Statki przetwórnie |

| 8904 | 35113200-1 | Holowniki |

| 8905[.1 +.9] + 8906.00.9 + 8908 | 35113300-2 | Różne statki |

| 8905.1 | 35113310-5 | Pogłębiarki |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113320-8 | Morskie doki pływające |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113330-1 | Statki do wykonywania nurkowania |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113331-8 | Żurawie pływające |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113340-4 | Statki produkcyjne |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113341-1 | Statki do prowadzenia badań sejsmicznych |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113342-8 | Statki badawcze |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113343-5 | Statki kontrolujące stopień zanieczyszczenia |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113400-3 | Statki pogotowia technicznego |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113410-6 | Statki gaśnicze |

| 8905[.10.1 +.90.1] + 8908 | 35113420-9 | Statki ratownicze |

| 8905[.1 +.9] | 35113430-2 | Latarniowce |

| 8905.2 | 35114000-6 | Pływające lub zanurzeniowe platformy wiertnicze lub produkcyjne |

| 8905.2 | 35114100-7 | Statki wiertnicze |

| 8905.2 | 35114200-8 | Wyciągarki |

| 8905.2 | 35114300-9 | Platformy wiertnicze |

| 8905.2 | 35114400-0 | Pływające platformy wiertnicze |

| 8905.2 | 35114500-1 | Pływające jednostki produkcyjne |

| 8905.2 | 35114600-2 | Wyciągarki częściowego zanurzenia |

| 8905.2 | 35114700-3 | Platformy produkcyjne |

| 8905.2 | 35114710-6 | Platformy ruchome |

| 8905.2 | 35114720-9 | Platformy przybrzeżne |

| 8905.2 | 35114730-2 | Platformy wiertnicze |

| 8907 | 35115000-3 | Konstrukcje pływające |

| 8907.9 | 35115100-4 | Boje sygnalizacyjne |

| 8907.1 | 35115200-5 | Tratwy |

| 8907.1 | 35115210-8 | Tratwy niezatapialne |

| 8903 + 8906.00.1 | 35120000-1 | Łodzie |

| 8903 + 8906.00[.1 +.9] | 35121000-8 | Łodzie specjalnego zastosowania |

| 8903.92 + 8906 | 35121100-9 | Łodzie silnikowe |

| 8906.00.1 | 35121110-2 | Łodzie wywiadowcze |

| 8906.00.1 | 35121120-5 | Łodzie patrolowe służb celnych |

| 8906.00.1 | 35121130-8 | Policyjne łodzie patrolowe |

| 8906.00.9 | 35121140-1 | Łodzie ratunkowe |

| 8903 | 35122000-5 | Łodzie rekreacyjne i sportowe |

| 8903.91 | 35122100-6 | Łodzie żaglowe |

| 8903.91 | 35122110-9 | Katamaranowe łodzie żaglowe |

| 8903.91 | 35122120-2 | Szalupy ratunkowe |

| 8903[.92 +.99] | 35122130-5 | Szalupy żaglowe |

| 8903[.92 +.99] | 35122140-8 | Małe jednostki pływające |

| 8903[.92 +.99] | 35122150-1 | Szalupy z włókna szklanego |

| 8903[.92 +.99] | 35122160-4 | Szalupy półsztywne |

| 8903.1 | 35122200-7 | Niezatapialne jednostki pływające |

| 8903.1 | 35122210-0 | Szalupy gumowe |

| 8903.1 | 35122220-3 | Kanu |

| 8903[.92 +.99] | 35122300-8 | Łodzie wiosłowe |

90Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria

| 8526 + 8529 + 8901-8908 + 9014 + 9015 | 29812300-7 | Sprzęt nawigacyjny |

| 8608 + 9006 | 29816000-2 | Urządzenia monitorowania ruchu |

| 9006 | 29816100-3 | Urządzenia bezpośredniego monitorowania |

| 8443.12 + 8472 + 8473.4 + 9009 | 30120000-6 | Urządzenia fotokopiujące i drukujące |

| 8472.1 + 8472.1 + 9009[.1-.3] | 30121000-3 | Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące |

| 9009[.1-.3] | 30121100-4 | Urządzenia fotokopiujące |

| 9009[.1-.3] | 30121110-7 | Fotokopiarki kolorowe |

| 9009[.1-.3] | 30121120-0 | Urządzenia powielające |

| 9009.3 | 30121200-5 | Urządzenia termokopiujące |

| 9003[.1 +.2] | 30121300-6 | Urządzenia do powielania |

| 9009.9 | 30125000-1 | Części i akcesoria aparatury fotokopiującej |

| 9009.9 | 30125100-2 | Wkłady barwiące |

| 8304 + 8517.21 + 9023 | 30191000-4 | Sprzęt biurowy |

| 9023 | 30191200-6 | Sprzęt dydaktyczny |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 + 9017 + 9608-9612 | 30192000-1 | Wyroby biurowe |

| 9017 | 30192200-3 | Taśma miernicza |

| 9017 | 30192400-5 | Wyroby reprograficzne |

| 9002 | 30192500-6 | Okładki z papieru przezroczystego |

| 9017.1 | 30192600-7 | Bloki kreślarskie |

| 9031 | 31124200-3 | Aparatura sterownicza do prądnic turbinowych |

| 9006.62 | 31525000-2 | Fotograficzne lampy błyskowe |

| 9006.62 | 31525100-3 | Fotograficzne kostki błyskowe |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018-9022 + 9402 | 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

| 9018 + 9022 | 33110000-4 | Urządzenia do rejestrowania obrazu |

| 9022 | 33111000-1 | Aparatura rentgenowska |

| 9022 | 33111100-2 | Stoły rentgenowskie |

| 9022 | 33111200-3 | Rentgenowskie stacje robocze |

| 9022 | 33111300-4 | Rentgenowskie urządzenia przetwarzające |

| 9022 | 33111400-5 | Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej |

| 9022 | 33111500-6 | Stomatologiczne aparaty rentgenowskie |

| 9022 | 33111600-7 | Urządzenia radiograficzne |

| 9022 | 33111610-0 | Jednostki rezonansu magnetycznego |

| 9022 | 33111620-3 | Aparaty wykorzystujące promieniowanie Gamma |

| 9022 | 33111630-6 | Skanografy |

| 9022 | 33111640-9 | Termografy |

| 9022 | 33111650-2 | Urządzenia do mammografii |

| 9022 | 33111700-8 | Pomieszczenia do angiografii |

| 9022 | 33111710-1 | Wyroby do angiografii |

| 9022 | 33111720-4 | Urządzenia do angiografii |

| 9022 | 33111721-1 | Cyfrowe urządzenia do angiografii |

| 9022 | 33111730-7 | Wyroby do angioplastyki |

| 9022 | 33111740-0 | Urządzenia do angioplastyki |

| 9022 | 33111800-9 | Diagnostyczny system rentgenowski |

| 9018 | 33112000-8 | Echografia |

| 9018 | 33112100-9 | Ultrasonograf do badania serca |

| 9018 | 33112200-0 | Aparaty ultrasonograficzne |

| 9018 | 33112300-1 | Echoencefalograf |

| 9018 | 33112400-2 | Echokardiografy |

| 9018 | 33113000-5 | Skanery do użytku medycznego |

| 9018.13 | 33113100-6 | Skanery rezonansu magnetycznego |

| 9018 | 33113200-7 | Skanery ultradźwiękowe |

| 9018 | 33114000-2 | Urządzenia do spektroskopii |

| 9018 | 33115000-9 | Urządzenia do tomografii |

| 9018 | 33120000-7 | Badania czynnościowe |

| 9018 | 33121000-4 | Ambulatoryjny system rejestrujący |

| 9018.1 | 33121100-5 | Elektroencefalografy |

| 9018.1 | 33121200-6 | Urządzenia do scyntygrafii |

| 9018.1 | 33121300-7 | Elektromiografy |

| 9018.1 | 33121400-8 | Audiometry |

| 9018.1 | 33121500-9 | Elektrokardiogram |

| 9018.[.4 +.5] | 33122000-1 | Oftalmologia |

| 9018 | 33123000-8 | Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej |

| 9018.9 | 33123100-9 | Tensjometry |

| 9018.1 | 33123200-0 | Urządzenia do elektrokardiografii |

| 9018.1 | 33123210-3 | Urządzenia do monitorowania czynności serca |

| 9018.1 | 33123220-6 | Urządzenia do kardioangiografii |

| 9018.1 | 33123230-9 | Kardiografii |

| 9018[.1 +.2] | 33124000-5 | Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne |

| 9018[.1 +.2] | 33124100-6 | Urządzenia diagnostyczne |

| 9018[.1 +.2] | 33124110-9 | Systemy diagnostyczne |

| 9018.2 | 33124120-2 | Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe |

| 9018[.1 +.2] | 33124130-5 | Wyroby diagnostyczne |

| 9018[.1 +.2] | 33124131-2 | Paski odczynnikowe |

| 9018[.1 +.2] | 33124200-7 | Urządzenia radiodiagnostyczne |

| 9018[.1 +.2] | 33124210-0 | Wyroby radiodiagnostyczne |

| 9018[.1 +.2] | 33125000-2 | Urządzenia do badań urologicznych |

| 9018[.1 +.2] | 33126000-9 | Urządzenia stomatologiczne |

| 9018[.1 +.2] | 33127000-6 | Urządzenia do analizy immunologicznej |

| 9018.4 + 9021.2 | 33130000-0 | Stomatologia |

| 9018.4 | 33131000-7 | Stomatologiczne przyrządy ręczne |

| 9018.4 | 33131100-8 | Przyrządy chirurgii stomatologicznej |

| 9018.4 | 33131200-9 | Stomatologiczne igły do szycia |

| 9018.4 | 33131300-0 | Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku |

| 9018.4 | 33131400-1 | Sondy stomatologiczne |

| 9018.4 | 33131500-2 | Stomatologiczne przyrządy do ekstrakcji |

| 9018.4 | 33131510-5 | Wiertła stomatologiczne |

| 9018.4 | 33131600-3 | Przyrządy do wypełnień stomatologicznych |

| 9021.2 | 33132000-4 | Implanty stomatologiczne |

| 9018.4 | 33133000-1 | Akcesoria do odcisków stomatologicznych |

| 9018.4 | 33134000-8 | Akcesoria endodontyczne |

| 9018.4 | 33135000-5 | Urządzenia ortodontyczne |

| 9018.4 | 33136000-2 | Przyrządy obrotowe i ścierne |

| 9018.4 | 33137000-9 | Akcesoria profilaktyki stomatologicznej |

| 9021.2 | 33138000-6 | Aparaty korekcyjne |

| 9021.2 | 33138100-7 | Protezy zębowe |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018 + 9021[.2 +.3] | 33140000-3 | Medyczne produkty inne niż chemiczne i produkty hematologiczne |

| 3005 + 3006 + 4015 + 9018.3 + 9021[.2 +.3] | 33141000-0 | Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne |

| 9018.3 | 33141200-2 | Cewniki |

| 9018.3 | 33141210-5 | Pojemniki do cewników |

| 9018.3 | 33141220-8 | Kaniula |

| 9018.3 | 33141230-1 | Rozszerzadła |

| 9018.3 | 33141230-1 | Akcesoria do kaniuli strzykowej |

| 9018.3 | 33141300-3 | Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi |

| 9018.3 | 33141310-6 | Strzykawki |

| 9018.3 | 33141320-9 | Igły medyczne |

| 4015 + 9018.3 | 33141400-4 | Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne |

| 9018.3 | 33141410-7 | Przecinaki i noże chirurgiczne |

| 9018.3 | 33141411-4 | Skalpele i noże chirurgiczne |

| 3006 + 9018 | 33141600-6 | Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy |

| 9018 | 33141610-9 | Torby do gromadzenia płynów ustrojowych |

| 9018 | 33141611-6 | Zbiorniki na mocz |

| 9018 | 33141612-3 | Zbiorniki na mocz |

| 9018 | 33141620-2 | Zestawy medyczne |

| 9018 | 33141621-9 | Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu |

| 9018 | 33141622-6 | Zestawy zabezpieczające przed AIDS |

| 9018 | 33141624-0 | Zestawy do podawania leków |

| 9018 | 33141625-7 | Zestawy diagnostyczne |

| 9018 | 33141626-4 | Zestawy dawkujące |

| 9018 | 33141630-5 | Filtry osocza krwi |

| 9018 | 33141640-8 | Dreny |

| 9018 | 33141641-5 | Sondy |

| 9018 | 33141642-2 | Akcesoria do drenażu |

| 9021.1 | 33141700-7 | Wyroby ortopedyczne |

| 9021.1 | 33141710-0 | Kule |

| 9021.1 | 33141720-3 | Pomoce do chodzenia |

| 9021.1 | 33141730-6 | Kołnierze chirurgiczne |

| 9021.1 | 33141740-9 | Obuwie ortopedyczne |

| 9021.1 | 33141750-2 | Sztuczne stawy |

| 9021.1 | 33141760-5 | Łupki |

| 9021.1 | 33141770-8 | Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty |

| 9021.2 | 33141800-8 | Wyroby stomatologiczne |

| 9021.2 | 33141810-1 | Tworzywa do wypełnień stomatologicznych |

| 9021.2 | 33141820-4 | Korony |

| 9021.2 | 33141821-1 | Korony porcelanowe |

| 9021.2 | 33141822-8 | Korony akrylowe |

| 9021.2 | 33141830-7 | Podkłady cementowe |

| 9021.2 | 33141840-0 | Hemostatyki stomatologiczne |

| 9021.2 | 33141850-3 | Produkty higieny stomatologicznej |

| 9018 + 9021[.2 +.3] | 33142000-7 | Wyroby wielokrotnego użytku |

| 9019 + 9020 + 9022 | 33150000-6 | Leczenie |

| 9022 | 33151000-3 | Urządzenia i wyroby do radioterapii |

| 9022 | 33151100-4 | Urządzenia do leczenia promieniowaniem Gamma |

| 9022 | 33151200-5 | Urządzenia do terapii rentgenowskiej |

| 9022 | 33151300-6 | Spektrografy |

| 9022 | 33151400-7 | Wyroby do radioterapii |

| 9019 | 33152000-0 | Inkubatory |

| 9018.9 | 33153000-7 | Kleszcze do kruszenia kamieni |

| 9019 + 9020 | 33154000-4 | Urządzenia do mechanoterapii |

| 9019 + 9020 | 33155000-1 | Przyrządy do fizykoterapii |

| 9019 + 9020 | 33155100-2 | Przyrządy do fizjoterapii |

| 9019 | 33156000-8 | Przyrządy do testów psychologicznych |

| 9019 + 9020 | 33157000-5 | Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej |

| 9019 + 9020 | 33157100-6 | Maski do gazów medycznych |

| 9019 + 9020 | 33157110-9 | Maski tlenowe |

| 9019 + 9020 | 33157200-7 | Zestawy tlenowe |

| 9019 + 9020 | 33157300-8 | Namioty tlenowe |

| 9020 | 33157400-9 | Medyczna aparatura oddechowa |

| 9020 | 33157500-0 | Komory hiperbaryczne |

| 9019 | 33157700-2 | Worki ambu |

| 9019 | 33157800-3 | Urządzenia do podawania tlenu |

| 9019 | 33157810-6 | Urządzenia do terapii tlenowej |

| 9018 + 9021 | 33158000-2 | Aparatura do terapii elektryczna, elektromagnetyczna i mechaniczna |

| 9018 | 33158100-3 | Urządzenia elektromagnetyczne |

| 9018 + 9021 | 33158200-4 | Urządzenia do elektroterapii |

| 9021 | 33158210-7 | Stymulatory |

| 9018.2 | 33158300-5 | Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe |

| 9018 | 33158400-6 | Urządzenia do mechanoterapii |

| 9018[.1 +.2] | 33158500-7 | Przyrządy medyczne na podczerwień |

| 9018 + 9021 | 33159000-9 | System chemii klinicznej |

| 9018[.3 +.5 +.9] + 9019 | 33160000-9 | Techniki operacyjne |

| 9018[.З +.5 +.9] | 33161000-6 | Urządzenia elektrochirurgiczne |

| 9018[.З +.5 +.9] | 33162000-3 | Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych |

| 9018[.3 +.5 +.9] | 33162100-4 | Namioty do użytku medycznego |

| 9018[.3 +.5 +.9] | 33162200-5 | Przyrządy używane na salach operacyjnych |

| 9019 | 33163000-0 | Namioty do użytku medycznego |

| 9018[.З +.5 +.9] | 33164000-7 | Urządzenia do koelioskopii |

| 9018[.3 +.5 +.9] | 33164100-8 | Kolposkopy |

| 9018[.3 +.5 +.9] | 33165000-4 | Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii |

| 9018[.3 +.5 +.9] | 33166000-1 | Przyrządy dermatologiczne |

| 9018.9 | 33167000-8 | Lampy chirurgiczne |

| 9018.9 | 33168000-5 | Przyrządy do endoskopii, endochirurgii |

| 9018.9 | 33168100-6 | Endoskopy |

| 9018.9 | 33169000-2 | Przyrządy chirurgiczne |

| 9018.9 | 33169100-3 | Lasery chirurgiczne |

| 9018.9 | 33170000-2 | Aparatura do anestezji i resuscytacji |

| 9018.9 | 33171000-9 | Przyrządy do anestezji i resuscytacji |

| 9018.9 | 33171100-0 | Przyrządy do anestezji |

| 9018.9 | 33171110-3 | Maski do anestezji |

| 9018.9 | 33171200-1 | Przyrządy do resuscytacji |

| 9018.9 | 33171210-4 | Maski do resuscytacji |

| 9018.9 | 33172000-6 | Urządzenia do anestezji i resuscytacji |

| 9018.9 | 33172100-7 | Urządzenia do anestezji |

| 9018.9 | 33172200-8 | Urządzenia do resuscytacji |

| 9018[.3 +.5 +.9] + 9021 | 33180000-5 | Wsparcie czynnościowe |

| 9018.9 | 33181000-2 | Urządzenia do terapii nerkowej |

| 9018.9 | 33181100-3 | Urządzenia do hemodializy |

| 9018.9 | 33181200-4 | Filtry do dializy |

| 9018.9 | 33181300-5 | Monitory do hemodializy |

| 9018.9 | 33181400-6 | Wielofunkcyjne urządzenia do hemodializy |

| 9018.9 | 33181500-7 | Wyroby do terapii nerkowej |

| 9018.9 | 33181510-0 | Płyny do terapii nerkowej |

| 9018.9 | 33181520-3 | Wyroby do dializy nerkowej |

| 9018.9 + 9021[.5 +.9] + 9022.1 | 33182000-9 | Urządzenia do wspomagania serca |

| 9021.9 | 33182100-0 | Defibrylatory |

| 9021.5 | 33182200-1 | Urządzenia do stymulacji pracy serca |

| 9021.5 | 33182210-4 | Rozruszniki serca |

| 9021.5 | 33182220-7 | Zastawki serca |

| 9021.5 | 33182230-0 | Sztuczne komory serca |

| 9021.9 | 33182240-3 | Części i akcesoria do rozruszników serca |

| 9021.9 | 33182241-0 | Baterie do rozruszników serca |

| 9018.9 | 33182300-2 | Urządzenia do chirurgii serca |

| 9022.1 | 33182400-3 | System do rentgena serca |

| 9021.1 | 33183000-6 | Dodatkowe wyroby ortopedyczne |

| 9021.1 | 33183100-7 | Implanty ortopedyczne |

| 9021.1 | 33183200-8 | Protezy ortopedyczne |

| 9021.1 | 33183300-9 | Urządzenia do osteosyntezy |

| 9021 | 33184000-3 | Sztuczne części ciała |

| 9021.9 | 33184100-4 | Implanty chirurgiczne |

| 9021.3 | 33184200-5 | Protezy naczyniowe |

| 9021.9 | 33184300-6 | Sztuczne części serca |

| 9021.9 | 33184310-9 | Zastawki serca |

| 9021.3 | 33184400-7 | Protezy piersi |

| 9021.3 | 33184500-8 | Endoprotezy naczyń wieńcowych |

| 9021.3 | 33184600-9 | Sztuczne gałki oczne |

| 9021.3 | 33185000-0 | Aparaty słuchowe |

| 9021.9 | 33185100-1 | Części i akcesoria do aparatów słuchowych |

| 9021.9 | 33185200-2 | Implanty ślimakowe |

| 9021.9 | 33185300-3 | Implanty otolaryngologiczne |

| 9021.9 | 33185400-4 | Sztuczna krtań |

| 9019 | 33186000-7 | Pozaustrojowe układy krążeniowe |

| 9019 | 33186100-8 | Urządzenia do natleniania |

| 9018.9 | 33193221-4 | Siedziska do wózków inwalidzkich |

| 9018.9 | 33193222-1 | Ramy do wózków inwalidzkich |

| 9018.9 | 33193223-8 | Fotele do wózków inwalidzkich |

| 9018.9 | 33193224-5 | Koła do wózków inwalidzkich |

| 9018.9 | 33194000-6 | Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji |

| 9018.9 | 33194100-7 | Urządzenia i przyrządy do infuzji |

| 9018.9 | 33194110-0 | Pompy infuzyjne |

| 9018.9 | 33194120-3 | Produkty do infuzji |

| 9018.9 | 33194200-8 | Urządzenia i przyrządy do infuzji |

| 9018.9 | 33194210-1 | Urządzenia do transfuzji krwi |

| 9018.9 | 33194220-4 | Wyroby do transfuzji krwi |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195000-3 | System monitorowania pacjentów |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195100-4 | Monitory |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195110-7 | Monitory do kontrolowania czynności oddechowej |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33196000-0 | Pomoce medyczne |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33196100-1 | Sprzęt dla osób starszych |

| 9014[.1-.8] | 33196200-2 | Sprzęt dla osób niepełnosprawnych |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33210000-5 | Przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geologiczne i geofizyczne |

| 8526 + 9014[.1-.8] + 9015[.1-.8] | 33211000-2 | Przyrządy nawigacyjne |

| 9014[.1-.8] | 33211100-3 | Urządzenia do ustalania kierunku |

| 9014.1 | 33211110-6 | Kompasy |

| 9014[.1-.8] | 33211200-4 | Sekstansy |

| 9014[.1-.8] | 33211210-7 | Globalny system namierzania |

| 9014[.1-.8] | 33211300-5 | Sonary |

| 9014[.1-.8] | 33211400-6 | Echosondy |

| 9015[.1-.8] | 33212000-9 | Urządzenia do badania, hydrografii, oceanografii, przyrządy hydrologiczne i meteorologiczne |

| 9015[.1-.8] | 33212100-0 | Aparatura telemetryczna |

| 9015[.4 +.8] | 33212200-1 | Przyrządy badawcze |

| 9015[.4 +.8] | 33212210-4 | Przyrządy hydrograficzne |

| 9015[.4 +.8] | 33212220-7 | Przyrządy meteorologiczne |

| 9015[.4 +.8] | 33212230-0 | Przyrządy geologiczne |

| 9015[.4 +.8] | 33212240-3 | Sprzęt do prowadzenia badań sejsmicznych |

| 9015[.4 +.8] | 33212250-6 | Sprzęt topograficzny |

| 9015[.4 +.8] | 33212300-2 | Teodolity |

| 9016 + 9017 | 33230000-1 | Wagi precyzyjne, przyrządy do kreślenia, liczenia i mierzenia długości |

| 9016 | 33231000-8 | Wagi precyzyjne |

| 9017.1 | 33232000-5 | Stoły kreślarskie |

| 9017.1 | 33232100-6 | Maszyny kreślarskie |

| 9017.1 | 33232200-7 | Pantografy |

| 9017.1 | 33232300-8 | Suwaki logarytmiczne |

| 9017[.3 +.8] | 33233000-2 | Ręczne przyrządy do mierzenia długości |

| 9030 | 33240000-4 | Przyrządy do mierzenia ilości |

| 9030.1 | 33241000-1 | Aparatura do mierzenia promieniowania |

| 9030.1 | 33241100-2 | Rejestratory wiązki elektronów |

| 9030.1 | 33241200-3 | Dozymetry promieniowania |

| 9030.3 | 33241300-4 | Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych |

| 9030.3 | 33241310-7 | Amperomierze |

| 9030.3 | 33241320-0 | Woltomierze |

| 9030.1 | 33241400-5 | Liczniki Geigera |

| 9030.1 | 33241500-6 | Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia |

| 9030.1 | 33241600-7 | Monitory do śledzenia promieniowania |

| 9030.2 | 33242000-8 | Oscyloskopy |

| 9030.2 | 33242100-9 | Oscylografy |

| 9030.4 | 33243000-5 | Sprzęt do monitorowania błędów |

| 9030.4 | 33244000-2 | Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń |

| 9025[.1 +.8] + 9026[.1 +.8] + 9027[.1-.8] | 33250000-7 | Przyrządy do badania właściwości fizycznych |

| 9025[.1 +.8] | 33251000-4 | Przyrządy pomiarowe |

| 9025.1 | 33251100-5 | Aerometry |

| 9025.1 | 33251200-6 | Termometry |

| 9025.1 | 33251300-7 | Pirometry |

| 9025.8 | 33251400-8 | Barometry |

| 9025.8 | 33251500-9 | Higrometry |

| 9025.8 | 33251600-0 | Psychrometry |

| 9026 | 33252000-1 | Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów |

| 9026.1 | 33252100-2 | Urządzenia do mierzenia przepływu |

| 9026.1 | 33252110-5 | Wodomierze |

| 9026.1 | 33252200-3 | Urządzenia do pomiaru poziomu |

| 9026.2 | 33252300-4 | Urządzenia do pomiaru ciśnienia |

| 9026.2 | 33252310-7 | Ciśnieniomierze |

| 9026[.1-.8] | 33252400-5 | Urządzenia pomiarowe i sterujące |

| 9027 | 33253000-8 | Aparatura do wykrywania i analizy |

| 9027 | 33253100-9 | Aparatura do wykrywania |

| 9027.1 | 33253110-2 | Aparatura do wykrywania gazów |

| 9027.1 | 33253120-5 | Aparatury do wykrywania dymu |

| 9027[.1-.8] | 33253130-8 | Wykrywacze awarii |

| 9027[.1-.8] | 33253200-0 | Aparatura do analizowania |

| 9027.1 | 33253210-3 | Aparatura do analizowania gazów |

| 9027.2 | 33253220-6 | Chromatografy |

| 9027.2 | 33253221-3 | Chromatografy gazowe |

| 9027.2 | 33253230-9 | Aparatura do analizy dymu |

| 9027.3 | 33253300-1 | Spektrometry |

| 9027.3 | 33253310-4 | Spektrometry masy |

| 9027.3 | 33253320-7 | Sprzęt do pomiaru emisji |

| 9027.3 | 33253321-4 | Spektrometry emisyjne |

| 9027.3 | 33253330-0 | Analizatory widma |

| 9027 | 33253400-2 | Analizatory |

| 9027.8 | 33253410-5 | Analizatory rozszerzalności |

| 9027.8 | 33253420-8 | Urządzenia do pomiaru natężenia dźwięku |

| 9027.8 | 33253430-1 | Urządzenia do pomiaru natężenia hałasu |

| 9027.8 | 33253440-4 | Analizatory drgań |

| 9027.8 | 33253450-7 | Analizatory chemiczne |

| 9027.8 | 33253451-4 | Cytometry |

| 9027.8 | 33253452-1 | Analizatory krwi |

| 9027.8 | 33253453-8 | Analizatory mleka |

| 9027.8 | 33253454-5 | Urządzenia biomedyczne |

| 9027.8 | 33253455-2 | Liczniki krwinek |

| 9027.8 | 33253456-9 | Analizatory chemiczne |

| 9027.8 | 33253457-6 | Analizatory hematologiczne |

| 9027.8 | 33253458-3 | Analizatory testów immunologicznych |

| 9027.8 | 33253500-3 | Aparatura do wykrywania cieczy |

| 9011 + 9012.1 | 33261000-7 | Mikroskopy |

| 9012.1 | 33261100-8 | Mikroskopy elektronowe |

| 9012.1 | 33261110-1 | Skanujące mikroskopy elektronowe |

| 9012.1 | 33261120-4 | Przekaźnikowe mikroskopy elektronowe |

| 9012.1 | 33261200-9 | Skanery |

| 9012.1 | 33261210-2 | Kolorowe doplery przepływowe |

| 9012.1 | 33261220-5 | Skanery CT |

| 9012.1 | 33261230-8 | Skanery CAT |

| 9012.1 | 33261250-4 | Urządzenia Dopplera |

| 9012.1 | 33261260-7 | Sprzęt do obróbki obrazu |

| 9012.1 | 33261270-0 | Jądrowe skanery rezonansu magnetycznego |

| 9012.1 | 33261280-3 | Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego |

| 9012.1 | 33261300-0 | Aparatura dyfrakcyjna |

| 9024 + 9031 | 33262000-4 | Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa |

| 9031[.1-.8] | 33262100-5 | Testery podatności na lutowanie |

| 9031.8 | 33262200-6 | Serwo – hydrauliczna aparatura testująca |

| 9031.8 | 33262300-7 | Urządzenia do wykrywania gazów |

| 9031.8 | 33262400-8 | Aparatura do wykrywania narkotyków |

| 9031.8 | 33262500-9 | Zestawy do badania gazów |

| 9031.8 | 33262600-0 | System wykrywania materiałów wybuchowych |

| 9031.8 | 33262610-3 | Wykrywacze bomb |

| 9031.8 | 33262700-1 | System dozymetryczny |

| 9031.8 | 33262800-2 | Przyrządy do pojazdów mechanicznych |

| 9028 | 33263000-1 | Liczniki |

| 9028.3 | 33263100-2 | Liczniki energii |

| 9028.3 | 33263200-3 | Mierniki elektroniczne |

| 9028.3 | 33263300-4 | Mierniki magnetyczne |

| 9028[.3 +.9] | 33263400-5 | Liczniki energii elektrycznej |

| 9029 | 33264000-8 | Liczniki produkcji |

| 9029 | 33264100-9 | Obrotomierze |

| 9029.2 | 33264110-2 | Prędkościomierze do pojazdów mechanicznych |

| 9029.2 | 33264111-9 | Tachometry |

| 9029.2 | 33264112-6 | Taksometry |

| 9029.2 | 33264200-0 | Stroboskopy |

| 9032 | 33270000-3 | Przyrządy i aparatura nastawcza i kontrolna |

| 9032.8 | 33271000-0 | Ograniczniki prędkości |

| 9022 + 9031 | 33280000-6 | Pozamedyczne urządzenia wykorzystujące promieniowanie |

| 9022 + 9031 | 33281000-3 | Urządzenia do prześwietlania bagażu |

| 9022.1 | 33282000-0 | Rentgenowskie urządzenia przeglądowe |

| 9001[.3-.5] + 9003[.1 +.9] + 9004 | 33410000-7 | Okulary i soczewki |

| 9003[.1 +.9] + 9004 | 33411000-4 | Okulary |

| 9004.1 | 33411100-5 | Okulary przeciwsłoneczne |

| 9003[.1 +.9] | 33411200-6 | Oprawy i ramki do okularów |

| 9003[.1 +.9] + 9004 | 33412000-1 | Gogle |

| 9004 | 33412100-2 | Gogle ochronne |

| 9003[.1 +.9] | 33412200-3 | Oprawy i ramki do gogli |

| 9001 + 9002[.19 +.2 +.9] + 9005 | 33413000-8 | Soczewki |

| 9001[.3-.5] | 33413100-9 | Soczewki korekcyjne |

| 9001.3 | 33413110-2 | Soczewki kontaktowe |

| 9001.3 | 33413111-9 | Soczewki śródoczne |

| 9001[.4 +.5] | 33413112-6 | Soczewki okularowe |

| 9001 + 9002 | 33420000-0 | Tworzywo polaryzacyjne |

| 9001.1 | 33421000-7 | Aparatura światłowodowa |

| 9002 | 33422000-4 | Lustra |

| 9001.1 | 33423000-1 | Filtry optyczne |

| 9001 | 33424000-8 | Pomoce optyczne |

| 9005 + 9011 + 9013 | 33430000-3 | Przyrządy astronomiczne i optyczne |

| 9005.1 | 33431000-0 | Lornetki |

| 9005.8 | 33432000-7 | Noktowizory |

| 9005.8 | 33433000-4 | Soczewki teleskopowe |

| 9011 | 33434000-1 | Mikroskopy optyczne |

| 9005.8 | 33435000-8 | Teleskopy |

| 9013 | 33436000-5 | Specjalistyczne przyrządy optyczne |

| 9013.2 | 33436100-6 | Lasery |

| 9013.2 | 33436110-9 | Lasery przemysłowe |

| 9013.8 | 33440000-6 | Urządzenia ciekłokrystaliczne |

| 9013.8 | 33441000-3 | Peryskopy |

| 9002.11 + 9006 + 9007.1 | 33451000-6 | Aparaty fotograficzne |

| 9002.11 | 33451100-7 | Soczewki do aparatów fotograficznych |

| 9006.9 | 33451200-8 | Obudowy aparatów fotograficznych |

| 9006[.1-.3] | 33451300-9 | Aparaty fotograficzne na klisze lub cylindry fotograficzne |

| 9006[.4 +.5] | 33451400-0 | Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe |

| 9007.1 | 33451500-1 | Kamery filmowe |

| 9007.2 + 9008 | 33452000-3 | Projektory filmowe |

| 9007.2 + 9008.1 | 33452100-4 | Projektory |

| 9008.1 | 33452110-7 | Projektory do slajdów |

| 9008.4 | 33452200-5 | Powiększalniki |

| 9008.4 | 33452300-6 | Pomniejszalniki |

| 9002.1 | 33453000-0 | Aparatura do laboratoriów fotograficznych |

| 9002.11 | 33453100-1 | Lampy błyskowe |

| 9002.11 | 33453200-2 | Powiększalniki fotograficzne |

| 9006[.61 +.69] + 9008.4 + 9010[.1-.6] | 33453300-3 | Aparatura i sprzęt do wywoływania filmów |

| 9010.1 | 33453400-4 | Ekrany projekcyjne |

| 9008.2 | 33454000-7 | Urządzenia do mikrofilmów i mikrofiszek |

| 9008.2 | 33454100-8 | Sprzęt do mikrofilmów |

| 9008.2 | 33454110-1 | Czytniki mikrofilmów |

| 9008.2 | 33454200-9 | Sprzęt do mikrofiszek |

| 9008.2 | 33454210-2 | Czytniki mikrofiszek |

| 9008.2 | 33454300-0 | Sprzęt do mikroform |

| 9008.2 | 33454310-3 | Czytniki mikroform |

| 9031[.1-.8] | 34330000-9 | Stoiska do prób |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] + 9506 | 36153000-8 | Pomoce naukowe |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] + 9506 | 36153100-9 | Pomoce dydaktyczne |

| 9023 | 36640000-9 | Aparatura i sprzęt do celów demonstracyjnych |

| 9023 | 36641000-6 | Artykuły informacyjne i promocyjne |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712000-5 | Filtry |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712100-6 | Wkłady filtrów |

| 4805 + 8421.31 + 8529 + 9002 | 36712200-7 | Części zużywalne |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731000-4 | Towary jednokrotnego użytku |

| 4014 + 4803 + 4818 + 9002.9 | 36731200-6 | Artykuły do użytku osobistego |

| 3213 + 9023 + 9603[.3 +.4] + 9608-9611 | 36800000-9 | Wyroby rękodzielnicze i artystyczne |

| 9023 | 36810000-2 | Wyroby rękodzielnicze |

91Zegary i zegarki oraz ich części

| 9113.9 | 19230000-7 | Paski do zegarków |

| 9101-9114 | 33510000-8 | Zegary i zegarki |

| 9101 + 9102 + 9108 + 9110-9114 | 33511000-5 | Zegary |

| 9101 + 9102 | 33511100-6 | Zegarki na rękę |

| 9101 | 33511200-7 | Stopery |

| 9103-9105 + 9109 + 9110. 99111 +9112 + 9114 | 33512000-2 | Zegary |

| 9105.1 | 33512100-3 | Budziki |

| 9105.2 | 33512200-4 | Zegary ścienne |

| 9104 | 33512300-5 | Zegary do pojazdów mechanicznych |

| 9106 + 9107 | 33513000-9 | Liczniki czasu i tym podobne; parkometry |

| 9106 | 33513100-0 | Liczniki czasu |

| 9106 | 33513200-1 | Rejestratory czasu |

| 9107 | 33513300-2 | Parkometry |

| 9107 | 33513310-5 | Liczniki wrzutowe |

| 9107 | 33513400-3 | Liczniki procesu |

| 9107 | 33513500-4 | Wyłączniki czasowe |

92Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do tych wyrobów

| 9201-9209 | 36300000-4 | Instrumenty muzyczne i ich części |

| 9201-9209[.1-.3] | 36310000-7 | Instrumenty muzyczne |

| 9201 | 36311000-4 | Pianina |

| 9203 + 9204 + 9207.10.1 | 36312000-1 | Organy |

| 9201 + 9202 | 36313000-8 | Instrumenty strunowe |

| 9205 | 36314000-5 | Instrumenty dęte |

| 9207 | 36315000-2 | Instrumenty muzyczne ze wzmacniaczami elektrycznymi |

| 9207.10.5 | 36315100-3 | Syntezatory |

| 9206 | 36316000-9 | Instrumenty perkusyjne |

| 9209.9 | 36320000-0 | Części i akcesoria do instrumentów muzycznych |

94Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne wyroby wypychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane

| 5805 + 9404[.901-.909] | 17216000-9 | Wyroby meblarskie |

| 9404[.901-.909] | 17216110-3 | Poduchy |

| 9404[.901-.909] | 17216120-6 | Poduszki |

| 6306 + 9404 + 8804 | 17222000-4 | Brezenty, żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; markizy, zasłony przeciwsłoneczne, namioty i sprzęt kempingowy |

| 6306[2 +.9] + 9404[.3 +.9] | 17222500-9 | Włókiennicze wyroby kempingowe |

| 9404[.3 +.9] | 17222540-1 | Śpiwory |

| 9404[.3 +.9] | 17222541-8 | Śpiwory wypełnione pierzem lub puchem |

| 4403.1 + 4406[.1 +.9] + 4407 + 4408 + 4410-4418[.1-.5 +.9] + 4502 + 4503 + 4504[.1 +.9] + 4600 + 9406.00.1 | 20000000-6 | Drewno, wyroby z drewna, wyroby z korka, wyroby koszykarskie i wikliniarskie |

| 4418[.1-.5 +.9] + 9406.00.1 | 20300000-9 | Drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa |

| 9406.00.1 | 20330000-8 | Budynki drewniane z gotowych elementów |

| 9406.00.9 | 25235000-7 | Gotowe materiały budowlane z tworzyw sztucznych |

| 9405.9 | 25244000-3 | Części lamp, oprawy oświetleniowe i szyldy z tworzyw sztucznych |

| 9405.9 | 25244100-4 | Szyldy i znaki z tworzyw sztucznych |

| 9405.9 | 25244110-7 | Szyldy z tworzyw sztucznych |

| 9405.9 | 25244120-0 | Znaki z tworzyw sztucznych |

| 9405.9 | 25244121-7 | Znaki policyjne |

| 9405.92 | 25244200-5 | Osprzęt uliczny z tworzyw sztucznych |

| 9405.92 | 25244210-8 | Części osprzętu ulicznego z tworzyw sztucznych |

| 9405.92 | 25244220-1 | Słupki odblaskowe |

| 9405.92 | 25244230-4 | Ozdoby odblaskowe |

| 9405.92 | 25244300-6 | Oprawy oświetleniowe z tworzyw sztucznych |

| 9405.92 | 25244310-9 | Części opraw oświetleniowych z tworzyw sztucznych |

| 7010.1 + 7011 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018.1 + 8546.1 + 9405.91 | 26152000-8 | Szkło techniczne |

| 9405.91 | 26152400-2 | Szklane części lamp i opraw oświetleniowych, znaki i szyldy |

| 9405.91 | 26152410-5 | Szkło sygnałowe |

| 9405.91 | 26152411-2 | Szklane szyldy |

| 9405.91 | 26152412-9 | Znaki szklane |

| 9405.91 | 26152420-8 | Szklane części oświetlenia ulicznego |

| 9405.91 | 26152430-1 | Szklane części do lamp |

| 9405.91 | 26152490-9 | Szkło do osprzętu ulicznego |

| 9406.00[.3 +.9] | 28111000-3 | Budynki z gotowych elementów |

| 9406.00[.3 +.9] | 28111100-4 | Baraki przenośne |

| 9406.00[.3 +.9] | 28111110-7 | Baraki |

| 9406.00[.3 +.9] | 28111200-5 | Przedziały |

| 9406.00[.3 +.9] | 28111300-6 | Szpitale polowe |

| 9406.00[.3 +.9] | 28111400-7 | Kuchnie polowe |

| 9406.00[.3 +.9] | 28111500-8 | Szklarnie |

| 7301[.1 +.2] + 7308[.4 +.9] + 7326.1 + 7419.91 + 7610.9 + 8207 + 8310 + 9403.2 | 28528900-8 | Osprzęt metalowy |

| 9403.2 | 28528950-3 | Regały metalowe |

| 3925.90.8 + 4418 + 6807.10.10 + 6905.10 + 7308 + 9406 | 28812400-1 | Dach |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812410-4 | Konstrukcje dachowe |

| 3925.90.8 + 4418.40 + 9406 | 28812420-7 | Wsporniki dachowe |

| 6810 + 9406.00.9 | 28814200-3 | Produkty betonowe |

| 9406 | 28815710-8 | Markizy |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824000-4 | Osprzęt miejski |

| 9405.9 | 28824200-6 | Drogowe lampy ostrzegawcze |

| 9405.9 | 28824300-7 | Znaki nawigacyjne |

| 9405.9 | 28824500-9 | Pachołki |

| 3926.9 + 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824700-1 | Elementy oznakowania |

| 7014 + 8310 + 8530 + 8531 + 9405.9 | 28824710-4 | Tworzywa sygnalizacyjne |

| 8310 + 9405.9 | 28825000-1 | Oświetleniowy sprzęt uliczny |

| 9405.9 | 28825100-2 | Uliczne słupy oświetleniowe |

| 9405.9 | 28825200-3 | Słupy latarniowe |

| 9405.9 | 28825300-4 | Latarnie uliczne |

| 8310 + 8530 + 8531 + 8608 + 9405 | 29811200-9 | Urządzenia do znakowania dróg |

| 8530 + 8608 + 9405 | 29811300-0 | Urządzenia kontroli ruchu drogowego |

| 8310 + 8608 + 9405 | 29815200-7 | Urządzenia kontroli ruchu lotniczego |

| 7308 + 7610 + 9406 | 29837000-5 | Sprzęt z gotowych elementów |

| 8513.1 + 8539.32.1 + 8608.00.3 + 9405 | 31518000-0 | Światła sygnalizacyjne |

| 9405[.5 +.6] | 31518200-2 | Oświetlenie awaryjne |

| 9405 | 31518300-3 | Oświetlenie dachowe |

| 9405.40.1 | 31518600-6 | Szperacze |

| 8513.1 + 9405.2 | 31521000-4 | Lampy |

| 9405.2 | 31521100-5 | Lampy na biurko |

| 9405.2 | 31521200-6 | Lampy stojące |

| 9405.3 | 31522000-1 | Lampki choinkowe |

| 9405.6 | 31523000-8 | Podświetlane znaki i szyldy |

| 9405.6 | 31523100-9 | Znaki podświetlane |

| 9405.6 | 31523110-2 | Podświetlane znaki drogowe |

| 9405.6 | 31523200-0 | Trwałe znaki informacyjne |

| 9405.6 | 31523300-1 | Podświetlane szyldy |

| 9405.1 | 31524000-5 | Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne |

| 9405.1 | 31524100-6 | Oprawy oświetleniowe sufitowe |

| 9405.1 | 31524110-9 | Lampy używane na salach operacyjnych |

| 9405.1 | 31524120-2 | Oświetlenie sufitowe |

| 9405.1 | 31524200-7 | Oświetlenie ścienne |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527000-6 | Reflektory punktowe |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527100-7 | Światła drogowe |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527200-8 | Oświetlenie zewnętrzne |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527210-1 | Świetliki |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527220-4 | Oświetlenie tuneli |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527230-7 | Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527240-0 | Reflektory do oświetlania lustra wody |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527250-3 | Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków powietrznych |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527260-6 | Systemy oświetleniowe |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527270-9 | Platformy oświetleniowe |

| 9405.40[.3 +.9] | 31527300-9 | Platformy oświetleniowe |

| 8513.9 + 8539.9 + 9405.99 | 31530000-0 | Części lamp i sprzętu oświetleniowego |

| 8513.9 + 9405.99 | 31532000-4 | Części lamp i opraw oświetleniowych |

| 3005 + 3006 + 4015 + 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9018-9022 + 9402 | 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

| 8419.2 + 8713 + 8714.2 + 9402 | 33190000-8 | Różne urządzenia medyczne |

| 9402 | 33192000-2 | Meble medyczne |

| 9402.9 | 33192100-3 | Łóżka do użytku medycznego |

| 9402.9 | 33192110-6 | Łóżka ortopedyczne |

| 9402.9 | 33192120-9 | Łóżka szpitalne |

| 9402.9 | 33192130-2 | Łóżka z silnikiem |

| 9402.9 | 33192140-5 | Kozetki psychiatryczne |

| 9402.9 | 33192150-8 | Łóżka terapeutyczne |

| 9402.9 | 33192160-1 | Nosze |

| 9402.9 | 33192200-4 | Stoły medyczne |

| 9402.9 | 33192210-7 | Stoły do badania |

| 9402.9 | 33192220-0 | Stoły do przeprowadzania autopsji |

| 9402.9 | 33192230-3 | Stoły operacyjne |

| 9402.9 | 33192300-5 | Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów |

| 9402.9 | 33192310-8 | Wyciągi lub podwieszenia do łóżek medycznych |

| 9402.9 | 33192320-1 | Uchwyty do butelek na mocz |

| 9402.9 | 33192330-4 | Podkładki do transfuzji |

| 9402.9 | 33192340-7 | Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów |

| 9402 | 33192400-6 | Stanowiska stomatologiczne |

| 9402.1 | 33192410-9 | Fotele stomatologiczne |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195000-3 | System monitorowania pacjentów |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195100-4 | Monitory |

| 8713 + 9018-9022 + 9402 | 33195110-7 | Monitory do kontrolowania czynności oddechowej |

| 9401 | 36110000-5 | Siedziska, krzesła i podobne części |

| 9401[.1-.3 +.7] | 36111000-2 | Siedziska z ramą metalową |

| 9401.1 | 36111100-3 | Siedziska do cywilnych statków powietrznych |

| 9401.2 | 36111200-4 | Siedziska do pojazdów silnikowych |

| 9401.3 | 36111300-5 | Siedziska obrotowe |

| 9401[.1-.8] | 36111400-6 | Siedziska biurowe, szkolne i inne |

| 9401[.7 +.8] | 36111410-9 | Krzesła szkolne |

| 9401[.7 +.8] | 36111420-2 | Krzesła biurowe |

| 9401[.7 +.8] | 36111430-5 | Siedziska teatralne |

| 9401[.7 +.8] | 36111490-3 | Katapulty |

| 9401[.4-.6] | 36112000-9 | Siedziska z ramą drewnianą |

| 9401[.4-.6] | 36112100-0 | Krzesła stołowe |

| 9401[.4-.6] | 36112200-1 | Fotele |

| 9401[.4-.6] | 36112300-2 | Taborety |

| 9401[.4-.6] | 36112400-3 | Ławy |

| 9401[.4-.6] | 36112500-4 | Siedziska pokładowe |

| 9401[.4-.6] | 36112600-5 | Stołki |

| 9401.8 | 36113000-6 | Siedziska z tworzyw sztucznych |

| 9401[.7 +.9] | 36114000-3 | Części siedzisk |

| 9401.71 | 36114100-4 | Tapicerka |

| 9401[.7 +.9] | 36115000-0 | Krzesła |

| 9403[.1 +.3 +.60.3] | 36120000-8 | Meble inne, niż domowe |

| 9403.1 | 36121000-5 | Meble biurowe |

| 9403.1 | 36121100-6 | Metalowe meble biurowe |

| 9403.1 | 36121110-9 | Stoły metalowe |

| 94 03.10.91 | 36121120-2 | Szafki metalowe |

| 94 03.10.51 | 36121130-5 | Biurka metalowe |

| 9403.1 | 36121140-8 | Metalowe regały biurowe |

| 9403.1 | 36121150-1 | Biblioteczki metalowe |

| 94 03.10.93 | 36121160-4 | Metalowe systemy do przechowywania akt |

| 94 03.10.93 | 36121161-1 | Metalowe szafy na akta |

| 94 03.10.93 | 36121162-8 | Metalowe szafy na karty indeksowe |

| 94 03.10.93 | 36121163-5 | Systemy kołowe |

| 94 03.10.93 | 36121164-2 | Wózki biurowe |

| 94 03.10.93 | 36121170-7 | Szafy metalowe |

| 9403.3 | 36121200-7 | Drewniane meble biurowe |

| 9403.3 | 36121210-0 | Stoły drewniane |

| 94 03.30.91 | 36121220-3 | Szafki drewniane |

| 9403.30.11 | 36121230-6 | Biurka drewniane |

| 9403.3 | 36121240-9 | Drewniane regały biurowe |

| 9403.3 | 36121241-6 | Drewniane regały na akta |

| 94 03.30.91 | 36121250-2 | Systemy do przechowywani akt |

| 94 03.30.91 | 36121251-9 | Szafy na akta |

| 94 03.30.91 | 36121252-6 | Szafy na karta indeksowe |

| 94 03.30.91 | 36121253-3 | Zawieszki do akt |

| 94 03.30.91 | 36121254-0 | Wózki drewniane |

| 9403[.1 +.3 + 60.3] | 36121300-8 | Meble wystawowe |

| 9403[.1 +.3 + 60.3] | 36121400-9 | Meble komputerowe |

| 9403[.1 +.3 + 60.3] | 36121410-2 | Stoły komputerowe |

| 9403[.1 +.3 + 60.3] | 36121500-0 | Stoły sortownicze |

| 9403[.1 +.3 + 60.3] | 36121510-3 | Ramy sortownicze |

| 9403.6 | 36122000-2 | Meble sklepowe |

| 9403.60.3 | 36122100-3 | Witryny wystawowe |

| 9403.60.3 | 36122200-4 | Lady |

| 9403.60.3 | 36122210-7 | Lady podawcze |

| 9403.60.3 | 36122300-5 | Meble do przechowywania |

| 9403.60.3 | 36122400-6 | Witryny |

| 9403.60.9 + 9403[.7 +.8] | 36123000-9 | Meble laboratoryjne |

| 9403.60.9 + 9403[.7 +.8] | 36123100-0 | Stoły laboratoryjne |

| 9403 + 9404 | 36130000-1 | Meble domowe |

| 9403.4 | 36131000-8 | Meble i wyposażenie kuchni |

| 9403.4 | 36131100-9 | Kredensy |

| 9403.4 | 36131200-0 | Regały |

| 9403.4 | 36131300-1 | Blaty |

| 9403.4 | 36131400-2 | Szafy |

| 9403.41 | 36131500-3 | Kuchnie do zabudowy |

| 9403.4 | 36131600-4 | Wyciągi |

| 9403.60.9 | 36132000-5 | Meble ogrodowe |

| 9403[.5 +.60.1] + 9404 | 36133000-2 | Meble do sypialni, jadalni i salonu |

| 9403.5 + 9404 | 36133100-3 | Mebli do sypialni |

| 9403.5 + 9404 | 36133110-6 | Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane |

| 9404.1 | 36133111-3 | Stelaże do materacy |

| 9404.2 | 36133112-0 | Materace |

| 9404.9 | 36133113-7 | Specjalne meble tapicerowane |

| 9404.9 | 36133114-4 | Koce elektryczne |

| 9404.9 | 36133115-1 | Prześcieradła gumowe |

| 9403.5 | 36133116-8 | Bielizna pościelowa bawełniana |

| 9403.5 | 36133120-9 | Meble do sypialni, inne niż łóżka i kanapy |

| 9403.5 | 36133121-6 | Garderoby |

| 9403.5 | 36133122-3 | Komody |

| 9403.5 | 36133123-0 | Stoliki nocne |

| 9403.60.1 | 36133200-4 | Meble do jadalni |

| 9403.60.1 | 36133210-7 | Stoły do jadalni |

| 9403.60.1 | 36133300-5 | Meble do salonu |

| 9403.60.1 | 36133310-8 | Biurka i stoły |

| 9403.60.1 | 36133311-5 | Biurka |

| 9403.60.1 | 36133312-2 | Stoły |

| 9403.60.1 | 36133313-9 | Stoliki |

| 9403.60.1 | 36133320-1 | Biblioteczki |

| 9403.6 | 36134000-9 | Meble łazienkowe |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8 +.9] | 36140000-4 | Różne meble i wyposażenie |

| 9403.2 | 36141000-1 | Meble metalowe |

| 9403.2 | 36141100-2 | Stojaki |

| 9403.2 | 36141200-3 | Stoły robocze |

| 9403.2 | 36141400-5 | Stołki metalowe |

| 9403.2 | 36141500-6 | Meble modułowe |

| 9403.2 | 36142000-8 | Biblioteczki przesuwne |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36143000-5 | Meble konferencyjne |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36144000-2 | Meble wystawowe |

| 9403.2 | 36144100-3 | Szafki wystawowe |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36145000-9 | Meble biblioteczne |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36145100-0 | Wyposażenie bibliotek |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36146000-6 | Meble recepcyjne |

| 9403[.7 +.8] | 36147000-3 | Meble z tworzyw sztucznych i innych |

| 9403.7 | 36147100-4 | Meble z tworzyw sztucznych |

| 9403.7 | 36147110-7 | Krzesła z tworzyw sztucznych |

| 9403.8 | 36147200-5 | Meble bambusowe |

| 9403.9 | 36148000-0 | Części mebli |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36151000-4 | Stoły i krzesła szkolne |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36151100-5 | Biurka szkolne |

| 9403[.2 +.60.9 +.7 +.8] | 36151200-6 | Ławki |

| 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] | 36152000-1 | Meble przedszkolne |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] + 9506 | 36153000-8 | Pomoce naukowe |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] + 9506 | 36153100-9 | Pomoce dydaktyczne |

| 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] | 36153110-2 | Sprzęt dydaktyczny |

| 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] | 36153200-0 | Pomoce i artykuły szkoleniowe |

| 4203.21 + 9401[.1-.3 +.7] + 9506 + 9507 | 36400000-5 | Artykuły i sprzęt sportowy |

| 4203.21 + 9401[.1-.3 +.7] + 9506 + 9507 | 36410000-8 | Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu |

| 9401.7 + 9506[.1 +.7] | 36411000-5 | Sprzęt narciarski |

95Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria

| 8432, 9506 | 29835000-1 | Wyposażenie parków i placów zabaw |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] + 9506 | 36153000-8 | Pomoce naukowe |

| 90023 + 9403.2 + 9406.60.9 + 9403[.70.9 +.8] + 9506 | 36153100-9 | Pomoce dydaktyczne |

| 4203.21 + 9401[.1-.3 +.7] + 9506 + 9507 | 36400000-5 | Artykuły i sprzęt sportowy |

| 4203.21 + 9401[.1-.3 +.7] + 9506 + 9507 | 36410000-8 | Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu |

| 9401.7 + 9506[.1 +.7] | 36411000-5 | Sprzęt narciarski |

| 9506.70.1 | 36411100-6 | Narty |

| 9506.2 | 36412000-2 | Sprzęt do uprawiania sportów wodnych |

| 9506.2 | 36412100-3 | Narty wodne |

| 9507 | 36413000-9 | Artykuły myśliwskie lub połowowe |

| 9506.[.4-.6 +.99] | 36414000-6 | Towary kempingowe |

| 9506.91 | 36415000-3 | Sprzęt lekkoatletyczny |

| 4203.21 + 9506[.3-.6 +.99] | 36416000-0 | Sprzęt wypoczynkowy |

| 9506.91 | 36420000-1 | Sprzęt gimnastyczny |

| 9501-9505 + 9508 | 36500000-6 | Gry i zabawki; wyposażenie parków zabaw |

| 9501 + 9502[.1 +.9] | 36510000-9 | Lalki |

| 9501 + 9503 | 36520000-2 | Zabawki |

| 9503[.5 +.7-.9] | 36521000-9 | Instrumenty muzyczne do zabawy |

| 9501 | 36522000-6 | Zabawki na kółkach |

| 9503.6 | 36523000-3 | Puzzle |

| 9503.6 | 36524000-0 | Gry |

| 9504 | 36530000-5 | Artykuły do zabaw na wolnym powietrzu, gier salonowych lub towarzyskich |

| 9504.4 | 36531000-2 | Karty do gry |

| 9504.1 | 36532000-9 | Gry wideo |

| 9504[.2 +.3 +.9] | 36533000-6 | Bilard |

| 9504[.2 +.3 +.9] | 36534000-3 | Automaty wrzutowe do gry na monety lub żetony |

| 9508 | 36535000-0 | Karuzele, huśtawki, wyposażenie strzelnic i parków zabaw |

| 9508 | 36535100-1 | Huśtawki |

| 9508 | 36535200-2 | Wyposażenie placów zabaw |

96Różne wyroby przemysłowe

| 9607[.1 +.2] | 18450000-8 | Suwaki |

| 9606[.1 +.2] | 18451000-5 | Guziki |

| 9606.2 + 9606.3 | 18451100-6 | Części guzików |

| 9606.3 | 18452000-2 | Zapinki |

| 9607[.1 +.2] | 18453000-9 | Zamki błyskawiczne |

| 4202 + 9605 | 19220000-4 | Torby podróżne |

| 4202.9 + 9605 | 19229000-7 | Kosmetyczki |

| 4817 + 4819 + 4820 + 4821 + 9017 + 9608-9612 | 30192000-1 | Wyroby biurowe |

| 9608-9612 | 30192100-2 | Gumki |

| 9608 + 9612 | 30192110-5 | Produkty kreślarskie |

| 9612.2 | 30192111-2 | Poduszki z tuszem |

| 9612.1 | 30192112-9 | Głowice barwiące do maszyn drukujących |

| 9608.6 | 30192113-6 | Wkłady drukujące |

| 9608[.1 +.2 +.4] | 30192120-8 | Długopisy |

| 9608.1 | 30192121-5 | Długopisy kulkowe |

| 9608.3 | 30192122-2 | Pióra wieczne |

| 9608.2 | 30192123-9 | Długopisy z końcówką z włókna |

| 9608.2 | 30192124-6 | Długopisy z końcówką z filcu |

| 9608.2 | 30192125-3 | Pisaki |

| 9609 | 30192130-1 | Ołówki |

| 9609.1 | 30192131-8 | Ołówki automatyczne |

| 9610 | 30192140-4 | Tablice do pisania |

| 9611 | 30192150-7 | Datowniki, stemple lub numeratory |

| 9612 | 30192300-4 | Taśmy barwiące |

| 9612 | 30192310-7 | Taśmy barwiące do maszyn do pisania |

| 9610-9612 | 36620000-3 | Tabliczki lub tablice szkolne do pisania lub kreślenia |

| 9610 | 36621000-0 | Tablice szkolne do pisania kredą |

| 9610 | 36622000-7 | Tabliczki do pisania |

| 7012 + 9617 | 36671150-1 | Termosy |

| 9603 | 36673000-9 | Różnego rodzaju miotły i szczotki |

| 9603.1 | 36673100-0 | Miotły |

| 9603 | 36673200-1 | Szczotki |

| 9603.4 | 36673210-4 | Pędzle malarskie |

| 9603.2 | 36673220-7 | Pędzle kosmetyczne |

| 9603.21 | 36673230-0 | Szczoteczki do zębów |

| 9603.1 | 36673300-2 | Miotły i szczotki do sprzątania w gospodarstwie domowym |

| 9603.9 | 36673310-5 | Szczotki toaletowe |

| 3406 + 3604 + 3605 + 3606 + 9613 + 9614 | 36674000-6 | Zapalniczki, wyroby z tworzyw palnych, wyroby pirotechniczne, zapałki i ciekłe lub skroplone paliwa gazowe |

| 9613 | 36674100-7 | Zapalniczki do papierosów |

| 6703 + 6704 + 9615 + 9616 | 36675000-3 | Produkty do pielęgnacji włosów |

| 9615.1 | 36675100-4 | Grzebienie |

| 3213 + 9023 + 9603[.3 +.4] + 9608-9611 | 36800000-9 | Wyroby rękodzielnicze i artystyczne |

| 3213 + 9603[.3 +.4] + 9608-9611 | 36820000-5 | Wyroby artystyczne |

| 9603[.3 +.4] | 36821000-2 | Pędzle malarskie |

| 9608 | 36822000-9 | Rysiki |

| 9609 | 36822100-0 | Kredki |

| 9609 | 36822200-1 | Węgiel do kreślenia |

| 9609 | 36822300-2 | Kreda |

| 9609 | 36822400-3 | Pastele |

| 3612 + 3917.4 + 4016.9 + 4504.9 + 4823 + 6305 + 8484 + 9608 | 36931000-6 | Osprzęt bezpieczeństwa |

| 3612 + 9608 | 36934000-7 | Zawieszki |

97Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

| 4907 + 9704 | 22400000-4 | Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki |

| 4907 + 9704 | 22410000-7 | Znaczki |

| 4907 + 9704 | 22411000-4 | Znaczki świąteczne |

| 4907 + 9704 | 22412000-1 | Nowe znaczki |

--------------------------------------------------

Top