EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0042

Dyrektywa Komisji 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniTekst mający znaczenie dla EOG

OJ L 134, 22.5.2002, p. 29–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 547 - 554
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 042 P. 19 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 042 P. 19 - 26

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Uchylona w sposób domniemany przez 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/42/oj

32002L0042Dziennik Urzędowy L 134 , 22/05/2002 P. 0029 - 0036


Dyrektywa Komisji 2002/42/WE

z dnia 17 maja 2002 r.

zmieniająca załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/23/WE [2], w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni [3], ostatnio zmienioną dyrektywą 2002/23/WE, w szczególności jej art. 10,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania maksymalnych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni [4], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/23/WE, w szczególności jej art. 7,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin [5], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2002/37/WE [6], w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. f),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Istniejące substancje czynne bentazon i pirydat zostały włączone do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG przez dyrektywy Komisji 2000/68/WE [7] i 2001/21/WE [8] w celu ich stosowania jako herbicydów do zbóż, warzyw i pasz.

(2) Włączenie tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG oparte było na ocenie przedłożonych informacji na temat proponowanych zastosowań. Informacje dotyczące tych zastosowań zostały przedłożone przez niektóre Państwa Członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG. Dostępne informacje zostały poddane analizie i pozwalają na ustalenie niektórych maksymalnych limitów pozostałości (MLP).

(3) W przypadku braku wspólnotowego lub tymczasowego MLP Państwa Członkowskie ustanawiają krajowy tymczasowy MLP zgodnie z 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG, zanim produkty ochrony roślin zawierające te substancje czynne mogą zostać dopuszczone do obrotu.

(4) W związku z włączeniem tych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG zostały przeprowadzone powiązane oceny techniczne i naukowe w formie sprawozdań kontrolnych Komisji. Sprawozdania zostały zakończone 13 lipca 2000 roku w odniesieniu do bentazonu i 12 grudnia 2000 roku w odniesieniu do pirydatu. Ustaliły one dopuszczalne spożycie dzienne (DSD) dla bentazonu na 0,1 mg/kg pc/dzień oraz dla pirydatu na 0,036 mg/kg pc/dzień. Długotrwałe narażenie konsumentów produktów spożywczych poddanych działaniu tych substancji czynnych zostało ocenione i obliczone zgodnie z procedurami wspólnotowymi. Uwzględniono także wytyczne opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia [1] Wytyczne dotyczące przewidywań w odniesieniu do spożycia pozostałości pestycydów (poprawione), opracowane przez GEMS/Program Żywnościowy, we współpracy z Komitetem ds. Pozostałości Pestycydów Komisji Kodeksu Żywnościowego i opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia w 1997 r. (ŚOZ/FSF/FOS/97.7). oraz opinię Komitetu Naukowego ds. Roślin [2] Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin odnosząca się do kwestii związanych ze zmianą załączników dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG (opinia wyrażona przez Komitet Naukowy ds. Roślin dnia 14 lipca 1998 r.) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/out21_en.html). na temat zastosowanej metodologii. Oblicza się, że proponowany maksymalny limit pozostałości (MLP) nie doprowadzi do przekroczenia określonego dopuszczalnego spożycia dziennego (DSD).

(5) W trakcie przeprowadzania obliczeń oraz podczas dyskusji poprzedzających włączenie pirydatu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG nie stwierdzono żadnych ostrych efektów toksycznych, które wymagałyby ustalenia silnej dawki odniesienia. Silną dawkę odniesienia dla bentazonu ustalono na 0,25 mg/kg pc/dzień. Zgodnie z oceną narażenia, proponowany MLP nie doprowadzi do niedopuszczalnego ostrego narażenia konsumentów.

(6) W celu zapewnienia konsumentowi odpowiedniej ochrony przed narażeniem na pozostałości w produktach bądź na powierzchni produktów, które nie zostały dopuszczone do obrotu, rozsądne jest określenie tymczasowego MLP w oparciu o niższy próg oznaczenia analitycznego w odniesieniu do wszystkich takich produktów objętych dyrektywami 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG.

(7) Ustanowienie na poziomie Wspólnoty takiego tymczasowego MLP nie stanowi przeszkody dla Państw Członkowskich w ustanowieniu tymczasowych MLP dla bentazonu i pirydatu, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. f) dyrektywy 91/414/EWG i z załącznikiem VI do niej. Uznaje się, że okres czterech lat jest wystarczający dla umożliwienia dalszych zastosowań tych substancji czynnych. Po upływie tego okresu tymczasowy MLP stanie się ostateczny.

(8) W związku z tym należy wprowadzić zmiany do załączników do dyrektyw 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG.

(9) Komisja notyfikowała projekt niniejszej dyrektywy Światowej Organizacji Handlu i nie otrzymała żadnych uwag. Komisja zbada, na podstawie przedłożonych dopuszczalnych danych, możliwość ustalenia tolerancji przywozowych, w odniesieniu do MLP, dla szczególnych połączeń pestycydów i płodów rolnych.

(10) Niniejsza dyrektywa jest zgodna z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do części A załącznika II do dyrektywy 86/362/EWG dodaje się następujące maksymalne limity pozostałości pestycydów:

"Pozostałości pestycydów | Maksymalny limit w mg/kg |

| |

Bentazon (suma bentazonu i sprzężeń 6-OH- i 8-OH-ben-tazonu wyrażona jako bentazon) | 0,1 | Zboża |

Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) i sprzężeń hydrolitycznych CL 9673 wyrażona jako pirydat) | 0,05 | Zboża |

Artykuł 2

Do części B załącznika II do dyrektywy 86/363/EWG dodaje się następujące maksymalne dopuszczalne pozostałości pestycydów:

"Pozostałości pestycydów | Maksymalny limit (mg/kg) |

Dla mięsa, łącznie z tłuszczem, przetworów mięsnych, podrobów i tłuszczów zwierzęcych, wymienionych w zał. I, objętych kodami CN 0201, 0202,0203, 0204, 02050000, 0206,0207, ex0208, 020900, 0210, 160100 i 1602, | Dla mleka i przetworów mlecznych, wymienionych w zał. I, objętych kodami CN 0401, 0402,040500 i 0406 | W świeżych jajach bez skorupy, w ptasich jajach i żółtku jaj, wymienionych w zał. I, objętych kodami CN040700 i 0408 |

Bentazon | 0,05 | 0,02 | 0,05 |

Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) wyrażona jako pirydat) | Cynaderki, z wyjątkiem drobiowych 0,4 | 0,05 | 0,05 |

Pozostałe produkty |

Artykuł 3

Do załącznika II do dyrektywy 90/642/EWG dodaje się maksymalne limity pozostałości pestycydów w odniesieniu do bentazonu i pirydatu, wymienione w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed 31 grudnia 2002 r. i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy z mocą od 1 stycznia 2003 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 2002 r.

W imieniu Komisji

David Byrne

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 37.

[2] Dz.U. L 64 z 7.3.2002, str. 13.

[3] Dz.U. L 221 z 7.8.1986, str. 43.

[4] Dz.U. L 350 z 14.12.1990, str. 71.

[5] Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

[6] Dz.U. L 117 z 4.5.2002, str. 10.

[7] Dz.U. L 276 z 28.10.2000, str.41.

[8] Dz.U. L 69 z 10.3.2001, str. 17.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których mają zastosowanie MLP | Pozostałości pestycydów i maksymalne limity pozostałości (mg/kg) |

Bentazon (suma bentazonu i sprzężeń 6-OH- i 8-OH-bentazonu wyrażona jako bentazon) | Pirydat (suma pirydatu, jego produktu hydrolizy CL 9673 (3-fenylo-4-hydroksy-6-chloropirydazyna) i sprzężeń hydrolitycznych CL 9673 wyrażona jako pirydat) |

1.Owoce, świeże, suszone lub niegotowane, zakonserwowane przez mrożenie, nie zawierające dodatku cukru; orzechy | 0,1 | 0,05 |

i)OWOCE CYTRUSOWE

Grejpfruty | | |

Cytryny | | |

Limy | | |

Mandarynki (łącznie z klementynkami i innymi hybrydami) | | |

Pomarańcze | | |

Pomele | | |

Pozostałe | | |

ii)ORZECHY (łuskane lub niełuskane)

Migdały | | |

Orzechy brazylijskie | | |

Orzechy nerkowca | | |

Kasztany jadalne | | |

Orzechy kokosowe | | |

Orzechy laskowe | | |

Orzechy makadamia | | |

Orzeszki pekan | | |

Orzeszki sosnowe | | |

Pistacje | | |

Orzechy włoskie | | |

Pozostałe | | |

iii)OWOCE ZIARNKOWE

Jabłka | | |

Gruszki | | |

Pigwy | | |

Pozostałe | | |

iv)OWOCE PESTKOWE

Morele | | |

Wiśnie | | |

Brzoskwinie (łącznie z nektarynami i podobnymi hybrydami) | | |

Śliwki | | |

Pozostałe | | |

v)OWOCE JAGODOWE I DROBNE OWOCE

a)Winogrona stołowe i winne

Winogrona stołowe | | |

Winogrona winne | | |

b)Truskawki (z wyjątkiem dziko rosnących) | | |

c)Owoce pnączy (z wyjątkiem dziko rosnących)

Jeżyny | | |

Jeżyny popielice | | |

Krzyżówki jeżyn i malin | | |

Maliny | | |

Pozostałe | | |

d)Pozostałe drobne owoce i owoce jagodowe (z wyjątkiem dziko rosnących)

Borówki czernice (czarne jagody) | | |

Żurawina | | |

Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | | |

Agrest | | |

Pozostałe | | |

e)Dzikie owoce jagodowe i dzikie owoce | | |

vi)RÓŻNE

Awokado | | |

Banany | | |

Daktyle | | |

Figi | | |

Kiwi | | |

Kumkwat | | |

Liczi | | |

Mango | | |

Oliwki | | |

Owoce męczennicy | | |

Ananasy | | |

Granaty | | |

Pozostałe | | |

2.Warzywa, świeże lub niegotowane, mrożone lub suszone

i)WARZYWA KORZENIOWE I BULWIASTE | 0,1 | 0,05 |

Burak | | |

Marchew | | |

Seler | | |

Chrzan | | |

Karczochy jerozolimskie | | |

Pasternaki | | |

Korzeń pietruszki | | |

Rzodkiewki | | |

Salsefia | | |

Słodkie ziemniaki | | |

Brukiew | | |

Rzepa | | |

Ignam | | |

Pozostałe | | |

ii)WARZYWA CEBULOWE | 0,1 | 0,05 |

Czosnek | | |

Cebula | | |

Szalotka | | |

Dymka | | |

Pozostałe | | |

iii)WARZYWA OWOCOWE | 0,1 | 0,05 |

a)Rośliny psiankowate (Solanaceae)

Pomidory | | |

Papryka | | |

Oberżyny | | |

Pozostałe | | |

b)Dyniowate — jadalna skórka

Ogórki | | |

Korniszony | | |

Cukinie | | |

Pozostałe | | |

c)Dyniowate — niejadalna skórka

Melony | | |

Kabaczki | | |

Arbuzy | | |

Pozostałe | | |

d)Kukurydza cukrowa | | |

iv)WARZYWA KAPUSTNE | 0,1 | |

a)Warzywa kapustne kwiatostanowe | | 0,05 |

Brokuły | | |

Kalafior | | |

Pozostałe | | |

b)Warzywa kapustne głowiaste | | 0,05 |

Brukselka | | |

Kapusta głowiasta | | |

Pozostałe | | |

c)Warzywa kapustne liściowe

Kapusta chińska | | |

Jarmuż | | 0,2 |

Pozostałe | | 0,05 |

d)Kalarepa | | 0,05 |

v)WARZYWA LIŚCIOWE I ŚWIEŻE ZIOŁA | | 0,05 |

a)Sałata i inne | 0,1 | |

Rzeżucha | | |

Roszponka warzywna | | |

Sałata | | |

Cykoria liściowa | | |

Pozostałe | | |

b)Szpinak i inne | 0,1 | |

Szpinak | | |

Burak liściowy (boćwina) | | |

Pozostałe | | |

c)Rukiew wodna | 0,1 | |

d)Endywia | 0,1 | |

e)Zioła | 0,1 | |

Trybula | | |

Szczypiorek | | |

Pietruszka naciowa | | |

Seler naciowy | | |

Pozostałe | | |

vi)WARZYWA STRĄCZKOWE (świeże) | | 0,05 |

Fasola (w strąkach) | | |

Fasola (łuskana) | | |

Groch (w strąkach) | 0,5 | |

Groch (łuskany) | 0,2 | |

Pozostałe | 0,1 | |

vii)WARZYWA ŁODYGOWE (świeże) | 0,1 | |

Szparagi | | |

Karczochy | | |

Seler | | |

Koper włoski (fenkuł) | | |

Karczochy kuliste | | |

Por | | 1 |

Rabarbar | | |

Pozostałe | | 0,05 |

viii)GRZYBY | 0,1 | 0,05 |

a)Grzyby hodowlane | | |

b)Grzyby dziko rosnące | | |

3.Nasiona roślin strączkowych | 0,1 | 0,05 |

Fasola | | |

Soczewica | | |

Groch | | |

Pozostałe | | |

4.Nasiona roślin oleistych | | 0,05 |

Nasiona lnu | | |

Orzeszki ziemne | | |

Ziarna maku | | |

Ziarna sezamu | | |

Ziarna słonecznika | | |

Nasiona rzepaku | | |

Ziarna soi | 0,1 | |

Ziarna gorczycy | | |

Nasiona bawełny | | |

Pozostałe | 0,1 | |

5.Ziemniaki | 0,1 | 0,05 |

Ziemniaki wczesne | | |

Ziemniaki konsumpcyjne | | |

6.Herbata (liście i łodygi, suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwarzane części rośliny Camellia sinensis) | 0,1 | 0,1 |

7.Chmiel (suszony), łącznie z szyszkami chmielu i nieskoncentrowanym proszkiem | 0,1 | 0,1 |

--------------------------------------------------

Top