EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0063

Dyrektywa Komisji 2001/63/WE z dnia 17 sierpnia 2001 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporusząjących się po drogach

Dz.U. L 227 z 23.8.2001, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; Uchylona w sposób domniemany przez 32016R1628

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/63/oj

32001L0063Dziennik Urzędowy L 227 , 23/08/2001 P. 0041 - 0043


Dyrektywa Komisji 2001/63/WE

z dnia 17 sierpnia 2001 r.

dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporusząjących się po drogach

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach [1], w szczególności jej art. 14,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zakres regulaminu nr 96 Europejskiej Komisji Gospodarczej (EKG) w sprawie emisji spalin przez silniki spalinowe przewidziane do montażu w ciągnikach rolniczych i leśnych został rozszerzony i obejmuje także inne rodzaje maszyn samojezdnych nieporuszających się po drogach.

(2) Wspólnota Europejska jest Umawiającą się Stroną w odniesieniu do powołanego regulaminu EKG.

(3) Konieczne jest ujednolicenie wymagań technicznych w wymienionym regulaminie i odpowiednich wymagań zawartych w dyrektywie 97/68/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego ustanowionego dyrektywą 92/53/EWG [2].

(5) Należy zmienić odpowiednio dyrektywę 97/68/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załącznikach III i IV do dyrektywy 97/68/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

Niniejsza dyrektywa nie unieważnia żadnej homologacji udzielonej przed dniem wymienionym w art. 3 na mocy dyrektywy 97/68/WE ani też nie stoi na przeszkodzie rozszerzeniu takich homologacji na warunkach dyrektywy, na mocy której zostały pierwotnie udzielone.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do 30 czerwca 2002 r. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 sierpnia 2001 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 59 z 27.2.1998, str. 1.

[2] Dz.U. L 225 z 10.8.1992, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Zmiany do załączników III i IV do dyrektywy 97/68/WE

1. W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

1)w ppkt 2.2.2 wzór otrzymuje brzmienie: 0,96 ≤ fa ≤ 1,06

2) w dodatku 2 ppkt1.2.1 tiret trzecie "CO"zastępuje się "CO2";

3) w dodatku 2 ppkt 1.9.2.2 otrzymuje brzmienie:

"1.9.2.2. Badanie kontrolne tłumienia przez wodę

To badanie kontrolne ma zastosowanie jedynie przy pomiarach stężenia gazu wilgotnego. Obliczenie tłumienia przez wodę musi uwzględniać rozcieńczenie gazu wzorcowego NO zakresu pomiarowego parą wodną i przeliczenie stężenia pary wodnej w danej mieszaninie w stosunku do wielkości oczekiwanej podczas badania. Gaz wzorcowy NO zakresu pomiarowego o stężeniu 80 %–100 % pełnej skali normalnego zakresu roboczego przepuszcza się przez (H)CLD i wartość NO zapisuje się jako D. Następnie gaz wzorcowy NO przepuszcza się w postaci pęcherzyków przez wodę o temperaturze pokojowej oraz przepuszcza się przez (H)CLD, a wartość NO zapisuje się jako C. Ustala się temperaturę wody i zapisuje jako F. Ustala się ciśnienie nasycenia mieszaniny parą, przy danej temperaturze wody płuczki (F) i zapisuje jako G. Oblicza się stężenie pary wodnej (w %) mieszaniny, jak następuje:

+++++ TIFF +++++

i zapisuje jako H. Oczekiwane stężenie rozcieńczonego gazu wzorcowego zakresu pomiarowego NO (w parze wodnej) oblicza się, jak następuje:

+++++ TIFF +++++

i zapisuje jako De. Dla gazów wylotowych silnika wysokoprężnego szacuje się maksymalne stężenie pary wodnej w spalinach (w %), oczekiwane podczas badań, na podstawie maksymalnego stężenia CO2 w gazie spalinowym lub stężenia nierozcieńczonego gazu wzorcowego zakresu pomiarowego CO2 (A, zmierzonego zgodnie z ppkt 1.9.2.1) przy założeniu, że stosunek atomów H/C paliwa wynosi 1,8 do 1,0, jak następuje:

Hm = 0,9 × A

i zapisuje się jako Hm.

Tłumienie wywołane przez wodę oblicza się, jak następuje:

+++++ TIFF +++++

i nie może wynosić ono powyżej 3 % pełnej skali.

De : oczekiwane stężenie rozcieńczonego NO (ppm)

C : stężenie rozcieńczonego NO (ppm)

Hm : maksymalne stężenie pary wodnej (%)

H : rzeczywiste stężenie pary wodnej (%)

Uwaga:

Istotne jest, aby w gazie wzorcowym zakresu pomiarowego NO, stosowanym w tym badaniu kontrolnym, stężenie NO2 było minimalne, ponieważ absorpcja NO2 przez wodę nie została uwzględniona w obliczeniach tłumienia."

4) w dodatku 3 ppkt 1.4.4 skreśla się drugi wzór na korekcję masowego przepływu cząstek stałych do tła metodą filtra jednostopniowego, a pierwszy wzór otrzymuje brzmienie:

+++++ TIFF +++++

2. W załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tabeli, druga kolumna wiersz 12 linia 17 (wiersz

"Liczba kwasowa (mocny kwas)"

) otrzymuje brzmienie:

"Maksimum 0,20 mg KOH/g" |

2) w uwadze 9 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Do celów wstępnej homologacji silnika bez dodatkowego oczyszczania spalin, na wniosek zgłaszającego dopuszcza się nominalną zawartość masową siarki 0,050 % (minimum 0,03 % masy) i w takim przypadku poziom mierzonych cząstek stałych musi zostać skorygowany w górę do wartości średniej, która jest nominalnie określona dla zawartości siarki w paliwie (0,15 % masy) zgodnie z poniższym równaniem:".

--------------------------------------------------

Top