EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0079

Dyrektywa Rady 2000/79/WE z dnia 27 listopada 2000 r. dotycząca Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA)Tekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 302, 1.12.2000, p. 57–60 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 75 - 78
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 173 - 176

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/79/oj

32000L0079Dziennik Urzędowy L 302 , 01/12/2000 P. 0057 - 0060


Dyrektywa Rady 2000/79/WE

z dnia 27 listopada 2000 r.

dotycząca Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 139 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Partnerzy społeczni mogą, zgodnie z art. 139 ust. 2 Traktatu domagać się wspólnie, aby porozumienia zawarte na szczeblu Wspólnoty wprowadzane były w życie decyzją Rady, na wniosek Komisji.

(2) Rada przyjęła dyrektywę 93/104/WE [1] dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy. Lotnictwo cywilne to jeden z sektorów i rodzajów działalności wyłączonych z zakresu dyrektywy. Parlament Europejski oraz Rada przyjęły dyrektywę 2000/34/WE, zmieniającą dyrektywę 93/104/WE, w celu włączenia wyłączonych wcześniej sektorów i działalności.

(3) Komisja, zgodnie z art. 138 ust. 2 Traktatu, przeprowadziła konsultacje z partnerami społecznymi co do ewentualnego kierunku działań Wspólnoty w odniesieniu do sektorów i działalności wyłączonych z zakresu dyrektywy 93/104/WE.

(4) Komisja, uznając po przeprowadzonych konsultacjach, że pożądane jest działanie Wspólnoty, ponownie skonsultowała się z partnerami społecznymi na szczeblu Wspólnoty co do istoty przewidywanej propozycji, zgodnie z art. 138 ust. 3 Traktatu.

(5) Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA) poinformowały Komisję o tym, iż pragną rozpocząć rokowania, zgodnie z art. 138 ust. 4 Traktatu.

(6) Wymienione organizacje zawarły dnia 22 marca 2000 r. Europejskie Porozumienie w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym.

(7) Porozumienie to zawiera wspólne żądanie skierowane do Komisji wykonania go w drodze decyzji Rady, na wniosek Komisji, zgodnie z art. 139 ust. 2 Traktatu.

(8) W niniejszej dyrektywie oraz w porozumieniu ustala się bardziej szczegółowe wymogi w rozumieniu art. 14 dyrektywy 93/104/WE odnośnie do organizacji czasu pracy personelu latającego w lotnictwie cywilnym.

(9) W art. 2 ust. 7 dyrektywy 93/104/WE określono personel pokładowy jako każdego pracownika zatrudnionego w charakterze członka personelu podróżującego lub latającego, przez przedsiębiorstwo, które oferuje usługi transportowe dla osób i rzeczy, drogą lądową, powietrzną lub śródlądową.

(10) Instrumentem właściwym dla wykonania porozumienia jest dyrektywa, w rozumieniu art. 249 Traktatu.

(11) Ze względu na wysoce zintegrowany charakter sektora lotnictwa cywilnego oraz panujące warunki konkurencji, cele niniejszej dyrektywy, tj. ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, nie może być osiągnięty w wystarczającym stopniu przez Państwa Członkowskie, wymagane jest zatem działanie Wspólnoty, zgodnie z zasadą subsydiarności, ustaloną w art. 5 Traktatu. Niniejsza dyrektywa nie wychodzi poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia powyższych celów.

(12) Niniejsza dyrektywa pozostawia Państwom Członkowskim swobodę zdefiniowania, zgodnie z prawem krajowym i praktyką, tych określeń użytych w porozumieniu, które nie zostały szczegółowo zdefiniowane, jak w przypadku innych dyrektyw dotyczących polityki społecznej, w których użyte zostały podobne określenia, pod warunkiem że wymienione definicje są zgodne z porozumieniem.

(13) Komisja przedstawiła projekt dyrektywy zgodnie ze swoim komunikatem z dnia 20 maja 1998 r. "Dostosowanie i rozwijanie społecznego dialogu na szczeblu Wspólnoty", biorąc pod uwagę reprezentatywny status stron sygnatariuszy i zgodność z prawem każdej z klauzul porozumienia. Strony sygnatariusze mają wspólnie wystarczający status reprezentatywności personelu latającego zatrudnionego przez przedsiębiorstwa, które oferują usługi transportowe dla osób i rzeczy w lotnictwie cywilnym.

(14) Komisja przedstawiła projekt dyrektywy, zgodnie z art. 137 ust. 2 Traktatu, który stanowi, iż dyrektywy dotyczące polityki społecznej "muszą unikać narzucania ograniczeń administracyjnych, finansowych i prawnych, które mogłyby powstrzymywać tworzenie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw".

(15) W niniejszej dyrektywie i w porozumieniu ustala się takie minimalne normy. Państwa Członkowskie i/lub partnerzy społeczni mogą utrzymać je lub wprowadzić korzystniejsze przepisy.

(16) Stosowanie dyrektywy nie uzasadnia jakiegokolwiek pogorszenia sytuacji już istniejącej w Państwie Członkowskim.

(17) Komisja poinformowała Parlament Europejski, Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów, przesyłając tym organom tekst swojej propozycji dyrektywy zawierającej porozumienie.

(18) Parlament Europejski przyjął rezolucję o Ramowym porozumieniu partnerów społecznych dnia 3 października 2000 r.

(19) Wykonanie porozumienia przyczynia się do osiągnięcia celów określonych w art. 136 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Celem niniejszej dyrektywy jest wykonanie Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego dnia 22 marca 2000 r. pomiędzy organizacjami reprezentującymi partnerów społecznych cywilnego sektora lotniczego: Stowarzyszeniem Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF), Europejskim Stowarzyszeniem Cockpit (ECA), Stowarzyszeniem Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przewoźników Lotniczych (IACA).

Tekst Porozumienia zamieszczony jest w Załączniku.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub wprowadzić nowe, korzystniejsze niż ustanowione w niniejszej dyrektywie, przepisy.

2. Stosowanie niniejszej dyrektywy w żadnych okolicznościach nie uzasadnia w sposób wystarczający zmniejszenia ogólnego poziomu ochrony pracowników w obszarach objętych jej zakresem. Pozostaje to bez uszczerbku dla praw Państw Członkowskich i/lub partnerów społecznych, w świetle zmieniających się okoliczności, do ustanowienia różnego ustawodawstwa, przepisów wykonawczych lub umownych w stosunku do obowiązujących w momencie przyjmowania niniejszej dyrektywy, z zastrzeżeniem, iż są one zgodne z minimalnymi wymaganiami, ustanowionymi w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do stosowania niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 grudnia 2003 r., albo zapewniają, iż najpóźniej do tej daty partnerzy społeczni wprowadzą wymagane środki w drodze porozumienia. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki, które umożliwią im w każdej chwili zagwarantowanie realizacji przepisów przewidzianych w niniejszej dyrektywie. O powyższym niezwłocznie powiadamiają Komisję.

Przyjęte przez Państwa Członkowskie środki zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia określają Państwa Członkowskie.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 listopada 2000 r.

W imieniu Rady

É. Guigou

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 307 z 13.12.1993, str. 18. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 2000/34/WE (Dz.U. L 195 z 1.8.2000, str. 41).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Europejskie porozumienie w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawarte przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 138 i art. 139 ust. 2,

uwzględniając fakt, iż art. 139 ust. 2 Traktatu stanowi, że porozumienia zawarte na szczeblu europejskim mogą być wykonane w drodze decyzji Rady na wniosek Komisji na wspólny wniosek stron sygnatariuszy,

uwzględniając fakt, że strony sygnatariusze niniejszym o to wnoszą,

uwzględniając fakt, że strony sygnatariusze uważają, iż przepisy niniejszego porozumienia stanowią "bardziej szczegółowe wymagania", w rozumieniu art. 14 dyrektywy 93/104/WE, oraz że przepisy wymienionej dyrektywy nie powinny mieć zastosowania,

STRONY SYGNATARIUSZE POROZUMIAŁY SIĘ CO DO PONIŻSZEGO:

Klauzula 1

1. Porozumienie stosuje się do czasu pracy personelu pokładowego lotnictwa cywilnego.

2. Ustala się bardziej szczegółowe wymogi, w rozumieniu art. 14 dyrektywy Rady 93/104/WE, odnoszące się do organizacji czasu pracy personelu pokładowego lotnictwa cywilnego.

Klauzula 2

1. "Czas pracy" oznacza każdy okres, w czasie którego pracownik pracuje, pozostaje do dyspozycji pracodawcy i wypełnia zadania i obowiązki, zgodnie z prawem krajowym i/lub praktyką.

2. "Personel pokładowy lotnictwa cywilnego" oznacza członków załogi na pokładzie cywilnego samolotu zatrudnionych przez przedsiębiorstwo założone w Państwie Członkowskim.

3. "Zablokowany czas latania" oznacza czas pomiędzy pierwszym wyjazdem z miejsca postoju samolotu w celu wykonania startu, do momentu zakończenia pracy na wyznaczonej pozycji postojowej i wyłączenia wszystkich silników.

Klauzula 3

1. Personel pokładowy lotnictwa cywilnego jest uprawniony do płatnego, corocznego urlopu o wymiarze co najmniej czterech tygodni, zgodnie z warunkami odnoszącymi się do nabywania prawa i udzielania tego rodzaju urlopu, przewidzianymi w ustawodawstwie krajowym i/lub praktyką.

2. Minimalnego okresu płatnego corocznego urlopu nie można zastępować finansowym ekwiwalentem, z wyjątkiem zakończenia stosunku pracy.

Klauzula 4

1. a) Personel pokładowy lotnictwa cywilnego jest uprawniony do bezpłatnego badania lekarskiego przed mianowaniem, a następnie w regularnych odstępach czasu.

b) Personel pokładowy lotnictwa cywilnego mający problemy zdrowotne, uznane za związane z pracą w porze nocnej, zostanie przeniesiony, kiedy tylko to będzie możliwe, do odpowiedniej dla niego pracy na zmianie dziennej, na stanowisko personelu naziemnego lub pokładowego.

2. Bezpłatne badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), spełnia wymogi tajemnicy lekarskiej.

3. Bezpłatne badanie lekarskie, o którym mowa w ustępie 1 lit. a), może być przeprowadzone w ramach państwowego systemu opieki zdrowotnej.

Klauzula 5

1. Personel pokładowego lotnictwa cywilnego będzie mieć zapewnioną ochronę zdrowia i bezpieczeństwo, stosownie do charakteru swojej pracy.

2. Właściwe służby lub udogodnienia związane z zapobieganiem i ochroną w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia personelu pokładowego lotnictwa cywilnego będą dostępne przez cały czas.

Klauzula 6

Zostaną podjęte niezbędne środki w celu zapewnienia, aby pracodawca, który ma zamiar zorganizować pracę według określonego schematu, brał pod uwagę ogólne zasady przystosowywania pracy do pracownika.

Klauzula 7

Informacje dotyczące szczególnych schematów pracy personelu pokładowego lotnictwa cywilnego powinny być przedstawiane właściwym organom na ich żądanie.

Klauzula 8

1. Czas pracy powinien być analizowany bez uszczerbku dla jakiegokolwiek przyszłego ustawodawstwa Wspólnoty w sprawie ograniczeń czasowych lotów i służby oraz wymogów związanych z wypoczynkiem, w powiązaniu z ustawodawstwem krajowym w tej dziedzinie, które powinno być brane pod uwagę we wszystkich odnośnych kwestiach.

2. Maksymalny czas pracy w ciągu roku, w tym niektóre elementy gotowości w oczekiwaniu na przydzielenie obowiązków, stosownie do obowiązujących przepisów, wynosi 2000 godzin, z czego zablokowany czas latania jest ograniczony do 900 godzin.

3. Maksymalny czas pracy w ciągu roku winien być rozłożony na cały rok, w takim zakresie, jak jest praktycznie możliwe.

Klauzula 9

Bez uszczerbku dla klauzuli 3, personelowi pokładowemu lotnictwa cywilnego przysługują, po uprzednim zawiadomieniu, następujące dni wolne od wszystkich obowiązków i gotowości:

a) co najmniej siedem dni w miejscu zamieszkania w każdym miesiącu kalendarzowym, można tu wliczać okresy przerw w pracy wymagane przez prawo, i

b) co najmniej 96 dni w miejscu zamieszkania w każdym roku kalendarzowym, można tu wliczać wszystkie okresy przerw w pracy wymagane przez prawo.

Klauzula 10

Strony dokonają przeglądu powyższych przepisów po dwóch latach od zakończenia okresu wprowadzania ich w życie ustanowionego w decyzji Rady nadającej moc obowiązującą niniejszemu Porozumieniu.

Bruksela, dnia 22 marca 2000 r.

Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA)

Karl-Heinz Neumeister

,

Sekretarz Generalny

Manfred Merz

,

Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Socjalnych AEA, Przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego

Europejska Federacja Pracowników Transportu (ETF)

Brenda O'Brien

,

zastępca Sekretarza Generalnego

Betty Lecouturier

,

Prezes, Komisja Załóg Kabin

Bent Gehlsen

,

członek zespołu negocjacyjnego, Komisja Załóg Kabin

Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA)

Kapitan Francesco Gentile

,

Przewodniczący

Kapitan Bill Archer

,

Wiceprzewodniczący

Giancarlo Crivellaro

,

Sekretarz Generalny

Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA)

Mike Ambrose

,

Dyrektor Generalny

Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA)

Marc Frisque

,

Dyrektor Generalny

Allan Brown

,

Dyrektor, Sprawy Przemysłu i Polityki Lotniczej

--------------------------------------------------

Top