EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0071

Dyrektywa Komisji 2000/71/WE z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie dostosowania do postępu technicznego metod pomiarowych ustanowionych w załącznikach I, II, III i IV do dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z przepisami art. 10 tej dyrektywyTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. L 287 z 14.11.2000, p. 46–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/71/oj

32000L0071Dziennik Urzędowy L 287 , 14/11/2000 P. 0046 - 0050


Dyrektywa Komisji 2000/71/WE

z dnia 7 listopada 2000 r.

w sprawie dostosowania do postępu technicznego metod pomiarowych ustanowionych w załącznikach I, II, III i IV do dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zgodnie z przepisami art. 10 tej dyrektywy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG [1], w szczególności jej art. 10,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 98/70WE ustanawia specyfikacje w zakresie ochrony środowiska mające zastosowanie do benzyny bezołowiowej i olejów napędowych. Załączniki I–IV do tej dyrektywy zawierają metody badawcze wraz z datami ich publikacji, które stosuje się do określenia jakości benzyny i olejów napędowych w odniesieniu do specyfikacji w zakresie ochrony środowiska.

(2) Norma Europejska 228 i Norma Europejska 590 również ustanawiają specyfikacje jakościowe w odniesieniu do benzyny i oleju napędowego, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania tych produktów. Normy te zostały ostatnio uaktualnione i przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) dnia 29 października 1999 r., a metody badawcze pewnych parametrów jakościowych, także objętych specyfikacjami w zakresie ochrony środowiska w załącznikach I–IV do dyrektywy 98/70/WE, zostały uaktualnione lub zmienione w celu odzwierciedlenia postępu technicznego. Metody badawcze podane w załącznikach I–IV powinny być spójne z metodami określonymi w Normach Europejskich 228 i 590, aby ułatwić wykonanie dyrektywy i zapewnić jej aktualizację celem odzwierciedlenia postępu technicznego.

(3) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu określonego w art. 10, ustanowionego, między innymi, w celu wspierania prac Komisji w dostosowywaniu dyrektywy 98/70/WE do postępu technicznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załączniki I–IV do dyrektywy 98/70/WE zastępuje się załącznikami I–IV do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem 1 stycznia 2001 r. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2000 r.

W imieniu Komisji

Margot Wallström

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

SPECYFIKACJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PALIW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM

Rodzaj paliwa: Benzyna

Parametr | Jednostka | Granice | Badanie |

Min. | Max. | Metoda | Data publikacji |

Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą | 95 | — | EN 25164 | 1993 |

Liczba oktanowa oznaczona metodą silnikową | | 85 | — | EN 25163 | 1993 |

Prężność pary, w okresie letnim | kPa | — | 60,0 | pr. EN-13016–1 (DVPE) | 1997 |

Destylacja: | | | — | pr. EN-ISO 3405 | 1998 |

—odparowane przy 100 °C | % obj. | 46,0 | | | |

—odparowane przy 150 °C | % obj. | 75,0 | — | | |

Analiza węglowodorów: | % obj. | | | | |

—olefiny | | — | 18,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—węglowodory aromatyczne | | — | 42,0 | ASTM D1319 | 1995 |

—benzen | | — | 1,0 | EN 12177 | 1998 |

| EN 238 | 1996 |

Zawartość tlenu | % mas. | — | 2,7 | EN 1601 | 1997 |

pr. EN 13132 | 1998 |

Dodatki natleniające | | | | EN 1601 | 1997 |

| | | pr. EN 13132 | 1998 |

—Metanol, konieczny dodatek stabilizatorów | % obj. | — | 3 | | |

—Etanol, możliwy dodatek stabilizatorów | % obj. | — | 5 | | |

—Alkohol izopropylowy | % obj. | — | 10 | | |

—Trzeciorzędowy alkohol butylowy | % obj. | — | 7 | | |

—Alkohol izobutylowy | % obj. | — | 10 | | |

—Etery o zawartości atomów węgla w cząsteczce wynoszącej 5 lub więcej | % obj. | — | 15 | | |

Inne dodatki natleniające | % obj. | — | 10 | | |

Zawartość siarki | mg/kg | — | 150 | EN ISO 14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

Zawartość ołowiu | g/l | — | 0,005 | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

SPECYFIKACJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PALIW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Parametr | Jednostka | Granice | Badanie |

Min. | Max. | Metoda | Data publikacji |

Liczba cetanowa | 51,0 | — | EN ISO 5165 | 1998 |

Gęstość w temp. 15 °C | kg/m3 | — | 845 | EN ISO 3675 | 1998 |

EN ISO 12185 | 1996 |

Destylacja:

— pkt 95 % | °C | — | 360 | pr. EN ISO 3405 | 1998 |

Policykliczne węglowodory aromatyczne | % mas. | — | 11 | IP 391 | 1995 |

Zawartość siarki | mg/kg | — | 350 | EN ISO 14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

SPECYFIKACJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PALIW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM

Rodzaj paliwa: Benzyna

Parametr | Jednostka | Granice | Badanie |

Min. | Max. | Metoda | Data publikacji |

Liczba oktanowa oznaczona metodą badawczą | 95 | | EN 25164 | 1993 |

Liczba oktanowa oznaczona metodą silnikową | | 85 | | EN 25163 | 1993 |

Prężność pary, w okresie letnim | kPa | — | | pr. EN-13016–1 (DVPE) | 1997 |

Destylacja: | % obj. | | | pr. EN-ISO 3405 | 1998 |

— odparowane w 100 °C | | — | — | | |

— odparowane w 150 °C | | — | — | | |

Analiza węglowodorów:

— olefiny | % obj. | — | | ASTM D1319 | 1995 |

— węglowodory aromatyczne | % obj. | — | 35,0 | ASTM D1319 | 1995 |

— benzen | % obj. | — | | EN 12177 | 1998 |

| EN 238 | 1996 |

Zawartość tlenu | % mas. | — | | EN 1601 | 1997 |

| pr. EN 13132 | 1998 |

Zawartość siark | mg/kg | — | 50 | EN ISO/14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

Zawartość ołowiu | g/l | — | | EN 237 | 1996 |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

SPECYFIKACJE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PALIW DOPUSZCZONYCH DO OBROTU I PRZEZNACZONYCH DO STOSOWANIA W POJAZDACH WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Parametr | Jednostka | Granice | Badanie |

Min. | Max. | Metoda | Data publikacji |

Liczba cetanowa | | — | EN ISO 5165 | 1998 |

Gęstość w temp. 15 °C | kg/m3 | | — | EN ISO 3675 | 1998 |

| EN ISO 12185 | 1996 |

Destylacja:

— pkt 95 % | °C | — | | pr. EN ISO 3405 | 1998 |

Policykliczne węglowodory aromatyczne | % m/m | — | | IP 391 | 1995 |

Zawartość siarki | mg/kg | — | 50 | EN ISO 14596 | 1998 |

EN ISO 8754 | 1995 |

EN 24260 | 1994 |

--------------------------------------------------

Top