EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0039

Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracyTekst mający znaczenie dla EOG.

Dz.U. L 142 z 16.6.2000, p. 47–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/39/oj

32000L0039Dziennik Urzędowy L 142 , 16/06/2000 P. 0047 - 0050


Dyrektywa Komisji 2000/39/WE

z dnia 8 czerwca 2000 r.

ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem dyrektywy Rady 98/24/EWG w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 r. w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy [1], w szczególności jego art. 3 ust. 2,

uwzględniając opinię Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa, Higieny i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy dyrektywy 98/24/WE Komisja ma zaproponować cele europejskie w formie wskaźnikowych wartości granicznych ryzyka zawodowego w celu zabezpieczenia pracowników przed ryzykiem chemicznym, które zostaną ustalone na szczeblu Wspólnoty.

(2) Komisja, wypełniając to zadanie, korzysta z pomocy Komitetu Naukowego ds. Limitów Ryzyka Zawodowego dla Czynników Chemicznych (SCOEL), ustanowionego przez decyzję Komisji 95/320/WE [2].

(3) Dla dowolnego czynnika chemicznego, dla którego ustanowiono na szczeblu Wspólnoty wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego, Państwa Członkowskie, uwzględniając wartość graniczną ustaloną dla Wspólnoty, są zobowiązane do ustalenia krajowej wartości granicznej ryzyka zawodowego, określającej jego charakter zgodnie z krajowymi przepisami i praktyką.

(4) Wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego powinny być traktowane jako ważna część całościowego podejścia mającego na celu zabezpieczenie zdrowia pracowników w miejscu pracy przed zagrożeniami wynikającymi ze stosowania niebezpiecznych związków chemicznych.

(5) Pierwszy i drugi wykaz wskaźnikowych wartości granicznych ryzyka zawodowego został ustanowiony w dyrektywie Komisji 91/322/EWG [3] oraz 96/94/WE [4] w ramach postanowień dyrektywy Rady 80/1107/EWG z dnia 27 listopada 1980 r. w sprawie zabezpieczenia pracowników przed zagrożeniami związanymi z kontaktem z czynnikami chemicznymi, fizycznymi oraz biologicznymi w pracy [5].

(6) Dyrektywa 80/1107/EWG traci moc, począwszy od dnia 5 maja 2001 r. zgodnie z dyrektywą 98/24/WE.

(7) Właściwe jest ponowne ustanowienie w ramach dyrektywy 98/24/WE wskaźnikowych wartości granicznych ryzyka zawodowego ustanowionych przez dyrektywy 91/322/EWG oraz 96/94/WE w ramach dyrektywy 80/1107/EWG.

(8) Wykaz w Załączniku zawiera substancje wymienione w Załączniku do dyrektywy 96/94/WE i obejmuje inne czynniki, dla których SCOEL zarekomendował wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego po ocenie najnowszych danych naukowych dotyczących wpływu czynników zawodowych na stan zdrowia, uwzględniając dostępność technik pomiarowych. Mając na uwadze wymienione wcześniej przyczyny oraz dla celów przejrzystości, dyrektywa 96/94/WE powinna zostać przeredagowana.

(9) Konieczne jest ustalenie wartości granicznych krótkotrwałego ryzyka zawodowego dla niektórych substancji przy uwzględnieniu skutków ich krótkotrwałego działania.

(10) W stosunku do niektórych czynników należy także wziąć pod uwagę możliwość ich penetracji przez skórę, aby zapewnić możliwie najlepsze zabezpieczenie.

(11) Niniejsza dyrektywa stanowi praktyczny krok naprzód w kierunku osiągnięcia społecznego wymiaru rynku wewnętrznego.

(12) Środki ustalone przez niniejszą dyrektywę są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 17 dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy [6],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejszym ustanawia się dla Wspólnoty wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych wymienionych w Załączniku.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie ustanowią krajowe wskaźnikowe wartości graniczne ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych wymienionych w Załączniku, uwzględniając wartości przyjęte dla Wspólnoty.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2001 r. O fakcie tym niezwłocznie powiadamiają Komisję.

Przyjęte przez Państwa Członkowskie przepisy będą zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji tekst przepisów prawa krajowego, przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 4

Dyrektywa 96/94/WE traci moc, począwszy od dnia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 czerwca 2000 r.

W imieniu Komisji

Anna Diamantopoulou

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 131 z 5.5.1998, str. 11.

[2] Dz.U. L 188 z 9.8.1995, str. 14.

[3] Dz.U. L 177 z 5.7.1991, str. 22.

[4] Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 86.

[5] Dz.U. L 327 z 3.12.1980, str. 8.

[6] Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WSKAŹNIKOWE WARTOŚCI GRANICZNE RYZYKA ZAWODOWEGO

Einecs | CAS | Nazwa czynnika chemicznego | Wartości graniczne | Uwagi |

Osiem godzin | Krótkotrwałe |

mg/m3 | ppm | mg/m3 | ppm |

200–467–2 | 60–29–7 | Eter dietylowy | 308 | 100 | 616 | 200 | – |

200–662–2 | 67–64–1 | Aceton | 1210 | 500 | – | – | – |

200–663–8 | 67–66–3 | Chloroform | 10 | 2 | – | – | Skóra |

200–756–3 | 71–55–6 | 1,1,1-trichloroetan | 555 | 100 | 1110 | 200 | – |

200–834–7 | 75–04–7 | Etyloamina | 9,4 | 5 | – | – | – |

200–863–5 | 75–34–3 | 1,1-dichloroetan | 412 | 100 | – | – | Skóra |

200–870–3 | 75–44–5 | Fosgen | 0,08 | 0,02 | 0,4 | 0,1 | – |

200–871–9 | 75–45–6 | Chlorodifluorometan | 3600 | 1000 | – | – | – |

201–159–0 | 78–93–3 | Butanon | 600 | 200 | 900 | 300 | – |

201–176–3 | 79–09–4 | Kwas propionowy | 31 | 10 | 62 | 20 | – |

202–422–2 | 95–47–6 | o–ksylen | 221 | 50 | 442 | 100 | Skóra |

202–425–9 | 95–50–1 | 1,2-dichlorobenzen | 122 | 20 | 306 | 50 | Skóra |

202–436–9 | 95–63–6 | 1,2,4-trimetylobenzen | 100 | 20 | – | – | – |

202–704–5 | 98–82–8 | Kumen | 100 | 20 | 250 | 50 | Skóra |

202–705–0 | 98–83–9 | 2-fenylopropen | 246 | 50 | 492 | 100 | – |

202–849–4 | 100–41–4 | Etylobenzen | 442 | 100 | 884 | 200 | Skóra |

203–313–2 | 105–60–2 | ε-kaprolaktam (pył i opary) | 10 | – | 40 | – | – |

203–388–1 | 106–35–4 | Heptan-3-on | 95 | 20 | – | – | – |

203–396–5 | 106–42–3 | p–ksylen | 221 | 50 | 442 | 100 | Skóra |

203–400–5 | 106–46–7 | 1,4-dichlorobenzen | 122 | 20 | 306 | 50 | – |

203–470–7 | 107–18–6 | Alkohol allilowy | 4,8 | 2 | 12,1 | 5 | Skóra |

203–473–3 | 107–21–1 | Glikol etylenowy | 52 | 20 | 104 | 40 | Skóra |

203–539–1 | 107–98–2 | 1-metoksy-2-propanol | 375 | 100 | 568 | 150 | Skóra |

203–550–1 | 108–10–1 | 4-metylopentan-2-on | 83 | 20 | 208 | 50 | – |

203–576–3 | 108–38–3 | m–ksylen | 221 | 50 | 442 | 100 | Skóra |

203–603–9 | 108–65–6 | Octan 2-metoksy-1-metyloetylu | 275 | 50 | 550 | 100 | Skóra |

203–604–4 | 108–67–8 | Mezytylen (trimetylobenzeny) | 100 | 20 | – | – | – |

203–628–5 | 108–90–7 | Chlorobenzen | 47 | 10 | 94 | 20 | – |

203–631–1 | 108–94–1 | Cykloheksanon | 40,8 | 10 | 81,6 | 20 | Skóra |

203–632–7 | 108–95–2 | Fenol | 7,8 | 2 | – | – | Skóra |

203–726–8 | 109–99–9 | Tetrahydrofuran | 150 | 50 | 300 | 100 | Skóra |

203–737–8 | 110–12–3 | 5-metyloheksan-2-on | 95 | 20 | – | – | – |

203–767–1 | 110–43–0 | Heptan-2-on | 238 | 50 | 475 | 100 | Skóra |

203–808–3 | 110–85–0 | Piperazyna | 0,1 | – | 0,3 | – | – |

203–905–0 | 111–76–2 | 2-butoksyetanol | 98 | 20 | 246 | 50 | Skóra |

203–933–3 | 112–07–2 | Octan 2-butoksyetylu | 133 | 20 | 333 | 50 | Skóra |

204–065–8 | 115–10–6 | Eter dimetylowy | 1920 | 1000 | – | – | – |

204–428–0 | 120–82–1 | 1,2,4-trichlorobenzen | 15,1 | 2 | 37,8 | 5 | Skóra |

204–469–4 | 121–44–8 | Trietyloamina | 8,4 | 2 | 12,6 | 3 | Skóra |

204–662–3 | 123–92–2 | Octan izopentylu | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

204–697–4 | 124–40–3 | Dimetyloamina | 3,8 | 2 | 9,4 | 5 | – |

204–826–4 | 127–19–5 | N,N–dimetyloacetamid | 36 | 10 | 72 | 20 | Skóra |

205–480–7 | 141–32–2 | Akrylan n–butylu | 11 | 2 | 53 | 10 | – |

205–563–8 | 142–82–5 | n–heptan | 2085 | 500 | – | – | – |

208–394–8 | 526–73–8 | 1,2,3-trimetylobenzen | 100 | 20 | – | – | – |

208–793–7 | 541–85–5 | 5-metyloheptan-3-on | 53 | 10 | 107 | 20 | – |

210–946–8 | 626–38–0 | Octan 1-metylobutylu | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

211–047–3 | 628–63–7 | Octan pentylu | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

620–11–1 | Octan 3-pentylu | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

625–16–1 | Octan tert–amylu, | 270 | 50 | 540 | 100 | – |

215–535–7 | 1330–20–7 | Ksylen, mieszanina izomerów, czysty | 221 | 50 | 442 | 100 | Skóra |

222–995–2 | 3689–24–5 | Sulfotep | 0,1 | – | – | – | Skóra |

231–634–8 | 7664–39–3 | Fluorowodór | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 3 | – |

231–131–3 | 7440–22–4 | Srebro, metaliczne | 0,1 | – | – | – | – |

231–595–7 | 7647–01–0 | Chlorowodór | 8 | 5 | 15 | 10 | – |

231–633–2 | 7664–38–2 | Kwas ortofosforowy | 1 | – | 2 | – | – |

231–635–3 | 7664–41–7 | Amoniak, bezwodny | 14 | 20 | 36 | 50 | – |

231–954–8 | 7782–41–4 | Fluor | 1,58 | 1 | 3,16 | 2 | – |

231–978–9 | 7783–07–5 | Selen | 0,07 | 0,02 | 0,17 | 0,05 | – |

233–113–0 | 10035–10–6 | Bromowodór | – | – | 6,7 | 2 | – |

247–852–1 | 26628–22–8 | Azydek sodu | 0,1 | – | 0,3 | – | Skóra |

252–104–2 | 34590–94–8 | (2-metoksymetyloetoksy)-propanol | 308 | 50 | – | – | Skóra |

Fluorki, nieorganiczne | 2,5 | – | – | – | – |

--------------------------------------------------

Top