EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0029

Dyrektywa Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

Dz.U. L 169 z 10.7.2000, p. 1–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/29/oj

32000L0029Dziennik Urzędowy L 169 , 10/07/2000 P. 0001 - 0112


Dyrektywa Rady 2000/29/WE

z dnia 8 maja 2000 r.

w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie [3] była wielokrotnie zmieniana merytorycznie [4] za względów przejrzystości i racjonalności. W związku z tym rozporządzenie to powinno zostać ujednolicone.

(2) Produkcja roślinna zajmuje we Wspólnocie bardzo ważne miejsce.

(3) Wydajność tej produkcji jest stale obniżana na skutek obecności organizmów szkodliwych.

(4) Ochrona roślin przed organizmami szkodliwymi jest absolutnie konieczna, nie tylko, aby nie dopuścić do zmniejszania wydajności rolnictwa, ale również, aby przyczynić się do jej zwiększenia.

(5) Działania mające na celu systematyczne zwalczanie organizmów szkodliwych we Wspólnocie ustanowione przez system ochrony roślin stosowany we Wspólnocie, jako przestrzeni bez granic wewnętrznych, miałyby jedynie ograniczoną skuteczność, jeżeli środki ochronne przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do Wspólnoty nie byłyby stosowane jednocześnie.

(6) Potrzeba stosowania tych środków, która została dawno uznana i stała się przedmiotem wielu przepisów krajowych oraz konwencji międzynarodowych, łącznie z Międzynarodową Konwencją Ochrony Roślin (IPPC) z dnia 6 grudnia 1951 r. zawartą w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), która ma charakter ogólnoświatowy.

(7) Jednym z najważniejszych środków jest sporządzenie spisu szczególnie niebezpiecznych organizmów szkodliwych, których wprowadzanie do Wspólnoty powinno być zakazane, oraz organizmów szkodliwych, których wprowadzanie do Państw Członkowskich, w drodze przenoszenia przez niektóre rośliny lub produkty roślinne, powinno być również zakazane.

(8) Obecność niektórych z tych organizmów szkodliwych przy wprowadzaniu roślin i produktów roślinnych z państw, w których występują te organizmy, nie może być skutecznie kontrolowana. Konieczne staje się zatem ustanowienie, w niezbędnym zakresie, przepisów dotyczących zakazu wprowadzania niektórych roślin i produktów roślinnych lub zapewniających specjalne kontrole w krajach będących ich producentami.

(9) Takie kontrole fitosanitarne powinny być ograniczone do wprowadzania produktów pochodzących z państw nieczłonkowskich i do przypadków, w których istnieją poważne dowody na to, że naruszono jeden z przepisów fitosanitarnych.

(10) Konieczne jest ustanowienie, pod pewnymi warunkami, przepisów umożliwiających odstąpienie od stosowania niektórych przepisów. Jednakże doświadczenie wykazało, że potrzeba zastosowania odstąpienia od stosowania niektórych przepisów, w określonych przypadkach, może być tak samo pilna, jak zastosowanie środków ochronnych. W celu umożliwienia stosowania tych odstąpień procedura nadzwyczajna, przewidziana w niniejszej dyrektywie, powinna być również możliwa do zastosowania.

(11) Tymczasowe środki ochronne, które nie są przewidziane w niniejszej dyrektywie, powinny być przyjęte przez Państwo Członkowskie, w którym pojawi się problem, w przypadku grożącego niebezpieczeństwa wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych. Komisja powinna być informowana o wszystkich przypadkach, które wymagają przyjęcia środków ochronnych.

(12) Uwzględniając znaczenie handlu roślinami i produktami roślinnymi między francuskimi departamentami zamorskimi a resztą Wspólnoty, pożądane jest stosowanie do nich przepisów niniejszej dyrektywy. Uwzględniając specyficzny charakter produkcji rolnej francuskich departamentów zamorskich, właściwe jest zapewnienie dodatkowych środków ochronnych uzasadnionych względami ochrony fitosanitarnej. Przepisy niniejszej dyrektywy należy również rozszerzyć na środki ochrony przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do francuskich departamentów zamorskich z pozostałych części Francji.

(13) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1911/91 z dnia 26 czerwca 1991 r. w sprawie stosowania przepisów prawa wspólnotowego w odniesieniu do Wysp Kanaryjskich [5] włącza Wyspy Kanaryjskie do obszaru celnego Wspólnoty oraz do wspólnych polityk. Na mocy art. 2 i 10 niniejszego rozporządzenia stosowanie wspólnej polityki rolnej uzależnione jest od wejścia w życie szczególnych uzgodnień w sprawie dostaw. Stosowaniu temu muszą ponadto towarzyszyć szczególne środki dotyczące produkcji rolnej.

(14) Decyzja Rady 91/314/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. ustanawiająca program opcji szczególnych dla Wysp Kanaryjskich (Poseican) ze względu na oddalenie i wyspiarski charakter [6] określa ogólne zarysy rozwiązań, które mają być wprowadzone w celu uwzględnienia szczególnych problemów i ograniczeń, z którymi spotykają się te wyspy.

(15) W związku z tym, uwzględniając specyficzne warunki fitosanitarne Wysp Kanaryjskich, należy rozszerzyć stosowanie niektórych środków przewidzianych w niniejszej dyrektywie na okres kończący się sześć miesięcy po upływie terminu, do którego Państwa Członkowskie zobowiązane byłyby wprowadzić w życie przyszłe przepisy dotyczące załączników do niniejszej dyrektywy w celu ochrony francuskich departamentów zamorskich i Wysp Kanaryjskich.

(16) Do celów niniejszej dyrektywy należy przyjąć wzory świadectw zatwierdzonych w ramach Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin, zmienione dnia 21 listopada 1979 r., w formie ujednoliconej, które zostały opracowane w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Należy również określić niektóre zasady dotyczące warunków, zgodnie z którymi takie świadectwa mogą być wydawane, niektóre zasady stosowania, w okresie przejściowym, wcześniejszych wzorów oraz wymogów dotyczących wydawania świadectw w przypadku wprowadzania roślin i produktów roślinnych pochodzących z państw trzecich.

(17) W przypadku przywozu z państw trzecich roślin lub produktów roślinnych władze odpowiedzialne w tych krajach za wydawanie świadectw powinny być, w zasadzie władzami uprawnionymi do ich wydawania na mocy IPPC. Pożądane byłoby ustalenie listy tych władz dla nieumawiających się państw trzecich.

(18) Należy uprościć procedurę stosowaną w przypadku wprowadzania zmian w załącznikach do niniejszej dyrektywy.

(19) Należy dokładnie określić zakres stosowania niniejszej dyrektywy w odniesieniu do "drewna". W szczególności użyteczne jest odniesienie się do szczegółowych opisów "drewna" znajdujących się w rozporządzeniach Wspólnoty.

(20) Niektóre nasiona nie są włączone do roślin, produktów roślinnych lub innych produktów, wymienionych w załącznikach do niniejszej dyrektywy, które muszą zostać poddane badaniom fitosanitarnym w państwie pochodzenia lub wysyłki, przed udzieleniem zezwolenia na wprowadzenie do Wspólnoty lub do handlu we Wspólnocie.

(21) Właściwe jest zapewnienie, w niektórych przypadkach, przeprowadzania urzędowych kontroli roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich przez Komisję w państwie trzecim, będącym krajem pochodzenia.

(22) Wspólnotowe kontrole powinny być przeprowadzane przez biegłych zatrudnionych przez Komisję, jak również przez biegłych zatrudnionych przez Państwa Członkowskie, którzy będą pracować dla Komisji. Należy określić rolę tych biegłych w związku z działaniami prowadzonymi w ramach systemu ochrony roślin Wspólnoty.

(23) Zakres stosowania wspomnianego systemu nie powinien być ograniczony do handlu między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi, ale powinien być rozszerzony na obrót w każdym pojedynczym Państwie Członkowskim.

(24) Zasadą jest, że wszystkie części Wspólnoty powinny korzystać z takiego samego poziomu ochrony przed organizmami szkodliwymi. Należy jednak uwzględnić zróżnicowanie warunków ekologicznych i rozmieszczenie niektórych organizmów szkodliwych. W konsekwencji należy zdefiniować pojęcie "stref chronionych", w których występuje szczególne zagrożenie zdrowotności roślin, i objąć je szczególną ochroną na warunkach zgodnych z rynkiem wewnętrznym.

(25) Stosowanie wspólnotowego systemu ochrony roślin wobec Wspólnoty jako obszaru bez granic wewnętrznych i tworzenie stref chronionych powoduje konieczność rozróżnienia wymogów stosowanych wobec produktów wspólnotowych od tych stosowanych wobec produktów sprowadzanych z państw trzecich oraz określenia organizmów szkodliwych o istotnym znaczeniu dla stref chronionych.

(26) Najwłaściwszym miejscem do przeprowadzania kontroli fitosanitarnych jest miejsce produkcji. W przypadku produktów wspólnotowych kontrole te powinny być przeprowadzane obowiązkowo w miejscu produkcji i powinny obejmować wszystkie mające znaczenie rośliny i produkty roślinne tam uprawiane, produkowane, wykorzystywane lub tam obecne, jak również wykorzystywane do uprawy roślin podłoże uprawowe. Dla zapewnienia skuteczności systemu kontroli wszyscy producenci powinni zostać urzędowo zarejestrowani.

(27) W celu zapewnienia bardziej skutecznego stosowania wspólnotowego systemu ochrony roślin na rynku wewnętrznym konieczne jest, dla potrzeb kontroli fitosanitarnych, stworzenie możliwości wykorzystania innych pracowników administracji oprócz reprezentujących służby ochrony roślin Państw Członkowskich, których szkolenie powinno być koordynowane i wspierane finansowo przez Wspólnotę.

(28) Jeżeli wyniki kontroli są zadawalające, zamiast świadectwa fitosanitarnego używanego w handlu międzynarodowym produkty wspólnotowe będą nosić uzgodnione oznaczenie (paszport roślin) dostosowany do rodzaju produktu, w celu zapewnienia ich swobodnego przepływu w całej Wspólnocie lub w tych jej częściach, w których jest on ważny.

(29) Należy określić urzędowe środki, które powinny być podejmowane, w przypadku gdy wyniki kontroli okażą się niezadowalające.

(30) W celu zapewnienia zgodności ze wspólnotowym systemem ochrony roślin w kontekście rynku wewnętrznego należy ustanowić system urzędowych kontroli podczas wprowadzania produktów do obrotu. System ten powinien być w stopniu, w jakim jest to możliwe, niezawodny i jednolity w całej Wspólnocie, a także powinien wykluczać szczególną kontrolę na granicach między Państwami Członkowskimi.

(31) W ramach rynku wewnętrznego produkty pochodzące z państw trzecich powinny, co do zasady, podlegać kontroli fitosanitarnej przy ich pierwszym wprowadzeniu do Wspólnoty. Jeżeli wyniki kontroli okażą się zadawalające, należy wydać tym produktom paszport roślin, który umożliwi im swobodny przepływ w taki sam sposób jak produktom wspólnotowym.

(32) Aby stawić czoła sytuacji powstałej w wyniku urzeczywistniania rynku wewnętrznego ze wszystkimi niezbędnymi gwarancjami, konieczne jest wzmocnienie infrastruktury kontroli fitosanitarnej na szczeblu krajowym i wspólnotowym na granicach zewnętrznych Wspólnoty, przywiązując szczególną wagę do tych Państw Członkowskich, w których ze względu na położenie geograficzne znajdują się punkty wejścia do Wspólnoty. W tym celu Komisja zaproponuje włączenieniezbędnych środków do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

(33) W celu poprawy skuteczności wspólnotowego systemu ochrony roślin w kontekście rynku wewnętrznego Państwa Członkowskie powinny ujednolicić metody pracy personelu odpowiedzialnego za ochronę zdrowotności roślin. Komisja przedstawia do dnia 1 stycznia 1993 r. wspólnotowy kodeks praktyk fitosanitarnych.

(34) Państwa Członkowskie nie mają możliwości uchwalania szczególnych przepisów fitosanitarnych dotyczących wprowadzania na ich terytorium roślin lub produktów roślinnych pochodzących z innych Państw Członkowskich. Wszystkie przepisy określające wymagania fitosanitarne odnoszące się do roślin i produktów roślinnych powinny być uchwalane na poziomie Wspólnoty.

(35) Konieczne jest stworzenie wspólnotowego systemu pomocy finansowej w celu pokrycia, na poziomie wspólnotowym, ryzyka, które może wystąpić w handlu w ramach wspólnotowego systemu ochrony roślin.

(36) Aby zapobiec zakażeniom wywoływanym przez organizmy szkodliwe pochodzące z państw trzecich, należy wprowadzić wspólnotowe wkłady finansowe przeznaczone na wzmocnienie infrastruktury kontroli fitosanitarnej na granicach zewnętrznych Wspólnoty.

(37) System ten powinien również przewidywać odpowiedni udział w niektórych wydatkach dotyczących szczególnych środków przyjętych przez Państwa Członkowskie w celu kontrolowania i, gdzie to właściwe, zwalczania zakażeń wywoływanych przez organizmy szkodliwe pochodzące z państw trzecich lub innych obszarów Wspólnoty oraz, o ile będzie to możliwe, naprawienia wyrządzonych przez nie szkód.

(38) Szczegółowe zasady działania mechanizmu udzielania wspólnotowej pomocy finansowej zostaną ustanowione z zastosowaniem przyspieszonej procedury.

(39) Należy zapewnić, aby Komisja była dokładnie informowana o możliwych przyczynach wprowadzenia omawianych organizmów szkodliwych.

(40) W szczególności Komisja powinna nadzorować prawidłowe stosowanie wspólnotowego systemu ochrony roślin.

(41) Należy ustalić, czy wprowadzenie organizmów szkodliwych spowodowane zostało niewłaściwie przeprowadzonymi badaniami lub kontrolami. W odniesieniu do skutków zastosowanie powinny znaleźć przepisy wspólnotowe, z uwzględnieniem pewnych szczególnych środków.

(42) Państwa Członkowskie i Komisja powinny ze sobą ściśle współpracować w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, ustanowionego na mocy decyzji Rady 76/894/EWG [7].

(43) Niniejsza dyrektywa nie wpływa na zobowiązania Państw Członkowskich dotyczące terminów transpozycji i stosowania określonych w załączniku VIII część B,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. Niniejsza dyrektywa dotyczy środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu do Państw Członkowskich z innych Państw Członkowskich lub państw trzecich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych.

Dotyczy również:

a) z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. – środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych we Wspólnocie w drodze przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych pokrewnych produktów w Państwach Członkowskich;

b) środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do francuskich departamentów zamorskich z innych części Francji oraz przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do innych części Francji z francuskich departamentów zamorskich;

c) środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych na Wyspy Kanaryjskie z innych części Hiszpanii oraz przeciwko wprowadzaniu organizmów szkodliwych do innych części Hiszpanii z Wysp Kanaryjskich.

2. Z zastrzeżeniem warunków, które zostaną określone w celu ochrony sytuacji fitosanitarnej w niektórych regionach Wspólnoty, uwzględniając zróżnicowanie warunków rolnych i ekologicznych, środki ochronne uzasadnione względami ochrony fitosanitarnej roślin we francuskich departamentach zamorskich i na Wyspach Kanaryjskich, będące środkami dodatkowymi w stosunku do środków ustanowionych niniejszą dyrektywą, mogą być określone zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.

3. Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do Ceuty i Melilli.

4. Każde Państwo Członkowskie tworzy lub wyznacza jeden centralny organ, znajdujący się pod kontrolą rządu krajowego, odpowiedzialny w szczególności za koordynację i kontakty w kwestiach związanych ze sprawami fitosanitarnymi wchodzącymi w zakres niniejszej dyrektywy. Wyznaczone do tego powinny być urzędowe służby ochrony roślin, powołane na mocy Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin. Państwa Członkowskie i Komisja powinny być informowane o organie centralnym i wszelkich późniejszych zmianach.

5. W odniesieniu do środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu do pozostałych części Francji oraz pozostałych Państw Członkowskich organizmów szkodliwych z francuskich departamentów zamorskich oraz przeciwko ich rozprzestrzenianiu się we francuskich departamentach zamorskich terminy określone w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 5 i 6, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 8, 10 i 11 zastępuje się terminem odpowiadającym upływowi sześciomiesięcznego okresu, następującego po terminie, do którego Państwa Członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie przyszłe przepisy odnoszące się do załączników I–V w celu ochrony francuskich departamentów zamorskich. Z mocą od tej samej daty uchyla się ust. 1 lit. b) i ust. 2 niniejszego artykułu.

6. W odniesieniu do środków ochronnych przeciwko wprowadzaniu do pozostałych części Hiszpanii oraz pozostałych Państw Członkowskich organizmów szkodliwych z Wysp Kanaryjskich oraz przeciwko ich rozprzestrzenianiu się na Wyspach Kanaryjskich terminy określone w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu, art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 2 i 4, art. 5 ust. 2 i 4, art. 6 ust. 5 i 6, art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 8, 10 i 11 zastępuje się terminem odpowiadającym upływowi sześciomiesięcznego okresu, następującego po terminie, do którego Państwa Członkowskie zobowiązane są wprowadzić w życie przyszłe przepisy odnoszące się do załączników I–V w celu ochrony Wysp Kanaryjskich. Z mocą od tej samej daty uchyla się ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu.

Artykuł 2

1. Do celów niniejszej dyrektywy:

a) "rośliny" oznaczają rośliny żyjące oraz żyjące części roślin, łącznie z nasionami;

żyjące części roślin obejmują:

- owoce, w sensie botanicznym, inne niż głęboko zamrożone,

- warzywa, inne niż głęboko zamrożone,

- bulwy, bulwocebulki, cebulki, kłącza,

- kwiaty cięte,

- gałęzie z liśćmi,

- drzewa ścięte z zachowanym listowiem,

- roślinne hodowle tkankowe.

nasiona oznaczają nasiona w botanicznym rozumieniu tego terminu, inne niż nasiona, które nie są przeznaczone do siewu;

b) "produkty roślinne" oznaczają produkty pochodzenia roślinnego, nieprzetworzone lub poddane podstawowemu przetworzeniu, o ile nie są to rośliny;

c) "sadzenie" oznacza każdą czynność sadzenia roślin w celu zapewnienia ich późniejszego wzrostu, rozmnażania lub rozprzestrzeniania;

d) "rośliny przeznaczone do sadzenia" oznaczają:

- rośliny już zasadzone i mające rosnąć lub zostać ponownie zasadzone po ich wprowadzeniu, lub

- rośliny jeszcze niezasadzone w chwili ich wprowadzania, ale przeznaczone do zasadzenia po wprowadzeniu;

e) "organizmy szkodliwe" oznaczają szkodniki roślin lub produktów roślinnych, które należą do królestwa zwierząt lub roślin, lub które są wirusami, mikoplazmą lub innymi patogenami;

f) "paszport roślin" oznacza urzędową etykietę potwierdzającą, że przestrzegane są przepisy niniejszej dyrektywy w zakresie norm fitosanitarnych i wymogów szczególnych, który jest w tym celu:

- znormalizowany na poziomie Wspólnoty dla poszczególnych rodzajów roślin lub produktów roślinnych, oraz

- sporządzany przez urzędowy organ odpowiedzialny Państwa Członkowskiego oraz wydawany zgodnie z przepisami wykonawczymi regulującymi szczegółowo procedurę wydawania paszportów roślin.

Dla określonych rodzajów produktów mogą zostać przewidziane, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, urzędowo ustalone oznaczenia, inne niż etykieta.

Standaryzacji dokonuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18. W ramach standaryzacji ustala się różne oznaczenia dla paszportów roślin, które nie są ważne, zgodnie z art. 10 ust. 1 akapit drugi, we wszystkich częściach Wspólnoty;

g) "urzędowe organy odpowiedzialne Państwa Członkowskiego" oznaczają:

i) urzędowe służby ochrony roślin Państwa Członkowskiego, określone w art. 1 ust. 4; lub

ii) jakikolwiek organ krajowy ustanowiony:

- na poziomie krajowym,

- albo na poziomie regionalnym, pod nadzorem władz krajowych, w granicach określonych konstytucją danego Państwa Członkowskiego.

Odpowiedzialne organy urzędowe Państwa Członkowskiego mogą zgodnie z ustawodawstwem krajowym delegować wykonywanie swoich zadań, określonych w niniejszej dyrektywie, na ich odpowiedzialność i pod ich nadzorem, jakiejkolwiek osobie prawnej prawa publicznego lub prywatnego, której zgodnie z urzędowo zatwierdzonym statutem zostało powierzone wyłącznie wykonywanie szczególnych zadań publicznych, pod warunkiem że taka osoba prawna ani jej członkowie nie mają osobistego interesu w wyniku podejmowanych przez nich działań.

Państwa Członkowskie zapewniają ścisłą współpracę między organami określonymi w akapicie pierwszym ppkt ii) i i).

Ponadto zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 jakakolwiek osoba prawna powołana w imieniu organu lub organów określonych w akapicie pierwszym ppkt i) oraz działająca z upoważnienia i pod nadzorem takiego organu może zostać zatwierdzona, pod warunkiem, że nie ma ona osobistego interesu w wyniku podejmowanych przez siebie działań.

Jeden organ centralny, określony w art. 1 ust. 4, informuje Komisję o urzędowych organach odpowiedzialnych danego Państwa Członkowskiego. Komisja przekazuje te informacje pozostałym Państwom Członkowskim;

h) "strefa chroniona" oznacza strefę we Wspólnocie:

- w której jeden lub więcej organizmów szkodliwych wymienionych w niniejszej dyrektywie, których występowanie stwierdzono w jednej lub kilku częściach Wspólnoty, nie występują lokalnie ani nie występują w ogóle pomimo istnienia tam korzystnych dla nich warunków,

- w której istnieje niebezpieczeństwo osiedlenia się niektórych organizmów szkodliwych ze względu na korzystne warunki ekologiczne dla niektórych szczególnych upraw, chociaż organizmy te nie są endemiczne ani nie występują we Wspólnocie,

które to niebezpieczeństwo zostało uznane, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, za spełniające warunki określone w tiret pierwszym i drugim i, w przypadku określonym w tiret pierwszym, na wniosek zainteresowanego Państwa lub Państw Członkowskich oraz na podstawie wyników stosownych inspekcji, które były nadzorowane przez biegłych określonych w art. 21, zgodnie z procedurą ustanowioną w tym artykule, które dostarczą dowodu na to, że zagrożenie takie nie występuje. W przypadku określonym w tiret drugim przeprowadzenie inspekcji jest fakultatywne.

Uznaje się, że organizm szkodliwy występuje w regionie, jeżeli stwierdzono tam jego istnienie i nie podjęto żadnych urzędowych środków w celu jego zwalczenia lub jeżeli środki takie okazały się nieskuteczne w okresie co najmniej dwóch następujących po sobie lat.

W przypadku określonym w akapicie pierwszym tiret pierwsze zainteresowane Państwo lub Państwa Członkowskie przeprowadzają regularne i systematyczne urzędowe badania obecności organizmów, ze względu na występowanie których utworzono strefę chronioną. O każdym przypadku wystąpienia takich organizmów należy niezwłocznie powiadomić Komisję. Ryzyko związane ze stwierdzonym wystąpieniem organizmów szkodliwych oceniane jest przez Stały Komitet ds. Zdrowia Roślin i podejmowane są odpowiednie działania zgodnie z procedurą określoną w art. 18.

Szczegóły dotyczące badań, określonych w pierwszym i trzecim akapicie mogą zostać ustanowione zgodnie z procedurą określoną w art. 18, na podstawie rzetelnych zasad naukowychi statystycznych.

Komisja informowana jest o wynikach omawianych powyżej badań. Komisja przekazuje te informacje pozostałym Państwom Członkowskim.

Do dnia 1 stycznia 1998 r. Komisja przedstawia Radzie raport na temat funkcjonowania systemu stref chronionych razem, o ile zaistnieje taka potrzeba, ze stosownymi wnioskami;

i) "oświadczenie" lub "środek" uznaje się za urzędowe, jeżeli oświadczenie jest złożone lub środek powzięty, z zastrzeżeniem przepisów art. 21:

- przez przedstawiciela urzędowej służby ochrony roślin Państwa Członkowskiego lub, na jego odpowiedzialność, przez innych urzędników państwowych w przypadku oświadczeń lub środków związanych z wydawaniem świadectw określonych w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 2,

- przez takich przedstawicieli lub urzędników państwowych albo przez wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych przez jeden z odpowiedzialnych organów urzędowych Państwa Członkowskiego we wszystkich innych przypadkach, pod warunkiem że pracownicy ci nie mają osobistego interesu w wyniku podejmowanych przez nich działań i posiadają podstawowe wymagane kwalifikacje.

Państwa Członkowskie zapewniają posiadanie przez ich urzędników i wykwalifikowanych pracowników kwalifikacji niezbędnych do właściwego stosowania niniejszej dyrektywy. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 mogą zostać określone wytyczne dotyczące takich kwalifikacji.

Komisja, działając w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, sporządza wspólnotowe programy, których wykonanie nadzoruje, dotyczące dalszego szkolenia urzędników państwowych i wykwalifikowanych pracowników w celu podniesienia wiedzy i doświadczenia zdobytego na szczeblu krajowym do poziomu wspomnianych powyżej kwalifikacji. Uczestniczy ona w finansowaniu dalszych szkoleń i przedstawia wnioski dotyczące włączenia potrzebnych na to środków do budżetu Wspólnoty.

2. Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień przepisy niniejszej dyrektywy dotyczą drewna wyłącznie, gdy zachowuje ono w całości lub częściowo swoją naturalną zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez, lub jeżeli występuje ono w formie wiórów, cząstek, trocin, odpadków i pozostałości drzewa.

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących załącznika V niniejsza dyrektywa dotyczy drewna, niezależnie od tego, czy spełnia ono warunki określone w akapicie pierwszym, jeżeli występuje w formie oszalowania, przegród, palet lub materiałów opakowaniowych, które są rzeczywiście wykorzystywane w transporcie wszelkiego rodzaju produktów, pod warunkiem że przedstawia ono zagrożenie fitosanitarne.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytorium organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część A.

2. Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytorium roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku II część A, jeżeli są one zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w tej części załącznika.

3. Zgodnie z warunkami, które mogą zostać określone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku lekkiego zakażenia roślin, innych niż rośliny przeznaczone do zasadzenia, przez organizmy szkodliwe wymienione w załączniku I część A lub załączniku II część A i które zostały uprzednio wybrane w porozumieniu z organami reprezentującymi Państwa Członkowskie w sprawach fitosanitarnych.

4. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zapewniają, że ust. 1 i 2 stosuje się również do rozprzestrzeniania się omawianych organizmów szkodliwych poprzez przemieszczanie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na terytorium Państwa Członkowskiego.

5. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania i rozprzestrzeniania w strefach chronionych:

a) organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część B;

- roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku II część B, jeżeli są one zakażone przez organizmy szkodliwe, określone w tej części załącznika.

- Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18:

- organizmy szkodliwe wymienione w załącznikach I i II klasyfikuje się w następujący sposób:

b) organizmy, których obecności nie stwierdzono w żadnej części Wspólnoty, mające istotne znaczenie dla całego obszaru Wspólnoty umieszcza się odpowiednio w załączniku I część A sekcja I i w załączniku II część A sekcja I,

6. Organizmy, których obecność została stwierdzona, ale nie lokalnie lub w całej Wspólnocie, mające istotne znaczenie dla całej Wspólnoty, umieszcza się odpowiednio w załączniku I część A sekcja II i w załączniku II część A sekcja II,

a) pozostałe organizmy umieszcza się odpowiednio w załączniku I część B i w załączniku II część B dla odpowiednich obszarów chronionych, dla których te organizmy mają istotne znaczenie;

b) organizmy szkodliwe endemiczne lub występujące w jednej lub kilku częściach Wspólnoty są wykreślone, z wyjątkiem organizmów określonych w lit. a) tiret drugie i trzecie;

c) tytuły załączników I i II, jak również ich poszczególne części i sekcje dostosowane są do lit. a) i b).

7. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień, można zdecydować, że Państwa Członkowskie postanowią, że:

a) wprowadzanie i rozprzestrzenianie na ich terytorium określonych organizmów, pojedynczo lub nie, które uważane są za szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych, ale nie są wymienione w załącznikach I i II, jest zakazane lub wymaga specjalnego pozwolenia, zgodnie z warunkami określonymi według tej samej procedury;

b) wprowadzanie i rozprzestrzenianie na ich terytorium określonych organizmów, które wymienione są w załączniku II, ale których występowanie stwierdzono na innych roślinachniż rośliny wymienione w tym załączniku i które uważane są za szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych, jest zakazane lub wymaga specjalnego pozwolenia, zgodnie z warunkami określonymi według tej samej procedury;

c) wprowadzanie i rozprzestrzenianie na ich terytorium określonych organizmów, które wymienione są w załącznikach I i II, ale których występowanie stwierdzono w stanie wyizolowanym i które są uważane za szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych, jest zakazane lub wymaga specjalnego pozwolenia, zgodnie z warunkami określonymi według tej samej procedury;

Akapit pierwszy stosuje się również do tych organizmów, jeżeli nie odnosi się do nich dyrektywa Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych [8] lub inne szczególne wspólnotowe przepisy dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Zgodnie z warunkami, które zostaną określone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, nie stosuje się ust. 1 i ust. 5 lit. a) oraz ust. 2 i ust. 5 lit. b), jak również ust. 4 do badań lub do celów naukowych oraz do prac prowadzonych na selekcji odmianowej.

Pomimo przyjęcia środków przewidzianych w lit. a) przepisów tej litery nie stosuje się, zgodnie z warunkami określonymi stosownie do procedury ustanowionej w art. 18, do badań lub do celów oraz do prac prowadzonych na selekcji odmianowej.

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytoria roślin lub produktów roślinnych wymienionych w załączniku III część A, jeżeli pochodzą one z państw wymienionych w tej części załącznika.

2. Państwa Członkowskie zapewniają wprowadzenie od dnia 1 czerwca 1993 r. zakazu wprowadzania do stref chronionych znajdujących się na ich terytorium roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w załączniku III część B.

3. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 załącznik III zostanie skorygowany w celu zawarcia w części A roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie fitosanitarne dla wszystkich części Wspólnoty, a w części B roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów stwarzających zagrożenie fitosanitarne tylko dla stref chronionych. Określa się tam strefy chronione.

4. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. ust. 1 nie stosuje się do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących ze Wspólnoty.

5. Zgodnie z warunkami określonymi stosownie do procedury ustanowionej w art. 18, ust. 1 i 2 nie stosuje się do badań lub do celów naukowych oraz do prac prowadzonych na selekcji odmianowej.

6. Pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, Państwo Członkowskie może określić, że przepisy ust. 1 i 2 nie będą stosowane w pojedynczych szczególnych przypadkach do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które są uprawiane, produkowane lub używane w jego bezpośredniej strefie przygranicznej z państwem trzecim i wprowadzanych do tego Państwa Członkowskiego w celu przetworzenia w pobliskich miejscowościach w strefie przygranicznej jego terytorium.

W przypadku korzystania z takiego odstępstwa Państwo Członkowskie określa miejsce oraz imię i nazwisko zajmującej się tym osoby. Dane te, regularnie aktualizowane, dostępne są Komisji.

Roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom będącym przedmiotem odstępstwa na mocy akapitu pierwszego towarzyszą dokumenty potwierdzające miejsce w danym państwie trzecim, z którego przytoczone rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzą.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie zakazują wprowadzania na swoje terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku IV część A, jeśli nie zostaną spełnione szczególne wymogi określone w tej części załącznika.

2. Państwa Członkowskie z dniem 1 czerwca 1993 r. zakazują wprowadzania i przemieszczania w strefach chronionych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku IV część B, jeśli nie zostaną spełnione szczególne wymogi określone w tej części załącznika.

3. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 dokonuje się zmian załącznika IV na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 3 ust. 6.

4. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zapewniają, że ust. 1 stosuje się również do przemieszczania na terytorium Państwa Członkowskiego roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, jednakże z zastrzeżeniem art. 6 ust. 7. Niniejszego ustępu oraz ust. 1 i 2 nie stosuje się do przemieszczanianiewielkich ilości roślin, produktów roślinnych, artykułów żywnościowych lub paszy zwierzęcej, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez ich właściciela lub odbiorcę do celów nieprzemysłowych i niehandlowych lub zużycia w czasie transportu, pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych.

5. Zgodnie z warunkami określonymi stosownie do procedury ustanowionej w art. 18, ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się do badań lub do celów naukowych oraz do prac prowadzonych na selekcji odmianowej.

6. Pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, Państwo Członkowskie może zapewnić, że ust. 1, 2 i 4 nie stosuje się w pojedynczych szczególnych przypadkach do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które są uprawiane, wytwarzane lub użytkowane w jego bezpośredniej strefie przygranicznej z państwem trzecim i wprowadzanych do tego Państwa Członkowskiego w celu przetworzenia w pobliskich miejscowościach w strefie przygranicznej jego terytorium.

W przypadku korzystania z takiego odstępstwa Państwo Członkowskie określa miejsce oraz imię i nazwisko zajmującej się tym osoby. Dane te, regularnie aktualizowane, dostępne są Komisji.

Roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom będącym przedmiotem odstępstwa na mocy akapitu pierwszego towarzyszą dokumenty potwierdzające miejsce danego państwa trzeciego, z którego te rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzą.

Artykuł 6

1. Państwa Członkowskie ustanawiają, co najmniej w odniesieniu do wprowadzania do innego Państwa Członkowskiego roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w załączniku V część A, obowiązek ich bardzo szczegółowego urzędowego badania, jak również badania ich opakowań w taki sam sposób, w całości lub reprezentatywnej próbki oraz, w razie zajścia takiej konieczności, obowiązek urzędowego badania pojazdów używanych do ich transportu, w celu upewnienia się, że:

a) nie są zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w załączniku I część A;

b) w przypadku roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku II część A, nie są zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w tej części załącznika;

c) w przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w załączniku IV część A, spełniają szczególne wymogi wymienione w tej części załącznika.

2. Po niezwłocznym przyjęciu środków, przewidzianych w art. 3 ust. 6 lit. a) i art. 5 ust. 3 ustęp pierwszy niniejszego artykułu stosuje się wyłącznie w odniesieniu do załącznika I część A sekcja II, załącznika II część A sekcja II i załącznika IV część A sekcja II. Jeżeli, w trakcie badań przeprowadzanych zgodnie z niniejszym przepisem, zostaną wykryte organizmy szkodliwe wymienione w załączniku I część A sekcja I lub w załączniku II część A sekcja I, warunki określone w art. 10 uważa się za niespełnione.

3. Państwa Członkowskie ustanawiają środki kontroli określone w ust. 1 w celu zapewnienia zgodności z art. 3 ust. 4, 5 i 7 lub art. 5 ust. 2, w przypadku gdy Państwo Członkowskie miejsca przeznaczenia korzysta z jednej z możliwości wymienionej w poprzednich artykułach.

4. Państwa Członkowskie wprowadzają obowiązek urzędowego badania nasion określonych w załączniku IV część A, które mają być wprowadzone do innego Państwa Członkowskiego, w celu upewnienia się, że spełniają one szczególne wymogi określone w tej części załącznika.

5. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. i z zastrzeżeniem ust. 7 przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się również do przemieszczania na terytorium Państwa Członkowskiego roślin, produktów roślinnych lub innych produktów. Przepisów ust. 1, 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część B lub w załączniku II część B i szczególnych wymogów wymienionych w załączniku IV część B, do przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na terenie lub poza strefą chronioną.

Urzędowe badania określone w ust. 1, 3 i 4 przeprowadzane są zgodnie z następującymi przepisami:

a) badaniu poddawane są także rośliny lub produkty roślinne, które są uprawiane, produkowane lub wykorzystywane przez producenta lub w innych celach obecne w jego zabudowaniach, jak również wykorzystywane w tym celu podłoże;

b) przeprowadzane są na miejscu, najlepiej w miejscu produkcji;

c) przeprowadzane są regularnie we właściwym czasie, co najmniej raz w roku i przynajmniej poprzez obserwację wzrokową, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów wymienionych w załączniku IV; dalsze działania mogą być podejmowane, jeżeli zostało to przewidziane na mocy ust. 8.

Każdy producent, od którego wymaga się, zgodnie z ust. 1–4, poddania się urzędowemu badaniu określonemu w akapicie drugim, wpisywany jest do urzędowego rejestru pod numerem rejestracyjnym umożliwiającym jego identyfikację. Takie urzędowe rejestry udostępniane są Komisji na jej wniosek.

Producent podlega pewnym obowiązkom ustanowionym zgodnie z ust. 8. W szczególności powinien on niezwłocznie powiadomić odpowiedzialny organ urzędowy zainteresowanego Państwa Członkowskiego o każdym nietypowym pojawieniu się organizmów szkodliwych, objawach lub wszystkich innych anomaliach dotyczących roślin.

Przepisów ust. 1, 3 i 4 nie stosuje się do przemieszczania niewielkich ilości roślin, produktów roślinnych, artykułów żywnościowych lub paszy zwierzęcej, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez ich właściciela lub odbiorcę do celów nieprzemysłowych i niehandlowych lub zużycia w trakcie transportu, pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych.

6. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. Państwa Członkowskie zapewniają, że producenci niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów niewymienionych w załączniku V część A, określonych zgodnie z ust. 8, lub domy składowe, lub punkty wysyłki znajdujące się w strefie produkcji są również umieszczane w lokalnych, regionalnych lub krajowych rejestrach urzędowych, zgodnie z ust. 5 akapit trzeci. Mogą one zostać w każdej chwili poddane badaniom przewidzianym w ust. 5 akapit drugi.

Zgodnie z ust. 8 można ustalić system umożliwiający, o ile zaistnieje taka potrzeba i w miarę możliwości, ustalenie pochodzenia niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, z uwzględnieniem charakteru warunków produkcji lub handlu.

7. Państwa Członkowskie, o ile nie zachodzi obawa rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, mogą zwolnić z obowiązku:

- rejestracji przewidzianej w ust. 5 i 6 małych producentów lub przetwórców, których cała produkcja i sprzedaż roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów jest przeznaczona do ostatecznego wykorzystania na rynku lokalnym przez osoby niezajmujące się zawodowo produkcją roślinną (obrót lokalny),

- poddawania urzędowym badaniom wymaganym na mocy ust. 5 i 6 lokalnego przemieszczania roślin, produktów roślinnych lub innymi produktów pochodzących od producentów w ten sposób zwolnionych.

Przed dniem 1 stycznia 1998 r. przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące obrotu lokalnego zostają ponownie zbadane przez Radę na podstawie wniosku Komisji oraz w świetle zdobytych doświadczeń.

8. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 przyjmuje się przepisy wykonawcze dotyczące:

- mniej rygorystycznych warunków dotyczących przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w strefie chronionej utworzonej dla tych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów ze względu na występowanie jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych,

- zabezpieczenia dotyczącego przemieszczania roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w strefie chronionej utworzonej dla tych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów ze względu na występowanie jednego lub większej liczby organizmów szkodliwych,

- częstotliwości i terminów urzędowych badań, włączając dalsze działania określone w ust. 5 akapit drugi lit. c),

- obowiązków dotyczących zarejestrowanych producentów, określonych w ust. 5 akapit czwarty,

- specyfikacji produktów określonych w ust. 6 oraz produktów, dla których przewidziany jest system wprowadzony w ust. 6,

- innych wymogów dotyczących zwolnień określonych w ust. 7, w szczególności związanych z pojęciami "małych producentów" i "rynku lokalnego" oraz związanych z tym procedur.

9. Zasady stosowania przepisów dotyczących procedury rejestracji i numeru rejestracyjnego określone w ust. 5 akapit trzeci mogą być przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18.

Artykuł 7

1. Jeżeli na podstawie badania przewidzianego w art. 6 ust. 1 i 3 stwierdzi się, że określone tam warunki są spełnione, można wydać świadectwo fitosanitarne zgodne ze wzorem znajdującym się w załączniku VII część A, sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych Wspólnoty i wypełnione w całości, z wyjątkiem pieczęci i podpisu, drukowanymi literami lub pismem maszynowym, najlepiej w jednym z języków urzędowych Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia.

Botaniczną nazwę roślin należy wpisywać w języku łacińskim. Niepoświadczone zmiany lub skreślenia powodują unieważnienie świadectwa. Odpisy świadectwa wydawane są tylko z wydrukowanym lub naniesionym za pomocą pieczęci określeniem "odpis" lub "duplikat".

2. Państwa Członkowskie ustanawiają, że rośliny, produkty roślinne lub inne produkty wymienione w załączniku V część A mogą nie być wprowadzone do innego Państwa Członkowskiego, jeżeli nie jest do nich załączone świadectwo fitosanitarne wydane zgodnie z ust. 1. Świadectwo fitosanitarne nie może być wystawione wcześniej niż czternaście dni przed dniem opuszczenia przez rośliny, produkty roślinne lub inne produkty wysyłającego Państwa Członkowskiego.

3. Działania podejmowane przez Państwa Członkowskie w celu wprowadzenia w życie art. 6 ust. 3 w przypadku nasion określonych w załączniku IV część B i art. 6 ust. 4 powinny zostać określone, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17, do dnia 31 grudnia 1991 r.

Artykuł 8

1. Jeżeli nie wystąpią przypadki określone w ust. 2, Państwa Członkowskie ustanawiają, że rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wymienione w załączniku V część A, które zostały wprowadzone na ich terytorium z Państwa Członkowskiego i mają być wprowadzone na terytorium innego Państwa Członkowskiego, zwolnione są z ponownego badania zgodnego z przepisami art. 6, jeżeli towarzyszy im świadectwo fitosanitarne Państwa Członkowskiego wystawione zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku VII część A.

2. Jeżeli rośliny, produkty roślinne lub inne produkty z jednego Państwa Członkowskiego zostały rozdzielone lub przechowywane, lub ich opakowanie zostało zmienione w drugim Państwie Członkowskim, a następnie zostały wprowadzone do trzeciego Państwa Członkowskiego, to drugie Państwo Członkowskie nie jest zobowiązane do przeprowadzania nowej kontroli zgodnej z art. 6, jeżeli zostało urzędowo stwierdzone, że nie były one narażone na jakiekolwiek ryzyko na jego terytorium, które mogłoby poddać w wątpliwość przestrzeganie warunków ustanowionych w art. 6. W takim przypadku wystawiane jest w jednym oryginalnym egzemplarzu świadectwo fitosanitarne dalszej wysyłki, zgodne ze wzorem określonym w załączniku VII część B, sporządzone co najmniej w jednym z języków urzędowych Wspólnoty i wypełnione w całości, z wyjątkiem pieczęci i podpisu, drukowanymi literami lub pismem maszynowym, najlepiej w jednym z języków urzędowych Państwa Członkowskiego miejsca przeznaczenia. Świadectwo to powinno być dołączone do świadectwa fitosanitarnego wydanego przez pierwsze Państwo Członkowskie lub do poświadczonego odpisu tego świadectwa. Świadectwo to może zostać nazwane "świadectwem fitosanitarnym ponownego wywozu". Przepisy art. 8 ust. 1 akapit drugi stosuje się mutatis mutandis.

Świadectwo fitosanitarne dalszej wysyłki nie może być wystawione wcześniej niż 14 dni przed dniem opuszczenia przez rośliny, produkty roślinne lub inne produkty państwia, z którego dokonuje się dalszej wysyłki.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku, gdy rośliny, produkty roślinne lub inne produkty są stopniowo wprowadzane do kilku Państw Członkowskich. Jeżeli w takim przypadku wystawione zostało więcej niż jedno świadectwo fitosanitarne dalszej wysyłki, produktom powinny towarzyszyć następujące dokumenty:

a) ostatnie świadectwo fitosanitarne lub jego uwierzytelniony odpis;

b) ostatnie świadectwo sanitarne dalszej wysyłki;

c) świadectwa fitosanitarne dalszej wysyłki wcześniejsze niż świadectwo określone w lit. b) lub ich uwierzytelnione odpisy.

Artykuł 9

1. W przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych produktów, w stosunku do których stosuje się szczególne wymogi określone w załączniku IV część A, urzędowe świadectwo fitosanitarne wymagane zgodnie z art. 7 powinno być wydane w państwie, z którego pochodzą rośliny, produkty roślinne lub inne produkty, z zastrzeżeniem:

- w przypadku drewna,jeżeli na mocy szczególnych wymogów określonych w załączniku IV część A wystarczy, że będą okorowane,

- w pozostałych przypadkach, gdy mogą być spełnione szczególne wymogi określone w załączniku IV część A, w innych miejscach niż w miejscu pochodzenia.

2. Ustęp 1 stosuje się również do wprowadzania roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku IV część B do Państw Członkowskich wymienionych w tej części załącznika obok tych produktów.

Artykuł 10

1. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r., jeżeli w wyniku badania przewidzianego w art. 6 ust. 1, 3 i 4 przeprowadzonego zgodnie z art. 6 ust. 5 stwierdzi się, że warunki określone w tych ustępach są spełnione, stosownie do przepisów, które mogą być przyjęte na mocy ust. 4 niniejszego artykułu wydaje się paszport roślin zamiast świadectw fitosanitarnych określony w art. 7 lub 8.

Jeżeli badanie nie odnosi się do warunków dotyczących stref chronionych lub gdy okaże się, że warunki nie są spełnione, wydany paszport roślin nie jest ważny w odniesieniu do tych stref i powinien być oznaczony w sposób przewidziany dla takich przypadków zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. f).

2. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wymienione w załączniku V część A sekcja I nie mogą być przemieszczane we Wspólnocie inaczej niż lokalniew rozumieniu art. 6 ust. 7, jeżeli tym roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom, ich opakowaniu lub pojazdom je transportującym nie towarzyszy paszport roślin ważny na danym terytorium, wydany zgodnie z ust. 1.

Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wymienione w załączniku V część A sekcja II nie mogą być wprowadzane do określonych stref chronionych ani przemieszczane w ich obszarze, jeżeli tym roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom, ich opakowaniu lub pojazdom, którymi są transportowane nie towarzyszy paszport roślin ważny dla tej strefy i wydany zgodnie z ust. 1. Niniejszego akapitu nie stosuje się, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 6 ust. 8, dotyczące transportu przez strefy chronione.

Akapitu pierwszego i drugiego nie stosuje się do przemieszczenia niewielkich ilości roślin, produktów roślinnych, artykułów żywnościowych lub paszy zwierzęcej, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez ich właściciela lub odbiorcę do celów nieprzemysłowych i niehandlowych lub zużycia w trakcie transportu, pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych.

3. Paszport roślin może zostać później zastąpiony i w każdej części Wspólnoty innym paszportem roślin zgodnie z następującymi przepisami:

- zastąpienie paszportu roślin może nastąpić tylko w przypadku podziału przesyłek lub połączenia kilku przesyłek bądź ich części, lub zmiany statusu fitosanitarnego przesyłek, z zastrzeżeniem szczególnych wymogów przewidzianych w załączniku IV lub w innych przypadkach określonych zgodnie z ust. 4,

- zamiana może mieć miejsce tylko na wniosek osoby fizycznej lub prawnej, niezależnie od tego czy jest producentem, wpisanej do urzędowego rejestru zgodnie z przepisami art. 6 ust. 5 akapit trzeci mutatis mutandis,

- paszport zastępczy może zostać wystawiony jedynie przez urzędowy organ odpowiedzialny regionu, w którym znajduje się miejsce prowadzenia działalności przez wnioskodawcę, i tylko w przypadku gdy może być zapewniona tożsamość danego produktu oraz brak zagrożenia zakażeniem przez organizmy szkodliwe wymienione w załącznikach I i II po dokonaniu wysyłki przez producenta,

- procedura zastąpienia paszportu powinna być zgodna z przepisami, które mogą być przyjęte na mocy ust. 4,

- na paszporcie zastępczym powinien być umieszczony, zgodnie z ust. 4, specjalny znak, na którym znajduje się numer producenta oraz, w przypadku zmiany statusu fitosanitarnego, podmiotu odpowiedzialnego za zmianę.

4. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 mogą zostać przyjęte przepisy wykonawcze dotyczące:

- szczegółowych procedur wydawania paszportów roślin przewidzianych w ust. 1,

- warunków zastąpienia paszportu roślin, zgodnie z ust. 3 tiret pierwsze,

- szczegółów procedury wydawania paszportów zastępczych przewidzianej w ust. 3 tiret trzecie,

- specjalnego znaku wymaganego na paszporcie zastępczym przewidzianego w ust. 3 tiret piąte.

Artykuł 11

1. Jeżeli badanie przewidziane w art. 6 ust. 1, 3 i 4, przeprowadzone zgodnie z art. 6 ust. 5, nie pozwala na stwierdzenie, czy warunki określone w tych ustępach zostały spełnione, nie wydaje się paszportu roślin, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego artykułu.

2. W szczególnych wypadkach, gdy na podstawie rodzaju ustaleń dokonanych podczas przeprowadzania badania okaże się, że część roślin lub produktów roślinnych uprawianych, produkowanych lub wykorzystywanych przez producenta lub obecnych z innych powodów w miejscu prowadzenia przez niego działalności bądź część wykorzystywanego podłożanie może być źródłem zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, ust. 1 nie stosuje się do tej części.

3. W zakresie stosowania ust. 1 dane rośliny, produkty roślinne lub podłoże stają sięprzedmiotem jednego lub kilku następujących środków:

- odpowiednich zabiegów, następujących po wydaniu stosownego paszportu roślin zgodnie z art. 10, jeżeli zostanie stwierdzone, że w wyniku tych zabiegów warunki są spełnione,

- pozwolenia na przemieszczanie, pod urzędową kontrolą, do stref, gdzie nie stanowią dodatkowego zagrożenia,

- pozwolenia na przemieszczanie, pod urzędową kontrolą, do miejsc przetwórstwa przemysłowego,

- zniszczenia.

Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 mogą być przyjęte przepisy wykonawcze dotyczące:

- warunków, zgodnie z którymi powinien być przyjęty lub nie jeden lub kilka środków określonych w akapicie pierwszym,

- szczególnego charakteru i warunków dotyczących tych środków.

4. W zakresie stosowania ust. 1 działalność producenta zostaje, w całości lub w części, zawieszona, aż do czasu, gdy zostanie stwierdzone, że nie ma już zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych. W okresie zawieszenia działalności producenta nie stosuje się art. 10.

5. Jeżeli na podstawie urzędowego badania przeprowadzonego zgodnie z art. 6 ust. 6 stwierdzono, że produkty określone w art. 6 ust. 6 nie są wolne od organizmów szkodliwych wymienionych w załącznikach I i II, przepisy ust. 2, 3 i 4 niniejszego artykułu stosuje się mutatis mutandis.

Artykuł 12

1. Państwa Członkowskie nie wymagają żadnych dodatkowych oświadczeń w sprawie świadectw fitosanitarnych określonych w art. 7, 8 lub 9.

2. Jeżeli stwierdzono, że część przesyłki roślin, produktów roślinnych lub innych produktów jest zakażona przez organizmy szkodliwe wymienione w załącznikach I i II, wprowadzenie pozostałej części nie jest zabronione, pod warunkiem że nie ma podejrzeń, że część ta została zakażona i jeżeli wydaje się, że rozprzestrzenienie się organizmów szkodliwych nie jest możliwe.

3. Państwa Członkowskie ustanawiają, że świadectwa fitosanitarne lub świadectwa fitosanitarne dalszej wysyłki wydawane przy wprowadzaniu na ich terytorium roślin, produktów roślinnych lub innych produktów opatrzone są pieczęcią wejścia właściwego organu, na której widnieje przynajmniej jego nazwa i data wejścia.

4. Państwa Członkowskie zapewniają, aby ich organizacje ochrony roślin informowały odpowiednie służby Państwa Członkowskiego, z którego dokonywane jest dalsze przekazanie, o wszystkich przypadkach przejęcia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przywiezionych z tego Państwa Członkowskiego ze względu na obowiązujące zakazy lub ograniczenia fitosanitarne. Informacja ta nie wpływa na środki, których podjęcie wymienione powyżej organizacje ochrony roślin mogą uznać za konieczne w odniesieniu do przejętej przesyłki i są przekazywane tak szybko jak to możliwe, aby dana organizacja ochrony roślin mogła zbadać sytuację, w szczególności pod względem podjęcia niezbędnych działań dla zapobieżenia dalszym, podobnym wypadkom oraz, o ile zaistnieje taka potrzeba i w miarę możliwości, podjęcia w odniesieniu do zajętej przesyłki środków adekwatnych do stopnia zagrożenia w danym przypadku. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 może zostać ustanowiony znormalizowany system informacyjny.

5. Z mocą od dnia 1 stycznia 1993 r. Państwa Członkowskie organizują urzędowe kontrole w celu zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszej dyrektywy, w szczególności art. 10 ust. 2. Kontrole te przeprowadzane będą wyrywkowo i bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na pochodzenie roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz zgodnie z następującymi przepisami:

- okazjonalne kontrole w każdym terminie i w każdym miejscu, gdzie przemieszczane są rośliny, produkty roślinne lub inne produkty,

- okazjonalne kontrole w miejscach, gdzie rośliny, produkty roślinne lub inne produkty są uprawiane, produkowane, przechowywane lub oferowane na sprzedaż, jak również w miejscach, w których prowadzą działalność kupujący,

- okazjonalne kontrole, w tym samym czasie, co każda inna kontrola dokumentów przeprowadzana z powodów innych niż fitosanitarne.

Kontrole powinny być przeprowadzane regularnie w miejscach prowadzenia działalności wpisanych do urzędowego rejestru zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 13 ust. 8 i mogą być przeprowadzane regularnie w miejscach prowadzenia działalności wymienionych w urzędowym rejestrze zgodnie z art. 6 ust. 6.

Kontrole mogą być selektywne, jeżeli uzyskane informacje skłaniają do przypuszczeń, że nie przestrzegano jednego lub więcej przepisów niniejszej dyrektywy.

6. Osoby nabywające w celach handlowych rośliny, produkty roślinne lub inne produkty powinny przechowywać, jako końcowi użytkownicy zawodowo zajmujący się produkcją roślinną, ich paszporty roślin przez okres co najmniej jednego roku i wpisywać dotyczące ich informacje do ich rejestrów.

Kontrolerzy mają dostęp do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów na każdym etapie produkcji i obrotu. Upoważnieni są do prowadzenia wszelkich niezbędnych postępowań w ramach omawianych urzędowych kontroli, włączając kontrole dotyczące paszportów roślin i rejestrów.

7. Przy przeprowadzaniu urzędowych kontroli Państwa Członkowskie mogą być wspierane przez ekspertów określonych w art. 21.

8. Jeżeli w wyniku urzędowych kontroli przeprowadzanych zgodnie z ust. 5 i 6 stwierdzi się, że rośliny, produkty roślinne lub inne produkty stwarzają zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, zgodnie z art. 11 ust. 3 stosuje się wobec nich środki urzędowe.

Artykuł 13

1. Państwa Członkowskie, co najmniej w odniesieniu do wprowadzania na ich terytorium roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów pochodzących z państw trzecich wymienionych w załączniku V część B, ustanawiają, że:

a) przeprowadzane są drobiazgowe urzędowe kontroleroślin, produktów roślinnych lub innych produktów oraz ich opakowań, całościowe lub reprezentatywnej próbki i, w zależności od potrzeb, obowiązek przeprowadzania dokładnej kontroli pojazdów używanych do ich transportu, w celu upewnienia się, na tyle na ile jest to możliwe, że:

- nie są zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w załączniku I część A,

- w przypadku roślin i produktów roślinnych wymienionych w załączniku II część A nie są one zakażone przez organizmy szkodliwe wymienione w tej części załącznika,

- w przypadku roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w załączniku IV część A spełniają one szczególne wymogi wymienione w tej części załącznika;

b) towarzyszą im świadectwa określone w art. 7 lub 8 oraz że świadectwo fitosanitarne nie może być wystawione wcześniej niż 14 dni przed dniem opuszczenia przez rośliny, produkty roślinne lub inne produkty państwa wysyłającego. Świadectwa określone w art. 7 lub 8 powinny zawierać informacje zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do IPPC zmieniona dnia 21 listopada 1979 r., niezależnie od jego formy, oraz powinny być wydawane przez organy upoważnione do tego na mocy IPPC lub, w przypadku państw niebędących stronami konwencji, na podstawie krajowych ustaw lub rozporządzeń. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 można ustalić wykazy organów upoważnionych przez różne państwa trzecie do wydawania świadectw.

W drodze odstępstwa od przepisów akapitu pierwszego świadectwo fitosanitarne wydane zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku do IPPC w swojej wersji oryginalnej może być wykorzystywane w okresie przejściowym. Data upływu tego okresu może zostać określona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17.

2. Przepisy ust. 1 niniejszego artykułu stosuje się w przypadkach określonych w art. 6 ust. 4 i art. 7 ust. 3.

3. Państwa Członkowskie mogą również wprowadzić obowiązek przeprowadzania urzędowej kontroli przesyłek z państw trzecich, które zgodnie ze zgłoszeniem nie zawierają roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w załączniku V część B, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że nastąpiło naruszenie obowiązujących w tej materii zasad.

Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17:

- mogą zostać określone przypadki, w których należy przeprowadzać takie kontrole,

- mogą zostać określone sposoby przeprowadzania takich kontroli.

Jeżeli po zakończeniu kontroli pozostają wątpliwości co do tożsamości przesyłki, w szczególności dotyczące gatunku, rodzaju lub pochodzenia, uznaje się, że w przesyłce znajdują się rośliny, produkty roślinne lub inne produkty wymienione w załączniku V część B.

4. Z zastrzeżeniem, że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych:

- ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się, w przypadku gdy rośliny, produkty roślinne lub inne produkty są przewożone bezpośrednio z jednego do drugiego miejsca we Wspólnocie przez terytorium państwa trzeciego,

- ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu i art. 4 ust. 1 nie stosuje się w przypadku tranzytu przez Wspólnotę,

- ustępów 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się w przypadku przemieszczania niewielkich ilości roślin produktów roślinnych, artykułów żywnościowych lub paszy zwierzęcej, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez ich właściciela lub odbiorcę do celów nieprzemysłowych i niehandlowych lub zużycia w trakcie transportu.

5. Zgodnie z warunkami, które zostają określone stosownie do procedury przewidzianej w art. 18, przepisów ust. 1 i 2 niniejszego artykułu nie stosuje się do badań i do celów naukowych oraz prac prowadzonych na selekcji odmianowej.

6. Pod warunkiem że nie istnieje zagrożenie rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych, Państwo Członkowskie zapewnia, że przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w pojedynczych szczególnych przypadkach do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, które są uprawiane, wytwarzane lub wykorzystywane w jego bezpośredniej strefie przygranicznej z państwem trzecim i wprowadzanych do tego Państwa Członkowskiego w celu przetworzenia w pobliskich miejscowościach w strefie przygranicznej jego terytorium.

W przypadku korzystania z takiego odstępstwa Państwo Członkowskie określa miejsce oraz imię i nazwisko zajmującej się tym osoby. Dane te, regularnie aktualizowane, dostępne są Komisji.

Roślinom, produktom roślinnym i innym przedmiotom będącym przedmiotem odstępstwa na mocy pierwszego akapitu towarzyszą dokumenty potwierdzające miejsce w danym państwie trzecim, z którego te rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty pochodzą.

7. Można uzgodnić w drodze uzgodnień o charakterze technicznym zawartych między Komisją a właściwymi organami niektórych państw trzecich i zatwierdzonych zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, że działania związane z kontrolami określonymi w ust. 1 lit. a) niniejszego artykułu mogą być również przeprowadzane z upoważnienia Komisji i zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 21 w danym państwie trzecim, we współpracy z urzędową organizacją ochrony roślin tego państwa.

8. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. ust. 1 lit. a) stosuje się, w przypadku przesyłki skierowanej do strefy chronionej, do organizmów szkodliwych oraz do wymogów szczególnych wymienionych odpowiednio w części B załączników I, II, IV. Z mocą od tego samego dnia ust. 1 stosuje się przy pierwszym wprowadzeniu do Wspólnoty danych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, z zastrzeżeniem szczególnych umów zawartych w tej materii między Wspólnotą a niektórymi państwami trzecimi.

Państwa Członkowskie zapewniają obowiązek wpisu do urzędowego rejestru importerów, niezależnie od tego, czy są producentami, zgodnie z art. 6 ust. 5 mutatis mutandis.

Kontrole, w przypadku kontroli dokumentów lub tożsamości, oraz kontrole zmierzające do zapewnienia przestrzegania przepisów art. 4 powinny być przeprowadzane w tym samym czasie i miejscu co inne administracyjne formalności dotyczące przywozu, włączając formalności celne.

W przypadku kontroli fitosanitarnych przeprowadzane są one w miejscach, w których przeprowadzane są kontrole określone w akapicie trzecim lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Właściwe władze Państw Członkowskich przekazują Komisji oraz pozostałym Państwom Członkowskim wykaz punktów wejścia. Jednakże w tych szczególnych przypadkach kontrole fitosanitarne mogą być przeprowadzane w miejscu przeznaczenia, w przypadku gdy transport roślin, produktów roślinnych lub innych produktów został w szczególny sposób zabezpieczony. Przepisy wykonawcze, które mogą określać podstawowe warunki, są przyjmowane zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18. Kontrole fitosanitarne stanowią integralną część formalności określonych w akapicie trzecim.

Państwa Członkowskie mogą wprowadzać odstępstwa od przepisów niniejszego artykułu tylko na mocy warunków określonych w ramach uzgodnień o charakterze technicznym określonych w ust. 7.

9. Przewiduje się finansową pomoc Wspólnoty dla Państw Członkowskich w celu wzmocnienia infrastruktury kontroli fitosanitarnej, o ile kontrola ta przeprowadzana jest zgodnie z ust. 8 akapit czwarty.

Celem tej pomocy jest poprawa na punktach kontroli, innych niż znajdujące się w miejscu przeznaczenia, stanu wyposażenia i urządzeń niezbędnych do przeprowadzania kontroli i badań i, w razie konieczności, stosowania środków przewidzianych w ust. 11, ponad poziom już osiągnięty dzięki przestrzeganiu podstawowych warunków określonych w przepisach wykonawczych zgodnie z ust. 8 akapit czwarty.

Komisja przedstawia wnioski włączenia stosownych środków do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

W granicach dostępnych środków przeznaczonych na te cele udział Komisji pokrywa 50 % wydatków dotyczących bezpośrednio poprawy wyposażenia i urządzeń.

Szczegółowe zasady określa się w rozporządzeniu wykonawczym, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18.

Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej Wspólnoty i jej kwocie podejmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych przez zainteresowane Państwo Członkowskie i, w zależności od przypadku, wyników postępowań przeprowadzonych z upoważnienia Komisji przez ekspertów, określonych w art. 21 oraz w zależności od dostępnych na te cele środków.

10. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r. przepisy art. 10 ust. 1 i 3 stosuje się w ten sam sposób do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów określonych w ust. 1 niniejszego artykułu, o ile są one wymienione w załączniku V część A, i jeżeli wyniki kontroli przewidzianej w ust. 8 wykazały, że warunki określone w ust. 1 są spełnione.

11. Z mocą od dnia 1 czerwca 1993 r., jeżeli na podstawie wyników kontroli przewidzianych w ust. 8 nie stwierdzono, że warunki określone w ust. 1 są spełnione, niezwłocznie powinien zostać zastosowany jeden lub kilka z następujących urzędowych środków:

- odpowiednie zabiegi, jeżeli stwierdzi się, że w wyniku tych zabiegów warunki zostaną spełnione,

- usunięcie zakażonej/zaatakowanej partii,

- zarządzenie kwarantanny do chwili poznania wyników urzędowych badań lub testów,

- odmowa pozwolenia wysłania produktów do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza Wspólnotą,

- zniszczenie.

Przepis art. 11 ust. 3 akapit drugi stosuje się mutatis mutandis.

W przypadku usunięcia określonego w akapicie pierwszym tiret drugie lub odmowy określonej w akapicie pierwszym tiret czwarte Państwa Członkowskie wprowadzają obowiązek unieważniania przez odpowiednie odpowiedzialne organy urzędowe świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych dalszej wysyłki wystawianych przy zgłaszaniu roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przy wprowadzeniu na ich terytorium. W przypadku unieważnienia wspomniane organy umieszczają na pierwszej stronie dokumentu, w widoczny sposób, trójkątną czerwoną pieczęć z napisem "świadectwo unieważnione" oraz wskazującą co najmniej nazwę organu i datę odmowy. Napis ten powinien być wykonany drukowanymi literami w co najmniej jednym z języków urzędowych Wspólnoty.

Artykuł 14

Rada, działając na wniosek Komisji, przyjmuje wszelkie zmiany, które mają być wprowadzone do załączników.

Jednakże poniższe zmiany przyjmowane są zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17:

a) dodatkowe pozycje w załączniku III dotyczące niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów pochodzących z określonych państw trzecich, pod warunkiem że:

i) pozycje te są wprowadzane na wniosek Państwa Członkowskiego, w którym obowiązują już specjalne zakazy dotyczące wprowadzania tych produktów z państw trzecich;

ii) organizmy szkodliwe występujące w państwie pochodzenia stwarzają zagrożenie fitosanitarne w całej Wspólnocie lub jej części; i

iii) ich ewentualna obecność w danych produktach nie może zostać skutecznie wykryta w chwili ich wprowadzania;

b) dodatkowe pozycje w pozostałych załącznikach dotyczące niektórych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów pochodzących z określonych państw trzecich, pod warunkiem że:

i) pozycje te są wprowadzane na wniosek Państwa Członkowskiego, w którym obowiązują już zakazy lub ograniczenia dotyczące wprowadzania tych produktów z państw trzecich; i

ii) organizmy szkodliwe występujące w państwie pochodzenia stwarzają w całej Wspólnocie lub jej części zagrożenie fitosanitarne dla niektórych upraw, w którym to przypadku nie można przewidzieć skali możliwych szkód;

c) każda zmiana w części B załączników, w porozumieniu z zainteresowanym Państwem Członkowskim;

d) każda inna zmiana w załącznikach dokonywana w świetle postępów wiedzy naukowej i technicznej.

Artykuł 15

1. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 lub w przypadkach nie cierpiących zwłoki zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 19 Państwa Członkowskie mogą być na wniosek upoważnione do odstępstw od:

- artykułu 4 ust. 1 i 2 w odniesieniu do załącznika III część A i B, z zastrzeżeniem przepisów art. 4 ust. 5, oraz od art. 5 ust. 1 i 2 i art. 13 ust. 1 lit. a) tiret trzecie w odniesieniu do wymogów określonych w załączniku IV część A sekcja I i w załączniku IV część B,

- artykułu 7 ust. 2 i art. 13 ust. 1 lit. b) w przypadku drewna, jeżeli przedstawione zostaną równoważne zabezpieczenia,

pod warunkiem że ustalono, iż zagrożeniu rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych zapobiega co najmniej jeden z następujących czynników:

- pochodzenie roślin lub produktów roślinnych,

- poddanie odpowiednim zabiegom,

- zastosowanie szczególnych środków ostrożności przy używaniu roślin i produktów roślinnych.

Zagrożenie ocenia się na podstawie dostępnych danych naukowych i technicznych; jeżeli informacje te okażą się niewystarczające, należy je uzupełnić w drodze dodatkowych badań lub, w zależności od przypadku, postępowań przeprowadzanych z upoważnienia Komisji i zgodnie ze stosownymi przepisami art. 21 w państwie pochodzenia danych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów.

Każde upoważnienie stosuje się pojedynczo do całego lub części terytorium Wspólnoty na mocy warunków, które uwzględniają zagrożenie rozprzestrzenienia przez dany produkt organizmów szkodliwych w strefach chronionych lub w niektórych regionach uwzględniających zróżnicowanie warunków rolnych i ekologicznych. W takich przypadkach zainteresowane Państwa Członkowskie zwolnione są wyraźnie z niektórych obowiązków wynikających z powyższych przepisów w decyzji zawierającej upoważnienie.

Zagrożenie ocenia się na podstawie dostępnych danych naukowych i technicznych. Jeżeli informacje te okażą się niewystarczające, należy je uzupełnić w drodze dodatkowych badań lub, w zależności od przypadku, postępowań przeprowadzanych przez Komisję w państwie pochodzenia danych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów.

2. W przypadku odstępstw przewidzianych w ust. 1 wymagane jest urzędowe oświadczenie, że warunki zastosowania odstępstwa są spełnione w każdym poszczególnym przypadku.

3. Państwa Członkowskie informują Komisję o odstępstwach, które zastosowały zgodnie z ust. 1. Każdego roku Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie o tych powiadomieniach.

Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 17 Państwa Członkowskie mogą być zwolnione z obowiązku informowania.

Artykuł 16

1. Każde Państwo Członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o obecności na swoim terytorium wszystkich organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część A sekcja I lub w załączniku II części A sekcja I lub o pojawieniu się na części jego terytorium, w której do tej pory nie występowały, organizmów szkodliwych wymienionych w załączniku I część A sekcja II lub w części B tego załącznika, bądź w załączniku II część A sekcja II lub w części B tego załącznika.

Państwo Członkowskie podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zwalczenia lub, jeżeli nie jest to możliwe, powstrzymania rozprzestrzeniania się danych organizmów szkodliwych. O podjętych działaniach informuje Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie.

2. Każde Państwo Członkowskie niezwłocznie informuje Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie o faktycznym lub podejrzewanym pojawieniu się organizmów szkodliwych niewymienionych w załączniku I lub załączniku II, których obecność wcześniej nie była stwierdzona na jego terytorium. Państwo to informuje również Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o środkach ochronnych, które podjęło lub które zamierza podjąć. Środki te powinny, między innymi, zapobiegać zagrożeniu rozprzestrzenienia się danych organizmów szkodliwych na terytorium pozostałych Państw Członkowskich.

W odniesieniu do przesyłek roślin, produktów roślinnych lub innych produktów z państw trzecich, które uważane są za stwarzające zagrożenie wprowadzenia lub rozprzestrzenienia organizmów szkodliwych określonych w ust. 1 i w akapicie pierwszym tego ustępu, zainteresowane Państwo Członkowskie niezwłocznie podejmuje środki niezbędne do ochrony obszaru Wspólnoty przed tym niebezpieczeństwem i informuje o tym Komisję oraz pozostałe Państwa Członkowskie.

Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi, że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo, inne niż to określone w akapicie drugim, niezwłocznie informuje Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o środkach, jakie przewiduje przyjąć. Jeżeli stwierdzi, że środki te nie zostały przyjęte w odpowiednim czasie, aby nie dopuścić do wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych na jego terytorium, może tymczasowo podjąć jakiekolwiek dodatkowe środki, które uzna za konieczne, do czasu przyjęcia przez Komisję środków zgodnie z ust. 3.

Do dnia 31 grudnia 1992 r. Komisja przedstawia Radzie raport dotyczący stosowania tego przepisu razem z ewentualnymi wnioskami.

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Komisja, tak szybko jak jest to możliwe, bada sytuację w ramach Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin. Mogą zostać przeprowadzone z upoważnienia Komisji kontrole na miejscu, zgodnie z odpowiednimi przepisami art. 21. Mogą zostać przyjęte konieczne środki, łącznie ze środkami, na podstawie których podejmowane są decyzje, czy należy uchylić lub zmienić środki przyjęte przez Państwa Członkowskie, na mocy procedury ustanowionej w art. 19. Komisja śledzi rozwój sytuacji i, z zastosowaniem tej samej procedury, zmienia lub uchyla wspomniane środki w zależności od rozwoju sytuacji. Do czasu przyjęcia środków na mocy przytoczonej procedury Państwo Członkowskie może kontynuować stosowanie środków, które przyjęło.

4. Szczegółowe zasady stosowania ust. 1 i 2 przyjmuje się, w miarę potrzebyy, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18.

Artykuł 17

1. W przypadkach, w których procedura przewidziana w niniejszym artykule ma być zastosowana, przewodniczący Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin, zwanego dalej "Komitetem", przekazuje niezwłocznie, z jego inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego, sprawę Komitetowi.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które mają być przyjęte. Komitet wydaje opinię dotyczącą projektu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego z uwzględnieniem pilności sprawy. Opinia wydawana jest większością ustanowioną w art. 205 ust. 2 Traktatu dla decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie waży się w sposób określony w wyżej wymienionym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. W przypadku gdy środki są zgodne z opinią Komitetu, Komisja przyjmuje je i niezwłocznie wprowadza w życie. Jeżeli przewidywane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub jeżeli opinia nie została wydana, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie wnioski dotyczące środków, które mają być podjęte. Rada przyjmuje środki kwalifikowaną większością głosów.

Jeżeli Rada nie przyjęła środków w terminie trzech miesięcy od dnia, w której sprawa została jej przedstawiona, Komisja przyjmuje proponowane środki i niezwłocznie wprowadza je w życie, z wyjątkiem gdy Rada odrzuciła wspomniane środki zwykłą większością głosów.

Artykuł 18

1. W przypadkach, w których procedura przewidziana w niniejszym artykule ma być zastosowana, przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego, przekazuje niezwłocznie sprawę Komitetowi.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które mają być przyjęte. Komitet wydaje opinię dotyczącą projektu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego z uwzględnieniem pilności sprawy. Opinia wydawana jest większością ustanowioną w art. 205 ust. 2 Traktatu dla decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie waży się w sposób określony w wyżej wymienionym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. W przypadku gdy środki są zgodne z opinią Komitetu, Komisja przyjmuje je i niezwłocznie wprowadza w życie. Jeżeli przewidywane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub jeżeli opinia nie została wydana, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie wnioski dotyczące środków, które mają być podjęte. Rada przyjmuje środki kwalifikowaną większością głosów.

Jeżeli Rada nie przyjęła środków w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym sprawa została jej przedstawiona, Komisja przyjmuje proponowane środki.

Artykuł 19

1. W przypadkach, w których procedura przewidziana w niniejszym artykule ma być zastosowana, przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek Państwa Członkowskiego, przekazuje niezwłocznie sprawę Komitetowi.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które mają być przyjęte. Komitet wydaje opinię dotyczącą projektu w terminie dwóch dni. Opinia wydawana jest większością ustanowioną w art. 205 ust. 2 Traktatu dla decyzji, które Rada jest zobowiązana podjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w Komitecie waży się w sposób określony w wyżej wymienionym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. W przypadku gdy środki są zgodne z opinią Komitetu, Komisja przyjmuje je i niezwłocznie wprowadza w życie. Jeżeli przewidywane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub jeżeli opinia nie została wydana, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie wnioski dotyczące środków, które mają być podjęte. Rada przyjmuje środki kwalifikowaną większością głosów.

Jeżeli Rada nie przyjęła środków w terminie 15 dni od dnia, w którym sprawa została jej przedstawiona, Komisja przyjmuje proponowane środki i niezwłocznie wprowadza je w życie, z wyjątkiem przypadku gdy Rada odrzuciła omawiane środki zwykłą większością głosów.

Artykuł 20

1. Niniejsza dyrektywa nie narusza w żaden sposób wspólnotowych przepisów dotyczących wymogów fitosanitarnych roślin i produktów roślinnych, z wyjątkiem przypadków gdy przewiduje lub wyraźnie dopuszcza stosowanie bardziej rygorystycznych wymogów w tej materii.

2. Zmiany niniejszej dyrektywy niezbędne do zapewnienia spójności z przepisami wspólnotowymi, określonymi w ust. 1, przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18.

3. W celu wprowadzenia na swoje terytorium roślin lub produktów roślinnych, w szczególności wymienionych w załączniku VI, oraz ich opakowań i pojazdów używanych do ich transportu, Państwa Członkowskie mogą podjąć specjalne środki fitosanitarne przeciwko organizmom szkodliwym, które atakują głównie rośliny lub produkty roślinne podczas ich przechowywania.

Artykuł 21

1. W celu zapewnienia właściwego i jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy oraz z zastrzeżeniem kontroli przeprowadzanych z upoważnienia Państw Członkowskich Komisja może ze swojego upoważnieniazlecić ekspertom przeprowadzenie kontroli zadań wymienionych w ust. 3, na miejscu lub nie, zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.

W przypadku gdy kontrole te przeprowadzane są w Państwie Członkowskim, powinny być przeprowadzane we współpracy z urzędowym organem ochrony roślin tego Państwa Członkowskiego, zgodnie z ust. 4 i 5 oraz zgodnie z procedurą określoną w ust. 7.

2. Eksperci określeni w ust. 1 mogą być:

- zatrudnieni przez Komisję,

- zatrudnieni przez Państwa Członkowskie i do dyspozycji Komisji przez pewien czas lub ad hoc.

Powinni oni posiadać, co najmniej w jednym Państwie Członkowskim, kwalifikacje wymagane od osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie i nadzorowanie urzędowych kontroli fitosanitarnych.

3. Kontrole określone w ust. 1 mogą być przeprowadzane w odniesieniu do następujących zadań:

- nadzorowanie badań stosownie do art. 6,

- nadzorowanie lub, w ramach przepisów ustanowionych w akapicie piątym niniejszego ustępu, wykonywanie we współpracy z Państwami Członkowskimi kontroli stosownie do art. 13 ust. 1,

- prowadzenie działalności określonej w uzgodnieniach o charakterze technicznym określonych w art. 13 ust. 7,

- prowadzenie postępowań określonych w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 3,

- wspieranie Komisji w sprawach określonych w ust. 6,

- wykonywanie wszystkich innych, wyznaczonych przez Radę stanowiącą kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, obowiązków ekspertów.

4. W celu wypełnienia zadań wymienionych w ust. 3 eksperci określeni w ust. 1 mogą:

- odwiedzać szkółki, gospodarstwa i inne miejsca, w których rośliny, produkty roślinne lub inne produkty są lub były uprawiane, produkowane, przetwarzane lub przechowywane,

- odwiedzać miejsca, w których przeprowadza się badania określone w art. 6 lub kontrole określone w art. 13,

- konsultować się z urzędnikami urzędowych organów ochrony roślin Państw Członkowskich,

- towarzyszyć krajowym inspektorom Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu działań mających na celu wykonanie niniejszej dyrektywy.

5. W ramach współpracy wymienionej w ust. 1 akapit drugi urzędowy organ ochrony roślin danego Państwa Członkowskiego powinien zostać poinformowany, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zadaniu, aby umożliwić dokonanie niezbędnych ustaleń.

Państwa Członkowskie podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że realizacja celów i skuteczność kontroli nie są zagrożone. Powinny zapewnić, aby biegli mogli bez przeszkód wykonywać swoje zadania, i podejmują wszelkie uzasadnione kroki w celu udostępnienia im, na ich wniosek, dostępnego niezbędnego wyposażenia, łącznie ze sprzętem i personelem laboratoryjnym. Komisja zapewnia zwrot kosztów wynikających z takich wniosków, w granicach dostępnych środków, które zostały przeznaczone na ten cel w budżecie ogólnym Unii Europejskiej.

We wszystkich przypadkach, w których wymagają tego przepisy krajowe, biegli powinni posiadać odpowiednie umocowanie urzędowej organizacji fitosanitarnej zainteresowanego Państwa Członkowskiego i przestrzegać zasad i procedur, które obowiązują urzędników tego Państwa Członkowskiego.

Jeżeli zadanie polega na nadzorowaniu badań określonych w art. 6, nadzorowaniu kontroli określonych w art. 13 ust. 1 lub prowadzeniu postępowań określonych w art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 3, żadne decyzje nie mogą być podejmowane na miejscu. Biegli przedstawiają Komisji sprawozdanie ze swojej działalności oraz swoje uwagi.

Jeżeli zadanie polega na przeprowadzaniu kontroli określonych w art. 13 ust. 1, kontrole te powinny być włączone do ustalonego programu kontroli i być zgodne z zasadami postępowania ustanowionymi przez zainteresowane Państwo Członkowskie; jednakże w przypadku wspólnej kontroli zainteresowane Państwo Członkowskie zezwala na wprowadzenie przesyłki do Wspólnoty tylko, jeżeli organizacja ochrony roślin tego państwa i Komisja wyrażą na to zgodę. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 warunek ten może zostać rozszerzony na inne niepodlegające odwołaniu wymogi stosowane do przesyłek przed ich wprowadzeniem do Wspólnoty, jeżeli doświadczenie pokazuje, że takie rozszerzenie jest konieczne. W przypadku różnicy zdań między biegłymi Wspólnoty a inspektorem krajowym zainteresowane Państwo Członkowskie w oczekiwaniu na ostateczną decyzję podejmuje niezbędne środki o charakterze tymczasowym.

We wszystkich przypadkach krajowe przepisy postępowania karnego i sankcji administracyjnych stosuje się zgodnie ze zwykłymi procedurami. Jeżeli biegli nabiorą uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów niniejszej dyrektywy, informują o tym właściwe władze zainteresowanego Państwa Członkowskiego.

6. Komisja:

- tworzy sieć do celów powiadamiania o pojawieniu się organizmów szkodliwych,

- przygotowuje zalecenia w celu opracowania wytycznych dla biegłych i inspektorów krajowych dotyczących wykonywanych przez nich zadań.

W celu wsparcia Komisji w wykonaniu drugiego z zadań Państwa Członkowskie informują Komisję o obowiązujących procedurach krajowych kontroli fitosanitarnych.

7. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 Komisja przyjmuje szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu, łącznie z zasadami współpracy, przytoczonymi w ust. 1 akapit drugi.

8. Komisja przedstawia Radzie, nie później niż do dnia 31 grudnia 1994 r., raport z doświadczeń zdobytych w związku ze stosowaniem przepisów niniejszego artykułu. Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, przyjmuje środki niezbędne do zmiany tych przepisów w świetle zdobytych doświadczeń.

Artykuł 22

W przypadku pojawienia się lub podejrzeń pojawienia się organizmów szkodliwych w wyniku ich wprowadzenia lub rozprzestrzenienia się we Wspólnocie Państwa Członkowskie mogą otrzymać pomoc finansową od Wspólnoty na mocy "kontroli fitosanitarnej", zgodnie z art. 23 i 24, na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z niezbędnymi środkami, które zostały podjęte lub mają być podjęte w celu zwalczenia organizmów szkodliwych, aby je wytępić lub, jeżeli nie jest to możliwe, powstrzymać ich rozprzestrzenienie się. Komisja przedstawia wniosek dotyczący włączenia stosownych środków do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Artykuł 23

1. Zainteresowane Państwo Członkowskie może uzyskać, po przedstawieniu wniosku, pomoc finansową Wspólnoty, określoną w art. 22, jeżeli stwierdzono, że dany organizm szkodliwy, wymieniony lub nie w załącznikach I i II:

- był przedmiotem powiadomienia, zgodnie z art. 16 ust. 1 lub art. 16 ust. 2 akapit pierwszy, i

- stwarza w całej Wspólnocie lub jej części bezpośrednie zagrożenie z powodu swojego pojawienia się na obszarze, w którym do tej pory nie występował lub w którym został wytępiony, lub był tępiony, oraz

- został wprowadzony do tego obszaru z państwa trzeciego lub innej części Wspólnoty z przesyłką roślin, produktów roślinnych lub innych produktów.

2. Niezbędne środki w rozumieniu art. 22 obejmują:

a) zniszczenie, dezynfekcję, dezynsekcję, sterylizację, czyszczenie lub jakiekolwiek inne zabiegi dokonywane urzędowo lub na urzędowy wniosek w odniesieniu do:

i) roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów będących częścią przesyłki lub przesyłek, z którymi wprowadzone zostały na dany obszar organizmy szkodliwe i które uznano za zakażone lub zagrożone zakażeniem;

ii) roślin, produktów roślinnych lub innych produktów, które zostały uznane za zakażone lub zagrożone zakażeniem przez wprowadzone organizmy szkodliwe, które zostały wyhodowane z roślin z danej przesyłki lub przesyłek, pochodzą z roślin z danej przesyłki bądź przesyłek, lub które znajdowały się w pobliżu roślin, produktów roślinnych lub innych produktów z tej przesyłki bądź roślin, które zostały z nich wyhodowane;

iii) substratów upraw i terenów, które uznano za zakażone lub zagrożone zakażeniem przez dane organizmy szkodliwe;

iv) materiałów służących do produkcji, pakowania i przechowywania, pomieszczeń magazynowych lub pomieszczeń, w których produkty te są pakowane, oraz środków transportu, które miały styczność z wszystkimi lub częścią roślin, produktów roślinnych lub innych określonych powyżej produktów;

b) kontrole lub testy przeprowadzane urzędowo lub na urzędowy wniosek w celu sprawdzenia występowania lub skali zakażenia, spowodowanego przez wprowadzone organizmy szkodliwe;

c) zakazy lub ograniczenia dotyczące użycia substratów upraw, obszarów uprawnych lub pomieszczeń, jak również roślin, produktów roślinnych lub innych produktów, innych niż materiały pochodzące z danej przesyłki lub przesyłek lub te, które zostały z nich wyhodowane, w przypadku gdy wynikają z urzędowych decyzji podjętych w związku z zagrożeniem fitosanitarnym dotyczącym wprowadzonych organizmów szkodliwych.

3. Opłaty realizowane ze środków publicznych przeznaczone na:

- pokrycie wszystkich lub części kosztów środków określonych w ust. 2 lit. a) i b), z wyjątkiem dotyczących stałych wydatków bieżących na funkcjonowanie danego odpowiedzialnego organu urzędowego, lub

- pokrycie wszystkich lub części strat finansowych, innych niż utrata wpływów wynikających bezpośrednio z jednego lub kilku środków określonych w ust. 2 lit. c),

uważa się za wydatki bezpośrednio związane z niezbędnymi środkami określonymi w ust. 2.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego tiret drugie rozporządzenie wykonawcze może określić, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, przypadki, w których pokrycie straty zyskówtraktowane jest jako wydatek bezpośrednio związany z niezbędnymi środkami, z zastrzeżeniem warunków określonych w tym celu w ust. 5, jak również ograniczeń czasowych stosowanych w takich wypadkach, przy czym maksymalny termin wynosi trzy lata.

4. W celu uzyskania pomocy finansowej ze Wspólnoty i z zastrzeżeniem art. 16 zainteresowane Państwo Członkowskie składa wniosek Komisji, najpóźniej do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wykryto pojawienie się organizmów szkodliwych, i niezwłocznie informuje Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o:

- danych dotyczących powiadomienia, przewidzianych w ust. 1 tiret pierwsze,

- rodzaju i skali pojawienia się organizmów szkodliwych określonych w art. 22 oraz kiedy, gdzie i jak zostały wykryte,

- tożsamości przesyłki określonej w ust. 1 tiret trzecie, wraz z którą organizmy szkodliwe zostały wprowadzone,

- niezbędnych środkach, które zostały podjęte lub mają być podjęte, w stosunku do których złożono wniosek o przyznanie pomocy, razem z ich harmonogramem oraz

- uzyskanych wynikach oraz rzeczywistych lub szacunkowych kosztach wydatków poniesionych lub przewidywanych oraz części tych wydatków, które zostały lub będą pokryte ze środków publicznych przeznaczonych przez Państwo Członkowskie na podjęcie niezbędnych środków.

Jeżeli występowanie organizmów szkodliwych zostało wykryte przed dniem 30 stycznia 1997 r., datę tę uznaje się za datę wykrycia w rozumieniu niniejszego ustępu i ust. 5, z zastrzeżeniem, że rzeczywisty dzień wykrycia nie jest wcześniejszy od dnia 1 stycznia 1995 r. Jednakże przepisu niniejszego nie stosuje się do pokrycia utraty zysków, określonych w ust. 3 akapit drugi, z zastrzeżeniem w wyjątkowych przypadkach, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym określonym w ust. 3, do strat, które nastąpiły później.

5. Z zastrzeżeniem art. 24 decyzja o przyznaniu i kwocie pomocy finansowej Wspólnoty podejmowana jest zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18, na podstawie informacji i dokumentów przedłożonych przez zainteresowane Państwo Członkowskie zgodnie z ust. 4 i, w zależności od przypadku, zgodnie z wynikami postępowań przeprowadzonych z upoważnienia Komisji przez ekspertów określonych w art. 21, zgodnie z art. 16 ust. 3 akapit pierwszy oraz z uwzględnieniem skali zagrożenia, zgodnie z ust. 1 tiret drugie, i w zależności od dostępnych, przeznaczonych na te cele środków.

W granicach dostępnych środków przeznaczonych na te cele pomoc finansowa Wspólnoty obejmuje do 50 %, a w przypadku pokrycia straty zysków określonych w ust. 3 akapit drugi do 25 % wydatków bezpośrednio związanych z niezbędnymi środkami określonymi w ust. 2, pod warunkiem że zostały one podjęte w terminie nieprzekraczającym dwóch lat od dnia wykrycia obecności organizmów szkodliwych, określonych w art. 22, lub zostały zaplanowane na ten okres.

Z zastosowaniem takiej samej procedury powyższy termin może zostać przedłużony, jeżeli analiza danej sytuacji doprowadzi do wniosku, że cel podjętych środków zostanie osiągnięty w dodatkowym rozsądnym terminie. Pomoc finansowa Wspólnoty będzie się zmniejszała w następnych latach kalendarzowych.

Jeżeli Państwo Członkowskie nie jest w stanie, zgodnie z ust. 4 tiret trzecie, dostarczyć wymaganych informacji dotyczących tożsamości przesyłek, wskazuje przypuszczalne źródła pojawienia się organizmów szkodliwych i przyczyny, ze względu na które nie można było zidentyfikować przesyłek. Przyznanie pomocy finansowej może zostać zatwierdzone zgodnie z tą samą procedurą, w zależności od wyników oceny tych informacji.

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego ustępu ustala się w rozporządzeniu wykonawczym zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18.

6. Uwzględniając rozwój sytuacji we Wspólnocie, może zostać, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18 lub 19, podjęta decyzja, że dalsze działania będą prowadzone lub że środki podjęte lub przewidziane przez zainteresowane Państwo Członkowskie będą przedmiotem pewnych wymogów lub dodatkowych warunków, jeżeli okażą się one konieczne do realizacji zamierzonych celów.

Decyzja o przyznaniu udziału finansowego Wspólnoty na takie dalsze działania, wymogi lub warunki podejmowana jest zgodnie z tą samą procedurą. W granicach dostępnych środków przeznaczonych na te cele pomoc finansowa Wspólnoty może obejmować do 50 % wydatków bezpośrednio związanych z danymi dalszymi działaniami, wymogami lub warunkami.

W przypadku gdy głównym celem takich dalszych działań, wymogów lub warunków jest ochrona terytoriów Wspólnoty, innych niż terytorium danego Państwa Członkowskiego, zgodnie z tą samą procedurą, może zostać podjęta decyzja, że przyznana pomoc finansowa Wspólnoty obejmie ponad 50 % wydatków.

Pomoc finansowa Wspólnoty przyznawana jest na pewien okres i zmniejsza się w następnych latach kalendarzowych.

7. Decyzja o przyznaniu pomocy finansowej Wspólnoty pozostaje bez wpływu na roszczenia, które zainteresowane Państwo Członkowskie lub osoby fizyczne mogą zgłaszać wobec osób trzecich, włączając inne Państwa Członkowskie w przypadkach określonych w art. 24 ust. 3, w celu zwrotu wydatków, wyrównania strat lub innych szkód, na mocy przepisów krajowych, prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. Uprawnienia wynikające z tych roszczeń są przedmiotem przeniesienia, dokonanego zgodnie z prawem, na Wspólnotę, z mocą od chwili wypłaty pomocy finansowej przez Wspólnotę, do wysokości, w jakiej te wydatki, straty lub inne szkody są pokrywane z tej pomocy.

8. Pomoc finansowa Wspólnoty może być wypłacana w kilku ratach.

Jeżeli okaże się, że przyznana pomoc finansowa Wspólnoty nie jest już dłużej uzasadniona, stosuje się, co następuje:

Kwota pomocy finansowej Wspólnoty przyznana danemu Państwu Członkowskiemu zgodnie z ust. 5 i 6 może być zmniejszona lub zawieszona, jeżeli na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane Państwo Członkowskie, wyników postępowań prowadzonych z upoważnienia Komisjiprzez ekspertów, określonych w art. 21 lub wyników stosownych badań prowadzonych przez Komisję zgodnie z procedurami analogicznymi do procedur przewidzianych w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych [9], stwierdzono, że:

- zaniechanie wykonania w całości lub w części niezbędnych środków podjętych na mocy ust. 5 lub 6 lub nieprzestrzeganie zasad lub terminów wyznaczonych zgodnie z tymi przepisami lub wymogami celów, które zamierzano osiągnąć, nie jest uzasadnione, lub

- środki nie są już niezbędne, lub

- ujawniona została sytuacja opisana w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

9. Artykuły 8 i 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [10] stosuje się mutatis mutandis.

10. Zainteresowane Państwo Członkowskie zwraca Wspólnocie całość lub część kwot, które zostały mu przekazane w formie pomocy finansowej Wspólnoty przyznanej zgodnie z ust. 5 i 6, jeżeli korzystając ze źródeł wymienionych w ust. 8, stwierdzono, że:

a) niezbędne środki uwzględnione na podstawie ust. 5 lub 6:

a) nie zostały wprowadzone w życie; lub

b) nie zostały wprowadzone w życie w sposób zgodny z zasadami lub terminami określonymi zgodnie z tymi przepisami lub wymogami celów, które zamierzano osiągnąć;

lub

b) wypłacone kwoty wykorzystane zostały na cele inne, niż te, na które przekazano pomoc finansową;

lub

c) ujawniona została sytuacja opisana w art. 39 rozporządzenia (WE) nr 1260/1999.

Uprawnienia określone w ust. 7 zdanie drugie będą przedmiotem przeniesienia, dokonywanego zgodnie z prawem, ponownie na zainteresowane Państwo Członkowskie, z mocą od chwili dokonania zwrotu, w zakresie, w jakim objęte są tym zwrotem.

Odsetki za opóźnienie płatności pobiera się od niezwróconych kwot zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego i ustaleniami przyjętymi przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18.

Artykuł 24

1. W odniesieniu do przyczyn pojawienia się organizmów szkodliwych określonych w art. 22 stosuje się, co następuje:

Komisja sprawdza, czy pojawienie się organizmów szkodliwych na danym obszarze spowodowane było skierowaniem do tego obszaru jednej lub większej liczby przesyłek przenoszących szkodliwe organizmy, i ustala, z którego Państwa Członkowskiego lub kolejnych Państw Członkowskich przybyła ta przesyłka lub przesyłki.

Państwo Członkowskie, z którego pochodzi przesyłka lub przesyłki zawierające organizmy szkodliwe, niezależnie od tego, czy dotyczy to wyżej wymienionego Państwa Członkowskiego, niezwłocznie informuje Komisję na jej wniosek o wszystkich szczegółach dotyczących pochodzenia przesyłki lub przesyłek oraz związanych z tym działaniach administracyjnych, włączając badania, inspekcje i kontrole przewidziane w niniejszej dyrektywie w celu ustalenia, dlaczego temu Państwu Członkowskiemu nie udało się wykryć niezgodności przesyłki lub przesyłek z przepisami niniejszej dyrektywy. Państwo Członkowskie informuje również Komisję na jej wniosek o miejscu przeznaczenia wszystkich pozostałych przesyłek wysłanych z tego samego miejsca pochodzenia w określonym okresie.

W celu uzupełnienia informacji może zostać przeprowadzone postępowanie z upoważnienia Komisji przez ekspertów określonych w art. 21.

2. Informacje zdobyte zgodnie z niniejszymi przepisami lub przepisami art. 16 ust. 3 badane są przez Komitet w celu określenia luk we wspólnotowej legislacji z zakresu ochrony roślin lub jej stosowania oraz środków, które mogą te luki wypełnić.

Informacje określone w ust. 1 wykorzystywane są również w celu ustalenia, zgodnie z Traktatem, czy Państwo Członkowskie, z którego przesyłka lub przesyłki pochodzą, nie wykryło ich niezgodności, co spowodowało pojawienie się organizmów szkodliwych na danym obszarze, ponieważ Państwo Członkowskie nie wypełniło jednego ze swoich obowiązków wynikających z Traktatu lub z przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących w szczególności badań przewidzianych w art. 6 lub kontroli przewidzianych w art. 13 ust 1.

3. W przypadku gdy konkluzje określone w ust. 2 dotyczą Państwa Członkowskiego określonego w art. 23 ust. 1, Wspólnota nie przyznaje mu pomocy finansowej lub, jeżeli pomoc już została przyznana, nie wypłaca środków finansowych, lub, jeżeli środki te zostały już wypłacone, zwraca się je Wspólnocie. W tym ostatnim przypadku stosuje się art. 23 ust. 10 akapit trzeci.

Jeżeli konkluzje określone w ust. 2 odnoszą się do innego Państwa Członkowskiego, stosuje się przepisy prawa wspólnotowego, uwzględniając art. 23 ust. 7 zdanie drugie.

Artykuł 25

W przypadku pomocy finansowej określonej w art. 13 ust. 9 Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, na wniosek Komisji, przyjmuje przepisy dotyczące wyjątkowych przypadków, w których wyższy interes Wspólnoty uzasadnia pomoc wspólnotową, wynoszącą do 70 % wydatków dotyczących bezpośrednio poprawy stanu wyposażenia i urządzeń, w granicach dostępnych środków przeznaczonych na te cele i pod warunkiem że nie wpłynie to na decyzje podjęte zgodnie z art. 23 ust. 5 lub 6.

Artykuł 26

Najpóźniej do dnia 20 stycznia 2002 r. Komisja bada rezultaty stosowania art. 13 ust. 9 oraz art. 22, 23 i 24 i przedstawia Radzie raport razem z ewentualnymi wnioskami zmian.

Artykuł 27

Z zastrzeżeniem obowiązków Państw Członkowskich dotyczących terminów transpozycji i stosowania określonych w załączniku VIII część B dyrektywa 77/93/EWG zmieniona aktami wymienionymi w załączniku VIII część A, traci moc.

Odniesienia do dyrektywy, która utraciła moc, traktowane są tak jak odniesienia do niniejszej dyrektywy i odczytywane są zgodnie z tabelą korelacji w załączniku IX.

Artykuł 28

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie 20. dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 29

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2000 r.

W imieniu Rady

J. Pina Moura

Przewodniczący

[1] Opinia wydana 15 lutego 2000 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[2] Dz.U. C 129 z 27.4.1998, str. 36.

[3] Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 1999/53/WE (Dz.U. L 142 z 5.6.1999, str. 29).

[4] Patrz załącznik VIII część A.

[5] Dz.U. L 171 z 29.6.1991, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2674/1999 (Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 3).

[6] Dz.U. L 171 z 29.6.1991, str. 5.

[7] Dz.U. L 340 z 9.12.1976, str. 25.

[8] Dz.U. L 117 z 8.5.1990, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 97/35/WE (Dz.U. L 169 z 27.6.1997, str. 72).

[9] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.

[10] Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

CZĘŚĆ A ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE JEST ZAKAZANE WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Sekcja I ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WYSTĘPOWANIA NIE STWIERDZONO DOTYCHCZAS W ŻADNEJ CZĘŚCI WSPÓLNOTY I O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY

a) Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

1. Acleris spp. (pozaeuropejski)

2. Amauromyza maculosa (Malloch)

3. Anomala orientalis Waterhouse

4. Anoplophora chinensis (Thompson)

5. Anoplophora malasiaca (Forster)

6. Arrhenodes minutus Drury

7. Bemisia tabaci Genn.(populacja pozaeuropejska), nosiciel wirusów, takich jak:

a) wirus złotej mozaiki fasoli

b) wirus łagodnej pstrości wspięgi

c) wirus zakaźnej żółtaczki sałaty

d) wirus łagodnej choroby tigré papryki

e) wirus kędzierzawki liści dyni

f) wirus mozaiki wilczomlecza

g) wirus z Florydy choroby pomidora

8. Cicadellidae (pozaeuropejskie) znane jako nosiciele choroby Pierce’a (wywoływanej przez Xylella fastidiosa), takie jak:

a) Cacneocephala fulgida Nottingham

b) Draeculacephala minerva Ball

c) Graphocephala atropunctata (Signoret)

9. Choristoneura spp. (pozaeuropejski)

10. Conotrachelus nenuphar (Herbst)

10.1. Diabrotica barberi Smith i Lawrence

10.2. Diabrotica undecimpunctatahowardi Barber

10.3. Diabrotica undecimpunctataundecimpunctata Mannerheim

10.4. Diabrotica virgifera Le Conte

11. Heliotis zea (Boddie)

11.1. Hirschmanniella spp., z wyjątkiem Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc i Goodey

12. Liriomyza sativae Blanchard

13. Longidorus diadecturus Eveleigh i Allen

14. Monochamus spp. (pozaeuropejski)

15. Myndus crudus Van Duzee

16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne i Allen

17. Premnotrypes spp. (pozaeuropejski)

18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)

19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff)

20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

21. Spodoptera eridania (Cramer)

22. Spodoptera frugiperda (Smith)

23. Spodoptera litura (Fabricus)

24. Thrips palmi Karny

25. Tephritidae (pozaeuropejskie), takie jak:

a) Anastrepha fraterculus (Wiedemann)

b) Anastrepha ludens (Loew)

c) Anastrepha obliqua Macquart

d) Anastrepha suspensa (Loew)

e) Dacus ciliatus Loew

f) Dacus curcubitae Coquillet

g) Dacus dorsalis Hendel

h) Dacus tryoni (Froggatt)

i) Dacus tsuneonis Miyake

j) Dacus zonatus Saund.

k) Epochra canadensis (loew)

l) Pardalaspis cyanescens Bezzi

m) Pardalaspis quinaria Bezzi

n) Pterandrus rosa (Karsch)

o) Rhacochlaena japonica Ito

p) Rhagoletis cingulata (Loew)

q) Rhagoletis completa (Cresson)

r) Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)

s) Rhagoletis indifferens Curran

t) Rhagoletis mendax Curran

u) Rhagoletis pomonella Walsh

v) Rhagoletis ribicola Doane

w) Rhagoletis suavis (Loew)

26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacja pozaeuropejska)

27. Xiphinema californicum Lamberti i Bleve-Zacheo

b) Bakterie

1. Xylella fastidiosa (Well i Raju)

c) Grzyby

1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt

2. Chrystomyxa arctostaphyli Dietel

3. Cronartium spp. (pozaeuropejski)

4. Endocronartium spp.(pozaeuropejski)

5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto i Ito

6. Gyomnosporangium spp. (pozaeuropejski)

7. Inonotus weirii (Murril) Kotlaba i Puzar

8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis

9. Monilinia fructicola (Winter) Honey

10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.

11. Mycosphaerella populorum G. E. Thompson

12. Phoma andina Turkensteen

13. Phyloosticta solitaria Ell. i Ev.

14. Septoria lycopersici Speg. var. Malagutii Ciccarone i Boerema

15. Thecaphora solani Barrus

15.1 Tilletia indicia Mitra

16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

d) Wirusy i organizmy wirusopodobne

1. Mikoplazma martwicy floemu wiązu

2. Wirusy i organizmy wirusopodobne ziemniaka, takie jak:

a) andyjski utajony wirus ziemniaka

b) andyjski wirus pstrości ziemniaka

c) wirus B ziemniary – szczep z okry

d) wirus czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka

e) wirus wrzecionowatości bulw ziemniaka

f) wirus T ziemniaka

g) pozaeuropejskie izolaty wirusów ziemniaka A, M, S, V, X i Y (włączając Yo, Yn i Yc) oraz wirus liściozwoju ziemniaka

3. Wirus pierścieniowej plamistości tytoniu

4. Wirus pierścieniowej plamistości pomidora

5. Wirusy i organizmy wirusopodobne Cydonia Mill., Fragaria L., Mallus Mill., Pronus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., i Vitis L., takie jak:

a) wirus pstrości liści borówki wysokiej

b) wirus szorstkości liści czereśni (amerykański)

c) wirus mozaiki brzoskwiniowej (amerykański)

d) rzekoma riketsja brzoskwini

e) wirus mozikowatej rozetkowatości brzoskwini

f) fitoplazma rozetkowatości brzoskwini

g) fitoplazma choroby X brzoskwini

h) fitoplazma żółtaczki brzoskwini

i) wirus mozaiki śliwy (amerykański)

j) wirus kędzierzawki maliny (amerykański)

k) utajony wirus "C" truskawki

l) wirus otaśmienia nerwów truskawki

m) fitoplazma "czarciej miotlastości" truskawki

n) Pozaeuropejskie wirusy i organizmy wirusopodobne Cydonia Mill., Fragaria L., Mallus Mill., Pronus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., i Vitis L.

6. Wirusy przenoszone przez Bemisia tabaci Genn., takie jak:

a) wirus złotej mozaiki fasoli

b) wirus łagodnej pstrości wspięgi

c) wirus zakaźnej żółtaczki sałaty

d) wirus łagodnej choroby tigré papryki

e) wirus kędzierzawki liści dyni

f) wirus mozaiki wilczomlecza

g) wirus z Florydy choroby pomidora

e) Rośliny pasożytnicze

1. Arceuthobium spp. (pozaeuropejski)

Sekcja II ORGANIZMY SZKODLIWE WYSTĘPUJĄCE WE WSPÓLNOCIE I O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY

a) Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

1. Globodera pallida (Stone) Behrens

2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

3. Heliothis armigera (Hübner)

4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

5. Liriomyza trifolli (Burgess)

6. Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (cała populacja)

6.2. Meloidogyne fallax Karssen

7. Opogona sacchari (Bojer)

8. Popilia japonica Newman

8.1. Rhizoecus hibisci Kawai i Takagi

9. Spodoptera littoralis (Boisduval)

b) Bakterie

1. Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.

2. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

c) Grzyby

1. Melampsora medusae Thümen

2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

d) Wirusy i organizmy wirusopodobne

1. Fitoplazma proliferacji jabłoni

2. Fitoplazma liściozwoju bledniczego moreli

3. Fitoplazma zaniku gruszy

CZĘŚĆ B ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ JEST ZAKAZANE W NIEKTÓRYCH STREFACH CHRONIONYCH

a) Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

Gatunek | Strefa(-y) chroniona(-e) |

| |

1. | Bemisia tabaci Genn. (populacja europejska) | Dania, Irlandia, Portugalia (Entre Douro e Monho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madera i Azory), Zjednoczone Królestwo, Szwecja, Finlandia |

2. | Globodera pallida (Stone) Behrens | Finlandia |

3. | Leptinotarsa decemlineata Say | Hiszpania (Menorca i Ibiza), Irlandia, Portugalia (Azory i Madera), Zjednoczone Królestwo, Szwecja (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Klamar, Gotlands Län, Halland), Finlandia (okręg Åland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) |

b) Wirusy i organizmy wirusopodobne

Gatunek | Strefa(-y) chroniona(-e) |

| |

1. | Wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

2. | Wirus brązowej plamistości pomidora | Dania, Szwecja, Finlandia |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

CZĘŚĆ A ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ JEST ZAKAZANE WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH, W PRZYPADKU GDY WYSTĘPUJĄ ONE NA NIEKTÓRYCH ROŚLINACH LUB PRODUKTACH ROŚLINNYCH

Sekcja I ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRE NIE WYSTĘPUJĄ WE WSPÓLNOCIE I O ISTOTNYM ZNACZENIU DLA CAŁEJ WSPÓLNOTY

a) Owady, roztocza i nicienie we wszystkich stadiach rozwoju

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Aculops fuchsiae Keifer | Rośliny Fuchsia L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

2.Aleurocantus spp. | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

3.Anthonomus bisignifer (Schenkling) | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

4.Anthonomus signatus (Say) | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

5.Aonidella citrina Coqiollet | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

6.Aphelenchoïdes besseyi Christie | Nasiona Oryza spp. |

7.Aschistonyx eppoi Inouye | Rośliny Juniperus L., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

8.Bursaphelenchus xylophilus (Steiner i Buhere) Nickle et al. | Rośliny Abies Mill., Cedrus Trew, Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., z wyjątkiem owoców i nasion, oraz drewno z drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z państw pozaeuropejskich |

9.Carposina niponensis Walsingham | Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

10.Diaphorina citri Kuway | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, oraz Murraya König, z wyjątkiem owoców i nasion |

11.Enarmonia packardi (Zeller) | Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

12.Enarmonia prunivowa Walsh | Rośliny Crataegus L., Malus Mill.,Photinia Ldl.,Prunus L. i Rosa L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, i owoce Malus Mill. oraz Prunus L., pochodzące z państw pozaeuropejskich |

13.Eotetranychus lewisi McGregor | RoślinyCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

14.Eotetranychus orientalis Klein | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

15.Grapholita inopinata Heinrich | Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

16.Hishomonus phycitis | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

17.Leucaspis japonica Ckll. | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

18.Listronotus bonariensis (Kuschel) | Nasiona Cruciferae, Gramineae i Trifolium spp., pochodzące z Argentyny, Australii, Boliwii, Chile, Nowej Zelandii i Urugwaju |

19.Margarodes, gatunki pozaeuropejskie, takie jak:a)Margarodes vitis (Phillipi)b)Margarodes vredendalensis de Klerkc)Margarodes prieskaensis Jakubski | Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion |

20.Numonia pyrivorella (Matsumura) | Rośliny Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

21.Oligonychus perditus Pritchard i Baker | Rośliny Juniperus L., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

22.Pissodes spp. (pozaeuropejski) | Rośliny z grupy drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą i odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales), pochodzące z państw pozaeuropejskich |

23.Radopholus citrophilus Huettel Dickson i Kaplan | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion oraz rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukorzenione lub na podobnym bądź pokrewnym podłożu |

24.Saissetia nigra (Nietm) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

25.Scirtothrips aurantil Faure | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

26.Scirtothrips dorsalis Hood | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

27.Scirtothrips citri (Moultex) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion |

28.Scolytidae spp. (pozaeuropejski) | Rośliny z grupy drzew iglastych (Coniferales), liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, i odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) pochodzące z państw pozaeuropejskich |

29.Tachypterellus quadrigibbus Say | Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

30.Toxophera citricida Kirk. | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

31.Trioza erytreae Del Guercio | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

32.Unaspis citri Comstock | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Bakteria zazielenienia cytrusowych (Citrus greening bacterium) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

2.Różnobarwna chloroza cytrusowych | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

3.Erwinia stewartii (Smith) Dye | Nasiona Zea mais L. |

4.Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenne Citrus) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion |

5.Xanthomonas campestris pv. oryzae (Ishiyama) Dye i pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye | Nasiona Oryza spp. |

c) Grzyby

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Alternaria alternata (Fr.) Keissler (pozaeuropejskie izolaty patogenów) | Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

2.Apiosporina morbosa (Schwein.) v. Arx | Rośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

3.Atropellis spp. | Rośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion, odseparowana kora i drewno Pinus L. |

4.Ceratocystis coelescens (Münch) Bakshi | Rośliny Acer saccharum Marsh., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw Ameryki Północnej, drewno Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw Ameryki Północnej |

5.Cercoseptoria pini-densiflorae (Hori i Nambu) Deighton | Rośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion, oraz drewno Pinus L. |

6.Cercospora angolensis Carv. i Mendes | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion |

7.Ciborinia camelliae Kohn | Rośliny Camelia L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

8.Diaporthe vaccinii Shaer | Rośliny Vaccinium spp., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

9.Elsinoe spp. Bitanc. i Jenk. Mendes | Rośliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion oraz rośliny Citrus L., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion i owoców, z wyjątkiem owoców Citrus reticulata Blanco i Citrus sinensis (L.) Osbeck pochodzących z Ameryki Południowej |

10.Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kilian i Maire) Gordon | Rośliny Phoenix spp., z wyjątkiem owoców i nasion |

11.Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy wywołujące choroby Citrus) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion |

12.Guignardi piricola (Nosa) Yamamoto | Rośliny Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

13.Puccinia pittieriana Hennings | Rośliny Solanaceae, z wyjątkiem owoców i nasion |

14.Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers | Rośliny Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion |

15.Venturia nashicola Tanaka i Yamamoto | Rośliny Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

d) Wirusy i organizmy wirusopodobne

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Wirus wierzchołkowej kędzierzawki buraka (izolaty pozaeuropejskie) | Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

2.Utajony wirus jeżyny | Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia |

3.Blight i podobne | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

4.Wiroid Cadang-Cadang | Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

5.Wirus liściozwoju wiśni | Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia |

6.Wirus mozaiki owoców cytrusowych | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

7.Wirus tristeza cytrusowych (pozaeuropejskie izolaty) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

8.Leproza (Leprosis) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

9.Wirus drobnienia czereśni (izolaty pozaeuropejskie) | Rośliny Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum., i ich hybrydy oraz odmiany uzyskane w wyniku hodowli selektywnej, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

10.Psorosis naturalnie rozproszony | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

11.Mikoplazma śmiertelnej żółcistości palmowca | Rośliny Palmae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich |

12.Wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni | Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia |

13.Wirus karłowatości cytryny Satsuma | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

14.Wirus żłobkowatości pnia | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

15.Czarcia miotlastość (MLO) | RoślinyCitrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Aphelenchoides besseyi Christie | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

2.Daktulophaira vitifoliae (Fitch) | Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion |

3.Ditylenchus destructor Thorne | Bulwy i cebulki kwiatowe Crocus L., miniaturowe odmiany i ich hybrydy rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takie jak Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Trigrida Juss, Tulipa L., przeznaczone do sadzenia, oraz bulwy ziemniaka (Solanum tuberosum L.), przeznaczone do sadzenia |

4.Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev | Nasiona i cebulki Allium ascalonicum L., Allium cepa L. I Allium schoenoprasum L., przeznaczone do sadzenia, oraz rośliny Allium porrum L., przeznaczone do sadzenia, bulwy i cebulki Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galanthus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, Hyacinthus L., Ismene Herbert,MuscariMiller, Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Tulipa L., przeznaczone do sadzenia, i nasiona Medicago sativa L. |

5.Circulifer haematoceps | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

6.Circulifer tenellus | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

7.Radopholis similis (Cobb) Thorne | Rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp., Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z podłożem |

b) Bakterie

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (Mc Culloch) Davis et al. | Nasiona Medicago sativa L. |

2.Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al. | Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia |

3.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Rośliny Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. inne niż Sornus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

4.Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey | Rośliny Dianthus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

5.Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr i Burkholder | Rośliny Dianthus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

6.Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. | Rośliny Prunus persica (L.) Batsch i Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

7.Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye | Nasiona Phaseolus L. |

8.Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye | Rośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

9.Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye | Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. i Capsicum spp., przeznaczone do sadzenia |

10.Xanthomonas fragariae Kennedy i King | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

11.Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. | Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion |

c) Grzyby

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Ceratocystis fimbriata f. spp. platani Walter | Rośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, i drewno Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej okrągłej powierzchni |

2.Colletotrichum acutatum Simmonds | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

3.Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr | Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, drewno i sama kora Castanea Mill. |

4.Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx | Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

5.Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma | Rośliny Dianthus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

6.Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli i Gikaszwili | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem nasion |

7.Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

8.Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni | Nasiona Helianthus annuus L. |

9.Puccinia horiana Hennings | Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

10.Scirrhia pini Funk i Parket | Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

11.Verticillium albo-atrum Reinke i Berthold | Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

12.Verticillium dahliae Klebahn | Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

d) Wirusy i organizmy wirusopodobne

Gatunek | Przedmiot zakażenia |

1.Wirus mozaiki arabaty | Rośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

2.Wirus kędzierzawki liści buraka | Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

3.Wiroid karłowatości chryzantemy | Rośliny Dendranthema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

4.Wirus tristezy cytrusowych (izolaty europejskie) | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

5.Choroba enacji nerwów cytrusowych, choroba zdrewniałych narośli cytusowych | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

6.Mikoplazma żółknięcia dorée winorośli | Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion |

7.Wirus ospowatości śliw (szarka) | Rośliny Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

8.Mikoplazma stolburu ziemniaka | Rośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

9.Wirus pierścieniowej plamistości maliny | Rośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

10.Spiroplasma citri Saglio et al. | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion |

11.Wirus marszczycy truskawki | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

12.Utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki | Rośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

13.Wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawek | Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

14.Wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora | Rośliny Fragaria L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

15.Wirus plamisty przyrostu rocznego pomidora | Rośliny Apium graveolens L., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., wszystkie odmiany nowogwinejskich hybryd Impatiens, Lactuca sativa L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. Nicotiana tabacum L., o których wiadomo, że są przeznaczone na sprzedaż w celu przemysłowej produkcji wyrobów tytoniowych. Solanum melongena L. i Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

16.Wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora | Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion |

CZĘŚĆ B ORGANIZMY SZKODLIWE, KTÓRYCH WPROWADZANIE I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ JEST ZAKAZANE W NIEKTÓRYCH STREFACH CHRONIONYCH, JEŻELI WYSTĘPUJĄ NA NIEKTÓRYCH ROŚLINACH LUB PRODUKTACH ROŚLINNYCH

a) Owady, roztocza i nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju

Gatunek | Przedmiot zakażenia | Strefa(-y) chroniona(-e) |

1.Anthonomus grandis (Boh.) | Nasiona i owoce (torebki) Gossypium spp. i bawełna niewyłuskana | Grecja, Hiszpania (Andaluzja, Katalonia, Extremadura, Murcia, Valencia) |

2.Cephalcia lariphila (Klug) | Rośliny Larix Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Jersey) |

3.Dnedroctonus micans Kugelan | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr. przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastych | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

4.Gilphinia hercyniae (Hartig) | Rośliny Picea A. Dietr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Jersey) |

5.Gonipterus scutellatus Gyll. | Rośliny Eucaliptus l'Herit., z wyjątkiem owoców i nasion | Grecja, Portugalia |

6.a)Ips amitinus Eichhof | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastych | Grecja, Francja (Korsyka), Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

b)Ips cembrae Heer | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastych | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man) |

c)Ips duplicatus Sahlberg | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastych | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

d)Ips sexdentatus Börner | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastych | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man) |

e)Ips typographus Heer | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., przekraczające 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastych | Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

7.Matsucoccus feytaudi Duc. | Odseparowana kora i drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Francja (Korsyka) |

8.Pissodes spp. (europejski) | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., z wyjątkiem owoców i nasion, drewno z drzew iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora drzew iglastych | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Jersey) |

9.Sternochetus mangiferae Fabricius | Nasiona Magnifera spp. pochodzące z państw trzecich | Hiszpania (Grenada i Malaga), Portugalia (Alentejo, Algarve i Madeira) |

10.Thaumetopoea pityocampa (Den. i Schiff.) | Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem owoców i nasion | Hiszpania (Ibiza) |

Gatunek | Przedmiot zakażenia | Strefa(-y) chroniona(-e) |

1.Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciens (Hedges) Collins i Jones | Nasiona Phaseolus vulgaris L. i Dolichos Jacq. | Grecja, Hiszpania, Portugalia |

2.Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Części roślin, z wyjątkiem owoców, nasion i roślin przeznaczonych do zasadzenia, ale łącznie z pyłkiem do zapylania Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyrocantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. innych niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl. | Hiszpania, Francja (Szampania- Ardeny, Alzacja – z wyjątkiem departamentu Bas Rhine, Lotaryngia, Franche-Compté, Rhône-Alpes – z wyjątkiem departamentu Rhône, Burgundia, Owernia – z wyjątkiem departamentu Puy-de-Dôme, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Korsyka, Langwedocja-Roussillon), Irlandia, Włochy, Portugalia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Austria, Finlandia |

c) Grzyby

Gatunek | Przedmiot zakażenia | Strefa(-y) chroniona(-e) |

1.Glomerella gossypii Edgerton | Nasiona i owoce (torebki) Gossypiumspp. | Grecja |

2.Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet | Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Irlandia, zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) |

3.Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller | Rośliny Populus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) |

d) Wirusy i organizmy wirusopodobne

Gatunek | Przedmiot zakażenia | Obszary chronione |

Wirus tristeza cytrusowych (izolaty europejskie) | Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z liśćmi i szypułkami | Grecja, Francja (Korsyka), Włochy, Portugalia |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

CZĘŚĆ A ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY OBJĘTE ZAKAZEM WPROWADZANIA WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Oznaczenie towarów | Kraj pochodzenia |

| |

1. | Rośliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., z wyjątkiem owoców i nasion | Kraje pozaeuropejskie |

2. | Rośliny Castanea Mill., i Quercus L., z liśćmi, z wyjątkiem owoców i nasion | Kraje pozaeuropejskie |

3. | Rośliny Populus L., z liśćmi, z wyjątkiem owoców i nasion | Kraje Ameryki Północnej |

4. | Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Kraje pozaeuropejskie |

5. | Odseparowana kora Castanea Mill. | Państwa trzecie |

6. | Odseparowana kora Quercus L., z wyjątkiem Quercus suber L. | Kraje Ameryki Północnej |

7. | Odseparowana kora Accer saccharum Marsh. | Kraje Ameryki Północnej |

8. | Odseparowana kora Populus L. | Kraje kontynentu amerykańskiego |

9. | Rośliny Chaenomeles Ldl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. i Rosa L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem uśpionych roślin pozbawionych liści, kwiatów i owoców | Kraje pozaeuropejskie |

9.1. | Rośliny Photinia Ldl., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem uśpionych roślin pozbawionych liści, kwiatów i owoców | USA, Chiny, Japonia, Republika Korei i Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna |

10. | Bulwy Solanum tuberosum L., nasiona ziemniaków | Państwa trzecie, oprócz Szwajcarii |

11. | Rośliny gatunków bulwiastych lub stolonowych Solanum L. lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem roślin bulwiastych Solanum tuberosum L. wymienionych w załączniku III część A ust. 10 | Państwa trzecie |

12. | Bulwy z gatunku Solanum L., i ich hybrydy, z wyjątkiem wymienionych w pkt 10 i 11 | Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów dotyczących bulw ziemniaków wymienionych w załączniku IV część A sekcja I, państwa trzecie inne niż Algieria, Cypr, Egipt, Izrael, Libia, Malta, Maroko, Syria, Szwajcaria, Tunezja i Turcja oraz inne niż europejskie państwa trzecie, które zostały uznane za wolne, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, od Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., lub których przepisy uznano za równoważne przepisom wspólnotowym mającym na celu zwalczanie Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 |

13. | Rośliny Solonaceae przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion i produktów określonych w części A pkt 10, 11 lub 12 załącznika III | Państwa trzecie, z wyjątkiem państw europejskich i państw śródziemnomorskich |

14. | Gleba i podłoże uprawowe składające się w całości lub w części z ziemi lub stałego materiału organicznego, takiego jak: części roślin, próchnica zawierająca torf lub korę, z wyjątkiem składającej się wyłącznie z torfu | Turcja, Białoruś, Estonia, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Rosja, Ukraina i państwa trzecie niebędące częścią Europy kontynentalnej, z wyjątkiem Cypru, Egiptu, Izraela, Libii, Malty, Maroka i Tunezji |

15. | Rośliny Vitis L., z wyjątkiem owoców | Państwa trzecie |

16. | Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle i Poncirus Raf., oraz ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion | Państwa trzecie |

17. | Rośliny Phoenix spp., z wyjątkiem owoców i nasion | Algieria, Maroko |

18. | Rośliny Cydonia Mill., Prunus L. i Pyrus L., oraz ich hybrydy i Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 9, w miarę potrzebyy, kraje pozaeuropejskie, oprócz państw śródziemnomorskich, Australii, Nowej Zelandii, Kanady oraz stanów kontynentalnych USA |

19. | Rośliny z rodziny Graminacae, inne niż rośliny z wieloletnich ozdobnych gatunków traw z podrodzin Bambusoideae, Panicoideae, rodzajów Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Schibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Państwa trzecie, z wyjątkiem państw europejskich i państw śródziemnomorskich |

CZĘŚĆ B ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY OBJĘTE ZAKAZEM WPROWADZANIA DO NIEKTÓRYCH STREF CHRONIONYCH

Oznaczenie towarów | Strefa(-y) chroniona(-e) |

| |

1. | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18, gdzie sytuacja tego wymaga, rośliny i pyłek przeznaczony do zapylenia Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., oprócz Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw trzecich, innych niż uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 | Hiszpania, Francja (Szampania-Ardeny, Alzacja – z wyjątkiem departamentu Bas-Rhine, Lotaryngia, Franche-Compté, Rhône-Alpes – z wyjątkiem departamentu Rhône, Burgundia, Owernia – z wyjątkiem departamentu Puy-de-Dôme, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Korsyka, Langwedocja-Roussillon), Irlandia, Włochy, Portugalia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Austria, Finlandia |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

CZĘŚĆ A SZCZEGÓLNE WYMOGI, KTÓRE POWINNY BYĆ USTANOWIONE PRZEZ WSZYSTKIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE DOTYCZĄCE WPROWADZANIA I PRZEMIESZCZANIA ROŚLIN, PRODUKTÓW ROŚLINNYCH I INNYCH PRZEDMIOTÓW WE WSZYSTKICH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Sekcja I ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE SPOZA WSPÓLNOTY

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty | Szczególne wymogi |

1.1.Drewno drzew iglastych (Coniferales), innych niż Thuja L., z wyjątkiem drewna w postaci:wiórów, kawałków, odpadków i ścinek uzyskanych w całości lub w części z drzew iglastych,skrzyń do pakowania, klatek lub beczek,palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych,drewna do sztauowania i wspornikowegoale łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzącym z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA | Należy przedstawić dowód, z wykorzystaniem systemu wskaźników, zatwierdzonego zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, stosowanego do drewna, że zostało ono poddane odpowiedniej obróbce termicznej, w celu osiągnięcia jego wewnętrznej temperatury 56 °C w ciągu 30 minut. |

1.2.Drewno drzew iglastych (Coniferales) w postaci wiórów, kawałków, odpadków i ścinek uzyskanych w całości lub w części z drzew pochodzących z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA | a)Urzędowe oświadczenie, że przed wysyłką produkt poddany został odpowiedniej fumigacji na pokładzie lub w kontenerze ib)że produkt został wysłany w zaplombowanych pojemnikach lub w warunkach uniemożliwiających jakiekolwiek nowe zakażenie. |

1.3.Drewno drzew iglastych (Coniferales) z wyjątkiem Thuja L., w postaci skrzyń do pakowania, klatek, beczek, palet, palet skrzyniowych lub innych płyt załadunkowych, drewna do sztauowania i wspornikowego, łącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA | Drewno powinno być okorowane i bez dziur wydrążonych przez organizmy z rodzaju Monochamus (pozaeuropejskie spp.), których średnica jest większa niż 3 mm, a poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, i uzyskany w trakcie obróbki mniejszy od 20 %. |

1.4.Drewno Thuja L., łącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA | Drewno powinno być okorowane i bez dziur wydrążonych przez organizmy z rodzaju Monochamus (pozaeuropejskie spp.), których średnica jest większa niż 3 mm. |

1.5.Drewno drzew iglastych (Coniferales) z wyjątkiem drewna w postaci wiórów, kawałków, odpadków i ścinek uzyskanych z nich w całości lub w części, ale łącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw pozaeuropejskich, z wyjątkiem Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA | a)Drewno powinno być okorowane i bez dziur wydrążonych przez organizmy z rodzaju Monochamus (pozaeuropejskie spp.), których średnica jest większa niż 3 mmlubb)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. |

2.1.Drewno Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojego naturalnego zaokrąglonego kształtu, z wyjątkiem drewna przeznaczonego do wytwarzania arkuszy forniru, pochodzące z państw Ameryki Północnej | Powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. |

2.2.Drewno Acer saccharum Marsh. pochodzące z krajów Ameryki Północnej, inne niż wymienione w 2.1 | Powinno zostać potwierdzone odpowiednimi załączonymi dokumentami lub w inny sposób, że drewno przeznaczone jest do produkcji arkuszy forniru. |

3.Drewno Castanea Mill. i Quercus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z państw Ameryki Północnej | Drewno powinno być okorowane, oraz: a)obciosane aż do całkowitej utraty swojej zaokrąglonej powierzchnilubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że poziom wilgotności drewna, wyrażony w procentach suchej masy, nie przekracza 20 %lubc)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno poddane zostało dezynfekcji przeprowadzonej z wykorzystaniem odpowiednio gorącego powietrza i gorącej wodylub w przypadku drewna piłowanego z resztkami kory lub bez, powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. |

4.Drewno Castanea Mill. | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących produktów roślinnych wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 3, a)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z regionów uznanych za wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barrlubb)drewno jest okorowane. |

5.Drewno Platanus L., łącznie z tym, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzące z USA lub Armenii | Powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. |

6.Drewno Populus L., pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego | Drewno się okorowuje. |

7.Drewno w postaci wiórów, kawałków, odpadków i ścinek uzyskanych w całości lub w części z Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Platanus L., Populus L. i Quercus L., pochodzące z państw pozaeuropejskich oraz drzewa iglaste (Coniferales) pochodzące z państw pozaeuropejskich z wyjątkiem Kanady, Chin, Japonii, Korei, Tajwanu i USA | Produkt powinien być wytworzony wyłącznie z drewna, które zostało okorowane i wysuszone w piecu do osiągnięcia w trakcie obróbki poziomu wilgotności, wyrażonego w procentach suchej masy, poniżej 20 % zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi, bądź przed wysyłką zostało poddane odpowiedniej fumigacji na pokładzie lub w kontenerze, i jest przewożone w zaplombowanym kontenerze lub w warunkach uniemożliwiających zakażenie. |

8.1.Rośliny drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z krajów pozaeuropejskich | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółkach, a miejsce uprawy jest wolne od Pissodes ssp. (pozaeuropejskiego). |

8.2.Rośliny drzew iglastych (Coniferales), liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółkach, a miejsce uprawy jest wolne od Scolytidae spp. (pozaeuropejskiego). |

9.Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1 i 8.2, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers lub Scirrhia pini Funk i Parker. |

10.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych załączniku III część A ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 lub 9, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melampsora medusae Thümen. |

11.1.Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., z wyjątkiem owoców i nasion: | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 2, |

a)pochodzące z państw pozaeuropejskich | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cronartium spp. (pozaeuropejskiego), |

b)pochodzące z państw Ameryki Północnej | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. |

11.2.Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 2 i załączniku IV część A sekcja I ust. 11.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. |

12.Rośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z USA lub Armenii | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Walter. |

13.1.Rośliny Populus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw trzecich | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 3 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melampsora medusae Thümen. |

13.2.Rośliny Populus L., z wyjątkiem owoców i nasion, pochodzące z państw kontynentu amerykańskiego | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 3 i załączniku IV część A sekcja I ust. 13.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Mycospkaerella populorum G. E. Thompson |

14.Rośliny Ulmus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw Ameryki Północnej | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania nekrozy łyka wiązu. |

15.Rośliny Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Prunus L. i Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz część B ust. 1, w zależności od przypadku, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: rośliny pochodzą z państwa uznanego za wolne od Monilinia fructicola (Winter) Honey;lubrośliny pochodzą z regionu uznanego za wolny od Monilinia fructicola (Winter) Honey, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, i od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania tego organizmu. |

16.Od 15 lutego do 30 września, owoce Prunus L. pochodzące z państw pozaeuropejskich | Należy złożyć urzędowe oświadczenie: owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Monilinia fructicola (Winter) Honeylubowoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Monilinia fructicola (Winter) Honey, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18lubowoce zostały poddane kontroli i odpowiednim zabiegom, przed zbiorem i/lub wywozem w celu zapewnienia, że są wolne od Monilinia spp. |

16.1.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecich | Owoce powinny być pozbawione szypułek i liści, a na ich opakowaniu powinno być umieszczone odpowiednie oznaczenie pochodzenia. |

16.2.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecich | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących owoców wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 16.1, 16.3, 16.4 i 16.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus) zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18lubb)owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus) zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, i wymienionego na świadectwach, określonych w art. 7 lub art. 8 niniejszej dyrektywylubc)bądźzgodnie z procedurą urzędowej kontroli i badania, od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na polu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus)iu żadnego z zebranych na polu uprawy owoców nie stwierdzono objawów występowania Xanthomonas campestris (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus)iowoce poddane zostały działaniu ortofenylofenylanu sodu, wymienionego na świadectwach, określonych w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy,iowoce zostały zapakowane na miejscu uprawy lub zarejestrowanym centrum dystrybucyjnym,lubprzestrzegane są wymogi systemu certyfikacji uznane za równoważne z powyższymi przepisami zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18. |

16.3.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecich | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących owoców wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 16.1, 16.2, 16.4 i 16.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Cercospora angolensis Carv. et Mendes, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18,lubb)owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Cercospora angolensis Carv. et Mendes, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 i wymienionego na świadectwach, określonych w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy,lubc)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na polu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cercospora angolensis Carv. et Mendes,ipodczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z zebranych owoców nie stwierdzono objawów występowania tego organizmu. |

16.4.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców Citrus aurantium L., pochodzące z państw trzecich | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących owoców wymienionych załączniku IV część A sekcja I ust. 16.1, 16.2, 16.3 i 16.5 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)owoce pochodzą z państwa uznanego za wolne od Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus), zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18,lubb)owoce pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus), zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18 i wymienionego na świadectwach, określonych w art. 7 lub 8 niniejszej dyrektywy,lubc)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na polu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono żadnych objawów występowania Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus), a podczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z zebranych z pola uprawy owoców nie stwierdzono objawów występowania tego organizmu,lubd)owoce pochodzą z pola uprawy poddanego stosownym zabiegom przeciw Guignardia citricarpa Kiely (wszystkich szczepów wywołujących choroby Citrus),ipodczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z zebranych owoców nie stwierdzono objawów występowania tego organizmu. |

16.5.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, pochodzące z państw trzecich, w których Tephritidae (pozaeuropejskie) zostały stwierdzone na tych owocach | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących owoców wymienionych w załączniku III część B ust. 2 i 3 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 16.1, 16.2 i 16.3 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)owoce pochodzą z obszarów uznanych za wolne od wspomnianych organizmów; lub, jeżeli spełnienie tego wymogu nie jest możliwe,b)w wyniku urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających zbiór od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono żadnych objawów występowania omawianych organizmów, a podczas odpowiedniego urzędowego badania u żadnego z zebranych owoców nie stwierdzono objawów występowania tego organizmu; lub, jeżeli spełnienie tego wymogu również nie jest możliwe;c)w wyniku odpowiedniego urzędowego badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbce owoce okazały się wolne od omawianych organizmów; lub, jeżeli spełnienie tego wymogu również nie jest możliwe;d)owoce poddane zostały stosownym zabiegom poprzez wystawienie ich na działanie ciepła (pary), zimna lub zabiegowi szybkiego schładzania, które to zabiegi okazały się skuteczne przeciwko omawianym organizmom, nie szkodząc przy tym owocom lub, o ile zastosowanie tych zabiegów nie było możliwe, stosownym zabiegom chemicznym, które dopuszcza legislacja wspólnotowa. |

17.Rośliny Chaenomeles Lindl.,Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyrocantha Roem., Pyrus L.,Sorbus L. inne niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i StranvaesiaLindl., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz część B ust. 1 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15 w zależności od przypadku należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z państwa uznanego za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al., zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18;lubb)rośliny, u których w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiły objawy Erwinia amylovora (Burr.) Winsl et al., zostały zniszczone. |

18.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion oraz roślin Araceae. Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z podłożem | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych załączniku III część A ust. 16 w zależności od przypadku należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z państwa uznanego za wolne od Radopholus citrophilus Huellel et al. i Radophilus similis (Cobb) Thorne;lubb)reprezentatywna próbka gleby i korzeni z miejsca uprawy była przedmiotem, od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, urzędowych badań nematologicznych na obecność, co najmniej, Radopholus citrophilus Huettel et al. oraz Radopholus similis (Cobb) Thorne i zostały uznane, na podstawie wspomnianych badań, za wolne od omawianych organizmów szkodliwych. |

19.1.Rośliny Crataegus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występujePhyllosticta solitaria Ell. i Ev. | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i załączniku IV część A sekcja I ust. 15 i 17 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że na roślinach w miejscu uprawy od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano żadnych objawów Phyllosticta solitaria Ell. i Ev. |

19.2.Rośliny Cydonia Mill.,Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L.,Ribes L., Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których na odpowiednich rodzajach roślin występują określone organizmy szkodliweOrganizmami szkodliwymi, o których mowa, są: dla Fragaria L.:Phytophtora fragariae Hickman var. Fragariae,wirus mozaiki arabety,wirus pierścieniowej plamistości maliny,wirus marszczycy truskawki,utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawek,wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidoraXanthomonas fragariae Kennedy i King;dla Mallus Mill.:Phyllosticta solitaria Ell. i Ev.;dlaPrunus L.:fitoplazma liściozwoju bledniczego moreli,Xanthomonas campestris pv. prunis (Smith) Dye;dla Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.;dla Pyrus L.:Phyllostica solitaria Ell. i Ev.;dla Rubus L.:wirus mozaiki arabety,wirus pierścieniowej plamistości maliny,utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora;dla wszystkich gatunków:pozaeuropejske wirusy i organizmy wirusopodobne. | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz w załączniku IV część A sekcja I ust. 15 i 17, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że na roślinach w miejscu uprawy nie zaobserwowano, od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji, objawów chorobowych spowodowanych omawianymi organizmami szkodliwymi. |

20.Rośliny Mill. i Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw trzecich, w których występuje fitoplazma zaniku gruszy | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 17 i 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny w miejscu uprawy i jego bezpośrednim sąsiedztwie, które wykazały symptomy, dające podstawę do podejrzenia o zakażenie fitoplazmą zaniku gruszy, zostały zniszczone w tym miejscu w okresie ostatnich trzech pełnych cyklów wegetacji. |

21.1.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występują omawiane organizmy szkodliweOrganizmami szkodliwymi, o których mowa, są: utajony wirus "C" truskawki,wirus otaśmienia nerwów truskawki,fitoplazma "czarciej miotlastości" truskawki | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 18 i załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z nasion:uzyskały urzędowe świadectwo, zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i zostały poddane urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od przedmiotowych organizmów,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu, przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów;b)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez omawiane organizmy szkodliwe. |

21.2.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje Aphelenchoides besseyi Christie. | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2 i 21.1 urzędowe oświadczenie, że: a)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów Aphelenchoides besseyiChristie;lubb)w przypadku roślin w hodowlach tkankowych, że pochodzą od roślin spełniających wymogi lit. a) lub zostały poddane, z zastosowaniem odpowiednich metod hematologicznych, urzędowym badaniom na obecnośc nicieni, w wyniku których okazały się wolne od Aphelenchoides besseyi Christie. |

21.3.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2, 21.1 i 21.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Anthonomus signatus Say i Anthonomus bisignifer (Schenkling). |

22.1.Rośliny Malus Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których na Malus Mill. występują omawiane organizmy szkodliweOrganizmami szkodliwymi, o których mowa, są: wirus liściozwoju czereśni (nazwa amerykańska),wirus pierścieniowej plamistości pomidora | Z zastrzeżniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz część B ust. 1 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 17 i 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i zostały poddane urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów;b)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez omawiane organizmy szkodliwe. |

22.2.Rośliny Malus Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje fitoplazma proliferacji jabłoni | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz część B ust. 1 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 17, 19.2 i 22.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy proliferacji jabłoni;lubb)aa)rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z nasion:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,bb)od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez fitoplazmę proliferacji jabłoni. |

23.1Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje wirus ospowatości śliw (szarka):Prunus amygdalus Batsch,Prunus armenica L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistenaHansen,Prunus curdica Fenzl i Fritsch.,Prunus domesticaspp. domestica L.,Prunus domestica spp. institia (L.) C.K. Schneid.,Prunus domestica spp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus glandulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb. i Zucc.,Prunus nigra Ait.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl.,inne gatunki Prunus L. wrażliwe na wirus ospowatości śliw (szarka). | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 15 i 19.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny, z wyjątkiem wyrosłych z nasion:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i zostały poddane urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianego organizmu,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianego organizmu szkodliwego;b)od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez wirusa ospowatości śliw (szarka);c)rośliny w miejscu uprawy, które wykazują symptomy choroby wywołanej innymi wirusami lub czynnikami chorobotwórczymi typu wirusowego zostały usunięte. |

23.2Rośliny z gatunku Prunus L., przeznaczone do sadzeniaa)pochodzące z państw, w których na roślinach Prunus L. występują omawiane organizmy szkodliwe;b)z wyjątkiem nasion pochodzących z państw, w których występują omawiane organizmy szkodliwe;c)z wyjątkiem nasion pochodzących z państw pozaeuropejskich, w których występują omawiane organizmy szkodliweOrganizmy szkodliwe, o których mowa, to: w przypadku (a):wirus pierścieniowej plamistości pomidora;w przypadku (b):wirus szorstkości liści czereśni (nazwa amerykańska),wirus mozaiki brzoskwiniowej (nazwa amerykańska),rzekoma riketsja brzoskwini,fitoplazma rozetkowatości brzoskwini,fitoplazma żółtaczki brzoskwini,wirus mozaiki jabłoniowej (nazwa amerykańska),fitoplazma choroby X brzoskwini;w przypadku (c):wirus drobnienia czereśni. | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 9 i 18 lub załączniku IV część A sekcja I ust. 15, 19.2 i 23.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie omawianych organizmów, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych;b)od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób wywoływanych przez omawiane organizmy szkodliwe. |

24.Rośliny Rubus L., przeznaczone do sadzenia:a)pochodzące z państw, w których na Rubus L. występują omawiane organizmy szkodliwe;b)z wyjątkiem nasion pochodzące z państw, w których występują omawiane organizmy szkodliweOrganizmami szkodliwymi, o których mowa, są: w przypadku lit. a):wirus pierścieniowej plamistości pomidora,utajony wirus jeżyny,wirus liściozwoju czereśni,wirus nekrotycznej pierścieniowej plamistości wiśni;w przypadku lit. b):wirus kędzierzawki maliny (amerykański),wirus szorstkowatości liści czereśni (amerykański) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 19.2, a)rośliny powinny być wolne od mszyc, w tym jaj mszyc;b)urzędowe oświadczenie, że:aa)rośliny:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały urzędowym badaniom przynajmniej na występowanie omawianych organizmów szkodliwych, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddane zostały w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie omawianych organizmów, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub metod równoważnych, w wyniku którego okazały się wolne od omawianych organizmów szkodliwych,bb)od rozpoczęcia ostatnich trzech pełnych cykli wegetacyjnych u roślin w miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób wywoływanych przez omawiane organizmy szkodliwe. |

25.1.Bulwy Solanum tuberosum L., pochodzące z państw, w których występuje Synchytrium endonioticum (Schilbersky) Percival | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)bulwy pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Synchytrium endonioticum (Schilbersky) Percival (wszystkich ras oprócz rasy 1, wspólnej rasy europejskiej) i od rozpoczęcia właściwego okresu na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Synchytrium endonioticum (Schilbersky) Percival;lubb)w państwie pochodzenia przestrzegane były przepisy uznane za równoważne z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zwalczania Synchytrium endonioticum (Schilbersky) Percival, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18. |

25.2.Bulwy Solanum tuberosum L. | Z zastrzeżeniem przepisów wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, urzędowe oświadczenie, że: a)bulwy pochodzą z państw uznanych za wolne od Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.;lubb)w państwie pochodzenia przestrzegane były przepisy uznane za równoważne z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi zwalczania Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18. |

25.3Bulwy Solanum tuberosum L., z wyjątkiem wczesnych ziemniaków, pochodzące z państw, w których występuje wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1 i 25.2 uniemożliwienie kiełkowania. |

25.4.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11 i 12 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, 25.2 i 25.3 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z pola uznanego za wolne od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens, i aa)bulwy pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith;lubbb)w obszarach, w których występuje Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith, bulwy pochodzą z miejsca uprawy uznanego za wolne od Pseudomanas solanacearum (Smith) Smith lub uznanego za takie w wyniku wprowadzenia w życie odpowiedniej procedury mającej na celu wytępienie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, co powinno zostać określone zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18;icc)zarówno bulwy pochodzące z obszarów, na których nie występuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne falladd)na obszarach, na których występuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne fallax Karssen,zarówno bulwy pochodzące z miejsca uprawy uznanego za wolne od Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne fallax Karssen na podstawie rocznego przeglądu zarażonych upraw w drodze badania wzrokowego tych upraw w odpowiednich okresach zarówno w formie badania wzrokowego części zewnętrznych bulw, jak też przeciętych bulw, po zbiorach ziemniaków uprawianych w miejscu produkcji, lublosowo wybrane bulwy po zbiorach podlegają zarówno sprawdzeniu na obecność objawów po zastosowaniu właściwej metody pobudzania objawów, jak i testom laboratoryjnym oraz badania zarówno wzrokowego dotyczącego części zewnętrznych i bulw przeciętych, we właściwym okresie oraz we wszystkich przypadkach w momencie zamykania opakowań lub kontenerów przed sprzedażą zgodnie z przepisami dyrektywy Rady 66/403/EWG z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie sprzedaży sadzeniaków i braku objawów Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (wszystkie odmiany) i Meloidogyne fallax Karssen. |

25.5.Rośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje fitoplazma stolburu ziemniaka. | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 10, 11, 12 i 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, 25.2, 25.3 i 25.4 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania fitoplazmy stolburu ziemniaka. |

25.6.Rośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem bulw Solanum tuberosum L. i nasion Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., pochodzące z państw, w których występuje wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka. | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 12 i 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5 w zależności od przypadku urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka. |

25.7.Rośliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L. i Solanum melongena L., przeznaczone do sadzenia, pochodzące z państw, w których występuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 11 i 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5 i 25.6 w zależności od przypadku należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

25.8.Bulwy Solanum tuberosum L., z wyjątkiem przeznaczonych do sadzenia | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących bulw wymienionych w załączniku III część A ust. 12 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, 25.2 i 25.3 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy pochodzą z obszarów, w których nie występuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

26.Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na chmielu w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Verticillium albo-atrum Reinke i Berthold i Verticillium dahliae Klebahn. |

27.1.Rośliny Dendrethema (DC.) Des Moul., Dianthus L., i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Heliothis armigera Hübner lub Spodoptera littoralis (Boisd.);lubb)rośliny poddane zostały stosownym zabiegom dla ochrony ich przed wspomnianymi organizmami. |

27.2.Rośliny Dendrethema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit. ex Ait., z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Spodoptera eridiana Cramer, Spodoptera frugiperda Smith lub Spodoptera litura (Fabricius);lubb)rośliny poddane zostały stosownym zabiegom dla ochrony ich przed wspomnianymi organizmami. |

28.Rośliny Dendrethema (DC.) Des Moul., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1 i 27.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą w najwyżej trzecim pokoleniu od materiału, który w wyniku testów wirologicznych okazał się wolny od wiroidu karłowatości chryzantemy lub pochodzą bezpośrednio od materiału, którego reprezentatywna próbka, nie mniejsza od 10 %, okazała się, w wyniku oficjalnego badania przeprowadzonego w momencie kwitnienia, wolna od wspomnianego organizmu;b)rośliny i sadzonki:pochodzą z gospodarstwa, w którym podczas oficjalnych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono żadnych objawów Puccina horiana Hennings, i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz nie stwierdzono żadnych objawów występowania Puccina horiana Hennings,lubpoddane zostały stosownym zabiegom przeciw Puccinia horiana Hennings;c)w przypadku sadzonek nieukorzenionych nie zaobserwowano u nich lub u roślin, od których pochodzą, żadnych objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx, lub w przypadku sadzonek ukorzenionych nie zaobserwowano na nich lub w środowisku, w którym zostały zasadzone, żadnych objawów Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx. |

29.Rośliny Dianthus L. przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1 i 27.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: rośliny pochodzą bezpośrednio od sadzonek macierzystych, które w wyniku oficjalnie zatwierdzonych testów, przeprowadzonych co najmniej raz w okresie ostatnich dwóch lat, okazały się wolne od Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophyli (Burkholder) Starr i Burkholder oraz Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma,u roślin nie zaobserwowano objawów występowania wspomnianych wyżej organizmów szkodliwych. |

30.Cebulki Tulipa L. i Narcissus L., z wyjątkiem tych, których opakowanie lub jakikolwiek inny element powinien potwierdzać, że są przeznaczone do sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie prowadzą zawodowo produkcji kwiatów ciętych | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipiew. |

31.Rośliny Pelargonium L'Hérit. ex Ait., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje wirus pierścieniowej plamistości pomidora: | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1 i 27.2 |

a)w których nie występuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele wirusa pierścieniowej plamistości pomidora; | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: a)pochodzą bezpośrednio z miejsca uprawy uznanego za wolne od wirusu pierścieniowej plamistości pomidora;lubb)są najwyżej czwartym pokoleniem i pochodzą od sadzonek macierzystych, które w wyniku oficjalnie zatwierdzonego systemu testów wirologicznych okazały się wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora; |

b)w których występuje Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele wirusa pierścieniowej plamistości pomidora | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: a)pochodzą bezpośrednio z miejsca uprawy, którego gleba i rośliny uznane są za wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora;lubb)są najwyżej drugim pokoleniem i pochodzą od sadzonek macierzystych, które w wyniku oficjalnie zatwierdzonego systemu testów wirologicznych okazały się wolne od wirusa pierścieniowej plamistości pomidora. |

32.1.Rośliny Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis melo L., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. i hybrydy, Exacum spp., Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Solanum melongena L., Tanacetum L. i Verbena L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, stwierdzono, że nie występują następujące organizmy szkodliwe:Amauromyza maculosa (Malloch),Liriomyza bryoniae (Kaltenbach),Liriomyza huidobrensis (Blanchard),Liriomyza sativae Blanchard,Liriomyza trifolli (Burgess) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 11 i 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1, 27.2, 28 i 29 w zależności od przypadku należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)podczas oficjalnych inspecji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz, w miejscu uprawy nie stwierdzono żadnych objawów występowania omawianych organizmów szkodliwych;lubb)bezpośrednio przed wywozem rośliny poddane zostały inspekcji i nie stwierdzono u nich żadnych oznak występowania omawianych organizmów szkodliwych oraz zostały poddane stosownym zabiegom w celu wytępienia tych organizmów. |

32.2.Rośliny gatunków, określonych w załączniku IV część A sekcja I ust. 32.1, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw Ameryki lub wszystkich innych państw trzecich nieobjętych załącznikiem IV część A sekcja I ust. 32.1 | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 11 i 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1, 27.2, 28, 29 i 32.1 w zależności od przypadku należy złożyć urzędowe oświadczenie, że podczas oficjalnych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Amauromyza maculosa (Malloch), Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard), Liriomyza sativae Blanchard lub Liriomyza trifoli (Burgess). |

32.3.Rośliny gatunków trawiastych, z wyjątkiem wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 32.1, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw nieobjętych załącznikiem IV część A sekcja I ust. 32.1 | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 11 i 13 lub załączniku IV część A sekcja I ust. 27.1, 27.2, 28 i 29, w zależności od przypadku, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że a)podczas inspekcji przeprowadzonej przed wywozem na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Amauromyza maculosa (Malloch) lub Liriomyza sativae Blanchard;lubb)bezpośrednio przed wywozem rośliny poddane zostały inspekcji i nie stwierdzono u nich żadnych oznak występowania określonych organizmów szkodliwych oraz zostały poddane stosownym zabiegom w celu wytępienia tych organizmów. |

33.Rośliny ukorzenione, zasadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartej przestrzeni | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce uprawy jest wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sependoniscus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

34.Gleba i podłoże, składające się w całości lub w części z ziemi lub stałego materiału organicznego, takich jak: kawałki roślin, próchnica (łącznie z torfem lub korą) lub jakiegokolwiek innego stałego materiału nieorganicznego, mające służyć do podtrzymania życia roślin, pochodzące z:Turcji,Białorusi, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Rosji i Ukrainy,krajów pozaeuropejskich, z wyjątkiem Cypru, Egiptu, Izraela, Libii, Malty, Maroka i Tunezji | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)w chwili sadzenia podłoże:nie zawierało gleby i materiałów organicznych,lubnie zawierało owadów lub nicieni i zostało poddane odpowiednim badaniom lub stosownym zabiegom termicznym bądź fumigacji, w celu zapewnienia, że jest wolne od innych organizmów szkodliwych,lubzostało poddane stosownym zabiegom termicznym lub fumigacji, w celu zapewnienia, że jest wolne od organizmów szkodliwych, ib)po zasadzeniu:podjęto odpowiednie środki w celu zapewnienia, że podłoże jest wolne od organizmów szkodliwych,lubw okresie dwóch tygodni poprzedzających wysyłkę rośliny zostały uwolnione z podłoża poprzez otrząśnięcie, w taki sposób, aby pozostało ono tylko w ilości niezbędnej do podtrzymania ich żywotności podczas transportu i, w przypadku ponownego zasadzenia, podłoże użyte do tego celu odpowiadało wymogom określonych w lit. a). |

35.1.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa wierzchołkowej kędzierzawki buraka (izolatów pozaeuropejskich). |

35.2.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, pochodzące z państw, w których występuje wirus kędzierzawki liści buraka | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 35.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)na obszarze uprawy nie miały miejsca przypadki zakażenia wirusem kędzierzawki liści buraka;ib)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa kędzierzawki liści buraka. |

36.1.Rośliny Ficus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)w wyniku oficjalnych inspecji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz, miejsce uprawy zostało uznane za wolne od Thrips palmi Karny;lubb)przesyłka została poddana stosownym zabiegom, w celu zapewnienia, że jest wolna od Thysanoptera;lubc)uprawa roślin prowadzona była w szklarniach, w których podjęto środki mające na celu kontrolę występowania Thrips palmi Karny w odpowiednim okresie, i że w trakcie inspekcji nie wykryto Thrips palmi Karny. |

36.2.Rośliny inne niż Ficus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z państwa uznanego za wolne od Thrips palmi Karny;lubb)w wyniku oficjalnych inspecji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz miejsce uprawy zostało uznane za wolne od Thrips palmi Karny;lubc)przesyłka została poddana stosownym zabiegom, w celu zapewnienia, że jest wolna od Thysanoptera. |

37.Rośliny Palmae przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 17 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od fitoplazmy śmiertelnej żółcistości palmowca i wiroidu Cadang-Cadang oraz od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy lub jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów ich występowania;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania fitoplazmy śmiertelnej żółcistości palmowca i wiroidu Cadang-Cadang, a rośliny, u których w miejscu uprawy wystąpiły objawy zakażenia wspomnianymi organizmami, zostały zniszczone w miejscu uprawy i zastosowano wobec roślin odpowiednie zabiegi mające doprowadzić do wyeliminowania Myndus crudus Van Duzee;c)w przypadku roślin w hodowlach tkankowych uprawy te pochodzą od roślin spełniających wymogi określone w lit. a) lub b). |

38.1.Rośliny Camellia L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Ciborinia camelliae Kohn;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ciborinia camelliae Kohn. |

38.2.Rośliny Fuchsia L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z USA lub Brazylii | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Aculops fuchsiae Keifer, a bezpośrednio przed wywozem rośliny zostały poddane inspekcji i uznano je za wolne od Aculops fuchsiae Keifer. |

39.Drzewa i krzewy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion i roślin w hodowlach tkankowych, pochodzące z państw innych niż państwa Europy i śródziemnomorskie | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 i 18, załączniku III część B ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1 i 38.2, w zależności od przypadku, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: są czyste (tj. oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin) oraz pozbawione kwiatów i owoców,zostały wyhodowane w szkółkach,zostały w odpowiednim momencie przed wywozem poddane inspekcji i nie stwierdzono u nich objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych oraz nie stwierdzono u nich również oznak lub objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy lub grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do wyeliminowania tych organizmów. |

40.Drzewa liściaste i krzewy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion i roślin w hodowlach tkankowych, pochodzące z państw trzecich innych niż państwa Europy i śródziemnomorskie | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 i 18, załączniku III część B ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2 i 39, w miarę potrzebyy, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny są w stanie uśpienia i nie mają liści. |

41.Rośliny jednoroczne i dwuletnie inne niż z rodziny Gramineae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw innych niż pańtwa Europy i śródziemnomorskie | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 11 i 13 i załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2, w miarę potrzebyy, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: zostały wyhodowane w szkółkach,są oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin i nie mają kwiatów ani owoców,przed wywozem zostały poddane inspekcji, izostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych,zostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do zwalczenia tych organizmów. |

42.Rośliny z rodziny Gramineae wieloletnich traw ozdobnych z podrodzin Bambusoideae, Panicoideae i rodzajów Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. i Uniola L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw innych niż państwa Europy i śródziemnomorskie | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 33 i 34, w miarę potrzebyy, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny: zostały wyhodowane w szkółkach,isą oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin i nie mają kwiatów ani owoców,iw odpowiednim momencie przed wywozem zostały poddane inspekcji, izostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych, izostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do zwalczenia tych organizmów. |

43.Rośliny, których wzrost został zahamowany w sposób naturalny lub sztuczny, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw pozaeuropejskich | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 i 18, załączniku III część B ust. 1 i załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 i 42, w miarę potrzebyy, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny, łącznie z zebranymi bezpośrednio w swoim naturalnym środowisku, były uprawiane i przygotowywane, w okresie co najmniej dwóch kolejnych lat przed wysyłką, w urzędowo zarejestrowanych szkółkach, które podlegają kontroli nadzorowanej z urzędu;b)rośliny w szkółkach, określonych w lit. a):aa)przynajmniej w okresie, określonym w lit. a):były umieszczone w doniczkach na półkach znajdujących się co najmniej na wysokości 50 cm nad ziemią,zostały poddane stosownym zabiegom mającym nie dopuścić do wystąpienia pozaeuropejskich rdzy, przy czym nazwa aktywnego składnika, stężenie i data wykonania tych zabiegów powinna zostać podana w rubryce "dezynsekcja i/lub dezynfekcja" świadectwa fitosanitarnego, określonego w art. 7 niniejszej dyrektywy,co najmniej sześć razy w roku były przedmiotem urzędowych inspekcji przeprowadzonych w odpowiednich odstępach czasu w celu wykrycia obecności omawianych organizmów szkodliwych, które wymienione są w załącznikach do niniejszej dyrektywy. Inspekcje te, które dotyczą również roślin znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szkółek, określonych w lit. a), polegają przynajmniej na wzrokowym badaniu wszystkich rzędów pola lub szkółki oraz wszystkich części roślin wyrastających ponad podłoże, na losowej próbce z co najmniej 300 roślin danego rodzaju, o ile liczba roślin tego rodzaju nie przekracza 3000, lub 10 % roślin, w przypadku, gdy jest więcej niż 3000 roślin tego rodzaju,w wyniku tych inspekcji zostały uznane za wolne od omawianych organizmów szkodliwych przytoczonych w poprzednim tiret. Zakażone rośliny powinny zostać usunięte. O ile zaistnieje taka potrzeba, pozostałe rośliny powinny zostać poddane skutecznym zabiegom leczniczym oraz dodatkowo przez odpowiedni okres poddawane inspekcjom mającym uniemożliwić pojawienie się tych organizmów,zostały zasadzone w sztucznym lub naturalnym podłożu, które zostało poddane fumigacji lub stosownym zabiegom termicznym i nie zawierało żadnych organizmów szkodliwych,były utrzymywane w warunkach zapewniających, że podłoże jest wolne od organizmów szkodliwych i, w okresie dwóch tygodni poprzedzających wysyłkę, były:strząsane i myte czystą wodą w celu usunięcia oryginalnego podłoża i utrzymania nagich korzenii, lubstrząsane i myte czystą wodą w celu usunięcia oryginalnego podłoża i ponownie zasadzone w podłożu spełniającym warunki określone w ppkt aa) piąte tiret, lubpoddane stosownym zabiegom mającym nie dopuścić do pojawienia się organizmów szkodliwych, przy czym nazwa aktywnego składnika, stężenie i data wykonania tych zabiegów powinna zostać podana w rubryce "dezynsekcja i/lub dezynfekcja" świadectwa fitosanitarnego, określonego w art. 7 niniejszej dyrektywy;bb)zostały zapakowane w zamkniętych kontenerach, urzędowo zaplombowanych, na których umieszczony jest numer rejestracyjny zarejestrowanej szkółki. Numer ten powinien zostać również podany w w rubryce "dodatkowa deklaracja" świadectwa fitosanitarnego, określonego w art. 7 niniejszej dyrektywy, co umożliwi identyfikację przesyłek. |

44.Trawy wieloletnie, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, z rodzin Caryophyllacea (z wyjątkiem Dianthus L.), Compositae (z wyjątkiem Dendranthema (DC.) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae i Rosaceae (z wyjątkiem Fragaria L.), pochodzące z państw trzecich innych niż państwa Europy i śródziemnomorskie | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 32.1, 32.2, 32.3, 33 i 34, w miarę potrzebyy, urzędowe oświadczenie, że rośliny: zostały wyhodowane w szkółkach,są oczyszczone ze wszystkich szczątków roślin i nie mają kwiatów ani owoców, iw odpowiednim momencie przed wywozem zostały poddane inspekcji, izostały uznane za wolne od objawów występowania szkodliwych bakterii, wirusów i organizmów wirusopodobnych,izostały uznane za wolne od oznak i objawów występowania szkodliwych nicieni, owadów, roztoczy i grzybów lub poddano je stosownym zabiegom mającym doprowadzić do zwalczenia tych organizmów. |

45.Rośliny Eurphorbia pulcherima Willd., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje Bemisia tabaci Genn. (populacja pozaeuropejska) | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Benisia tabaci Genn.,lubpodczas urzędowych inspekcji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych oznak występowania Benisia tabaci Genn. |

45.1.Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, pochodzące z państw, w których występuje wirus żółtej kędzierzawki liści pomidora | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5, 25.6 i 25.7, w zależności od przypadku, |

a)gdzie nie występuje Bemisia tabaci Genn.; | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora: |

b)gdzie występuje Bemisia tabaci Genn. | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora, iaa)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Bemisia tabaci Genn., lubbb)w wyniku urzędowych inspecji przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz miejsce uprawy zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn.;lubb)w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora i miejsce uprawy zostało poddane stosownym zabiegom i kontroli, w celu niedopuszczenia do pojawienia się Bemisia tabaci Genn.) |

46.Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, cebulek, bulw i kłączy, pochodzące z państw, w których nie występują określone organizmy szkodliweOrganizmami szkodliwymi, o których mowa, są: wirus złotej mozaiki fasoli,wirus łagodnej pstrości wspięgi,wirus zakaźnej żółtaczki sałaty,wirus łagodnej choroby tigré papryki,wirus kędzierzawki liści dyni,inne wirusy przenoszone przez Bemisia tabaci Genn. | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 13 oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45 i 45.1, w zależności od przypadku, |

a)w miejscach, w których nie występuje Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele omawianych organizmów szkodliwych | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że w ciągu pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania omawianych organizmów szkodliwych, |

b)w miejscach, w których występuje Bemisia tabaci Genn. (populacje pozaeuropejskie) lub inni nosiciele określonych organizmów szkodliwych | należy złożyć urzędowe oświadczenie, że w odpowiednim okresie u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania omawianych organizmów szkodliwych, i a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych nosicieli omawianych organizmów szkodliwych;lubb)w wyniku przeprowadzonych w stosownych terminach inspekcji miejsce uprawy zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn. i innych nosicieli omawianych organizmów szkodliwych;lubc)ośliny zostały poddane stosownym zabiegom w celu wytępienia Bemisia tabaci Genn. |

47.Nasiona Helianthus annuus L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni;lubb)nasiona, z wyjątkiem nasion wyhodowanych na odmianach odpornych na wszystkie rasy Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni, znajdujące się na miejscu uprawy zostały poddane stosownym zabiegom przeciw temu organizmowi. |

48.Nasiona Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona zostały uzyskane z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasowej lub jednej z równoważnych metod dopuszczonych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, i a)nasiona pochodzą z obszarów, w których nie występują Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria (Doidge) Dye i wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka; lubb)w ciągu pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób wywołanych przez te organizmy szkodliwe; lubc)nasiona poddane zostały urzędowemu badaniu przynajmniej na występowanie wymienionych wyżej organizmów szkodliwych, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbie i zostały uznane za wolne od tych organizmów. |

49.1.Nasiona Medicago sativa L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev i w wyniku przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie testu laboratoryjnego nie stwierdzono obecności Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev;lubb)przed wywozem przeprowadzono fumigację. |

49.2.Nasiona Medicago sativa L., pochodzące z państw, w których występuje Clavibacter michiganensis spp. indidiosus Davis et al. | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 49.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)w ciągu ostatnich dziesięciu lat ani w gospodarstwie ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensisspp. indidiosus Davis et al.;b)roślina:należy do odmiany uważanej za bardzo odporną na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,lubnie rozpoczęła jeszcze swojego czwartego pełnego okresu wegetacyjnego od zasiewu, kiedy nasiona zostały zebrane, a wcześniej miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór nasion z danej uprawy,lubzawartość materiału martwego, określona zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do certyfikacji nasion sprzedawanych we Wspólnocie nie przekracza 0,1 % masy,c)w ostatnim lub, w zależności od przypadku, dwóch ostatnich pełnych cyklach wegetacyjnych na miejscu uprawy lub u roślin Medicago sativa L. sąsiadujących z miejscem uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.;d)rośliny uprawiane były na polu, na którym w okresie trzech lat poprzedzających zasiew nie była uprawiana Medicago sativa. |

50.Nasiona Oryza sativa L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)nasiona zostały poddane urzędowym testom z zastosowaniem właściwych metod nematologicznych i okazały się wolne od Aphelenchoides besseyi Christie;lubb)nasiona zostały poddane stosownym zabiegom z wykorzystaniem gorącej wody lub innym stosownym zabiegom przeciw Aphelenchoides besseyi Christie. |

51.Nasiona Phaseolus L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye;lubb)reprezentatywna próbka nasion została poddana testom i okazała się wolna od Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. |

52.Nasiona Zea mays L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Erwinia stewartii (Smith) Dye;lubb)reprezentatywna próbka nasion została poddana testom i okazała się wolna od Erwinia stewartii (Smith) Dye. |

53.Nasiona rodzaju Triticum, Secale i X Triticosecale pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu i USA, gdzie znane są przypadki występowania Tilletia indica Mitra. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona pochodzą z obszaru, w którym nie występuje Tilletia indica Mitra. Nazwa obszaru powinna być wpisana na świadectwie fitosanitarnym określonym w art. 7. |

54.Zboża rodzaju Triticum, Secale i X Triticosecale pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu i USA, gdzie znane są przypadki występowania Tilletia indica Mitra. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: i)zboża pochodzą z obszaru, w którym nie występuje Tilletia indica Mitra. Nazwa obszaru powinna być wpisana w rubryce "miejsce pochodzenia" świadectwa fitosanitarnego określonego w art. 7; lubii)u roślin w miejscu uprawy podczas ich ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Tilletia indica Mitra i zarówno podczas zbioru, jak i przed wysyłką zostały pobrane reprezentatywne próbki zbóż, które zostały poddane testom, w wyniku których uznane zostały za wolne od Tilletia indica Mitra; fakt ten powinien zostać potwierdzony w rubryce "opis produktu" świadectwa fitosanitarnego określonego w art. 7 wpisem "Poddane testom i uznane za wolne od Tilletia indica Mitra". |

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty | Szczególne wymogi |

1.Drewno Castanea Mill. | a)Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Cryphonectria parasitica (Murril) Barr;lubb)drewno powinno być okorowane. |

2.Drewno Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni | a)Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ceratocyclis fimbriata f.sp. platani Walter;lubb)powinno zostać potwierdzone poprzez umieszczenie na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z przeznaczeniem handlowym znaku "Kiln-dried", "KD" lub innego uznanego międzynarodowego oznaczenia, że zostało wysuszone w piecu, a poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został w trakcie obróbki przeprowadzanej zgodnie z normami czasowymi i termicznymi, obniżony do poziomu poniżej 20 %. |

3.Odseparowana kora Castanea Mill. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)kora pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.;lubb)przesyłka została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw Cryphonectria parasitica (Murill) Barr. |

4.Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Scrirrhia pini Funk i Parker. |

5.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 4, o ile zaistnieje taka potrzeba, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melampsora medusae Thümen. |

6.Rośliny Populus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Melampsora medusae Thümen. |

7.Rośliny Castanea Mill. i Quercus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Cryphonectria purasitica (Murrill) Barr;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Cryphonectria purasitica (Murrill) Barr. |

8.Rośliny Platanus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszaru uważanego za wolny od Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter. |

9.Rośliny Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., inne niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers., Stranvaesia Lindl., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18;lubb)rośliny z pola uprawy i jego bezpośredniego sąsiedztwa, u których zaobserwowano objawy występowania Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. zostały usunięte. |

10.Rośliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri), Kanchaveli i Gikaszwili, choroby enacji nerwów cytrusowych, choroby zdrewniałych narośli cytrusowych i wirusa tristeza cytrusowych (szczepów europejskich);lubb)rośliny uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego indywidualnym testom przynajmniej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie) i choroby enacji nerwów cytrusowych, choroby zdrewniałych narośli cytrusowych, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, dopuszczonych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, i że stale rosły w szklarni niedostępnej dla owadów lub odizolowanej klatce, u których nie zaobserwowano żadnych objawów obecności Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli i Gikaszwili, wirusa tristeza cytrusowych (szczepów europejskich) i choroby enacji nerwów cytrusowych, choroby zdrewniałych narośli cytrusowych;lubc)rośliny:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego indywidualnym testom przynajmniej na obecność wirusa tristeza cytrusowych (szczepy europejskie) i choroby enacji nerwów cytrusowych, choroby zdrewniałych narośli cytrusowych, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, dopuszczonych zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18, i na podstawie ich wyników uznane zostały za wolne od wirusa tristeza cytrusowych (szczepów europejskich) i na podstawie indywidualnych testów przeprowadzonych z zastosowaniem metod, określonych w niniejszym tiret, otrzymały również świadectwo, że są wolne od wirusa tristeza cytusowych (szczepy europejskie),izostały poddane kontroli i od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie stwierdzono u nich żadnych objawów występowania Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Pandri) Kanchaveli i Gikaszwili, wirusa tristeza cytrusowych (szczepów europejskich) i choroby enacji nerwów cytrusowych, choroby zdrewniałych narośli cytrusowych. |

11.Rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Streliltziaceae, ukorzenione lub razem z podłożem | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy nie stwierdzono żadnego zakażenia przez Radopholus similis (Cobb) Thorne;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego próbki gleby i korzenie danych roślin poddane zostały urzędowym testom nematologicznym na obecność przynajmniej Radopholus similis (Cobb) Thorne i w ich wyniku zostały uznane za wolne o tego organizmu szkodliwego. |

12.Rośliny Fragaria L., Prunus L. i Rubus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od omawianych organizmów szkodliwych;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania chorób spowodowanych przez omawiane organizmy szkodliwe.Organizmami szkodliwymi, o których mowa, są:dla Fragaria L.:Phytophthora fragariae Hickman var. Fragariae,wirus mozaiki arabety,wirus pierścieniowej plamistości maliny,wirus marszczycy truskawki,utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,wirus łagodnej żółtaczki brzegów liści truskawek,wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora,Xanthomonas fragariae Kennedy i King,dla Prunus L.:mikoplazma liściozwoju bledniczego moreli,Xanthomonas campestris pv. Pruni (Smith) Dye,dla Prunus persica (L.) Batsch:Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.,dla Rubus L.:wirus mozaiki arabety,wirus pierścieniowej plamistości maliny,utajony wirus pierścieniowej plamistości truskawki,wirus czarnej pierścieniowej plamistości pomidora. |

13.Rośliny Cydonia Mill. i Pyrus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 9 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy zaniku gruszy;lubb)rośliny w miejscu uprawy lub ich bezpośrednim sąsiedztwie, u których stwierdzono objawy dające podstawy do przypuszczenia, że są zakażone fitoplazmą zaniku gruszy, zostały usunięte z miejsca uprawy w ciągu trzech ostatnich cyklów wegetacyjnych. |

14.Rośliny Fragaria L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 12 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Aphelenchoides besseyi Christie;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Aphelenchoides besseyi Christie;lubc)w przypadku roślin w hodowlach tkankowych, pochodzą one od roślin spełniających wymogi lit. b) lub zostały poddane z zastosowaniem odpowiednich metod nematologicznych urzędowym testom, w wyniku których uznane zostały za wolne od Aphelenchoides besseyi Christie. |

15.Rośliny Malus Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 9 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy proliferacji jabłoni;lubb)aa)rośliny, z wyjątkiem roślin wyrosłych z nasion, które:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego urzędowym testom przynajmniej na obecność wirusa fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których uznane zostały za wolne od tego organizmu,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego w ostatnich sześciu pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu urzędowemu testowi przynajmniej na obecność wirusa fitoplazmy proliferacji jabłoni, przy użyciu odpowiednich wskaźników bądź metod równoważnych i w wyniku tych testów uznane zostały za wolne od tego organizmu;bb)od rozpoczęcia trzech ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby spowodowanej przez fitoplazmę proliferacji jabłoni. |

16.Rośliny następujących gatunków Prunus L., przeznaczonych do sadzenia, z wyjątkiem nasion:Prunus amygdalus Batsch,Prunus armeciaca L.,Prunus blireiana Andre,Prunus brigantina Vill.,Prunus cerasifera Ehrh.,Prunus cistena Hansen,Prunus curdica Fenzl i Fritsch,Prunus domestica ssp. domestica L.,Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid.,Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,Prunus gladulosa Thunb.,Prunus holosericea Batal.,Prunus hortulana Bailey,Prunus japonica Thunb.,Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,Prunus maritima Marsh.,Prunus mume Sieb i Zucc.,Prunus nigraAit.,Prunus persica (L.) Batsch,Prunus salicina L.,Prunus sibirica L.,Prunus simonii Carr.,Prunus spinosa L.,Prunus tomentosa Thunb.,Prunus triloba Lindl., inne gatunki Prunus L. podatne na wirusa ospowatości śliw (szarka) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od wirusa ospowatości śliw (szarka);lubb)aa)rośliny, z wyjątkiem roślin wyrosłych z nasion:uzyskały urzędowe świadectwo zgodnie z procedurą certyfikacyjną wymagającą pochodzenia materiału w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego regularnemu testowaniu na obecność przynajmniej wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników lub równoważnych metod, w wyniku których uznane zostały za wolne od wymienionego organizmu,lubpochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddawanego w ostatnich trzech pełnych cyklach wegetacyjnych co najmniej jednemu oficjalnemu testowi na obecność przynajmniej wirusa ospowatości śliw (szarka), przy użyciu odpowiednich wskaźników bądź metod równoważnych i w wyniku których uznane zostały za wolne od wymienionego organizmu;bb)od rozpoczęcia trzech ostatnich pełnych cykli wegetacyjnych u roślin na miejscu uprawy lub u roślin wrażliwych w ich bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania choroby wywołanej przez wirusa ospowatości śliw (szarka);cc)rośliny na miejscu uprawy, u których wystąpiły objawy chorób spowodowanych innymi wirusami lub podobnymi patogenami, zostały usunięte. |

17.Rośliny Vitis. L., z wyjątkiem owoców i nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia dwóch ostatnich pełnych cyklów wegetacyjnych u sadzonek macierzystych na miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania mikoplazmy żółknięcia dorée winorośli i Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. |

18.1.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)przestrzegane były wspólnotowe przepisy dotyczące zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;ib)bulwy pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spiekermann i Kotthoff) Davis et al. lub przestrzegane były przepisy dotyczące zwalczania tego organizmu;ic)bulwy pochodzą z pola uznanego za wolne od Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Globodera pallida (Stone) Behrens;id)aa)bulwy pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith; lubbb)na obszarach, na których występuje Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, bulwy pochodzą z miejsca uprawy uznanego za wolne od Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith lub uznawanego za takie na skutek wprowadzenia w życie odpowiedniej procedury mającej na celu zwalczenie Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;ie)bulwy pochodzą z obszarów, na których nie występują Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (cała populacja) i Meloidogyne fallax Karssen, lub na obszarach, gdzie występuje Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (cała populacja) i Meloidogyne fallax Karssen:bulwy pochodzą z miejsca uprawy, które zostało uznane za wolne od Meloidogyne chirwoodi Golden et al. (cała populacja) i Meloidogyne fallax Karssen, na podstawie corocznej kontroli upraw żywicieli, przeprowadzonych w odpowiednich terminach wzrokowego badania roślin będących żywicielami i wzrokowego badania zarówno zewnętrznego, jak również po pokrojeniu bulw ziemniaków zebranych na miejscu uprawy, lubpo zbiorach z bulw zostały losowo wybrane próbki, które po poddaniu, z zastosowaniem odpowiedniej metody kontroli na występowanie objawów lub poddaniu testom laboratoryjnym, jak również poddaniu zarówno zewnętrznemu wzrokowemu badaniu, jak i po przekrojeniu bulw, w odpowiednim terminie i, we wszystkich przypadkach, w chwili zamykania opakowań lub kontenerów przed sprzedażą, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamknięć zawartymi w dyrektywie 66/403/EWG, nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Meloidogyne chirwoodi Golden et al. (całej populacji) i Meloidogyne fallax Karssen. |

18.2.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem odmian urzędowo dopuszczonych w jednym lub kilku Państwach Członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 70/457/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin uprawnych | Z zastrzeżeniem szczególnych wymogów dotyczących bulw wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy: zostały wcześniej wyselekcjonowane (informacja ta musi zostać w odpowiedni sposób podana w dokumencie towarzyszącym),zostały wyhodowane we Wspólnocie,ipochodzą w prostej linii z materiału utrzymywanego w odpowiednich warunkach i poddanego we Wspólnocie kwarantannie z zastosowaniem odpowiednich metod, w wyniku której zostały uznane za wolne od organizmów szkodliwych. |

18.3.Rośliny z gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L., lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem bulw Solanum tuberosum L., określonych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1 lub 18.2, i innych niż materiały zabezpieczenia upraw przechowywanych w banku genów lub w zbiorach genetycznych | a)Rośliny były poddawane kwarantannie i po przeprowadzeniu testów w okresie tej kwarantanny zostały uznane za wolne od organizmów szkodliwych;b)testy podczas kwarantanny, określone w lit. a) powinny być:aa)nadzorowane przez urzędową organizację ochrony roślin danego Państwa Członkowskiego i przeprowadzane przez wyspecjalizowanych pracowników naukowych tego organu lub jakikolwiek inny urzędowo upoważniony do tego organ;bb)przeprowadzane w miejscu posiadającym odpowiednią infrastrukturę dla przechowywania organizmów szkodliwych i materiału, łącznie z roślinami wskaźnikowymi, tak aby całkowicie wyeliminować zagrożenie rozprzestrzenienia się tych organizmów;cc)przeprowadzone w stosunku do każdej jednostki materiału,poprzez wzrokowe badanie w regularnych odstępach czasu, prowadzone w pełnym okresie co najmniej jednego cyklu wegetacyjnego, z uwzględnieniem rodzaju materiału i jego stadium rozwoju w czasie programu badań, aby wykryć objawy chorób wywołanych przez jakiekolwiek organizmy szkodliwe,poprzez serię badań prowadzonych z zastosowaniem właściwych metod, które zostają przedstawione Komitetowi, zgodnie z art. 18:w odniesieniu do całego materiału ziemniaka, co najmniej dla:andyjskiego utajonego wirusa ziemniaka,wirusa B ziemniary, szczep z okry,wirusa czarnej pierścieniowej plamistości ziemniaka,wiroidu wrzecionowatości bulw ziemniaka,wirusa T ziemniaka,andyjskiego wirusa pstrości ziemniaka,wspólnych wirusów ziemniaka A, M, S, V, X, Y (również Yo, Yn i Yc) i wirusa liściozwoju ziemniaka,Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al.Pseudomonas solanaeceanum (Smith) Smith;w przypadku nasion ziemniaka, przynajmniej dla wirusów i wiroidów wyżej wymienionych;dd)poprzez odpowiednie badania dotyczące jakichkolwiek innych objawów stwierdzonych podczas badania wzrokowego, w celu zidentyfikowania organizmów szkodliwych, które wywołały tego rodzaju objawy;c)jakikolwiek materiał, który nie został na podstawie badań, określonych w lit. b) uznany za wolny od organizmów szkodliwych, powinien zostać bezzwłocznie zniszczony lub poddany zabiegom mającym doprowadzić do ich wytępieni;d)każdy organ lub jednostka badawcza posiadająca taki materiał powiadamia o tym urzędowe służby ochrony roślin zainteresowanego Państwa Członkowskiego. |

18.4.Rośliny z gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L., lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia, przechowywane w bankach genów lub zbiorach genetycznych | Każdy organ lub jednostka badawcza posiadająca taki materiał powiadamia o tym urzędowe służby ochrony roślin zainteresowanego Państwa Członkowskiego. |

18.5.Bulwy Solanum tuberosum L., z wyjątkiem wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1, 18.2, 18.3 lub 18.4 | Powinno zostać potwierdzone przez umieszczenie numeru rejestracyjnego na opakowaniu lub, w przypadku transportu luzem, na pojeździe przewożącym ziemniaki, że zostały one wyhodowane przez urzędowo zarejestrowanego producenta lub pochodzą z urzędowo zarejestrowanych ośrodków zbiorowego składowania lub wysyłki, które znajdują się w regionie produkcji, wskazującym, że bulwy są wolne od Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith i że: a)wspólnotowe przepisy dotyczące zwalczania Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival;ib)stosownie, wspólnotowe przepisy dotyczące zwalczania Clavibacter michiganensis ssp. sependoticus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al. zostały spełnione. |

18.6.Rośliny Solanaceae, przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion oraz roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.4 lub 18.5 | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1, 18.2 i 18.3, w miarę potrzeby, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od fitoplazmy stolburu ziemniaka;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu uprawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano żadnych objawów występowania fitoplazmy stolburu ziemniaka. |

18.7.Rośliny Capsicum annuum L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Musa L., Nicotiana L., i Solanum melongena L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.6, w miarę potrzeby, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith. |

19.Rośliny Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na chmielu w miejscu uprawy nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Verticillium albo-atrum Reinke i Berthold oraz Verticilium dahliae Klebahn. |

20.Rośliny Dendrathema (DC) Des Moul., Dianthus L. i Pelargonium l'Hérit, ex Ait. przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego nie zaobserwowano w miejscu produkcji żadnych objawów występowania Heliothis armigera Hübner lub Spodoptera littoralis (Boisd.);lubb)rośliny zostały poddane stosownym zabiegom dla organizmami ochrony ich przed wspomnianymi. |

21.1.Rośliny Dendranthema (DC) Des Moul. przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 20 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą w najwyżej trzecim pokoleniu od materiału, który w wyniku testów wirologicznych okazał się wolny od wiroidu karłowatości chryzantemy lub pochodzi bezpośrednio od materiału, którego reprezentatywna próbka, nie mniejsza od 10 %, okazała się, w wyniku urzędowego badania przeprowadzonego w okresie kwitnienia, wolna od wiroidu karłowatości chryzantemy;b)rośliny i sadzonki pochodzą z miejsca prowadzenia działalności:w którym podczas urzędowych badań przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wysyłkę nie stwierdzono żadnych objawów Puccina horiana Hennings, i w którego bezpośrednim sąsiedztwie w okresie trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie do obrotu nie stwierdzono żadnych objawów występowania Puccina horiana Hennings,lubprzesyłka została poddana stosownym zabiegom przeciwko Puccinia horiana Hennings;c)w przypadku sadzonek nieukorzenionych nie zaobserwowano u nich lub u roślin, od których pochodzą, żadnych objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx lub, w przypadku sadzonek ukorzenionych, nie zaobserwowano u nich lub w środowisku, w którym zostały zasadzone, żadnych objawów występowania Didymella ligulicola (Baker, Dimock i Davis) v. Arx. |

21.2.Rośliny Dianthus L. przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 20 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: rośliny pochodzą bezpośrednio od sadzonek macierzystych, które w wyniku urzędowo dopuszczonych testów przeprowadzonych co najmniej raz w ciągu dwóch poprzednich lat zostały uznane za wolne od Ervinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr i Burkholder oraz Phialophora cinerescens (Wollenw.) van Beyma, przeprowadzonych co najmniej raz w okresie ostatnich dwóch lat, okazały się wolne od Erwinia chrysanthemi pv. Dianthicola (Hellmers) Dickey, Pseudomonas caryophyli (Burkholder) Starr i Burkholder, i Phialophora cinereu roślin nie zaobserwowano objawów występowania wspomnianych wyżej organizmów szkodliwych. |

22.Cebulki Tulipa L. i Narcissus L., z wyjątkiem tych, których opakowanie lub jakikolwiek inny element powinien potwierdzać, że są przeznaczone do bezpośredniej sprzedaży konsumentom finalnym, którzy nie zajmują się zawodowo produkcją kwiatów ciętych | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego u roślin nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipiew. |

23.Rośliny Apium graweolen L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Capsicum annuum L., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. i ich hybrydy, Gerbera Cass., Gypsophila L., Lactuca spp., Leucanthemum L., Lupinus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex. Farw., Solanum melongena L., Spinacia L., Tanacetum L. i Verbena L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 20, 21.1 lub 21.2 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess);lubb)podczas urzędowych badań przeprowadzonych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających zbiór na miejscu uprawy nie stwierdzono żadnych oznak występowania Liriomyza bryoniae (Kaltenbah), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess);lubc)bezpośrednio przed wprowadzeniem do obrotu rośliny poddane zostały kontroli i nie stwierdzono u nich oznak występowania określonych organizmów szkodliwych oraz zostały poddane stosownym zabiegom w celu wyplenienia Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) i Liriomyza trifolii (Burgess). |

24.Rośliny ukorzenione, zasadzone lub przeznaczone do sadzenia, uprawiane na otwartej przestrzeni | Należy wykazać, że miejsce produkcji jest wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann i Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens i Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. |

25.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od wirusa kędzierzawki liści buraka;lubb)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu produkcji lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występował wirus kędzierzawki liści buraka i nie zaobserwowano tam żadnych objawów jego występowania. |

26.Nasiona Helianthus annuus L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Plasmophara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni;lubb)nasiona inne niż wyhodowane na odmianach odpornych na wszystkie rasy Plasmophara halstedii (Farlow) Berl. i de Toni występujące na obszarze produkcji zostały poddane odpowiednim zabiegom przeciw temu organizmowi. |

26.1.Rośliny Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.6 i 23 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora;lubb)nie zaobserwowano na roślinach żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora;iaa)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Bemisia tabaci Genn.;lubbb)w wyniku urzędowych badań przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wywóz miejsce produkcji zostało uznane za wolne od Bemisia tabaci Genn.;lubc)na miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania wirusa żółtej kędzierzawki liści pomidora i miejsce produkcji zostało poddane odpowiednim zabiegom oraz odpowiedniej kontroli w celu niedopuszczenia do pojawienia się Bemisia tabaci Genn. |

27.Nasiona Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona zostały uzyskane z zastosowaniem odpowiedniej metody ekstrakcji kwasowej lub równoważnej metody dopuszczonej zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 18; i a)nasiona pochodzą z obszarów, w których nie występują Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. lub Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye;lubb)w ostatnim pełnym cyklu wegetacyjnym nie zaobserwowano u roślin żadnych objawów występowania chorób wywołanych przez omawiane organizmy szkodliwe;lubc)nasiona poddane zostały urzędowemu testowi przynajmniej na występowanie wymienionych wyżej organizmów szkodliwych, przeprowadzonemu z zastosowaniem odpowiednich metod na reprezentatywnej próbce, i zostały uznane za wolne od wymienionych organizmów szkodliwych. |

28.1.Nasiona Medicago sativa L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego na miejscu produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipiew i w przeprowadzonym na reprezentatywnej próbce teście laboratoryjnym nie stwierdzono obecności Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipiew;lubb)przed wprowadzeniem do obrotu przeprowadzono fumigację. |

28.2.Nasiona Medicago sativa L. | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 28.1 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Clavibacter michiganensis spp. indidiosus Davis et al.;lubb)w ciągu dziesięciu ostatnich lat ani w gospodarstwie, ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis spp. indidiosus Davis et al.,iroślina należy do odmiany uważanej za bardzo odporną na Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,lubnie rozpoczęła jeszcze swojego czwartego pełnego okresu wegetacyjnego od zasiewu, kiedy nasiona zostały zebrane, a wcześniej miał miejsce nie więcej niż jeden zbiór nasion,lubzawartość materiału martwego, określona zgodnie z zasadami stosowanymi do certyfikacji nasion sprzedawanych we Wspólnocie, nie przekracza 0,1 % masy,w ostatnim lub, w zależności od przypadku, dwóch ostatnich pełnych cyklach wegetacyjnych na miejscu produkcji lub u roślin Medicago sativa L. sąsiadujących z miejscem produkcji nie zaobserwowano żadnych objawów występowania Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al.,rośliny uprawiane były na polu, na którym w okresie trzech lat poprzedzających zasiew nie była uprawiana Medicago sativa L. |

29.Nasiona Phaseolus L. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye;lubb)przeprowadzono testy reprezentatywnej próbki nasion, w wyniku których okazały się wolne od Xanthomonas campestris pv. Phaseoli (Smith) Dye. |

30.1.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.., i ich hybrydy | Na opakowaniu powinno zostać umieszczone odpowiednie oznaczenie pochodzenia. |

Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty | Szczególne wymogi | Strefa(-y) chroniona(-e) |

1.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego, odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7: a)drewno powinno być okorowane;lubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Dendractonus micans Kugelan;lubc)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

2.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 oraz załączniku IV część B ust. 1: a)drewno powinno być okorowane;lubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips duplicatus Sahlberg;lubc)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

3.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 oraz załączniku IV część B ust. 1 i 2: a)drewno powinno być okorowane;lubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips typographus Heer;lubc)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

4.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 oraz załączniku IV część B ust. 1, 2 i 3: a)drewno powinno być okorowane;lubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips amitinus Eichhof;lubc)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu, zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgtności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. | Grecja, Francja (Korsyka), Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

5.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 oraz załączniku IV część B sekcja I ust. 1, 2, 3, 4: a)drewno powinno być okorowane,lubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uważanych za wolne od Ips cembrae Heer,lubc)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i zawartość wilgoci, wyrażona w procentach suchej masy, została obniżona do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie z właściwymi normami czasowymi i termicznymi. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man) |

6.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 oraz załączniku IV część B ust. 1, 2, 3, 4, 5: a)drewno powinno być okorowanelubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips sexdentatus Börner;lubc)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 % w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man) |

6.1.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewna, wymienionych odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 oraz załączniku IV część B ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6: a)drewno powinno być okorowane;lubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Pissodes spp. (europejskiego);lubc)powinno zostać potwierdzone znakiem "Kiln-dried", "KD" lub innym uznanym międzynarodowym oznaczeniem, umieszczonym na drewnie lub jego opakowaniu zgodnie z aktualnym przeznaczeniem handlowym, że zostało wysuszone w piecu i poziom wilgotności, wyrażony w procentach suchej masy, został obniżony do poziomu poniżej 20 %, w trakcie obróbki prowadzonej zgodnie ze stosownymi normami czasowymi i termicznymi. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey) |

6.2.Drewno z drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących drewn, wymienionego odpowiednio w załączniku IV część A sekcja I ust. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 i 7 oraz załączniku IV część B ust. 4: a)drewno powinno być okorowane;lubb)należy złożyć urzędowe oświadczenie, że drewno pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Matsucoccus feytaudi Duc. | Francja (Korsyka) |

7.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin wymienionych, odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, oraz załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10 oraz załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce uprawy jest wolne od Dendroctonus micans Kugela. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

8.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 i załączniku IV część B ust. 7, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce uprawy jest wolne od Ips duplicatus Sahlberg. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

9.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio, w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 lub załączniku IV część B ust. 7 i 8, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips typographus Heer. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

10.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8 i 9, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips amitinus Eichhof. | Grecja, Francja (Korsyka), Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

11.Rośliny Abies Mill., Larix Mill.,Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II, ust. 4 i 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9 i 10, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips cembrae Heer. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man) |

12.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10 i 11, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Ips sexdentatus Börner. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man) |

13.Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. i Pinus L., liczące ponad 3 m wysokości, z wyjątkiem owoców i nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2, 9 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 i 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11 i 12, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że miejsce produkcji jest wolne od Pissodes spp. (europejskiego). | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey) |

14.1.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem zakazów odnoszących się do kory, określonej w załączniku III część A ust. 4, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Dendroctonus micans Kugelan. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

14.2.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku III część A ust. 4 i załączniku IV część B ust. 14.1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips amitinus Eichhof. | Grecja, Francja (Korsyka), Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

14.3.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku III część A ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 14.1 i 14.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips cembrae Heer. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man) |

14.4.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku III część A ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 14.1, 14.2 i 14.3, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips duplicatus Sahlberg. | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

14.5.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku III część A ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 14.1, 14.2, 14.3 i 14.4, należy złożyć rzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips sexdentatus Börner. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna i wyspa Man) |

14.6.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku III część A ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 i 14.5, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Ips typographus Heer. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo |

14.7.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku III część A ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 14.2, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Matsucoccus feytaudi Duc. | Francja (Korsyka) |

14.8.Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales) | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących kory, określonej w załączniku III część A ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 i 14.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka: a)została poddana fumigacji lub innym stosownym zabiegom przeciw kornikom;lubb)pochodzi z obszarów uznanych za wolne od Pissodes spp. (europejskiego). | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey) |

15.Rośliny Larix Mill., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółce, a miejsce produkcji jest wolne od Cephalcia lariciphila (Klug.). | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey) |

16.Rośliny Pinus L., Picea A. Dietr., Larix Mill., Abies Mill. i Pseudotsuga Carr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 i 9, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 15, w miarę potrzeby, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółce, a miejsce produkcji jest wolne od Gremmeniella abiedina (Lag.) Morelet. | Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna) |

17.Rośliny Pinus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 i 9, załączniku IV część A sekcja II ust. 4 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 16, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółce, a miejsce produkcji i jego bezpośrednie sąsiedztwo są wolne od Thaumetopoea pityocampa (Den. i Schiff.). | Hiszpania (Ibiza) |

18.Rośliny Picea A. Dietr., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku III część A ust. 1, załączniku IV część A sekcja I ust. 8.1, 8.2 i 10, załączniku IV część A sekcja II ust. 5 oraz załączniku IV część B ust. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 16, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny zostały wyhodowane w szkółce, a miejsce produkcji jest wolne od Glipinia hercyniae (Hartig). | Grecja, Irlandia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspy Man i Jersey) |

19.Rośliny Eucalyptus l'Herit, z wyjątkiem owoców i nasion | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny zostały oczyszczone z ziemi i poddane zabiegom przeciw Gonipterus scutellatus Gyll.;lubb)rośliny pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Gonipterus scutellatus Gyll. | Grecja, Portugalia |

20.1.Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia | Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin wymienionych w załączniku III część A ust. 10 i 11, załączniku IV część A sekcja I ust. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 i 25.6 oraz załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 i 18.6, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że bulwy: a)zostały wyhodowane w obszarze, w którym nie występuje wirus nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYW);lubb)zostały wyhodowane na terenie lub na podłożu składającym się z gleby uznanej za wolną od BNYW lub w wyniku oficjalnych testów przeprowadzonych z zastosowaniem odpowiednich metod zostały uznane za wolne od BNYW;lubc)zostały obmyte z ziemi. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

20.2.Bulwy Solanum tuberosum L., z wyjątkiem bulw, określonych w załączniku IV część B ust. 20.1 i bulw przeznaczonych do produkcji skrobi w zakładach wyposażonych w zatwierdzony system usuwania odpadów | Przesyłka lub partia towaru nie powinna zawierać w masie więcej niż 1 % ziemi. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

20.3.Bulwy Solanum tuberosum L. | Z zastrzeżeniem wymogów określonych w załączniku IV część A sekcja II ust. 18.1, 18.2 i 18.5 należy złożyć urzędowe oświadczenie, że w odniesieniu do Globodera pallida (Stone) Behrens i Globosera rostochiensis (Wollenweber) Behrens przestrzegane były przepisy zgodne z przepisami dyrektywy Rady 69/465/EWG z dnia 8 grudnia 1969 r. w sprawie zwalczania nicienia złocistego. | Finlandia |

21.Rośliny i pyłek przeznaczony do zapylenia Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., innych niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl., z wyjątkiem nasion i owoców | Z zastrzeżeniem zakazów dotyczących roślin, wymienionych odpowiednio w załączniku III część A ust. 9 i 18 oraz załączniku III część B ust. 1, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą ze stref chronionych Hiszpanii, Francji (Szampanii-Arden, Alzacji – z wyjątkiem departamentu Bas-Rhin, Lotaryngii, Franche-Comté, Rhône-Alpes – z wyjątkiem departamentu Rhône, Burgundii, Owernii – z wyjątkiem departamentu Puy-de-Dôme, Prowansji-Alp-Lazurowego Wybrzeża, Korsyki, Langwedocji-Roussillon), Irlandii, Włoch, Portugalii, Zjednoczonego Królestwa (Irlandii Północnej, wyspy Man i Wysp Normandzkich), Austrii, Finlandii;lubb)rośliny zostały wyhodowane lub, w przypadku przeniesienia do "strefy buforowej", utrzymane przez co najmniej jeden rok na polu:aa)znajdującym się w urzędowo wyznaczonej "strefie buforowej", której powierzchnia wynosi co najmniej 50 km2, to znaczy w strefie, w której rośliny będące żywicielami organizmów szkodliwych były przedmiotem urzędowo zatwierdzonego i nadzorowanego systemu kontroli w celu ograniczenia do minimum zagrożenia rozprzestrzenienia się Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. z uprawianych tam roślin;bb)urzędowo zatwierdzonym, przed rozpoczęciem ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, do uprawy roślin, na warunkach określonych w tym punkcie;cc)które po rozpoczęciu ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego razem z innymi częściami "strefy buforowej" zostały uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.:w wyniku urzędowych kontroli przeprowadzonych co najmniej dwa razy (raz w lipcu/sierpniu i raz we wrześniu/październiku) na polu oraz w strefie je otaczającej o promieniu co najmniej 250 m,iw wyniku urzędowych kontroli na miejscu przeprowadzonych w strefie je otaczającej o promieniu co najmniej 1 km przynajmniej raz w okresie od lipca do października, w odpowiednio wybranych miejscach, w szczególności, gdzie występują odpowiednie rośliny wskaźnikowe,iw wyniku urzędowych testów przeprowadzonych z zastosowaniem odpowiednich metod laboratoryjnych na urzędowo pobranych próbkach, po rozpoczęciu ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, z roślin, u których wystąpiły objawy Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na polu lub w innych częściach "strefy buforowej",idd)gdzie tak jak z pozostałych części "strefy buforowej" bez wcześniejszego przeprowadzenia urzędowego postępowania lub zatwierdzenia nie usunięto żadnej rośliny będącej żywicielem, u której wystąpiły objawy Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. | Hiszpania, Francja (Szampania-Ardeny, Alzacja – z wyjątkiem departamentu Bas-Rhin, Lotaryngia, Franche-Compté, Rhône-Alpes – z wyjątkiem departamentu Rhône, Burgundia, Owernia – z wyjątkiem departamentu Puy-de-Dôme, Prowansja-Alpy- Lazurowe Wybrzeże, Korsyka, Langwedocja-Roussillon), Irlandia, Włochy, Portugalia, Zjednoczone Królestwo (Irlandia Północna, wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Austria, Finlandia |

22.Rośliny Allium porum L., Apium L., Beta L., Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., z wyjątkiem przeznaczonych do sadzenia | Przesyłka lub partia towru nie powinna zawierać w masie więcej niż 1 % ziemi | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

23.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion | a)Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących roślin, wymienionych w załączniku IV część A sekcja I ust. 35.1 i 35.2, załączniku IV część A sekcja II ust. 25 i załączniku IV część B ust. 22, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny:aa)zostały poddane urzędowym indywidualnym testom i uznano je za wolne od wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYW);lubbb)zostały wyhodowane z nasion spełniających wymogi wymienione w załączniku IV część B ust. 27.1 i 27.2, izostały wyhodowane w obszarach, w których nie występuje BNYW,lubzostały wyhodowane na terenie lub na podłożu uznanym w wyniku urzędowych testów przeprowadzonych z zastosowaniem odpowiednich metod za wolne od BNYW,izostały z nich pobrane próbki, które poddano następnie testom, w wyniku których uznano je za wolne od BNYW;b)organizacja lub jednostka badawcza posiadająca materiał powiadamia o tym urzędowe służby ochrony roślin swojego Państwa Członkowskiego. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

24.Rośliny Begonia I., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, bulw i cebulek, oraz rośliny Euphorbia pulcherrima Willd., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, innych niż te, w przypadku których opakowanie, stadium rozwoju kwiatu (lub przylistka) lub jakikolwiek inny element potwierdza, że są przeznaczone do sprzedaży konsumentom finalnym niezajmujących się zawodowo produkcją roślinną | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)rośliny pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Bemisia tabaci Genn.;lubb)podczas urzędowych kontroli przeprowadzanych co najmniej raz w miesiącu w okresie trzech miesięcy poprzedzających wprowadzenie do obrotu, na miejscu produkcji nie stwierdzono u roślin żadnych oznak występowania Bemisia tabaci Genn.;lubc)bezpośrednio przed wprowadzeniem do obrotu rośliny poddane zostały stosownym zabiegom w celu wytępienia Bemisia tabaci Genn i przeprowadzona została ich inspekcja, i zostały uznane za wolne od omawianego organizmu szkodliwego. | Dania, Irlandia, Portugalia (Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo Madera i Azory), Zjednoczone Królestwo, Szwecja, Finlandia |

25.1.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone na paszę dla zwierząt | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że przesyłka roślin została: a)poddana zabiegom termicznym w celu wyeliminowania zakażenia wirusem nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka;lubb)poddana zabiegom w celu usunięcia ziemi i korzeni bocznych oraz pozbawienia roślin życia. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

25.2.Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone do przemysłowego przetworzenia | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że rośliny są przeznaczone do przemysłowego przetworzenia i dostarczane do zakładów przetwórczych wyposażonych w odpowiedni system kontrolowanego usuwania odpadów, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się BNYW, i są transportowane w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się BNYW. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

26.Gleba i niewyjałowione odpady buraczane | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że ziemia lub odpady poddane zostały zabiegom w celu wyeliminowania zakażenia wirusem nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

27.1.Nasiona i nasiona buraków pastewnych z gatunku Beta vulgaris L. | Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy Rady 66/400/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu nasionami buraka, o ile znajdują zastosowanie, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)nasiona należące do kategorii "nasion podstawowych" i "nasion certyfikowanych" spełniają warunki określone w załączniku I część B ust. 3 dyrektywy 66/400/EWG; lubb)w przypadku "nasion niecertyfikowanych ostatecznie", że nasiona:spełniają warunki określone w art. 15 ust. 2 dyrektywy 66/400/EWG, isą przeznaczone do przetworzenia, które powinno spełniać warunki określone w załączniku I część B dyrektywy 66/400/EWG, i mają zostać dostarczone do zakładu przetwórczego wyposażonego w odpowiedni system kontrolowanego usuwania odpadów, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka (BNYW);c)nasiona zostały wyhodowane z upraw pochodzących z obszaru uznanego za wolny od BNYW. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

27.2.Nasiona warzyw z gatunku Beta vulgaris L. | Z zastrzeżeniem przepisów dyrektywy Rady 70/458/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie wprowadzania do obrotu nasion warzyw, o ile znajdują zastosowanie, należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)przetworzone nasiona nie zawierają w masie więcej niż 0,5 % materiału nieaktywnego; w przypadku nasion otoczkowanych ("drażetki") norma ta powinna być spełniona przed otoczkowaniem;lubb)w przypadku nasion nieprzetworzonych, że nasiona:zostały urzędowo zapakowane, w sposób zapewniający brak możliwości wystąpienia zagrożenia rozprzestrzenienia się BNYW, isą przeznaczone do przetworzenia, które spełni warunki określone w lit. a), i mają zostać dostarczone do zakładu przetwórczego wyposażonego w odpowiedni system kontrolowanego usuwania odpadów, aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa nekrotycznej żółtaczki nerwów buraka BNYW;lubc)nasiona zostały wyhodowane z uprawy pochodzącej z obszaru uznanego za wolny od BNYW. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

28.Nasiona Gossypium spp. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że: a)nasiona zostały zadane z zastosowaniem kwasu;ib)od początku ostatniego pełnego cyklu wegetacji nie zaobserwowano w miejscu produkcji żadnych objawów Glomerella gossypii Edgerton, i poddano testom reprezentatywną próbkę, w wyniku których zostały uznane za wolne od wyżej wymienionego organizmu szkodliwego. | Grecja |

28.1.Nasiona Gossypium spp. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona zostały zadane z zastosowaniem kwasu. | Grecja, Hiszpania (Andaluzja, Katalonia, Extremadura, Murcia, Walencja) |

29.Nasiona Magnifera spp. | Należy złożyć urzędowe oświadczenie, że nasiona pochodzą z obszarów uznanych za wolne od Sternochetus mangiferae Fabricius. | Hiszpania (Grenada i Malaga), Portugalia (Alentejo, Algarve i Madera) |

30.Wykorzystywane maszyny rolnicze | Maszyny powinny być wyczyszczone i nie może znajdować się na nich ziemia ani szczątki roślin. | Dania, Francja (Bretania), Finlandia, Irlandia, Portugalia (Azory), Szwecja, Zjednoczone Królestwo |

31.Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy pochodzące z Hiszpanii i Francji (z wyjątkiem Korsyki) | Z zastrzeżeniem wymogów dotyczących owoców, wymienionych w załączniku IV część A sekcja II ust. 30.1: a)owoce są pozbawione liści i szypułek; lubb)w przypadku owoców z liśćmi lub szypułkami należy złożyć urzędowe oświadczenie, że owoce są zapakowane w zamknięte pojemniki, które zostały urzędowo zaplombowane i pozostaną zaplombowane podczas ich transportu przez strefę chronioną, uznaną dla tych owoców, i umieszczony jest na nich znak wyróżniający, który umieszczany jest również w paszporcie. | Grecja, Francja (Korsyka), Włochy, Portugalia |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY, KTÓRE NALEŻY PODDAĆ KONTROLI FITOSANITARNEJ (W MIEJSCU PRODUKCJI, JEŻELI POCHODZĄ ZE WSPÓLNOTY, PRZED PRZEMIESZCZANIEM WE WSPÓLNOCIE – W PAŃSTWIE POCHODZENIA LUB PAŃSTWIE WYSYŁAJĄCYM, JEŻELI POCHODZĄ SPOZA WSPÓLNOTY) PRZED POZWOLENIEM NA WPROWADZENIE DO WSPÓLNOTY

CZĘŚĆ A ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE ZE WSPÓLNOTY

I. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów szkodliwych, mających istotne znaczenie dla całej Wspólnoty, i którym powinien towarzyszyć paszport roślin

1. Rośliny i produkty roślinne

1.1 Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, rodzaju Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., inne niż Prunus laurocerasus L. i Prunus lusitanica L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., oprócz Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl.

1.2. Rośliny Beta vulgaris L. i Humulus lupulus L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion.

1.3. Rośliny gatunków stolonowych lub bulwiastych Solanum L. lub ich hybrydy, przeznaczone do sadzenia.

1.4. Rośliny Fortunella Swingle, Poncirus Raf., i ich hybrydy oraz Vitis L., z wyjątkiem owoców i nasion.

1.5. Z zastrzeżeniem poniższego pkt 1.6 rośliny Citrus L. i ich hybrydy, z wyjątkiem owoców i nasion.

1.6. Owoce Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy, z liśćmi i szypułkami.

1.7. Drewno, w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit pierwszy, w przypadku gdy:

a) zostało uzyskane, w całości lub w części, z jednego z następujących rodzajów:

- Castanea Mill, z wyjątkiem drewna okorowanego,

- Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni;

i

b) zgodne jest z jednym z opisów znajdujących się w załączniku I, część II rozporządzenia Rady nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

[1]

:

Kod CN | Wyszczególnienie |

44011000 | Drewno opałowe w postaci polan, gałęzi, wiązek lub w podobnych formach |

44012200 | Drewno w postaci zrębków i zrzynów |

ex440130 | Odpady i ścinki drewniane, niezebrane w polana, brykiety lub w podobne formy |

440399 | Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione: inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi,inne niż drzew iglastych, dębowe (Quercus spp.) lub bukowe (Fagus spp.) |

ex44042000 | Pale rozszczepione: tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie: liściaste |

44061000 | Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane: nieimpregnowane |

ex440799 | Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, niestrugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm, a w szczególności belki, bale, fryzy, deski, listwy: inne niż drzew iglastych, drzew tropikalnych, dębowe (Quercus spp.) lub bukowe (Fagus spp.) |

1.8. Odseparowana kora Castanea Mill.

2. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wytwarzane przez producentów upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się produkcją roślinną, z wyjątkiem tych roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przygotowanych i gotowych do sprzedaży konsumentom finalnym i w odniesieniu do których organy odpowiedzialne zainteresowanych Państw Członkowskich zapewnią, że ich produkcja jest w wyraźny sposób oddzielona od innych produktów.

2.1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion rodzaju Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendrathema (DC) Des Moul., Dianthus L. i hybryd, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gysophila L., wszystkie odmiany hybryd z Nowej Gwinei Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr. i Verbena L.

2.2. Rośliny Solanaceae, oprócz wymienionych w pkt 1.3, przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona.

2.3. Rośliny Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp. i Strelitziaceae, ukorzenione lub razem z podłożem.

2.4. Nasiona i cebulki Allium ascalonicum L., Allium cepa L. i Allium schoenoprasum L. przeznaczone do sadzenia i rośliny Allium porrum L. przeznaczone do sadzenia.

3. Cebulki i kłącza przeznaczone do sadzenia, wytwarzane przez producentów upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się produkcją roślinną, oprócz roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przygotowanych i gotowych do sprzedaży konsumentom finalnym i w odniesieniu do których organy odpowiedzialne danych Państw Członkowskich zapewnią, że ich produkcja jest w wyraźny sposób oddzielona od innych produktów Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston "Golden Yellow", Galantus L., Galtonia candicans (Baker) Decne, miniaturowe odmiany i ich hybrydy rodzaju Gladiolus Tourn. ex L., takie jak Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. i Gladiolus tubergenii hort., Hyacinthus L., Iris L., Ismene Herbert, Muscari Miller, Narcissus L., Orinthogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L. Tigridia Juss. i Tulipa L.

II. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów szkodliwych mających istotne znaczenie dla niektórych stref chronionych i którym powinien towarzyszyć paszport roślin ważny na odpowiednich strefach chronionych przy wprowadzaniu i przemieszczaniu w tych obszarach

Z zastrzeżeniem roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w części I.

1. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty.

1.1. Rośliny Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. i Pseudotsuga Carr.

1.2. Rośliny przeznaczone do sadzenia, oprócz nasion, Populus L. i Beta vulgaris L.

1.3. Rośliny, z wyjątkiem owoców i nasion, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l’Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., innych niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl.

1.4. Pyłek przeznaczony do zapylania Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., innych niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl.

1.5. Bulwy Solanum tuberosum L., przeznaczone do sadzenia.

1.6. Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do przemysłowego przetworzenia.

1.7. Gleba i niewyjałowione odpady buraczane (Beta vulgaris L.).

1.8. Nasiona Beta vulgaris L., Dolichos Jacq., Gossypium spp. Phaseolus vulgaris L.

1.9. Owoce (torebki) Gossypium spp. i bawełna niewyłuskana.

1.10. Drewno, w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit pierwszy, w przypadku gdy:

a) zostało uzyskane, w całości lub w części, z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem drewna okorowanego;

i

b) zgodne jest z jednym z opisów znajdujących się w załączniku I część II rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

Kod CN | Wyszczególnienie |

44011000 | Drewno opałowe w postaci polan, gałęzi, wiązek lub w podobnych formach |

44012100 | Drewno w postaci zrębków i zrzynów |

ex440130 | Odpady i ścinki drewniane, niezebrane w polana, brykiety lub w podobne formy |

440320 | Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione: inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi |

ex44041000 | Pale rozszczepione: tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie |

44061000 | Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane: nieimpregnowane |

ex440710 | Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, niestrugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm (w szczególności belki, bale, fryzy, deski, listwy) |

ex441510 | Skrzynie, klatki i bębny |

ex441520 | Palety, palety skrzyniowe i inne płyty załadunkowe: inne niż palety i palety skrzyniowek, jeżeli odpowiadają one normom ustanowionym dla "palet UIC" i odpowiednio oznaczonych |

1.11. Odseparowana kora drzew iglastych (Coniferales).

2. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty wytwarzane przez producentów upoważnionych do produkcji i sprzedaży osobom zawodowo zajmującym się produkcją roślinną, oprócz roślin, produktów roślinnych lub innych produktów przygotowanych i gotowych do sprzedaży konsumentom finalnym i w odniesieniu do których organy odpowiedzialne danych Państw Członkowskich zapewnią, że ich produkcja jest w wyraźny sposób oddzielona od innych produktów.

2.1. Rośliny Begonia L., przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, bulw i kłączy, oraz rośliny Euphorbia pulcherrima Willd., przeznaczone do sadzenia, z wyjatkiem nasion.

CZĘŚĆ B ROŚLINY, PRODUKTY ROŚLINNE I INNE PRZEDMIOTY POCHODZĄCE Z OBSZARÓW INNYCH NIŻ WYMIENIONE W CZĘŚCI A

I. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów szkodliwych mających istotne znaczenie dla całej Wspólnoty

1. Rośliny przeznaczone do sadzenia, z wyjątkiem nasion, lecz łącznie z nasionami Cruciferae Gramineae, Trifolium spp., pochodzące z Argentyny, Australii, Boliwii, Chile, Nowej Zelandii i Urugwaju, genera Triticum, Secale i X Triticosecale pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Capsicum spp., Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L. i Phaseolus L.

2. Części roślin, z wyjątkiem owoców i nasion:

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,

- drzew iglastych (Coniferales),

- Acer saccharum Marsch., pochodzących z państw Ameryki Północnej,

- Prunus L., pochodzących z państw pozaeuropejskich.

3. Owoce:

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i ich hybrydy,

- Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., i Vaccinium L., pochodzące z państw pozaeuropejskich.

4. Bulwy Solanum tuberosum L.

5. Odseparowana kora:

- drzew iglastych (Coniferales),

- Acer saccharum Marsch., Populus L., i Quercus L., z wyjątkiem Quercus suber L.

6. Drewno w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit pierwszy, w przypadku gdy:

a) zostało uzyskane, w całości lub w części, z drzew jednego z następujących rzędów, rodzajów lub gatunków:

- Castanea Mill.,

- Castanea Mill., Quercus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzącym z państw Ameryki Północnej,

- Platanus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni,

- drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Pinus L., pochodzących z państw pozaeuropejskich, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni,

- Pinus L., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni,

- Populus L., pochodzącym z państw kontynentu amerykańskiego,

- Acer saccharum Marsh., łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, pochodzącym z państw Ameryki Północnej,

i

b) zgodne jest z jednym z opisów znajdujących się w załączniku I część II do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

Kod CN | Wyszczególnienie |

44011000 | Drewno opałowe w postaci polan, gałęzi, wiązek lub w podobnych formach |

ex44012100 | Drewno w postaci zrębków i zrzynów: drzew iglastych pochodzących z państw pozaeuropejskich |

440122 | Drewno w postaci zrębków i zrzynów: inne niż drzew iglastych |

ex440130 | Odpady i ścinki drewniane, niezebrane w polana, brykiety lub w podobne formy |

ex440320 | Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione: inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi, drzew iglastych pochodzących z państw pozaeuropejskich |

44039100 | Drewno surowe, okorowane lub nie, również obrobione: inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi,dębowe (Quercus spp.) |

440399 | Drewno surowe, okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione: inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi,inne niż drzew iglastych, dębowe (Quercus spp.) lub bukowe (Fagus spp.) |

ex44041000 | Pale rozszczepione: tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie: z drzew iglastych, pochodzących z państw pozaeuropejskich |

ex44042000 | Pale rozszczepione: tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie: inne niż z drzew iglastych |

44061000 | Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane: nieimpregnowane |

ex440710 | Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, niestrugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm, a w szczególności belki, bale, fryzy, deski, listwy: drzew iglastych, pochodzących z państw pozaeuropejskich |

ex440791 | Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, niestrugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm, a w szczególności belki, bale, fryzy, deski, listwy: dębowe (Quercus spp.) |

ex440799 | Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, niestrugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm, a w szczególności belki, bale, fryzy, deski, listwy: inne niż drzew iglastych, drzew tropikalnych, dębowe (Quercus spp.) lub bukowe (Fagus spp.) |

ex441510 | Skrzynie, klatki i bębny z drewna pochodzącego z państw pozaeuropejskich |

ex441520 | Palety, palety skrzyniowe i inne płyty załadunkowe, z drewna pochodzącego z państw pozaeuropejskich |

ex441600 | Drewniane zbiorniki, łącznie z deszczułkami, z dębu (Quercus spp.) |

Palety i palety skrzyniowe (kod CN ex441520) również korzystają ze zwolnienia, w przypadku, gdy odpowiadają normom dotyczącym "palet UIC" i są odpowiednio oznaczone.

7. a) Gleba i podłoże składające się w całości lub w części z ziemi lub materiału organicznego, takiego jak części roślin, próchnica zawierająca torf lub korę, z wyjątkiem składającej się wyłącznie z torfu.

b) Gleba i podłoże roślin, składające się w całości lub w części z materiału opisanego w lit. a) bądź składające się w całości lub w części z torfu lub jakiegokolwiek innego stałego materiału nieorganicznego przeznaczonego do podtrzymania życia roślin, pochodzące z Turcji, Białorusi, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Rosji, Ukrainy i państw pozaeuropejskich, z wyjątkiem Cypru, Egiptu, Izraela, Libii, Malty, Maroka i Tunezji.

8. Zboża rodzaju Triticum, Secale i X Triticosecale pochodzące z Afganistanu, Indii, Iraku, Meksyku, Nepalu, Pakistanu i USA.

II. Rośliny, produkty roślinne i inne przedmioty, które są potencjalnymi nosicielami organizmów szkodliwych mających istotne znaczenie dla niektórych stref chronionych

Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów wymienionych w części I.

1) Rośliny Beta vulgaris L., przeznaczone na paszę dla zwierząt lub do przemysłowego przetworzenia.

2) Gleba i niewyjałowione odpady buraczane (Beta vulgaris L.).

3) Pyłek przeznaczony do zapylania Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., innych niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl.

4) Części roślin, inne niż owoce i nasiona Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., innych niż Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. i Stranvaesia Lindl.

5) Nasiona Dolichos Jacq., Magnifera spp., Beta vulgaris L. i Phaseolus vulgaris L.

6) Nasiona i owoce (torebki) Gossypium spp. i bawełna nieodnasieniona.

7) Drewno w rozumieniu art. 2 ust. 2 akapit pierwszy, jeżeli:

a) zostało uzyskane, w całości lub w części, z drzew iglastych (Coniferales), z wyjątkiem Pinus L., pochodzących z państw pozaeuropejskich; i

b) zgodne jest z jednym z opisów znajdujących się w załączniku I część II do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87.

Kod CN | Wyszczególnienie |

44011000 | Drewno opałowe w postaci polan, gałęzi, wiązek lub w podobnych formach |

44012100 | Drewno w postaci zrębków i zrzynów |

ex440130 | Odpady i ścinki drewniane, niezebrane w polana, brykiety lub w podobne formy |

440320 | Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione: inne niż malowane, bejcowane, nasycone kreozolem lub innymi środkami konserwującymi |

ex44041000 | Pale rozszczepione; tyczki, żerdzie, paliki, kołki o zaostrzonym końcu nieprzetarte wzdłużnie |

44061000 | Podkłady kolejowe lub tramwajowe, drewniane: nieimpregnowane |

ex440710 | Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, niestrugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm, w szczególności belki, bale, fryzy, deski, listwy |

441510 | Skrzynie, pudła, klatki i bębny |

441520 | Palety, palety skrzyniowe i inne płyty załadunkowe |

Palety i palety skrzyniowe (kod CN ex441520) również korzystają ze zwolnienia, w przypadku, gdy odpowiadają normom dotyczącym "palet UIC" i są odpowiednio oznaczone.

8) Części roślin Eucalyptus l’Hérit.

[1] Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2626/1999 (Dz.U. L 321 z 14.12.1999, str. 3).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VI

ROŚLINY I PRODUKTY ROŚLINNE, WOBEC KTÓRYCH MOGĄ BYĆ STOSOWANE SZCZEGÓLNE USTALENIA

1. Zboża i ich pochodne.

2. Suche rośliny strączkowe.

3. Bulwy manioku i ich pochodne.

4. Pozostałości po produkcji olejów roślinnych.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VII

WZORY ŚWIADECTW

Przedstawione dalej wzory świadectw określają:

- treść

- format,

- rozmieszczenie i wymiary pól,

- kolor papieru i czcionki.

A. Wzór świadectwa fitosanitarnego

+++++ TIFF +++++

B. Wzór świadectwa fitosanitarnego dalszej wysyłki

+++++ TIFF +++++

C. Uwagi wyjaśniające

1) Pole 2

Numer referencyjny na świadectwie składa się z:

- "WE",

- symbolu(-i) Państwa Członkowskiego,

- znaku identyfikacyjnego właściwego dla danego świadectwa, składającego się z cyfr lub kombinacji liter i cyfr, przy czym litery określają prowincję, okręg itp. danego Państwa Członkowskiego, w którym zostało wydane świadectwo.

2) Pole nieoznaczone numerem

Pole to zastrzeżone jest tylko do użytku urzędowego.

3) Pole 8

"Oznaczenie opakowań" oznacza określenie typu opakowań.

4) Pole 9

Ilość wyrażana jest liczbowo lub przez podanie masy.

5) Pole 11

W przypadku braku miejsca na deklarację dodatkową należy wykorzystać drugą stronę formularza.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK VIII

CZĘŚĆ A

UCHYLONA DYREKTYWA I JEJ KOLEJNE ZMIANY

(określone w art. 27)

Dyrektywa Rady 77/93/EWG (Dz.U. L 26 z 31.1.1977, str. 20) | Z wyjątkiem art. 19 |

dyrektywa Rady 80/392/EWG (Dz.U. L 100 z 17.4.1980, str. 32) | |

dyrektywa Rady 80/393/EWG (Dz.U. L 100 z 17.4.1980, str. 35) | |

dyrektywa Rady 81/7/EWG (Dz.U. L 14 z 16.1.1981, str. 23) | |

dyrektywa Rady 84/378/EWG (Dz.U. L 207 z 2.8.1984, str. 1) | |

dyrektywa Rady 85/173/EWG (Dz.U. L 65 z 6.3.1985, str. 23) | |

dyrektywa Rady 85/574/EWG (Dz.U. L 372 z 31.12.1985, str. 25) | |

dyrektywa Komisji 86/545/EWG (Dz.U. L 323 z 18.11.1986, str. 14) | |

dyrektywa Komisji 86/546/EWG (Dz.U. L 323 z 18.11.1986, str. 16) | |

dyrektywa Komisji 86/547/EWG (Dz.U. L 323 z 18.11.1986, str. 21) | |

dyrektywa Rady 86/651/EWG (Dz.U. L 382 z 31.12.1986, str. 13) | |

dyrektywa Rady 87/298/EWG (Dz.U. L 151 z 11.6.1987, str. 1) | |

dyrektywa Komisji 88/271/EWG (Dz.U. L 116 z 4.5.1988, str. 13) | |

dyrektywa Komisji 88/272/EWG (Dz.U. L 116 z 4.5.1988, str. 19) | |

dyrektywa Komisji 88/430/EWG (Dz.U. L 208 z 2.8.1988, str. 36) | |

dyrektywa Rady 88/572/EWG (Dz.U. L 313 z 19.11.1988, str. 39) | |

dyrektywa Rady 89/359/EWG (Dz.U. L 153 z 16.6.1989, str. 28) | |

dyrektywa Rady 89/439/EWG (Dz.U. L 212 z 22.7.1989, str. 106) | |

dyrektywa Rady 90/168/EWG (Dz.U. L 92 z 7.4.1990, str. 49) | |

dyrektywa Komisji 90/490/EWG (Dz.U. L 271 z 3.10.1990, str. 28) | |

dyrektywa Komisji 90/506/EWG (Dz.U. L 282 z 13.10.1990, str. 67) | |

dyrektywa Rady 90/654/EWG (Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 48) | dotyczy tylko załącznika I pkt 2 |

dyrektywa Komisji 91/27/EWG (Dz.U. L 16 z 22.1.1991, str. 29) | |

dyrektywa Rady 91/683/EWG (Dz.U. L 376 z 31.12.1991, str. 29) | |

dyrektywa Komisji 92/10/EWG (Dz.U. L 70 z 17.3.1992, str. 27) | |

dyrektywa Rady 92/98/EWG (Dz.U. L 352 z 2.12.1992, str. 1) | |

dyrektywa Rady 92/103/EWG (Dz.U. L 363 z 11.12.1992, str. 1) | |

dyrektywa Rady 93/19/EWG (Dz.U. L 96 z 22.4.1993, str. 33) | |

dyrektywa Komisji 93/110/WE (Dz.U. L 303 z 10.12.1993, str. 19) | |

dyrektywa Rady 94/13/WE (Dz.U. L 92 z 9.4.1994, str. 27) | |

dyrektywa Komisji 95/4/WE (Dz.U. L 44 z 28.2.1995, str. 56) | |

dyrektywa Komisji 95/41/WE (Dz.U. L 182 z 2.8.1995, str. 17) | |

dyrektywa Komisji 95/66/WE (Dz.U. L 308 z 21.12.1995, str. 77) | |

dyrektywa Komisji 96/14/WE (Dz.U. L 68 z 19.3.1996, str. 24) | |

dyrektywa Komisji 96/78/WE (Dz.U. L 321 z 12.12.1996, str. 20) | |

dyrektywa Rady 97/3/WE (Dz.U. L 27 z 30.1.1997, str. 30) | |

dyrektywa Komisji 97/14/WE (Dz.U. L 87 z 2.4.1997, str. 17) | |

dyrektywa Komisji 98/1/WE (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 26) | |

dyrektywa Komisji 98/2/WE (Dz.U. L 15 z 21.1.1998, str. 34) | |

dyrektywa Komisji 1999/53/WE (Dz.U. L 142 z 5.6.1999, str. 29) | |

CZĘŚĆ B

TERMINY TRANSPOZYCJI I/LUB WPROWADZENIA W ŻYCIE

Dyrektywa | Termin transpozycji | Termin wprowadzenia |

77/93/EWG | 23.12.1980 (art. 11 ust. 3) 1.5.1980 (pozostałe przepisy) | |

80/392/EWG | 1.5.1980 r. | |

80/393/EWG | 1.1.1983 (art. 4 ust. 11) 1.5.1980 r. (pozostałe przepisy) | |

81/7//EWG | 1.1.1981 (art. 1 ust. 1) 1.1.1983 (art. 1 ust. 2a, 3a, 3b, 4a, 4b) 1.1.1983(pozostałe przepisy) | |

84/378/EWG | 1.7.1985 | |

85/173/EWG | | 1.1.1983 |

85/574/EWG | 1.1.1987 | |

86/545/EWG | 1.1.1987 | |

86/546/EWG | | |

86/547/EWG | | stosowana do 31.12.1989 |

86/651/EWG | 1.3.1987 | |

87/298/EWG | 1.7.1987 | |

88/271/EWG | 1.1.1989 | |

88/272/EWG | | stosowana do 31.12.1989 |

88/430/EWG | 1.1.1989 | |

88/572/EWG | 1.1.1989 | |

89/359/EWG | | |

89/439/EWG | 1.1.1990 | |

90/168/EWG | 1.1.1991 | |

90/490/EWG | 1.1.1991 | |

90/506/EWG | 1.1.1991 | |

90/654/EWG | | |

91/27/EWG | 1.4.1991 | |

91/683/EWG | 1.6.1993 | |

92/10/EWG | 30.6.1992 | |

92/98/EWG | 16.5.1993 | |

92/103/EWG | 16.5.1993 | |

93/19/EWG | 1.6.1993 | |

93/110/WE | 15.12.1993 | |

94/13/WE | 1.1.1995 | |

95/4/WE | 1.4.1995 | |

95/41/WE | 1.7.1995 | |

95/66/WE | 1.1.1996 | |

96/14/WE | 1.4.1996 | |

96/78/WE | 1.1.1997 | |

97/3/WE | 1.4.1998 | |

97/14/WE | 1.5.1997 | |

98/1/WE | 1.5.1998 | |

98/2/WE | 1.5.1998 | |

1999/53/WE | 15.7.1999 | |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IX

TABELA KORELACJI

Dyrektywa 77/93/EWG | Niniejsza dyrektywa |

art. 1 ust. 1 | art. 1 ust. 1, akapit pierwszy |

art. 1 ust. 2 | art. 1 ust. 3 |

art. 1 ust. 3 | art. 1 ust. 1 akapit drugi lit. b) |

art. 1 ust. 3a | art. 1 ust. 1 akapit drugi lit. c) |

art. 1 ust. 4 | art. 1 ust. 2 |

art. 1 ust. 5 | art. 1 ust. 1 akapit drugi lit. a) |

art. 1 ust. 6 | art. 1 ust. 4 |

art. 1 ust. 7 | art. 1 ust. 5 |

art. 1 ust. 8 | art. 1 ust. 6 |

art. 2 ust. 1 lit. a) | art. 2 ust. 1 lit. a) |

art. 2 ust. 1 lit. b) | art. 2 ust. 1 lit. b) |

art. 2 ust. 1 lit. c) | art. 2 ust. 1 lit. c) |

art. 2 ust. 1 lit. d) | art. 2 ust. 1 lit. d) |

art. 2 ust. 1 lit. e) | art. 2 ust. 1 lit. e) |

art. 2 ust. 1 lit. f) | art. 2 ust. 1 lit. f) |

art. 2 ust. 1 lit. g) i a) | art. 2 ust. 1 lit. g) ppkt i) |

art. 2 ust. 1 lit. g) i b) | art. 2 ust. 1 lit. g) ppkt ii) |

art. 2 ust. 1 lit. h) | art. 2 ust. 1 lit. h) |

art. 2 ust. 1 lit. i) | art. 2 ust. 1 lit. i) |

art. 2 ust. 2 | art. 2 ust. 2 |

art. 3 ust. 1–6 | art. 3 ust. 1–6 |

art. 3 ust. 7 lit. a) | art. 3 ust. 7 akapit pierwszy |

art. 3 ust. 7 lit. a) | art. 3 ust. 7 akapit pierwszy lit. a) |

art. 3 ust. 7 lit. b) | art. 3 ust. 7 akapit pierwszy lit. b) |

art. 3 ust. 7 lit. c) | art. 3 ust. 7 akapit pierwszy lit. c) |

art. 3 ust. 7 lit. d) | art. 3 ust. 7 akapit drugi |

art. 3 ust. 7 lit. e) | art. 3 ust. 7 akapit trzeci |

art. 3 ust. 7 lit. f) | art. 3 ust. 7 akapit czwarty |

art. 4 ust. 1 | art. 4 ust. 1 |

art. 4 ust. 2 lit. a) | art. 4 ust. 2 |

art. 4 ust. 2 lit. b) | – |

art. 4 ust. 3 4 i 5 | art. 4 ust. 3 4 i 5 |

art. 4 ust. 6 lit. a) | art. 4 ust. 6 akapit pierwszy |

art. 4 ust. 6 lit. b) | art. 4 ust. 6 akapit drugi |

art. 4 ust. 6 lit. c) | art. 4 ust. 6 akapit trzeci |

art. 5 ust. 1–5 | art. 5 ust. 1–5 |

art. 5 ust. 6 lit. a) | art. 5 ust. 6 akapit pierwszy |

art. 5 ust. 6 lit. b) | art. 5 ust. 6 akapit drugi |

art. 5 ust. 6 lit. c) | art. 5 ust. 6 akapit trzeci |

art. 6 ust. 1 | art. 6 ust. 1 |

art. 6 ust. 1 lit. a) | art. 6 ust. 2 |

art. 6 ust. 2 | art. 6 ust. 3 |

art. 6 ust. 3 | art. 6 ust. 4 |

art. 6 ust. 4 | art. 6 ust. 5 |

art. 6 ust. 5 | art. 6 ust. 6 |

art. 6 ust. 6 | art. 6 ust. 7 |

art. 6 ust. 7 | art. 6 ust. 8 |

art. 6 ust. 8 | art. 6 ust. 9 |

art. 6 ust. 9 | – |

art. 7 ust. 1 akapit pierwszy | art. 7 ust. 1 akapit pierwszy |

art. 7 ust. 1 akapit drugi | art. 7 ust. 1 akapit drugi |

art. 7 ust. 1 akapit trzeci | – |

art. 7 ust. 2 | art. 7 ust. 2 |

art. 7 ust. 3 | art. 7 ust. 3 |

art. 8 ust. 1 | art. 8 ust. 1 |

art. 8 ust. 2 akapit pierwszy | art. 8 ust. 2 akapit pierwszy |

art. 8 ust. 2 akapit drugi | art. 8 ust. 2 akapit drugi |

art. 8 ust. 2 akapit trzeci | – |

art. 8 ust. 3 | art. 8 ust. 3 |

art. 9 | art. 9 |

art. 10 ust. 1 | art. 10 ust. 1 |

art. 10 ust. 2 lit. a) | art. 10 ust. 1 akapit pierwszy |

art. 10 ust. 2 lit. b) | art. 10 ust. 1 akapit drugi |

art. 10 ust. 2 lit. c) | art. 10 ust. 1 akapit trzeci |

art. 10 ust. 3 | art. 10 ust. 3 |

art. 10 ust. 4 | art. 10 ust. 4 |

art. 10 ust. 5 | – |

art. 10a | art. 11 |

art. 11 ust. 1 | – |

art. 11 ust. 2 | art. 12 ust. 1 |

art. 11 ust. 3 | – |

art. 11 ust. 3a | – |

art. 11 ust. 4 | art. 12 ust. 2 |

art. 11 ust. 5 | art. 12 ust. 3 |

art. 11 ust. 6 | art. 12 ust. 4 |

art. 11 ust. 7 | art. 12 ust. 5 |

art. 11 ust. 8 | art. 12 ust. 6 |

art. 11 ust. 9 | art. 12 ust. 7 |

art. 11 ust. 10 | art. 12 ust. 8 |

art. 12 ust. 1 | art. 13 ust. 1 |

art. 12 ust. 2 | art. 13 ust. 2 |

art. 12 ust. 3 | – |

art. 12 ust. 3a | art. 13 ust. 3 |

art. 12 ust. 3b | art. 13 ust. 4 |

art. 12 ust. 3c | art. 13 ust. 5 |

art. 12 ust. 3 lit. d) ppkt i) | art. 13 ust. 6 akapit pierwszy |

art. 12 ust. 3 lit. d) ppkt ii) | art. 13 ust. 6 akapit drugi |

art. 12 ust. 3 lit. d) ppkt iii) | art. 13 ust. 6 akapit trzeci |

art. 12 ust. 4 | – |

art. 12 ust. 5 | art. 13 ust. 7 |

art. 12 ust. 6 | art. 13 ust. 8 |

art. 12 ust. 6a | art. 13 ust. 9 |

art. 12 ust. 7 | art. 13 ust. 10 |

art. 12 ust. 8 | art. 13 ust. 11 |

art. 13 akapit pierwszy | art. 14 akapit pierwszy |

art. 13 akapit drugi | art. 14 akapit drugi |

art. 13 akapit drugi tiret pierwsze | art. 14 akapit drugi lit. a) |

art. 13 akapit drugi tiret pierwsze subtiret pierwsze | art. 14 akapit drugi lit. a) ppkt i) |

art. 13 akapit drugi tiret pierwsze subtiret drugie | art. 14 akapit drugi lit. a) ppkt ii) |

art. 13 akapit drugi tiret pierwsze subtiret trzecie | art. 14 akapit drugi lit. a) ppkt iii) |

art. 13 akapit drugi tiret drugie | art. 14 akapit drugi lit. b) |

art. 13 akapit drugi tiret drugie subtiret pierwsze | art. 14 akapit drugi lit. b) ppkt i) |

art. 13 akapit drugi tiret drugie subtiret drugie | art. 14 akapit drugi lit. b) ppkt ii) |

art. 13 akapit drugi tiret trzecie | art. 14 akapit drugi lit. c) |

art. 13 akapit drugi tiret czwarte | art. 14 akapit drugi lit. d) |

art. 14 | art. 15 |

art. 15 ust. 1 | art. 16 ust. 1 |

art. 15 ust. 2 lit. a) | art. 16 ust. 2 akapit pierwszy |

art. 15 ust. 2 lit. b) | art. 16 ust. 2 akapit drugi |

art. 15 ust. 2 lit. c) | art. 16 ust. 1 akapit drugi |

art. 15 ust. 3 | art. 16 ust. 3 |

art. 15 ust. 4 | art. 16 ust. 4 |

art. 16 | art. 17 |

art. 16a | art. 18 |

art. 17 | art. 19 |

art. 18 | art. 20 |

art. 19 | – |

art. 19a ust. 1 | art. 21 ust. 1 |

art. 19a ust. 2 | art. 21 ust. 2 |

art. 19a ust. 3 | art. 21 ust. 3 |

art. 19a ust. 4 | art. 21 ust. 4 |

art. 19a ust. 5 lit. a) | art. 21 ust. 5 akapit pierwszy |

art. 19a ust. 5 lit. b) | art. 21 ust. 5 akapit drugi |

art. 19a ust. 5 lit. c) | art. 21 ust. 5 akapit trzeci |

art. 19a ust. 5 lit. d) | art. 21 ust. 5 akapit czwarty |

art. 19a ust. 6 | art. 21 ust. 6 |

art. 19a ust. 7 | art. 21 ust. 7 |

art. 19a ust. 8 | art. 21 ust. 8 |

art. 19b | art. 22 |

art. 19c ust. 1 | art. 23 ust. 1 |

art. 19c ust. 2 tiret pierwsze | art. 23 ust. 2 lit. a) |

art. 19c ust. 2 tiret pierwsze subtiret pierwsze | art. 23 ust. 2 lit. a) ppkt i) |

art. 19c ust. 2 tiret pierwsze subtiret drugie | art. 23 ust. 2 lit. a) ppkt ii) |

art. 19c ust. 2 tiret pierwsze subtiret trzecie | art. 23 ust. 2 lit. a) ppkt iii) |

art. 19c ust. 2 tiret pierwsze subtiret czwarte | art. 23 ust. 2 lit. a) ppkt iv) |

art. 19c ust. 2 tiret drugie | art. 23 ust. 2 lit. b) |

art. 19c ust. 2 tiret trzecie | art. 23 ust. 2 lit. c) |

art. 19c ust. 3 | art. 23 ust. 3 |

art. 19c ust. 4 | art. 23 ust. 4 |

art. 19c ust. 5 | art. 23 ust. 5 |

art. 19c ust. 6 | art. 23 ust. 6 |

art. 19c ust. 7 | art. 23 ust. 7 |

art. 19c ust. 8 | art. 23 ust. 8 |

art. 19c ust. 9 | art. 23 ust. 9 |

art. 19c ust. 10 akapit pierwszy tiret pierwsze | art. 23 ust. 10 akapit pierwszy lit. a) |

art. 19c ust. 10 akapit pierwszy subtiret pierwsze | art. 23 ust. 10 akapit pierwszy lit. a) ppkt i) |

art. 19c ust. 10 akapit pierwszy subtiret drugie | art. 23 ust. 10 akapit pierwszy lit. a) ppkt ii) |

art. 19c ust. 10 akapit drugi | art. 23 ust. 10 akapit drugi |

art. 19c ust. 10 akapit trzeci | art. 23 ust. 10 akapit trzeci |

art. 19d | art. 24 |

– | art. 25 |

– | art. 26 |

art. 20 | – |

– | art. 27 |

– | art. 28 |

– | art. 29 |

załącznik I część A | załącznik I część A |

załącznik I część B lit. a) ust. 1) | załącznik I część B lit. a) ust. 1) |

załącznik I część B lit. a) ust. 1a) | załącznik I część B lit. a) ust. 2) |

załącznik I część B lit. a) ust. 2 | załącznik I część B lit. a) ust. 3) |

załącznik I część B lit. d) | załącznik I część B lit. b) |

załącznik II część A sekcja I | załącznik II część A sekcja I |

załącznik II część A sekcja II lit. a) | załącznik II część A sekcja II lit. a) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (1) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (1) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (2) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (2) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (3) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (3) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (4) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (4) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (5) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (5) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (7) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (6) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (8) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (7) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (9) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (8) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (10) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (9) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (11) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (10) |

załącznik II część A sekcja II lit. b) (12) | załącznik II część A sekcja II lit. b) (11) |

załącznik II część A sekcja II lit. c) | załącznik II część A sekcja II lit. c) |

załącznik II część A sekcja II lit. d) | załącznik II część A sekcja II lit. d) |

załącznik II część B | załącznik II część B |

załącznik III | załącznik III |

załącznik IV część A sekcja I ust. 1.1–16.3 | załącznik IV część A sekcja I ust. 1.1–16.3 |

załącznik IV część A sekcja I ust. 16.3a | załącznik IV część A sekcja I ust. 16.4 |

załącznik IV część A sekcja I ust. 16.4 | załącznik IV część A sekcja I ust. 16.5 |

załącznik IV część A sekcja I ust. 17–54 | załącznik IV część A sekcja I ust. 17–54 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 1–16 | załącznik IV część A sekcja II ust. 1–16 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 18 | załącznik IV część A sekcja II ust. 17 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 19.1 | załącznik IV część A sekcja II ust. 18.1 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 19.2 | załącznik IV część A sekcja II ust. 18.2 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 19.3 | załącznik IV część A sekcja II ust. 18.3 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 19.4 | załącznik IV część A sekcja II ust. 18.4 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 19.5 | załącznik IV część A sekcja II ust. 18.5 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 19.6 | załącznik IV część A sekcja II ust. 18.6 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 19.7 | załącznik IV część A sekcja II ust. 18.7 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 20 | załącznik IV część A sekcja II ust. 19 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 21 | załącznik IV część A sekcja II ust. 20 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 22.1 | załącznik IV część A sekcja II ust. 21.1 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 22.1 | załącznik IV część A sekcja II ust. 21.2 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 23 | załącznik IV część A sekcja II ust. 22 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 24 | załącznik IV część A sekcja II ust. 23 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 25 | załącznik IV część A sekcja II ust. 24 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 26 | załącznik IV część A sekcja II ust. 25 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 27 | załącznik IV część A sekcja II ust. 26 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 27.1 | załącznik IV część A sekcja II ust. 26.1 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 28 | załącznik IV część A sekcja II ust. 27 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 29.1 | załącznik IV część A sekcja II ust. 28.1 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 29.2 | załącznik IV część A sekcja II ust. 28.2 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 30 | załącznik IV część A sekcja II ust. 29 |

załącznik IV część A sekcja II ust. 31.1 | załącznik IV część A sekcja II ust. 30.1 |

załącznik IV część B | załącznik IV część B |

załącznik V | załącznik V |

załącznik VII | załącznik VI |

załącznik VIII | załącznik VII |

– | załącznik VIII |

– | załącznik IX |

--------------------------------------------------

Top