EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0028

Dyrektywa 2000/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe

OJ L 275, 27.10.2000, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 003 P. 342 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 003 P. 341 - 342
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 13 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 13 - 14

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2006; Uchylona w sposób domniemany przez 32006L0048

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/28/oj

32000L0028Dziennik Urzędowy L 275 , 27/10/2000 P. 0037 - 0038


Dyrektywa 2000/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 18 września 2000 r.

zmieniająca dyrektywę 2000/12/WE odnoszącą się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej przez instytucje kredytowe

PARLAMENT EUROPEJSKI ORAZ RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 zdanie pierwsze i trzecie,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 251 Traktatu [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z celami Traktatu, wskazane jest promowanie harmonijnego rozwoju działalności instytucji kredytowych w całej Wspólnocie, w szczególności w dziedzinie emisji pieniądza elektronicznego.

(2) Niektóre instytucje ograniczają swoją działalność przede wszystkim do emisji pieniądza elektronicznego. W celu uniknięcia jakiegokolwiek zakłócenia konkurencyjności pomiędzy emitentami pieniądza elektronicznego, uwzględniając nawet stosowanie środków polityki pieniężnej, zalecane jest włączenie tych instytucji, podlegających szczegółowym przepisom stosownie do ich specyfiki, w zakres objęty dyrektywą 2000/12/WE [5].

(3) Zaleca się, w związku z powyższym, rozszerzenie na te instytucje definicji instytucji finansowej przewidzianej w art. 1 dyrektywy 2000/12/WE.

(4) Dyrektywa 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością [6] definiuje instytucje pieniądza elektronicznego.

(5) Koniecznym jest, aby pieniądz elektroniczny był w pełni wymienialny w celu zapewnienia większego zaufania osób posługujących się nim,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 2000/12/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. Art. 1 akapit pierwszy pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. "Instytucja kredytowa" oznacza:

a) przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od ludności oraz na przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek; lub

b) instytucja pieniądza elektronicznego w rozumieniu dyrektywy 2000/46/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością [7]."

2. W tytule V dodaje się artykuł:

"Artykuł 33a

Przepisy art. 3 dyrektywy 2000/46/WE mają zastosowanie do instytucji kredytowych."

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do uzyskania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż do dnia 27 kwietnia 2002 r. oraz niezwłocznie informują o tym Komisję.

Kiedy Państwa Członkowskie przyjmują wspomniane akty, zawierają w nich odniesienia do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takich odniesień ustanawiają Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2000 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. Fontaine

Przewodniczący

W imieniu Rady

H. Védrine

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 317 z 15.10.1998, str. 12.

[2] Dz.U. C 101 z 12.4.1999, str. 64.

[3] Dz.U. C 189 z 6.7.1999, str. 7.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz.U. C 219 z 30.7.1999, str. 421), potwierdzona w dniu 27 października 1999 r., Wspólne Stanowisko Rady z dnia 29 listopada 1999 r. (Dz.U. C 26 z 28.1.2000, str. 12) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 kwietnia 2000 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[5] Dyrektywa 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 20 marca 2000 r. odnosząca się do podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Dz.U. L 126 z 26.5.2000, str. 1).

[6] Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 39.

[7] Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 39.

--------------------------------------------------

Top