EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R2792

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 roku ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

OJ L 337, 30.12.1999, p. 10–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 179 - 197

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Uchylony przez 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2792/oj

31999R2792

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2792/99 z dnia 17 grudnia 1999 roku ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

Dziennik Urzędowy L 337 , 30/12/1999 P. 0010 - 0028
CS.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
ET.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
HU.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
LT.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
LV.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
MT.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
PL.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
SK.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197
SL.ES Rozdział 04 Tom 04 P. 179 - 197


Rozporządzenie Rady (WE) NR 2792/99

z dnia 17 grudnia 1999 roku

ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 36 oraz 37,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/99 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych [4] określa ogólne cele oraz zadania funduszy strukturalnych oraz instrumentu finansowego orientacji rybołówstwa (IFOR), ich organizację, metody pomocy, programowanie oraz ogólną organizacje pomocy finansowej przewidzianej przez te fundusze oraz ogólne przepisy finansowe.

(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r. ustanawiające wspólnotowy system rybołówstwa oraz akwakultury [5] ustanawia cele oraz ogólne zasady wspólnej polityki rybołówstwa; rozwój floty rybackiej Wspólnoty musi być, w szczególności, regulowany zgodnie z decyzjami, do podejmowania których wzywana jest Rada na mocy przepisów art. 11; do Komisji należy przełożenie tych decyzji na precyzyjne środki na szczeblu każdego Państwa Członkowskiego; ponadto, muszą być zastosowane przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r., ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [6].

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/99 z dnia 21 czerwca 1999 roku w sprawie instrumentu finansowego orientacji rybołówstwa [7] określa szczególny cel strukturalnych środków w tym sektorze, zgodnie z określeniem znajdującym się w art. 1 wspomnianego rozporządzenia; na mocy art. 4 niniejszego rozporządzenia, Rada, nie później niż do 31 grudnia 1999 r., powinna podjąć decyzję w sprawie warunków oraz terminów płatności wkładu IFOR na rzecz restrukturyzacji sektora w celu zapewnienia osiągnięcia zamierzonych celów tej restrukturyzacji.

(4) Określone powinny zostać przepisy dotyczące programowania.

(5) Wieloletnie programy orientacji dla flot rybackich na okres od dnia 1 stycznia 1997 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. powinny pozostać w mocy do czasu ich wygaśnięcia; odpowiednie przepisy powinny zostać ustanowione na okres rozpoczynający się 1 stycznia 2002 r.

(6) Określone powinny zostać przepisy dotyczące monitoringu oraz realizacji wieloletnich programów kierunkowych, przede wszystkim dotyczące mechanizmu wprowadzania oraz wycofywania z floty, jak również struktury pomocy finansowej ze środków publicznych na odnowienie floty, modernizację jednostek pływających oraz na założenie wspólnych przedsiębiorstw.

(7) Przybrzeżne rybołówstwo na niewielką skalę posiada specjalny status w kategoriach celów dotyczących korekt w zakresie działalności rybackiej; istotne jest, aby specyficzna właściwość została przełożona na konkretne środki na szczeblu niniejszego rozporządzenia.

(8) Aby zrealizować restrukturyzację flot rybackich potrzebne będą towarzyszące środki o charakterze społeczno-ekonomicznym.

(9) Ustalone powinny zostać szczegółowe zasady dotyczące przyznawania pomocy finansowej na ochronę oraz tworzenie zasobów wód, na akwakulturę, na wyposażenie w portach rybackich, na przetwórstwo, na marketing, na rybactwo śródlądowe oraz na promowanie produktów rybołówstwa i akwakultury.

(10) Niektóre środki o charakterze strukturalnym mające na celu przyniesienie korzyści organizacjom producentów, które są obecnie realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 3759/92 z dnia 17 grudnia 1992 r., w sprawie wspólnej organizacji rynku produktów rybołówstwa oraz akwakultury [8] powinny zostać włączone do strukturalnych środków, przy czym takie włączenie nie powinno zagrozić kierowniczej roli organizacji producentów, zgodnie z określeniem znajdującym się w rozporządzeniu (EWG) nr 3759/92; właściwe jest również włączenie innych środków podejmowanych we wspólnym interesie przez czynniki profesjonalne.

(11) Powinny zostać ustalone szczegółowe zasady dotyczące przyznawania odszkodowań oraz rekompensaty finansowej dla rybaków oraz właścicieli jednostek pływających w przypadkach tymczasowego zaprzestania działalności, oraz w przypadkach ograniczeń technicznych nakładanych na pewne rodzaje sprzętu znajdującego się na pokładzie bądź na metody prowadzenia połowów.

(12) Programy muszą przewidywać środki konieczne do wykonania działań innowacyjnych oraz pomocy technicznej.

(13) Osiągnięcie trwałej równowagi pomiędzy zasobami wodnymi a ich eksploatacją oraz wpływem na środowisko naturalne jest istotnym przedmiotem zainteresowania dla sektora rybołówstwa; uwzględniając, że przepisy w sprawie właściwych środków mających na celu zachowanie łańcucha troficznego jest równie ważne jak ważne jest postanowienie w sprawie akwakultury oraz przemysłu przetwórstwa rybnego.

(14) Dotychczas, jako że takie środki nie ograniczają się do udzielania pomocy finansowej przez Wspólnotę, właściwe jest w szczególności uregulowanie krajowych program ów pomocy finansowej w tym sektorze, bez naruszenia postanowień art. 87–89 Traktatu, oraz zintegrowanie programowania restrukturyzacji flot rybackich Wspólnoty w sposób koherentny w kontekście pomocy strukturalnej rozumianej całościowo;

(15) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny być przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji [9].

(16) Powinny zostać uchylone przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 2468/98 z dnia 3 listopada 1998 r. ustanawiającego kryteria oraz przepisy dotyczące wspólnotowej pomocy strukturalnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz przetwarzania i marketingu produktów tego sektora [10] oraz inne przepisy; jednocześnie, z uwagi na prawidłowe wykonanie pomocy finansowej, powinny pozostać w mocy działania oraz projekty zatwierdzone do dnia 31 grudnia 1999 r. zgodnie z uchylonymi przepisami,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Cele

1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia strukturę dla wszystkich strukturalnych środków w sektorze rybołówstwa realizowanych na obszarze Państwa Członkowskiego, nie naruszając uwarunkowań regionalnych, w celu osiągnięcia celów określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1263/99 oraz celów wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności zachowania oraz długoterminowego zrównoważenia zasobów.

2. Polityka strukturalna w tym sektorze ma na celu kierowanie oraz ułatwianie restrukturyzacji. Restrukturyzacja obejmie działania oraz środki o trwałych skutkach oraz przyczyniających się do wykonania zadań określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1263/99.

Artykuł 2

Środki

Instrument finansowy orientacji rybołówstwa, nazywany dalej "IFOR" może, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, zapewnić pomoc dla środków określonych w tytułach II, III oraz IV w dziedzinach obejmowanych przez wspólną politykę rybołówstwa zgodnie z określeniem znajdującym się w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92.

TYTUŁ I

PROGRAMOWANIE

Artykuł 3

Przepisy wspólne

1. Programowanie, określone w art. 9 lit. a), rozporządzenia (WE) nr 1260/99, będzie realizowane zgodnie z celami wspólnej polityki rybołówstwa oraz przepisami wieloletnich programów kierunkowych dla flot rybackich, określonych w art. 4 niniejszego rozporządzenia. Uwzględniając, że programowanie może być korygowane w razie konieczności oraz w szczególności pod koniec każdego okresu stosowania wieloletnich programów kierunkowych.

Programowanie obejmie wszystkie dziedziny, określone w tytułach II, III oraz IV.

2. Programowanie środków finansowanych częściowo przez IFOR w regionach celu 1 będzie realizowane zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2, akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 1263/99.

Programowanie środków finansowanych częściowo przez IFOR poza regionami celu 1 będzie realizowane zgodnie z przepisami art. 2 ust. 2, akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1263/99. Stosują się przepisy art. 14, art. 15 ust. 2, art. 15 ust. 3 akapit pierwszy, art. 15 ust. 5, art. 15 ust. 6, art. 19 ust. 3 oraz art. 19 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1260/1990.

3. Plany, określone w art. 9 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/99, powinny wykazać, że pomoc finansowa ze środków publicznych jest konieczna z uwagi na zamierzone cele, w szczególności, że bez pomocy finansowej ze środków publicznych floty rybackie, których to dotyczy nie mogłyby zostać odnowione oraz zmodernizowane oraz, że zaplanowane środki nie będą stanowiły zagrożenia dla długoterminowej równowagi zasobów rybołówstwa.

Treść planów powinna być zgodna z wymienioną w załączniku I.

4. Z uwagi na pozostałą część okresu programowania nie objętego jeszcze przez wieloletni program kierunkowy zatwierdzony przez Komisję, informacja programowa będzie miała charakter czysto wskazujący, informacja taka zostanie szczegółowo określona z chwilą zatwierdzenia nowego wieloletniego programu kierunkowego, zgodnie z jego celami.

Artykuł 4

Wieloletnie programy orientacji dla flot rybackich

1. Rada, zgodnie z przepisami art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92, ustanawia cele oraz środki dotyczące restrukturyzacji sektora rybołówstwa. W oparciu o taką decyzję Rady, Komisja, działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 ust. 2, przyjmuje wieloletnie programy kierunkowe dla indywidualnych Państw Członkowskich.

2. Decyzja Rady, określona w ust. 1, ustali w szczególności szereg celów, którym towarzyszy zespół środków dla realizacji tych celów, umożliwiający zarządzanie nakładami połowowymi na ogólną długoterminową skalę.

3. Przed dniem 1 maja 2001 r., Państwa Członkowskie dostarczą Komisji informacje określone w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, w celu wykorzystania ich do opracowania kolejnych wieloletnich programów orientacji.

Artykuł 5

Monitorowanie wieloletnich programów orientacji

1. Do celów monitorowania realizacji wieloletnich programów kierunkowych, Państwa Członkowskie, przed dniem 1 maja każdego roku, przekażą Komisji dokument będący przeglądem postępów dokonanych w zakresie wieloletnich programów orientacji tych Państw Członkowskich. W terminie trzech miesięcy od wspomnianego terminu ostatecznego, Komisja przekaże roczne sprawozdanie do Parlamentu Europejskiego oraz do Rady dotyczące realizacji wieloletnich programów orientacji w całej Wspólnocie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji informacje na temat cech fizycznych statków rybackich oraz monitorowania nakładów połowowych z uwagi na segmenty floty oraz nakładów połowowych, w szczególności w odniesieniu do rozwoju zdolności oraz odpowiadających nakładów połowowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 2090/98 z dnia 30 września 1998 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty [11] oraz (WE) nr 2091/98 z dnia 30 września 1998 roku w sprawie segmentacji floty rybackiej Wspólnoty oraz nakładów połowowych w odniesieniu do wieloletnich programów orientacji [12].

3. Komisja, działając ze swojej własnej inicjatywy bądź w odpowiedzi na prośbę zainteresowanego Państwa Członkowskiego, bądź zgodnie z przepisami ustanowionymi w ramach wieloletnich programów orientacji, może dokonać ponownej rewizji oraz dostosowania każdego wieloletniego programu orientacji, przy jednoczesnym respektowaniu decyzji Rady wspomnianej w art. 4 ust. 1.

4. Komisja podejmuje decyzje w sprawie rewizji przewidzianych w ust. 3, zgodnie z procedurą określoną w art. 23 ust. 2.

5. Do celów realizacji przepisów niniejszego artykułu, Państwa Członkowskie zastosują przepisy art. 24 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

TYTUŁ II

REALIZACJA WIELOLETNICH PROGRAMÓW ORIENTACJI DLA FLOT RYBACKICH

Artykuł 6

Odnowa floty oraz modernizacja statków rybackich

1. Odnowa floty oraz modernizacja statków rybackich będzie zorganizowana zgodnie z przepisami niniejszego tytułu.

Każde Państwo Członkowskie przedłoży Komisji, w celu zatwierdzenia zgodnie z procedura ustanowioną w art. 23 ust. 2, stałe zarządzenia dotyczące monitorowania odnowy oraz modernizacji floty rybackiej. W ramach tych zarządzeń, Państwa Członkowskie wykażą, że zarządzanie wprowadzaniem oraz wyprowadzaniem z floty będzie odbywało się w taki sposób, że nie zostaną przekroczone roczne cele ustalone w wieloletnim programie kierunkowym, w odniesieniu do całości floty oraz tych jej segmentów, których to dotyczy bądź, we właściwych przypadkach, że zdolności połowów są stopniowo zmniejszane w celu osiągnięcia tych celów.

Zarządzenia te wezmą, w szczególności pod uwagę to, że zdolności inne niż zdolności jednostek pływających o długości całkowitej mniejszej niż 12 metrów, z wyłączeniem trawlerów, które zostały wyłączone z pomocy finansowej ze środków publicznych, nie mogą być zastępowane.

2. Państwa Członkowskie mogą przedłożyć prośbę o wyraźnie określone oraz określone ilościowo zwiększenie możliwości zadań dotyczących środków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, warunków nawigacji morskiej, warunków sanitarnych, jakości produktów oraz warunków pracy, pod warunkiem że te środki nie przyniosą skutków w postaci podniesienia wielkości eksploatacji tych zasobów, których to dotyczy.

Taka prośba zostanie zbadana przez Komisję oraz zatwierdzona zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 ust. 2. Każde powiększenie zdolności będzie kierowane przez Państwa Członkowskie zgodnie ze stałymi zarządzeniami, określonymi w ust. 1.

Artykuł 7

Dostosowanie nakładów połowowych

1. Państwa Członkowskie podejmą odpowiednie środki w celu dostosowania nakładów połowowych do osiągnięcia celów wieloletnich programów orientacyjnych, określonych w art. 4.

W razie konieczności zostanie to osiągnięte w drodze trwałego zatrzymania nakładów połowowych przez statki rybackie bądź w drodze ograniczenia takiej działalności tych statków rybackich, bądź w drodze kombinacji obydwu środków, w zgodzie z obowiązującymi przepisami załącznika III.

2. Środki polegające na zatrzymaniu nakładów połowowych mogą być zastosowane wyłącznie do jednostek pływających, których wiek wynosi 10 lat bądź więcej.

3. Trwałe zaprzestanie prowadzenia nakładów połowowych przez jednostkę pływającą może zostać osiągnięte w drodze:

a) złomowania jednostki pływającej;

b) trwałego transferu jednostki pływającej do państwa trzeciego, włącznie z transferem w ramach wspólnego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8, po uzyskaniu zgody właściwych władz państwa, którego to dotyczy oraz pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

i) istnieją odpowiednie gwarancje, że nie występuje prawdopodobieństwo naruszenia przepisów prawa międzynarodowego, w szczególności w odniesieniu do zachowania oraz zarządzania zasobami morskimi bądź w odniesieniu do innych celów wspólnej polityki rybołówstwa oraz w odniesieniu do warunków pracy rybaków;

ii) państwo trzecie, do którego ma odbyć się transfer statku rybackiego nie jest krajem kandydującym do przystąpienia;

iii) transfer przynosi skutki w postaci zmniejszenia nakładów połowowych dotyczących zasobów eksploatowanych wcześniej przez statek rybacki będącą przedmiotem transferu; jednakże to kryterium nie będzie miało zastosowania w przypadku gdy statek rybacki będący przedmiotem transferu utracił możliwość połowowe zgodnie z porozumieniem w sprawie połowów ze Wspólnotą bądź zgodnie z innym porozumieniem;

c) trwałej zmiany przeznaczenia statku rybackiego do celów innych niż prowadzenie połowów.

4. Statki rybackie - z wyjątkiem statków rybackich o całkowitej długości wynoszącej poniżej 12 metrów, innych niż trawlery, które mogą być zastępowane bez pomocy finansowej ze środków publicznych - będące przedmiotem środka mającego na celu trwałe zaprzestanie połowów w rozumieniu ust. 2 i 3, nie mogą, w żadnych okolicznościach być zastępowane.

Państwa Członkowskie zapewnią, że pozwolenia na prowadzenie połowów wszystkich wycofanych statków rybackich zostają unieważnione oraz, że przypadki wycofania statków rybackich zostają przekazane do rejestru statków rybackich Wspólnoty. Państwa Członkowskie zapewnią również, że statki rybackie będące przedmiotem transferu do państw trzecich oraz zgłoszone jako wykreślone z rejestru są trwale wyłączone z prowadzenia połowów na wodach terytorialnych Wspólnoty.

5. Pomoc finansowa ze środków publicznych, wypłacana na rzecz beneficjantów nie może przekroczyć następujących kwot:

a) premie za złomowanie:

i) 10–15 letnie statki rybackie: patrz Tabele 1 oraz 2 w załączniku IV;

ii) 16–29 letnie statki rybackie: patrz skale przedstawione w tabelach 1 oraz 2 z obniżeniem o 1,5 % rocznie przez 15;

iii) 30 oraz ponad 30 letnie statki rybackie: skale przedstawione w tabelach 1 i 2, minus 22,5 %;

b) premie za stały transfer w ramach wspólnego przedsiębiorstwa: kwoty, określone w art. 8 ust. 3; jednakże żadna pomoc finansowa ze środków publicznych, przeznaczona na ten cel nie może zostać udzielona z uwagi na statki rybackie o tonażu mniejszym niż 20 GRT lub 22 GT oraz z uwagi na 30 oraz ponad 30 letnie statki rybackie;

c) premie za inne formy stałego transferu do państwa trzeciego: maksymalne kwoty premii za złomowanie określone w lit. a), minus 50 %. Jednakże żadna pomoc finansowa ze środków publicznych, przeznaczona na ten cel nie może zostać udzielona z uwagi na statki rybackie o tonażu mniejszym niż 20 GRT lub 22 GT oraz z uwagi na 30 oraz ponad 30 letnie statki rybackie, z wyjątkiem sytuacji, w której spełnione są warunki przewidziane w ust. 6;

d) premie za inne przypadki trwałego wstrzymania połowów: maksymalne kwoty premii za złomowanie określone w lit. a), minus 50 %. Jednakże żadna pomoc finansowa ze środków publicznych, przeznaczona na ten cel nie może zostać udzielona z uwagi na statki rybackie o tonażu mniejszym niż 20 GRT lub 22 GT oraz z uwagi na 30 oraz ponad 30 letnie statki rybackie, z wyjątkiem sytuacji, w której spełnione są warunki przewidziane w ust. 6;

6. Bez względu na przepisy ust. 5 lit. c) oraz lit. d), w przypadku gdy statek rybacki zostaje wyraźnie przeznaczony do celów zachowania dziedzictwa historycznego na obszarze Państwa Członkowskiego, bądź do celów prowadzenia badań dotyczących rybołówstwa lub czynności szkoleniowych dla organów publicznych oraz częściowo publicznych Państwa Członkowskiego, bądź do celów kontrolowania połowów, w szczególności prowadzonej przez państwo trzecie, pomoc finansowa ze środków publicznych zostanie przyznana zgodnie z warunkami wymienionymi w ust. 5 lit. a).

7. Nie naruszając przepisów art. 16, środki mające na celu ograniczenie połowów mogą obejmować ograniczenia dotyczące liczby dni połowów bądź dni na morzu, zatwierdzane na wyznaczony okres. Takie środki nie mogą powodować udzielenia żadnej pomocy finansowej ze środków publicznych.

Artykuł 8

Wspólne przedsiębiorstwa

1. Państwa Członkowskie mogą podjąć środki mające na celu wspieranie tworzenia wspólnych przedsiębiorstw.

Do celów niniejszego rozporządzenia, termin "wspólne przedsiębiorstwo" oznacza przedsiębiorstwo handlowe z udziałem jednego bądź więcej partnerów, którzy są obywatelami państwa trzeciego, w którym zarejestrowany jest statek rybacki.

2. Dodatkowo do warunków ustanowionych w art. 7 oraz w załączniku III dotyczących przyznawania premii za trwały transfer, zastosowanie mają następujące warunki:

a) utworzenie oraz zarejestrowanie przedsiębiorstwa handlowego, zgodnie z przepisami prawnymi państwa trzeciego, bądź zakup pakietu akcji już zarejestrowanego przedsiębiorstwa, w celu zaangażowania się w działalność handlową w sektorze rybołówstwa na wodach będących pod zwierzchnictwem oraz jurysdykcją państwa trzeciego. Partner ze strony Wspólnoty musi posiadać znaczącą wielkość proporcjonalną kapitału akcyjnego, wynoszącą generalnie od 25 % do 75 %.

b) tytuł własności statku rybackiego będący przedmiotem trwałego transferu musi zostać przekazany wspólnemu przedsiębiorstwu w państwie trzecim. W okresie pięciu lat, taki statek rybacki nie może być używany do prowadzenia połowów innych niż te, na prowadzenie, których uzyskane zostało zezwolenie właściwych władz państwa trzeciego. Taki statek rybacki nie może być również używany przez innych armatorów.

3. Wysokość premii za utworzenie wspólnych przedsiębiorstw nie może przekroczyć 80 % maksymalnej kwoty za złomowanie, określone w art. 7 ust. 5 lit. a).

Te premie nie mogą być kumulowane z premiami, określonymi w art. 7 ust. 5 lit. a), c) i d).

4. Organ zarządzający wypłaci 80 % premii kandydatowi w przypadku gdy statek rybacki zostaje przekazany na rzecz wspólnego przedsiębiorstwa, po przedstawieniu przez kandydata dowodu na to, że wniesiona została gwarancja bankowa w kwocie równej 20 % premii.

5. Każdego roku przez pięć kolejnych lat od daty utworzenia wspólnego przedsiębiorstwa bądź od daty zakupienia przez partnera ze Wspólnoty pakietu akcji w przedsiębiorstwie, kandydaci przedłożą organowi zarządzającemu sprawozdanie na temat realizacji planu działalności, włącznie z danymi na temat połowów oraz rynków produktów rybołówstwa, w szczególności produktów wyładowanych w bądź wywożonych do Wspólnoty, wraz z dokumentami wspierającymi oraz bilansem przedsiębiorstwa oraz oświadczeniem w sprawie jego wartości netto. Organ zarządzający przekaże omawiane sprawozdanie do Komisji do celów informacyjnych.

Zbilansowana premia zostanie wypłacona kandydatom po dwóch latach prowadzenia działalności oraz po otrzymaniu dwóch pierwszych sprawozdań.

6. Gwarancja zostanie zwrócona z chwilą zatwierdzenia piątego sprawozdania, pod warunkiem że spełnione są wszystkie warunki.

7. W razie konieczności, Komisja przyjmie szczegółowe zasady stosowania przepisów niniejszego artykułu, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 ust. 2.

Artykuł 9

Pomoc finansowa ze środków publicznych na odnowę floty oraz modernizację statków rybackich

1. Nie naruszając warunków określonych w akapicie drugim art. 3 ust. 3, pomoc finansowa ze środków publicznych na odnowę floty oraz na modernizacje statków rybackich będzie przyznawana wyłącznie na następujących warunkach oraz na warunkach wymienionych w art. 6 oraz w załączniku III oraz pod warunkiem przestrzegania ogólnych celów rocznych określonych przez wieloletnie programy orientacji:

a) jeżeli przestrzegane są cele roczne dla tych segmentów, których to dotyczy, Państw Członkowskich muszą zapewnić, że w ciągu okresu obejmowanego programem od 2000 r. do 2006 r. wprowadzanie nowych statków rybackich obejmowanych pomocą finansową ze środków publicznych jest kompensowane przez wycofanie statków rybackich nie obejmowanych pomocą finansową ze środków publicznych, które jest co najmniej równe nowym statkom rybackim wprowadzanym w tych segmentach, których to dotyczy, w wielkości zagregowanej oraz w kategoriach zarówno tonażu jak i mocy;

b) do dnia 31 grudnia 2001 r., kiedy nie przestrzegane są jeszcze cele roczne w odniesieniu do tych segmentów, których to dotyczy, Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że w ciągu okresu od 2000 r.do 2001 r. wprowadzanie nowych statków rybackich obejmowanych pomocą finansową ze środków publicznych jest kompensowane przez wycofanie statków rybackich nie objętych pomocą finansową ze środków publicznych, które jest co najmniej o 30 % większe niż wielkość nowych statków rybackich wprowadzonych w segmentach, których to dotyczy, w wielkości zagregowanej oraz w kategoriach zarówno tonażu jak i mocy.

Wycofane statki rybackie nie mogą być zastąpione przez żadne inne statki rybackie niż nowe statki rybackie, które są wprowadzane z pomocą finansową ze środków publicznych, zgodnie z przepisami niniejszego punktu;

c) pomoc finansowa ze środków publicznych może zostać również przyznana na wyposażenie bądź modernizację statków rybackich, w przypadkach, w których nie dotyczy to zdolności produkcyjnych mierzonych w kategoriach albo tonażu albo mocy.

Rada, działając zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 37 Traktatu, do dnia 31 grudnia 2001 r., podejmie decyzję w sprawie koniecznych korekt, które, od dnia 1 stycznia 2002 r., mają zostać zastosowane do przepisów niniejszego ustępu.

2. Efekty udzielenia pomocy finansowej ze środków publicznych zostaną wzięte pod uwagę w rocznym sprawozdaniu z realizacji, określonym w art. 21.

3. Zawarte w planach wskaźniki dotyczące przyznawania pomocy finansowej ze środków publicznych na odnowę oraz modernizację statków rybackich, zgodnie z przepisami załącznika I ust. 2 lit. d), muszą być opracowane zgodnie z przepisami niniejszego artykułu.

4. Wydatki kwalifikujące się objęcia pomocą finansową ze środków publicznych, zgodnie z tym, co powiedziane jest w ust. 1 nie mogą przekroczyć następujących kwot:

a) budowa statków rybackich: pomnożone dwukrotnie skale przedstawione w załączniku IV, tabeli 1;

b) modernizacja statków rybackich, włącznie, w odpowiednich przypadkach, z kosztem ponownego obliczenia tonażu, zgodnie z załącznikiem I do Konwencji w sprawie Pomiarów Tonażu z 1969 r. [13]: skale przedstawione w tabeli I w załączniku IV.

Artykuł 10

Wspólne przepisy dotyczące flot rybackich

1. Zezwolenie na udzielenie pomocy finansowej ze środków publicznych na odnowę oraz modernizację statków rybackich może zostać wydane, w dopuszczalnym okresie, jedynie wówczas, gdy dane Państwo Członkowskie:

a) przedstawiło informacje, określone w art. 5;

b) spełnia przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r., określającego cechy statków rybackich [14];

c) wprowadził zarządzenia, o których mowa w art. 6 ust. 1; oraz

d) spełnia ogólne roczne cele, określone w wieloletnich programach kierunkowych.

2. W przypadku gdy obowiązki, określone w ust. 1 lit. a)-d) nie są respektowane, Komisja może dokonać korekty celów odnoszących się do ładowności w wieloletnim programie orientacyjnym z uwagi na dostępne jej informacje, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 ust. 2.

3. Niniejsze przepisy dotyczą kumulacji pomocy finansowej ze środków publicznych dla floty rybackiej:

a) wydatki na modernizację nie będą kwalifikowały się do objęcia pomocą finansową przez pięć lat następujących po przyznaniu pomocy finansowej ze środków publicznych na budowę statku rybackiego, którego to dotyczy;

b) premie za trwałe wycofanie w rozumieniu art. 7 oraz premie za tworzenie wspólnych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 8 nie mogą być dodawane do innej pomocy ze środków Wspólnoty przyznanej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia lub rozporządzeń (EWG) nr 2908/83 [15], (EWG) nr 4028/86 [16] oraz (WE) nr 2468/98. Premie te zostaną zmniejszone:

i) o część otrzymanej wcześniej kwoty w przypadku pomocy finansowej na modernizację i/lub przydziału na tymczasowe wspólne przedsięwzięcie, ta część jest obliczana pro rata temporis na okres pięcioletni poprzedzający trwałe wycofanie bądź utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa;

ii) o otrzymaną wcześniej kwotę całkowitą w przypadku pomocy finansowej na tymczasowe zaprzestanie działalności w rozumieniu art. 16 ust. 1 niniejszego rozporządzenia oraz zgodnie z przepisami art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2468/98, wypłaconą w ciągu roku poprzedzającego trwałe wycofanie bądź utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa.

4. Pomoc finansowa na budowę bądź na modernizację, zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia powinna zostać zwrócona pro rata temporis w przypadku gdy statek rybacki, którego to dotyczy zostaje skreślony z rejestru statków rybackich Wspólnoty w terminie 10 lat od czasu jego zbudowania lub w terminie 5 lat od czasu przeprowadzenia prac modernizacyjnych.

Artykuł 11

Połowy przybrzeżne na małą skalę

1. Do celów niniejszego artykułu przez określenie "Połowy przybrzeżne na małą skalę" rozumie się prowadzenie połowów przez statki rybackie o całkowitej długości mniejszej niż 12 metrów.

2. Państwa Członkowskie mogą podejmować dodatkowe środki zgodnie z tym, co przewidziane jest przepisami niniejszego rozporządzenia w celu uzupełnienia środków mających na celu polepszenie warunków, w jakich prowadzone są połowy w ramach połowu przybrzeżnego na małą skalę, zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszym artykule.

3. W przypadku gdy grupa właścicieli statków rybackich bądź rodzin rybackich zajmujących się połowem przybrzeżnym na małą skalę realizuje w kooperacji zintegrowany wspólny projekt mający na celu rozwinięcie bądź zmodernizowanie połowów, uczestnikom takim może zostać przyznana premia w postaci sumy globalnej finansowana częściowo przez IFOR.

4. Do celów niniejszego ustępu określone poniżej projekty, między innymi, mogą być uważane za zintegrowane projekty wspólne:

- pokładowy sprzęt bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków sanitarnych oraz warunków pracy,

- innowacje technologiczne (bardziej wybiórcze techniki prowadzenia połowów),

- zorganizowanie produkcji, przetwórstwa oraz łańcucha marketingowego (promocja oraz wartość dodana produktów),

- profesjonalne przekwalifikowanie się oraz szkolenia.

5. Premia w postaci sumy globalnej nie będzie przekraczać 150000 EUR na zintegrowany projekt wspólny, Organ zarządzający określi rzeczywistą wysokość wypłacanej kwoty oraz sposób jej podziału pomiędzy beneficjantów, zgodnie ze skalą projektu oraz wkładami finansowymi wniesionymi przez każdego z uczestników.

Artykuł 12

Środki społeczno-ekonomiczne

1. Do celów niniejszego artykułu przez określenie "rybak" rozumiane jest każda taka osoba, która w charakterze swojego zajęcia podstawowego zatrudniona jest na pokładzie czynnego wypływającego w morze statku rybackiego.

2. Państwa Członkowskie mogą podjąć, z uwagi na rybaków, środki o charakterze społeczno-ekonomicznym w związku z restrukturyzacją sektora rybołówstwa Wspólnoty, w rozumieniu art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92.

3. Pomoc finansowa ze środków IFOR może zostać udzielona wyłącznie z uwagi na następujące środki:

a) częściowe finansowanie krajowych programów wcześniejszych emerytur dla rybaków, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

i) w czasie wcześniejszego przejścia na emeryturę, wiek beneficjantów obejmowanych tym środkiem nie może różnić się o więcej niż 10 lat od prawnego wieku emerytalnego w rozumieniu ustawodawstwa obowiązującego w danym Państwie Członkowskim, bądź beneficjanci muszą być w wieku co najmniej 55 lat;

ii) beneficjanci mogą wykazać, że co najmniej przez 10 lat pracowali jako rybacy.

Jednakże wkłady wnoszone do programu normalnych emerytur dla rybaków w okresie wcześniejszego przechodzenia na emeryturę nie będą kwalifikowały się do objęcia pomocą finansową ze środków IFOR.

W każdym Państwie Członkowskim, w ciągu całego okresu obejmowanego programem, liczba beneficjantów nie może przekroczyć liczby stanowisk pracy na statkach rybackich zlikwidowanych w wyniku trwałego zaprzestania działalności rybackiej przez takie statki rybackie w rozumieniu art. 7;

b) przyznanie indywidualnych płatności rekompensat dla tych rybaków, którzy mogą wykazać, że co najmniej przez 12 miesięcy pracowali jako rybacy, w oparciu o kwalifikujący się koszt ograniczony do kwoty 10000 EUR na jednego beneficjanta, pod warunkiem że statek rybacki, na którym beneficjanci byli zatrudnieni stanowił przedmiot środków mających na celu trwałe zatrzymanie działalności takiej jednostki, w rozumieniu art. 7;

c) przyznanie nieodnawialnych indywidualnych płatności rekompensat dla tych rybaków, którzy mogą wykazać, że co najmniej przez pięć lat pracowali jako rybacy, w celu udzielenia im pomocy przy przekwalifikowaniu się bądź przeniesieniu swojej działalności poza dziedzinę rybołówstwa morskiego w ramach indywidualnego bądź zbiorowego planu socjalnego, w oparciu o kwalifikujący się koszt ograniczony do wysokości 50000 EUR na pojedynczego beneficjanta; organ zarządzający określi wysokość kwoty indywidualnej zgodnie ze skalą projektu przekwalifikowania bądź przeniesienia działalności oraz zgodnie z wysokością wkładu finansowego wniesionego przez beneficjanta;

d) przyznanie indywidualnych premii dla rybaków w wieku młodszym niż 35 lat, którzy mogą wykazać, że przez co najmniej pięć lat pracowali jako rybacy bądź, którzy mogą wykazać, że odbyli szkolenie zawodowe oraz, którzy po raz pierwszy nabywają częściowo bądź całkowicie tytuł własności statku rybackiego, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

i) Taki statek rybacki musi mieć całkowitą długość wynoszącą od 7 do 24 metrów; w czasie nabycia tytułu własności jej wiek musi wynosić od 10 do 20 lat, musi być ona zdolna do działania oraz musi być zarejestrowana w rejestrze statków rybackich pływających na terytorium Wspólnoty;

ii) przeniesienie tytułu własności nie ma miejsca pomiędzy członkami tej samej rodziny, do drugiego stopnia pokrewieństwa.

Organ zarządzający określi wysokość kwoty każdej indywidualnej premii, przede wszystkim na podstawie wielkości oraz wieku statku rybackiego oraz na podstawie warunków finansowych nabycia (koszt nabycia tytułu własności; poziom oraz warunki pożyczki bankowej; gwarancja, o ile ma to zastosowanie, udzielona przez stronę trzecią; i/lub inne ułatwienia finansowe).

Organ zarządzający ustanowi również inne warunki oraz kryteria, zgodnie, z którymi ma miejsce nabycie.

W każdym przypadku, kwota premii nie może przekroczyć 10 % kosztów nabycia tytułu własności oraz nie może przekroczyć również kwoty 50000 EUR

4. Organ zarządzający ustanowi konieczne zarządzenia w celu zapewnienia, w szczególności w drodze odpowiednich mechanizmów kontroli, że:

a) beneficjanci środka, określonego w ust. 3 lit a) zaprzestali trwale pracy w zawodzie rybaka;

b) żaden z rybaków nie może skorzystać z więcej niż jednego środka, określonego w ust. 3;

c) rekompensata, określona w ust. 3 lit. b) podlega zwrotowi w formie pro rata temporis w przypadku powrotu beneficjantów do pracy w zawodzie rybaka w terminie krótszym niż jeden rok od czasu wypłacenia im rekompensaty;

d) rekompensata, określona w ust. 3 lit. c) podlega zwrotowi w formie pro rata temporis w przypadku powrotu beneficjantów do pracy w zawodzie rybaka w terminie krótszym niż pięć lat od czasu wypłacenia im rekompensaty;

e) beneficjanci środka, określonego w ust. 3 lit. c) rzeczywiście podejmą nową działalność;

f) premia, określona w ust. 3 lit. d) podlega zwrotowi w formie pro rata temporis w przypadku przekazania tytułu własności nabytego przez beneficjanta, bądź w przypadku gdy statek rybacki jest przedmiotem trwałego wycofania zgodnie z przepisami art. 7, w okresie krótszym niż pięć lat od czasu wypłacenia beneficjantowi omawianej premii.

5. Wszystkie zarządzenia, metody dokonywania obliczeń, kryteria oraz inne zasady ustanawiane przez organ zarządzający do celów realizacji przepisów niniejszego artykułu zostaną omówione w uzupełnieniach do programów, określonych w ust. 3 art. 18 rozporządzenia (WE) nr 1260/99.

6. Państwa Członkowskie mogą wprowadzać finansowane ze środków krajowych towarzyszące społecznie środki dla rybaków w celu ułatwienia tymczasowego zaprzestania działalności rybackiej w ramach planów ochrony zasobów wód.

TYTUŁ III

OCHRONA ORAZ ROZWÓJ ZASOBÓW WÓD, AKWAKULTURY, URZĄDZEŃ PORTÓW RYBACKICH, PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ORAZ RYBOŁÓWSTWA ŚRÓDLĄDOWEGO

Artykuł 13

Zakres

1. Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z warunkami wymienionymi w załączniku III, podejmować środki mające na celu zachęcanie do inwestycji kapitałowych w następujących dziedzinach:

a) stacjonarne oraz przenośne urządzenia mające na celu ochronę oraz rozwój zasobów wód, z wyjątkiem urządzeń do zarybiania;

b) akwakultura;

c) urządzenia portów rybackich;

d) przetwórstwo oraz marketing produktów rybołówstwa i akwakultury;

e) rybołówstwo śródlądowe.

2. Pomoc finansowa ze środków IFOR może być przyznana wyłącznie dla projektów, które:

a) wnoszą wkład do trwałych korzyści ekonomicznych płynących z ulepszeń strukturalnych, których to dotyczy;

b) oferują odpowiednie gwarancje o istotnym znaczeniu technicznym oraz gospodarczym;

c) unikają szkodliwych dla produkcji skutków, w szczególności niebezpieczeństwa tworzenia zdolności do tworzenia nadwyżek produkcyjnych.

TYTUŁ IV

INNE ŚRODKI

Artykuł 14

Środki mające na celu znalezienie oraz promowanie nowych rynków zbytu

1. Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z warunkami określonymi w załączniku III, podejmować środki mające na celu zachęcanie do prowadzenia wspólnych działań w kierunku znalezienia oraz promocji nowych rynków zbytu dla produktów rybołówstwa oraz akwakultury, w szczególności:

a) operacje związane z certyfikowaniem jakości, etykietowaniem produktów, racjonalizowaniem nazewnictwa produktów oraz standaryzacją produktów;

b) kampanie promocyjne, włącznie z tymi, które promują jakość;

c) projekty mające na celu badanie reakcji konsumentów oraz rynku;

d) organizowanie oraz uczestnictwo w targach oraz wystawach;

e) organizowanie wyjazdów studyjnych oraz badających rynek;

f) ankietowanie oraz badanie rynku, włącznie z badaniami perspektyw marketingu produktów Wspólnoty w państwach trzecich;

g) kampanie mające na celu polepszenie warunków na rynku;

h) pomoce oraz poradnictwo dotyczące sprzedaży, usługi świadczone przedsiębiorstwom hurtowym, detalicznym oraz organizacjom producentów.

2. Priorytet przyznany będzie następującym inwestycjom:

a) mającym na celu wspieranie sprzedaży nadwyżek gatunków oraz gatunków nie w pełni wykorzystanych;

b) realizowanym przez urzędowo uznane organizacje w rozumieniu rozporządzenia (EWG) nr 3759/92;

c) realizowanym wspólnie przez kilka organizacji producentów bądź przez inne organizacje tego sektora, uznane przez władze krajowe;

d) mającym na celu realizowanie strategii jakości w odniesieniu do produktów rybołówstwa oraz akwakultury;

e) mającym na celu promocję uzyskanych przy wykorzystaniu metod przyjaznych dla środowiska

3. Środki nie mogą być zorientowane wokół marek handlowych ani nie mogą odnosić się do konkretnych krajów lub strefy geograficznej, z wyjątkiem przypadków szczególnych, w których przyznane jest urzędowe uznanie pochodzenia z odniesieniem do konkretnej strefy geograficznej z uwagi na produkt lub proces, zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych [17]. Odniesienie takie może być stosowane wyłącznie od daty wpisania danej nazwy do rejestru, określonego w art. 6 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2081/92.

Artykuł 15

Funkcjonowanie udziałowców przemysłu

1. Państwa Członkowskie mogą wspierać tworzenie oraz ułatwiać funkcjonowanie organizacji producentów uznanych zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3759/92:

a) pomoc finansowa może zostać przyznana dla organizacji producentów utworzonych po dniu 1 stycznia 2000 r., na trzy lata od dnia uznania. Wielkość takiej pomocy finansowej w pierwszym, drugim oraz trzecim roku musi zawierać się w dwóch następujących wartościach granicznych:

i) 3 %, 2 % oraz 1 % odpowiednio do wartości produktów sprzedawanych na rynku przez organizację producentów;

ii) 60 %, 40 % oraz 20 % odpowiednio do kosztów administracyjnych organizacji producentów;

b) nienaruszając przepisów dotyczących pomocy finansowej, określonych w lit. a), pomoc finansowa może być przyznawana tym organizacjom producentów, które zostały wyraźnie uznane zgodnie z przepisami art. 7a ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3759/92 w ciągu trzech lat od dnia takiego wyraźnego uznania, w celu ułatwienia zrealizowania ich planów dotyczących podniesienia jakości. Kwota takiej pomocy finansowej, w pierwszym, drugim oraz trzecim roku nie powinna przekroczyć wartości 60 %, 50 % oraz 40 %, odpowiednio do kosztów poniesionych przez taka organizację w związku z realizacją jej planu;

c) pomoc finansowa, określona w lit. a) oraz b) zostanie wypłacona końcowym beneficjantom w ciągu roku następującego po tym roku, na który została udzielona oraz nie później niż dnia 31 grudnia 2008 r.

2. Państwa Członkowskie mogą wspierać krótkoterminowe działania dotyczące wspólnego interesu, o szerszym zasięgu niż działania podejmowane zazwyczaj przez podmioty prywatne, realizowane przy czynnym udziale samych udziałowców przemysłu lub realizowanych przez organizacje występujące w imieniu producentów bądź przez inne organizacje uznane przez organ zarządzający oraz działających w imię celów wspólnej polityki rybołówstwa.

3. Działania kwalifikujące się do objęcia takim wsparciem powinny odnosić się w szczególności do następujących zagadnień tematycznych:

a) zarządzanie oraz kontrola warunków dostępu do pewnych stref połowów oraz zarządzanie limitami połowów;

b) zarządzanie nakładami połowowymi;

c) wspieranie sprzętu oraz metod uznanych przez za bardziej wybiórcze przez organ zarządzający;

d) wspieranie technicznych środków mających na celu zachowanie zasobów;

e) wspieranie środków ulepszających warunki pracy oraz warunki sanitarne dotyczące produktów na pokładzie oraz po wyładunku;

f) stanowiące własność podmiotów zbiorowych urządzenia akwakultury, restrukturyzacja lub ulepszenie terenów akwakultury, oczyszczanie ścieków z akwakultury realizowane przez podmioty zbiorowe;

g) zlikwidowanie niebezpieczeństw o charakterze patologicznym w odniesieniu do hodowli ryb oraz pasożytów na obszarach połowów oraz w przybrzeżnych ekosystemach;

h) gromadzenie podstawowych danych i/lub opracowywanie modeli zarządzania środowiskiem dla rybołówstwa oraz akwakultury, uwzględniając opracowanie zintegrowanych planów zarządzania dla obszarów przybrzeżnych;

i) zorganizowanie wymiany informacji za pomocą środków elektronicznych oraz przy użyciu innych technologii w celu rozpowszechniania informacji technicznych oraz handlowych;

j) tworzenie szkół przedsiębiorczości w sektorze i/lub ośrodkach gromadzenia produktów rybołówstwa oraz akwakultury;

k) dostęp do szkoleń, szczególnie na temat jakości oraz organizowania przekazywania umiejętności wykorzystywanych na pokładzie statków rybackich oraz na lądzie;

l) projektowanie oraz stosowanie systemów mających na celu podniesienie oraz kontrolę jakości, wykrywalności, warunków zdrowotnych, instrumentów statystycznych oraz wpływu na środowisko;

m) tworzenie wartości dodanej produktów (między innymi, w drodze eksperymentowania, wprowadzania innowacji, dodawania wartości do produktów ubocznych oraz produktów dodatkowych);

n) pogłębienie wiedzy oraz przejrzystości produkcji oraz rynku.

Wydatki ponoszone przez firmy w związku z normalnym procesem produkcyjnym nie kwalifikują się do objęcia wsparciem omawianym w tym ustępie.

4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 ust. 2.

Artykuł 16

Rekompensata finansowa za tymczasowe zaprzestanie działalności oraz inne rekompensaty finansowe

1. Państwa Członkowskie mogą przyznać rekompensatę dla rybaków oraz dla właścicieli statków rybackich za tymczasowe zaprzestanie działalności w następujących przypadkach:

a) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, w szczególności spowodowanych czynnikami biologicznymi; rekompensata może być przyznana na czas nie dłuższy niż dwa miesiące w ciągu roku bądź na sześć miesięcy w ciągu całego okresu od 2000 r. do 2006 r. Organ zarządzający przekaże wcześniej do Komisji odpowiedni dowód potwierdzający;

b) w przypadku gdy porozumienie w sprawie połowów nie zostaje przedłużone bądź zostaje zawieszone, z uwagi na te floty Wspólnoty, których działalność jest uzależniona od takiego porozumienia, rekompensata może być przyznana na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy; okres ten może zostać przedłużony o kolejne sześć miesięcy pod warunkiem że z uwagi na flotę, której to dotyczy wprowadzony zostaje plan przekształcenia zatwierdzony przez Komisję;

c) w przypadku gdy na mocy decyzji Komisji bądź przez jeden lub kilka Państw Członkowskich wprowadzany jest plan odbudowy zasobów zagrożonych wyczerpaniem; rekompensata może zostać przyznana na czas nie dłuższy niż dwa lata i czas ten może zostać przedłużony o dalszy rok. Rekompensata może również zostać przyznana, z zastrzeżeniem tych samych ograniczeń dotyczących czasu trwania, dla przemysłu przetwórczego, jeżeli uzależniony jest on od dostaw z tych zasobów, które są objęte planem odbudowy oraz jeżeli wywóz nie może zrekompensować takich zmniejszonych dostaw. Przed wprowadzeniem w życie planu odbudowy, organ zarządzający przekaże do Komisji odpowiednie uzasadnienie naukowe oraz gospodarcze. Komisja zwróci się bezzwłocznie o wydanie opinii przez Komitet, w sprawie, którego stanowi art. 16 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92.

2. Państwa Członkowskie mogą przyznać rekompensatę finansową dla rybaków oraz właścicieli statków rybackich w przypadku gdy na mocy decyzji Rady nałożone zostanie ograniczenie techniczne dotyczące używania konkretnego sprzętu rybackiego bądź stosowania konkretnych metod połowu; taką pomocą finansową objęte są wyłącznie sytuacje, w których ma miejsce wprowadzanie dostosowań technicznych i nie może być ona wypłacana w czasie dłuższym niż sześć miesięcy.

3. Udział finansowy IFOR w środkach działania, określonych w ust. 1 i ust. 2 na jedno Państwo Członkowskie w ciągu całego okresu od 2000 r. do 2006 r. nie może przekroczyć wyższego z dwóch następujących progów: 1 milion EUR lub 4 % finansowej pomocy Wspólnoty przydzielonej dla omawianego sektora w danym Państwie Członkowskim.

Organ zarządzający określi kwotę rekompensaty, zgodnie z tym, co przewidziane jest w ust. 1 i ust. 2, która ma zostać wypłacona w indywidualnych przypadkach, biorąc pod uwagę właściwe parametry, takie jak poniesione straty rzeczywiste, skalę prac w zakresie przekształcenia, plan odbudowy bądź prace w zakresie dostosowania technicznego.

4. Środki podjęte zgodnie z przepisami niniejszego artykułu nie mogą w żadnym wypadku być określane jako przyczyniające się do osiągnięcia celów wieloletniego programu orientacyjnego, określonego w art. 5, ich wprowadzenie nie może również być uzasadniane powtarzającym się sezonowym zawieszeniem działalności stanowiącym część mającego miejsce zarządzania rybołówstwem.

Artykuł 17

Innowacyjne środki oraz pomoc techniczna

1. Państwa Członkowskie powinny przewidzieć w planach, określonych w art. 3 ust. 3 oraz, określone w art. 9 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/99, środki konieczne do zrealizowania badań, projektów pilotażowych, projektów demonstracyjnych, szkoleniowych środków, pomocy technicznej, wymiany doświadczeń oraz reklamy związanej z przygotowaniem, realizacją, monitoringiem, oceną oraz dostosowaniem programów operacyjnych oraz jednolitych dokumentów programowych.

2. "Projekt pilotażowy" oznacza projekt przeprowadzony przez operatora gospodarczego, instytucję naukową bądź techniczną bądź inną właściwą instytucję w celu zbadania, w warunkach najbliższych warunkom panującym w tej gałęzi przemysłu, techniczną niezawodność i/lub finansową żywotność innowacyjnej technologii, mając na uwadze uzyskanie oraz rozpowszechnienie wiedzy technicznej i/lub finansowej dotyczącej badanej technologii. Projekty pilotażowe powinny zawsze obejmować odpowiednio intensywny oraz długotrwały monitoring naukowy w celu uzyskania znaczących wyników; muszą one być przedmiotem sprawozdań naukowych przekazywanych do organu zarządzającego. Organ zarządzający powinien bezzwłocznie przekazywać takie sprawozdania do Komisji w celach informacyjnych.

Eksperymentalne projekty prowadzenia połowów kwalifikują się jako projekty pilotażowe, pod warunkiem że ich celem jest zachowanie zasobów łowisk oraz, że wprowadzają one bardziej wybiórcze techniki połowów.

3. Środki, określone w ust. 1 mogą w szczególności dotyczyć zagadnień tematycznych wymienionych w art. 15 ust. 2 i ust. 3, pod warunkiem że są one realizowane z inicjatywy organów publicznych lub częściowo publicznych bądź innych organów wyznaczonych w tym celu przez organ zarządzający.

Mogą one obejmować również budowę bądź przebudowę statków rybackich pod warunkiem że te statki rybackie są przeznaczone wyłącznie do badań związanych z rybołówstwem oraz do prowadzenia działalności szkoleniowej, realizowanych przez organa publiczne lub częściowo publiczne pod banderą jednego z Państw Członkowskich.

4. Dodatkowo środki określone w ust. 1 mogą obejmować promocję równych możliwości zatrudnienia pomiędzy mężczyznami i kobietami pracującymi w omawianym sektorze.

TYTUŁ V

PRZEPISY OGÓLNE ORAZ FINANSOWE

Artykuł 18

Zgodność z warunkami regulującymi pomoc

Organ zarządzający zapewni, że spełnione są określone w załączniku III specjalne warunki regulujące pomoc.

Organ regulujący przed przyznaniem pomocy finansowej upewni się również co do technicznych możliwości beneficjantów oraz finansowej efektywności firm.

Artykuł 19

Powiadamianie o programach pomocy finansowej

1. Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o programach pomocy finansowej przewidzianych w planach, określonych w art. 3 ust. 3 oraz, określone w art. 9 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1260/99, zgodnie z postanowieniami art. 87–89 Traktatu.

2. W zakresie objętym niniejszym rozporządzeniem, Państwa Członkowskie mogą wprowadzać uzupełniające środki odnośnie do pomocy finansowej, zgodnie z warunkami oraz zasadami innymi niż te, które ustanowione są w niniejszym rozporządzeniu, lub obejmujące kwotę przekraczającą kwoty maksymalne określone w załączniku IV, pod warunkiem że są one zgodne z postanowieniami art. od 87–89 Traktatu.

Artykuł 20

Wymiana pieniężna

Z uwagi na Państwa Członkowskie nie należące do strefy EUR, podane w EUR kwoty ustalone przepisami niniejszego rozporządzenia zostaną przeliczone na krajowe środki płatnicze po kursie wymiany opublikowanym w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich.

Wymiana zostanie dokonana po kursie obowiązującym w dniu 1 stycznia roku, w którym dane Państwo Członkowskie podejmuje decyzję o udzieleniu premii bądź pomocy finansowej.

Artykuł 21

Przepisy wykonawcze

Forma zestawień wydatków oraz rocznych sprawozdań z realizacji zostanie przyjęta przez Komisję zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 23 ust. 2.

Artykuł 22

Procedura komitetu

Środki konieczne do realizacji przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczące zagadnień wymienionych w art. 4, 5, 6, 8, 10, 15 oraz art. 21 zostaną przyjęte w trybie zarządu, określonego w art. 23 ust. 2.

Artykuł 23

Komitety

1. Komisja będzie wspomagana przez:

a) do celów realizacji przepisów art. 8, 15 oraz 21 — Komitet ds. struktur dotyczących rybołówstwa oraz akwakultury, ustanowiony przepisami art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1260/99; oraz

b) do celów realizacji przepisów art. 4, 5, 6 oraz 10 — Komitet ds. rybołówstwa i akwakultury, ustanowiony przepisami art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92.

2. W przypadku dokonania odniesienia do niniejszego ustępu, zastosowanie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE ustala się na jeden miesiąc.

3. Komitet przyjmuje własny regulamin.

Artykuł 24

Przepisy przejściowe

Następujące akty tracą moc od dnia 1 stycznia 2000 r.:

- rozporządzenie (WE) nr 2468/98,

- artykuł 7 ust. 1, 2, 3 oraz art. 7b rozporządzenia (EWG) nr 3759/92,

- rozporządzenie (EWG) nr 3140/82 [18].

Jednakże uchylone przepisy nadal obowiązują w odniesieniu do pomocy finansowej, środków oraz projektów zatwierdzonych przed dniem 31 grudnia 1999 r.

Odwołania do uchylonych rozporządzeń należy traktować jako odwołania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 25

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 grudnia 1999 r.

W imieniu Rady

K. Hemilä

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 16 z 21.1.1999, str. 12.

[2] Dz.U. C 279 z 1.10.1999, str. 325.

[3] Dz.U. C 209 z 22.7.1999, str. 10.

[4] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 1.

[5] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1181/98 (Dz.U. L 164 z 9.6.1998, str. 1).

[6] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2846/98 (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 5).

[7] Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 54.

[8] Dz.U. L 388 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3318/94 (Dz.U. L 350 z 31.12.1994, str. 15).

[9] Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

[10] Dz.U. L 312 z 20.11.1998, str. 19.

[11] Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 27.

[12] Dz.U. L 266 z 1.10.1998, str. 36.

[13] Międzynarodowa Konwencja w sprawie pomiaru tonażu jednostek pływających, sporządzona w Londynie w 1969 r. pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

[14] Dz.U. L 274 z 25.9.1986, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzenie (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, str. 11).

[15] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2908/83 z dnia 4 października 1983 r. w sprawie wspólnego środka dotyczącego restrukturyzacji, modernizacji oraz rozwoju przemysłu rybackiego oraz dotyczącego rozwoju akwakultury (Dz.U. L 290 z 22.10.1983, str. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3733/85 (Dz.U. L 361 z 31.12.1985, str. 78).

[16] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 4028/86 z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie środków Wspólnoty mającego na celu ulepszenie oraz dostosowanie struktur w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 376 z 31.12.1986, str. 7). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzenie (EWG) nr 3946/92 (Dz.U. L 401 z 31.12.1992, str. 1).

[17] Dz.U. L 208 z 27.7.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1068/97 (Dz.U. L 156 z 13 06.1997, str. 10).

[18] Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3140/82 z dnia 22 listopada 1982 r. w sprawie przyznawania oraz finansowania pomocy finansowej przyznawane przez Państwo Członkowski dla organizacji producentów w sektorze produktów rybołówstwa (Dz.U. L 331 z 26.11.1982, str. 7).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

TREŚĆ PLANÓW

1. Ilościowy opis bieżącej sytuacji w odniesieniu do każdej z dziedzin wymienionych w tytułach II, III oraz IV

a) mocne oraz słabe strony;

b) podsumowanie zrealizowanych działań oraz wpływ funduszy wykorzystanych w poprzednich latach;

c) wymagania sektora, w szczególności z uwagi na ograniczenia floty rybackiej spowodowane wieloletnim programem orientacyjnym.

2. Strategia restrukturyzacji sektora

a) Wyniki konsultacji oraz środki podjęte w celu zaangażowania właściwych organów władzy oraz instytucji oraz partnerów społeczno-gospodarczych na właściwym szczeblu;

b) cele:

i) cele ogólne w ramach wspólnej polityki rybołówstwa;

ii) priorytety;

iii) cele właściwe z uwagi na każdą dziedzinę pomocy, w miarę możliwości podane w formie ilościowej;

c) zademonstrowanie tego, że pomoc finansowa ze środków publicznych jest konieczna dla osiągnięcia zamierzonych celów; kroki podejmowane w celu zapobieżenia powstawaniu skutków szkodliwych dla produkcji, w szczególności w odniesieniu do tworzenia możliwości wytwarzania nadwyżek;

d) w odniesieniu do floty:

i) wskaźniki dotyczące rozbudowy floty na tle celów wieloletniego programu orientacji;

ii) zalecane techniki prowadzenia połowów oraz sprzęt rybacki w przypadku reorganizacji działalności rybackiej;

e) przewidywany wpływ (na zatrudnienie, produkcję, etc.).

3. Środki stosowane do osiągnięcia celów

a) Środki (prawne, finansowe oraz inne), których podjęcie zaplanowane jest w każdej dziedzinie w celu zrealizowania planów, w szczególności programów pomocy finansowej;

b) kierunkowy plan finansowania obejmujący cały okres objęty programem oraz wymieniający zasoby regionalne, krajowe, wspólnotowe oraz inne zapewnione z uwagi na każdą dziedzinę pomocy;

c) wymogi w kategoriach badań, projektów pilotażowych, projektów demonstracyjnych, szkolenia, pomocy technicznej oraz reklamowych środków związanych z przygotowaniem, realizacją, monitoringiem, oceną oraz dostosowaniem środków, których to dotyczy.

4. Realizacja

a) Organ zarządzający mianowany przez Państwo Członkowskie;

b) kroki podjęte w celu zapewnienia wydajnej oraz skutecznej realizacji, włącznie z monitoringiem oraz oceną, zdefiniowanie wskaźników ilościowych;

c) przepisy dotyczące kontroli, kar oraz reklamowych środków;

d) w odniesieniu do floty:

i) metody przeprowadzania monitoringu trendów w zasobach rybackich, w szczególności zasobów zagrożonych;

ii) w odniesieniu do sprzętu stacjonarnego - zarządzenia dotyczące monitoringu nakładów połowowych, włącznie z trendami w zakresie liczebności oraz wielkości sprzętu rybackiego.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

MINIMALNA ZAWARTOŚĆ NASTĘPNYCH WIELOLETNICH PROGRAMÓW ORIENTACJI (WPK) DLA FLOTY RYBACKIEJ

1. Aktualizacja opisu sytuacji, który przewidziany jest w załączniku I

Na tą część składa się opis zmian w sytuacji dotyczącej łowisk, floty oraz związanego z tym zatrudnienia od daty złożenia dokumentów programowych, określonych w art. 3.

2. Wyniki uzyskane w poprzednim programie

a) Do dnia 1 maja 2001 r., Państwa Członkowskie określą oraz skomentują poczynione postępy oraz środki użyte do osiągnięcia celów ustanowionych dla programu na lata 1997–2001;

b) przeprowadzona zostanie analizę ogólnego kontekstu administracyjnego oraz społeczno-ekonomicznego, w jakim program został zrealizowany, w szczególności, w odpowiednich przypadkach, w jakim zrealizowane zostały środki mające na celu zmniejszenie skali połowów;

c) zostaną określone oraz skomentowane wspólnotowe, krajowe oraz regionalne środki finansowe zaangażowane do realizacji osiągniętych celów, z uwagi na każdy segment floty.

3. Nowe wytyczne

Na podstawie odpowiedzi podanych w pkt 1 i 2, określone zostaną wytyczne dla różnych segmentów floty dla następnego WPK, w szczególności w odniesieniu do następujących dwóch operacji:

a) odnowa floty: kryteria dotyczące przyjmowania do oraz opuszczania floty, w odniesieniu do każdego segmentu floty, oraz związane z tym finansowanie. Przepisy prawne lub administracyjne umożliwiające Państwu Członkowskiemu monitorowanie statków rybackich wstępowanie oraz opuszczanie floty tego państwa. Środki podjęte przez Państwa Członkowskie w odniesieniu do każdego segmentu floty, mające na celu zapewnienie, że pomoc finansowa ze środków publicznych przyznawana na odnowienie floty oraz dostosowanie połowów nie przynosi szkodliwych skutków w dziedzinach objętych realizacją celów programu;

b) dostosowanie połowów: pożądana ewolucja połowów w każdym segmencie do chwili zakończenia kolejnego WPK, wyrażona w odniesieniu do celów ustalonych dla każdego segmentu na dzień 31 grudnia 2001 r. Związane z tym ustawy, rozporządzenia oraz przepisy administracyjne. Systemy zarządzania połowami Wielkość zasobów administracyjnych oraz finansowych, które mają być użyte do osiągnięcia nowych celów wyznaczonych w ten sposób.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

SPECJALNE WARUNKI ORAZ KRYTERIA DOTYCZĄCE POMOCY

1. Realizacja wieloletnich programów orientacyjnych (tytuł II)

1.0. Wiek statków rybackich

Do celów niniejszego rozporządzenia, wiek statków rybackich podawany jest w postaci liczby całkowitej określanej jako różnica pomiędzy rokiem, w którym organ zarządzający wydał decyzję o przyznaniu premii bądź pomocy finansowej a rokiem, w którym statek rybacki został zbudowany (lub, w przypadku gdy nie jest on znany, rokiem oddania do eksploatacji).

1.1. Trwałe wycofanie (art. 7 ust. 3)

a) Trwałe wycofanie może dotyczyć wyłącznie statków rybackich, które były wykorzystywane do prowadzenia połowów, przez co najmniej 75 dni na morzu w każdym z dwóch okresów wynoszących 12 miesięcy poprzedzających datę wniosku o trwałe wycofanie lub, zależnie od okoliczności, były wykorzystywane do prowadzenia połowów, przez co najmniej 80 % z liczby dni na morzu dozwolonych na mocy obecnych przepisów krajowych dotyczących danych statków rybackich

Na Morzu Bałtyckim liczba 75 dni zostaje zmniejszona do:

- 60 dla statków rybackich zarejestrowanych w portach znajdujących się na północ od równoleżnika 59o30'N,

- 40 dla statków rybackich zarejestrowanych w portach znajdujących się na północ od równoleżnika 59o30'N oraz prowadzących połów łososia;

b) spełnione muszą zostać następujące warunki:

i) przed trwałym wycofaniem statku rybackiego, musi być ona zarejestrowana w rejestrze statków rybackich Wspólnoty;

ii) Statek rybacki musi być zdatna do działania w czasie podjęcia decyzji o przyznaniu premii;

iii) po trwałym wycofaniu, pozwolenie na prowadzenie połowów musi zostać unieważniona a statek rybacki zgłoszony jako trwale wykreślony z rejestru statków rybackich Wspólnoty;

iv) w przypadku trwałego transferu do państwa trzeciego, statek rybacki musi zostać niezwłocznie zarejestrowany w rejestrze państwa trzeciego i nie może nigdy powrócić na wody terytorialne Wspólnoty;

c) w przypadku utracenia statku rybackiego w okresie pomiędzy datą podjęcia decyzji o przyznaniu premii a rzeczywistą datą trwałego wycofania, organ zarządzający dokona korekty finansowej z uwagi na kwotę rekompensaty wypłaconą przez ubezpieczyciela;

d) żadna pomoc finansowa ze środków publicznych w rozumieniu art. 7 nie może zostać wypłacona z uwagi na statek rybacki będący przedmiotem transferu do państwa trzeciego w celu zastąpienia utraconego statku rybackiego należącego do wspólnego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8.

1.2. Wspólne przedsięwzięcia (art. 8)

a) Dodatkowo do warunków dotyczących trwałego transferu statku rybackiego do państwa trzeciego w rozumieniu art. 7 ust. 3 lit. b) oraz pkt 1.1 niniejszego załącznika, statki rybackie, stanowiące przedmiot transferu w ramach wspólnych przedsiębiorstw, muszą spełniać następujące warunki:

i) musiały one funkcjonować w okresie, co najmniej pięciu ostatnich lat, pływając pod banderą Państwa Członkowskiego Wspólnoty:

- na wodach terytorialnych Wspólnoty,

- i/lub na wodach terytorialnych państwa trzeciego, albo w ramach porozumienia w sprawie połowów, albo w ramach innego porozumienia,

- i/lub na wodach międzynarodowych, gdzie sprawy połowów zarządzane są przez międzynarodową Konwencję;

ii) w okresie sześciu miesięcy od daty podjęcia decyzji o przyznaniu premii, muszą one zostać wyposażone w sprzęt techniczny wymagany do prowadzenia połowów na wodach państwa trzeciego, zgodnie z warunkami zezwolenia na prowadzenie połowów wydanego przez organ władzy państwa trzeciego; muszą one spełniać warunki przepisów bezpieczeństwa Wspólnoty oraz być odpowiednio ubezpieczone, zgodnie z decyzją podjętą przez organ zarządzający; koszty związane ze wspomnianym wyposażeniem, jeżeli takie zostały poniesione, nie kwalifikują się do objęcia pomocą finansową Wspólnoty;

b) w przypadku złożenia wniosku o przyznanie premii dotyczącej wspólnych przedsiębiorstw, beneficjanci muszą dostarczyć organowi zarządzającemu następujące informacje:

i) opis statku rybackiego, włącznie i przede wszystkim z numerem wewnętrznym, numerem rejestracyjnym, tonażem, mocą oraz rokiem wejścia do służby;

ii) w okresie ostatnich pięciu lat: służba oraz działalność statku rybackiego (oraz warunki, w ramach, których była prowadzona taka działalność); wskazanie na strefy połowów (wody Wspólnoty/inne wody); każda otrzymana wcześniej pomoc finansowa Wspólnoty, krajowa bądź regionalna;

iii) dowód uzasadniający finansową żywotność projektu, w szczególności zawierający:

- plan finansowy, przedstawiający zobowiązania różnych udziałowców w gotówce oraz w naturze; poziom zaangażowania Wspólnoty partnerów z państw trzecich; wielkość proporcjonalna premii przewidzianej przepisami art. 7 ust. 5 lit. b), która ma zostać zainwestowana w gotówce w kapitał wspólnego przedsiębiorstwa,

- plan działalności obejmujący co najmniej pięć lat, przedstawiający, w szczególności, strefy połowów, miejsca wyładunku oraz ostateczne przeznaczenie połowów;

iv) egzemplarz umowy ubezpieczeniowej;

c) beneficjant musi spełnić następujące warunki w okresie pięciu lat od przekazania wspólnemu przedsiębiorstwu tytułu własności statku rybackiego:

i) każda zmiana w warunkach, zgodnie z którymi statek rybacki jest eksploatowany (przede wszystkim, zmiana partnera, zmiany w kapitale akcyjnym wspólnego przedsiębiorstwa, zmiana bandery, zmiana strefy połowów), w granicach warunków określonych w art. 8 ust. 2, powinna stanowić przedmiot wcześniejszego zezwolenia wydawanego przez organ zarządzający;

ii) statek rybacki utracony w katastrofie morskiej musi zostać zastąpiony przez porównywalny statek rybacki w ciągu jednego roku od czasu, w którym miała miejsce katastrofa morska;

d) w przypadku gdy w czasie składania wniosku o przyznanie premii na wspólne przedsięwzięcie nie spełnione są warunki określone w lit. a) oraz lit. b), pomoc finansowa ze środków publicznych zostanie ograniczona do premii za trwały transfer, określony w art. 7 ust. 5 lit. c);

e) nienaruszając przepisów art. 29 ust. 4 oraz art. 38 rozporządzenie (WE) nr 1260/99, organ zarządzający dokona korekty finansowej dotyczącej różnicy pomiędzy premią za wspólne przedsiębiorstwo a premią za trwały transfer tego samego statku rybackiego (nazywanego dalej "różnicą"), w następujących przypadkach:

i) jeżeli beneficjant zawiadamia organ zarządzający o zmianie w warunkach eksploatacji, które doprowadziły do sytuacji, w której nie spełniane są warunki określone w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, włącznie ze sprzedażą statku rybackiego, przekazania pakietu akcji przez partnera ze Wspólnoty lub przejściem na emeryturę właściciela jednostki pływającej we wspólnym przedsiębiorstwie, wielkość korekty finansowej będzie równa części wielkości różnicy; taka część zostanie rozliczona pro rata temporis na okres wynoszący pięć lat;

ii) jeżeli podczas kontroli ujawnione jest, że nie spełnione są warunki przewidziane przepisami art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz lit. c) niniejszego ustępu, wielkość korekty finansowa będzie równa różnicy;

iii) jeżeli beneficjant nie dostarczy sprawozdań na temat działalności, przewidzianych przepisami art. 8 ust. 5 niniejszego rozporządzenia, po wystosowaniu do niego zawiadomienia od organu zarządzającego, wielkość korekty finansowej będzie równa części wielkości różnicy; taka część zostanie rozliczona pro rata temporis na okres wynoszący pięć lat;

iv) jeżeli statek rybacki zostaje utracony i nie jest zastąpiony, wielkość korekty finansowej będzie równa części wielkości różnicy; taka część zostanie rozliczona pro rata temporis na okres wynoszący pięć lat;

1.3. Odnowa floty (art. 6 i art. 9)

a) statki rybackie muszą być budowane w sposób zgodny z przepisami rozporządzeń oraz dyrektyw ustanawiających warunki sanitarne, bezpieczeństwa, dotyczące zdrowia, dotyczące jakości produktów oraz pracy oraz zgodny z przepisami Wspólnoty dotyczącymi wymiarów statków rybackich oraz monitorowania połowów;

b) statki rybackie będą wpisywane do właściwego segmentu rejestru Wspólnoty;

c) nienaruszając przepisów art. 7, 8 oraz 12 ust. 3 lit. d) przekazanie tytułu własności rybackiej statku rybackiego nie stanowi podstawy do udzielania pomocy finansowej ze środków Wspólnoty.

1.4. Modernizacja statków rybackich (art. 6 i 9)

a) Statki rybackie muszą być zarejestrowane w rejestrze statków rybackich Wspólnoty. Zmiany dotyczące cech statków rybackich muszą być przekazywane do tego rejestru a pomiary statków rybackich, gdy są one modernizowane, muszą być dokonywane zgodnie z przepisami Wspólnoty;

b) inwestycje powinny dotyczyć:

i) zracjonalizowania połowów, w szczególności poprzez zastosowanie bardziej wybiórczych technologii połowów oraz metod czynności pokładowych w celu uniknięcia niepożądanych połowów ubocznych;

i/lub

ii) podniesienia jakości produktów połowów konserwowanych na pokładzie, stosowania lepszych technik połowów oraz konserwowania oraz wprowadzenia przepisów prawnych i regulacyjnych dotyczących zdrowia;

i/lub

iii) polepszenia warunków pracy oraz bezpieczeństwa.

Nienaruszając przepisów art. 16 ust. 2, wymiana sprzętu rybackiego nie jest uznawana za wydatek kwalifikujący się do objęcia pomocą finansową

2. Inwestycje w dziedzinach określonych w tytule III

2.0. Przepisy ogólne

a) Projekty realizowane w przedsiębiorstwach mogą obejmować inwestycje kapitałowe w produkcji oraz zarządzaniu (budowa, rozbudowa, wyposażanie oraz modernizacja urządzeń);

b) inwestycje kapitałowe mające na celu polepszenie warunków sanitarnych oraz zdrowia ludzi i zwierząt, mające na celu podniesienie jakości produktów oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska oraz, we właściwych przypadkach, mające na celu zwiększenie produkcji, kwalifikują się do objęcia pomocą;

c) przekazanie tytułu własności przedsiębiorstwa nie daje podstaw do uzyskania pomocy finansowej ze środków Wspólnoty.

2.1. Ochrona oraz rozwój zasobów wód

Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą ze środków IFOR mogą dotyczyć wyłącznie instalacji bądź urządzeń stacjonarnych oraz przenośnych służących do ochrony oraz rozwoju zasobów wód oraz do naukowego monitoringu projektów. Takie projekty muszą:

a) służyć zbiorowemu interesowi;

b) być realizowane przez organa publiczne bądź częściowo publiczne, uznane organizacje profesjonalne lub organa wyznaczone w tym celu przez organ zarządzający;

c) nie mogą mieć ujemnego wpływu na środowisko wodne.

Każdy projekt musi obejmować monitoring naukowy prowadzony przez co najmniej pięć lat, na który składa się przede wszystkim ocena oraz monitorowanie rozwoju zasobów wód w tych wodach, których dotyczy projekt. Każdego roku organ zarządzający przekaże sprawozdania z monitoringu naukowego do Komisji celem informacji.

2.2. Akwakultura

a) Do celów niniejszego rozporządzenia "akwakultura" oznacza hodowlę bądź uprawę organizmów wodnych przy stosowaniu technik opracowanych w celu zwiększenia produkcji organizmów, których to dotyczy powyżej naturalnej zdolności środowiska; organizmy takie pozostają własnością osoby fizycznej lub prawnej w ciągu całego stadium hodowli bądź uprawy, do zbiorów włącznie;

b) organizatorzy projektów intensywnej hodowli ryb przekażą organowi zarządzającemu informacje przewidziane w załączniku IV do dyrektywy 85/337/EWG [1], wraz ze swoimi wnioskami o udzielenie pomocy finansowej ze środków publicznych. Organ zarządzający podejmie decyzję w sprawie tego, czy dany projekt musi zostać przedstawiony do oceny zgodnie z przepisami art. 5–10 niniejszej dyrektywy. W przypadku gdy zostaje przyznana pomoc finansowa ze środków publicznych, koszt gromadzenia informacji na temat wpływu na środowisko oraz wszelkie koszty oceny będą kwalifikowały się do objęcia pomocą ze środków IFOR;

c) inwestycje w prace dotyczące instalacji bądź polepszenia cyrkulacji wody w przedsiębiorstwach akwakultury oraz inwestycje na usługowe statki rybackie będą kwalifikować się do objęcia przez pomoc;

d) bez względu na załącznik IV ust. 2 w tabeli 3 grupie 3, w przypadku gdy inwestycje dotyczą korzystania z technik znacząco zmniejszających wpływ na środowisko, zobowiązania prywatnych beneficjantów (C) mogą zostać ograniczone do 30 % kwalifikujących się wydatków w regionach celu 1 oraz do 50 % na innych obszarach, zamiast, odpowiednio, 40 % oraz 60 %.

2.3. Urządzenia portów rybackich

Udzielony zostaje priorytet dla inwestycji służących wspólnemu interesowi rybaków korzystających z portu oraz wnoszących wkład do ogólnego rozwoju portu oraz do polepszenia usług oferowanych rybakom. Inwestycje będą dotyczyły w szczególności instalacji oraz sprzętu przeznaczonego do:

a) polepszenia warunków, w jakich produkty rybołówstwa są wyładowywane, obrabiane oraz przechowywane na terenie portów;

b) wspierania działalności statków rybackich (dostawy paliwa, lodu oraz wody, obsługa oraz naprawy statków rybackich);

c) ulepszenia trapów załadunkowych, mając na uwadze polepszenie bezpieczeństwa podczas wyładunku oraz załadunku produktów.

2.4. Przetwórstwo oraz marketing

a) Do celów niniejszego rozporządzenia, "przetwórstwo oraz marketing produktów rybołówstwa i akwakultury" oznacza wszystkie działania, włącznie z obsługą, obróbką, produkcją oraz dystrybucją, w okresie pomiędzy wyładunkiem lub zbiorem a stadium produktu końcowego;

b) inwestycje nie będą kwalifikowały się do objęcia przez pomoc w przypadkach gdy dotyczą one:

i) produktów rybołówstwa oraz akwakultury przeznaczonych do wykorzystania oraz przetworzenia do celów innych niż do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem inwestycji wyłącznie na obróbkę, przetwarzanie oraz marketing odpadów produkcyjnych rybołówstwa oraz akwakultury;

ii) handlu detalicznego.

c) Bez względu na załącznik IV ust. 2 tabele 3 grupę 3, w przypadku gdy inwestycje dotyczą korzystania z wspólnych urządzeń oraz technik znacząco zmniejszających wpływ na środowisko, zobowiązania prywatnych beneficjantów (C) mogą zostać ograniczone do 30 % kwalifikujących się wydatków w regionach celu 1 oraz do 50 % na innych obszarach, zamiast, odpowiednio, 40 % oraz 60 %.

2.5. Rybactwo śródlądowe

a) Do celów niniejszego rozporządzenia, "rybactwo śródlądowe" oznacza rybactwo prowadzone w celu handlowym przez statki rybackie działające wyłącznie na wodach śródlądowych na obszarze danego Państwa Członkowskiego oraz, które nie podlegają przepisom tytułu II;

b) w przypadku gdy inwestycja dotyczy budowy statku rybackiego przeznaczonego do prowadzenia połowów śródlądowych zastosowanie mają przepisy załącznika III li. A) pkt 1.3;

c) w przypadku gdy inwestycja dotyczy modernizacji statku rybackiego przeznaczonego do prowadzenia połowów śródlądowych zastosowanie mają przepisy załącznika III lit. b) pkt 1.4;

d) inwestycje nie będą kwalifikowały się do objęcia pomocą w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo, że zagrożą one równowadze pomiędzy wielkością floty a wielkością odpowiednich dostępnych zasobów ryb;

e) premie za złomowanie statków rybackich przeznaczonych do prowadzenia połowów śródlądowych nie są obejmowane przez pomoc;

f) organ zarządzający podejmie wszystkie konieczne środki mające na celu zapewnienie, że statki rybackie otrzymujące pomoc finansową ze środków IFOR zgodnie z przepisami art. 13, będą nadal działały wyłącznie na wodach śródlądowych.

3. Środki mające na celu znalezienie oraz promowanie nowych rynków zbytu (art. 14)

a) Wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą obejmują w szczególności:

i) koszty agencji reklamowych oraz innych dostawców usług zaangażowanych w przygotowanie oraz realizację kampanii promocyjnych;

ii) zakup lub dzierżawę przestrzeni reklamowej oraz tworzenie haseł reklamowych i etykiet na czas trwania kampanii reklamowych;

iii) wydatki na publikacje, pracowników zewnętrznych, pomieszczenia oraz pojazdy wymagane do celów kampanii;

b) koszty operacyjne beneficjanta (pracownicy, sprzęt, pojazdy, etc.) nie kwalifikują się do objęcia przez pomoc.

[1] Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływów na środowisko pewnych projektów publicznych oraz prywatnych (Dz.U. L 175 z 5.7.1985, str. 40). Dyrektywa zmieniona dyrektywą 97/11/WE (Dz.U. L 73 z 14.3.1997, str. 5).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

SKALE ORAZ STAWKI POMOCY FINANSOWEJ

1. Skale pomocy finansowej dotyczące flot rybackich (tytuł II)

TABELA 1

Kategoria statku rybackiego ze względu na tonaż (GT) | EUR |

0 < 10 | 11000/GT + 2000 |

10 < 25 | 5000/GT + 62000 |

25 < 100 | 4200/GT + 82000 |

100 < 300 | 2700/GT + 232000 |

300 < 500 | 2200/GT + 382000 |

500 oraz powyżej | 1200/GT + 882000 |

TABELA 2

Kategoria statku rybackiego ze względu na zarejestrowane tony brutto (GT) | EUR |

0 < 25 | 8200/grt |

25 < 50 | 6000/grt + 55000 |

50 < 100 | 5400/grt + 85000 |

100 < 250 | 2600/grt + 365000 |

Począwszy od 1 stycznia 2000 r., z uwagi na statki rybackie o długości przekraczającej 24 metry pomiędzy pionowymi liniami pomiaru oraz od 1 stycznia 2004 r., z uwagi na wszystkie statki rybackie, zastosowanie będą miały wyłącznie skale przedstawione w tabeli 1.

2. Stawki udziału finansowego

W odniesieniu do wszystkich działań, określonych w tytułach II, III oraz IV, granice udziału finansowego Wspólnoty (A), całkowity udział finansowy państwa (krajowy, regionalny oraz inny) wnoszony przez Państwo Członkowskie, którego to dotyczy (B) oraz, w odpowiednich przypadkach, udział finansowy ze strony prywatnych beneficjantów (C), będzie następujący, wyrażony w wartościach procentowych kwalifikujących się kosztów.

Grupa 1:

Premie za trwałe wycofanie (art. 7), premie za tworzenie wspólnych przedsiębiorstw (art. 8), rybołówstwo przybrzeżne na niewielką skalę (art. 11), społeczno - ekonomiczne środki (art. 12), ochrona oraz rozwój zasobów wód (art. 13 ust. 1 lit. a)), urządzenia portów rybackich, bez żadnego uczestnictwa finansowego ze strony beneficjantów prywatnych (art. 13 ust. 1 lit. c)), środki mające na celu znalezienie oraz promocję nowych rynków zbytu, bez żadnego uczestnictwa finansowego ze strony beneficjantów prywatnych (art. 14), działania uczestników przemysłu bez żadnego uczestnictwa finansowego ze strony beneficjantów prywatnych (art. 15), premie za tymczasowe zawieszenie działalności oraz inne rekompensaty finansowe (art. 16), innowacyjne środki oraz pomoc techniczna, włącznie z projektami pilotażowymi realizowanymi przez instytucje publiczne (art. 17).

Grupa 2:

odnowa floty oraz modernizacja statków rybackich (art. 9).

Grupa 3:

Akwakultura (art. 13 ust. 1 lit. b)), urządzenia portów rybackich, przy finansowym udziale ze strony beneficjantów prywatnych (art. 13 ust. 1 lit. c)), przetwórstwo oraz marketing (art. 13 ust. 1 lit. d)), rybactwo śródlądowe (art. 13 ust. 1 lit. e)), środki mające na celu znalezienie oraz promocję nowych rynków zbytu, przy finansowym udziale ze strony beneficjantów prywatnych (art. 14), działania uczestników przemysłu przy uczestnictwie finansowym ze strony beneficjantów prywatnych (art. 15 ust. 2).

Grupa 4:

projekty pilotażowe inne niż realizowane przez instytucje publiczne (art. 17).

W odniesieniu do działań dotyczących ochrony oraz rozwoju zasobów wód (art. 13 ust. 1 lit. a)), urządzeń portów rybackich (art. 13 ust. 1 lit. c)), środków mających na celu znalezienie oraz promocję nowych rynków zbytu (art. 14) oraz działań uczestników przemysłu (art. 15), organ zarządzający postanowi czy obejmowane są one przez grupę 1, czy przez grupę 2, w szczególności w oparciu o następujące względy:

- interes zbiorowy a indywidualny,

- beneficjant zbiorowy a indywidualny (organizacje producentów, organizacje reprezentujące przemysł),

- publiczny dostęp do wyniku operacji a prywatna własność i kontrola,

- udział finansowy ze strony organów zbiorowych, instytucji badawczych.

TABELA 3

| Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 |

Regiony celu 1 [1] | | 50 % ≤ A ≤ 75 % | A ≤ 35 % | A ≤ 35 % | A ≤ 75 % |

| B ≥ 25 % | B ≥ 5 % | B ≥ 5 % | B ≥ 5 % |

| | C ≥ 60 % | C ≥ 40 % | C ≥ 20 % |

Inne obszary | | 25 % ≤ A ≤ 50 % | A ≤ 15 % | A ≤ 35 % | A ≤ 50 % |

| B ≥ 50 % | B ≥ 5 % | B ≥ 5 % | B ≥ 5 % |

| | C ≥ 60 % | C ≥ 60 % | C ≥ 30 % |

W przypadku inwestycji w małe oraz średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu zalecenia Komisji 96/280/WE [2], stawki (A) dla grup 2 oraz 3 mogą zostać powiększone o kwotę form finansowania innych niż pomoc bezpośrednia, pod warunkiem że takie powiększenie nie przekracza wielkości 10 % całkowitego kosztu kwalifikującego się do objęcia pomocą. Wielkość zobowiązania beneficjanta prywatnego zostanie odpowiednio zmniejszona.

[1] Włącznie z wymienionymi w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1260/99.

[2] Zalecenie Komisji 96/280/WE z dnia 3 kwietnia 1996 r. dotyczące definicji małych oraz średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 107 z 30.4.1996, str. 4).

--------------------------------------------------

Top