EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R1447

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/1999 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiające wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa

Dz.U. L 167 z 2.7.1999, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Uchylony przez 32008R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1447/oj

31999R1447Dziennik Urzędowy L 167 , 02/07/1999 P. 0005 - 0006


Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/1999

z dnia 24 czerwca 1999 r.

ustanawiające wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy art. 31 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa [3] Rada, stanowiąc na podstawie art. 37 Traktatu, może sporządzić wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa.

(2) W celu poprawienia przejrzystości wspólnej polityki rybołówstwa Państwa Członkowskie muszą dostarczyć Komisji informacje o przypadkach wystąpienia takich zachowań oraz o działaniach podjętych przez Państwa Członkowskie.

(3) Artykuł 37 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 zapewnia ochronę niektórych danych osobowych w ramach systemu kontroli mającego zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa.

(4) Wspomniany wyżej wykaz musi być zgodny z podobnymi przepisami przyjętymi przez organizacje międzynarodowe w dziedzinie rybołówstwa.

(5) W odniesieniu do niektórych środków ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu właściwe jest przyjęcie szczegółowych zasad ich stosowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rodzaje zachowań, które poważnie naruszają przepisy wspólnej polityki rybołówstwa określone w art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, są wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie regularnie notyfikują Komisji przypadki wystąpienia zachowań określonych w art. 1, które zostały odkryte, i dostarczają jej wszelkich informacji dotyczących działań podjętych przez organy administracyjne i/lub sądowe.

2. Informacje otrzymane na mocy ust. 1 Komisja udostępnia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie oraz Komitetowi Doradczemu ds. Rybołówstwa.

3. Informacje notyfikowane na mocy ust. 1 i udostępnione na mocy ust. 2 są traktowane zgodnie z postanowieniami art. 37 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

4. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu są ustanawiane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 36 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po dniu jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 24 czerwca 1999 r.

W imieniu Rady

J. Trittin

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 105 z 15.4.1999, str. 3.

[2] Opinia wydana dnia 4 maja 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[3] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione przez rozporządzenie (WE) nr 2846/98 (Dz.U. L 358 z 31.12.1998, str. 5).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW ZACHOWAŃ, KTÓRE POWAŻNIE NARUSZAJĄ ZASADY WSPÓLNEJ POLITYKI RYBOŁÓWSTWA

A. Brak współpracy z władzami odpowiedzialnymi za monitoring

- Utrudnianie pracy inspektorów rybołówstwa podczas wykonywania ich obowiązków związanych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi przepisami Wspólnoty.

- Fałszowanie, ukrywanie, niszczenie lub zamienianie dowodów, które mogą być wykorzystane podczas dochodzenia lub postępowania sądowego.

B. Brak współpracy z obserwatorami

- Utrudnianie pracy obserwatorom podczas wykonywania ich obowiązków, ustanowionych przez prawo wspólnotowe, związanych ze sprawdzaniem zgodności z obowiązującymi przepisami Wspólnoty.

C. Nieprzestrzeganie warunków, które muszą zostać spełnione podczas połowów

- Prowadzenie połowów bez posiadania licencji połowowej, zezwolenia połowowego lub innego upoważnienia wymaganego do prowadzenia połowów i wydawanego przez Państwo Członkowskie bandery lub przez Komisję.

- Prowadzenie połowów na podstawie jednego z wyżej wymienionych dokumentów, którego treść została sfałszowana.

- Fałszowanie, usuwanie lub ukrywanie oznakowań identyfikacyjnych statku rybackiego.

D. Wykroczenia podczas prowadzenia połowów

- Używanie lub posiadanie na pokładzie niedozwolonych narzędzi połowowych lub sprzętu połowowego wpływającego na selektywność narzędzi.

- Stosowanie zakazanych metod połowu.

- Niewiązanie lub niezabezpieczanie narzędzi połowowych, których stosowanie jest zakazane w określonych strefach połowowych.

- Ukierunkowane łowienie gatunków lub zatrzymywanie na pokładzie gatunków ze stad, które zostały objęte moratorium lub zakazem połowów.

- Prowadzenie połowów w określonej strefie i/lub podczas szczególnego okresu bez posiadania upoważnienia.

- Nieprzestrzeganie zasad dotyczących minimalnych rozmiarów.

- Nieprzestrzeganie zasad i procedur dotyczących przeładunku i operacji połowowych opartych na wspólnej działalności dwóch bądź więcej statków.

E. Wykroczenia związane z monitorowanymi zasobami

- Fałszowanie lub niewpisywanie danych do dzienników okrętowych, deklaracji wyładunkowych, kart sprzedaży, deklaracji przejęcia i dokumentów przewozowych lub nieprzechowywanie bądź nieprzekazywanie tych dokumentów.

- Naruszenia związane z systemem satelitarnego monitorowania pozycji statków.

- Umyślne nieprzestrzeganie przepisów Wspólnoty, dotyczących zdalnej transmisji ruchów statków rybackich i wszelkich danych dotyczących produktów rybołówstwa trzymanych na pokładzie.

- Niespełnianie przez kapitana statku rybackiego państwa trzeciego, lub jego przedstawiciela, wymogów wynikających z obowiązujących przepisów podczas prowadzenia operacji połowowych na wodach Wspólnoty.

F. Wykroczenia związane z wyładowywaniem i wprowadzaniem na rynek produktów rybołówstwa

- Wyładowywanie produktów rybołówstwa bez przestrzegania przepisów Wspólnoty dotyczących kontroli i egzekucji.

- Magazynowanie, przetwarzanie, wystawianie do sprzedaży i przewożenie produktów rybołówstwa nieodpowiadających obowiązującym standardom rynkowym, w szczególności standardom dotyczącym rozmiarów minimalnych.

--------------------------------------------------

Top