EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0094

Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 grudnia 1999 r. odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi

Dz.U. L 12 z 18.1.2000, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/94/oj

31999L0094Dziennik Urzędowy L 012 , 18/01/2000 P. 0016 - 0023


Dyrektywa 1999/94/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 13 grudnia 1999 r.

odnosząca się do dostępności dla konsumentów informacji o zużyciu paliwa i emisjach CO2 w odniesieniu do obrotu nowymi samochodami osobowymi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

działając zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 174 Traktatu wymaga rozsądnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych; racjonalne wykorzystanie energii jest jednym z podstawowych środków, za pomocą których ten cel może być osiągnięty, a zanieczyszczenie środowiska zmniejszone.

(2) Podstawowym celem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu jest osiągnięcie stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny.

(3) Na mocy Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu przyjętym na konferencji w Kioto w grudniu 1997 r., Wspólnota przyjęła za cel obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 8 % w okresie od 2008–2012 r. w odniesieniu do poziomów z 1990 r.

(4) Uznając, że samochody osobowe są znacznym źródłem emisji CO2, Komisja zaproponowała strategię Wspólnoty zmierzającą do obniżenia emisji CO2 przez samochody osobowe i zmniejszenia zużycia paliwa; w konkluzjach Rady z 25 czerwca 1996 r. z zadowoleniem przyjęto stanowisko Komisji.

(5) Informacja odgrywa kluczową rolę w działaniu sił rynkowych; zapewnienie rzetelnej, istotnej i porównywalnej informacji o wartościach zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochody osobowe może wpłynąć na wybór konsumenta na rzecz tych samochodów, które zużywają mniej paliwa i tym samym emitują mniej CO2, tym samym zachęcając producentów do podejmowania kroków, aby ograniczyli zużycie paliwa samochodów, które produkują.

(6) Obecność etykiet na używanych samochodach w punktach sprzedaży może skłonić kupujących nowe samochody osobowe do zakupu samochodów o niskim zużyciu paliwa, ponieważ ten aspekt będzie brany pod uwagę przy ponownej sprzedaży samochodu; jest wobec tego właściwe, w związku z pierwszym przeglądem niniejszej dyrektywy, rozważenie rozszerzenia jej zakresu na używane samochody podlegające dyrektywie Komisji 93/116/WE z dnia 17 grudnia 1993 r. dostosowującej do postępu technicznego dyrektywę Rady 80/1268/EWG odnoszącą się do zużycia paliwa w pojazdach silnikowych [4].

(7) Konieczne jest wobec tego opracowanie etykiety opisującej zużycie paliwa dla wszystkich nowych samochodów osobowych wystawianych w punktach sprzedaży.

(8) Etykieta zużycia paliwa powinna zawierać informacje dotyczące zużycia paliwa i wartości emisji CO2 ustalone zgodnie ze zharmonizowanymi normami i metodami ustanowionymi w dyrektywie Rady 80/1268/EWG z dnia 16 grudnia 1980 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zużycia paliwa w pojazdach silnikowych [5].

(9) Konieczne jest udostępnienie dodatkowych standardowych informacji o zużyciu paliwa i wartościach emisji CO2 we wszystkich wersjach nowych samochodów dostępnych na rynku przygotowanych w odpowiedniej formie zarówno w punktach sprzedaży, jak i w wyznaczonych organach na terenie każdego z Państw Członkowskich; taka informacja może być użyteczna dla konsumentów, którzy decydują się na zakup samochodu zanim odwiedzą salon lub tych, którzy wolą nie korzystać z usług pośrednika ani nie odwiedzają salonów wystawowych przy zakupie samochodu osobowego.

(10) Istotne jest, aby potencjalni klienci zostali poinformowani w punkcie sprzedaży, które z modeli samochodów osobowych dostępnych w danym punkcie sprzedaży są najbardziej wydajne z punktu widzenia zużycia paliwa.

(11) Cała literatura promocyjna oraz, w stosownych przypadkach, inne materiały promocyjne używane przy wprowadzaniu do obrotu nowych samochodów osobowych powinny zawierać dane dotyczące odpowiednich poziomów zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochody osobowe, do których te materiały się odnoszą,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie, że informacje dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 przez nowe samochody osobowe oferowane na sprzedaż lub oddawane w leasing na terenie Wspólnoty zostaną udostępnione konsumentom, aby umożliwić im dokonanie wyboru w oparciu o dostateczną ilość informacji.

Artykuł 2

Do celów niniejszej dyrektywy:

1. "samochód osobowy" oznacza każdy pojazd silnikowy kategorii M1, określony w załączniku II do dyrektywy 70/156/EWG [6] i który jest objęty dyrektywą 80/1268/EWG. Nie dotyczy to pojazdów objętych dyrektywą 92/61/EWG [7] ani pojazdów specjalnego przeznaczenia zdefiniowanych w art. 4 ust. 1 lit. a) tiret drugie dyrektywy 70/156/EWG;

2. "nowy samochód osobowy" oznacza każdy samochód osobowy, niesprzedany uprzednio osobie, która kupiła go w celu innym niż jego sprzedaż lub dostarczenie;

3. "świadectwo zgodności" oznacza świadectwo, o którym mowa w art. 6 dyrektywy 70/156/EWG;

4. "punkt sprzedaży" oznacza miejsce, takie jak salon wystawowy lub plac, w przypadku gdy nowe samochody są wystawiane lub oferowane na sprzedaż lub oddawane w leasing potencjalnym klientom. Targi handlowe, na których nowe samochody osobowe są prezentowane klientom, spełniają warunki tej definicji;

5. "oficjalne zużycie paliwa" oznacza dane o wielkości zużycia paliwa zatwierdzone przez organ homologacyjny zgodnie z przepisami dyrektywy 80/1268/EWG i wymienione w załączniku VIII do dyrektywy 70/156/EWG oraz załączone do świadectwa homologacji typu WE lub świadectwa zgodności. W przypadku gdy kilka wariantów i/lub wersji jest zgrupowane w jednym modelu, wartość, która ma być podana jako zużycie paliwa tego modelu, jest oparta o wariant i/lub wersję z najwyższym oficjalnym zużyciem paliwa w tej grupie;

6. "oficjalne wartości emisji CO2" dla danego samochodu osobowego oznacza emisje zmierzone zgodnie z przepisami dyrektywy 80/1268/EWG i wymienione w załączniku VIII dyrektywy 70/156/EWG oraz załączone do świadectwa homologacji typu WE lub świadectwa zgodności; w przypadku gdy kilka wariantów i/lub wersji jest zgrupowane w jednym modelu, wartości, które mają być podane jako emisje CO2 tego modelu, są oparte o wariant i/lub wersję z najwyższymi oficjalnymi emisjami CO2 w tej grupie;

7. "etykieta zużycia paliwa" oznacza etykietę, zawierającą informację dla konsumenta dotyczącą oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych wartości emisji CO2 samochodu, do którego dołączona jest etykieta;

8. "przewodnik po zużyciu paliwa" oznacza zestawienie danych o oficjalnym zużyciu paliwa i oficjalnych wartościach emisji CO2 dla każdego nowego samochodu dostępnego na rynku;

9. "literatura promocyjna" oznacza wszystkie materiały drukowane używane przy obrocie, reklamie i promocji pojazdów skierowane do całego społeczeństwa. Obejmuje to co najmniej podręczniki techniczne, broszury, reklamy w gazetach, czasopismach i prasie handlowej oraz plakaty;

10. "marka" oznacza nazwę handlową producenta umieszczoną na świadectwie zgodności i dokumentach homologacji typu;

11. "model" oznacza handlową nazwę marki, typu oraz, w stosownych przypadkach i o ile to możliwe, wariant oraz wersję samochodu osobowego;

12. "typ", "wariant" i "wersja" oznaczają zróżnicowane pojazdy danej marki, które są zadeklarowane przez producenta, jak opisano w załączniku II.B do dyrektywy 70/156/EWG i jednoznacznie zdefiniowane przez alfanumeryczne znaki typu, wariantu i wersji.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie zapewniają, że etykieta zużycia paliwa i emisji CO2, która jest zgodna z wymaganiami opisanymi w załączniku I, jest dołączona lub wystawiona w jasno widoczny sposób obok każdego nowego modelu samochodu osobowego w punkcie sprzedaży.

Artykuł 4

Bez uszczerbku dla ustanowienia przez Komisję internetowego przewodnika na poziomie Wspólnoty, Państwa Członkowskie zapewnią, że przewodnik po zużyciu paliwa i emisjach CO2 jest wydawany w konsultacji z producentami co najmniej raz w roku zgodnie z wymaganiami załącznika II. Przewodnik jest przenośny, zwięzły i dostępny nieodpłatnie dla konsumentów zarówno w punktach sprzedaży jak i w wyznaczonym organie w każdym Państwie Członkowskim.

Władza lub władze, o których mowa w art. 8, mogą współpracować przy przygotowaniu przewodnika.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie zapewnią, że dla każdej marki samochodu plakat (lub innego rodzaju ekspozycja) wystawiony jest z wykazem danych dotyczących oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych wartości emisji CO2 dla każdego nowego modelu samochodu osobowego wystawianego lub oferowanego na sprzedaż lub oddawane w leasing w danym punkcie sprzedaży lub za jego pośrednictwem. Dane te mają być wystawione w widocznym miejscu i zgodnie z formatem przewidzianym w załączniku III.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie zapewnią, że cała literatura promocyjna zawiera dane dotyczące oficjalnego zużycia paliwa i oficjalnych wartości emisji CO2 modeli samochodów osobowych, do których się odnosi, zgodnie z wymaganiami załącznika IV.

Państwa Członkowskie przygotują, w stosownych przypadkach, materiały promocyjne inne niż wyżej wymieniona literatura promocyjna, tak aby wskazywały dane dotyczące oficjalnych emisji CO2 i oficjalnego zużycia paliwa poszczególnych modeli samochodów, do których się odnoszą.

Artykuł 7

Państwa Członkowskie zapewnią, że obecność innych znaków, symboli lub napisów odnoszących się do zużycia paliwa lub emisji CO2 niespełniających wymogów niniejszej dyrektywy na etykietach, przewodnikach, plakatach lub literaturze i materiałach promocyjnych, o których mowa w art. 3, 4, 5 i 6, jest zabroniona, jeżeli mogłyby one wprowadzić w błąd potencjalnych konsumentów nowych samochodów osobowych.

Artykuł 8

Państwa Członkowskie notyfikują Komisji właściwą władzę lub władze odpowiedzialne za wprowadzenie w życie i funkcjonowanie systemu informowania konsumentów opisanego w niniejszej dyrektywie.

Artykuł 9

Wszelkie zmiany konieczne do przystosowania załączników do niniejszej dyrektywy zostaną przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą określoną w art. 10 i po konsultacji z organizacjami konsumentów i innymi zainteresowanymi stronami.

Aby wspomóc ten proces dostosowania, każde z Państw Członkowskich przekaże Komisji do 31 grudnia 2003 r. sprawozdanie o skuteczności przepisów niniejszej dyrektywy za okres od 18 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2002 r. Format tego sprawozdania zostanie ustalony zgodnie z procedurą określoną w art. 10 nie później niż 18 stycznia 2001 r.

Ponadto Komisja podejmie, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 10, środki mające na celu:

a) określenie formatu etykiety, o której mowa w art. 3 przez zmianę załącznika I;

b) dalsze określenie wymagań dotyczących przewodnika, o którym mowa w art. 4 w celu klasyfikacji nowych modeli samochodów, umożliwiając w ten sposób grupowanie modeli według emisji CO2 i zużycia paliwa w określonych klasach włącznie z wyliczeniem najbardziej ekonomicznych ze względu na zużycie paliwa nowych modeli samochodów;

c) ustanowienie zaleceń w celu umożliwienia stosowania zasad przewidzianych w przepisach dotyczących literatury promocyjnej, o której mowa w art. 6 akapit pierwszy, do innych mediów i materiałów.

Artykuł 10

Komitet

Komisji udziela wsparcia komitet złożony z przedstawicieli Państw Członkowskich, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

Przedstawiciel Komisji przedłoży komitetowi projekt środków, które należy podjąć. Komitet dostarczy swoją opinię o tym projekcie w terminie ustanowionym przez przewodniczącego w zależności od pilności sprawy. Opinia zostanie przedłożona przez większość ustanowioną w art. 205 Traktatu w przypadku decyzji, które Rada ma przyjąć na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w ramach komitetu są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

Komisja przyjmie wnioskowane środki, jeżeli są zgodne z opinią komitetu.

Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub, jeżeli opinia taka nie została przedstawiona, Komisja niezwłocznie przedkłada Radzie wniosek odnoszący się do środków, które mają być podjęte. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

Jeżeli po upływie trzech miesięcy od daty przedstawienia wniosku Radzie, Rada nie podejmie decyzji, proponowane środki zostaną przyjęte przez Komisję.

Artykuł 11

Państwa Członkowskie ustalą kary stosowane w przypadku złamania krajowych przepisów przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą. Kary te są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 12

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed 18 stycznia 2001 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 13

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 14

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 grudnia 1999 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

N. Fontaine

Przewodniczący

W imieniu Rady

S. Hassi

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 305 z 3.10.1998. str. 2 iC 83 z 25.3.1999, str. 1.

[2] Dz.U. C 40 z 15.2.1999, str. 45.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 1998 r. (Dz.U. C 98 z 9.4.1999, str. 252). Wspólne stanowisko Rady z dnia 23 lutego 1999 r. (Dz.U. C 123 z 4.5.1999, str. 1) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 listopada 1999 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

[4] Dz.U. L 329 z 30.12.1993, str. 39.

[5] Dz.U. L 375 z 31.12.1980, str. 36. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 93/116/WE.

[6] Dyrektywa Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 98/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 11 z 16.1.1999, str. 25).

[7] Dyrektywa Rady 92/61/EWG z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych (Dz.U. L z 225 10.8.1992, str. 72). Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 1994 r.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

OPIS ETYKIETY DOTYCZĄCEJ ZUŻYCIA PALIWA I EMISJI CO2

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że wszystkie etykiety dotyczące zużycia paliwa na ich terytorium spełniają co najmniej następujące warunki:

1. Mają standardowy format, aby umożliwić łatwiejsze rozpoznanie przez konsumentów.

2. Mają rozmiar 297 mm x 210 mm (A4).

3. Zawierają odniesienie do modelu i typu paliwa samochodu osobowego, do którego są dołączone.

4. Zawierają wartość liczbową oficjalnego zużycia paliwa i oficjalne wartości emisji CO2. Wartość oficjalnego zużycia paliwa jest wyrażona w litrach na 100 km (l/100 km) lub w odpowiedniej kombinacji powyższych i jest przytoczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Oficjalne wartości emisji CO2 są przytoczone z dokładnością do najbliższej całkowitej liczby gramów na kilometr (g/km).

Wartości te mogą być wyrażone w innych jednostkach (galonach i milach) w zakresie zgodnym z przepisami dyrektywy 80/181/EWG [1].

5. Zawierają tekst dotyczący dostępności przewodnika po zużyciu paliwa i emisjach CO2 w brzmieniu: "Przewodnik po zużyciu paliwa i emisjach CO2 zawierający dane wszystkich nowych modeli samochodów osobowych jest dostępny nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży".

6. Zawierają tekst w brzmieniu: "Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziom zużycia paliwa przez samochód i emisje CO2. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie".

[1] Dyrektywa Komisji 80/181/EWG z dnia 20 grudnia 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do jednostek miar i uchylająca dyrektywę 71/354/EWG (Dz.U. L 39 z 15.2.1980, str. 40). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 89/617/EWG (Dz.U. L 357 z 7.12.1989, str. 28).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

OPIS PRZEWODNIKA PO ZUŻYCIU PALIWA I EMISJACH CO2

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że przewodnik po zużyciu paliwa i emisjach CO2 zawiera co najmniej następujące informacje:

1. Wykaz, sporządzany raz na rok, wszystkich nowych modeli samochodów osobowych dostępnych w sprzedaży w Państwach Członkowskich, zgrupowanych według marek w porządku alfabetycznym. Jeżeli w Państwie Członkowskim przewodnik jest aktualizowany częściej niż raz w roku, powinien on zawierać wykaz wszystkich nowych modeli samochodów osobowych dostępnych w dniu publikacji takiej aktualizacji.

2. Dla każdego modelu występującego w przewodniku: typ paliwa, liczbową wartość oficjalnego zużycia paliwa i oficjalne wartości emisji CO2. Wartość oficjalnego zużycia paliwa jest wyrażona w litrach na 100 km (l/100 km) lub w odpowiedniej kombinacji powyższych i jest przytoczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Oficjalne wartości emisji CO2 są przytoczone z dokładnością do najbliższej całkowitej liczby gramów na kilometr (g/km).

Wartości te mogą być wyrażone w innych jednostkach (galonach i milach) w zakresie zgodnym z przepisami dyrektywy 80/181/EWG.

3. Widoczny wykaz dziesięciu najbardziej ekonomicznych ze względu na zużycie paliwa, nowych modeli samochodów osobowych uszeregowanych w porządku rosnącej wartości emisji CO2 dla każdego typu paliwa. Wykaz musi zawierać model, liczbową wartość oficjalnego zużycia paliwa i oficjalne wartości emisji CO2.

4. Rady dla użytkowników pojazdów silnikowych mówiące, że prawidłowe użytkowanie i regularne przeglądy pojazdów, jak również reakcje kierowcy, takie jak unikanie agresywnego stylu jazdy, jazda przy użyciu niższych prędkości, hamowanie zapobiegawcze, prawidłowe pompowanie opon, ograniczanie okresów jazdy na biegu jałowym, unikanie przewożenia nadmiernych ciężarów, zmniejszają zużycie paliwa i obniżają emisje CO2 przez ich samochód osobowy.

5. Wyjaśnienie skutków emisji gazów cieplarnianych, potencjalnej zmiany klimatu i roli samochodów, jak również odniesienie do różnych rodzajów paliwa dostępnych dla konsumenta oraz ich wpływu na środowisko, przygotowane w oparciu o najnowsze badania naukowe i wymagania prawa.

6. Odniesienie do celu Wspólnoty dotyczącego średnich emisji CO2 przez nowe samochody osobowe, a także daty, do której cele te powinny być osiągnięte.

7. Odniesienie do internetowego przewodnika Komisji po zużyciu paliwa i emisjach CO2, jeżeli taki przewodnik jest dostępny.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

OPIS PLAKATU, KTÓRY MA BYĆ WYEKSPONOWANY W PUNKCIE SPRZEDAŻY

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że plakat lub plakaty spełniają co najmniej następujące wymagania:

1. Minimalna wielkość plakatu wynosi 70 cm x 50 cm.

2. Informacje na plakacie są łatwe do odczytania.

3. Modele samochodów osobowych są pogrupowane i wyliczone osobno zgodnie z typem paliwa (np. benzyna lub olej napędowy). Dla każdego typu paliwa modele są uszeregowane w porządku rosnących emisji CO2, przy czym model o najniższym oficjalnym zużyciu paliwa umieszczony jest na początku wykazu.

4. Dla każdego modelu samochodu osobowego w wykazie podane są: marka, liczbowa wartość oficjalnego zużycia paliwa i oficjalne wartości emisji CO2.Wartość oficjalnego zużycia paliwa jest wyrażona w litrach na 100 km (l/100 km) lub w odpowiedniej kombinacji powyższych i jest przytoczona z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. Oficjalne wartości emisji CO2 są przytoczone z dokładnością do najbliższej całkowitej liczby gramów na kilometr (g/km).

Wartości te mogą być wyrażone w innych jednostkach (galonach i milach) w zakresie zgodnym z przepisami dyrektywy 80/181/EWG.

Sugerowany format jest pokazany poniżej:

+++++ TIFF +++++

5. Plakat zawiera tekst dotyczący dostępności przewodnika po zużyciu paliwa i emisjach CO2: "Przewodnik po zużyciu paliwa i emisjach CO2 zawierający dane wszystkich nowych modeli samochodów osobowych jest dostępny nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży".

6. Plakat zawiera tekst w brzmieniu: "Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziom zużycia paliwa przez samochód i emisje CO2. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie".

7. Plakat będzie poddawany aktualizacji w całości nie rzadziej niż co sześć miesięcy. Między poszczególnymi aktualizacjami nowe samochody dodaje się na końcu wykazu.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

UMIESZCZENIE DANYCH O ZUŻYCIU PALIWA I EMISJACH CO2 W LITERATURZE PROMOCYJNEJ

Państwa Członkowskie muszą zapewnić, że cała literatura promocyjna zawiera dane o oficjalnym zużyciu paliwa i oficjalnych wartościach emisji CO2 przez pojazdy, których dotyczy. Ta informacja powinna spełniać co najmniej następujące warunki:

1. Być łatwo czytelna i nie mniej widoczna niż główna część informacji umieszczonej w literaturze promocyjnej.

2. Być łatwo zrozumiała nawet przy powierzchownym kontakcie.

3. Dane o oficjalnym zużyciu paliwa powinny być dostarczone dla wszystkich modeli samochodów, których dotyczy literatura promocyjna. Jeżeli jest to więcej niż jeden model, wówczas umieszczone są dane o oficjalnym zużyciu paliwa wszystkich modeli lub podany jest zakres między najmniejszym, a największym zużyciem paliwa. Zużycie paliwa jest wyrażone w litrach na 100 km (l/100 km) lub w odpowiedniej kombinacji powyższych. Wszystkie dane liczbowe są przytaczane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Wartości te mogą być wyrażone w innych jednostkach (galonach i milach) w zakresie zgodnym z przepisami dyrektywy 80/181/EWG.

Jeżeli literatura promocyjna zawiera tylko odniesienie do marki a nie do poszczególnych modeli, dane o zużyciu paliwa nie muszą być podane.

--------------------------------------------------

Top