EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0352

Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (notyfikowana jako dokument nr SEC(1999) 802)

OJ L 136, 31.5.1999, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 110 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 002 P. 148 - 150
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 3 - 5

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/352/oj

31999D0352Dziennik Urzędowy L 136 , 31/05/1999 P. 0020 - 0022


Decyzja Komisji

z dnia 28 kwietnia 1999 r.

ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

(notyfikowana jako dokument nr SEC(1999) 802)

(1999/352/WE, EWWiS, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 162,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, w szczególności jego art. 16,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131,

a także mając na uwadze co następuje:

(1) Instytucje i Państwa Członkowskie przywiązują dużą wagę do ochrony interesów finansowych Wspólnot oraz do zwalczanie nadużyć finansowych i wszelkiej innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Wspólnot. Znaczenie działań w tym kierunku potwierdza art. 209a Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, art. 78 i Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, art. 183a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, jak również art. 280 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską według sformułowania w Traktacie z Amsterdamu.

(2) Niezbędne jest udostępnienie wszystkich środków, aby w pełni osiągnąć ten cel, przede wszystkim jeżeli chodzi o funkcje dochodzeniowe przekazane na poziom wspólnotowy, podczas gdy istniejąca alokacja i rozkład obowiązków między poziomem krajowym i wspólnotowym powinny zostać utrzymane.

(3) Zadanie prowadzenia dochodzeń w trybie administracyjnym do celów ochrony interesów finansowych Wspólnot było do chwili obecnej powierzone grupie roboczej ds. Koordynacji zapobiegania nadużyciom finansowym, która zastąpiła Jednostkę ds. Koordynacji zapobiegania nadużyciom finansowym (UCLAF).

(4) Konieczność podniesienia skuteczności zwalczania nadużyć finansowych i innej nielegalnej działalności na szkodę interesów finansowych Wspólnot wymaga utworzenia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), zwanego dalej "Urzędem", które musi korzystać ze swoich uprawnień śledczych w pełni niezależnie.

(5) Niezależność dyrektora Urzędu oraz rola Komitetu Nadzorującego, które wynikają z niniejszej decyzji oraz rozporządzeń WE i Euratomu dotyczących dochodzeń prowadzonych przez Urząd, mają na celu zagwarantowanie odpowiedniego prowadzenia dochodzeń przez Urząd bez zakłócania jego pozostałych zadań stanowiących prerogatywę Komisji, w szczególności w kwestiach ustawodawstwa.

(6) Zadania Urzędu powinny obejmować, oprócz ochrony interesów finansowych, wszystkie działania związane z ochroną interesów Wspólnoty przed nieprawidłowościami, które mogą prowadzić do wszczęcia postępowań administracyjnych lub karnych.

(7) Określenie funkcji Urzędu powinno obejmować zadania realizowane dotychczas przez Grupę Roboczą ds. Koordynacji Zapobiegania nadużyciom finansowym, w szczególności zadania dotyczące przygotowania przepisów ustawowych i wykonawczych w obszarach działalności Urzędu, w tym instrumentów przewidzianych w rozdziale VI Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Utworzenie Urzędu

Niniejszym tworzy się Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), zwany dalej "Urzędem". Urząd zastępuje Grupę Roboczą ds. Koordynacji Zapobiegania Nadużyciom Finansowym i przejmuje wszystkie jego zadania.

Artykuł 2

Zadania Urzędu

1. Urząd wykonuje kompetencje Komisji w zakresie prowadzenia zewnętrznych dochodzeń w trybie administracyjnym do celów wzmocnienia zwalczania nadużyć finansowych, korupcją i innego rodzaju nielegalną działalnością mającą negatywny wpływ na interesy finansowe Wspólnoty, jak również wszelkimi innymi działaniami lub działalnością podmiotów gospodarczych prowadzonych z naruszeniem prawa wspólnotowego.

Urząd jest odpowiedzialny za prowadzenie wewnętrznych dochodzeń w trybie administracyjnym mających na celu:

a) walkę z nadużyciami finansowymi, korupcją i innego rodzaju nielegalną działalnością mającą negatywny wpływ na interesy finansowe Wspólnoty;

b) badanie poważnych zdarzeń mających związek z wykonywaniem działalności zawodowej, które mogą stanowić naruszenie obowiązków przez urzędników i pracowników Wspólnot mogące prowadzić do postępowania dyscyplinarnego i - w uzasadnionych przypadkach - karnego lub analogiczne naruszenie obowiązków przez członków instytucji i organów, kierowników tych organów lub pracowników instytucji i organów niepodlegających regulaminowi pracowniczemu urzędników Wspólnot Europejskich oraz warunkom zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

Urząd realizuje kompetencje Komisji określonych w przepisach ustanowionych w ramach Traktatów oraz z zastrzeżeniem warunków i ograniczeń tam ustanowionych.

Komisja albo inne instytucje lub organy mogą powierzyć Urzędowi prowadzenie dochodzeń w innych obszarach.

2. Urząd jest odpowiedzialny za udzielanie wsparcia Komisji we współpracy z Państwami Członkowskimi w dziedzinie zwalczanie nadużyć finansowych.

3. Urząd jest odpowiedzialny za działania w zakresie rozwijania koncepcji zwalczania nadużyć finansowych określonej w ust. 1.

4. Urząd jest odpowiedzialny za przygotowanie ustawodawczych i wykonawczych inicjatyw Komisji ukierunkowanych na zapobieganie nadużyciom finansowym określonym w ust. 1.

5. Urząd jest odpowiedzialny za wszelkie inne działania operacyjne Komisji związane ze zwalczaniem nadużyć finansowych określonych w ust. 1, w szczególności:

a) rozwijanie niezbędnej infrastruktury;

b) zapewnienie zebrania i analiza informacji;

c) udzielanie wsparcia technicznego, w szczególności w zakresie kształcenia, innym instytucjom lub organom, jak również właściwym władzom krajowym.

6. Urząd utrzymuje stały kontakt z policją i organami sądowymi.

7. Urząd reprezentuje Komisję, na szczeblu służbowym, na odpowiednich forach w dziedzinach wspomnianych w niniejszym artykule.

Artykuł 3

Niezależność funkcji dochodzeniowej.

Urząd wykonuje uprawnienia w zakresie dochodzeń, określonych w art. 2 ust. 1, całkowicie niezależnie. Realizując te kompetencje dyrektor Urzędu nie zwraca się do Komisji, jakiegokolwiek rządu lub jakiejkolwiek innej instytucji albo organu ani nie przyjmuje od nich instrukcji.

Artykuł 4

Komitet ds. Nadzoru

Ustanawia się Komitet ds. Nadzoru, którego skład i uprawnienia zostaną określone przez organy ustawodawcze Wspólnoty. Komitet ds. Nadzoru będzie odpowiedzialny za regularne monitorowanie wykonywania funkcji dochodzeniowych przez Urząd.

Artykuł 5

Dyrektor

1. Na czele Urzędu stoi dyrektor, mianowany przez Komisję po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą, na okres pięciu lat, którą to kadencję można raz powtórzyć. W celu mianowania dyrektora Komisja, w razie wydania pozytywnej opinii przez Komitet ds. nadzoru, sporządza listę kilku kandydatów posiadających odpowiednie kwalifikacje – po wcześniejszym wezwaniu do składania podań, które - jeśli Komisja uzna to za właściwe - zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Dyrektor jest odpowiedzialny za prowadzenie dochodzeń.

2. W stosunku do dyrektora Komisja wykonuje uprawnienia nadane organowi właściwemu do jego powołania. Wszelkie środki na mocy art. 87, 88 i 90 Regulaminu Pracowniczego Urzędników Wspólnot Europejskich zostają podjęte po konsultacji z Komitetem ds. Nadzoru na mocy decyzji Komisji wraz z uzasadnieniem. Decyzja zostaje podana do wiadomości Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 6

Działalność Urzędu

1. Dyrektor Urzędu wykonuje w stosunku do personelu Urzędu kompetencje nadane na mocy przepisów o statusie urzędnika Wspólnot Europejskich organowi powołującemu i warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot – organowi upoważnionemu do zawierania umów o pracę. Dyrektor może przekazać te uprawnienia osobie lub osobom trzecim. Zgodnie z przepisami o statusie urzędnika Wspólnot Europejskich i warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot dyrektor określa warunki i szczegółowe regulacje dotyczące rekrutacji, w szczególności w zakresie okresu obowiązywania umów i ich odnawiania.

2. Po konsultacji z Komitetem ds. Nadzoru dyrektor przekazuje do Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu wstępny projekt budżetu, który ma zostać włączony do ogólnego budżetu rocznego w specjalnym dziale przeznaczonym dla Urzędu.

3. Dyrektor działa jako urzędnik zatwierdzający wykonanie części A odpowiedniego działu budżetu dotyczącego Urzędu oraz odpowiednich działów części B dotyczących nadużyć finansowych. Dyrektor może przekazać swoje kompetencje osobie lub osobom trzecim.

4. Decyzje Komisji dotyczące jej wewnętrznej organizacji stosuje się do Urzędu w takim zakresie, w jakim są one zgodne z przepisami dotyczącymi Urzędu przyjętymi przez prawodawcę wspólnotowego, niniejszą decyzją oraz szczegółowymi zasadami jej wykonania.

Artykuł 7

Data wejścia w życie

Niniejsza decyzja staje się skuteczna w dniu wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczącego dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych. Do pierwszego dnia miesiąca następującego po mianowaniu dyrektora Urzędu bieżącą działalnością kieruje dyrektor Grupy Roboczej ds. Zapobiegania Nadużyciom Finansowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 1999 r.

W imieniu Komisji

Jacques Santer

Przewodniczący

--------------------------------------------------

Top