EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0056

Dyrektywa 97/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 1997 r. zmieniająca po raz szesnasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

OJ L 333, 4.12.1997, p. 1–84 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 271 - 354
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 022 P. 80 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 022 P. 80 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/56/oj

31997L0056Dziennik Urzędowy L 333 , 04/12/1997 P. 0001 - 0084


Dyrektywa 97/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 20 października 1997 r.

zmieniająca po raz szesnasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 189b Traktatu [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Powinny zostać przyjęte środki zapewniające sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego; rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału.

(2) Funkcjonowanie rynku wewnętrznego powinno również stopniowo prowadzić do poprawy jakości życia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów; środki proponowane w niniejszej dyrektywie są zgodne z rezolucją Rady z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie priorytetów na przyszłość mających na celu tworzenie polityki ochrony konsumentów [4].

(3) Rada oraz przedstawiciele rządów Państw Członkowskich zebrani w Radzie przyjęli decyzję 90/238/Euratom, EWWiS, EWG, dotyczącą planu działań 1990–1994 w ramach programu "Europa przeciw rakowi" [5].

(4) W celu poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania oraz preparaty zawierające te substancje nie powinny być wprowadzane do obrotu dla użytku przez ogół społeczeństwa.

(5) Dyrektywa 94/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r., zmieniająca po raz czternasty dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych [6] wprowadza wykaz w formie dodatku do pkt 29, 30 i 31 załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG [7], zawierającego substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania z kategorii 1 lub 2; substancje takie oraz preparaty, które je zawierają, nie mogą być wprowadzane do obrotu do sprzedaży dla ogółu społeczeństwa.

(6) Komisja będzie przedkładała Parlamentowi Europejskiemu i Radzie propozycję rozszerzenia niniejszego wykazu w terminie sześciu miesięcy po opublikowaniu dostosowania do postępu technicznego załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG [8], zawierającego substancje kategorii 1 lub 2 sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania.

(7) Wzięto pod uwagę zagrożenia oraz korzyści powodowane przez substancje kategorii 1 lub 2, nowo sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i toksyczne dla rozmnażania.

(8) Dyrektywy Komisji 93/101/WE [9] i 94/69/WE [10] dostosowujące po raz dwudziesty i dwudziesty pierwszy dyrektywę 67/548/EWG, a bardziej szczegółowo załącznik I do niej, do postępu technicznego, zawierają ponad 800 substancji nowo sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla rozmnażania kategorii 1 lub 2; substancje te powinny zostać dodane do pkt 29, 30 oraz 31 dodatku do załącznika I do dyrektywy 76/769/EWG.

(9) Ze względu na przejrzystość i jasność w odniesieniu do pkt 29, 30 oraz 31 załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG powinien zostać zmieniony, a dodatek w załączniku I do wspomnianej dyrektywy powinien zostać zastąpiony skonsolidowanym dodatkiem.

(10) Niniejsza dyrektywa nie narusza prawodawstwa wspólnotowego ustanawiającego minimalne wymagania w odniesieniu do ochrony pracowników, zawarte w dyrektywie Rady 89/391/EWG [11] i w dyrektywach szczegółowych opartych na niej, w szczególności w dyrektywie Rady 90/394/EWG [12],

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W kolumnie zatytułowanej "Warunki ograniczenia" akapit drugi odnoszący się do pkt 29, 30 oraz 31 otrzymuje brzmienie: "Bez uszczerbku dla wykonywania innych przepisów wspólnotowych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania niebezpiecznych substancji i preparatów opakowanie takich substancji i preparatów musi być oznaczone w sposób czytelny i nieusuwalny, jak następuje: "Zastrzeżone dla użytkowników profesjonalnych"";

2) Dodatek zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 4 grudnia 1998 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie zastosują wspomniane przepisy najpóźniej od dnia 1 marca 1999 r.

2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 października 1997 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. M. Gil-Robles

Przewodniczący

W imieniu Rady

F. Boden

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 383 z 19.12.1996, str. 1.

[2] Dz.U. C 133 z 28.4.1997, str. 38.

[3] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 16 stycznia 1997 r. (Dz.U. C 33 z 3.2.1997, str. 75), wspólne stanowisko Rady z dnia 9 czerwca 1997 r. (Dz.U. C 234 z 1.8.1997, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 lipca 1997 r. (Dz.U. L 286 z 22.9.1997). Decyzja Rady z dnia 15 września 1997 r.

[4] Dz.U. C 294 z 22.11.1989, str. 1.

[5] Dz.U. L 137 z 30.5.1990, str. 31.

[6] Dz.U. L 365 z 31.12.1994, str. 1.

[7] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 97/16/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady (Dz.U. L 116 z 6.5.1997, str. 31).

[8] Dyrektywa Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1). Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 96/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 236 z 18.9.1996, str. 35).

[9] Dz.U. L 13 z 15.1.1994, str. 1.

[10] Dz.U. L 381 z 31.12.1994, str. 1.

[11] Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1).

[12] Dyrektywa Rady 90/394/EWG z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na substancje rakotwórcze w pracy (Dz.U. L 196 z 26.7.1990, str. 1).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"

Dodatek

Wprowadzenie

Wyjaśnienie nagłówków kolumn

Substancje:

Nazwa pozostaje taka sama jak ta, która jest używana w odniesieniu do substancji w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG. W każdym przypadku, gdy będzie to możliwe, substancje niebezpieczne są oznaczane za pomocą ich nazw Einecs (Europejskiego spisu istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym) podanych w Elincs (Europejskim wykazie notyfikowanych substancji chemicznych). Pozostałe pozycje, które nie są wymienione w Einecs czy Elincs, są oznaczane przy użyciu międzynarodowo uznanej nazwy związku chemicznego (np. ISO, IUPAC). W niektórych przypadkach włączono dodatkowo nazwę zwyczajową.

Numer indeksu:

Numer indeksu jest kodem identyfikacyjnym przydzielonym substancji w załączniku I do dyrektywy 67/548/EWG. Substancje są wymienione w dodatku, zgodnie z tym numerem indeksu.

Numer WE:

Dla każdej substancji wymienionej w Europejskim spisie istniejących substancji chemicznych o znaczeniu handlowym (Einecs) istnieje kod identyfikacyjny. Kod ten rozpoczyna się od 200-001-8.

Dla każdej nowej substancji, zgłoszonej na podstawie dyrektywy 67/548/EWG, określono i opublikowano kod identyfikacyjny w Europejskim wykazie notyfikowanych substancji chemicznych (Elincs). Kod ten rozpoczyna się od 400-010-9.

Numer CAS:

Numery Chemical Abstracts Service (CAS) zostały określone dla substancji w celu pomocy w ich identyfikacji.

Uwagi:

Pełny tekst uwag można znaleźć we wprowadzeniu załącznika I do dyrektywy 67/548/EWG.

Uwagi, które mają zostać uwzględnione do celów niniejszej dyrektywy, są następujące:

Uwaga J:

Zaklasyfikowanie jako rakotwórcze nie musi być stosowane, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % udziału wagowego benzenu (numer Einecs 200-753-7).

Uwaga K:

Zaklasyfikowanie jako rakotwórcze nie musi być stosowane, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,1 % udziału wagowego buta-1,3-dienu (numer Einecs 203-450-8).

Uwaga L:

Zaklasyfikowanie jako rakotwórcze nie musi być stosowane, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 3 % ekstraktu DMSO (dimetylosulfotlenku) mierzonego przez IP 346.

Uwaga M:

Zaklasyfikowanie jako rakotwórcze nie musi być stosowane, jeżeli można wykazać, że substancja zawiera mniej niż 0,005 % udziału wagowego benzo-[a]-pirenu (Einecs nr 200-028-5).

Uwaga N:

Zaklasyfikowanie jako rakotwórcze nie musi być stosowane, jeżeli znana jest pełna historia rafinacji substancji i jeżeli można wykazać, że substancja z której jest ona produkowana nie jest rakotwórcza.

Uwaga P:

Zaklasyfikowanie jako rakotwórcze nie musi być stosowane, jeżeli można wykazać, że substancja ta zawiera mniej niż 0,1 % udziału wagowego benzenu (numer Einecs 200-753-7).

Punkt 29 – Substancje rakotwórcze: kategoria 1

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Numer CAS | Uwagi |

Tritlenek chromu | 024-001-00-0 | 215-607-8 | 1333-82-0 | |

Chromiany cynku, łącznie z chromianem cynkowo-potasowym | 024-007-00-3 | | | |

Monotlenek niklu | 028-003-00-2 | 215-215-7 | 1313-99-1 | |

Ditlenek niklu | 028-004-00-8 | 234-823-3 | 12035-36-8 | |

Tritlenek diniklu | 028-005-00-3 | 215-217-8 | 1314-06-3 | |

Siarczek niklu (II) | 028-006-00-9 | 240-841-2 | 16812-54-7 | |

Disiarczek triniklu | 028-007-00-4 | 234-829-6 | 12035-72-2 | |

Tritlenek diarsenu | 033-003-00-0 | 215-481-4 | 1327-53-3 | |

Pentatlenek diarsenu | 033-004-00-6 | 215-116-9 | 1303-28-2 | |

Kwas arsenowy i jego sole | 033-005-00-1 | | | |

Wodoroarsenian (V) ołowiu (II) | 082-011-00-0 | 232-064-2 | 7784-40-9 | |

Benzen | 601-020-00-8 | 200-753-7 | 71-43-2 | |

Chlorek winylu; chloroetylen | 602-023-00-7 | 200-831-0 | 75-01-4 | |

Eter bis-(chlorometylowy) | 603-046-00-5 | 208-832-8 | 542-88-1 | |

Eter chlorometylowo-metylowy; eter chlorodimetylowy | 603-075-00-3 | 203-480-1 | 107-30-2 | |

2-naftyloamina | 612-022-00-3 | 202-080-4 | 91-59-8 | |

Benzydyna, 4,4'-diaminobifenyl; bifenyl-4,4'-ylenodiamina | 612-042-00-2 | 202-199-1 | 92-87-5 | |

Sole benzydyny | 612-070-00-5 | | | |

Sole 2-naftyloaminy | 612-071-00-0 | | | |

Bifenyl-4-yloamina; ksenyloamina; bifenylo-4-amina | 612-072-00-6 | 202-177-1 | 92-67-1 | |

Sole bifenyl-4-yloaminy; sole ksenyloaminy; sole bifenylo-4-aminy | 612-073-00-1 | | | |

Smoła, węgiel; smoła węglowa (Produkt uboczny destylacji rozkładowej węgla. Prawie czarne ciało półstałe. Złożona kombinacja węglowodorów aromatycznych, związków fenolowych, zasad azotowych i tiofenu). | 648-081-00-7 | 232-361-7 | 8007-45-2 | |

Smoła, węgiel, wysokotemp.; smoła węglowa (Produkt kondensacji otrzymany przez schłodzenie, w przybliżeniu do temperatury otoczenia, gaz uwalniany w wysokiej temperaturze (wyższej niż 700 ºC (1292 ºF)) destylacji rozkładowej węgla. Czarna, lepka ciecz o gęstości większej niż woda. Składająca się głownie ze złożonej mieszaniny węglowodorów aromatycznych o skondensowanych pierścieniach. Może zawierać nieznaczne ilości związków fenolowych i aromatycznych zasad azotowych). | 648-082-00-2 | 266-024-0 | 65996-89-6 | |

Smoła, węgiel, niskotemp.; olej węglowy (Produkt kondensacji otrzymany przez schłodzenie, w przybliżeniu do temperatury otoczenia, gaz uwalniany w niskiej temperaturze (niższej niż 700 °C (1292 °F)) destylacji rozkładowej węgla. Czarna, lepka ciecz o gęstości większej niż woda. Składają się głównie ze skondensowanych węglowodorów pierścieniowych aromatycznych, związków fenolowych, aromatycznych zasad azotowych i ich pochodnych alkilowych). | 648-083-00-8 | 266-025-6 | 65996-90-9 | |

Smoła węgla brunatnego (Olej destylowany ze smoły węglowej z węgla brunatnego. Składa się głównie z alifatycznych, naftenowych oraz jedno- do trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ich alkilowych pochodnych, związków heteroaromatycznych oraz jedno- i dwupierścieniowych fenoli, wrzących w przedziale w przybliżeniu od 150 °C do 360 °C (302-680 °F)). | 648-145-00-4 | 309-885-0 | 101316-83-0 | |

Smoła węgla brunatnego, niskotemp. (Smoła uzyskiwana w wyniku niskotemperaturowego odgazowywania i niskotemperaturowego zgazowania węgla brunatnego. Złożona głównie z węglowodorów alifatycznych, naftenowych i aromatycznych oraz związków heteroaromatycznych i cyklicznych fenoli). | 648-146-00-X | 309-886-6 | 101316-84-1 | |

Koks (smoła węglowa), pak wysokotemperaturowy | 648-157-00-X | | 140203-12-9 | |

Koks (smoła węglowa), wysokotemperaturowy pak z węgla mieszanego | 648-158-00-5 | | 140203-13-0 | |

Koks (smoła węglowa) niskotemperaturowy, wysokotemperaturowy pak | 648-159-00-0 | | 140413-61-2 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C30 i produkuje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt przy 40 °C). Zawiera odpowiednio duży udział nasyconych węglowodorów alifatycznych zwykle obecnych w tej frakcji destylacyjnej ropy naftowej). | 649-050-00-0 | 265-051-5 | 64741-50-0 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości równej co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt przy 40 °C). Zawiera odpowiednio dużo nasyconych węglowodorów alifatycznych. | 649-051-00-6 | 265-052-0 | 64741-51-1 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt przy 40 °C). Zawiera odpowiednio mało alkanów normalnych). | 649-052-00-1 | 265-053-6 | 64741-52-2 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt przy 40 °C). Zawiera odpowiednio mało alkanów normalnych). | 649-053-00-7 | 265-054-1 | 64741-53-3 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe rafinowane kwasem; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana jako rafinat w wyniku procesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera odpowiednio mało alkanów normalnych). | 649-054-00-2 | 265-117-3 | 64742-18-3 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe rafinowane kwasem; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana jako rafinat w wyniku procesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera odpowiednio mało alkanów normalnych). | 649-055-00-8 | 265-118-9 | 64742-19-4 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe rafinowane kwasem; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana jako rafinat w wyniku procesu rafinacji kwasem siarkowym. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i wytwarza olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 C)). | 649-056-00-3 | 265-119-4 | 64742-20-7 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe rafinowane kwasem; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana jako rafinat w wyniku rafinacji kwasem siarkowym. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 ºC)). | 649-057-00-9 | 265-121-5 | 64742-21-8 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe neutralizowane chemicznie; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana z procesu rafinacji w celu usunięcia materiału kwasowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 ºC). Zawiera odpowiednio duży udział węglowodorów alifatycznych). | 649-058-00-4 | 265-127-8 | 64742-27-4 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe neutralizowane chemicznie; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów wytwarzana przez proces rafinacji w celu usunięcia materiału kwasowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C)). | 649-059-00-X | 265-128-3 | 64742-28-5 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe neutralizowane chemicznie; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja wytwarzana w procesie rafinacji w celu usunięcia materiału kwasowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera odpowiednio niewiele normalnych alkanów). | 649-060-00-5 | 265-135-1 | 64742-34-3 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe neutralizowane chemicznie; nierafinowany lub średnio rafinowany olej bazowy (Złożona kombinacja węglowodorów wytwarzana w procesie obróbki w celu usunięcia materiału kwasowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości co najmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera odpowiednio mało alkanów normalnych). | 649-061-00-0 | 265-136-7 | 64742-35-4 | |

Erionit | 650-012-00-0 | | 12510-42-8 | |

Azbest | 650-013-00-6 | | 132207-33-1 132207-32-0 12172-73-5 77536-66-4 77536-68-6 77536-67-5 | |

Punkt 29 – Substancje rakotwórcze: kategoria 2

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Numer CAS | Uwagi |

Beryl | 004-001-00-7 | 231-150-7 | 7440-41-7 | |

Związki berylu, z wyjątkiem glinokrzemianów berylu | 004-002-00-2 | | | |

Sulfalat (PN), dietyloditiokarbaminian 2-chloroallilu | 006-038-00-4 | 202-388-9 | 95-06-7 | |

Chlorek dimetylokarbamoilu | 006-041-00-0 | 201-208-6 | 79-44-7 | |

Diazometan | 006-068-00-8 | 206-382-7 | 334-88-3 | |

Hydrazyna | 007-008-00-3 | 206-114-9 | 302-01-2 | |

N,N-dimetylohydrazyna | 007-012-00-5 | 200-316-0 | 57-14-7 | |

1,2-dimetylohydrazyna | 007-013-00-0 | | 540-73-8 | |

Sole hydrazyny | 007-014-00-6 | | | |

Hydrazobenzen; 1,2-difenylohydrazyna | 007-021-00-4 | 204-563-5 | 122-66-7 | |

Bis-(3-karboksy-4-hydroksybenzeno-sulfonian) hydrazyny | 007-022-00-X | 405-030-1 | | |

Heksametylofosforotriamid; heksametylofosforoamid | 015-106-00-2 | 211-653-8 | 680-31-9 | |

Siarczan dimetylu | 016-023-00-4 | 201-058-1 | 77-78-1 | |

Siarczan dietylu | 016-027-00-6 | 200-589-6 | 64-67-5 | |

1,3-propanosulton | 016-032-00-3 | 214-317-9 | 1120-71-4 | |

Chlorek dimetylosulfamoilu | 016-033-00-9 | 236-412-4 | 13360-57-1 | |

Chromian (VI) wapnia | 024-008-00-9 | 237-366-8 | 13765-19-0 | |

Chromian (VI) strontu | 024-009-00-4 | 232-142-6 | 7789-06-2 | |

Chromian (VI) chromu (III) | 024-010-00-X | 246-356-2 | 24613-89-6 | |

Bromian (V) potasu | 035-003-00-6 | 231-829-8 | 7758-01-2 | |

Monotlenek kadmu | 048-002-00-0 | 215-146-2 | 1306-19-0 | |

Chlorek kadmu (II) | 048-008-00-3 | 233-296-7 | 10108-64-2 | |

Siarczan (VI) kadmu (II) | 048-009-00-9 | 233-331-6 | 10124-36-4 | |

Butan [1] i izobutan [2] (zawierające ≥ 0,1 % butadienu (203-450-8)) | 601-004-01-8 | 203-448-7[1] 200-857-2[2] | 106-97-8[1] 75-28-5[2] | |

Buta-1,3-dien | 601-013-00-X | 203-450-8 | 106-99-0 | |

Benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 | |

Benzo[a]antracen | 601-033-00-9 | 200-280-6 | 56-55-3 | |

Benzo[b]fluoranten; benzo[e]acefenantrylen | 601-034-00-4 | 205-911-9 | 205-99-2 | |

Benzo[j]fluoranten | 601-035-00-X | 205-910-3 | 205-82-3 | |

Benzo[k]fluoranten | 601-036-00-5 | 205-916-6 | 207-08-9 | |

Dibenzo[a,h]antracen | 601-041-00-2 | 200-181-8 | 53-70-3 | |

1,2-dibromoetan; dibromek etylenu | 602-010-00-6 | 203-444-5 | 106-93-4 | |

1,2-dichloroetan; dichlorek etylenu | 602-012-00-7 | 203-458-1 | 107-06-2 | |

1,2-dibromo-3-chloropropan | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 | |

Trichloro(fenylo)metan (trichlorometylo)benzen | 602-038-00-9 | 202-634-5 | 98-07-7 | |

1,3-dichlorpropan-2-ol | 602-064-00-0 | 202-491-9 | 96-23-1 | |

Heksachlorobenzen | 602-065-00-6 | 204-273-9 | 118-74-1 | |

1,4-dichlorobut-2-en | 602-073-00-X | 212-121-8 | 764-41-0 | |

Tlenek etylenu; oksiran | 603-023-00-X | 200-849-9 | 75-21-8 | |

1-chloro-2,3-epoksypropan; epichlorohydryna | 603-026-00-6 | 203-439-8 | 106-89-8 | |

Tlenek propylenu; 1,2-epoksypropan; metylooksiran | 603-055-00-4 | 200-879-2 | 75-56-9 | |

Tlenek styrenu; (epoksyetylo)benzen; fenylooksiran | 603-084-00-2 | 202-476-7 | 96-09-3 | |

4-amino-3-fluorofenol | 604-028-00-X | 402-230-0 | 399-95-1 | |

1,3-propiolakton | 606-031-00-1 | 200-340-1 | 57-57-8 | |

Uretan etylu; karbaminian etylu | 607-149-00-6 | 200-123-1 | 51-79-6 | |

(Akryloamido)metoksyoctan metylu (zawierający ≥ 0,1 % akrylamidu) | 607-190-00-X | 401-890-7 | 77402-03-0 | |

Akryloamidogliokolan metylu (zawierający ≥ 0,1 % akrylamidu) | 607-210-00-7 | 403-230-3 | 77402-05-2 | |

Akrylonitryl | 608-003-00-4 | 203-466-5 | 107-13-1 | |

2-nitropropan | 609-002-00-1 | 201-209-1 | 79-46-9 | |

5-nitro-1,2-dihydroacenaftylen | 609-037-00-2 | 210-025-0 | 602-87-9 | |

2-nitronaftalen | 609-038-00-8 | 209-474-5 | 581-89-5 | |

4-nitrobifenyl | 609-039-00-3 | 202-204-7 | 92-93-3 | |

Nitrofen; eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy | 609-040-00-9 | 217-406-0 | 1836-75-5 | |

2-nitroanizol | 609-047-00-7 | 202-052-1 | 91-23-6 | |

Octan 2-metylo-ONN-azoksymetylu | 611-004-00-2 | 209-765-7 | 592-62-1 | |

(2-hydroksy-5-4'-[6-hydroksy-2-oksydo-3-(2-hydroksy-5-sulfonianofenyloazo)-fenyloazo]bifenyl-4-yloazo)-1-karboksylanofenylomiedzian (II) disodu; Brąz bezpośredni 95 (wg CI). | 611-005-00-8 | 240-221-1 | 16071-86-6 | |

4-amino-2',3-dimetyloazobenzen; o-aminoazotoluen, AAT | 611-006-00-3 | 202-591-2 | 97-56-3 | |

4-aminoazobenzen | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 60-09-3 | |

2-metoksyanilina; o-anizydyna | 612-035-00-4 | 201-963-1(o) | 90-04-0 | |

3,3'-dimetoksybenzydyna; o-dianizydyna | 612-036-00-X | 204-355-4 | 119-90-4 | |

Sole 3,3'-dimetoksybenzydyny; sole o-dianizydyny | 612-037-00-5 | | | |

3,3'-dimetylobenzydyna; o-tolidyna | 612-041-00-7 | 204-358-0 | 119-93-7 | |

4,4'-diaminodifenylometan; 4,4'-metylenodianilina | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 101-77-9 | |

3,3'-dichlorobenzydyna; | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 91-94-1 | |

Sole 3,3'-dichlorobenzydyny | 612-069-00-X | | | |

N-nitrozodimetyloamina; dimetylonitrozoamina | 612-077-00-3 | 200-549-8 | 62-75-9 | |

2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianilina; 4,4'-metylenobis (2-chloroanilina) | 612-078-00-9 | 202-918-9 | 101-14-4 | |

Sole 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny; sole 4,4'-metylenobis (2-chloroaniliny) | 612-079-00-4 | | | |

Sole 3,3'dimetylobenzydyny, sole o-tolidyny | 612-081-00-5 | | | |

1-metylo-3-nitro-1-nitrozoguanidyna | 612-083-00-6 | 200-730-1 | 70-25-7 | |

4,4'-metylenobis (o-toluidyna) | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 838-88-0 | |

2,2'-(nitrozoimino)dietanol | 612-090-00-4 | 214-237-4 | 1116-54-7 | |

o-toluidyna | 612-091-00-X | 202-429-0 | 95-53-4 | |

Nitrozodipropyloamina | 612-098-00-8 | 210-698-0 | 621-64-7 | |

4-metylo-m-fenylenodiamina | 612-099-00-3 | 202-453-1 | 95-80-7 | |

Etylenoimina; azirydyna | 613-001-00-1 | 205-793-9 | 151-56-4 | |

2-metyloazirydyna; propylenoimina | 613-033-00-6 | 200-878-7 | 75-55-8 | |

Kaptafol; N-(1,1,2,2-tetrachloroetylosulfanylo)-1,2,3,6-tetrahydroftalimid | 613-046-00-7 | 219-363-3 | 2425-06-1 | |

Karbadoks (3-chinoksalin-2-ylometylideno)-karbazan metylu | 613-050-00-9 | 229-879-0 | 6804-07-5 | |

Akrylamid | 616-003-00-0 | 201-173-7 | 79-06-1 | |

Tioacetamid | 616-026-00-6 | 200-541-4 | 62-55-5 | |

Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa; olej lekki (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskanych w wyniku destylacji smoły węglowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C10 i destyluje w przybliżonym zakresie temperatur od 80 ºC do 160 ºC (175-320 °F)). | 648-001-00-0 | 283-482-7 | 84650-02-2 | |

Smoły olejowe, węgiel brunatny; olej lekki (Destylat ze smoły lignitowej, wrzący w przedziale od w przybliżeniu 80 ºC do 250 °C (176-482 °F). Zawiera głównie alifatyczne i aromatyczne węglowodory oraz jednozasadowe fenole). | 648-002-00-6 | 302-674-4 | 94114-40-6 | J |

Przedgon benzolowy (węgiel); redestylat oleju lekkiego, nisko wrzący. (Destylat z lekkiego oleju koksowniczego destylujący poniżej 100 ºC (212 °F). Zawiera głównie alifatyczne węglowodory od C4 do C6). | 648-003-00-1 | 266-023-5 | 65996-88-5 | J |

Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa, bogata w BTX; redestylat oleju lekkiego, nisko wrzący. (Pozostałość po destylacji surowego benzolu usuwającej pierwszą frakcję benzolową. Zawiera głównie benzen, toluen i ksyleny wrzące w przedziale od w przybliżeniu od 75 ºC do 200 °C (167-392 °F)). | 648-004-00-7 | 309-984-9 | 101896-26-8 | J |

Węglowodory aromatyczne, C6-10, bogate w C8; redestylat oleju lekkiego, nisko wrzący | 648-005-00-2 | 292-697-5 | 90989-41-6 | J |

Solwent nafta, lekka (węgiel); redestylat oleju lekkiego, nisko wrzący | 648-006-00-8 | 287-498-5 | 85536-17-0 | J |

Solwent nafta (węgiel), frakcja ksylenowo-styrenowa; redestylat oleju lekkiego, średnio wrzący | 648-007-00-3 | 287-502-5 | 85536-20-5 | J |

Solwent nafta (węgiel), zawierająca kumaron i styren; redestylat oleju lekkiego, średnio wrzący | 648-008-00-9 | 287-500-4 | 85536-19-2 | J |

Ropa (węgiel), pozostałości destylacyjne, redestylat oleju lekkiego, wysoko wrzący (Pozostałość po destylacji odzyskiwanej ropy. Zawiera głównie naftalen i produkty kondensacji indenu i styrenu). | 648-009-00-4 | 292-636-2 | 90641-12-6 | J |

Węglowodory aromatyczne, C8; redestylat oleju lekkiego, wysoko wrzący | 648-010-00-X | 292-694-9 | 90989-38-1 | J |

Węglowodory aromatyczne, C8-10; redestylat oleju lekkiego, wysoko wrzący | 648-011-00-5 | 292-695-4 | 90989-39-2 | J |

Węglowodory aromatyczne, C8-9, produkt uboczny polimeryzacji żywic węglowodorowych; redestylat oleju lekkiego, wysoko wrzący (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana po odparowaniu pod zmniejszonym ciśnieniem rozpuszczalnika ze spolimeryzowanych żywic węglowodorowych. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C9 i wrzących w przedziale w przybliżeniu od 120 ºC do 215 ºC (248-419 °F)). | 648-012-00-0 | 295-281-1 | 91995-20-9 | J |

Węglowodory aromatyczne, C9-12, z destylacji benzenu; redestylat oleju lekkiego, wysoko wrzący | 648-013-00-6 | 295-551-9 | 92062-36-7 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana kwasem; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, nisko wrzące (Redestylat z destylatu, czyszczonego z kwasów i zasad smołowych, otrzymanego z wysokotemperaturowych smół węgla bitumicznego, wrzący w przybliżonym zakresie od 90 ºC do 160 ºC (194-320 °F). Składa się głównie z benzenu, toluenu i ksylenów). | 648-014-00-1 | 295-323-9 | 91995-61-8 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (smoła węglowa), alkaliczna frakcja benzolowa ekstrahowana kwasem; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, nisko wrzące (Złożona kombinacja węglowodorów uzyskiwana w wyniku redestylacji destylatu wysokotemperaturowej smoły węglowej (wolnej od kwasów i zasad smołowych). Złożona głównie z niepodstawionych i podstawionych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wrzących w przedziale od 85 °C do 195 ºC (185-383 °F)). | 648-015-00-7 | 309-868-8 | 101316-63-6 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśna frakcja benzolowa; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, nisko wrzące (Kwaśny szlam produktów ubocznych po rafinacji kwasem siarkowym surowego wysokotemperaturowego węgla. Składa się głównie z kwasu siarkowego i związków organicznych). | 648-016-00-2 | 298-725-2 | 93821-38-6 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki, destylaty odbierane ze szczytu kolumny destylacyjnej; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, nisko wrzące (Pierwsza frakcja z destylacji pozostałości podestylacyjnych ze wstępnej kolumny frakcjonującej, bogatych w aromatyczne węglowodory, kumaron, naftalen i inden lub przemytego oleju karbolowego, wrząca znacząco poniżej 145 ºC (293 °F). Złożona głównie z alifatycznych i aromatycznych węglowodorów C7 i C8. | 648-017-00-8 | 292-625-2 | 90641-02-4 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem, frakcja indenowa; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, średnio wrzące. | 648-018-00-3 | 309-867-2 | 101316-62-5 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki, frakcja indenowo-naftowa; pozostałości ekstrakcyjne oleju lekkiego, wysoko wrzące. (Destylat z pozostałości podestylacyjnych z dolnej części wstępnej kolumny frakcjonującej, bogatych w aromatyczne węglowodory, kumaron, naftalen i inden lub przemytego oleju karbolowego, wrzący w przybliżonym zakresie od 155 ºC do 180 ºC (311-356 °F). Składa się głównie z indenu, indanu i trimetylobenzenów). | 648-019-00-9 | 292-626-8 | 90641-03-5 | J |

Solwent nafta (węgiel); pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysoko wrzące (Destylat albo z wysokotemperaturowej smoły węglowej, lekkiego oleju koksowniczego, albo pozostałości po alkalicznej ekstrakcji oleju ze smoły węglowej, wrzący w przybliżeniu w przedziale od 130 °C do 210 ºC (266-410 °F). Składa się głównie z indenu i innych układów wielopierścieniowych, zawierających pojedynczy pierścień aromatyczny. Może zawierać związki fenolowe i aromatyczne zasady azotowe). | 648-020-00-4 | 266-013-0 | 65996-79-4 | J |

Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, frakcja obojętna; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysoko wrzące (Destylat z destylacji frakcyjnej wysokotemperaturowej smoły węglowej. Składa się głównie z alkilopodstawionych jednopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, wrzących w przybliżonym przedziale od w przybliżeniu od 135 ºC do 210 ºC (275-410 °F). Może również zawierać nienasycone węglowodory takie jak inden i kumaron). | 648-021-00-X | 309-971-8 | 101794-90-5 | J |

Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, ekstrahowane kwasem; pozostałości po ekstrakcji oleju lekkiego, wysoko wrzące (Ten olej jest złożoną mieszaniną węglowodorów aromatycznych, głównie indenu, naftalenu, kumaronu, fenolu oraz o-, m- i p-krezolu, wrzącą w przedziale od 140 ºC do 215 ºC (284-419 °F)). | 648-022-00-5 | 292-609-5 | 90640-87-2 | J |

Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie; olej karbolowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskanych w wyniku destylacji smoły węglowej. Składa się z aromatycznych i innych węglowodorów, związków fenolowych oraz aromatycznych związków azotowych i destyluje w przybliżonym przedziale od 150 ºC do 210 ºC (302-410 °F)). | 648-023-00-0 | 283-483-2 | 84650-03-3 | J |

Oleje smołowe, węgiel; olej karbolowy (Destylat z wysokotemperaturowej smoły węglowej, posiadający przybliżony przedział destylacji od 130 ºC do 250 ºC (266-410 °F). Składa się głównie z naftalenu, alkilonaftalenów, związków fenolowych i aromatycznych zasad azotowych). | 648-024-00-6 | 266-016-7 | 65996-82-9 | J |

Smoła, węgiel brunatny; olej karbolowy (Olej destylowany ze smoły węgla brunatnego. Składa się głównie z alifatycznych, naftenowych i od jedno- do trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ich alkilowych pochodnych, związków heteroaromatycznych oraz jedno- i dwupierścieniowych fenoli, wrzących przedziale w przybliżeniu od 150 ºC do 360 ºC (302-680 °F)). | 648-025-00-1 | 309-885-0 | 101316-83-0 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej lekki ekstrahowany kwasem; pozostałość po ekstrakcji oleju karbolowego (Olej powstający w wyniku przemycia kwasem, przemytego wcześniej ługiem oleju karbolowego, w celu usunięcia niewielkich ilości związków zasadowych (zasad smołowych). Składa się głównie z indenu, indanu i alkilobenzenów). | 648-026-00-7 | 292-624-7 | 90641-01-3 | J |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej smołowy; pozostałość po ekstrakcji oleju karbolowego. (Pozostałość uzyskiwana z oleju ze smoły węglowej w wyniku przemycia alkaliami, takimi jak wodny roztwór wodorotlenku sodu, po usunięciu kwasów surowej smoły węglowej. Składa się głównie z naftalenów i aromatycznych zasad azotowych). | 648-027-00-2 | 266-021-4 | 65996-87-4 | J |

Oleje ekstrahowane (węgiel), olej lekki; ekstrakt kwaśny (Ekstrakt wodny, otrzymany w wyniku przemycia kwasem oleju karbolowego przemytego ługiem. Składa się głównie z soli różnych aromatycznych zasad azotowych obejmujących pirydynę, chinolinę i ich alkilowe pochodne). | 648-028-00-8 | 292-622-6 | 90640-99-6 | J |

Pirydyna, pochodne alkilowe; surowe smoły zasadowe (Złożony związek chemiczny polialkilowanych pirydyn pochodzących z destylacji smoły węglowej albo jako wysoko wrzące destylaty, w przybliżeniu powyżej 150 ºC (302 °F), z reakcji amoniaku z aldehydem octowym, formaldehydem lub paraformaldehydem). | 648-029-00-3 | 269-929-9 | 68391-11-7 | J |

Smoły zasadowe (węgiel), frakcja pikolinowa; destylaty zasadowe (Zasady pirydynowe wrzące w przedziale w przybliżeniu od 125 °C do 160 °C (257-320 °F), uzyskiwane przez destylację zobojętnionego ekstraktu kwasowego frakcji smoły zawierającej zasady, uzyskanej w wyniku destylacji smół węgla kamiennego. Zawierają głównie lutydyny i pikoliny). | 648-030-00-9 | 295-548-2 | 92062-33-4 | J |

Smoły zasadowe (węgiel), frakcja lutydynowa; destylaty zasadowe | 648-031-00-4 | 293-766-2 | 91082-52-9 | J |

Oleje ekstrahowane (węgiel), smoła zasadowa, frakcja kolidynowa; destylaty zasadowe. (Ekstrakt otrzymany przez kwasową ekstrakcję zasad z surowych olejów aromatycznych smół węglowych, zobojętnienie i destylację tych zasad. Składa się głównie z kolidyn, aniliny, toluidyn, lutydyn i ksylidyn). | 648-032-00-X | 273-077-3 | 68937-63-3 | J |

Smoły zasadowe (węgiel), frakcja kolidynowa; destylaty zasadowe (Frakcja destylacyjna wrząca w przedziale w przybliżeniu od 181 °C do 186 °C (356-367 °F) uzyskana z surowych zasad, otrzymanych przez zobojętnienie frakcji smoły zawierającej zasady i ekstrahowanej kwasem, otrzymanych w wyniku destylacji smoły węgla kamiennego. Zawiera głównie anilinę i kolidyny). | 648-033-00-5 | 295-543-5 | 92062-28-7 | J |

Smoły zasadowe (węgiel), frakcja anilinowa; destylaty zasadowe. (Frakcja destylacyjna wrząca w przedziale w przybliżeniu od 180 °C do 200 °C (356-392 °F) uzyskana z surowych zasad, otrzymanych w wyniku odfenolowania i usunięcia zasad z oleju karbolowego z destylacji smoły węglowej. Zawiera głównie anilinę, kolidyny, lutydyny i toluidyny). | 648-034-00-0 | 295-541-4 | 92062-27-6 | J |

Smoły zasadowe (węgiel), frakcja toluidynowa; destylaty zasadowe. | 648-035-00-6 | 293-767-8 | 91082-53-0 | J |

Destylaty (ropa naftowa), alkenowo-alkinowe otrzymane z pirolizy oleju, zmieszane z wysokotemperaturową smołą węglową, frakcja indenowa; redestylaty (Złożone związki chemiczne węglowodorów uzyskiwanych jako redestylat z frakcyjnej destylacji smoły wysokotemperaturowej z węgla kamiennego i pozostałości olejów, które są uzyskiwane przy pirolitycznej produkcji alkenów i alkinów z produktów naftowych lub gazu ziemnego. Składa się głównie z indenu i wrze w przedziale w przybliżeniu od 160 °C do 190 °C (320-374 °F)). | 648-036-00-1 | 295-292-1 | 91995-31-2 | J |

Destylaty (węgiel), pozostałości olejowe smoły węglowej poddanej pirolizie, oleje naftalenowe; redestylaty (Redestylaty uzyskane z frakcyjnej destylacji smoły wysokotemperaturowej z węgla kamiennego i pozostałości olejowe po pirolizie, wrzące w przedziale w przybliżeniu od 190 °C do 270 ºC (374-518 °F). Zawierają głównie podstawione dwupierścieniowe związki aromatyczne). | 648-037-00-7 | 295-295-8 | 91995-35-6 | J |

Oleje ekstrahowane (węgiel), pozostałości olejowe smoły węglowej poddanej pirolizie, olej naftalenowy, redestylat; redestylaty (Redestylat z frakcyjnej destylacji odfenolowanego i pozbawionego zasad oleju metylonaftalenowego, uzyskanego z wysokotemperaturowej smoły z węgla kamiennego oraz pozostałości olejowych po pirolizie, wrzący w przybliżonym przedziale od 220 °C do 230 °C (428-446 °F). Składa się w większości z niepodstawionych i podstawionych dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych). | 648-038-00-2 | 295-329-1 | 91995-66-3 | J |

Oleje ekstrahowane (węgiel), pozostałości olejowe smoły węglowej poddanej pirolizie, oleje naftalenowe; redestylaty (Obojętny olej uzyskany w wyniku usunięcia zasad i odfenolowania oleju uzyskanego przez destylację smoły wysokotemperaturowej i pozostałości olejowych po pirolizie, wrzący w przedziale od 225 °C do 255 °C (437-491 °F). Zawiera głównie podstawione dwupierścieniowe węglowodory aromatyczne). | 648-039-00-8 | 310-170-0 | 122070-79-5 | J |

Oleje ekstrahowane (węgiel), pozostałości olejowe smoły węglowej poddanej pirolizie, olej naftalenowy, pozostałości po destylacji; redestylaty (Pozostałość po destylacji odfenolowanego i pozbawionego zasad oleju metylonaftalenowego (ze smoły węgla kamiennego oraz pozostałości olejowych po pirolizie) o przedziale temperatur wrzenia od 240 °C do 260 °C (464-500 °F). Zawiera głównie podstawione dwupierścieniowe węglowodory aromatyczne i związki heterocykliczne). | 648-040-00-3 | 310-171-6 | 122070-80-8 | J |

Oleje absorpcyjne, frakcja dwupierścieniowych aromatycznych węglowodorów i związków heterocyklicznych; redestylat oleju płuczkowego (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwanych jako redestylat z destylacji oleju płuczkowego. Składa się głównie z dwupierścieniowych aromatycznych węglowodorów i związków heterocyklicznych, wrzących w przedziale w przybliżeniu od 260 °C do 290 °C (500-554 °F)). | 648-041-00-9 | 309-851-5 | 101316-45-4 | M |

Destylaty (smoła węglowa), wyższe, bogate we fluoren; redestylat oleju płuczkowego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku krystalizacji smoły olejowej. Składa się z aromatycznych i wielopierścieniowych węglowodorów, głównie z fluorenu i pewnej ilości acenaftenu). | 648-042-00-4 | 284-900-0 | 84989-11-7 | M |

Olej kreozotowy, frakcja acenaftenowa, wolna od acenaftenu; redestylowany olej płuczkowy (Olej pozostający po usunięciu acenaftenu w wyniku procesu krystalizacji z oleju acenaftenowego ze smoły węglowej. Zawiera głównie naftalen i alkilonaftaleny). | 648-043-00-X | 292-606-9 | 90640-85-0 | M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje ciężkie; ciężki olej antracenowy (Destylat z frakcyjnej destylacji smoły z węgla kamiennego, wrzącego w przedziale od 240 °C do 400 °C (464-752 °F). Zawiera głównie trój- i wielopierścieniowe węglowodory oraz związki heterocykliczne). | 648-044-00-5 | 292-607-4 | 90640-86-1 | |

Olej antracenowy, ekstrahowany kwasem; pozostałość po ekstrakcji oleju antracenowego (Złożona mieszanina węglowodorów z uwolnionej od zasad frakcji, otrzymanej przez destylację smoły węglowej i wrząca w przedziale w przybliżeniu od 325 °C do 365 °C (617-689 °F). Składa się głównie z antracenu i fenantrenu oraz ich pochodnych alkilowych). | 648-046-00-6 | 295-274-3 | 91995-14-1 | M |

Destylaty (smoła węglowa); ciężki olej antracenowy (Destylat ze smoły węglowej, posiadający przybliżony zakres destylacji od 100 °C do 450 °C (212-842 °F). Składa się głównie ze skondensowanych dwu- do czteropierścieniowych węglowodorów aromatycznych, związków fenolowych i aromatycznych zasad azotowych). | 648-047-00-1 | 266-027-7 | 65996-92-1 | M |

Destylaty (smoła węglowa), pak, oleje ciężkie; ciężki olej antracenowy (Destylat z destylacji paku uzyskanego z wysokotemperaturowej smoły bitumicznej. Zawiera głównie trój- i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i wrzący w przedziale w przybliżeniu od 300 °C do 470 °C (572-878 °F). Produkt może też zawierać heteroatomy). | 648-048-00-7 | 295-312-9 | 91995-51-6 | M |

Destylaty (smoła węglowa), pak; ciężki olej antracenowy (Olej uzyskany z kondensacji par z cieplnej obróbki paku. Zawiera głównie dwu- do czteropierścieniowe związki aromatyczne, wrzący w przedziale od 200 °C do ponad 400 °C (od 392 °F do ponad 752 °F)). | 648-049-00-2 | 309-855-7 | 101316-49-8 | M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje ciężkie, frakcja pirenowa; redestylat ciężkiego oleju antracenowego (Redestylat uzyskany z destylacji frakcyjnej destylatu pakowego, wrzący w przedziale w przybliżeniu od 350 °C do 400 °C (662-752 °F). Zawiera głównie trój- i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i związki heterocykliczne). | 648-050-00-8 | 295-304-5 | 91995-42-5 | M |

Destylaty (smoła węglowa), pak, frakcja pirenowa; redestylat ciężkiego oleju antracenowego (Redestylat uzyskany z destylacji frakcyjnej destylatu pakowego, wrzący w przedziale w przybliżeniu od 380 °C do 410 °C (716-770 °F). Zawiera głównie trój- i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i związki heterocykliczne). | 648-051-00-3 | 295-313-4 | 91995-52-7 | M |

Woski parafinowe (węgiel), smoła wysokotemperaturowa węgla brunatnego oczyszczona węglem; ekstrakt smoły węglowej (Złożona związek chemiczny węglowodorów, uzyskiwana w wyniku obróbki smoły z odgazowywania węgla brunatnego przy pomocy węgla aktywnego, w celu usunięcia składników śladowych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12). | 648-052-00-9 | 308-296-6 | 97926-76-6 | M |

Woski parafinowe (węgiel), smoła wysokotemperaturowa węgla brunatnego, po obróbce węglem; ekstrakt smoły węglowej (Złożona mieszanina węglowodorów, uzyskiwana w wyniku obróbki smół z odgazowywania węgla brunatnego przy pomocy bentonitu, w celu usunięcia składników śladowych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów o łańcuchach prostych i rozgałęzionych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12). | 648-053-00-4 | 308-297-1 | 97926-77-7 | M |

Pak; pak | 648-054-00-X | 263-072-4 | 61789-60-4 | M |

Pak, smoła węglowa, wysokotemperaturowa; pak (Pozostałość z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej. Czarne ciało stałe o przybliżonej temperaturze mięknięcia od 30 °C do 180 °C (86-356 °F). Składa się głównie ze złożonej mieszaniny węglowodorów aromatycznych o trzech lub więcej pierścieniach skondensowanych). | 648-055-00-5 | 266-028-2 | 65996-93-2 | |

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, pozostałość po obróbce termicznej; pak (Poddana obróbce termicznej pozostałość po destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej. Czarne ciało stałe o przybliżonej temperaturze mięknięcia od 80 °C do 180 °C (176-356 °F). Zawiera głównie złożoną mieszaninę aromatycznych węglowodorów o trzech lub więcej pierścieniach skondensowanych). | 648-056-00-0 | 310-162-7 | 121575-60-8 | M |

Pak, wysokotemperaturowa smoła węglowa, pak wtórny; redestylat paku (Pozostałość uzyskiwana podczas destylacji wrzących w wysokiej temperaturze frakcji z wysokotemperaturowej smoły węgla kamiennego i/lub oleju z koksu pakowego, o temperaturze mięknięcia od 140 °C do 170 °C (284-392 °F) zgodnie z DIN 52025. Zawiera głównie trój- i wielopierścieniowe związki aromatyczne, które zawierają też heteroatomy). | 648-057-00-6 | 302-650-3 | 94114-13-3 | M |

Pozostałości po destylacji paku (smoła węglowa); redestylat paku (Pozostałość po destylacji frakcyjnej destylatu paku, wrzący w przedziale od 400 °C do 470 °C (752-846 °F). Zawiera głównie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i związki heterocykliczne). | 648-058-00-1 | 295-507-9 | 92061-94-4 | M |

Smoła węglowa wysokotemperaturowa, pozostałości po destylacji i z magazynowania; pozostałości stałe smoły węglowej (Stałe pozostałości, zawierające koks i popiół, które osadzają się podczas destylacji i obróbki termicznej wysokotemperaturowych smół z węgla kamiennego w instalacjach destylacyjnych i zbiornikach Torage'a. Składające się głównie z węgla, zawierają małe ilości innych związków, jak również składniki popiołu). | 648-059-00-7 | 295-535-1 | 92062-20-9 | M |

Smoła węglowa, pozostałość po magazynowaniu; pozostałości stałe smoły węglowej (Osad usuwany ze zbiorników surowej smoły węglowej. Zawiera głównie smołę węglową i pyły węglowe). | 648-060-00-2 | 293-764-1 | 91082-50-7 | M |

Wysokotemperaturowa smoła węglowa, pozostałości; pozostałości stałe smoły węglowej (Substancje stałe utworzone podczas koksowania węgla kamiennego w celu otrzymania wysokotemperaturowej smoły surowej. Zawiera głównie koks i cząstki węgla, związki wysoce aromatyzowane i substancje mineralne). | 648-061-00-8 | 309-726-5 | 100684-51-3 | M |

Wysokotemperaturowa smoła węglowa o dużej zawartości substancji stałych; pozostałości stałe smoły węglowej (Produkt kondensacji uzyskany przez schłodzenie, w przybliżeniu do temperatury otoczenia, gazu wydzielanego w wysokotemperaturowej (o temperaturze wyższej od 700 °C (1292 °F)), rozkładowej destylacji węgla. Zawiera głównie złożoną mieszaninę węglowodorów aromatycznych o pierścieniach skondensowanych z dużą zawartością substancji stałych podobnych do węgla). | 648-062-00-3 | 273-615-7 | 68990-61-4 | M |

Odpady stałe, po koksowaniu paku smoły węglowej; pozostałości stałe smoły węglowej (Mieszanina odpadów utworzonych przez koksowanie paku ze smoły węgla kamiennego. Składa się głównie z węgla). | 648-063-00-9 | 295-549-8 | 92062-34-5 | M |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), brunatny; ekstrakty smoły węglowej (Pozostałość po ekstrakcji osuszonego węgla). | 648-064-00-4 | 294-285-0 | 91697-23-3 | M |

Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła węgla brunatnego; ekstrakt smoły węglowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana ze odgazowywania węgla brunatnego przez krystalizację rozpuszczalnika (odolejanie rozpuszczalnika), w wyniku wypacania lub procesu addycyjnego. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych, o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C12). | 648-065-00-X | 295-454-1 | 92045-71-1 | M |

Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła węgla brunatnego, traktowana wodorem; ekstrakt smoły węglowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana ze smoły z odgazowywania lignitu na drodze krystalizacji z rozpuszczalnika (odolejania rozpuszczalnika), w wyniku wypacania lub procesu addycyjnego, poddana działaniu wodoru w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych, o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C12). | 648-066-00-5 | 295-455-7 | 92045-72-2 | M |

Woski parafinowe (węgiel), wysokotemperaturowa smoła węgla brunatnego, poddana działaniu kwasu krzemowego; ekstrakt smoły węglowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez obróbkę kwasem krzemowym smoły z odgazowywania węgla brunatnego w celu usunięcia składników śladowych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o prostych i rozgałęzionych łańcuchach, o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C12). | 648-067-00-0 | 308-298-7 | 97926-78-8 | M |

Smoła węglowa niskotemperaturowa, pozostałości po destylacji; olej smołowy, średnia temperatura wrzenia (Pozostałości po destylacji frakcyjnej smoły węglowej niskotemperaturowej w celu usunięcia olejów wrzących w przedziale temperatur do w przybliżeniu 300 °C (572 °F). Złożone głównie ze związków aromatycznych). | 648-068-00-6 | 309-887-1 | 101316-85-2 | M |

Pak smoły węglowej niskotemperaturowej; pozostałość paku (Złożone czarne ciało stałe lub półstałe uzyskane z destylacji smoły węglowej niskotemperaturowej. Ma temperaturę mięknienia w przybliżonym przedziale temperatur od 40 °C do 180 °C (104-356 °F). Składa się głownie z mieszaniny węglowodorów). | 648-069-00-1 | 292-651-4 | 90669-57-1 | M |

Pak, smoła węglowa niskotemperaturowa, utleniony; pozostałość paku, utleniona (Produkt uzyskany przez przedmuchiwanie powietrzem, przy podwyższonej temperaturze, niskotemperaturowego paku smoły węglowej. Ma temperaturę mięknienia w przybliżonym przedziale temperatur od 70 °C do 180 °C (158-356 °F). Składa się głownie ze złożonej mieszaniny węglowodorów). | 648-070-00-7 | 292-654-0 | 90669-59-3 | M |

Pak, smoła węglowa, niskotemperaturowa, po obróbce termicznej; pozostałość paku, utleniona; pozostałość paku po obróbce termicznej (Złożone czarne ciało stałe uzyskane przez obróbkę termiczną niskotemperaturowego paku smoły węglowej. Ma temperaturę mięknienia w przybliżonym przedziale temperatur od 50 °C do 140 °C (122-284 °F). Zawiera głównie złożoną mieszaninę związków aromatycznych). | 648-071-00-2 | 292-653-5 | 90669-58-2 | M |

Destylaty (węgiel - ropa naftowa), związki aromatyczne o skondensowanych pierścieniach; destylaty (Destylat z mieszaniny węgla, smoły i aromatycznych frakcji ropy naftowej, destylujące w przybliżonym przedziale temperatur od 220 °C do 450 °C (428-842 °F). Złożone głównie z aromatycznych węglowodorów o trzech lub czterech skondensowanych pierścieniach). | 648-072-00-8 | 269-159-3 | 68188-48-7 | M |

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, C20-28, pochodzące z pirolizy mieszaniny smoły węglowej i paku polietyleno-polipropylenowego; produkty pirolizy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku pirolizy mieszaniny smoły węglowej i paku polietyleno-polipropylenowego. Zawiera głównie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C28 i temperaturze mięknienia od 100 °C do 220 °C (212-428 °F), zgodnie z DIN 52025). | 648-073-00-3 | 309-956-6 | 101794-74-5 | M |

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, C20-28, pochodzące z pirolizy mieszaniny smoły węglowej i paku polietylenowego; produkty pirolizy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku pirolizy mieszaniny smoły węglowej i paku polietylenowego. Zawiera głównie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C28 i temperaturze mięknienia od 100 °C do 220 °C (212-428 °F), zgodnie z DIN 52025). | 648-074-00-9 | 309-957-1 | 101794-75-6 | M |

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, C20-28, pochodzące z pirolizy mieszaniny smoły węglowej i paku polistyrenowego; produkty pirolizy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku pirolizy mieszaniny smoły węglowej i paku polistyrenowego. Zawiera głównie wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C28 i temperaturze mięknienia od 100 °C do 220 °C (212-428 °F), zgodnie z DIN 52025). | 648-075-00-4 | 309-958-7 | 101794-76-7 | M |

Pak, smoła węglowa - ropa naftowa; pozostałości paku (Pozostałość po destylacji mieszaniny smoły węglowej i aromatycznych frakcji ropy naftowej. Ciało stałe o temperaturze mięknienia od 40 °C do 180 °C (140-356 °F). Zawiera głównie złożoną mieszaninę węglowodorów aromatycznych o trzech lub więcej pierścieniach skondensowanych). | 648-076-00-X | 269-109-0 | 68187-57-5 | M |

Fenantren, pozostałości po destylacji; redestylat ciężkiego oleju antracenowego (Pozostałość po destylacji surowego fenantrenu wrząca w przybliżonym przedziale temperatur od 340 °C do 420 °C (644-788 °F). Składa się głównie z fenantrenu, antracenu i karbazolu). | 648-077-00-5 | 310-169-5 | 122070-78-4 | M |

Destylaty (smoła węglowa), wyższe, wolne od fluorenu; redestylat oleju płuczkowego (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwana w wyniku krystalizacji smoły olejowej. Składa się z wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, głównie z bifenylu, dibenzofuranu i acenaftenu). | 648-078-00-0 | 284-899-7 | 84989-10-6 | M |

Pozostałości (smoła węglowa), po destylacji oleju kreozotowego; redestylat oleju płuczkowego (Pozostałość po destylacji frakcyjnej oleju kreozotowego wrząca w przybliżonym przedziale temperatur od 270 °C do 330 °C (518-626 °F). Składa się głównie z dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych i związków heterocyklicznych). | 648-080-00-1 | 295-506-3 | 92061-93-3 | M |

Destylaty (węgiel), olej lekki koksowniczy, frakcja naftalenowa; olej naftalenowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana ze wstępnego frakcjonowania (w destylacji ciągłej) lekkiego oleju koksowniczego. Składa się głównie z naftalenu, kumaronu oraz indenu i wrze w temperaturze powyżej 148 °C (298 °F)). | 648-084-00-3 | 285-076-5 | 85029-51-2 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, niskonaftalenowe; redestylat oleju naftalenowego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskanych w wyniku krystalizacji oleju naftalenowego. Składa się głównie naftalenu, naftalenów alkilowych i związków fenolowych). | 648-086-00-4 | 284-898-1 | 84989-09-3 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), olej naftalenowy krystalizowany z roztworu macierzystego; redestylat oleju naftalenowego (Złożona mieszanina związków organicznych uzyskiwana jako filtrat z krystalizacji frakcji naftalenowej ze smoły węglowej, wrząca w przedziale temperatur w przybliżeniu od 200 °C do 230 °C (392-446 °F). Składa się głównie z naftalenu, tionaftenu i naftalenów alkilowych). | 648-087-00-X | 295-310-8 | 91995-49-2 | J, M |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), olej naftalenowy, alkaliczny; pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskanych z alkalicznego przemycia oleju naftalenowego w celu usunięcia związków fenolowych (kwasów smołowych). Składa się z naftalenu i alkilonaftalenów). | 648-088-00-5 | 310-166-9 | 121620-47-1 | J, M |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), olej naftalenowy, alkaliczny, niskonaftalenowy; pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego (Złożona mieszanina węglowodorów pozostałych po usunięciu naftalenu, przez krystalizację, z oleju naftalenowego przemytego roztworem alkalicznym. Składa się głównie z naftalenu i alkilonaftalenów). | 648-089-00-0 | 310-167-4 | 121620-48-2 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, wolne od naftalenu, ekstrakty alkaliczne; pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego (Olej pozostały po usunięciu z odsączonego oleju naftalenowego związków fenolowych (kwasów smołowych) przez przemycie roztorem alkalicznym. Składa się głównie z naftalenu i alkilonaftalenów). | 648-090-00-6 | 292-612-1 | 90640-90-7 | J, M |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), olej naftalenowy alkaliczny, destylaty szczytowe; pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego (Produkt destylacji alkalicznie przemytego oleju naftalenowego, destylujący w przybliżonym zakresie temperatur od 180 °C do 220 °C (356-428 °F). Składa się głownie z naftalenu, alkilobenzenów, indenu i indanu). | 648-091-00-1 | 292-627-3 | 90641-04-6 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), olej naftalenowy, frakcja metylonaftalenowa; olej metylonaftalenowy (Destylat z frakcyjnej destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej. Składa się głównie z podstawionych dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych i aromatycznych zasad azotowych, wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 225 °C do 255 °C (437-491 °F)). | 648-092-00-7 | 309-985-4 | 101896-27-9 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, frakcja indolowo-metylonaftalenowa; olej metylonaftalenowy (Destylat z frakcyjnej destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej. Składa się głównie z indolu i metylonaftalenu, wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 235 °C do 255 °C (455-491 °F)). | 648-093-00-2 | 309-972-3 | 101794-91-6 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, ekstrakty kwaśne; pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana po usunięciu zasad z frakcji metylonaftalenowej uzyskanej w wyniku destylacji smoły węglowej, wrząca w przedziale w przybliżeniu od 230 °C do 255 °C (446-491 °F). Składa się głownie z 1-(2)-metylonaftalenu, naftalenu, dimetylonaftalenu i bifenylu). | 648-094-00-8 | 295-309-2 | 91995-48-1 | J, M |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), olej naftalenowy alkaliczny, pozostałości po destylacji; pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego (Pozostałość po destylacji oleju naftalenowego, przemytego alkalicznym roztworem, destylująca w przybliżonym przedzialetemperatur od 220 °C do 300 °C (428-572 °F). Składa się głownie z naftalenu, alkilonaftalenu i aromatycznych zasad azotowych). | 648-095-00-3 | 292-628-9 | 90641-05-7 | J, M |

Ekstrakty olejowe (węgiel), kwaśne, smoła wolna od zasad; pozostałość po ekstrakcji oleju metylonaftalenowego (Ekstrakt olejowy wrzący w przedziale temperatur od w przybliżeniu 220 °C do 265 °C (428-509 °F) z pozostałości po alkalicznej ekstrakcji smoły węglowej, otrzymany w wyniku przemycia po destylacji kwasem, na przykład wodnym roztworem kwasu siarkowego, w celu usunięcia zasad smołowych. Składa się głównie z naftalenu alkilowego). | 648-096-00-9 | 284-901-6 | 84989-12-8 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), frakcja benzolowa, pozostałości po destylacji; olej płuczkowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji surowego benzolu (wysokotemperaturowa smoła węglowa). Może być cieczą destylującą w przybliżonym zakresie temperatur od 150 °C do 300 °C (302-572 °F) albo ciałem stałym lub półstałym o temperaturze topnienia do 70 °C (158 °F). Składa się głównie z naftalenu i alkilonaftalenów). | 648-097-00-4 | 310-165-3 | 121620-46-0 | J, M |

Olej kreozotowy, destylat wysoko wrzący; olej płuczkowy (Wysoko wrząca frakcja destylacyjna uzyskiwana w wyniku wysokotemperaturowego odgazowywania węgla kamiennego, która jest następnie rafinowana w celu usunięcia nadmiaru soli krystalicznych. Składa się głównie z oleju kreozotowego z częściowo usuniętymi obojętnymi solami wielopierścieniowych związków aromatycznych, które są składnikami destylatów smoły węglowej. Jest wolna od kryształów w temperaturze w przybliżeniu 5 °C (41 °F)). | 648-100-00-9 | 274-565-9 | 70321-79-8 | J, M |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), kwaśny olej kreozotowy; pozostałość po ekstrakcji oleju płuczkowego (Złożona mieszanina węglowodorów z wolnej od zasad frakcji destylacyjnej smoły węglowej, wrzący w przedziale temperatur od w przybliżeniu 250 °C do 280 °C (482-536 °F). Składa się głównie z bifenylu i izomerycznych difenylonaftalenów). | 648-102-00-X | 310-189-4 | 122384-77-4 | J, M |

Olej antracenowy, pasta antracenowa; frakcja oleju antracenowego (Bogate w antracen ciało stałe uzyskane w wyniku krystalizacji i odwirowania oleju antracenowego. Składa się głównie z antracenu, karbazolu i fenantrenu). | 648-103-00-5 | 292-603-2 | 90640-81-6 | J, M |

Olej antracenowy, niskoantracenowy; frakcja oleju antracenowego (Olej pozostały po usunięciu, w wyniku procesu krystalizacji, bogatego w antracen ciała stałego (pasty antracenowej) z oleju antracenowego. Składa się głównie z dwu-, trój- i czteropierścieniowych związków aromatycznych). | 648-104-00-0 | 292-604-8 | 90640-82-7 | J, M |

Pozostałości (smoła węglowa), po destylacji oleju antracenowego; frakcja oleju antracenowego (Pozostałość z destylacji frakcyjnej surowego antracenu, wrząca w przybliżeniu w przedziale temperatur od 340 °C do 400 °C (644-752 °F). Składa się głównie z trój- i wielopierścieniowych aromatycznych węglowodorów i związków heterocyklicznych). | 648-105-00-6 | 295-505-8 | 92061-92-2 | J, M |

Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja antracenowa; frakcja oleju antracenowego (Złożony związek chemiczny węglowodorów z destylacji antracenu otrzymanego w wyniku krystalizacji oleju antracenowego pochodzącego z wysokotemperaturowej smoły węgla kamiennego, wrzący w przedziale temperatur od 330 °C do 350 °C (626-662 °F). Składa się głównie z antracenu, karbazolu i fenantrenu). | 648-106-00-1 | 295-275-9 | 91995-15-2 | J, M |

Olej antracenowy, pasta antracenowa, frakcja karbazolowa; frakcja oleju antracenowego (Złożona mieszanina z destylacji antracenu uzyskanego w wyniku krystalizacji oleju antracenowego pochodzącego z wysokotemperaturowej smoły węgla kamiennego, wrząca w przybliżonym zakresie temperatur od 350 °C do 360 °C (662-680 °F). Składa się głownie z antracenu, karbazolu i fenantrenu). | 648-107-00-7 | 295-276-4 | 91995-16-3 | J, M |

Olej antracenowy, pasta antracenowa, lekkie frakcje destylacyjne; frakcja oleju antracenowego (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji antracenu uzyskanego w wyniku krystalizacji oleju antracenowego pochodzącego z niskotemperaturowej smoły węgla kamiennego, wrząca w przedziale temperatur od w przybliżeniu 290 °C do 340 °C (554-644 °F). Składa się głównie z trójpierścieniowych związków aromatycznych i ich dihydropochodnych). | 648-108-00-2 | 295-278-5 | 91995-17-4 | J, M |

Oleje smołowe niskotemperaturowe, węgiel, olej smołowy, wysoko wrzący (Destylat z niskotemperaturowej smoły węglowej. Składa się głównie z węglowodorów, związków fenolowych i aromatycznych zasad azotowych wrzących w przedziale temperatur od w przybliżeniu od 160 °C do 340 °C (320-644 °F)). | 648-109-00-8 | 309-889-2 | 101316-87-4 | J, M |

Fenole, ekstrahowane wodnym roztworem amoniaku; ekstrakt alkaliczny (Mieszanina fenoli ekstrahowanych przy wykorzystaniu octanu izobutylu, z wodnego roztworu amoniaku skroplonego z gazów uwalnianych w trakcie niskotemperaturowej (poniżej 700 °C (1292 °F)) destylacji rozkładowej węgla. Składa się głównie z mieszaniny mono- i dihydroksylowych fenoli). | 648-111-00-9 | 284-881-9 | 84988-93-2 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, ekstrakty alkaliczne; ekstrakt alkaliczny (Wodny ekstrakt z oleju karbolowego uzyskiwany przez przemywanie alkaliami takimi jak wodny roztwór wodorotlenku sodu. Składa się głównie z soli metali alkalicznych różnych związków fenolowych). | 648-112-00-4 | 292-610-0 | 90640-88-3 | J, M |

Ekstrakty, olej smoły węglowej alkaliczne; ekstrakt alkaliczny (Ekstrakt z oleju smoły węglowej uzyskiwany przez przemywanie alkaliami, takimi jak wodny roztwór wodorotlenku sodu. Składa się głównie z soli metali alkalicznych różnych związków fenolowych). | 648-113-00-X | 266-017-2 | 65996-83-0 | J, M |

Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, ekstrakty alkaliczne; ekstrakt alkaliczny (Wodny ekstrakt z oleju naftalenowego uzyskiwana przez przemywanie alkaliami takimi jak wodny roztwór wodorotlenku sodu. Składa się głównie z soli metali alkalicznych różnych związków fenolowych). | 648-114-00-5 | 292-611-6 | 90640-89-4 | J, M |

Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), alkaliczny olej smołowy, karbonizowany i poddany działaniu CaO; fenole surowe (Produkt uzyskiwana przez poddanie alkalicznego ekstraktu smoły węglowej działaniu CO2 i CaO. Składa się głownie z CaCO3, Ca (OH)2, Na2CO3 oraz innych organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń). | 648-115-00-0 | 292-629-4 | 90641-06-8 | J, M |

Kwasy smołowe, węgiel brunatny, surówka; surowe fenole (Zakwaszony ekstrakt alkaliczny z destylatu smoły węgla brunatnego. Składa się głównie z fenolu i homologów fenolu). | 648-117-00-1 | 309-888-7 | 101316-86-3 | J, M |

Kwasy smołowe, węgiel brunatny zgazowanie; surowe fenole (Złożony związek chemiczny związków organicznych uzyskiwana w wyniku zgazowania węgla brunatnego. Zawiera głównie związki hydroksy-aromatyczne C6-10 - fenole i ich homologi). | 648-118-00-7 | 295-536-7 | 92062-22-1 | J, M |

Kwasy smołowe, pozostałości po destylacji; destylat zawierający fenole (Pozostałość po destylacji surowego fenolu z węgla. Składa się głównie z fenoli o liczbie atomów węgla w przedziale od C8 do C10 i temperaturze mięknienia od 60 °C do 80 °C (140-175 °F)). | 648-119-00-2 | 306-251-5 | 96690-55-0 | J, M |

Kwasy smołowe, frakcja metylofenolowa; destylat zawierający fenole (Frakcja kwasu smołowego bogata w 3- i 4-metylofenol, odzyskana przez destylację surowych kwasów smołowych z niskotemperaturowej smoły węglowej). | 648-120-00-8 | 284-892-9 | 84989-04-8 | J, M |

Kwasy smołowe, frakcja polialkilofenolowa; destylat zawierający fenole (Frakcja kwasów smołowych odzyskana przez destylację surowych kwasów smołowych z niskotemperaturowej smoły węglowej wrząca w przybliżonym zakresie temperatur od 225 °C do 320 °C (437-608 °F). Składa się głównie z polialkilofenoli). | 648-121-00-3 | 284-893-4 | 84989-05-9 | J, M |

Kwasy smołowe, frakcja ksylenolowa; destylat fenolowy (Frakcja kwasów smołowych bogata w 2,4- i 2,5-dimetylfenol, odzyskana przez destylację surowych kwasów smołowych z niskotemperaturowej smoły węglowej). | 648-122-00-9 | 284-895-5 | 84989-06-0 | J, M |

Kwasy smołowe, frakcja etylofenolowa; destylat fenolowy (Frakcja kwasów smołowych bogata w 3- i 4-etylofenol, odzyskana przez destylację surowych kwasów smołowych z niskotemperaturowej smoły węglowej). | 648-123-00-4 | 284-891-3 | 84989-03-7 | J, M |

Kwasy smołowe, frakcja 3,5-ksylenolowa; destylat fenolowy (Frakcja kwasów smołowych bogata w 3,5-dimetylofenol, odzyskana przez destylację kwasów smołowych ze smoły niskotemperaturowej). | 648-124-00-X | 284-896-0 | 84989-07-1 | J, M |

Kwasy smołowe, pozostałości, destylaty, pierwsza frakcja; destylat fenolowy (Pozostałość po destylacji lekkiego oleju karbolowego w przedziale temperatur od 235 °C do 355 °C (481-697 °F)). | 648-125-00-5 | 270-713-1 | 68477-23-6 | J, M |

Kwasy smołowe, krezolowe, pozostałości; destylat fenolowy (Pozostałość z surowych kwasów smoły węglowej po usunięciu fenolu, krezoli, ksylenoli i innych wyżej wrzących fenoli. Czarne ciało stałe o temperaturze topnienia w przybliżeniu 80 °C (176 °F). Składa się głównie z polialkilofenolów, gum żywicznych i soli nieorganicznych). | 648-126-00-0 | 271-418-0 | 68555-24-8 | J, M |

Fenole, C9-11; destylaty fenolowe | 648-127-00-6 | 293-435-2 | 91079-47-9 | J, M |

Kwasy smołowe, krezolowe; destylaty fenolowe (Złożona mieszanina związków organicznych uzyskanych z węgla brunatnego i wrząca w przedziale temperatur w przybliżeniu od 200 °C do 230 °C (392-446 °F). Składa się głównie z fenoli i zasad pirydynowych). | 648-128-00-1 | 295-540-9 | 92062-26-5 | J, M |

Kwasy smołowe, węgiel brunatny, frakcja C2-alkilofenolowa; destylat fenolowy (Destylat z zakwaszania płukanego roztworem alkalicznym destylatu smoły węgla brunatnego, wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 200 °C do 230 °C (392-446 °F). Składa się głównie z m- i p-etylofenolu jak również krezoli i ksylenoli). | 648-129-00-7 | 302-662-9 | 94114-29-1 | J, M |

Ekstrakty olejowe (węgiel), oleje naftalenowe; ekstrakt kwaśny (Wodny ekstrakt wytwarzany przez przemycie kwasem płukanego roztworem alkalicznym oleju naftalenowego. Składa się głównie z soli różnych aromatycznych zasad azotowych, w tym pirydyny, chinoliny i ich alkilowych pochodnych). | 648-130-00-2 | 292-623-1 | 90641-00-2 | J, M |

Zasady smołowe, pochodne chinoliny; destylaty zasad | 648-131-00-8 | 271-020-7 | 68513-87-1 | J, M |

Zasady smołowe, z węgla, frakcja pochodnych chinoliny; destylaty zasad | 648-132-00-3 | 274-560-1 | 70321-67-4 | J, M |

Zasady smołowe, węgiel, pozostałości po destylacji; destylaty zasad (Pozostałość po destylacji zobojętnionych, ekstrahowanych kwasem i zawierających zasady frakcji uzyskanych w wyniku destylacji smół węglowych. Składa się głównie z aniliny, kolidyny, toluidyny oraz chinoliny i jej pochodnych). | 648-132-00-9 | 274-544-0 | 92062-29-8 | J, M |

Oleje węglowodorów aromatycznych, zmieszane z polietylenem i polipropylenem, poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; produkty obróbki termicznej (Olej uzyskany w wyniku obróbki termicznej mieszaniny polietylenu/polipropylenu i paku węglowego lub olejów aromatycznych. Składa się głównie z benzenu i jego homologów wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 70 °C do 120 °C (158-248 °F)). | 648-134-00-4 | 309-745-9 | 100801-63-6 | J, M |

Oleje węglowodorów aromatycznych, zmieszane z polietylenem, poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; produkty obróbki termicznej (Olej uzyskiwany w wyniku obróbki termicznej mieszaniny polietylenu i paku smoły węglowej lub olejów aromatycznych. Składa się głównie z benzenu i jego homologów wrzących w przedziale temperatur od 70 °C do 120 °C (158-248 °F)). | 648-135-00-X | 309-748-5 | 100801-65-8 | J, M |

Oleje węglowodorowe, aromatyczne, zmieszane z polistyrenem, poddane pirolizie, frakcja oleju lekkiego; produkty obróbki termicznej (Olej otrzymywany w wyniku obróbki cieplnej mieszaniny polistyrenu i paku smoły węglowej lub olejów aromatycznych. Składa się głównie z benzenu i jego homologów wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 70 °C do 210 °C (158-410 °F)). | 648-136-00-5 | 309-749-0 | 100801-66-9 | J, M |

Pozostałości po ekstrakcji alkalicznej (węgiel), oleju smołowego, pozostałości po destylacji naftalenu; pozostałość po ekstrakcji oleju naftalenowego (Pozostałość uzyskiwana z drodze destylacji oleju ekstrahowanego po usunięciu naftalenu. Składa się głównie z dwu- do czteropierścieniowych węglowodorów aromatycznych o pierścieniach skondensowanych i aromatycznych zasad azotowych). | 648-137-00-0 | 277-567-8 | 736665-18-6 | J, M |

Olej kreozotowy, destylat nisko wrzący; olej płuczkowy (Nisko wrząca frakcja destylacyjna uzyskiwana w wyniku wysokotemperaturowego odgazowywania węgla kamiennego, która jest następnie rafinowana w celu usunięcia nadmiaru soli krystalicznych. Składa się głównie z oleju kreozotowego z częściowo usuniętymi obojętnymi solami wielopierścieniowych związków aromatycznych, które są składnikami destylatu smoły węglowej. Wolna od kryształów w temperaturze w przybliżeniu 38 °C (100 °F)). | 648-138-00-6 | 274-566-4 | 70321-80-1 | J, M |

Kwasy smołowe, sole sodowe krezoli, roztwory kaustyczne; ekstrakt alkaliczny | 648-139-00-1 | 272-361-4 | 68815-21-4 | J, M |

Ekstrakty olejowe zasad smołowych (węgiel); ekstrakt kwaśny (Ekstrakt z pozostałości po alkalicznej ekstrakcji oleju smołowego, uzyskiwana przez przemycie kwasem, na przykład wodnym roztworem kwasu siarkowego, po destylacji w celu usunięcia naftalenu. Składa się głównie z soli kwaśnych różnych aromatycznych zasad azotowych, w tym pirydyny, chinoliny i ich alkilowych pochodnych). | 648-140-00-7 | 266-020-9 | 65996-86-3 | J, M |

Zasady smołowe (węgiel), surówka; surowe zasady smołowe (Produkt reakcji uzyskany przez zobojętnienie olejowego ekstraktu zasady smoły węglowej alkalicznym roztworem, takim jak wodny roztwór wodorotlenku sodu, w celu otrzymania wolnych zasad. Składają się głównie z takich zasad organicznych jak akrydyna, fenantrydyna, pirydyna, chinolina i ich alkilowe pochodne). | 648-141-00-2 | 266-018-8 | 65996-84-1 | J, M |

Pozostałości (węgiel), po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (Spoisty proszek składa się z mineralnej substancji węglowej i nierozpuszczonego węgla pozostającego po ekstrakcji węgla ciekłym rozpuszczalnikiem). | 648-142-00-8 | 302-681-2 | 94114-46-2 | M |

Ciecze węglowe, po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (Produkt uzyskiwany przez filtrację mineralnej substancji węglowej i nierozpuszczonego węgla z roztworu ekstraktu węglowego, uzyskiwanego przez roztwarzanie węgla ciekłym rozpuszczalnikiem. Czarna, lepka, wysoce złożona, ciekła mieszanina, składa się głównie z aromatycznych i częściowo uwodornionych aromatycznych węglowodorów, aromatycznych związków zawierających azot, aromatycznych związków zawierających siarkę, fenoli i innych aromatycznych związków zawierających tlen i ich alkilowych pochodnych). | 648-143-00-3 | 302-682-8 | 94114-47-3 | M |

Ciecze węglowe, po ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (W znaczącym stopniu wolny od rozpuszczalnika produkt uzyskany przez destylację rozpuszczalnika z przesączonego roztworu ekstraktu węglowego, otrzymanego przez roztwarzanie węgla ciekłym rozpuszczalnikiem. Czarna, półstała substancja, składająca się głównie ze złożonego związku chemicznego węglowodorów aromatycznych o pierścieniach skondensowanych, aromatycznych związków zawierających azot, aromatycznych związków zawierających siarkę, fenoli i innych aromatycznych związków zawierających tlen i ich pochodnych alkilowych). | 648-144-00-9 | 302-683-3 | 94114-48-4 | M |

Olej lekki (węgiel), z pieca koksowniczego; benzol surowy (Lotna organiczna ciecz ekstrahowana z gazu wydzielonego w wysokotemperaturowej, powyżej 700 °C (1292 °F), rozkładowej destylacji węgla. Składająca się głównie z benzenu, toluenu i ksylenów. Może zawierać inne węglowodorowe składniki uboczne. | 648-147-00-5 | 266-012-5 | 65996-78-3 | J |

Destylaty (węgiel), ekstrakt podstawowy z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem (Ciekły produkt kondensacji par emitowanych podczas roztwarzania węgla ciekłym rozpuszczalnikiem, wrzący w przedziale temperatur od w przybliżeniu 30 °C do 300 °C (86 °F do 572 °F). Składa się głównie z częściowo uwodornionych węglowodorów aromatycznych o pierścieniach skondensowanych, związków aromatycznych zawierających azot, tlen i siarkę i ich alkilowych pochodnych o liczbie atomów węgla w przedziale od C4 do C14). | 648-148-00-0 | 302-688-0 | 94114-52-0 | J |

Destylaty (węgiel), z ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem, hydrokrakowane (Destylat uzyskiwany przez w hydrokraking ekstraktu węglowego lub roztworu wytwarzanego w procesie ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem albo gazem nadkrytycznym, wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 300 °C (86-572 °F). Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych, uwodornionych węglowodorów aromatycznych, związków naftenowych, ich alkilowych pochodnych i alkanów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C14. Związki aromatyczne zawierające azot, siarkę i tlen oraz uwodornione są również obecne). | 648-149-00-6 | 302-689-6 | 94114-53-1 | J |

Ropa (węgiel), z hydrokrakingu ciekłym rozpuszczalnikiem, hydrokrakowana (Frakcja destylatu uzyskiwana przez hydrokraking ekstraktu węglowego albo roztworu uzyskiwanego w procesach ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem lub gazem nadkrytycznym, wrząca w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 180 °C (86-356 °F). Składająca się głównie z węglowodorów aromatycznych, uwodornionych węglowodorów aromatycznych, związków naftenowych, ich alkilowych pochodnych i alkanów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C9. Obecne są również związki aromatyczne zawierające azot, siarkę i tlen, także uwodornione). | 648-150-00-1 | 302-690-1 | 94114-54-2 | J |

Benzyna, z ekstrakcji węgla rozpuszczalnikiem, benzyna z hydrokrakingu (Paliwo silnikowe otrzymywane w reformingu rafinowanej frakcji benzyny ciężkiej produktów hydrokrakingu ekstraktu węglowego albo roztworu uzyskiwanego w procesach ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem lub gazem nadkrytycznym, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 180 °C (86-356 °F). Składają się głównie z węglowodorów aromatycznych i naftenowych, ich alkilowych pochodnych i alkanów o liczbie atomów węgla w przedziale od C4 do C9). | 648-151-00-7 | 302-691-7 | 94114-55-3 | J |

Destylaty średnie (węgiel) hydrokrakowany ekstrakt węglowy (Destylat uzyskiwany z hydrokrakingu ekstraktu węglowego albo roztworu uzyskiwanego w procesach ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem lub gazem nadkrytycznym, wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 180 °C do 300 °C (336-572 °F). Składa się głównie z dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych, uwodornionych węglowodorów aromatycznych i związków naftenowych, ich alkilowych pochodnych i alkanów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C9 do C14. Obecne są również związki zawierające azot, siarkę i tlen). | 648-152-00-2 | 302-692-2 | 94114-56-4 | J |

Destylaty średnie (węgiel) hudrokrakowany ekstrakt węglowy, uwodorniony (Destylat z uwodornienia hydrokrakowanego średniego destylatu ekstraktu węglowego albo roztworu produkowanego w procesach ekstrakcji ciekłym rozpuszczalnikiem lub gazem nadkrytycznym, wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 180 °C do 280 °C (336-536 °F). Składa się głównie z uwodornionych dwupierścieniowych związków węgla i ich alkilowych pochodnych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C9 do C14). | 648-153-00-8 | 302-693-8 | 94114-57-5 | J |

Olej lekki (węgiel), z procesu niepełnego koksowania; olej świeży (Lotna organiczna ciecz skroplona z gazu wydzielonego w niskotemperaturowej, poniżej 700 °C (1292 °F), rozkładowej destylacji węgla. Składa się głównie z węglowodorów C6-C10). | 648-156-00-4 | 292-635-7 | 90641-11-5 | J |

Ekstrakty (ropa naftowa) rozpuszczalnikowe lekkich destylatów naftenowych | 649-001-00-3 | 265-102-1 | 64742-03-6 | |

Ekstrakty (ropa naftowa) rozpuszczalnikowe ciężkich destylatów parafinowych | 649-002-00-9 | 265-103-7 | 64742-04-7 | |

Ekstrakty (ropa naftowa) rozpuszczalnikowe lekkich destylatów parafinowych | 649-003-00-4 | 265-104-2 | 6472-05-8 | |

Ekstrakty (ropa naftowa) rozpuszczalnikowe ciężkich destylatów naftenowych | 649-004-00-X | 265-111-0 | 64742-11-6 | |

Ekstrakty (ropa naftowa) rozpuszczalnikowe próżniowej frakcji lekkich olejów napędowych | 649-005-00-5 | 295-341-7 | 91995-78-7 | |

Węglowodory C26-C55, bogate w węglowodory aromatyczne | 649-006-00-0 | 307-753-7 | 97722-04-8 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z kolumny atmosferyczej; olej opałowy ciężki (Złożona pozostałość z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Zawiera węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20 i wrzących w przybliżeniu w temperaturze powyżej 350 °C (662 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-008-00-1 | 265-045-2 | 64741-45-3 | |

Frakcje próżniowe ciężkie (ropa naftowa); olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwana przez destylację próżniową pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 350 °C do 600 °C (662-1112 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-009-00-7 | 265-058-3 | 64741-57-7 | |

Destylaty ciężkie z krakingu katalitycznego (ropa naftowa); olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C35 i wrzący w przedziale temperatur od w przybliżeniu 260 °C do 500 °C (500 °F do 932 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-010-00-2 | 265-063-0 | 64741-61-3 | |

Oleje sklarowane (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina uzyskiwana jako pozostała frakcja destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20 i wrzących powyżej w przybliżeniu 350 °C (662 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-011-00-8 | 265-064-6 | 64741-62-4 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z hydrokrakingu; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako pozostała frakcja destylacji produktów procesu hydrokrakingu. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20 i wrzących powyżej temperatury w przybliżeniu 350 °C (662 °F)). | 649-012-00-3 | 265-076-1 | 64741-75-9 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu termicznego; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany jako pozostała frakcja destylacji produktu procesu krakingu termicznego. Składa się głównie z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20 i wrzących w temperaturze powyżej w przybliżeniu 350 °C (662 °F)). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-013-00-9 | 265-081-9 | 64741-80-6 | |

Destylaty ciężkie (ropa naftowa); z krakingu termicznego; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako pozostała frakcja destylacji produktów procesu krakingu termicznego. Składa się głównie z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C36 i wrzących w temperaturze w przedziale w przybliżeniu od 260 °C do 480 °C (500-896 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-014-00-4 | 265-082-4 | 64741-81-7 | |

Oleje napędowe (ropa naftowa), próżniowo hydrorafinowane; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany przez traktowanie frakcji ropy naftowej wodorem w obecności katalizatora. Składa się przede wszystkim z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C13 do C50 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 230 °C do 600 °C (446-1112 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-015-00-X | 265-162-9 | 64742-59-2 | |

Pozostałości (ropa naftowa) hydroodsiarczone z kolumny atmosferycznej; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez traktowanie pozostałości z kolumny atmosferycznej wodorem w obecności katalizatora, w warunkach służących głównie do usuwania organicznych związków siarki. Zawiera węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20 i wrzące w temperaturze powyżej w przybliżeniu 350 °C (662 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-016-00-5 | 265-181-2 | 64742-78-5 | |

Oleje napędowe ciężkie (ropa naftowa), hydroodsiarczone z destylacji wysokopróżniowej; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwana z procesu katalitycznego hydroodsiarczania. Zawiera węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C50 i wrzące w przedziale temperatur w przybliżeniu od 350 °C do 600 °C (662-1112 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-017-00-0 | 265-189-6 | 64742-86-5 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu parą wodną; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany jako pozostała frakcja z destylacji produktów procesu krakingu parowego (w tym krakingu parowego w celu otrzymania etylenu). Zawiera głównie nienasycone węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie wyższej od C14 i wrzące powyżej temperatury w przybliżeniu 260 °C (500 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-018-00-6 | 265-193-8 | 64742-90-1 | |

Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji atmosferycznej; olej opałowy ciężki (Złożona pozostałość po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C11 i wrzących powyżej temperatury w przybliżeniu 200 °C (392 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-019-00-1 | 269-777-3 | 68333-22-2 | |

Oleje sklarowane (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego, hydroodsiarczone; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez traktowanie krakowanego oleju sklarowanego wodorem w celu konwersji siarki organicznej do siarkowodoru, który jest usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20 i wrzących powyżej temperatury w przybliżeniu 350 °C (662 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-020-00-7 | 269-782-0 | 68333-26-6 | |

Destylaty średnie (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego hydroodsiarczone; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany przez traktowanie wodorem średnich katalitycznie krakowanych destylatów w celu konwersji siarki organicznej do siarkowodoru, który jest usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C30 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 450 °C (401-842 °F). Zawiera odpowiednio dużo węglowodorów aromatycznych trójcyklicznych). | 649-021-00-2 | 269-783-6 | 68333-27-7 | |

Destylaty ciężkie (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego hydroodsiarczone; olej opałowy ciężki (Złożony związek węglowodorów uzyskiwany przez traktowanie wodorem destylatów ciężkich z krakingu katalitycznego w celu konwersji organicznej siarki do siarkowodoru, który jest usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C35 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 260 °C do 500 °C (500-932 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-022-00-8 | 269-784-1 | 68333-28-8 | |

Olej opałowy, pozostałości po destylacji zachowawczej frakcji próżniowej, o wysokiej zawartości siarki; olej opałowy ciężki | 649-023-00-3 | 270-674-0 | 68476-32-4 | |

Olej opałowy, pozostałość; olej opałowy ciężki (Ciekły produkt z różnych strumieni rafineryjnych, zwykle pozostałości. Skład jest złożony i różni się w zależności od źródła ropy naftowej). | 649-024-00-9 | 270-675-6 | 68476-33-5 | |

Pozostałości (ropa naftowa) po rozdzieleniu produktów na reformingu katalitycznym; olej opałowy ciężki (Złożona pozostałość z destylacji pozostałości z reformingu katalitycznego wrzących w temperaturze powyżej w przybliżeniu 399 °C (750 °F)). | 649-025-00-4 | 270-792-2 | 68478-13-7 | |

Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji ciężkiego oleju napędowego z koksowania i frakcji próżniowych; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany jako pozostała frakcja z destylacji ciężkiego oleju napędowego z koksowania i frakcji próżniowych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla większej od C13 i wrzących powyżej temperatury w przybliżeniu 230 °C (446 °F)). | 649-026-00-X | 270-796-4 | 68478-17-1 | |

Pozostałości (ropa naftowa), po destylacji ciężkiego oleju napędowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana jako pozostała frakcja po destylacji ciężkiego oleju napędowego z koksowania i lekkich frakcji próżniowych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla większej niż C13 i wrzących w temperaturze w przybliżeniu powyżej 230 °C (446 °F)). | 649-027-00-5 | 270-983-0 | 68512-61-8 | |

Pozostałości (ropa naftowa), lekkie próżniowe; olej opałowy ciężki (Złożona pozostałość z destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Zawiera węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie powyżej C13 i wrząca w temperaturze w przybliżeniu powyżej 230 °C (446 °F)). | 649-028-00-0 | 270-984-6 | 68512-62-9 | |

Pozostałości (ropa naftowa), lekkie z krakowania parą wodną; olej opałowy ciężki (Złożona pozostałość z destylacji produktów procesu krakingu parowego. Składa się głównie z aromatycznych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla większej od C7 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 101 °C do 555 °C (214-1030 °F)). | 649-029-00-6 | 271-013-9 | 68513-69-9 | |

Olej opałowy, nr 6; olej opałowy ciężki (Destylat olejowy o minimalnej lepkości 900 SUS w 37,7 °C (100 °F) do maksimum 9000 SUS w 37,7 °C (100 °F)). | 649-030-00-1 | 271-384-7 | 68553-00-4 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z urządzeń do odpędzania lekkich składników, o niskiej zawartości siarki; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów o niskiej zawartości siarki, uzyskiwana jako frakcja pozostała po destylacji ropy naftowej w urządzeniach do odpędzania lekkich składników. Stanowi pozostałość po usunięciu frakcji benzyny destylacji zachowawczej, nafty i oleju napędowego). | 649-031-00-7 | 271-763-7 | 68607-30-7 | |

Oleje napędowe (ropa naftowa), ciężkie, z destylacji atmosferycznej; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany przez destylację ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C35 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 121 °C do 510 °C (250-950 °F)). | 649-032-00-2 | 272-184-2 | 68783-08-4 | |

Pozostałości (ropa naftowa), ze skrubera koksowego, zawierające skondensowane pierścienie aromatyczne; olej opałowy ciężki (Bardzo złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja pozostała z destylacji pozostałości próżniowej i produktów procesu krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie powyżej C20 i wrzących powyżej temperatury w przybliżeniu 350oC (662 °F)). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-033-00-8 | 272-187-9 | 68783-13-1 | |

Destylaty (ropa naftowa), produkty destylacji próżniowej; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej). | 649-034-00-3 | 273-263-4 | 68955-27-1 | |

Pozostałości (ropa naftowa), krakowane parą wodną, żywiczne; olej opałowy ciężki (Złożona pozostałość z destylacji pozostałości po krakingu parowym ropy naftowej). | 649-035-00-9 | 273-272-3 | 68955-36-2 | |

Destylaty (ropa naftowa), średnie próżniowe; olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany z destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C14 do C42 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 250 °C do 545 °C (482-1013 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-036-00-4 | 274-683-0 | 70592-76-6 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie próżniowe; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C14 do C42 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 250 °C do 545 °C (482-1013 °F). | 649-037-00-X | 247-684-6 | 70592-77-7 | |

Destylaty (ropa naftowa), próżniowe; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji próżniowej pozostałości po destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C42 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 270 °C do 600 °C (513-1112 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-038-00-5 | 274-685-1 | 70592-78-8 | |

Oleje napędowe (ropa naftowa), hydroodsiarczone koksowe wysokopróżniowe; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez hydroodsiarczanie zapasów ciężkich koksowych destylatów. Składa się głownie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C18 do C44 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 304 °C do 548 °C (579-1018 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-039-00-0 | 285-555-9 | 85117-03-9 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z krakowania parą wodną; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana podczas produkcji rafinowanej smoły naftowej przez destylację smoły krakowanej parą wodną. Składa się głównie z aromatycznych i innych węglowodorów oraz organicznych związków siarki. | 649-040-00-6 | 292-657-7 | 90669-75-3 | |

Pozostałości (ropa naftowa), lekkie próżniowe; olej opałowy ciężki (Złożona pozostałość po destylacji próżniowej pozostałości z destylacji atmosferycznej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C24 i wrzących w temperaturze w przybliżeniu powyżej 390 °C (734 °F)). | 649-041-00-1 | 292-658-2 | 90669-76-4 | |

Olej opałowy, ciężki, o wysokiej zawartości siarki; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji ropy surowej. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych, aromatycznych i cykloalifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25 i wrzących w temperaturze w przybliżeniu powyżej 400 °C (752 °F)). | 649-042-00-7 | 295-396-7 | 92045-14-2 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina uzyskiwana jako frakcja pozostała po destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C11 i wrzących w temperaturze w przybliżeniu powyżej 200 °C (392 °F)). | 649-043-00-2 | 295-511-0 | 92061-97-7 | |

Destylaty (ropa naftowa), średnie z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego, które były użyte jako nośnik ciepła. Składa się głównie z węglowodorów wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 220 °C do 450 °C (428-842 °F). Może zawierać organiczne związki siarki). | 649-044-00-8 | 295-990-6 | 92201-59-7 | |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa); olej opałowy ciężki (Złożony związek chemiczny węglowodorów, związków siarki i związków organicznych zawierających metale, uzyskiwany jako pozostałość po rafinowaniu produktów procesu krakingu na drodze destylacji frakcjonowanej. Produktem końcowym jest olej gotowy o lepkości powyżej 2 cSt w 100 °C). | 649-045-00-3 | 298-754-0 | 93821-66-0 | |

Pozostałości, krakowane parą wodną, poddane działaniu temperatury; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez obróbkę i destylację surowej ropy krakowanej parą wodną. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu powyżej 180 °C (356 °F)). | 649-046-00-9 | 308-733-0 | 98219-64-8 | |

Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczone, o szerokim zakresie wrzenia, średnie; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez traktowanie wodorem wyjściowej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C9 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu 150 °C do 400 °C (302-752 °F). | 649-047-00-4 | 309-863-0 | 101316-57-8 | |

Pozostałości (ropa naftowa), z frakcjonowania na reformingu katalitycznym; olej opałowy ciężki (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako pozostała frakcja z destylacji produktu procesu reformingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C10 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 160 °C do 400 °C (320-752 °F). Może zawierać 5 % wag. lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4-6 pierścieniach skondensowanych). | 649-048-00-X | 265-069-3 | 64741-67-9 | |

Ropa naftowa; olej surowy (Złożona mieszanina węglowodorów. Składa się głównie z alifatycznych, alicyklicznych i aromatycznych węglowodorów. Może również zawierać małe ilości związków azotu, tlenu i siarki. Ta kategoria obejmuje ropy naftowe lekkie, średnie i ciężkie, jak również oleje wydobyte z piasków bitumicznych. Niniejsza definicja nie obejmuje substancji węglowodorowych wymagających znaczących przemian chemicznych w celu ich odzyskania lub przekształcenia na surowiec dla rafinerii ropy naftowej, takich jak surowe oleje łupkowe, uszlachetnione oleje łupkowe i płynne paliwa z węgla). | 649-049-00-5 | 232-298-5 | 8002-05-9 | |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera na krakingu katalitycznym ropy, bogate w węglowodory C3, wolne od kwasów; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej krakowanych katalitycznie węglowodorów i poddany obróbce w celu usunięcia kwaśnych zanieczyszczeń. Zawiera węglowodory o liczbie atomów węgla w przedziale C2 do C4 z przewagą C3). | 649-062-00-6 | 270-755-0- | 68477-73-6 | K |

Gazy (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się głównie z alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-063-00-1 | 270-756-6 | 68477-74-7 | K |

Gazy (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego, bogate w węglowodory C1-5; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale od C1 do C6, z przewagą C1 do C5). | 649-064-00-7 | 270-757-1 | 68477-75-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu kolumny stabilizacyjnej katalitycznie polimeryzowanej ropy, bogate w węglowodory C2-4; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z frakcjonowania po stabilizacji katalitycznie polimeryzowanej ropy. Składa się z alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C2 do C6, z przewagą C2 do C4). | 649-065-00-2 | 270-758-7 | 68477-76-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego; bogate w węglowodory C1-4; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów procesu reformingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C6, z przewagą C1 do C4). | 649-066-00-8 | 270-760-8 | 68477-79-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), olefinowo-parafinowy wsad na alkilację; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów olefinowych i parafinowych o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C6, używanych jako wsad do alkilacji. Temperatury otoczenia normalnie przekraczają temperaturę krytyczną tych związków chemicznych). | 649-067-00-3 | 270-765-5 | 68477-83-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), bogate w węglowodory C4; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów procesu katalitycznej destylacji frakcjonowanej. Składa się z alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C5, z przewagą C4). | 649-068-00-9 | 270-767-6 | 68477-85-0 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu deetanizera; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację frakcji gazu i ropy z procesu krakingu katalitycznego. Składa się głównie z etanu i etylenu). | 649-069-00-4 | 270-768-1 | 68477-86-1 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu deizobutanizera; gaz z ropy naftowowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji atmosferycznej frakcji butan-buten. Składa się z alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C3 do C4). | 649-070-00-X | 270-769-7 | 68477-87-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), z depropanizera, suche, bogate w propen; gaz z ropy naftowej (Złożone związki chemiczne węglowodorów uzyskiwane z destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego frakcji gazu i benzyny. Składa się głównie z propenu i pewnej ilości etanu i propanu). | 649-071-00-5 | 270-772-3 | 68477-90-7 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów procesu krakingu katalitycznego frakcji gazu i benzyny. Składa się z alifatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C2 do C4). | 649-072-00-0 | 270-773-9 | 68477-91-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu depropanizera; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną mieszanych frakcji węglowodorów. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C4, z przewagą propanu). | 649-073-00-6 | 270-777-0 | 68477-94-1 | K |

Gazy (ropa naftowa), wsad do instalacji Girbatola; gaz ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów używana jako wsad do instalacji Girbatola w celu usunięcia siarkowodoru. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w przedziale C2 do C4). | 649-074-00-1 | 270-778-6 | 68477-95-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), frakcja naftowa poddana izomeryzacji, bogate w węglowodory C4, wolne od siarkowodoru; gaz z ropy naftowej | 649-075-00-7 | 270-782-8 | 68477-99-6 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z oleju sklarowanego na krakingu katalitycznym i z pozostałości próżniowej z krakingu termicznego, wsad na refluks; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez frakcjonowanie oleju sklarowanego na krakingu katalitycznym i pozostałości próżniowej krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C6). | 649-076-00-2 | 270-802-5 | 68478-21-7 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z absorbera do stabilizacji benzyny krakingowej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana ze stabilizacji benzyny krakingowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C6). | 649-077-00-8 | 270-803-0 | 68478-22-8 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z urządzenia do katalitycznego krakingu i reformingu oraz instalacji hydroodsiarczania połączonych z kolumną frakcjonującą; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z frakcjonowania produktów procesów krakingu katalitycznego, reformingu katalitycznego i hydroodsiarczania, poddanych obróbce w celu usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Zawiera głównie węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-078-00-3 | 270-804-6 | 68478-24-0 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), ze stabilizacji frakcji naftowej na reformingu katalitycznym; gaz z ropy naftowej (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany z frakcjonowania stabilizacji frakcji naftowej na reformingu katalitycznym. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C4). | 649-079-00-9 | 270-806-7 | 68478-26-2 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), mieszane strumienie z instalacji nasycania gazu, bogaty w węglowodory C4; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z frakcjonowania po stabilizacji benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej, destylacji gazu wydmuchowego i gazu wydmuchowego ze stabilizacji benzyny ciężkiej na reformingu katalitycznym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C4, głównie butan i izobutan). | 649-080-00-4 | 270-813-5 | 68478-32-0 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z instalacji odzysku gazu nasyconego, bogaty w węglowodory C1-C2; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z frakcjonowania destylatu gazu wydmuchowego, benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej, gazu wydmuchowego ze stabilizacji benzyny ciężkiej na reformingu katalitycznym. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C5, głównie metan i etan). | 649-081-00-X | 270-814-0 | 68478-33-1 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z krakingu termicznego pozostałości próżniowej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z termicznego krakingu pozostałości próżniowych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-082-00-5 | 270-815-6 | 68478-34-2 | K |

Węglowodory, bogate w C3-4, destylat ropy naftowej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzany przez destylację i kondensację ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C3 do C5, z przewagą C3 do C4). | 649-083-00-0 | 270-990-9 | 68512-91-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z deheksanizacji benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez frakcjonowanie benzyny ciężkiej poddanej przeróbce zachowawczej w pełnym zakresie. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C2 do C6). | 649-084-00-6 | 271-000-8 | 68513-15-5 | K |

Gazy (ropa naftowa) z depentanizacji produktów z hydrokrakingu, bogate w węglowodory; gaz z ropy naftowej (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany z destylacji produktów procesu hydrokrakingu. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C4. Może również zawierać małe ilości wodoru i siarkowodoru). | 649-085-00-1 | 271-001-3 | 68513-16-6 | K |

Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji benzyny lekkiej destylacji zachowawczej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez stabilizację lekkiej benzyny destylacji zachowawczej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C2 do C6). | 649-086-00-7 | 271-002-9 | 68513-17-7 | K |

Pozostałości (ropa naftowa), z rozdzielania po alkilowaniu, bogate w węglowodory C4; gaz z ropy naftowej (Złożona pozostałość po destylacji strumieni z różnych działań rafineryjnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C4 do C5, głównie butan, i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -11,7oC do 27,8oC (11-82 °F)). | 649-087-00-2 | 271-010-2 | 68513-66-6 | K |

Węglowodory (ropa naftowa), C1-4, odsiarczone; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie gazów węglowodorowych procesowi odsiarczania w celu konwersji merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -164 ºC do -0,5 ºC (-263-31 °F)). | 649-089-00-3 | 271-038-5 | 68514-36-3 | K |

Węglowodory, C1-3; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C3 i wrzący w przedziale temperatur w przybliżeniu od 164 °C do 42 °C (-263 °F do -44 °F)). | 649-090-00-9 | 271-259-7 | 68527-16-2 | K |

Węglowodory, C1-4, frakcja z debutanizera; gaz z ropy naftowej | 649-091-00-4 | 271-261-8 | 68527-19-5 | K |

Gazy (ropa naftowa), C1-5, mokre; gaz z ropy naftowej (Złożony związek chemiczny węglowodorów wytwarzany przez destylację ropy naftowej i/lub kraking oleju napędowego z kolumny destylacyjnej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-092-00-X | 271-624-0 | 68602-83-5 | K |

Węglowodory, C2-4; gaz z ropy naftowej | 649-093-00-5 | 271-734-9 | 68606-25-7 | K |

Węglowodory, C3; gaz z ropy naftowej | 649-094-00-0 | 271-735-4 | 68606-26-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), wsad na alkilację; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie krakingu katalitycznego oleju napędowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C3 do C4). | 649-095-00-6 | 271-737-5 | 68606-27-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), z dna depropanizera po destylacji frakcjonowanej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej produktów z dna depropanizera. Składa się głównie z butanu, izobutanu i butadienu). | 649-096-00-1 | 271-742-2 | 68606-34-8 | K |

Gazy (ropa naftuowa), mieszanka rafineryjna; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w różnych procesach. Składa się wodoru, siarkowodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-097-00-7 | 272-183-7 | 68783-07-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), z krakingu katalitycznego; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację produktów z procesu krakingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C3 do C5). | 649-098-00-2 | 272-203-4 | 68783-64-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), C2-4, odsiarczone; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie destylatu ropy naftowej procesowi odsiarczania w celu konwersji merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C2 do C4 i wrząca w przedziale temperatur w przybliżeniu od -51 °C do -34 °C (-60 °F do -30 °F)). | 649-099-00-8 | 272-205-5 | 68783-65-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), z destylacji frakcjonowanej ropy naftowej; gaz naftowy (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację frakcjonowaną ropy naftowej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-100-00-1 | 272-871-7 | 68918-99-0 | K |

Gazy (ropa naftowa) po deheksanizacji; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną połączonych strumieni benzyny ciężkiej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-101-00-7 | 272-872-2 | 68919-00-6 | K |

Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji benzyny lekkiej z destylacji zachowawczej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną benzyny lekkiej z destylacji zachowawczej. Składa się z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1do C5). | 649-102-00-2 | 272-878-5 | 68919-05-1 | K |

Gazy (ropa naftowa), po odsiarczeniu benzyny ciężkiej z przeparnika; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytworzona z produktu procesu odsiarczania benzyny ciężkiej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4). | 649-103-00-8 | 272-879-0 | 68919-06-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z katalitycznego reformingu benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej i destylacji frakcjonowanej całego wycieku. Składa się z metanu, etanu i propanu). | 649-104-00-3 | 272-882-7 | 68919-09-5 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu strippera po fluidyzacyjnym krakingu katalitycznym; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzane przez destylację frakcjonowaną wsadu C3-C4 do strippera. Składa się głównie z węglowodorów C3). | 649-105-00-9 | 272-893-7 | 68919-20-0 | K |

Gazy (ropa naftowa), po stabilizacji po destylacji zachowawczej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej cieczy z pierwszej kolumny do destylacji surowego oleju. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4). | 649-106-00-4 | 272-883-2 | 68919-10-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), z debutanizera na krakingu katalitycznym benzyny ciężkiej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej benzyny ciężkiej na krakingu katalitycznym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C3 do C4). | 649-107-00-X | 273-169-3 | 68952-76-1 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), ze stabilizacji destylatu benzyny ciężkiej krakingowej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną benzyny ciężkiej krakingowej oraz destylatu. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C4). | 649-108-00-5 | 273-170-9 | 68952-77-2 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), destylat z krakingu termicznego, z absorbera oleju napędowego i benzyny ciężkiej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z rozdzielenia destylatów krakingu termicznego, benzyny ciężkiej i oleju napędowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C6). | 649-109-00-0 | 273-175-6 | 68952-81-8 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), krakingu termicznego z węzła stabilizacji, z koksowania ropy naftowej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z frakcjonowania po stabilizacji termicznie krakowanych węglowodorów z procesu koksowania ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-110-00-6 | 273-176-1 | 68952-82-9 | K |

Gazy (ropa naftowa) lekkie z krakingu parą wodną, koncentrat butadienu; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację produktów z procesu krakingu termicznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie C4). | 649-111-00-1 | 273-265-5 | 68955-28-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej na reformingu katalitycznym; gaz z ropy naftowej (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany w katalitycznym reformingu benzyny ciężkiej z destylacji zachowawczej i destylacji frakcjonowanej całego wycieku. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C2 do C4). | 649-112-00-7 | 273-270-2 | 68955-34-0 | K |

Węglowodory, C4; gaz z ropy naftowej | 649-113-00-2 | 289-339-5 | 87741-01-3 | K |

Alkany, C1-4, bogate w węglowodory C3; gaz z ropy naftowej | 649-114-00-8 | 292-456-4 | 90622-55-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), z reformingu parowego, bogate w C3; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację produktów z reformingu parowego. Składa się głównie z propenu z pewną ilością propanu i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -70 °C do 0 °C (-94-32 °F)). | 649-115-00-3 | 295-404-9 | 92045-22-2 | K |

Węglowodory, C4, destylat z reformingu parowego; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację produktów procesu reformingu parowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla C4, głównie but-1-en i but-2-en, jak również butanu i izobutenu i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -12 °C do 5 °C (10,4-41 °F)). | 649-116-00-9 | 295-405-4 | 92045-23-3 | K |

Gazy naftowe, skroplone, odsiarczone, frakcja węglowodorów C4; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie mieszaniny skroplonych gazów naftowych procesowi odsiarczania w celu utlenienia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z nasyconych i nienasyconych węglowodorów C4. | 649-117-00-4 | 295-463-0 | 92045-80-2 | K |

Węglowodory, C4, wolne od buta-1,3-dienu i izobutenu; gaz z ropy naftowej | 649-118-00-X | 306-004-1 | 95465-89-7 | K |

Rafinaty (ropa naftowa), ekstrakcja octanem amonu i miedzi (I) frakcji węglowodorów C4 z reformingu parowego, C3-5 i C3-5 nienasycone, wolne od butadienu; gaz z ropy naftowej | 649-199-00-5 | 307-769-4 | 97722-19-5 | K |

Gazy (ropa naftowa), wsad do instalacji aminowej; gaz rafineryjny (Gaz stanowiący wsad do instalacji aminowej do usuwania siarkowodoru. Składa się głównie z wodoru. Mogą być również obecne: tlenek węgla, ditlenek węgla, siarkowodór i węglowodory alifatyczne o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-120-00-0 | 270-746-1 | 68477-65-6 | K |

Gazy (ropa naftowa), z instalacji benzenu, z hydroodsiarczania; gaz rafineryjny (Gazy wydmuchowe wytwarzane przez instalacje benzenu). Składają się głównie z wodoru. Mogą być również obecne: tlenek węgla i węglowodory o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C6, w tym benzen. | 649-121-00-6 | 270-747-7 | 68477-66-7 | K |

Gazy (ropa naftowa), z instalacji benzenu, z recyklingu, bogate w wodór; gaz rafineryjny (Złożony związek węglowodorów uzyskiwany przez zawrócenie gazów z instalacji benzenu. Składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C6). | 649-122-00-1 | 270-748-2 | 68477-67-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), z oleju zmieszanego, bogate w wodór i azot; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację oleju zmieszanego. Składa się głównie z wodoru i azotu z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla, ditlenku węgla i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-123-00-7 | 270-749-8 | 68477-68-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), po stripperze katalitycznie reformowanej benzyny ciężkiej; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana ze stabilizacji katalitycznie reformowanej benzyny ciężkiej. Składa się z wodoru i węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4). | 649-124-00-2 | 270-759-2 | 68477-77-0 | K |

Gazy recylklulacyjne (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzany przez destylację produktów katalitycznego reformingu wsadu C6-C8 zawracanych w celu zachowania wodoru. Składa się głównie z wodoru. Może również zawierać różne, małe ilości tlenku węgla, ditlenku węgla, azotu i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-125-00-8 | 270-761-3 | 68477-80-5 | K |

Gazy (ropa naftowa), C6-8, z reformingu katalitycznego; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów katalitycznego reformingu wsadu C6-C8. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5 i wodoru). | 649-126-00-3 | 270-762-9 | 68477-81-6 | K |

Gazy recyrkulacyjne (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8, bogate w wodór; gaz rafineryjny | 649-127-00-9 | 270-763-4 | 68477-82-7 | K |

Gazy (ropa naftowa), strumień zawracany C2; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję wodoru ze strumienia gazu zawierającego głównie wodór z małymi ilościami azotu, tlenku węgla, metanu, etanu i etylenu. Składa się głównie z węglowodorów takich jak metan, etan i etylen, z niewielkimi ilościami wodoru, azotu i tlenku węgla). | 649-128-00-4 | 270-766-0 | 68477-84-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), suche, kwaśne, z instalacji zatężania gazu; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina suchych gazów z instalacji zatężania gazu. Składa się z wodoru, siarkowodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C3). | 649-129-00-X | 270-774-4 | 68477-92-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), z destylacji z reabsorbera zatężania gazu; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzany przez destylację produktów z połączonych strumieni gazu w reabsorberze zatężania gazu. Składa się głównie z wodoru, tlenku węgla, ditlenku węgla, azotu, siarkowodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C3). | 649-130-00-5 | 270-776-5 | 68477-93-0 | K |

Gazy (ropa naftowa), z absorbera wodoru; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez absorbcję wodoru ze strumienia bogatego w wodór. Zawiera wodór, tlenek węgla, azot i metan z małą ilością węglowodorów C2). | 649-131-00-0 | 270-779-1 | 68477-96-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), bogate w wodór; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina oddzielana jako gaz z gazów węglowodorowych przez schładzanie. Składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla, azotu, metanu i węglowodorów C2). | 649-132-00-6 | 270-780-7 | 68477-97-4 | K |

Gazy recyrkulacyjne (ropa naftowa), z traktowania wodorem zmieszanego oleju, bogate w wodór i azot; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana z zawracanego do ponownego użycia traktowanego wodorem oleju zmieszanego. Składa się głównie z wodoru i azotu z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla, ditlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-133-00-1 | 270-781-2 | 68477-98-5 | K |

Gazy recyrkulacyjne (ropa naftowa), bogate w wodór; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana z gazów recyrkulacyjnych z reaktora. Składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla, ditlenku węgla, azotu, siarkowodoru i nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C5). | 649-134-00-7 | 270-783-3 | 68478-00-2 | K |

Gazy (ropa naftowa), wypełniające reaktor do reformowania; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana z reaktorów do reformowania. Składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-135-00-2 | 270-784-9 | 68478-01-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), z reformingu przez hydrorafinację; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana w procesie reformowania przez hydrorafinację. Składa się głównie z wodoru, metanu i etanu z różnymi, małymi ilościami siarkowodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-136-00-8 | 270-785-4 | 68478-02-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z reformingu przez hydrorafinację; bogate w wodór i metan; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana w procesie reformowania przez hydrorafinację. Zawiera głównie wodór i metan z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla, ditlenku węgla, azotu i nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C2 do C5). | 649-137-00-3 | 270-787-5 | 68478-03-5 | K |

Gazy (ropa naftowa), wypełniające reaktor do reformowania przez hydrorafinację, bogate w wodór; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana w procesie reformowania przez hydrorafinację. Składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami tlenku węgla i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-138-00-9 | 270-788-0 | 68478-04-6 | K |

Gazy (ropa naftowa), z destylacji produktów krakingu termicznego; gaz rafineryjny (Złożony związek chemiczny wytwarzany przez destylację produktów krakingu termicznego. Składa się z wodoru, siarkowodoru, tlenku węgla, ditlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-139-00-4 | 270-789-6 | 68478-05-7 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z absorbera powtórnej destylacji frakcjonowanej na krakingu katalitycznym; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z powtórnej destylacji frakcjonowanej produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C3). | 649-140-00-X | 270-805-1 | 68478-25-1 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z separatora katalitycznie reformowanej benzyny ciężkiej; gaz rafineryjny (Złożony związek chemiczny węglowodorów uzyskiwany z reformingu katalitycznego benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-141-00-5 | 270-807-2 | 68478-27-3 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny ciężkiej na reformingou katalitycznym; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana ze stabilizacji benzyny ciężkiej na reformingu katalitycznym. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-142-00-0 | 270-808-8 | 68478-28-4 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z separatora destylatów krakingowych traktowanych wodorem; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na destylaty krakingowe w obecności katalizatora. Składa się z wodoru i nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C3). | 649-143-00-6 | 270-809-3 | 68478-29-5 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z separatora hydroodsiarczonej benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z hydroodsiarczania benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej. Składa się z wodoru i nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-144-00-1 | 270-810-9 | 68478-30-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze stabilizacji benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej na reformingu katalitycznym; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z katalitycznego reformingu benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej, po którym następuje destylacja frakcjonowana całego wycieku. Składa się z wodoru, metanu, etanu i propanu). | 649-145-00-7 | 270-999-8 | 68513-14-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z wymywania wysokociśnieniowego odcieku z reaktora na reformingu; gaz rafineryjny (Złożony związek chemiczny wytwarzany przez wymywanie wysokociśnieniowe wycieku z reaktora na reformingu. Składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami metanu, etanu i propanu). | 649-146-00-2 | 271-003-4 | 68513-18-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), z wymywania niskociśnieniowego odcieku z reaktora na reformingu; gaz rafineryjny (Złożony związek chemiczny wytwarzany przez niskociśnieniowe wymywanie niskociśnieniowe wycieku z reaktora na reformingu. Składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami metanu, etanu i propanu). | 649-147-00-8 | 271-005-5 | 68513-19-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), z destylacji gazu rafineryjnego zaolejowego; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina oddzielany przez destylację strumienia gazu zawierającego wodór, tlenek węgla, ditlenek węgla i węglowodory o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C6 lub uzyskiwana przez kraking etanu i propanu. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C2, wodór, azot i tlenek węgla). | 649-148-00-3 | 271-258-1 | 68527-15-1 | K |

Gazy (ropa naftowa), z depentanizera instalacji hydrorafinacji benzenu; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina wytwarzana przez działanie wodorem na wsad z instalacji benzenu w obecności katalizatora, po którym następuje depentanizacja. Składa się głównie z wodoru, etanu i propanu z różnymi, małymi ilościami azotu, tlenku węgla, ditlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C6. Może zawierać śladowe ilości benzenu). | 649-149-00-9 | 271-623-5 | 68602-82-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z absorbera wtórnego, ze szczytu kolumny frakcjonującej fluidyzacyjnego krakingu katalitycznego; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina wytwarzana przez destylację frakcjonowaną produktów fluidyzacyjnego krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru, azotu i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C3). | 649-150-00-4 | 271-625-6 | 68602-84-6 | K |

Produkty ropy naftowej, gazy rafineryjne; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina, który składa się głównie z wodoru z różnymi, małymi ilościami metanu, etanu i propanu). | 649-151-0-X | 271-750-6 | 68607-11-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z separatora niskociśnieniowego na hydrokrakingu; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez cieczowo-parowe rozdzielanie odcieku z reaktora procesu hydrokrakingu. Składa się głównie z wodoru i węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C3). | 649-152-00-5 | 272-182-1 | 68783-06-2 | K |

Gazy rafineryjne (ropa naftowa); gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana z rafinacji ropy naftowej w różnych operacjach technologicznych. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C3). | 649-153-00-0 | 272-338-9 | 68814-67-5 | K |

Gazy (ropa naftowa), z separatora produktów na platformingu; gaz rafineryjny (Złożony związek chemiczny uzyskiwany z chemicznego reformingu naftenów do węglowodorów aromatycznych. Składa się z wodoru i nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C2 do C4). | 649-154-00-6 | 272-343-6 | 68814-90-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z depentanizera na węźle stabilizacji z nafty kwaśnej po hydrorafinacji; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana ze stabilizacji w depentanizerze nafty po hydrorafinacji. Składa się głównie z wodoru, metanu, etanu i propanu z różnymi, małymi ilościami azotu, siarkowodoru, tlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C4 do C5). | 649-155-00-1 | 272-775-5 | 68911-58-0 | K |

Gazy (ropa naftowa), z wymywania nafty kwaśnej po hydrorafinacji; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana z kotła do odparowania rzutowego instalacji do działania wodorem na naftę kwaśną w obecności katalizatora. Składa się głownie z wodoru i metanu z różnymi, małymi ilościami azotu, tlenku węgla i węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C2 do C5). | 649-156-00-7 | 272-776-0 | 68911-59-1 | K |

Gazy (ropa naftowa), destylat z odsiarczania jednorodnych cieczy kwaśnych z przeparnika; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina odpędzony z ciekłego produktu procesu odsiarczania jednorodnych cieczy kwaśnych. Składa się z siarkowodoru, metanu, etanu i propanu). | 649-157-00-2 | 272-873-8 | 68919-01-7 | K |

Gazy (ropa naftowa), z destylacji frakcjonowanej po fluidyzacyjnym krakingu katalitycznym; gaz rafineryjny (Złożony związek chemiczny wytwarzany przez destylację frakcjonowaną produktu górnego procesu fluidyzacyjnego krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru, siarkowodoru, azotu i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-158-00-8 | 272-874-3 | 68919-02-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), z absorbera wtórnego, z przemywania po fluidyzacyjnym krakingu katalitycznym (Złożona mieszanina wytwarzana przez przemywanie gazu szczytowego z fluidyzacyjnego krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru, azotu, metanu, etanu i propanu). | 649-159-00-3 | 272-875-9 | 68919-03-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), po usunięciu ciężkich destylatów z odsiarczania w hydrorafinacji; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina odpędzana z ciekłego produktu procesu odsiarczania ciężkich destylatów w hydrorafinacji. Składa się z wodoru, siarkowodoru i nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-160-00-9 | 272-876-4 | 68919-04-0 | K |

Gazy (ropa naftowa), lekkie z układu stabilizacji na platformingu, frakcja końcowa; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną frakcji końcowej reaktorów z platyną na platformingu. Składa się z wodoru, metanu, etanu i propanu). | 649-161-00-4 | 272-880-6 | 68919-07-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), z kolumny wstępnej destylacji rzutowej ropy naftowej; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina wytwarzana w pierwszej kolumnie wykorzystywanej w destylacji ropy naftowej. Składa się z azotu i nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-162-00-X | 272-881-1 | 68919-08-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze strippingu smoły; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną zredukowanej ropy naftowej. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4). | 649-163-00-5 | 272-884-8 | 68919-11-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), z rozdzielania na instalacji unifikacji; gaz rafineryjny (Mieszanina wodoru i metanu uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną produktów instalacji unifikacji). | 649-164-00-0 | 272-885-3 | 68919-12-0 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z separatora, z katalitycznie hydroodsiarczonej benzyny ciężkiej; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z hydroodsiarczania benzyny ciężkiej. Składa się z wodoru, metanu, etanu i propanu). | 649-165-00-6 | 273-173-5 | 68952-79-4 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z hydroodsiarczania benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana z hydroodsiarczania benzyny ciężkiej destylacji zachowawczej. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C5). | 649-166-00-1 | 273-174-0 | 68952-80-7 | K |

Gazy (ropa naftowa), z absorbera gąbczastego, z rozdzielania fluidyzowanych produktów na krakingu katalitycznym i z odsiarczania oleju napędowego; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez destylację frakcjonowaną fluidyzacyjnych produktów na krakingu katalitycznym i odsiarczania oleju napędowego. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4). | 649-167-00-7 | 273-269-7 | 68955-33-9 | K |

Gazy (ropa naftowa), z destylacji ropy naftowej i krakingu katalitycznego; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina wytwarzana przez destylację ropy naftowej i w procesach krakingu katalitycznego. Składa się z wodoru, siarkowodoru, azotu, tlenku węgla oraz alkanów i alkenów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C6). | 649-168-00-2 | 273-563-5 | 68989-88-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), po płuczce wieżowej oleju napędowego dietanoloaminą; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina wytwarzana przez odsiarczanie olejów napędowych dietanoloaminą. Składa się głównie z siarkowodoru, wodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-169-00-8 | 295-397-2 | 92045-15-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), z wycieku po hydroodsiarczaniu oleju napędowego; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez oddzielenie fazy ciekłej z wycieku po reakcji uwodorniania. Składa się głównie z wodoru, siarkowodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C3). | 649-170-00-3 | 295-398-8 | 92045-16-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z hydroodsiarczaniu oleju napędowego, z przedmuchu; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina gazów uzyskiwana z instalacji reformingu i upuszczonych z reaktora uwodorniania. Składa się głównie z wodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4). | 649-171-00-9 | 295-399-3 | 92045-17-5 | K |

Gazy (ropa naftowa), z przemywania odcieku z reakcji uwodornirnia; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina gazów uzyskiwana z odparowania rzutowego wycieków po reakcji uwodorniania. Składa się głównie z wodoru i węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C6). | 649-172-00-4 | 295-400-7 | 92045-18-6 | K |

Gazy (ropa naftowa), pozostałość po wysokociśnieniowym krakingu parowym benzyny ciężkiej; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez zmieszanie niekondensujących składników produktu krakingu parowego benzyny ciężkiej i gazów resztkowych uzyskiwanych przy wytwarzaniu dalszych produktów. Składa się głównie z wodoru oraz alkanów i alkenów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5, z którymi może być zmieszany także gaz z ropy naftowej). | 649-173-00-X | 295-401-2 | 92045-19-7 | K |

Gazy (ropa naftowa), pozostałość po visbreakingu; gaz rafineryjny (Złożona mieszanina uzyskiwana przez redukcję lepkości pozostałości w piecu. Składa się głównie z siarkowodoru oraz alkanów i alkenów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-174-00-5 | 295-402-8 | 92045-20-0 | K |

Szlam olejowy (ropa naftowa), oczyszczony kwasem; szlam olejowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie kwasem siarkowym na szlam olejowy. Składa się głównie z węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych z liczbą atomów węgla w przedziale C20 do C50). | 649-175-00-0 | 300-225-7 | 93924-31-3 | L |

Szlam olejowy (ropa naftowa), oczyszczony gliną; szlam olejowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie naturalną lub modyfikowaną gliną na szlam olejowy, kontaktowo albo w procesie perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych z liczbą atomów węgla w przedziale C20 do C50). | 649-176-00-6 | 300-226-2 | 93924-32-4 | L |

Gazy (ropa naftowa), C3-4; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację produktów krakingu ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C3 do C4, z przewagą propanu i propenu, i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -51 °C do -1 °C (-60-30 °F)). | 649-177-00-1 | 268-629-5 | 68131-75-9 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z absorbera destylacji frakcjonowanej destylatu i benzyny ciężkiej katalitycznie krakowanych; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów krakingu katalitycznego destylatów i benzyny ciężkiej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C1 do C4). | 649-178-00-7 | 269-617-2 | 68307-98-2 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacyjnego, z destylacji frakcjonowanej benzyny ciężkiej katalitycznie polimeryzowanej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji frakcjonowanej produktów stabilizacji polimeryzowanej benzyny ciężkiej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C1 do C4). | 649-179-00-2 | 269-618-8 | 68307-99-3 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z węzła stabilizacyjnego, z destylacji frakcjonowanej katalitycznie reformowanej benzyny ciężkiej, wolny od siarkowodoru; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej produktów stabilizacji katalitycznie reformowanej benzyny ciężkiej, z której usunięto siarkowodór przez działanie aminą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C4). | 649-180-00-8 | 269-619-3 | 68308-00-9 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), ze strippera instalacji hydrorafinacji destylatu krakingowego; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na destylaty z krakingu termicznego w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C6). | 649-181-00-3 | 269-620-9 | 68308-01-0 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z instalacji do hydroodsiarczania produktów pierwszej dystylacji, wolny od siarkowodoru; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z katalitycznego hydroodsiarczania destylatów destylacji zachowawczej, z których usunięto siarkowodór przez działanie aminą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C4). | 649-182-00-9 | 269-630-3 | 68308-10-1 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z absorbera oleju napędowego na krakingu katalitycznym; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji produktów krakingu katalitycznego oleju napędowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-183-00-4 | 269-623-5 | 68308-03-2 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z instalacji odzysku gazu; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji produktów mieszanych strumieni węglowodorowych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C1 do C5). | 649-184-00-X | 269-624-0 | 68308-04-3 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z deetanizera na instalacji odzysku gazu; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów mieszanych strumieni węglowodorów. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C4). | 649-185-00-5 | 269-625-6 | 68308-05-4 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z kolumny frakcjonującej, z hydroodsiarczonego destylatu i hydroodsiarczonej benzyny ciężkiej, wolny od kwasu; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej hydroodsiarczonej benzyny ciężkiej i destylatu strumieni węglowodorowych, poddana obróbce w celu usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C5). | 649-186-00-0 | 269-626-1 | 68308-06-5 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), ze strippingu hydroodsiarczonego próżniowego oleju napędowego, wolny od siarkowodoru; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z odpędzania produktów stabilizacji katalitycznie hydroodsiarczonego próżniowego oleju napędowego, z którego usunięto siarkowodór przez działanie aminą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C6). | 649-187-00-6 | 269-627-7 | 68308-07-6 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z stabilizacji lekkiej benzyny destylacji zachowawczej, wolny od siarkowodoru; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej produktów stabilizacji lekkiej benzyny destylacji zachowawczej, z której usunięto siarkowodór przez działanie aminą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C5). | 649-188-00-1 | 269-629-8 | 68308-09-8 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z przygotowania wsadu na alkilację mieszaniny propanu z propylenem z deetanizera; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów reakcji propanu z propylenem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C4). | 649-189-00-7 | 269-631-9 | 68308-11-2 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z instalacji hydroodsiarczania próżniowego oleju napędowego, wolny od siarkowodoru; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z katalitycznego hydroodsiarczania próżniowej frakcji oleju napędowego, z której usunięto siarkowodór przez działanie aminą. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C6). | 649-190-00-2 | 269-632-4 | 68308-12-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), ze szczytu kolumny krakingu katalitycznego; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie destylacji produktów krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C3 do C5 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -48 °C do 32 °C (-54-90 °F)). | 649-191-00-8 | 270-071-2 | 68409-99-4 | K |

Alkany, C1-2; gaz z ropy naftowej | 649-193-00-9 | 270-651-5 | 68475-57-0 | K |

Alkany, C2-3; gaz z ropy naftowej | 649-194-00-4 | 270-652-0 | 68475-58-1 | K |

Alkany, C3-4; gaz z ropy naftowej | 649-195-00-X | 270-653-6 | 68475-59-2 | K |

Alkany, C4-5; gaz z ropy naftowej | 649-196-00-5 | 270-654-1 | 68475-60-5 | K |

Gazy opałowe; gaz z ropy naftowej (Mieszanina lekkich gazów. Składa się głównie z wodoru i/lub węglowodorów o niskiej masie cząsteczkowej). | 649-197-00-0 | 270-667-2 | 68476-26-6 | K |

Gazy opałowe, destylaty ropy naftowej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina lekkich gazów wytwarzana w procesie destylacji ropy naftowej oraz katalitycznego reformingu benzyny ciężkiej. Składa się z wodoru i węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C4 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -217 °C do -12 °C (-423-10 °F)). | 649-198-00-6 | 270-670-9 | 68476-29-9 | K |

Węglowodory, C3-4; gaz z ropy naftowej | 649-199-00-1 | 270-681-9 | 68476-40-4 | K |

Węglowodory, C4-5; gaz z ropy naftowej | 649-200-00-5 | 270-682-4 | 68476-42-6 | K |

Węglowodory, C2-4, bogate w C3; gaz z ropy naftowej | 649-201-00-0 | 270-689-2 | 68476-49-3 | K |

Gazy z ropy naftowej, skroplone; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w procesie destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C3 do C7 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -40 °C do 80 °C (-40-176 °F)). | 649-202-00-6 | 270-704-2 | 68476-85-7 | K |

Gazy z ropy naftowej, skroplone, odsiarczone; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku poddania mieszaniny skroplonych gazów naftowych procesowi słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwasowych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C3 do C7 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -40 °C do 80 °C (-40-176 °F)). | 649-203-00-1 | 270-705-8 | 68476-86-8 | K |

Gazy (ropa naftowa), węglowodory C3-4, bogate w izobutan; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji węglowodorów nasyconych i nienasyconych zazwyczaj o liczbie atomów węgla w przedziale od C3 do C6, z przewagą butanu i izobutanu. Zawiera węglowodory nasycone i nienasycone o liczbie atomów węgla w przedziale od C3 do C4, głównie izobutan). | 649-204-00-7 | 270-724-1 | 68477-33-8 | K |

Destylaty (ropa naftowa), C3-6, bogate w piperylen; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji nasyconych i nienasyconych węglowodorów alifatycznych, zazwyczaj o liczbie atomów węgla w przedziale od C3 do C6. Składa się z węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie atomów węgla w przedziale od C3 do C6, głównie piperylenów). | 649-205-00-2 | 270-726-2 | 68477-35-0 | K |

Gazy (ropa naftowa), z rozdzielenia butanu; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji strumienia butanowego. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C3 do C4). | 649-206-00-8 | 270-750-3 | 68477-69-0 | K |

Gazy (ropa naftowa), węglowodory C2-3; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji produktów procesu katalitycznego frakcjonowania. Składa się głównie z etanu, etylenu, propanu i propenu). | 649-207-00-3 | 270-751-9 | 68477-70-3 | K |

Gazy (ropa naftowa), z dołu kolumny depropanizera na krakingu katalitycznym oleju napędowego, bogaty w C4, wolne od kwasów; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej strumienia węglowodorowego na krakingu katalitycznym oleju napędowego, poddana obróbce w celu usunięcia siarkowodoru i innych składników kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale od C3 do C5, głównie C4). | 649-208-00-9 | 270-752-4 | 68477-71-4 | K |

Gazy (ropa naftowa), z dołu kolumny debutanizera na krakingu katalitycznym benzyny ciężkiej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku stabilizacji katalitycznie krakowanej benzyny ciężkiej. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C3 do C5). | 649-209-00-4 | 270-754-5 | 68477-72-5 | K |

Gaz wydmuchowy (ropa naftowa), z destylacji frakcjonowanej produktów stabilizacji izomeryzowanej benzyny ciężkiej; gaz z ropy naftowej (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej produktów stabilizacji izomeryzowanej benzyny ciężkiej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C1 do C4). | 649-210-00-X | 269-628-2 | 68308-08-7 | K |

Szlam olejowy (ropa naftowa), oczyszczony węglem aktywnym; szlam olejowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania węglem aktywnym na szlam olejowy w celu usunięcia śladowych składników i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12). | 649-211-00-5 | 308-126-0 | 97862-76-5 | L |

Destylaty (ropa naftowa), odsiarczone średnie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku poddania destylatu ropy naftowej procesowi słodzenia, w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C9 do C20 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 150 °C do 345 °C (302-653 °F)). | 649-212-00-0 | 265-088-7 | 64741-86-2 | N |

Oleje napędowe (ropa naftowa), rafinowane rozpuszczalnikiem; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 400 °C (401-752 °F)). | 649-213-00-6 | 265-092-9 | 64741-90-8 | N |

Destylaty (ropa naftowa), rafinowane rozpuszczalnikiem, średnie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C9 do C20 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 150 °C do 345 °C (302-653 °F)). | 649-214-00-1 | 265-093-4 | 64741-91-9 | N |

Oleje napędowe (ropa naftowa), rafinowane kwasem; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu traktowania kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C13 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 230 °C do 400 °C (446-752 °F)). | 649-215-00-7 | 265-112-6 | 64742-12-7 | N |

Destylaty (ropa naftowa), rafinowane kwasem, średnie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu traktowania kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C20 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 345 °C (401-653 °F)). | 649-216-00-2 | 265-113-1 | 64742-13-8 | N |

Destylaty (ropa naftowa), rafinowane kwasem, lekkie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu traktowania kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C9 do C16 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 150 °C do 290 °C (302-554 °F)). | 649-217-00-8 | 265-114-7 | 64742-14-9 | N |

Oleje napędowe (ropa naftowa), neutralizowane chemicznie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku procesu usuwania składników kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C13 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 230 °C do 400 °C (446-752 °F)). | 649-218-00-3 | 265-129-9 | 64742-29-6 | N |

Destylaty (ropa naftowa), neutralizowane chemicznie, średnie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku procesu usuwania składników kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C20 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 345 °C (401-653 °F)). | 649-219-00-9 | 265-130-4 | 64742-30-9 | N |

Destylaty (ropa naftowa), oczyszczone gliną, średnie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania naturalną lub modyfikowaną gliną na frakcję ropy naftowej, zazwyczaj w procesie perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C9 do C20 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 150 °C do 345 °C (302-653 °F)). | 649-220-00-4 | 265-139-3 | 64742-38-7 | N |

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane średnie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 400 °C (401-752 °F)). | 649-221-00-X | 265-148-2 | 64742-46-7 | N |

Oleje napędowe (ropa naftowa), hydroodsiarczane; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na wyjściową ropę naftową w celu przekształcenia siarki organicznej w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C13 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 230 °C do 400 °C (446-752 °F)). | 649-222-00-5 | 265-182-8 | 64742-79-6 | N |

Destylaty (ropa naftowa), średnie hydroodsiarczone; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z wyjściowej ropy naftowej w wyniku działania wodorem w celu przekształcenia siarki organicznej w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C25 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 400 °C (401-752 °F)). | 649-223-00-0 | 265-183-3 | 64742-80-9 | N |

Destylaty wysoko wrzących (ropa naftowa), z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji pozostałości na reformingu katalitycznym, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 343 °C do 399 °C (650-750 °F)). | 649-228-00-8 | 270-719-4 | 68477-29-2 | N |

Destylaty średnio wrzących (ropa naftowa) z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji pozostałości z kolumny frakcjonującej produkty reformingu katalitycznego, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 288 °C do 371 °C (550-700 °F)). | 649-229-00-3 | 270-721-5 | 68477-30-5 | N |

Destylaty nisko wrzących (ropa naftowa), z rozdzielania pozostałości na reformingu katalitycznym; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji pozostałości z kolumny frakcjonującej produkty reformingu katalitycznego, wrzących w przybliżeniu poniżej 288 °C (550 °F)). | 649-230-00-9 | 270-722-0 | 68477-31-6 | N |

Destylaty (ropa naftowa), wysokorafinowane, średnie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie frakcji ropy naftowej kilku z następujących operacji: sączenie, odwirowywanie, destylacja atmosferyczna, destylacja próżniowa, zakwaszanie, zobojętnianie i traktowanie gliną. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C10 do C20). | 649-231-00-4 | 292-615-8 | 90640-93-0 | N |

Destylaty (ropa naftowa) z reformingu katalitycznego, o dużym stężeniu związków aromatycznych; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji reformowanej katalitycznie frakcji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C10 do C16 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 200 °C do 300 °C (392-572 °F)). | 649-232-00-X | 295-294-2 | 91995-34-5 | N |

Oleje napędowe, parafinowe; olej napędowy - niespecyfikowany (Destylat uzyskiwany w wyniku powtórnej destylacji złożonej mieszaniny węglowodorów otrzymanej z destylacji odcieków z wyczerpującej hydrorafinacji katalitycznej alkanów, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 190 °C do 330 °C (374-594 °F)). | 649-233-00-5 | 300-227-8 | 93924-33-5 | N |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), rafinowana rozpuszczalnikiem, hydroodsiarczona, ciężka; olej napędowy - niespecyfikowany | 649-234-00-0 | 307-035-3 | 97488-96-5 | N |

Węglowodory, C16-20, destylat średni traktowany wodorem, destylaty lekkie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako przedgon w destylacji próżniowej odcieków z działania wodorem na destylat średni. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C16 do C20 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 290 °C do 350 °C (554-662 °F). Daje olej gotowy o lepkości 2 cSt w 100 °C (212 °F)). | 649-235-00-6 | 307-659-6 | 97675-85-9 | N |

Węglowodory, C12-20, parafinowe hydrorafinowane, destylaty lekkie; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako przedgon w destylacji próżniowej odcieków z działania wodorem na alkany ciężkie w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C12 do C20 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 230 °C do 350 °C (446-662 °F). Daje olej gotowy o lepkości 2 cSt w 100 °C (212 °F)). | 649-236-00-1 | 307-660-1 | 97675-86-0 | N |

Węglowodory, C11-17, ekstrahowane rozpuszczalnikiem, lekkie naftenowe; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku ekstrakcji węglowodorów aromatycznych z lekkiego destylatu naftenowego o lepkości 2,2 cSt w 40 °C (104 °F). Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C17 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 200 °C do 300 °C (392-572 °F)). | 649-237-00-7 | 307-757-9 | 97722-08-2 | N |

Oleje napędowe, hydrorafinowane; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w powtórnej destylacji odcieków z działania wodorem na alkany w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C17 do C27 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 330 °C do 340 °C (626-644 °F)). | 649-238-00-2 | 308-128-1 | 97862-78-7 | N |

Destylaty (ropa naftowa), czyszczone węglem aktywnym lekkie parafinowe; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania węglem aktywnym na frakcję olejową ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C12 do C28). | 649-239-00-8 | 309-667-5 | 100683-97-4 | N |

Destylaty (ropa naftowa), średnie parafinowe, czyszczone węglem aktywnym; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania węglem aktywnym na ropę naftową w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C16 do C36). | 649-240-00-3 | 309-668-0 | 100683-98-5 | N |

Destylaty (ropa naftowa), średnie parafinowe, oczyszczone gliną; olej napędowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania ziemią bielącą na ropę naftową w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C16 do C36). | 649-241-00-9 | 309-669-6 | 100683-99-6 | N |

Alkany, C12-26 rozgałęzione i liniowe; | 649-242-00-4 | 292-454-3 | 90622-53-0 | N |

Smary stałe lub półpłynne; smar (Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C12 do C50. Może zawierać sole organiczne metali alkalicznych i ziem alkalicznych oraz/lub związki glinu). | 649-243-00-X | 278-011-7 | 74869-21-9 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa); gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z frakcji ropy naftowej w wyniku krystalizacji z rozpuszczalnika (odparafinowane rozpuszczalnikiem) albo jako frakcja z destylacji bardzo woskowatego surowca. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C20). | 649-244-00-5 | 265-165-5 | 64742-61-6 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), rafinowany kwasem; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu działania kwasem siarkowym na frakcję gaczu parafinowego z ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C20). | 649-245-00-0 | 292-659-8 | 90669-77-5 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), czyszczony gliną; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania naturalną lub modyfikowaną gliną na frakcję gaczu parafinowego z ropy naftowej w procesie kontaktowym lub perkolacyjnym. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C20). | 649-246-00-6 | 292-660-3 | 90669-78-6 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), traktowany wodorem; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na gacz parafinowy w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C20). | 649-247-00-1 | 295-523-6 | 92062-09-4 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z frakcji ropy naftowej w wyniku odparafinowania rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C12). | 649-248-00-7 | 295-524-1 | 92062-10-7 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, traktowany wodorem; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C12). | 649-249-00-2 | 295-525-7 | 92062-11-8 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia, oczyszczony węglem aktywnym; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania węglem aktywnym na gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia w celu usunięcia śladowych ilości składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C12). | 649-250-00-8 | 308-155-9 | 97863-04-2 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej temperaturze topnienia oczyszczony gliną; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania bentonitem na gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C12). | 649-251-00-3 | 308-156-4 | 97863-05-3 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), o niskiej, traktowany kwasem krzemowym; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania kwasem krzemowym na gacz parafinowy o niskiej temperaturze topnienia z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o łańcuchach prostych i rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie większą od C12). | 649-252-00-9 | 308-158-5 | 97863-06-4 | N |

Gacz parafinowy (ropa naftowa), czyszczony węglem aktywnym; gacz parafinowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania węglem aktywnym na gacz parafinowy z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń). | 649-253-00-4 | 309-723-9 | 100684-49-9 | N |

Petrolatum; petrolatum (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako półstały produkt z odparafinowania parafinowego pozostałości olejowych. Składa się głównie z krystalicznych i ciekłych węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25). | 649-254-00-X | 232-373-2 | 8009-03-8 | N |

Petrolatum (ropa naftowa), utlenione; petrolatum (Złożona mieszanina związków organicznych, głównie kwasów karboksylowych o dużej masie cząsteczkowej, uzyskiwana w wyniku utleniania petrolatum powietrzem). | 649-255-00-5 | 265-206-7 | 64743-01-7 | N |

Petrolatum (ropa naftowa), oczyszczone tlenkiem glinu; petrolatum (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania Al2O3 na petrolatum w celu usunięcia składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z krystalicznych i ciekłych węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25). | 649-256-00-0 | 285-098-5 | 85029-74-9 | N |

Petrolatum (ropa naftowa), hydrorafinowane; petrolatum (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako półstały produkt działania wodorem na odparafinowany parafinowy pozostałości olejowe w obecności katalizatora. Składa się głównie z mikrokrystalicznych i ciekłych węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20). | 649-257-00-6 | 295-459-9 | 92045-77-7 | N |

Petrolatum (ropa naftowa), oczyszczone węglem aktywnym; petrolatum (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania węglem aktywnym na petrolatum z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20). | 649-258-00-1 | 308-149-6 | 97862-97-0 | N |

Petrolatum (ropa naftowa), traktowane kwasem krzemowym; petrolatum (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania kwasem krzemowym na petrolatum z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C20). | 649-259-00-7 | 308-150-1 | 97862-98-1 | N |

Petrolatum (ropa naftowa), oczyszczone gliną; petrolatum (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania ziemią bielącą na petrolatum z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25). | 649-260-00-2 | 309-706-6 | 100684-33-1 | N |

Benzyna, z gazu ziemnego; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wydzielona z gazu ziemnego w wyniku takich procesów, jak wymrażanie lub absorpcja. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C8 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 120 °C (-4-248 °F)). | 649-261-00-8 | 232-349-1 | 8006-61-9 | P |

Benzyna ciężka; nisko wrząca benzyna ciężka (Rafinowane, częściowo rafinowane lub nierafinowane produkty ropy naftowej uzyskane z destylacji gazu ziemnego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C6 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 100 °C do 200 °C (212-392 °F)). | 649-262-00-3 | 232-443-2 | 8030-30-6 | P |

Ligroina; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z destylacji frakcjonowanej ropy naftowej, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 20 °C do 135 °C (58-275 °F)). | 649-263-00-9 | 232-453-7 | 8032-32-4 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), destylat ciężki destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C12 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 65 °C do 230 °C (149-446 °F)). | 649-264-00-4 | 265-041-0 | 64741-41-9 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), pełny zakres destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku destylacji ropy naftowej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C11 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 220 °C (-4-428 °F)). | 649-265-00-X | 265-042-6 | 64741-42-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), destylat lekki destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku destylacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C10 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 180 °C (-4 °F do 356 °F)). | 649-266-00-5 | 265-046-8 | 64741-46-4 | P |

Solwent nafta (ropa naftowa), lekka alifatyczna; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku destylacji ropy naftowej lub benzyny z gazu ziemnego. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C10 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 160 °C (95-320 °F)). | 649-267-00-0 | 265-192-2 | 64742-89-8 | P |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie destylaty destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w wyniku destylacji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C2 do C7 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -88 °C do 99 °C (-127-210 °F)). | 649-268-00-6 | 270-077-5 | 68410-05-9 | P |

Benzyna, z odzysku oparów; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wydzielana z gazów w instalacji odzysku oparów przez schłodzenie. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C11 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 196 °C (-4-384 °F)). | 649-269-00-1 | 271-025-4 | 68514-15-8 | P |

Benzyna z destylacji zachowawczej, z instalacji do odpędzania lekkich składników; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana w instalacji do odpędzania lekkich składników w wyniku destylacji ropy naftowej, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 36,1 °C do 193,3 °C (97-380 °F)). | 649-270-00-7 | 271-727-0 | 68606-11-1 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), nieodsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji strumieni benzyny ciężkiej z różnorodnych procesów rafineryjnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C5 do C12 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 0 °C do 230 °C (25-446 °F)). | 649-271-00-2 | 272-186-3 | 68783-12-0 | P |

Destylaty (ropa naftowa), ze stabilizacji lekkiej benzyny z destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C3 do C6). | 649-272-00-8 | 272-931-2 | 68921-08-4 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), destylat ciężki z destylacji zachowawczej, zawierający węglowodory aromatyczne; nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku procesu destylacji surowej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C12 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 130 °C do 210 °C (266-410 °F)). | 649-273-00-3 | 309-945-6 | 101631-20-3 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), alkilat pełnozakresowy; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów reakcji izobutanu z alkenami o liczbie atomów węgla zazwyczaj od C3 do C5. Składa się głównie z rozgałęzionych węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 90 °C do 220 °C (194-428 °F)). | 649-274-00-9 | 265-066-7 | 64741-64-6 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), alkilat ciężki; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów reakcji izobutanu z alkenami o liczbie atomów węgla zazwyczaj od C3 do C5. Składa się głównie z rozgałęzionych węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C9 do C12 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 150 °C do 220 °C (302-428 °F)). | 649-275-00-4 | 265-067-2 | 64741-65-7 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), alkilat lekki; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów reakcji izobutanu z alkenami o liczbie atomów węgla zazwyczaj od C3 do C5. Składa się głównie z rozgałęzionych węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C10 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 90 °C do 160 °C (194-320 °F)). | 649-276-00-X | 265-068-8 | 64741-66-8 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), po izomeryzacji; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku katalitycznej izomeryzacji alkanów C4 do C6 o łańcuchach prostych. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych takich jak izobutan, izopentan, 2,2-dimetylobutan, 2-metylopentan i 3-metylopentan). | 649-277-00-5 | 265-073-5 | 64741-70-4 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), lekka, rafinowana rozpuszczalnikiem; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C5 do C11 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 190 °C (95-374 °F)). | 649-278-00-0 | 265-086-6 | 64741-84-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), ciężka, rafinowana rozpuszczalnikiem; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 90 °C do 230 °C (194-446 °F)). | 649-279-00-6 | 265-095-5 | 64741-92-0 | P |

Rafinaty (ropa naftowa), z przeciwprądowej ekstrakcji produktów reformingu katalitycznego wodnym roztworem glikolu etylenowego; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu ekstrakcji UDEX strumienia po reformingu katalitycznym. Składa się z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C6 do C9). | 649-280-00-1 | 270-088-5 | 68410-71-9 | P |

Rafinaty (ropa naftowa), z węzła do Lurgi'ego produktów reformingu; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z separatora Lurgi'ego. Składa się głównie z węglowodorów niearomatycznych z różnymi małymi ilościami węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C8). | 649-281-00-7 | 270-349-3 | 68425-35-4 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), alkilat pełnozakresowy, zawierający butan; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów reakcji izobutanu z alkenami o liczbie atomów węgla zazwyczaj od C3 do C5. Składa się głównie z rozgałęzionych węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12 z pewną ilością butanów, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 200 °C (95-428 °F)). | 649-282-00-2 | 271-267-0 | 68527-27-5 | P |

Destylaty (ropa naftowa), z benzyny ciężkiej po krakingu parowym, rafinowane rozpuszczalnikiem, lekkie, hydrorafinowane; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinaty z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem traktowanego wodorem lekkiego destylatu z krakowanej parą wodną benzyny ciężkiej). | 649-283-00-8 | 295-315-5 | 91995-53-8 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), C4-12, z alkilacji butanów, bogata w izooktan; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku alkilowania butanów. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C12, jest bogata w izooktan i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 210 °C (95-410 °F)). | 649-284-00-3 | 295-430-0 | 92045-49-3 | P |

Węglowodory, hydrorafinowane destylaty lekkiej benzyny ciężkiej, rafinowane rozpuszczalnikiem; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji traktowanej wodorem benzyny ciężkiej, po której następuje ekstrakcja rozpuszczalnikiem i destylacja. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 94 °C do 99 °C (201-210 °F)). | 649-285-00-9 | 295-436-3 | 92045-55-1 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), po izomeryzacji, frakcja C6; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji katalitycznie izomeryzowanej benzyny. Składa się głównie z izomerów heksanu, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 60 °C do 66 °C (140-151 °F)). | 649-286-00-4 | 295-440-5 | 92045-58-4 | P |

Węglowodory, C6-7, z krakingu benzyny ciężkiej, rafinowane rozpuszczalnikiem; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku sorpcji benzenu z całkowicie katalitycznie uwodornionej, bogatej w benzen frakcji węglowodorowej, uzyskanej z destylacji wstępnie uwodornionej krakowanej benzyny ciężkiej. Składa się głównie z alkanów i węglowodorów naftenowych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C7 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 70 °C do 100 °C (158-212 °F)). | 649-287-00-X | 295-446-8 | 92045-64-2 | P |

Węglowodory, bogate w C6, destylaty lekkiej benzyny ciężkiej traktowanej wodorem, rafinowane rozpuszczalnikiem; modyfikowana nisko wrząca benzyna ciężka (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji traktowanej wodorem benzyny ciężkiej, po której następuje ekstrakcja rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 65 °C do 70 °C (149-158 °F)). | 649-288-00-5 | 309-871-4 | 101316-67-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), ciężka, z krakingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów krakingu katalitycznego. Zawiera węglowodory o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C6 do C12 i wrzących w przedziale od w przybliżeniu 65 °C do 230 °C (148-446 °F). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nienasyconych). | 649-289-00-0 | 265-055-7 | 64741-54-4 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), lekka, z krakingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C11 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 190 °C (-4-374 °F). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nienasyconych). | 649-290-00-6 | 265-056-2 | 64741-55-5 | P |

Węglowodory, C3-11, destylaty z krakingu katalityczego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C3 do C11 i wrzących w temperaturze w przybliżeniu do 204 °C (400 °F)). | 649-291-00-1 | 270-686-6 | 68476-46-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), destylaty lekkie z krakingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C1 do C5). | 649-292-00-7 | 272-185-8 | 68783-09-5 | P |

Destylaty (ropa naftowa), z krakingu parowego benzyny ciężkiej, hydrorafinowane, lekkie węglowodory aromatyczne; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku obróbki lekkiego destylatu krakowanej parą benzyny ciężkiej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych). | 649-293-00-2 | 295-311-3 | 91995-50-5 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), ciężka, krakowana katalitycznie, odsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie destylatu katalitycznie krakowingowej ropy naftowej procesowi słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C12 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 60 °C do 200 °C (140-392 °F)). | 649-294-00-8 | 295-431-6 | 92045-50-6 | P |

Benzyna lekka krakingowa (ropa naftowa), odsiarczona; nisko wrząca benzyna z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie benzyny ciężkiej z krakingu katalitycznego procesowi słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z węglowodorów wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 210 °C (95-410 °F)). | 649-295-00-3 | 295-441-0 | 92045-59-5 | P |

Węglowodory, C8-12, z krakingu katalitycznego, neutralizowane chemicznie; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji tej frakcji produktów krakingu katalitycznego, którą poddano przemywaniu alkalicznemu. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 130 °C do 210 °C (266-410 °F)). | 649-296-00-9 | 295-794-0 | 92128-94-4 | P |

Węglowodory, C8-12, destylaty z krakingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów krakingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 140 °C do 210 °C (284-410 °F)). | 649-297-00-4 | 309-974-4 | 101794-97-2 | P |

Węglowodory, C8-12, z krakingu katalitycznego, neutralizowane chemicznie, odsiarczone; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu katalitycznego | 649-298-00-X | 309-987-5 | 101896-28-0 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka, z reformingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów reformingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C5 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 190 °C (95-374 °F). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów aromatycznych i węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych. Może zawierać 10 % objętościowych lub więcej benzenu). | 649-299-00-5 | 265-065-1 | 64741-63-5 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów reformingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 90 °C do 230 °C (194-446 °F)). | 649-300-00-9 | 265-070-9 | 64741-68-0 | P |

Destylaty (ropa naftowa), depentanizera na reformingu katalitycznym; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów reformingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C3 do C6, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -49 °C do 63 °C (-57-145 °F)). | 649-301-00-4 | 270-660-4 | 68475-79-6 | P |

Węglowodory, C2-6, C6-8 z reformingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego | 649-302-00-X | 270-687-1 | 68476-47-1 | P |

Pozostałości (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego węglowodorów C6-8; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona pozostałość z reformingu katalitycznego surowca C6-8. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C2 do C6). | 649-303-00-5 | 270-794-3 | 68478-15-9 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka, z reformingu katalitycznego, wolna od węglowodorów aromatycznych; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów z reformingu katalitycznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C8, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 120 °C (95-248 °F). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych, składniki aromatyczne usunięto). | 649-304-00-0 | 270-993-5 | 68513-03-1 | P |

Destylaty (ropa naftowa), ze szczytu kolumny, z katalitycznie reformowanej benzyny ciężkiej z destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z reformingu katalitycznego benzyny ciężkiej z destylacji zachowawczej, po którym następuje destylacja frakcjonowana całkowitego wycieku. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C2 do C6). | 649-305-00-6 | 271-008-1 | 68513-63-3 | P |

Produkty ropy naftowej, produkty reformingu z procesu hydrofining-powerforming; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z procesu hydrofining-powerforming, wrząca w przedziale temperatur w przybliżeniu od 27 °C do 210 °C (80 °F do 410 °F)). | 649-306-00-1 | 271-058-4 | 68514-79-4 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), wszystkie frakcje z reformingu; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów reformingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C5 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 230 °C (95 °F do 446 °F)). | 649-307-00-7 | 272-895-8 | 68919-37-9 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów reformingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 220 °C (90-430 °F). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów aromatycznych i węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych. Może zawierać 10 % objętościowych lub więcej benzenu). | 649-308-00-2 | 273-271-8 | 68955-35-1 | P |

Destylaty (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego hydrorafinowane, lekkie, frakcja węglowodorów aromatycznych C8-12; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina alkilobenzenów uzyskiwana przez destylację produktów reformingu katalitycznego benzyny ciężkiej z ropy naftowej. Składa się głównie z alkilobenzenów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C10, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 160 °C do 180 °C (320-356 °F)). | 649-309-00-8 | 285-509-8 | 85116-58-1 | P |

Węglowodory aromatyczne, C8, pochodzące z reformingu katalitycznego; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego | 649-310-00-3 | 295-279-0 | 91995-18-5 | P |

Węglowodory aromatyczne, C7-12, bogate w C8; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez oddzielenie od frakcji zawierającej produkty platformowania. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12 (przede wszystkim C8), może zawierać węglowodory niearomatyczne i wrzące w przedziale w przybliżeniu od 130 °C do 200 °C (266-392 °F)). | 649-311-00-9 | 297-401-8 | 93571-75-6 | P |

Benzyna, C5-11, wysokooktanowa, stabilizowana, reformowana; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona wysokooktanowa mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku katalitycznego odwodornienia, głównie benzyny ciężkiej naftenowej. Składa się głównie z aromatycznych i niearomatycznych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 45 °C do 185 °C (113-365 °F)). | 649-312-00-4 | 297-458-9 | 93572-29-3 | P |

Węglowodory, C7-12, bogate w węglowodory aromatyczne C9, frakcja ciężka z reformingu; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez oddzielenie od frakcji zawierającej produkty platformowania. Składa się głównie z węglowodorów niearomatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 120 °C do 210 °C (248-380 °F) a także C9 i wyższych węglowodorów aromatycznych). | 649-313-00-X | 297-465-7 | 93572-35-1 | P |

Węglowodory, C5-11, bogate w węglowodory niearomatyczne, frakcja lekka z reformingu; nisko wrząca benzyna ciężka z reformingu katalitycznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez oddzielenie od frakcji zawierającej produkty platformowania. Składa się głównie z węglowodorów niearomatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 125 °C (94-257 °F), benzenu i toluenu). | 649-314-00-5 | 297-466-2 | 93572-36-2 | P |

Szlam olejowy (ropa naftowa), traktowany kwasem krzemowym; szlam olejowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie kwasem krzemowym na szlam olejowy w celu usunięcia śladowych składników i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów o łańcuchach prostych i liczbie atomów węgla przeważnie większej od C12). | 649-315-00-0 | 308-127-6 | 97862-77-6 | L |

Benzyna (ropa naftowa), lekka z krakingu termicznego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C8, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -10 °C do 130 °C (14-266 °F)). | 649-316-00-6 | 265-075-6 | 64741-74-8 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), ciężka z krakingu termicznego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 65 °C do 220 °C (148-428 °F)). | 649-317-00-1 | 265-085-0 | 64741-83-9 | P |

Destylaty (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne ciężkie; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów krakingu termicznego etanu i propanu. Ta wyżej wrząca frakcja zawiera głównie węglowodory aromatyczne C5 do C7 oraz pewną ilość nienasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie C5. Może zawierać benzen). | 649-318-00-7 | 267-563-4 | 67891-79-6 | P |

Destylaty (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne lekkie; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów krakingu termicznego etanu i propanu. Ta niżej wrząca frakcja zawiera głównie węglowodory aromatyczne C5 do C7 oraz pewną ilość nienasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie C5. Może zawierać benzen). | 649-319-00-2 | 267-565-5 | 67891-80-9 | P |

Destylaty (ropa naftowa), rafinowana benzyna ciężka z pirolizy rafinatu i mieszanka benzynowa; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku frakcjonowania produktów pirolizy benzyny ciężkiej i rafinatu w temperaturze 816 °C (1500 °F). Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla C9, wrzących w temperaturze w przybliżeniu 204°C (400 °F)). | 649-320-00-8 | 270-344-6 | 68425-29-6 | P |

Węglowodory aromatyczne, C6-8 rafinowana benzyna ciężka z pirolizy; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku frakcjonowania produktów pirolizy benzyny ciężkiej i rafinatu w temperaturze 816 °C (1500 °F). Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C8, w tym benzenu). | 649-321-00-3 | 270-658-3 | 68475-70-7 | P |

Destylaty (ropa naftowa), benzyny ciężkiej i oleju napędowego z krakingu termicznego; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów krakingu termicznego benzyny ciężkiej i/lub oleju napędowego. Składa się głównie z alkenów o liczbie atomów węgla C5, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 33 °C do 60 °C (91-140 °F)). | 649-322-00-9 | 271-631-9 | 68603-00-9 | P |

Destylaty (ropa naftowa), z krakingu termicznego benzyny ciężkiej i oleju napędowego, zawierające dimery C5; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji ekstrakcyjnej produktów krakingu termicznego benzyny ciężkiej i/lub oleju napędowego. Składa się głównie z alkenów o liczbie atomów węgla C5 z pewną ilością zdimeryzowanych alkenów C5 i wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 33 °C do 184 °C (91-363 °F)). | 649-323-00-4 | 271-632-4 | 68603-01-0 | P |

Produkty z destylacji (ropa naftowa), ekstrakcyjnej benzyny ciężkiej i oleju napędowego na krakingu termicznym; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację ekstrakcyjną produktów krakingu termicznego benzyny ciężkiej i/lub oleju napędowego. Składa się z alkanów i alkenów, głównie izopentenów takich jak 2-metylobut-1-en i 2-metylobut-2-en, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 31 °C do 40 °C (88-104 °F)). | 649-324-00-X | 271-634-5 | 68603-03-2 | P |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie z krakingu termicznego, węglowodory aromatyczne po odpędzeniu butanu; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych, przede wszystkim benzenu). | 649-325-00-5 | 273-266-0 | 68955-29-3 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka z krakingu termicznego, odsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka z krakingu termicznego (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku poddania destylatu ropy naftowej z wysokotemperaturowego krakingu termicznego ciężkich frakcji olejowych procesu słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych, alkenów i węglowodorów nasyconych, wrzących w przedziale w przybliżeniu od 20 °C do 100 °C (68-212 °F)). | 649-326-00-0 | 295-447-3 | 92045-65-3 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), traktowana wodorem; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C6 do C13, wrzących w przedziale w przybliżeniu od 65 °C do 230 °C (149-446 °F)). | 649-327-00-6 | 265-150-3 | 64742-48-9 | P |

Benzyna lekka (ropa naftowa), traktowana wodorem; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 190 °C (-4-374 °F)). | 649-328-00-1 | 265-151-9 | 64742-49-0 | P |

Benzyna lekka (ropa naftowa), hydroodsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesie katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 190 °C (-4-374 °F)). | 649-329-00-7 | 265-178-6 | 64742-73-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), hydroodsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesie katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C7 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 90 °C do 230 °C (194-446 °F)). | 649-330-00-2 | 265-185-4 | 64742-82-1 | P |

Destylaty (ropa naftowa), hydrorafinowane, średnie, średnio wrzące; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu hydrorafinacji destylatu średniego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C5 do C10, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 127 °C do 188 °C (262-370 °F)). | 649-331-00-8 | 270-092-7 | 68410-96-8 | P |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie hydrorafinowane, nisko wrzące; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu hydrorafinacji destylatu lekkiego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C6 do C9, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 3 °C do 194 °C (37-382 °F)). | 649-332-00-3 | 270-093-2 | 68410-97-9 | P |

Destylaty benzyny ciężkiej (ropa naftowa), hydrorafinowane, ze szczytu deizoheksanizera; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu hydrorafinacji benzyny ciężkiej. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C3 do C6, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -49 °C do 68 °C (-57-155 °F)). | 649-333-00-9 | 270-094-8 | 68410-98-0 | P |

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory aromatyczne lekkie, hydrorafinowane; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C10, wrzących w przedziale w przybliżeniu od 135 °C do 210 °C (275-410 °F)). | 649-334-00-4 | 270-988-8 | 68512-78-7 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka z krakingu termicznego, hydroodsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku frakcjonowania hydroodsiarczonego destylatu z krakingu termicznego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 23 °C do 195 °C (73-383 °F)). | 649-335-00-X | 285-511-9 | 85116-60-5 | P |

Benzyna (ropa naftowa), traktowana wodorem, lekka, zawierająca cykloalkany; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację frakcji ropy naftowej. Składa się głównie z alkanów i cykloalkanów, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 190 °C (-4-374 °F)). | 649-336-00-5 | 285-512-4 | 85116-61-6 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), z reformingu parowego, ciężka, uwodorniona; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem | 649-337-00-0 | 295-432-1 | 92045-51-7 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), hydroodsiarczona, pełny zakres; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z katalitycznego hydroodsiarczania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 250 °C (86-482 °F)). | 649-338-00-6 | 295-433-7 | 92045-52-8 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), traktowana wodorem, lekka, z reformingu parowego; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem w obecności katalizatora na frakcję ropy naftowej z procesu pirolizy. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 190 °C (95-374 °F)). | 649-339-00-1 | 295-438-4 | 92045-57-3 | P |

Węglowodory, C4-12, z krakingu benzyny ciężkiej, hydrorafinowane; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktu z reformingu parowego benzyny ciężkiej, poddana następnie selektywnemu katalitycznemu uwodornieniu związków żywicotwórczych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 230 °C (86-446 °F)). | 649-340-00-7 | 295-443-1 | 92045-61-9 | P |

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie naftenowe hydrorafinowane; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem w obecności katalizatora na frakcję ropy naftowej. Składa się głównie cykloalkanów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C7, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 73 °C do 85 °C (163-185 °F)). | 649-341-00-2 | 295-529-9 | 92062-15-2 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka krakowana parą, uwodorniona; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku rozdzielenia, a następnie uwodornienia produktów krakingu parowego w celu wytworzenia etylenu. Składa się głównie z alkanów i alkenów, cykloalkanów i cyklicznych węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C10, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 50 °C do 200 °C (122-392 °F). Zawartość węglowodorów - pochodnych benzenu może być różna i sięgać 30 % wagowych. Strumień ten może zawierać także niewielkie ilości związków, w których obecna są siarka i tlen). | 649-342-00-8 | 296-942-7 | 93165-55-0 | P |

Węglowodory, C6-11, hydrorafinowane, odaromatyzowane; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rozpuszczalniki, które zostały poddane hydrorafinacji w celu przekształcenia węglowodorów aromatycznych w nafteny w drodze uwodornienia katalitycznego). | 649-343-00-3 | 297-852-0 | 93763-33-8 | P |

Węglowodory, C9-12, hydrorafinowane, odaromatyzowane; nisko wrząca benzyna ciężka traktowana wodorem (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rozpuszczalniki, które zostały poddane hydrorafinacji w celu przekształcenia węglowodorów aromatycznych w nafteny na drodze uwodornienia katalitycznego). | 649-344-00-9 | 297-853-6 | 93763-34-9 | P |

Rozpuszczalnik Stoddarda; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Bezbarwny, rafinowany destylat ropy naftowej, wolny od zjełczałych lub niepożądanych zapachów, który wrze w przedziale temperatur w przybliżeniu od 300 °F do 400 °F). | 649-345-00-4 | 232-489-3 | 8052-41-3 | P |

Kondensaty gazu ziemnego (ropa naftowa); nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów oddzielana jako ciecz z gazu ziemnego w separatorze powierzchniowym w wyniku kondensacji wstecznej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C2 do C20. Jest cieczą w temperaturze pokojowej i pod działaniem ciśnienia atmosferycznego). | 649-346-00-X | 265-047-3 | 64741-47-5 | P |

Gaz ziemny (ropa naftowa), surowa ciekła mieszanina; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów oddzielana jako ciecz z gazu ziemnego w instalacji recyrkulacji gazu w procesach wymrażania lub absorpcji. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C2 do C8). | 649-347-00-5 | 265-048-9 | 64741-48-6 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka z hydrokrakingu; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji produktów procesu hydrokrakingu. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C10, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 180 °C (-4-356 °F)). | 649-348-00-0 | 265-071-4 | 64741-69-1 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), ciężka z hydrokrakingu; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji produktów procesu hydrokrakingu. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 65 °C do 230 °C (148-446 °F)). | 649-349-00-6 | 265-079-8 | 64741-78-2 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), odsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku poddania benzyny ciężkiej z ropy naftowej procesowi słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -10 °C do 230 °C (14-446 °F)). | 649-350-00-1 | 265-089-2 | 64741-87-3 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), rafinowana kwasem; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat procesu traktowania kwasem siarkowym. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C7 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 90 °C do 230 °C (194-446 °F)). | 649-351-00-7 | 265-115-2 | 64742-15-0 | P |

Benzyna (ropa naftowa), neutralizowana chemicznie, ciężka; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku procesu usuwania składników kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C6 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 65 °C do 230 °C (149-446 °F)). | 649-352-00-2 | 265-122-0 | 64742-22-9 | P |

Benzyna (ropa naftowa), neutralizowana chemicznie, lekka; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku procesu usuwania składników kwaśnych. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 190 °C (-4-374 °F)). | 649-353-00-8 | 265-123-6 | 64742-23-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), odparafinowana katalitycznie; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku katalitycznego odparafinowania frakcji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 230 °C (95-446 °F)). | 649-354-00-3 | 265-170-2 | 64742-66-1 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa) lekka z krakingu parowego; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów procesu krakingu parą wodną. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 190 °C (-4-374 °F). Może zawierać 10 % objętościowych lub więcej benzenu). | 649-355-00-9 | 265-187-5 | 64742-83-2 | P |

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory lekkie aromatyczne; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji strumieni aromatycznych. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C10, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 135 °C do 210 °C (275-410 °F)). | 649-356-00-4 | 265-199-0 | 64742-95-6 | P |

Węglowodory aromatyczne, C6-10, traktowane kwasem, neutralizowane; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana | 649-357-00-X | 268-618-5 | 68131-49-7 | P |

Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C3-5, bogate w 2-metylobut-2-en; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C3 do C5, głównie izopentanu i 3-metylobut-1-enu. Składa się z nasyconych i nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C3 do C5, przede wszystkim 2-metylobut-2-enu). | 649-358-00-5 | 270-725-7 | 68477-34-9 | P |

Destylaty (ropa naftowa), spolimeryzowane destylaty z krakingu parowego ropy naftowej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji spolimeryzowanego destylatu z krakingu parowego ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C12). | 649-359-00-0 | 270-735-1 | 68477-50-9 | P |

Destylaty (ropa naftowa), z krakingu parowego, frakcja C5-12; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina związków organicznych uzyskiwana w wyniku destylacji produktów procesu krakingu parowego. Składa się z nienasyconych węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C5 do C12). | 649-360-00-6 | 270-736-7 | 68477-53-2 | P |

Destylaty (ropa naftowa), z krakingu parowego, frakcja C5-10, zmieszana z lekką frakcją C5 benzyny ciężkiej z krakingu parowego ropy naftowej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana | 649-361-00-1 | 270-738-8 | 68477-55-4 | P |

Ekstrakty (ropa naftowa), rafinowane kwasem na zimno, C4-6; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina związków organicznych uzyskiwana w wyniku destylacji kwasem na zimno nasyconych i nienasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla zazwyczaj w przedziale od C3 do C6, z przewagą pentanów i pentenów. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C6, z przewagą C5). | 649-362-00-7 | 270-741-4 | 68477-61-2 | P |

Destylaty (ropa naftowa), ze szczytu kolumny depentanizera; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana ze strumienia gazu z krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C6). | 649-363-00-2 | 270-771-8 | 68477-894-4 | P |

Pozostałości (ropa naftowa), z dołu kolumny z rozdzielania butanu; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona pozostałość po destylacji strumienia butanowego. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C6). | 649-364-00-8 | 270-791-7 | 68478-12-6 | P |

Pozostałości olejów (ropa naftowa) kolumna deizobutanizera; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona pozostałość po destylacji atmosferycznej strumienia butanowo-butenowego. Składa się z węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C6). | 649-365-00-3 | 270-795-9 | 68478-16-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), w pełnym zakresie z koksowania; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów z koksowania fluidalnego. Składa się głównie z węglowodorów nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C15, wrzących w przedziale od w przybliżeniu 43 °C do 250 °C (110-500 °F)). | 649-366-00-9 | 270-991-4 | 68513-02-0 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), produkty z krakingu parowego, średnie, aromatyczne; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów procesu krakingu parowego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 130 °C do 220 °C (266-428 °F)). | 649-367-00-4 | 271-138-9 | 68516-20-1 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), oczyszczone gliną w pełnym zakresie wrzenia z destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów będąca produktem działania na wszystkie produkty destylacji zachowawczej benzyny ciężkiej gliną naturalną lub modyfikowaną, zazwyczaj w procesie perkolacji, w celu usunięcia śladowych związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C4 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 220 °C (-4-429 °F)). | 649-368-00-X | 271-262-3 | 68527-21-9 | P |

Benzyna (ropa naftowa), oczyszczone gliną lekkie produkty destylacji zachowawczej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów będąca produktem działania na lekkie produkty destylacji zachowawczej benzyny ciężkiej gliną naturalną lub modyfikowaną, zazwyczaj w procesie perkolacji, w celu usunięcia śladowych związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C7 do C10, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 93 °C do 180 °C (200-356 °F)). | 649-369-00-5 | 271-263-9 | 68527-22-0 | P |

Benzyna (ropa naftowa), z krakingu parowego, lekka, aromatyczna; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów procesu krakingu parowego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C9, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 110 °C do 165 °C (230-329 °F)). | 649-370-00-0 | 271-264-4 | 68527-23-1 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), z krakingu parowego, lekka, odbenzenowana; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku destylacji produktów procesu krakingu parowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C4 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 80 °C do 218 °C (176-424 °F)). | 649-371-00-6 | 271-266-5 | 68527-26-4 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), zawierająca węglowodory aromatyczne; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana | 649-372-00-1 | 271-635-0 | 68603-08-7 | P |

Benzyna, z pirolizy, z dna kolumny debutanizera; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku frakcjonowania substancji z dna kolumny depropanizera. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C5). | 649-373-00-7 | 271-726-5 | 68606-10-0 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka, odsiarczona; Benzyna ciężka nisko wrząca - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie destylatu ropy naftowej procesowi słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych i nienasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C3 do C6, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -20 °C do 100ºC (-4-212 °F)). | 649-374-00-2 | 272-206-0 | 68783-66-4 | P |

Kondensaty gazu ziemnego; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów oddzielona i/lub skroplona z gazu ziemnego podczas transportu i pobrana z głowicy odwiertu i/lub z produkcji, zbierania, przesyłania i rozmieszczania przewodów rurowych w głębokich zbiornikach, skruberach itp. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C2 do C8). | 649-375-00-8 | 272-896-3 | 68919-39-1 | J |

Destylaty (ropa naftowa), ze strippera benzyny ciężkiej unifikowanej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez odpędzanie produktów unifikacji benzyny ciężkiej. Składa się z nasyconych węglowodorów alifatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C2 do C6) | 649-376-00-3 | 272-932-8 | 68921-09-5 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), z reformingu katalitycznego, lekka, wolna od węglowodorów aromatycznych; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów pozostałych po usunięciu związków aromatycznych z reformowanej katalitycznie lekkiej benzyny w procesie selektywnej absorpcji. Składa się głównie z alkanów i związków cyklicznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C5 do C8, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 66 °C do 121 °C (151-250 °F)). | 649-377-00-9 | 285-510-3 | 85116-59-2 | P |

Benzyna; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów składająca się głównie z alkanów, alkenów, cykloalkanów i węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C3, wrzących w przedziale temperatur od 30 °C do 260 °C (86-500 °F)). | 649-378-00-4 | 289-220-8 | 86290-81-5 | P |

Węglowodory aromatyczne, C7-8, produkty odalkilowania, pozostałości po destylacji; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana | 649-379-00-X | 292-698-0 | 90989-42-7 | P |

Węglowodory, C4-6, lekkie, z depentanizera z frakcji aromatycznej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako przedgon z kolumny do depentanizera przed hydrorafinacją wsadów aromatycznych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C4 do C6, z przewagą pentanów i pentenów, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 25 °C do 40 °C (77-104 °F)). | 649-380-00-5 | 295-298-4 | 91995-38-9 | P |

Destylaty (ropa naftowa), wygrzewana benzyna ciężka krakowana parą, bogata w węglowodory C5; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację wygrzewanej benzyny ciężkiej krakowanej parą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale od C4 do C6, z przewagą C5). | 649-381-00-0 | 295-302-4 | 91995-41-4 | P |

Ekstrakty (ropa naftowa), katalitycznie reformowanej lekkiej nafty solwentowej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako ekstrakt z ekstrakcji rozpuszczalnikiem katalitycznie reformowanej frakcji ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C8, wrzących w przedziale od w przybliżeniu 100 °C do 200 °C (212-392 °F)). | 649-382-00-6 | 295-331-2 | 91995-68-5 | P |

Benzyna (ropa naftowa), hydroodsiarczona lekka, odaromatyzowana; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację hedroodsiarczonych i odaromatyzowanych lekkich frakcji ropy naftowej. Składa się głównie z alkanów C7 i cykloalkanów, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 90 °C do 100 °C (194 °F do 212 °F)). | 649-383-00-1 | 295-434-2 | 92045-53-9 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka, bogata w C5, odsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie benzyny ciężkiej z ropy naftowej procesowi słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C4 do C5, z przewagą C5, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od -10 °C do 35 °C (14-95 °F)). | 649-384-00-7 | 295-442-6 | 92045-60-8 | P |

Węglowodory, C8-11, z benzyny krakingowej, frakcja toluenowa; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację wstępnie uwodornionej krakowanej benzyny ciężkiej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C8 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 130 °C do 205 °C (266-401 °F)). | 649-385-00-2 | 295-444-7 | 92045-62-0 | P |

Węglowodory, C4-11, z benzyny krakingowej, wolne od węglowodorów aromatycznych; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z wstępnie uwodornionej benzyny krakingowej po oddzieleniu przez destylację frakcji benzenowej i toluenowej oraz wyżej wrzących frakcji. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C4 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 205 °C (86-401 °F)). | 649-386-00-8 | 295-445-2 | 92045-63-1 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka, po procesie wygrzewania, krakowana parą wodną; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez frakcjonowanie krakowanej parą benzyny ciężkiej po odzyskaniu z procesu wygrzewania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów przeważnie w przedziale C4 do C6, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 0 °C do 80 °C (32-176 °F)). | 649-387-00-3 | 296-028-8 | 92201-97-3 | P |

Destylaty (ropa naftowa), bogate w C6; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale od C5 do C7, jest bogata w C6 wrzące w przedziale temperatur w przybliżeniu od 60 °C do 70 °C (140-158 °F)). | 649-388-00-9 | 296-903-4 | 93165-19-6 | P |

Benzyna, z pirolizy, uwodorniona; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Frakcja destylacyjna z uwodornienia benzyny z pirolizy, wrząca w przedziale temperatur w przybliżeniu od 20 °C do 200 °C (68 °F do 392 °F)). | 649-389-00-4 | 302-639-3 | 94114-03-1 | P |

Destylaty (ropa naftowa), z krakingu parowego, frakcja węglowodorów C8-12, spolimeryzowana, destylaty lekkie; nisko wrząca benzyna ciężka – niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację spolimeryzowanej frakcji C8 do C12 z destylatów ropy naftowej krakowanej parą. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C8 do C12). | 649-390-00-X | 305-750-5 | 95009-23-7 | P |

Ekstrakty (ropa naftowa); ciężkich rozpuszczalników naftowych rafinowanych gliną; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie ziemią bielącą na ekstrakt ciężkiego rozpuszczalnika z benzyny ciężkiej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C6 do C18, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 80 °C do 180 °C (175-180 °F)). | 649-391-00-5 | 308-261-5 | 97926-43-7 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), lekka z krakingu parowego, odbenzenowana, po obróbce termicznej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku obróbki i destylacji odbenzenowanej lekkiej benzyny, z ropy naftowej, krakowanej parą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C7 do C12, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 95 °C do 200 °C (203-392 °F)). | 649-392-00-0 | 308-713-1 | 98219-46-6 | P |

Benzyna (ropa naftowa), lekka, z krakingu parowego, po obróbce termicznej; nisko wrząca benzyna - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku obróbki i destylacji lekkiej benzyny, z ropy naftowej, krakowanej parą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C6, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 35 °C do 80 °C (95-176 °F)). | 649-393-00-6 | 308-714-7 | 98219-47-7 | P |

Destylaty (ropa naftowa), węglowodory C7-9, bogate w C8, hydroodsiarczone, odaromatyzowane; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację lekkiej frakcji ropy naftowej, hydroodsiarczona i odaromatyzowana. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale od C7 do C9, z przewagą alkanów C8 i cykloalkanów, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 120 °C do 130 °C (248-266 °F)). | 649-394-00-1 | 309-862-5 | 101316-56-7 | P |

Węglowodory, C6-8, uwodornione i odaromatyzowane sorpcyjnie, z rafinacji toluenowej; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana podczas sorpcji toluenu z frakcji węglowodorowej krakowanej benzyny poddanej działaniu wodoru w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale od C6 do C8, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 80 °C do 135 °C (176-275 °F)). | 649-395-00-7 | 309-870-9 | 101316-66-9 | P |

Benzyna ciężka (ropa naftowa), z koksowania, w pełnym zakresie wrzenia, hydroodsiarczona; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez frakcjonowanie odsiarczonego destylatu z koksowania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C11, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 23 °C do 196 °C (73-385 °F)). | 649-396-00-2 | 309-879-8 | 101316-76-1 | P |

Benzyna (ropa naftowa), odsiarczona, lekka; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez poddanie benzyny ciężkiej z ropy naftowej procesowi słodzenia w celu przekształcenia merkaptanów lub usunięcia zanieczyszczeń kwaśnych. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C5 do C8, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 20 °C do 130 °C (68-266 °F)). | 649-397-00-8 | 309-976-5 | 101795-01-1 | P |

Węglowodory, C3-6, bogate w C5, benzyna ciężka krakowana parą; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację benzyny ciężkiej krakowanej parą. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale od C3 do C6, z przewagą C5). | 649-398-00-3 | 310-012-0 | 102110-14-5 | P |

Węglowodory, bogate w C5, zawierające dicyklopentadien; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu krakingu parowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla C5 i dicyklopentadienu, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 30 °C do 170 °C (86-338 °F)). | 649-399-00-9 | 310-013-6 | 102110-15-6 | P |

Pozostałości (ropa naftowa), krakowane parą, lekkie, aromatyczne; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów krakingu parowego lub podobnych procesów po odpędzeniu bardzo lekkich produktów, prowadząc do uzyskania pozostałości zawierającej węglowodory o liczbie atomów węgla większej od C5. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla większej niż C5, wrzących powyżej w przybliżeniu 40 °C (104 °F)). | 649-400-00-2 | 310-057-6 | 102110-55-4 | P |

Węglowodory, C5, bogate w C5-6; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana | 649-401-00-8 | 270-690-8 | 68476-50-6 | P |

Węglowodory, bogate w C5-6; nisko wrząca benzyna ciężka - niespecyfikowana | 649-402-00-3 | 270-695-5 | 68476-55-1 | P |

Węglowodory aromatyczne, C8-10, redestylat oleju lekkiego, wysoko wrzący | 649-403-00-9 | 292-695-4 | 90989-39-2 | P |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu katalitycznego; olej napędowy krakowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C9 do C25, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 150 °C do 400 °C (302-752 °F). Zawiera stosunkowo dużo dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych). | 649-435-00-3 | 265-060-4 | 64741-59-9 | |

Destylaty (ropa naftowa), średnie, z krakingu katalitycznego; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu krakingu katalitycznego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C11 do C30, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 450 °C (401 °F do 842 °F). Zawiera stosunkowo dużo trójpierścieniowych węglowodorów aromatycznych). | 649-436-00-9 | 265-062-5 | 64741-60-2 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu termicznego; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu krakingu termicznego. Składa się głównie z nienasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C10 do C22, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 160 °C do 370 °C (320-698 °F)). | 649-438-00-X | 265-084-5 | 64741-82-8 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, hydroodsiarczone, z krakingu katalitycznego; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na lekkie destylaty krakowane katalitycznie w celu przekształcenia siarki organicznej w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale od C9 do C25, wrzących w przedziale od w przybliżeniu 150 °C do 400 °C (302-752 °F). Zawiera stosunkowo dużo dwupierścieniowych węglowodorów aromatycznych). | 649-439-00-5 | 269-781-5 | 68333-25-5 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekka benzyna krakowana parą; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów z wielokrotnej destylacji produktów procesu krakingu parowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C10 do C18). | 649-440-00-0 | 270-662-5 | 68475-80-9 | |

Destylaty (ropa naftowa), z krakowanania destylatu z krakingu parowego ropy naftowej; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację krakowanego destylatu z krakingu parowego i/lub produktów jego frakcjonowania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C10 do polimerów o niskiej masie cząsteczkowej). | 649-441-00-6 | 270-727-8 | 68477-38-3 | |

Oleje napędowe (ropa naftowa), krakowane parą; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów wytwarzana przez destylację produktów procesu krakingu parowego. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej niż C9, wrzących w przedziale w przybliżeniu od 205 °C do 400 °C (400-752 °F). | 649-442-00-1 | 271-260-2 | 68527-18-4 | |

Destylaty (ropa naftowa), hydroodsiarczone, z krakingu termicznego, średnie; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez frakcjonowanie hydroodsiarczonych destylatów wyjściowych po krakingu termicznym. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C11 do C25, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 205 °C do 400 °C (401-752 °F)). | 649-443-00-7 | 285-505-6 | 85116-53-6 | |

Oleje napędowe (ropa naftowa) z krakingu termicznego, hydroodsiarczone; olej napędowy krakowany | 649-444-00-2 | 295-411-7 | 92045-29-9 | |

Pozostałości (ropa naftowa) z uwodornienia benzyny ciężkiej z krakingu parowego; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja pozostała z destylacji hydrorafinowanej benzyny ciężkiej krakowanej parą. Składa się głównie z węglowodorów wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 200 °C do 350 °C (32-662 °F)). | 649-445-00-8 | 295-514-7 | 92062-00-5 | |

Pozostałości (ropa naftowa) z destylacji benzyny ciężkiej z krakingu parowego; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako pozostałość podestylacyjna z oddzielenia wycieków z krakingu parowego benzyny ciężkiej w wysokiej temperaturze. Wrze w przedziale temperatur w przybliżeniu od 147 °C do 300 °C (297-572 °F) i daje olej gotowy o lepkości 18 cSt w 50 °C). | 649-446-00-3 | 295-517-3 | 92062-04-9 | |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z krakingu katalitycznego, degradowane termicznie; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację produktów procesu krakingu katalitycznego, która była użyta jako płynny nośnik ciepła. Składa się głównie z węglowodorów wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 190 °C do 340 °C (374-644 °F). Może zawierać organiczne związki siarki). | 649-447-00-9 | 295-991-1 | 92201-60-0 | |

Pozostałości (ropa naftowa) z wygrzewania benzyny ciężka z krakingu parowego; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako pozostałość po destylacji wygrzewanej benzyny ciężkiej krakowanej parą, wrząca w przedziale temperatur w przybliżeniu od 150 °C do 350 °C (302-662 °F)). | 649-448-00-4 | 297-905-8 | 93763-85-0 | |

Oleje napędowe (ropa naftowa), lekkie próżniowe, z krakingu termicznego, hydroodsiarczone; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez katalityczne dehydroodsiarczanie lekkiej próżniowej ropy naftowej krakowanej termicznie. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C14 do C20, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 270 °C do 370 °C (518-698 °F)). | 649-450-00-5 | 308-278-8 | 97926-59-5 | |

Destylaty (ropa naftowa), średnie hydroodsiarczone, z procesu koksowania; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez frakcjonowanie hydroodsiarczonych destylatów wyjściowych z koksowania Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C12 do C21, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 200 °C do 360 °C (392-680 °F). | 649-451-00-0 | 309-865-1 | 101316-59-0 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z krakingu parowego; olej napędowy z krakowania (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez destylację ciężkich pozostałości z krakingu parowego. Składa się głównie z wysoko alkilowanych ciężkich węglowodorów aromatycznych, wrzących w przedziale w przybliżeniu od 250 °C do 400 °C (482-752 °F). | 649-452-00-6 | 309-939-3 | 101631-14-5 | |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, z hydrokrakingu; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów z destylacji produktów procesu hydrokrakingu. Składa się głównie z nasyconych węglowodorów o liczbie atomów węgla w przedziale C15 do C39, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 260 °C do 600 °C (500-1112 °F). | 649-453-00-1 | 265-077-7 | 64741-76-0 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów otrzymywanych jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). | 649-454-00-7 | 265-090-8 | 64741-88-4 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, rafinowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów otrzymanych jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej niż 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C)). | 649-455-00-2 | 265-091-3 | 64741-89-5 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), odasfaltowane rozpuszczalnikowe; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja rozpuszczalna w rozpuszczalnikach z odasfaltowania rozpuszczalnikowego pozostałości C3-4. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie wyższej od C25, wrzących w przybliżeniu powyżej 400 °C (752 °F)). | 649-456-00-8 | 265-096-0 | 64741-95-3 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt przy 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-457-00-3 | 265-097-6 | 64741-96-4 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako rafinat z procesu ekstrakcji rozpuszczalnikiem. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-458-00-9 | 265-098-1 | 64741-97-5 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), rafinowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja nierozpuszczalna z procesu rafinacji pozostałości rozpuszczalnikami przy użyciu polarnych rozpuszczalników organicznych takich jak fenol lub furfural. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25, wrzących w przybliżeniu w temperaturze powyżej 400 °C (752 °F)). | 649-459-00-4 | 265-101-6 | 64742-01-4 | L |

Destylaty (ropa naftowa), parafinowe, czyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania naturalną lub modyfikowaną gliną na frakcję ropy naftowej, w procesie albo kontaktowym albo perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych). | 649-460-00-X | 265-137-2 | 64742-36-5 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, czyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania naturalną lub modyfikowaną gliną na frakcję ropy naftowej, w procesie albo kontaktowym albo perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej niż 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych). | 649-461-00-5 | 265-138-8 | 64742-37-6 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), czyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania naturalną lub modyfikowaną gliną na pozostałości olejowe, w procesie albo kontaktowym, albo perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25, wrzących w temperaturze w przybliżeniu powyżej 400ºC (752ºF)). | 649-462-00-0 | 265-143-5 | 64742-41-2 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, czyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania naturalną lub modyfikowaną gliną na frakcję ropy naftowej, w procesie albo kontaktowym, albo perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-463-00-6 | 265-146-1 | 64742-44-5 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, czyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania naturalną lub modyfikowaną gliną na frakcję ropy naftowej, w procesie albo kontaktowym albo perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej niż 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-464-00-1 | 265-147-7 | 64742-45-6 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-465-00-7 | 265-155-0 | 64742-52-5 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-466-00-2 | 265-156-6 | 64742-53-6 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych). | 649-467-00-8 | 265-157-1 | 64742-54-7 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych). | 649-468-00-3 | 265-158-7 | 64742-55-8 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, z odparafinowania rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku usunięcia z frakcji ropy naftowej alkanów normalnych przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C)). | 649-469-00-9 | 265-159-2 | 64742-56-9 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25, wrzących w temperaturze w przybliżeniu powyżej 400 °C (752 °F)). | 649-470-00-4 | 265-160-8 | 64742-57-0 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), z odparafinowania rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez usunięcie z pozostałości olejowych węglowodorów o długich, rozgałęzionych łańcuchach przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25, wrzących w temperaturze w przybliżeniu powyżej 400 °C (752 °F)). | 649-471-00-X | 265-166-0 | 64742-62-7 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie naftenowe, z odparafinowania rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku usunięcia z frakcji ropy naftowej alkanów normalnych przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości nie mniejszej niż 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych. | 649-472-00-5 | 265-167-6 | 64742-63-8 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, z odparafinowania rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku usunięcia z frakcji ropy naftowej alkanów normalnych przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych. | 649-473-00-0 | 265-168-1 | 64742-64-9 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, z odparafinowania rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku usunięcia z frakcji ropy naftowej alkanów normalnych przez krystalizację rozpuszczalnikową. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości nie mniejszej niż 100 SUS w 100 ºF (19 cSt w 40 ºC)). | 649-474-00-6 | 265-169-7 | 64742-65-0 | L |

Oleje naftenowe (ropa naftowa), ciężkie, odparafinowane katalitycznie; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesie katalitycznego odparafinowania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 ºF (19 cSt w 40 ºC). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-475-00-1 | 265-172-3 | 64742-68-3 | L |

Oleje naftenowe (ropa naftowa), lekkie, odparafinowane katalitycznie; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesie katalitycznego odparafinowania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 ºF (19 cSt w 40 ºC). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-476-00-7 | 265-173-9 | 64742-69-4 | L |

Oleje parafinowe (ropa naftowa) ciężkie, odparafinowane katalitycznie; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesie katalitycznego odparafinowania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 ºF (19 cSt w 40 ºC)). | 649-477-00-2 | 265-174-4 | 64742-70-7 | L |

Oleje parafinowe (ropa naftowa), lekkie, odparafinowane katalitycznie; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesie katalitycznego odparafinowania. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 ºF (19 cSt w 40 ºC)). | 649-478-00-8 | 265-176-5 | 64742-71-8 | L |

Oleje naftenowe (ropa naftowa), ciężkie, z odparafinowania złożonego; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez usunięcie alkanów o łańcuchach prostych w postaci ciała stałego przez działanie reagentem takim jak mocznik. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 100 SUS w 100 ºF (19 cSt w 40 ºC). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-479-00-3 | 265-179-1 | 64742-75-2 | L |

Oleje naftenowe (ropa naftowa), lekkie, z odparafinowania złożonego; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesie katalitycznego odparafinowania. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100 ºF (19 cSt w 40 ºC). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-480-00-9 | 265-180-7 | 64742-76-3 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, obojętne, z ropy naftowej, o dużej lepkości; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem, w obecności katalizatora, na lekki olej napędowy próżniowy, ciężki olej napędowy próżniowy i pozostałości olejowe odasfaltowane rozpuszczalnikowo, w procesie dwustopniowym z odparafinowaniem przeprowadzonym pomiędzy dwoma etapami. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości w przybliżeniu 112 cSt w 40 ºC. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych). | 649-481-00-4 | 276-736-3 | 72623-85-9 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), C15-30, hydrorafinowane, obojętne, z ropy naftowej; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem, w obecności katalizatora, na lekki olej napędowy próżniowy i ciężki olej napędowy próżniowy w procesie dwustopniowym z odparafinowaniem przeprowadzonym pomiędzy dwoma etapami. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości w przybliżeniu 15 cSt w 40 ºC. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych). | 649-482-00-X | 276-737-9 | 72623-86-0 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-50, hydrorafinowane, obojętne, z ropy naftowej; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem, w obecności katalizatora, na lekki olej napędowy próżniowy, ciężki olej napędowy próżniowy i pozostałości olejowe odasfaltowane rozpuszczalnikowo, w procesie dwustopniowym z odparafinowaniem przeprowadzonym pomiędzy dwoma etapami. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości w przybliżeniu 32 cSt w 40 ºC. Zawiera stosunkowo dużo węglowodorów nasyconych). | 649-483-00-5 | 276-738-4 | 72623-87-1 | L |

Oleje smarowe; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w procesach: ekstrakcji rozpuszczalnikiem i odparafinowania. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C50). | 649-484-00-0 | 278-012-2 | 74869-22-0 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, z odparafinowania złożonego; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez odparafinowanie ciężkiego destylatu parafinowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości równej lub większej od 100 SUS w 100 °F (19 cSt w 40 °C). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-485-00-6 | 292-613-7 | 90640-91-8 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, z odparafinowania złożonego; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez odparafinowanie lekkiego destylatu parafinowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C12 do C50 i daje olej gotowy o lepkości mniejszej od 100 SUS w 100ºF (19 cSt w 40ºC). Zawiera stosunkowo mało alkanów normalnych). | 649-486-00-1 | 292-614-2 | 90640-92-9 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, z odparafinowania rozpuszczalnikowego, oczyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie naturalną lub modyfikowaną gliną na odparafinowany ciężki destylat parafinowy w procesie albo kontaktowym albo perkolacji. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50). | 649-487-00-7 | 292-616-3 | 90640-94-1 | L |

Węglowodory, C20-50, ciężkie parafinowe, z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na odparafinowany ciężki destylat parafinowy w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50). | 649-488-00-2 | 292-617-9 | 90640-95-2 | L |

Destylaty (ropa naftowa) lekkie parafinowe, z odparafinowania rozpuszczalnikowego, oczyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie naturalną lub modyfikowaną gliną na odparafinowany lekki destylat parafinowy w procesie albo kontaktowym albo perkolacji. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30). | 649-489-00-8 | 292-618-4 | 90640-96-3 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, z odparafinowania rozpuszczalnikowego, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem na odparafinowany lekki destylat parafinowy w obecności katalizatora. Składa się z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30). | 649-490-00-3 | 292-620-5 | 90640-97-4 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), po hydrorafinacji z odparafinowania rozpuszczalnikowego; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-491-00-9 | 292-656-1 | 90669-74-2 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), odparafinowane katalitycznie; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-492-00-4 | 294-843-3 | 91770-57-9 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez intensywne uwodornienie odparafinowanego destylatu w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla w przedziale C25 do C39 i daje olej gotowy o lepkości w przybliżeniu 44 cSt w 50ºC). | 649-493-00-X | 295-300-3 | 91995-39-0 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie parafinowe, odparafinowane, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez intensywne uwodornienie odparafinowanego destylatu w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla w przedziale C21 do C29 i daje olej gotowy o lepkości w przybliżeniu 13 cSt w 50 ºC). | 649-494-00-5 | 295-301-9 | 91995-40-3 | L |

Destylaty (ropa naftowa), z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina ciekłych węglowodorów uzyskiwana przez rekrystalizację odparafinowanych, hydrokrakowanych, rafinowanych rozpuszczalnikiem destylatów ropy naftowej). | 649-495-00-0 | 295-306-6 | 91995-45-8 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie naftenowe, rafinowane rozpuszczalnikiem, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana w wyniku działania wodorem na frakcję ropy naftowej w obecności katalizatora i usunięcie węglowodorów aromatycznych przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem. Składa się głównie z węglowodorów naftenowych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30 i daje olej gotowy o lepkości między 13 a 15 cSt w 40 °C. | 649-496-00-6 | 295-316-0 | 91995-54-9 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa) węglowodory C17-35, ekstrahowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-497-00-1 | 295-423-2 | 92045-42-6 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), odparafinowane rozpuszczalnikowo, po hydrokrakingu, niezawierające związków aromatycznych; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-498-00-7 | 295-424-8 | 92045-43-7 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), z przemywania kwaśnego parafin ciężkich na hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikowo; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez usuwanie rozpuszczalnikowe alkanów z pozostałości po destylacji ciężkich parafin poddanych działaniu kwasu i hydrokrakowanych, wrząca w przybliżeniu w temperaturze powyżej 380 ºC (716 ºF)). | 649-499-00-2 | 295-499-7 | 92061-86-4 | L |

Oleje parafinowe (ropa naftowa), ciężkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, odparafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z surowego oleju parafinowego zawierającego siarkę. Składa się przede wszystkim z rafinowanego rozpuszczalnikiem, odparafinowanego oleju smarowego o lepkości 65 cSt w 50 ºC). | 649-500-00-6 | 295-810-6 | 92129-09-4 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), oleje bazowe, parafinowe; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez rafinację surowego oleju. Składa się przede wszystkim z węglowodorów aromatycznych, naftenów i węglowodorów parafinowych i daje olej gotowy o lepkości 120 SUS w 100 ºF (23 cSt w 40 ºC)). | 649-501-00-1 | 297-474-6 | 93572-43-1 | L |

Węglowodory, z hydrokrakingu parafinowe odparafinowane rozpuszczalnikowo pozostałości po destylacji; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-502-00-7 | 297-857-8 | 93763-38-3 | L |

Węglowodory, C20-50, uwodornione pozostałości olejowe z destylacji próżniowej; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-503-00-2 | 300-257-1 | 93924-61-9 | L |

Destylaty (ropa naftowa), rafinowane rozpuszczalnikami poddane działaniu wodoru, ciężkie; uwodornione; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-504-00-8 | 305-588-5 | 94733-08-1 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez odaromatyzowanie pozostałości z hydrokrakowanej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C18 do C27, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 370 ºC do 450 ºC (698-842 ºF)). | 649-505-00-3 | 305-589-0 | 94733-09-2 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, destylat bazowy z hydrokrakingu odparafinowany rozpuszczalnikowo; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez odparafinowanie rozpuszczalnikowe pozostałości po destylacji hydrokrakowanej ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C18 do C40, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 370 °C do 550 °C (698-1022 °F)). | 649-506-00-9 | 305-594-8 | 94733-15-0 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C18-40, destylat bazowy z hydrokrakingu odparafinowany rozpuszczalnikowo; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez odparafinowanie rozpuszczalnikowe uwodornionego rafinatu uzyskanego przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem destylatu ropy naftowej z hydrorafinacji. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C18 do C40, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 370 °C do 550 °C (698-1022 ºF)). | 649-507-00-4 | 305-595-3 | 94733-16-1 | L |

Węglowodory, C13-30, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-508-00-X | 305-971-7 | 95371-04-3 | L |

Węglowodory, C16-32, bogate w węglowodory aromatyczne, destylat naftenowy ekstrahowany rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-509-00-5 | 305-972-2 | 95371-05-4 | L |

Węglowodory, C37-68, odparafinowane, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości po destylacji próżniowej; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-510-00-0 | 305-974-3 | 95371-07-6 | L |

Węglowodory, C37-65, odasfaltowane i hydrorafinowane pozostałości po destylacji próżniowej; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-511-00-6 | 305-975-9 | 95371-08-7 | L |

Destylaty (ropa naftowa), lekkie, z hydrokrakingu, rafinowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie rozpuszczalnikiem na destylat z hydrokrakowanych destylatów ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C18 do C27, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 370 ºC do 450 ºC (698-842 ºF)). | 649-512-00-1 | 307-010-7 | 97488-73-8 | L |

Destylaty (ropa naftowa), ciężkie, rafinowane rozpuszczalnikiem, uwodornione; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie rozpuszczalnikiem na uwodorniony destylat ropy naftowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C19 do C40, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 390 ºC do 550 ºC (734-1022ºF)). | 649-513-00-7 | 307-011-2 | 97488-74-9 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa) węglowodory C18-27, z hydrokrakingu, odparafinowane rozpuszczalnikowo; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-514-00-2 | 307-034-8 | 97488-95-4 | L |

Węglowodory, C17-30, pozostałość po destylacji atmosferycznej odasfaltowana rozpuszczalnikiem i hydrorafinowana, destylaty lekkie; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako przedgon z destylacji próżniowej wycieku z działania wodorem, w obecności katalizatora, na niewielką pozostałość odasfaltowaną rozpuszczalnikowo. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C17 do C30, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 300 ºC do 400 ºC (572-752 ºF). Daje olej gotowy o lepkości 4 cSt w w przybliżeniu 100 ºC (212 ºF)). | 649-515-00-8 | 307-661-7 | 97675-87-1 | L |

Węglowodory, C17-40, pozostałość po destylacji odasfaltowana rozpuszczalnikowo i hydrorafinowana, destylaty lekkie próżniowe; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako przedgon z destylacji próżniowej wycieku z katalitycznej hydrorafinacji odasfaltowanej rozpuszczalnikowo niewielkiej pozostałości o lepkości 8 cSt w przybliżeniu 100 ºC (212 ºF). Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C17 do C40, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 300 ºC do 500 ºC (592-932 ºF)). | 649-516-00-3 | 307-755-8 | 97722-06-0 | L |

Węglowodory, C13-27, lekkie naftenowe ekstrahowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję węglowodorów aromatycznych z lekkiego destylatu naftenowego o lepkości 9,5 cSt w w przybliżeniu 40 ºC (104 ºF). Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C13 do C27, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 240 ºC do 400 ºC (464-752 ºF)). | 649-517-00-9 | 307-758-4 | 97722-09-3 | L |

Węglowodory, C14-29, lekkie naftenowe ekstrahowane rozpuszczalnikiem; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję węglowodorów aromatycznych z lekkiego destylatu naftenowego o lepkości 16 cSt w 40 ºC (104 ºF). Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C14 do C29, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 250 ºC do 425 ºC (482-797 ºF)). | 649-518-00-4 | 307-760-5 | 97722-10-6 | L |

Węglowodory, C27-42, odaromatyzowane; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-519-00-X | 308-131-8 | 97862-81-2 | L |

Węglowodory, C17-30, destylaty lekkie hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-520-00-5 | 308-132-3 | 97862-82-3 | L |

Węglowodory, C27-45, naftenowe z destylacji próżniowej; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-521-00-0 | 308-133-9 | 97862-83-4 | L |

Węglowodory, C27-45, odaromatyzowane; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-522-00-6 | 308-287-7 | 97926-68-6 | L |

Węglowodory, C20-58, hydrorafinowane; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-523-00-1 | 308-289-8 | 97926-70-0 | L |

Węglowodory, C27-42, naftenowe; olej bazowy - niespecyfikowany | 649-524-00-7 | 308-290-3 | 97926-71-1 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), z odparafinowania rozpuszczalnikowego, oczyszczone węglem aktywnym; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie węglem aktywnym na odparafinowane rozpuszczalnikowo pozostałości olejowe z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń). | 649-525-00-2 | 309-710-8 | 100684-37-5 | L |

Pozostałości olejowe (ropa naftowa), z odparafinowania rozpuszczalnikowego, oczyszczone gliną; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie ziemią bielącą na odparafinowane rozpuszczalnikowo pozostałości olejowe z ropy naftowej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń). | 649-526-00-8 | 309-711-3 | 100684-38-6 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), węglowodory C25, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odasfaltowane, odparafinowane, uwodornione; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem i uwodornienie pozostałości z destylacji próżniowej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie większej od C25 i daje olej gotowy o lepkości rzędu 32 cSt do 37 cSt w 100 ºC (212 ºF)). | 649-527-00-3 | 309-874-0 | 101316-69-2 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), C17-32, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem i uwodornienie pozostałości z destylacji atmosferycznej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C17 do C32 i daje olej gotowy o lepkości rzędu 17 cSt do 23 cSt w 40 ºC (104 ºF)). | 649-528-00-9 | 309-875-6 | 101316-70-5 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), C20-35, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem i uwodornienie pozostałości z destylacji atmosferycznej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C20 do C35 i daje olej gotowy o lepkości rzędu 37 cSt do 44 cSt w 40 ºC (104 ºF)). | 649-529-00-4 | 309-876-1 | 101316-71-6 | L |

Oleje smarowe (ropa naftowa), C24-50, ekstrahowane rozpuszczalnikowo, odparafinowane, uwodornione; olej bazowy - niespecyfikowany (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem i uwodornienie pozostałości z destylacji atmosferycznej. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C24 do C50 i daje olej gotowy o lepkości rzędu 16 cSt do 75 cSt w 40ºC (104 ºF)). | 649-530-00-X | 309-877-7 | 101316-72-7 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu ciężkiego naftenowego, o dużej zawartości węglowodorów aromatycznych; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Koncentrat aromatyczny wytwarzany przez dodanie wody do ekstraktu rozpuszczalnikowego destylatu ciężkiego naftenowego i oddzielenie rozpuszczalnika do ekstrakcji). | 649-531-00-5 | 272-175-3 | 68783-00-6 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu ciężkiego parafinowego, rafinowane rozpuszczalnikiem; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako ekstrakt z powtórnej ekstrakcji rafinowanego rozpuszczalnikiem destylatu ciężkiego parafinowego. Składa się z węglowodorów nasyconych i aromatycznych o liczbie atomów węgla głównie w przedziale C20 do C50). | 649-532-00-0 | 272-180-0 | 68783-04-0 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), destylaty ciężkie parafinowe, odasfaltowane rozpuszczalnikowo; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako ekstrakt z ekstrakcji rozpuszczalnikiem destylatu ciężkiego parafinowego). | 649-533-00-6 | 272-342-0 | 68814-89-1 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu ciężkiego naftenowego, hydrorafinowane; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem, w obecności katalizatora, na ekstrakt rozpuszczalnikowy destylatu ciężkiego naftenowego. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 i daje olej gotowy o lepkości przynajmniej 19 cSt w 40 ºC (100 SUS w 100 ºF)). | 649-534-00-1 | 292-631-5 | 90641-07-9 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu ciężkiego parafinowego, hydrorafinowane; ekstrakt aromatycznych destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem, w obecności katalizatora, na ekstrakt rozpuszczalnikowy destylatu ciężkiego parafinowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C21 do C33, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 350 ºC do 480 ºC (662-896 ºF)). | 649-535-00-7 | 292-632-0 | 90641-08-0 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu lekkiego parafinowego, hydrorafinowane; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem, w obecności katalizatora, na ekstrakt rozpuszczalnikowy destylatu lekkiego parafinowego. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C17 do C26, wrzących w przedziale temperatur w przybliżeniu od 280 ºC do 400 ºC (536-752 ºF)). | 649-536-00-2 | 292-633-6 | 90641-09-1 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu lekkiego parafinowego, hydrorafinowane; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako ekstrakt z ekstrakcji rozpuszczalnikiem pośredniego parafinowego destylatu rozpuszczalnika ze szczytu kolumny, który poddany jest działaniu wodorem w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C16 do C36). | 649-537-00-8 | 295-335-4 | 91995-73-2 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu lekkiego naftenowego, hydroodsiarczone; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie wodorem, w obecności katalizatora, na ekstrakt uzyskany w procesie ekstrakcji rozpuszczalnikiem w warunkach pozwalających przede wszystkim na usunięcie związków siarki. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C30. Strumień ten może zawierać 5 % wagowych lub więcej węglowodorów aromatycznych o 4- do 6- pierścieniach skondensowanych). | 649-538-00-3 | 295-338-0 | 91995-75-4 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu lekkiego parafinowego, traktowane kwasem; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja z destylacji ekstraktu z ekstrakcji rozpuszczalnikiem destylatów ropy naftowej lekkich, parafinowych ze szczytu kolumny, która jest poddawana rafinacji kwasem siarkowym. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C16 do C32). | 649-539-00-9 | 295-339-6 | 91995-76-5 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu lekkiego parafinowego, hydroodsiarczone; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem destylatu lekkiego parafinowego, traktowana wodorem w celu przemiany siarki organicznej w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C15 do C40 i daje olej gotowy o lepkości większej od 10 cSt w 40 ºC). | 649-540-00-4 | 295-340-1 | 91995-77-6 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe lekkiego próżniowego oleju napędowego, hydrorafinowane; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem lekkich próżniowych olejów napędowych z ropy naftowej, traktowana wodorem w obecności katalizatora. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C13 do C30). | 649-541-00-X | 295-342-2 | 91995-79-8 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu ciężkiego parafinowego, oczyszczone gliną; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez działanie naturalną lub modyfikowaną gliną na frakcję ropy naftowej, w procesie albo kontaktowym albo perkolacji, w celu usunięcia śladowych ilości związków jonowych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50. Strumień ten może zawierać 5 % wagowych lub więcej 4-6 pierścieniowych węglowodorów aromatycznych). | 649-542-00-5 | 296-437-1 | 92704-08-0 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu ciężkiego naftenowego, hydroodsiarczone; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z surowca z ropy naftowej przez działanie wodorem w celu przemiany siarki organicznej w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C50 i daje olej gotowy o lepkości większej od 19 cSt w 40 ºC). | 649-543-00-0 | 297-827-4 | 93763-10-1 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu ciężkiego parafinowego, odparafinowanego rozpuszczalnikiem, hydroodsiarczone; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana z odparafinowanego rozpuszczalnikowo surowca z ropy naftowej przez działanie wodorem w celu przemiany siarki organicznej w siarkowodór, który jest usuwany. Składa się głównie z węglowodorów o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C15 do C50 i daje olej gotowy o lepkości większej od 19 cSt w 40 ºC). | 649-544-00-6 | 297-829-5 | 93763-11-2 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu lekkiego parafinowego, oczyszczone węglem aktywnym; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja z destylacji ekstraktu odzyskanego przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem lekkiego parafinowego destylatu ropy naftowej ze szczytu kolumny, która jest poddawana działaniu węgla aktywnego w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C16 do C32). | 649-545-00-1 | 309-672-2 | 100684-02-4 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe destylatu lekkiego parafinowego, oczyszczone gliną; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja z destylacji ekstraktu odzyskanego przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem lekkiego parafinowego destylatu ropy naftowej ze szczytu kolumny, poddana działaniu ziemi bielącej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C16 do C32). | 649-546-00-7 | 309-673-8 | 100684-03-5 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe lekkiego próżniowego oleju napędowego, oczyszczone węglem aktywnym; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem lekkiego próżniowego oleju napędowego z ropy naftowej, poddana działaniu węgla aktywnego w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale od C13 do C30). | 649-547-00-2 | 309-674-3 | 100684-04-6 | L |

Ekstrakty (ropa naftowa), rozpuszczalnikowe lekkiego próżniowego oleju napędowego, oczyszczone gliną; ekstrakt aromatyczny destylatu (oczyszczony) (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem lekkiego próżniowego oleju napędowego z ropy naftowej, poddana działaniu ziemi bielącej w celu usunięcia śladowych składników polarnych i zanieczyszczeń. Składa się głównie z węglowodorów aromatycznych o liczbie atomów węgla przeważnie w przedziale C13 do C30). | 649-548-00-8 | 309-675-9 | 100684-05-7 | L |

Szlam olejowy (ropa naftowa); szlam olejowy (Złożona mieszanina węglowodorów uzyskiwana jako frakcja olejowa procesu odolejania rozpuszczalnikowego lub pocenia się parafiny. Składa się głównie z węglowodorów o łańcuchach rozgałęzionych z liczbą atomów węgla przeważnie w przedziale C20 do C50 ) | 649-549-00-3 | 265-171-8 | 64742-67-2 | L |

Szlam olejowy (ropa naftowa), traktowany wodorem; szlam olejowy | 649-550-00-9 | 295-394-6 | 92045-12-0 | L |

Punkt 30 – Substancje mutagenne: kategoria 2

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Numer CAS | Uwagi |

Heksametylotriamid kwasu fosforowego (V); heksametylofosforotriamid | 015-106-00-2 | 211-653-8 | 680-31-9 | |

Siarczan (VI) dietylu | 016-027-00-6 | 200-589-6 | 64-67-5 | |

Benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 | |

1,2-dibromo-3-chloropropan | 602-021-00-6 | 202-479-3 | 96-12-8 | |

Tlenek etylenu; oksiran | 603-023-00-X | 200-849-9 | 75-21-8 | |

(akryloamido)-metoksyoctan metylu (zawierający ≥ 0,1 % akrylamidu) | 607-190-00-X | 401-890-7 | 77402-03-0 | |

Akryloamidoglikolan metylu (zawierający ≥ 0,1 % akrylamidu) | 607-210-00-7 | 403-230-3 | 77402-05-2 | |

Etylenoimina; azirydyna | 613-001-00-1 | 205-793-9 | 151-56-4 | |

Akrylamid | 616-003-00-0 | 201-173-7 | 79-06-1 | |

Punkt 31 – Substancje toksyczne dla reprodukcji: kategoria 1

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Numer CAS | Uwagi |

Tlenek węgla | 006-001-00-2 | 211-128-3 | 630-08-0 | |

Heksafluorokrzemian ołowiu (II) | 009-014-00-1 | 247-278-1 | 25808-74-6 | |

Związki ołowiu, z wyjątkiem wymienionych oddzielnie w tym załączniku | 082-001-00-6 | | | |

Alkilowe pochodne ołowiu | 082-002-00-1 | | | |

Azydek ołowiu (II) | 082-003-00-7 | 236-542-1 | 13424-46-9 | |

Chromian (VI) ołowiu (II) | 082-004-00-2 | 231-846-0 | 7758-97-6 | |

Octan ołowiu (II) | 082-005-00-8 | 206-104-4 | 301-04-2 | |

Ortofosforan (V) ołowiu (II) | 082-006-00-3 | 231-205-5 | 7446-27-7 | |

Octan wodorotlenek ołowiu (II) | 082-007-00-9 | 215-630-3 | 1335-32-6 | |

Bis-metanosulfonian ołowiu | 082-008-00-4 | 401-750-5 | 17570-76-2 | |

C.I. pigment żółty 34 (substancja ta jest identyfikowana w "Colour Index" (Indeks barw) pod numerem struktury (Colour Index Constitution Number) C.I.77603) | 082-009-00-X | 215-693-7 | 1344-37-2 | |

C.I. pigment czerwony 104 (substancja ta jest identyfikowana w "Colour Index" (Indeks barw) pod numerem struktury (Colour Index Constitution Number) C.I.77605) | 082-010-00-5 | 235-759-9 | 12656-85-8 | |

Wodoroarsenian (V) ołowiu (II) | 082-011-00-0 | 232-064-2 | 7784-40-9 | |

Warfaryna; 3-(1-fenylo-3-oksobutylo)-4-hydroksykumaryna | 607-056-00-0 | 201-377-6 | 81-81-2 | |

2,4,6-trinitrorezorcynolan ołowiu (II), styfninian ołowiu (II) | 609-019-00-4 | 239-290-0 | 15245-44-0 | |

Punkt 31 – Substancje toksyczne dla reprodukcji: kategoria 2

Substancje | Numer indeksu | Numer WE | Numer CAS | Uwagi |

Tetrakarbonylek niklu, tetrakarbonylnikiel | 028-001-00-1 | 236-669-2 | 13463-39-3 | |

Benzo[a]piren; benzo[d,e,f]chryzen | 601-032-00-3 | 200-028-5 | 50-32-8 | |

2-metoksyetanol, eter monometylowy glikolu etylenowego | 603-011-00-4 | 203-713-7 | 109-86-4 | |

2-etoksyetanol, eter monoetylowy glikolu etylenowego | 603-012-00-X | 203-804-1 | 110-80-5 | |

Octan 2-metoksyetylu; ester metoksyetylowy kwasu octowego | 607-036-00-1 | 203-772-9 | 110-49-6 | |

Octan 2-etoksyetylu; ester etoksyetylowy kwasu octowego | 607-037-00-7 | 203-839-2 | 111-15-9 | |

{[(4-hydroksy-3,5-di-tert-butylofenylo)-metylo]sulfanylo}octan 2-etyloheksylu | 607-203-00-9 | 279-452-8 | 80387-97-9 | |

Binapakryl; 3-metylobut-2-enian 2-sec-butylo-4,6-dinitrfenylu | 609-024-00-1 | 207-612-9 | 485-31-4 | |

Dinoseb, 2-sec-butylo-4,6-dinitrofenol | 609-025-00-7 | 201-861-7 | 88-85-7 | |

Sole i estry dinosebu (2-sec-butylo-4,6-dinitrofenolu), z wyjątkiem wymienionych oddzielnie w tym załączniku | 609-026-00-2 | | | |

Dinoterb; 2-tert-butylo-4,6-dinitrofenol | 609-030-00-4 | 215-813-8 | 1420-07-1 | |

Sole i estry dinoterbu (2-tert-butylo-4,6-dinitrofenolu) | 609-031-00-X | | | |

Nitrofen (PN); eter 2,4-dinitrofenylowo-4-nitrofenylowy | 609-040-00-9 | 217-406-0 | 1836-75-5 | |

Octan 2-metylo-ONN-azoksymetylu | 611-004-00-2 | 209-765-7 | 592-62-1 | |

1,3-etylenotiomocznik, imidazolidyno-2-tion | 613-039-00-9 | 202-506-9 | 96-45-7 | |

N,N-dimetyloformamid; dimetyloformamid | 616-001-00-X | 200-679-5 | 68-12-2 | |

"

--------------------------------------------------

Top