EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0045

Dwudziesta pierwsza dyrektywa Komisji 97/45/WE z dnia 14 lipca 1997 r. dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznychTekst mający znaczenie dla EOG.

OJ L 196, 24.7.1997, p. 77–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 019 P. 150 - 151
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 223 - 224
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 223 - 224
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 70 - 71

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/45/oj

31997L0045Dziennik Urzędowy L 196 , 24/07/1997 P. 0077 - 0078


Dwudziesta pierwsza dyrektywa Komisji 97/45/WE

z dnia 14 lipca 1997 r.

dostosowująca do postępu technicznego załączniki II, III, VI i VII do dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych [1], ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 97/1/WE [2], w szczególności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Kosmetologii,

a także mając na uwadze, co następuje:

ostatnie dane naukowe wskazują, iż poziom węglowodorów poliaromatycznych (HAP) w smole węglowej rafinowanej jest taki sam jak poziom HAP w smole węglowej nierafinowanej; wiele badań wskazuje na przenikanie HAP do skóry podczas jej wystawienia na działanie smoły węglowej, i mogą spowodować karcinogenezę dermatologiczną lub uogólnioną; wiele substancji HAP okazało się być karcynogenami genotoksycznymi i w konsekwencji, nie można ustanowić bezpiecznego poziomu, należy zatem zakazać stosowania smoły węglowej rafinowanej i nierafinowanej w produktach kosmetycznych;

dalsza ocena toksyczności chlorku strontu oparta na nowych danych przedstawionych przez przemysł wskazują, iż uzyskuje się satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa dla diizobutylo-fenoksy-etoksy-etylo-dimetylo-benzyloamoniowego chlorku (benzethonium chloride) o ile jest on używany jedynie jako środek konserwujący i w małym stężeniu, przy krótkim kontakcie ze skórą;

na podstawie ostatnich badań naukowych i technicznych można dopuścić do stosowania w produktach kosmetycznych jako filtr UV ester 2-etyloheksylowy kwasu 4-metoksycynamonowego;

środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego dyrektywy w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu w sektorze produktów kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że od dnia 1 lipca 1998 r. dla substancji wymienionych w Załączniku, producenci ani importerzy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Wspólnoty nie będą wprowadzać na rynek produktów niespełniających warunków niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, że produkty określone w ust. 1 zawierające substancje wymienione w Załączniku nie będą sprzedawane ani dostarczane konsumentom końcowym po dniu 30 czerwca 1999 r.

Artykuł 3

1. Państwa Członkowskie, nie później niż do dnia 30 czerwca 1998 r., wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne dla wykonania niniejszej dyrektywy oraz niezwłocznie poinformują o tym Komisję.

Wspomniane przepisy zawieraja odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lipca 1997 r.

W imieniu Komisji

Martin bangemann

Członek Komisji

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169.

[2] Dz.U. L 16 z 18.1.1997, str. 85.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W załączniku II:

Dodaje się numer odniesienia 420 w brzmieniu:

"420. Smoła węglowa rafinowana i nierafinowana"

Skreśla się numer odniesienia 415:

"415. Diizobutylo-fenoksy-etoksy-etylodimetylo-benzyloamoniowy chlorek (chlorek benzetoniowy)"

2) W załączniku VI:

a) Część pierwsza:

Dodaje się numer odniesienia w brzmieniu:

"a | b | c | d | e |

53 | Diizobutylo-fenoksy-etoksy-etylo-dimetylo-benzyloamoniowy chlorek (chlorek benzetoniowy) | 0,1 % | Tylko produkty zmywane" | |

b) Część druga:

Dla odniesień numer 16, 21, 29 " 30.6.1997 r." zastępuje się " 30.6.1998 r."

3) W załączniku VII:

a) Część pierwsza:

Dodaje się numer odniesienia w brzmieniu:

"a | b | c | d | e |

12 | ester 2-etyloheksylowy kwasu 4-metoksycynamonowego (metoksycynamonian oktylu) | 10 %" | | |

b) Część druga:

- Skreśla się odniesienie numer 13.

- Dla odniesień numer 2, 5, 6, 12, 17, 25, 26, 29 i 32 " 30.6.1997 r." zastępuje się " 30.6.1998 r."

--------------------------------------------------

Top