EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R2597

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95 z dnia 23 października 1995 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

OJ L 270, 13.11.1995, p. 1–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 242 - 274
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 3 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2009; Uchylony przez 32009R0216 . Latest consolidated version: 20/11/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2597/oj

31995R2597Dziennik Urzędowy L 270 , 13/11/1995 P. 0001 - 0033


Rozporządzenie Rady (WE) nr 2597/95

z dnia 23 października 1995 r.

w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólnota Europejska uzyskała członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO);

Protokół zawarty między Radą Unii Europejskiej a Komisją Wspólnot Europejskich przewiduje obowiązek przekazywania przez Komisję do FAO wymaganych danych statystycznych;

zgodnie z zasadą pomocniczości cele proponowanego działania mogą być osiągnięte wyłącznie w oparciu o akt prawny Wspólnoty, ponieważ tylko Komisja może koordynować niezbędny proces harmonizacji informacji statystycznych na poziomie wspólnotowym, podczas gdy gromadzenie danych statystycznych dotyczących rybołówstwa oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury do przetwarzania i kontroli wiarygodności powyższych danych jest pierwszym i podstawowym obowiązkiem Państw Członkowskich;

szczególna metoda sporządzania właściwych statystyk Wspólnoty, które są oparte na krajowych systemach statystycznych, wymaga wyjątkowo ścisłej współpracy między Komisją a Państwami Członkowskimi, szczególnie w ramach Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych, powołanego na mocy decyzji 72/279/EWG [3],

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Każde Państwo Członkowskie przekazuje Komisji dane dotyczące nominalnych połowów dokonywanych przez statki zarejestrowane w danym Państwie Członkowskim lub pływające pod jego banderą, prowadzące połowy na niektórych obszarach, innych niż północny Atlantyk, w poszanowaniu rozporządzenia Rady (EURATOM, EWG) nr 1588/90 z dnia 11 czerwca 1990 r. w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych będących przedmiotem poufności informacji statystycznych [4].

Dane dotyczące nominalnych połowów obejmują wszelkie produkty rybołówstwa wyładowane lub przeładowywane na morzu, niezależnie w jakiej postaci, lecz nie obejmują ilości, które po złowieniu zostały usunięte za burtę, spożyte na pokładzie lub wykorzystane podczas połowów jako przynęta. Dane zapisuje się jako równowartość w relacji pełnej wyładunków lub przeładunków, w zaokrągleniu do pełnej tony.

Artykuł 2

1. Dane podlegające przekazaniu są danymi dotyczącymi nominalnych połowów na każdym z głównych obszarów połowowych oraz podrejonach tych obszarów wymienionych w załączniku 1, opisanych w załączniku 2 oraz zilustrowanych w załączniku 3. Dla każdego głównego obszaru połowowego gatunki, w odniesieniu do których dane są wymagane, określa załącznik 4.

2. Dane za każdy rok kalendarzowy są przekazywane w ciągu sześciu miesięcy od końca roku.

3. Jeśli statki Państw Członkowskich na mocy art. 1 nie prowadziły połowów na głównych obszarach połowowych w danym roku kalendarzowym, Państwo Członkowskie powiadamia o tym Komisję. Jednakże jeśli połowy miały miejsce na głównych obszarach połowowych, przekazywanie jest wymagane jedynie w stosunku do danych dotyczących kombinacji gatunki/podrejon, w odniesieniu do których połowy zostały zarejestrowane w rocznym okresie sprawozdawczym.

4. Dane dotyczące gatunków o mniejszym znaczeniu złowionych przez statki Państw Członkowskich nie muszą być indywidualnie wykazywane w sprawozdaniach, lecz mogą być włączone do danych uśrednionych, pod warunkiem że masa produktów nie przekracza 5 % ogólnego rocznego połowu na danym głównym obszarze połowowym.

5. Wykazy statystycznych obszarów połowowych lub ich podrejonów i gatunków mogą zostać zmienione zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 5.

Artykuł 3

O ile przepisy przyjęte w ramach wspólnej polityki rybołówstwa nie stanowią inaczej, Państwo Członkowskie może wykorzystywać techniki pobierania próbek w celu uzyskiwania danych dotyczących połowów dla tych części floty, w odniesieniu do których przekazanie bardziej szczegółowych danych wymagałoby nadmiernego zastosowania procedur administracyjnych. Szczegóły dotyczące procedur pobierania próbek, wraz ze szczegółami dotyczącymi udziału ogólnych danych uzyskanych za pomocą takich technik, muszą być włączone przez Państwo Członkowskie do sprawozdania przekazywanego zgodnie z art. 6 ust. 1.

Artykuł 4

Państwa Członkowskie wykonują swoje zobowiązania na mocy art. 1 i 2 poprzez przekazywanie danych na nośniku magnetycznym, którego forma jest podana w załączniku 5.

Za uprzednią zgodą Komisji Państwa Członkowskie mogą przekazywać dane w innej formie lub na innym nośniku.

Artykuł 5

1. W przypadku odniesienia do procedury określonej w niniejszym artykule przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, przekazuje sprawę Stałemu Komitetowi ds. Statystyk Rolniczych, zwanemu dalej "Komitetem".

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada Komitetowi projekt środków, które mają zostać podjęte. Komitet wydaje opinię w sprawie projektu w terminie, który może zostać wyznaczony przez przewodniczącego stosownie do pilności sprawy. Opinię wydaje się większością określoną w art. 148 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w przypadku decyzji, które Rada przyjmuje na wniosek Komisji. Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w ramach Komitetu są ważone w sposób określony w tym artykule. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

3. a) Komisja przyjmuje przewidziane środki, jeżeli są zgodne z opinią Komitetu.

b) Jeżeli przewidziane środki nie są zgodne z opinią Komitetu lub w przypadku braku opinii, Komisja bezzwłocznie przedkłada Radzie wniosek w sprawie środków, jakie mają zostać podjęte. Rada podejmuje decyzję kwalifikowaną większością głosów.

Jeżeli po upływie trzech miesięcy od daty przekazania Radzie sprawy Rada nie podejmuje działania, proponowane środki przyjmowane są przez Komisję.

Artykuł 6

1. W ciągu dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie przekazują Komisji szczegółowe sprawozdanie opisujące sposób, w jaki dane dotyczące połowów są otrzymywane, oraz określające stopień reprezentatywności i wiarygodności tych danych. Komisja opracowuje podsumowanie powyższych sprawozdań dla ich omówienia w ramach właściwej Grupy Roboczej Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach w informacjach przekazanych zgodnie z ust. 1 w ciągu trzech miesięcy od ich wprowadzenia.

3. W przypadku gdy sprawozdania metodologiczne określone ust. 1 wykazują, że Państwo Członkowskie nie może niezwłocznie spełnić wymogów niniejszego rozporządzenia oraz że zmiany w technikach i metodologii badań są konieczne, Komisja może, w porozumieniu z Państwem Członkowskim w ramach Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych, ustanowić okres przejściowy na okres nie dłuższy niż dwa lata, podczas którego program określony w niniejszym rozporządzeniu ma zostać zrealizowany.

4. Sprawozdania metodologiczne, ustalenia dotyczące okresu przejściowego, dostępność i wiarygodność danych oraz inne właściwe kwestie związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia są raz w roku poddawane kontroli dokonywanej przez właściwą Grupę Roboczą Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1995 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 23 października 1995 r.

W imieniu Rady

P. Solbes Mira

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 329 z 25.11.1994, str. 1.

[2] Dz.U. C 363 z 19.12.1994, str. 60.

[3] Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

[4] Dz.U. L 151 z 15.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

WYKAZ GŁÓWNYCH OBSZARÓW POŁOWOWYCH FAO ORAZ ICH PODREJONÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DANE

(Opisy poniższych obszarów i podrejonów znajdują się w załączniku 2)

ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 34)

34.1.1. | Rejon wybrzeża marokańskiego |

34.1.2. | Rejon wyspiarski – Wyspy Kanaryjskie/Madera |

34.1.3. | Rejon wybrzeża saharyjskiego |

34.2. | Północny podobszar oceaniczny |

34.3.1. | Rejon wybrzeża Zielonego Przylądka |

34.3.2. | Rejon wyspiarski Zielonego Przylądka |

34.3.3. | Rejon Shrebro |

34.3.4. | Rejon zachodniej części Zatoki Gwinejskiej |

34.3.5. | Rejon środkowej części Zatoki Gwinejskiej |

34.3.6. | Rejon południowej części Zatoki Gwinejskiej |

34.4.1. | Rejon południowo-zachodniej części Zatoki Gwinejskiej |

34.4.2. | Rejon oceaniczny południowo-zachodni |

MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (Główny obszar połowowy 37)

37.1.1. | Rejon Balearów |

37.1.2. | Rejon Zatoki Lwiej |

37.1.3. | Rejon Sardynii |

37.2.1. | Rejon Morza Adriatyckiego |

37.2.2. | Rejon Morza Jońskiego |

37.3.1. | Rejon Morza Egejskiego |

37.3.2. | Rejon Basenu Lewantyńskiego |

37.4.1. | Rejon Morza Marmara |

37.4.2. | Rejon Morza Czarnego |

37.4.3. | Rejon Morza Azowskiego |

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 41)

41.1.1. | Rejon Amazonii |

41.1.2. | Rejon Natalu |

41.1.3. | Rejon Salvadoru |

41.1.4. | Rejon oceaniczny północny |

41.2.1. | Rejon Santosu |

41.2.2. | Rejon Rio Grande |

41.2.3. | Rejon La Platy |

41.2.4. | Rejon oceaniczny środkowy |

41.3.1. | Rejon północny Patagonii |

41.3.2. | Rejon południowy Patagonii |

41.3.3. | Rejon oceaniczny południowy |

POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 47)

47.1.1. | Rejon przylądka Palmeirinhas |

47.1.2. | Rejon przylądka Salinas |

47.1.3. | Rejon Cunene |

47.1.4. | Rejon przylądka Cross |

47.1.5. | Rejon rzeki Orange |

47.1.6. | Rejon Przylądka Dobrej Nadziei |

47.2.1. | Rejon środkowy Agulhas |

47.2.2. | Rejon wschodni Agulhas |

47.3. | Podobszar oceaniczny południowy |

47.4. | Podobszar Tristan da Cunha |

47.5. | Podobszar Wysp Św. Heleny i Wniebowstąpienia |

ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (Główny obszar połowowy 51)

51.1. | Podobszar Morza Czerwonego |

51.2. | Podobszar Zatoki Perskiej |

51.3. | Podobszar zachodniej części Morza Arabskiego |

51.4. | Podobszar wschodniej części Morza Arabskiego, Lakkadiwów i Sri Lanki |

51.5. | Podobszar Somalii, Kenii i Tanzanii |

51.6. | Podobszar Madagaskaru i Kanału Mozambickiego |

51.7. | Podobszar oceaniczny |

51.8.1. | Rejon Marion-Edward |

51.8.2. | Rejon Zambezi |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 2

ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 34)

Załącznik 3A przedstawia granice i podobszary, rejony i podrejony środkowo-wschodniego Atlantyku (główny obszar połowowy 34 środkowo-wschodni Atlantyk). Opis obszaru oraz jego podobszarów, rejonów i podrejonów jest przedstawiony poniżej. Środkowo-wschodni Atlantyk obejmuje wszystkie wody Atlantyku rozgraniczone w następujący sposób:

od punktu na znaku wody wysokiej Afryki Północnej 5°36′ długości geograficznej zachodniej w kierunku południowo-zachodnim, następującym po znaku wody wysokiej wzdłuż tego wybrzeża do punktu w Ponta do Padrão (6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej) i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do pkt 6°00′ szerokości geograficznej południowej i 12°00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na zachód wzdłuż 6°00′ szerokości geograficznej południowej do 20°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do równika; następnie na zachód do 30°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na północ do 5°00′ szerokości geograficznej północnej; następnie na zachód do 40°00′ długości geograficznej zachodniej; następnie na północ do 36°00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na wschód do Punta Marroqui do 5°36′ długości geograficznej zachodniej; następnie na południe do punktu początkowego na wybrzeżu afrykańskim.

Środkowo-wschodni Atlantyk jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar wybrzeża północnego (Podobszar 34.1)

a) Rejon wybrzeża marokańskiego (Rejon 34.1.1)

Wody leżące między 36°00′ a 26°00′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od linii biegnącej na południe od 36°00′ szerokości geograficznej północnej wzdłuż 13°00′ długości geograficznej zachodniej do 29°00′ szerokości geograficznej północnej, a następnie w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż loksodromy do punktu o współrzędnych 26°00′ szerokości geograficznej północnej i 16°00′ długości geograficznej zachodniej.

b) Rejon wyspiarski – Wyspy Kanaryjskie/Madera (Rejon 34.1.2)

Wody leżące między 36°00′ a 26°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej oraz linią biegnącą od 36°00′ szerokości geograficznej północnej wzdłuż 13°00′ długości geograficznej zachodniej do 29°00′ szerokości geograficznej północnej, a następnie wzdłuż loksodromy do punktu o współrzędnych geograficznych 26°00′ szerokości geograficznej północnej i 16°00′ długości geograficznej zachodniej.

c) Rejon wybrzeża saharyjskiego (Rejon 34.1.3)

Wody leżące między 26°00′ a 19°00′ szerokości geograficznej północnej i na wschód od 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

Północny podobszar oceaniczny (Podobszar 34.2)

Wody leżące między 36°00′ a 20°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 40°00′ a 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

Podobszar wybrzeża południowego (Podobszar 34.3)

a) Rejon wybrzeża Zielonego Przylądka (Rejon 34.3.1)

Wody leżące między 19°00′ a 9°00′ szerokości geograficznej północnej oraz na wschód od południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

b) Rejon wyspiarski Zielonego Przylądka (Rejon 34.3.2)

Wody leżące między 20°00′ a 10°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 30°00′ a 20°00′ długości geograficznej zachodniej.

c) Rejon Shrebro (Rejon 34.3.3)

Wody leżące między 9°00′ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między 20°00′ a 8°00′ długości geograficznej zachodniej.

d) Rejon zachodniej części Zatoki Gwinejskiej (Rejon 34.3.4)

Wody leżące na północ od równika oraz między 8°00′ długości geograficznej zachodniej a 3°00′ długości geograficznej wschodniej.

e) Rejon środkowej części Zatoki Gwinejskiej (Rejon 34.3.5)

Wody leżące na północ od równika oraz na wschód od 3°00′ długości geograficznej wschodniej.

f) Rejon południowej części Zatoki Gwinejskiej (rejon 34.3.6)

Wody leżące między równikiem a 6°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 3°00′ długości geograficznej wschodniej. Rejon ten obejmuje również wody ujścia rzeki Kongo, leżące na południe od 6°00′ szerokości geograficznej południowej oddzielone linią biegnącą od punktu Ponta do Padrăo (6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej) wzdłuż loksodromy w kierunku północno-zachodnim do pkt 6°00′ szerokości geograficznej południowej i 12°00′długości geograficznej wschodniej i dalej na wschód wzdłuż 6°00′ równoleżnika do wybrzeża afrykańskiego oraz następnie wzdłuż wybrzeża afrykańskiego do punktu początkowego w Ponta do Padrão.

Południowy podobszar oceaniczny (Podobszar 34.4)

a) Rejon południowo-zachodniej części Zatoki Gwinejskiej (Rejon 34.4.1)

Wody leżące między równikiem a 6°00′szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej a 3°00′długości geograficznej wschodniej.

b) Południowo-zachodni rejon oceaniczny (Rejon 34.4.2)

Wody leżące między 20°00′ a 5°00′ szerokości geograficznej północnej oraz między 40°00′ a 30°00′ długości geograficznej zachodniej; wody leżące między 10°00′ szerokości geograficznej północnej a równikiem oraz między 30°00′ a 20°00′długości geograficznej zachodniej.

MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (Główny obszar połowowy 37)

Załącznik 3B przedstawia granice oraz podobszary i rejony Morza Śródziemnego i Morza Czarnego (Główny obszar połowowy 37). Opis tego obszaru oraz jego podrejonów znajduje się poniżej.

Obszar statystyczny Morza Śródziemnego oraz Morza Czarnego obejmuje wszystkie wody morskie: a) Morza Śródziemnego; b) Morza Marmara; c) Morza Czarnego oraz d) Morza Azowskiego. Wody morskie obejmują słonawe laguny wodne oraz wszelkie inne obszary, na których dominują ryby oraz inne organizmy morskie. Zachodnie i południowo- wschodnie granice są określone w sposób następujący:

a) granica zachodnia: linia biegnąca na południe wzdłuż 5°36′ długości geograficznej zachodniej od Punta Marroquí do wybrzeża Afryki;

b) granica południowo-wschodnia: północne (śródziemnomorskie) wejście do Kanału Sueskiego.

PODOBSZARY I REJONY OBSZARU STATYSTYCZNEGO MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

Zachodnia część Morza Śródziemnego (Podobszar 37.1) obejmuje następujące rejony:

a) Rejon Balearów (Rejon 37.1.1)

Wody zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone są linią zaczynającą się od wybrzeża Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją, biegnącą na północ do 38°00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do 41°20′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód wzdłuż loksodromy do wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią, następnie wzdłuż wybrzeża Hiszpanii do Punta Marroquí, następnie na południe wzdłuż 5°36′ długości geograficznej zachodniej do wybrzeża Afryki i dalej w kierunku wschodnim wzdłuż wybrzeża Afryki do punktu początkowego.

b) Rejon Zatoki Lwiej (Rejon 37.1.2)

Wody północno-zachodniej części Morza Śródziemnego ograniczone linią zaczynającą się od wybrzeża kontynentalnego na wschodnim krańcu granicy między Francją i Hiszpanią biegnącą na wschód wzdłuż loksodromy do 8°00′ długości geograficznej wschodniej i 41°20′ szerokości geograficznej północnej, następnie na północ wzdłuż linii do wybrzeża kontynentalnego na granicy między Francją i Włochami i dalej w kierunku południowo-zachodnim wzdłuż wybrzeża Francji do punktu początkowego.

c) Rejon Sardynii (Rejon 37.1.3)

Wody Morza Tyrreńskiego oraz przyległe wody ograniczone linią zaczynającą się na wybrzeżu Afryki na wysokości granicy Algierii z Tunezją biegnącą na północ do 38°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do 8°00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do 41°20′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na północ wzdłuż loksodromy do wybrzeża na granicy między Francją i Włochami, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do 38°00′szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód wzdłuż 38°00′ szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, następnie wzdłuż loksodromy do Przylądka Bon, a następnie na zachód wzdłuż wybrzeża Tunezji do punktu początkowego.

Środkowa część Morza Śródziemnego (Podobszar 37.2) obejmuje następujące rejony:

a) Rejon Morza Adriatyckiego (Rejon 37.2.1)

Wody Morza Adriatyckiego na północ od linii biegnącej od granicy między Albanią i byłą Republiką Jugosławii na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego na zachód do Przylądka Gargano na wybrzeżu Włoch.

b) Rejon Morza Jońskiego (Rejon 37.2.2)

Wody środkowej części Morza Śródziemnego oraz przylegające wody rozgraniczone linią zaczynającą się na 25°00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu północnej Afryki biegnącą na północ do 34°00′szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do 23°00′długości geograficznej wschodniej, a następnie na północ do wybrzeża Grecji, następnie wzdłuż zachodniego wybrzeża Grecji oraz wybrzeża Albanii do granicy między Albanią a byłą Republiką Jugosławii, następnie na zachód do Przylądka Gargano na wybrzeżu Włoch, następnie wzdłuż wybrzeża Włoch do 38°00′ szerokości geograficznej północnej i dalej na zachód wzdłuż 38°00′szerokości geograficznej północnej do wybrzeża Sycylii, następnie wzdłuż północnego wybrzeża Sycylii do Trapani, i dalej wzdłuż loksodromy od Trapani do Przylądka Bon, następnie na wschód, wzdłuż wybrzeża północnej Afryki do punktu początkowego.

Wschodnia część Morza Śródziemnego (Podobszar 37.3) obejmuje następujące rejony:

a) Rejon Morza Egejskiego (Rejon 37.3.1)

Wody Morza Egejskiego oraz wody przylegające, rozgraniczone linią zaczynającą się na południowym wybrzeżu Grecji na 23°00′ długości geograficznej wschodniej i biegnącą na południe do 34°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do 29°00′ długości geograficznej wschodniej i dalej na północ do wybrzeża Turcji, następnie wzdłuż zachodniego wybrzeża Turcji do Kum Kale, następnie wzdłuż linii biegnącej od Kum Kale do Przylądka Hellas, następnie wzdłuż wybrzeża Turcji i Grecji do punktu początkowego.

b) Rejon Basenu Lewantyńskiego (Rejon 37.3.2)

Wody Morza Śródziemnego na wschód od linii zaczynającej się na 25°00′ długości geograficznej wschodniej na wybrzeżu północnej Afryki, biegnącej na północ do 34°00′ szerokości geograficznej północnej; i dalej na wschód do 29°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do wybrzeża Turcji, następnie wzdłuż wybrzeży Turcji i innych krajów wschodniej części Morza Śródziemnego do punktu początkowego.

Morze Czarne (Podobszar 37.4) obejmuje następujące rejony:

a) Rejon Morza Marmara (Rejon 37.4.1)

Wody Morza Marmara rozgraniczone na zachodzie linią biegnącą od Przylądka Hellas do Kum Kale przy wejściu do cieśniny Dardanele oraz na wschodzie linią biegnącą przez Bosfor od Kumdere.

b) Rejon Morza Czarnego (Rejon 37.4.2)

Wody Morza Czarnego oraz przylegające wody rozgraniczone na południowym zachodzie linią biegnącą przez Bosfor od Kumdere oraz rozgraniczone na północnym wschodzie linią biegnącą od Przylądka Takil na Półwyspie Kerczeńskim do Przylądka Panagija na Półwyspie Tamańskim.

c) Rejon Morza Azowskiego (Rejon 37.4.3)

Wody Morza Azowskiego na północ od linii biegnącej wzdłuż południowego wejścia do Cieśniny Kerczeńskiej, zaczynającej się od przylądka Takil na 45°06′ szerokości geograficznej północnej i 36°27′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Kerczeńskim i biegnącej przez cieśninę do przylądka Panagija na 45°06′ szerokości geograficznej północnej i 36°38′ długości geograficznej wschodniej na Półwyspie Tamańskim.

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 41)

Załącznik 3C przedstawia granice oraz rejony południowo-zachodniego Atlantyku (Główny obszar połowowy 41).

Opis tych obszarów znajduje się poniżej.

Południowo-zachodni Atlantyk (Główny obszar połowowy 41) określa się jako wody rozgraniczone przez linię zaczynającą się na wybrzeżu Ameryki Południowej biegnącą na wschód wzdłuż równoleżnika 5°00′ szerokości geograficznej północnej do południka 30°00′długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równika, następnie na wschód do południka 20°00′długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równoleżnika 50°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 50°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 60°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 67°16′ długości geograficznej zachodniej,i dalej na północ do punktu o 56°22′ szerokości geograficznej południowej i 67°16′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na wschód wzdłuż linii na 56°22′ szerokości geograficznej południowej do punktu o współrzędnych 65°43′ długości geograficznej zachodniej i dalej wzdłuż linii łączącej punkty o 55°22′ szerokości geograficznej południowej i 65°43′ długości geograficznej zachodniej, o 55°11′ szerokości geograficznej południowej i 66°04′ długości geograficznej zachodniej, o 55°07′ szerokości geograficznej południowej i 66°25′ długości geograficznej zachodniej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Południowo-zachodni Atlantyk jest podzielony na następujące rejony:

Rejon Amazonii (Rejon 41.1.1)

Wszystkie wody oddzielone linią zaczynającą się na wybrzeżu Ameryki Południowej na 5°00′ szerokości geograficznej północnej biegnącą wzdłuż tego równoleżnika aż do miejsca, w którym styka się on z południkiem 40°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do punktu stycznego z wybrzeżem Brazylii, następnie w kierunku północno-zachodnim wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Natalu (Rejon 41.1.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na północ od wybrzeża Brazylii wzdłuż południka 40°00′ długości geograficznej zachodniej do miejsca, w którym styka się on z równikiem, i dalej na wschód wzdłuż równika do południka 32°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do miejsca, w którym równoleżnik 10°00′ szerokości geograficznej południowej styka się z wybrzeżem Ameryki Południowej, a następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Salvadoru (Rejon 41.1.3)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej na 10°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym równoleżnik ten styka się z południkiem 35°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon oceaniczny północny (Rejon 41.1.4)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o 5°00′ szerokości geograficznej północnej i 40°00′ długości geograficznej zachodniej do południka 30°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równika, następnie na wschód do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 35°00′długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 10°00′szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 32°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równika, a następnie na zachód do południka 40°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego.

Rejon Santosu (Rejon 41.2.1)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 20°00′szerokości geograficznej południowej do punktu, w którym styka się on z południkiem 39°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 29°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, i dalej w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon Rio Grande (Rejon 41.2.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 29°00′ szerokości geograficznej południowej do punktu, w którym styka się on z południkiem 45°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika na 34°00′ szerokości geograficznej południowej i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon La Platy (Platense) (Rejon 41.2.3)

Wody rozgraniczone linią na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej wzdłuż równoleżnika na 34°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym ten równoleżnik styka się z południkiem 50°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 40°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon środkowy oceaniczny (Rejon 41.2.4)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o współrzędnych 20°00′ szerokości geograficznej południowej i 39°00′ długości geograficznej zachodniej do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej i dalej na południe do równoleżnika 40°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód do południka 50°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 34°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 45°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na północ do równoleżnika 29°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 39°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu początkowego.

Rejon północny Patagonii (Rejon 41.3.1)

Wody rozgraniczone linią na wschód od wybrzeża Ameryki Południowej na 40°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym styka się on z południkiem 50°00′ długości geograficznej zachodniej, i dalej na południe do równoleżnika 48°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na zachód wzdłuż tego równoleżnika do wybrzeża Ameryki Południowej, następnie w kierunku północnym wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon południowy Patagonii (Rejon 41.3.2)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od wybrzeży Ameryki Południowej na 48°00′ szerokości geograficznej południowej do miejsca, w którym równoleżnik ten styka się z południkiem 50°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 60°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do południka 67°16′ długości geograficznej zachodniej, następnie na północ do punktu o współrzędnych geograficznych 56°22′ szerokości geograficznej południowej i 67°16′ długości geograficznej zachodniej, i dalej wzdłuż linii loksodromicznej łączącej punkty o współrzędnych geograficznych: 56°22′ szerokości geograficznej południowej i 65°43′ długości geograficznej zachodniej; 55°22′ szerokości geograficznej południowej i 65°43′ długości geograficznej zachodniej; 55°11′ szerokości geograficznej południowej i 66°04′ długości geograficznej zachodniej; 55°07′ szerokości geograficznej południowej i 66°25′ długości geograficznej zachodniej, i dalej w kierunku północnym wzdłuż wybrzeży Ameryki Południowej do punktu początkowego.

Rejon oceaniczny południowy (Rejon 41.3.3)

Wody rozgraniczone linią biegnącą na wschód od punktu o współrzędnych 40°00′ szerokości geograficznej południowej i 50°00′ długości geograficznej zachodniej do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe do równoleżnika 50°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na północ do punktu początkowego

POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 47)

Załącznik 3D przedstawia granice i podrejony południowo-wschodniego Atlantyku. Opis Obszaru Konwencji ICSEAF przedstawiony jest poniżej.

Południowo-wschodni Atlantyk (Główny obszar połowowy 47) obejmuje wody odgraniczone linią zaczynającą się w punkcie o współrzędnych 6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej i dalej w kierunku północno-zachodnim wzdłuż loksodromy do punktu przecięcia się południka 12°00′ długości geograficznej wschodniej z równoleżnikiem 6°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód wzdłuż tego równoleżnika do południka 20°00′ długości geograficznej zachodniej, następnie na południe wzdłuż tego południka do równoleżnika 50°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód wzdłuż tego równoleżnika do południka 30°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ wzdłuż tego południka do wybrzeża kontynentu afrykańskiego, następnie w kierunku zachodnim wzdłuż tego wybrzeża do punktu początkowego.

Południowo-wschodni Atlantyk (Główny obszar połowowy 47) jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar wybrzeża zachodniego (Podobszar 47.1)

a) Rejon przylądka Palmeirinhas (Rejon 47.1.1)

Wody leżące między 6°00′ a 10°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej. Z tego rejonu wykluczone są wody ujścia rzeki Kongo (Zair), tj. wody leżące na północny wschód od linii biegnącej od Punta do Padrão (6°04′36″ szerokości geograficznej południowej i 12°19′48″ długości geograficznej wschodniej) do punktu o współrzędnych geograficznych 6°00′ szerokości geograficznej południowej i 12°00′ długości geograficznej wschodniej.

b) Rejon przylądka Salinas (Rejon 47.1.2)

Wody leżące między 10°00′ a 15°00′szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

c) Rejon Cunene (Rejon 47.1.3)

Wody leżące między 15°00′ a 20°00′szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

d) Rejon przylądka Cross (Rejon 47.1.4)

Wody leżące między 20°00′ a 25°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

e) Rejon rzeki Orange (Rejon 47.1.5)

Wody leżące między 25°00′ a 30°00′ szerokości geograficznej południowej oraz na wschód od 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

f) Rejon Przylądka Dobrej Nadziei (Rejon 47.1.6)

Wody leżące między 30°00′ a 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 10°00′ a 20°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Agulhas środkowy (Podobszar 47.2)

a) Rejon środkowy Agulhas (Rejon 47.2.1)

Wody leżące na północ od 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ a 25°00′ długości geograficznej wschodniej.

b) Rejon wschodni Agulhas (Rejon 47.2.2)

Wody leżące na północ od 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 25°00′ a 30°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar oceaniczny południowy (Podobszar 47.3)

Wody leżące między 40°00′ a 50°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 10°00′ a 30°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Tristan da Cunha (Podobszar 47.4)

Wody leżące między 20°00′ a 50°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej a 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

Podobszar Wysp Św. Heleny i Wniebowstąpienia (Podobszar 47.5)

Wody leżące między 6°00′ a 20°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między 20°00′ długości geograficznej zachodniej a 10°00′ długości geograficznej wschodniej.

ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (Główny obszar połowowy 51)

Zachodni Ocean Indyjski obejmuje ogólnie:

a) Morze Czerwone;

b) Zatokę Adeńską;

c) Zatokę między wybrzeżem Iranu a Półwyspem Arabskim;

d) Morze Arabskie;

e) tę część Oceanu Indyjskiego, która obejmuje Kanał Mozambicki, leżącą między południkami 30°00′ a 80°00′ długości geograficznej wschodniej oraz na północ od linii konwergencji antarktycznej, łącznie z wodami wokół Sri Lanki.

Załącznik 3E przedstawia granice i podrejony zachodniego Oceanu Indyjskiego (Główny obszar połowowy 51).

Zachodni Ocean Indyjski określa się jako posiadający następujące granice:

- granica z Morzem Śródziemnym: północne wejście do Kanału Sueskiego,

- zachodnia granica morska: linia zaczynająca się na wybrzeżu Afryki na 30°00′ długości geograficznej wschodniej oraz biegnąca w kierunku południowym do 45°00′ szerokości geograficznej południowej,

- wschodnia granica morska: loksodroma zaczynająca się na południowo-wschodnim wybrzeżu Indii (Przylądek Calimere) oraz biegnąca w kierunku północno-wschodnim do miejsca, w którym styka się z punktem o współrzędnych geograficznych 82°00′ długości geograficznej wschodniej i 11°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie biegnąca na wschód do południka 85°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 3°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do południka 80°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na południe do równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej,

- południowa granica: linia biegnąca wzdłuż równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej od 30°00′ do 80°00′ długości geograficznej wschodniej.

Zachodni Ocean Indyjski jest podzielony w następujący sposób:

Podobszar Morza Czerwonego (Podobszar 51.1)

- Granica północna: północne wejście do Kanału Sueskiego.

- Granica południowa: loksodroma od granicy między Etiopią a Republiką Dżibuti na wybrzeżu Afryki, poprzez Cieśninę Bab-al-Mandab, do granicy między byłą Jemeńską Republiką Arabską a byłą Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu na Półwyspie Arabskim.

Podobszar Zatoki Perskiej (Podobszar 51.2)

Wyjście z Zatoki Perskiej (Cieśnina Ormuz) jest zamknięta linią zaczynającą się na północnym krańcu Ra's Musandam i biegnącą na wschód do wybrzeża Iranu.

Podobszar zachodniej części Morza Arabskiego (Podobszar 51.3)

Wschodnia i południowa granica są linią biegnącą od granicy Iranu z Pakistanem na wybrzeżu Azji na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do południka 65°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na zachód do wybrzeża Afryki; pozostałe granice morskie są wspólnymi granicami z podobszarami 51.1 i 51.2 (patrz. wyżej).

Podobszar wschodniej części Morza Arabskiego, Lakkadiwów i Sri Lanki (Podobszar 51.4)

Granica morska jest linią zaczynającą się na wybrzeżu Azji na granicy Iranu z Pakistanem i biegnącą na południe do równoleżnika 20°00′ szerokości geograficznej północnej, i dalej na wschód do południka 65°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 80°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 3°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na wschód do południka 85°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 11°00′ szerokości geograficznej północnej, następnie na zachód do południka 82°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej wzdłuż loksodromy w kierunku południowo-zachodnim do południowo-wschodniego wybrzeża Indii (Przylądek Calimere).

Podobszar Somalii, Kenii i Tanzanii (Podobszar 51.5)

Linia zaczynająca się na wybrzeżu Somalii na 10°00′ szerokości geograficznej północnej biegnąca na wschód do południka 65°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 45°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 10°28′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do wybrzeży wschodnich Afryki między Ras Mwambo (na północy) i Mwambo Village (na południu).

Podobszar Madagaskaru i Kanału Mozambickiego (Podobszar 51.6)

Linia zaczynająca się na wybrzeżu wschodnim Afryki między Ras Mwambo (na północy) i Mwambo Village (na południu) na 10°28′ szerokości geograficznej południowej i biegnie na wschód do południka 45°00′ długości geograficznej wschodniej, i dalej na północ do równoleżnika 10°00′ szerokości geograficznej południowej, następnie na wschód do południka 55°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 30°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 40°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do wybrzeża Mozambiku.

Podobszar oceaniczny (zachodni Ocean Indyjski) (Podobszar 51.7)

Linia zaczynająca się w punkcie o współrzędnych geograficznych 10°00′ szerokości geograficznej południowej i 55°00′ długości geograficznej wschodniej, biegnąca na wschód do południka 80°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na południe do równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na zachód do południka 40°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do równoleżnika 30°00′ szerokości geograficznej południowej, i dalej na wschód do południka 55°00′ długości geograficznej wschodniej, następnie na północ do pozycji początkowej na równoleżniku 10°00′ szerokości geograficznej południowej.

Podobszar Mozambiku (Podobszar 51.8)

Ten podobszar obejmuje wody leżące na północ od równoleżnika 45°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między południkami 30°00′ a 40°00′ długości geograficznej wschodniej. Podobszar ten jest podzielony na dwa rejony.

Rejon Marrion-Edward (Rejon 51.8.1)

Wody leżące między równoleżnikami 40°00′ a 50°00′ szerokości geograficznej południowej oraz południkami 30°00′ a 40°00′ długości geograficznej wschodniej.

Rejon Zambezi (Rejon 51.8.2)

Wody leżące na północ od równoleżnika 40°00′ szerokości geograficznej południowej oraz między południkami 30°00′ a 40°00′ długości geograficznej wschodniej.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 3

A: ŚRODKOWO-WSCHODNI ALTLANTYK (Główny obszar połowowy 34)

+++++ TIFF +++++

B: MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (Główny obszar połowowy 37)

+++++ TIFF +++++

C: POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 41)

+++++ TIFF +++++

D: POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 47)

+++++ TIFF +++++

E: ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (Główny obszar połowowy 51)

+++++ TIFF +++++

4.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 4

WYKAZ GATUNKÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH NALEŻY PRZEKAZYWAĆ DANE DLA KAŻDEGO GŁÓWNEGO OBSZARU POŁOWOWEGO

Gatunkami wymienionymi poniżej są gatunki, których połowy zarejestrowano w urzędowych statystykach. Państwa Członkowskie powinny przekazywać dane odnoszące się do każdego ze zidentyfikowanych gatunków, o ile takie dane są dostępne. Jeśli poszczególne gatunki nie mogą być zidentyfikowane, dane powinny zostać uśrednione oraz przekazane w pozycji zapewniającej najwyższy stopień szczegółowości.

Uwaga:

g.i.n. = gdzie indziej niesklasyfikowane

ŚRODKOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 34)

Nazwa polska | Nazwa łacińska | Identyfikator 3-literowy |

Węgorz europejski | Anguilla anguilla | ELE |

Alozy g.i.n. | Alosa spp. | SHZ |

Iliasza afrykańska | Ilisha africana | ILI |

Płastugokształtne g.i.n. | Pleuronectiformes | FLX |

Skarpiowate (Turbotowate) | Bothidae | LEF |

Sola zwyczajna | Solea vulgaris | SOL |

Kunatka | Dicologoglossa cuneata | CET |

Solowate g.i.n. | Soleidae | SOX |

Ciosankowate g.i.n. | Cynoglossidae | TOX |

Smuklica | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Widlak biały | Phycis blennoides | GFB |

Bielmik | Trisopterus luscus | BIB |

Błękitek | Micromesistius poutassou | WHB |

Morszczuk europejski | Merluccius mcrluccius | HKE |

Morszczuk senegalski | Merluccius senegalensis | HKM |

Morszczuki g.i.n. | Merluccius spp. | HKX |

Dorszokształtne g.i.n. | Gadiformes | GAD |

Ariiusowate (Zębacze) g.i.n. | Ariidae | CAX |

Konger | Conger conger | COE |

Kongerowate g.i.n. | Congridae | COX |

Bekaśnik | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Beryksy | Beryx spp. | ALF |

Piotrosz | Zeus faber | JOD |

Piotrosz amerykański | Zenopsis conchifer | JOS |

Kaproszowate | Caproidae | BOR |

Okoniokształtne naddenne g.i.n. | Perciformes | DPX |

Granik wielki | Epinephelus guaza | GPD |

Granik szary | Epinephelus aeneus | GPW |

Graniki g.i.n. | Epinephelus spp. | GPX |

Wrakoń | Polyprion americanus | WRF |

Strzępielowate g.i.n. | Serranidae | BSE |

Labraks centkowany | Dicentrarchus punctatus | SPU |

Labraks (Moron) | Dicentrarchus labrax | BSS |

Latarniki g.i.n. | Priacanthus spp. | BIG |

Apogonowate g.i.n. | Apogonidae | APO |

Latilusowate | Branchiostegidae | TIS |

Kraśnikowate | Emmelichthyidae | EMT |

Lucjany g.i.n. | Lutjanus spp. | SNA |

Lucjanowate g.i.n. | Lutjanidae | SNX |

Parma | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Luszcz | Pomadasys incisus | BGR |

Luszcz szary | Pomadasys jubelini | BUR |

Otoperka | Brachydeuterus auritus | GRB |

Luszczowate g.i.n. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Kulbiny | Sciaena spp. | DRU |

Drum iberyjski | Umbrina cirrosa | COB |

Kulbin | Argyrosomus regius | MGR |

Pelin | Pteroscion peli | DRS |

Korwin biały | Pseudotolithus brachygnatus | CKL |

Korwin kapitański | Pseudotolithus senegalensis | PSS |

Korwin szary | Pseudotolithus elongatus | PSE |

Korwiny | Pseudotolithus spp. | CKW |

Kulbinowate g.i.n. | Sciaenidae | CDX |

Morlesz bogar | Pagellus bogaraveo | SBR |

Morlesz szkarłatny | Pagellus erythrinus | PAC |

Morlesz krwisty | Pagellus acarne | SBA |

Morlesz afrykański | Pagellus bellottii | PAR |

Morlesze g.i.n. | Pagellus spp. | PAX |

Sargusy (Amarele, Prażmy, Sargusy, Zebryle) g.i.n. | Diplodus spp. | SRG |

Kielczak wielkooki | Dentex macrophthalmus | DEL |

Kielec właściwy | Dentex dentex | DEC |

Kielczak angolański | Dentex angolensis | DEA |

Kielczak kongijski | Dentex congoensis | DNC |

Kielczaki g.i.n. | Dentex spp. | DEX |

Kantar | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Oblada | Oblada melanura | SBS |

Pagrus pręgacz | Sparus caeruleostictus | BSC |

Pagrus różowy (Gowik) | Sparus pagrus | RPG |

Dorada | Sparus auratus | SBG |

Pagrusy g.i.n. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bops | Boops boops | BOG |

Prażmowate g.i.n. | Sparidae | SBX |

Pikarele | Spicara spp. | PIC |

Barweny | Mullus spp. | MUX |

Sułtanka mauretańska | Pseudopeneus prayensis | GOA |

Barwenowate g.i.n. | Mullidae | MUM |

Drepana afrykańska | Drepane africana | SIC |

Szpadelkowate | Ephippidae | SPA |

Okoniowce g.i.n. | Percoidei | PRC |

Brotula brunatna | Brotula barbata | BRD |

Pokolcowate | Acanthuridae | SUR |

Kurkowate, Sargusy, (Zebryle) g.i.n. | Triglidae | GUX |

Rogatnicowate | Balistidae | TRI |

Żabnica nawęd | Lophius piscatorius | MON |

Żabnicowate g.i.n. | Lophiidae | ANF |

Belonowate g.i.n. | Belonidae | BEN |

Ptaszorowate g.i.n. | Exocoetidae | FLY |

Barrakudy | Sphyraena spp. | BAR |

Mugil cefal | Mugil cephalus | MUF |

Wiciak atlantycki | Polydactylus (Polynemus) quadrifilis | TGA |

Wiciak brodaty, Lesser African threadfin | Galeoides (Polynemus) decadactylus | GAL |

Royal threadfin | Pentenemus quinquarius | PET |

Wiciakowate g.i.n. | Polynemidae | THF |

Okoniokształtne pelagiczne g.i.n. | Perciformes | PPX |

Tasergal | Pomatomus saltatrix | BLU |

Rachica | Rachycentron canadum | CBA |

Ostrobok pospolity | Trachurus trachurus | HOM |

Ostroboki g.i.n. | Trachurus spp. | JAX |

Trzogony | Decapterus spp. | SDX |

Karanks atlantycki | Caranx hippos | CVJ |

Karanks chropik | Decapterus rhonchus | HMV |

Karanksy g.i.n. | Craranx spp. | TRE |

Selena | Selene dorsalis | LUK |

Sierpiki | Trachinotus spp. | POX |

Seriole g.i.n. | Seriola spp. | AMX |

Amia | Lichia amia | LEE |

Żółcik | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Koryfena | Coryphaena hippurus | DOL |

Żuwak fiatola | Stromateus fiatola | BLB |

Żuwakowate | Stromateidae | BUX |

Albula | Albula vulpes | BOF |

Sardynela atlantycka | Sardinella aurita | SAA |

Sardynela maderska | Sardinella maderensis | SAE |

Sardynele | Sardinella spp. | SIX |

Etmaloza | Ethmalosa fimbriata | BOA |

Sardynka europejska | Sardina pilchardus | PIL |

Sardela europejska | Engraulis encrasicolus | ANE |

Śledziowce g.i.n. | Clupeoidei | CLU |

Pelamida | Sarda sarda | BON |

Orcyn | Orcynopsis unicolor | BOP |

Solandra | Acanthocybium solandri | WAH |

Makrela zachodnioafrykańska | Scomberomorus tritor | MAW |

Tazar, Tazar marun | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Tuńczyk błękitnopłetwy (północny) | Thunnus thynnus | BFT |

Tuńczyk biały (Albakora) | Thunnus alalunga | ALB |

Tuńczyk żółtopłetwy | Thunnus albacares | YFT |

Opastun | Thunnus obesus | BET |

Inne tuńczyki i pokrewne g.i.n. | Thunnini | TUN |

Żaglica | Istiophorus albicans | SAI |

Marlin błękitny | Makaira nigricans | BUM |

Marlin biały | Tetrepturus albidus | WHM |

Żaglicowate | Istiophoridae | BIL |

Włócznik | Xiphias gladius | SWO |

Tuńczykowce g.i.n. | Scombroidei | TUX |

Pałasz | Trichiurus lepturus | LHT |

Pałasz ogoniasty | Lepidopus caudatus | SFS |

Pałasz czarny | Aphanopus carbo | BSF |

Pałaszowate g.i.n. | Trichiuridae | CUT |

Makrela kolias (M. japońska) | Scomber japonicus | MAS |

Makrela atlantycka | Scomber scombrus | MAC |

Makrele g.i.n. | Scomber spp. | MAZ |

Maktelowce g.i.n. | Scombroidei | MKX |

Mustele | Mustelus spp. | SDV |

Rajokształtne (Płaszczkokształtne) g.i.n. | Rajiformes | SRX |

Spodouste g.i.n. | Elasmobranchii | SKX |

Kostnoszkieletowe ryby morskie g.i.n. | Osteichthyes | MZZ |

Dziesięcionogi kroczące (Kraby morskie) g.i.n. | Reptantia | CRA |

Langusta tropikalna | Panulirus spp. | SLV |

Langusta tropikalna | Palinurus spp. | CRW |

Homarzec | Nephrops norvegicus | NEP |

Homar europejski | Homarus gammarus | LBE |

Krewetka | Penaeus kerathurus | TGS |

Krewetka natalska | Penaeus notialis | SOP |

Krewety g.i.n. | Penaeus spp. | PEN |

Krewetka głębokowodna | Parapenaeus longirostris | DPS |

Krewetka gwinejska | Parapenaeopsis atlantica | GUS |

Krewetka edwarda | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Krewetkowate | Palaemonidae | PAL |

Dziesięcionogi pływające g.i.n. | Natantia | DCP |

Skorupiaki morskie g.i.n. | Crustacea | CRU |

Ślimaki g.i.n. | Gastropoda | GAS |

Ostrygi g.i.n. | Crassostrea spp. | OYC |

Omułkowate g.i.n. | Mytilidae | MSX |

Głowonogi g.i.n. | Cephalopoda | CEP |

Mątwa pospolita | Sepia officinalis | CTC |

Mątwy | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Kalmary loligo (K. pospolite) | Loligo spp. | SQC |

Ośmiornica pospolita | Octopus vulgaris | OCC |

Ośmiornice | Octopodidae | OCT |

Kalmary g.i.n. | Loliginidae, Ommastrephidae | SQU |

Mięczaki (morskie) g.i.n. | Mollusca | MOL |

Żółwie (morskie) g.i.n. | Testudinata | TTX |

MORZE ŚRÓDZIEMNE I MORZE CZARNE (Główny obszar połowowy 37)

Nazwa polska | Nazwa łacińska | Identyfikator 3-literowy |

Jesiotrowate g.i.n. | Acipenseridae | STU |

Węgorz europejski | Anguilla anguilla | ELE |

Śledź czarnomorski | Alosa pontica | SHC |

Alozy g.i.n. | Alosa spp. | SHD |

Kilka zwyczajna (Tiulka) | Clupeonella cultriventris | CLA |

Płastugokształtne g.i.n. | Pleuronectiformes | FLX |

Gładzica | Pleuronectes platessa | PLE |

Stornia | Platichthys flesus | FLE |

Sola zwyczajna | Solea vulgaris | SOL |

Smuklica | Lepidorhombus whiffiagonis | MEG |

Skarp (Turbot) | Psetta maxima | TUR |

Skarp czarnomorski (T. czarnomorski) | Psetta maeotica | TUB |

Widlak biały | Phycis blennoides | GFB |

Karlik | Trisopterus minutus | POD |

Bielmik | Trisopterus luscus | BIB |

Błękitek | Micromesistms poutassou | WHB |

Witlinek | Merlangius merlangus | WHG |

Morszczuk europejski | Merluccius merluccius | HKE |

Dorszokształtne g.i.n. | Gadiformes | GAD |

Argentyny (Srebrzyki) | Argentina spp. | ARG |

Sauryda wielkołuska | Saurida undosquamis | LIB |

Jaszczurnikowate g.i.n. | Synodontidae | LIX |

Konger | Conger conger | COE |

Kongerowate g.i.n. | Congridae | COX |

Piotrosz | Zeus faber | JOD |

Okoniokształtne naddenne g.i.n. | Perciformes | DPX |

Granik wielki | Epinephelus guaza | GPD |

Granik biały | Epinephelus aeneus | GPW |

Graniki g.i.n. | Epinephelus spp. | GPX |

Wrakoń | Polyprion americanus | WRF |

Kabryl | Serranus cabrilla | CBR |

Strzępielowate g.i.n. | Serranidae | BSX |

Labraks (Moron) | Dicentrarchus labrax | BSS |

Labraksy, Morony | Dicentrarchus spp. | BSE |

Parma | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Kulbiny | Sciaena spp. | DRU |

Drum iberyjski | Umbrina cirrosa | COB |

Kulbin | Argyrosomus regius | MGR |

Kulbinowate g.i.n. | Sciaenidae | CDX |

Morlesz bogar | Pagellus bogaraveo | SBR |

Morlesz szkarłatny | Pagellus erythrinus | PAC |

Morlesz krwisty | Pagellus acarne | SBA |

Morlesze g.i.n. | Pagellus spp. | PAX |

Sargus | Diplodus sargus | SWA |

Sargusy (Amarele, Prażmy, Sargusy, Zebryle) g.i.n. | Diplodus spp. | SRG |

Kielczak wielkooki | Dentex macrophthalmus | DEL |

Kielec właściwy | Dentex dentex | DEC |

Kielczaki g.i.n. | Dentex spp. | DEX |

Kantar | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Oblada | Oblada melanura | SBS |

Pagrus różowy (Gowik) | Sparus pagrus | RPG |

Dorada | Sparus auratus | SBG |

Pagrusy g.i.n. | Sparus ( Pagrus) spp. | SBP |

Bops | Boops boops | BOG |

Morlesz pręgowany | Lithognathus mormyrus | SSB |

Salpa | Sarpa salpa | SLM |

Prażmowate g.i.n. | Sparidae | SBX |

Pikarel plamiasty | Spicara maena | BPI |

Pikarele | Spicara spp. | PIC |

Barwena | Mullus surmuletus | MUR |

Barbata | Mullus barbatus | MUT |

Barweny | Mullus spp. | MUX |

Ostrosz drakon | Trachinus draco | WEG |

Okoniowce g.i.n. | Percoidei | PRC |

Dobijaki | Ammodytes spp. | SAN |

Sygany ′ | Siganus spp. | SPI |

Babki | Gobius spp. | GOB |

Babkowate g.i.n. | Gobiidae | GPA |

Skorpenowate, g.i.n. | Scorpaenidae | SCO |

Kurek jeżyk | Trigla lyra | GUN |

Kurkowate g.i.n. | Triglidae | GUX |

Żabnica (Nawęd) | Lophius piscatorius | MON |

Żabnicowate g.i.n. | Lophiidae | ANF |

Belona | Belone belone | GAR |

Barrakudy | Sphyraena spp. | BAR |

Mugil cefal | Mugil cephalus | MUF |

Aterynowate | Atherinidae | SIL |

Okoniokształtne pelagiczne g.i.n. | Perciformes | PPX |

Tasergal | Pomatomus saltatrix | BLU |

Ostrobok pospolity | Trachurus trachurus | HOM |

Ostrobok śródziemnomorski | Trachurus mediterraneus | HMM |

Ostroboki g.i.n. | Trachurus spp. | JAX |

Karanksy g.i.n. | Caranx spp. | TRE |

Seriola olbrzymia | Seriola dumerili | AMB |

Seriloe g.i.n. | Seriola spp. | AMX |

Amia | Lichia amia | LEE |

Ostrobokowate, g.i.n. | Carangidae | CGX |

Brama | Brama brama | POA |

Koryfena | Coryphaena hippurus | DOL |

Sardynele g.i.n. | Sardinella spp. | SIX |

Sardynka europejska | Sardina pilchardus | PIL |

Szprot atlantycki | Sprattus sprattus | SPR |

Sardela europejska | Engraulis encrasicolus | ANE |

Śledziowce g.i.n. | Clupeoidei | CLU |

Pelamida | Sarda sarda | BON |

Orcyn | Orcynopsis unicolor | BOP |

Tazar, Tazar marun | Auxis thazard, A. rochet | FRZ |

Tunek | Euthynnus alletteratus | LTA |

Bonito | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tuńczyk błękitnopłetwy (północny, błękitnopłetwy) | Thunnus thynnus | BFT |

Tuńczyk biały (Albakora) | Thunnus alalunga | ALB |

Opastun | Thunnus obesus | BET |

Inne tuńczyki i pokrewne g.i.n. | Thunnini | TUN |

Żaglica | Istiophorus albicans | SAI |

Żaglicowate | Istiophoridae | BIL |

Włócznik | Xiphias gladius | SWO |

Tuńczykowce g.i.n. | Scombroidei | TUX |

Pałasz ogoniasty | Lepidopus caudatus | SFS |

Makrela kolias (M. japońska) | Scomber japonicus | MAS |

Makrela atlantycka | Scomber scombrus | MAC |

Makrele g.i.n. | Scomber spp. | MAZ |

Makrelowce g.i.n. | Scombroidei | MKX |

Lamna (Żarłacz śledziowy) | Lamna nasus | POR |

Rekinki | Scyliorhinus spp. | SCL |

Mustele | Mustelus spp. | SDV |

Koleń | Squalus acanthias | DGS |

Koleniowate, g.i.n. | Squalidae | DGX |

Anioł morski (Raszpla zwyczajna) | Squatina squatina | AGN |

Aniołowate (Skwatowate) | Squatinidae | ASK |

Rekiny oceaniczne, g.i.n. | Squaliformes | SHX |

Rochowate | Rhinobatidae | GTF |

Raje | Raja spp. | SKA |

Rajokształtne (Płaszczkokształtne), g.i.n. | Rajiformes | SRX |

Spodouste | Elasmobranchii | SKX |

Kostnoszkieletowe ryby morskie, g.i.n. | Osteichthyes | MZZ |

Kieszeniec (Krab k.) | Cancer pagurus | CRE |

Raczyniec estuariowy | Carcinus aestuaria | CMR |

Pająk morski | Maja squinado | SCR |

Dziesięcionogi kroczące (Kraby morskie) g.i.n. | Reptantia | CRA |

Langusta różowata (mauretańska) | Palinurus mauritanicus | PSL |

Langusta pospolita | Palinurus elephas | SLO |

Langusty g.i.n. | Palinurus spp. | CRW |

Homarzec | Nephrops norvegicus | NEP |

Homar europejski | Homarus gammarus | LBE |

Krewetka | Penaeus kerathurus | TGS |

Krewetka głębokowodna | Parapenaeus longirostris | DPS |

Krewetka Edwarda | Plesiopenaeus edwardsianus | SSH |

Blue and red shrimp | Aristeus antennatus | ARA |

Krewetka pospolita | Palaemon serratus | CPR |

Garnela | Crangon crangon | CSH |

Dziesięcionogi pływające g.i.n. | Natantia | DCP |

Mantis squillid | Squilla mantis | MTS |

Skorupiaki morskie g.i.n. | Crustacea | CRU |

Ślimaki g.i.n. | Gastropoda | GAS |

Pobrzeżek | Littorina littorea | PEE |

Ostryga jadalna | Ostrea edulis | OYF |

Ostryga oyster | Crassostrea angulata | OYP |

Omułek śródziemnomorski | Mytilus galloprovincialis | MSM |

Przegrzebek pospolity (P. św. Jakuba) | Pecten jacobeus | SJA |

Rozkolce | Murex spp. | MUE |

Sercówka jadalna (S. Lamarcka) | Cardium edule | COC |

Striped venus | Venus (= Chamelea) gallina | SVE |

Grooved carpet shell | Ruditapes decussatus | CTG |

Carpet shell | Tapes pullastra | CTS |

Carpet shells g.i.n. | Tapes spp. | TPS |

Urąbki | Donax spp. | DON |

Małże różnozębne | Solen spp. | RAZ |

Małże g.i.n. | Bivalvia | CLX |

Głowonogi g.i.n. | Cephalopoda | CEP |

Mątwa pospolita | Sepia officinalis | CTC |

Mątwy | Sepiidae,Sepiolidae | CTL |

Kalmary loligo (K. pospolite) | Loligo spp. | SQC |

Kalmar todarodes | Todarodes sagittatus sagitt. | SQE |

Ośmiornica pospolita | Octopus vulgaris | OCC |

Horned and musky octopuses | Eledone spp. | OCM |

Ośmiornice | Octopodidae | OCZ |

Kalmary g.i.n. | Loligimdae, Ommastrephidae | SQU |

Mięczaki (morskie) g.i.n. | Mollusca | MOL |

Żółwie morskie g.i.n. | Testudinata | TTX |

Grooved sea - squirt | Microcosmus sulcatus | SSG |

Jeżowiec skalny | Paracentrotus lividus | URM |

Meduzy | Phopilema spp. | JEL |

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 41)

Nazwa polska | Nazwa łacińska | Identyfikator 3-literowy |

Alozy g.i.n. | Alosa spp. | SHZ |

Płastugokształtne g.i.n. | Pleuronectiformes | FLX |

Poskarpy | Paralichthys spp. | ΒΑΧ |

Ciosankowate g.i.n. | Cynoglossidae | TOX |

Salilota patagońska | Salilota australis | SAO |

Morowate | MoridaeMondae | MOR |

Widlak brazylijski | Urophycis brasiliensis | HKU |

Błękitek południowy | Micromesistius australis | POS |

Morszczuk patagoński | Merluccius hubbsi | HKP |

Morszczuk falklandzki | Merluccius polylepis | ΗΡΑ |

Morszczuki g.i.n. | Merluccius spp. | HKX |

Miruna patagońska | Macruronus magellanicus | GRM |

Miruny | Macruronus spp. | GRS |

Buławiki | Macrourus spp. | GRV |

Dorszokształtne g.i.n. | Gadiformes | GAD |

Ariiusowate (Zębacze) g.i.n. | Ariidae | CAX |

Sauryda tumbil | Saurida tumbil | LI G |

Konger argentyński | Conger orbignyanus | COS |

Okoniokształtne nadnaddenne g.i.n. | Perciformes | DPX |

Żuchwiaki g.i.n. | Centropomus spp. | ROB |

Perki | Mycteroperca spp. | GPB |

Granik morio | Epinephelus morio | GPR |

Graniki g.i.n. | Epinephelus spp. | GPX |

Meru brazylijski (Strzępiel braz.) b | Acanthistius brasilianus | BSZ |

Strzępielowate g.i.n. | Serranidae | BSX |

Lucjanus purpurowy | Lutjanus purpureus | SNC |

Chryzor | Ocyurus chrysurus | SNY |

Lucjanowate g.i.n. | Lutjanidae | SNX |

Konodon | Conodon nobilis | BRG |

Luszczowate g.i.n. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Cynoscion | Cynoscion striatus | SWF |

Kulbińce, g.i.n. | Cynoscion spp. | WKX |

Mikun | Micropogonias undulatus | CKA |

Umbryna amerykańska | Menticirrhus americanus | KGB |

Drum argentyński | Umbrina canasai | CKY |

Makrodon | Macrodon ancylodon | WKK |

Chroma | Pogonias cromis | BDM |

Kulbinowate g.i.n. | Sciaenidae | CDX |

Sargusy (Amarele, Prażmy, Sargusy, Zebryle) g.i.n. | Diplodus spp. | SRG |

Kielczaki g.i.n. | Dentex spp. | DEX |

Pagrus różowy (Gowik) | Sparus pagrus | RPG |

Prażmowate g.i.n. | Sparidae | SBX |

Barweny | Mullus spp. | MUX |

Kastanieta | Cheilodactylus bergi | CTA |

Okonie piaskowe | Pinguipes spp. | SPB |

Brazilian flathead | Percophis brasiliensis | FLA |

Elegina | Eleginops maclovinus | BLP |

Antar patagoński | Dissostichus eleginoides | TOP |

Nototenia żółta | Notothenia gibberifrons | NOG |

Nototenia skwama | Notothenia squamifrons | NOS |

Żółtopiórka | Patagonotothen brevicauda | NOT |

Nototenia falklandzka | Patagonotothen longipes ramsai | PAT |

Nototeniowate g.i.n. | Nototheniidae | NOX |

Borel (Szczękacz) | Chaenocephalus aceratus | SSI |

Kargulena | Champsocephalus gunnari | ANI |

Bielankowate g.i.n. | Channichthyidae | ICX |

Okoniowce g.i.n. | Percoidei | PRC |

Miętus nowozelandzki | Genypterus blacodes | CUS |

Pompilowate, g.i.n. | Centrolophidae | CEN |

Sebdak | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Skorpenowate, g.i.n. | Scorpaenidae | SCO |

Kurki | Prionotus spp. | SRA |

Półdziobiec brazylijski | Hemirhamphus brasiliensis | BAL |

Ptaszorowate g.i.n. | Exocoetidae | FLY |

Barrakudy | Sphyraena spp. | BAR |

Mugilowate, (Cefalowate) g.i.n. | Mugilidae | MUL |

Aterynowate | Atherinidae | SIL |

Okoniokształtne pelagiczne g.i.n. | Perciformes | PPX |

Tasergal | Pometomus saltatrix | BLU |

Ostrobok czarny | Trachurus picturatus | JAA |

Ostroboki g.i.n. | Trachurus spp. | JAX |

Karanksy , g.i.n. | Caranx spp. | TRE |

Seriloe g.i.n. | Seriola spp. | AMX |

Parona | Parona signata | PAO |

Ostrobokowate, g.i.n. | Carangidae | CGX |

Koryfena | Coryphaena hippurus | DOL |

Błyszczyki | Peprilus spp. | BTG |

Żuwakowate | Stromateidae | BUX |

Elops złotawy (Oszczer żółtawy) | Elops saurus | LAD |

Tarpon | Tarpon (= Megelops) atlanticus | TAR |

Sardynela brazylijska | Sardinella brasiliensis | BSR |

Sardynele g.i.n. | Sardinella spp. | SIX |

Menhaden brazylijski (Etmaloza) | Brevoortia aurea | MHS |

Menhaden argentyński | Brevoortia pectinata | MHP |

Śledzianki | Harengula spp. | SAS |

Śledź patagoński, (Ś. falklandzki) | Sprattus fuegensis | FAS |

Sardela argentyńska | Engraulis anchoita | ANA |

Sardelowate g.i.n. | Engraulidae | ANX |

Śledziowce g.i.n. | Clupeoidei | CLU |

Pelamida | Sarda sarda | BON |

Solandra | Acanthocybium solandri | WAH |

Makrela kawala | Scomberomorus cavalla | KGM |

Makrela hiszpańska | Scomberomorus maculatus | SSM |

Makrele g.i.n. | Scomberomorus spp. | KGX |

Tazar, Tazar marun | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Tunek | Euthynnus alletteratus | LTA |

Bonito | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tuńczyk błękitnopłetwy (północny, błękitnopłetwy) | Thunnus thynnus | BFT |

Tuńczyk atlantycki (czarnopłetwy) | Thunnus atlanticus | BLF |

Tuńczyk biały (Albakora) | Thunnus alalunga | ALB |

Tuńczyk błękitny (południowy) | Thunnus maccoyii | SBF |

Tuńczyk żółtopłetwy | Thunnus albacares | YFT |

Opastun | Thunnus obesus | BET |

Inne tuńczyki i pokrewne g.i.n. | Thunnini | TUN |

Żaglica | Istiophorus albicans | SAI |

Marlin błękitny | Makaira nigricans | BUM |

Marlin biały | Tetrapturus albidus | WHM |

Żaglicowate | Istiophoridae | BIL |

Włócznik | Xiphias gladius | SWO |

Tuńczykowce g.i.n. | Scombroidei | TUX |

White snake mackerel | Thyrsitops lepidopoides | WSM |

Pałasz | Trichiurus lepturus | LHT |

Makrela kolias (M. japońska) | Scomber japonicus | MAS |

Mustel argentynski | Mustelus schmitti | SDP |

Mustele | Mustelus spp. | SDV |

Żarłacze | Galeorhinus spp. | LSK |

Koleń | Squalus acanthias | DGS |

Rocha | Rhinobatos percellens | GUD |

Piłowate | Pristidae | SAW |

Rajokształtne (Płaszczkokształtne), g.i.n. | Rajiformes | SRX |

Hakonosy | Callorhinchus spp. | CAH |

Spodouste | Elasmobranchii | SKX |

Kostnoszkieletowe ryby morskie, g.i.n. | Osteichthyes | MZZ |

Dana swimcrab | Callmectes danae | CRZ |

Southern kingcrab | Lithodes antarcticus | KCR |

Softshell red crab | Paralomis granulosa | PAG |

Geryony n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Dziesięcionogi kroczące (Kraby morskie) g.i.n. | Reptantia | CRA |

Langusta karaibska | Panulirus argus | SLC |

Langusta tropikalna | Panulirus spp. | SLV |

Northern brown shrimp | Penaeus aztecus | ABS |

Redspotted shrimp | Penaeus brasiliensis | PNB |

Krewetkiy g.i.n. | Penaeus spp. | PEN |

Atlantic seabob | Xiphopenaeus kroyeri | BOB |

Argentine stiletto shrimp | Artemesia longinaris | ASH |

Argentine red shrimp | Pleoticus muelleri | LAA |

Dziesięcionogi pływające g.i.n. | Natantia | DCP |

Kryl | Euphausia superba | KRX |

Skorupiaki morskie g.i.n. | Crustacea | CRU |

Ślimaki g.i.n. | Gastropoda | GAS |

Ostrygi g.i.n. | Crassostrea spp. | OYC |

River Plata mussel | Mytilus platensis | MSR |

Magellan mussel | Aulacomya ater | MSC |

Przegrzebki g.i.n. | Pectinidae | SCX |

Urąbki | Donax spp. | DON |

Małże g.i.n. | Bivalvia | CLX |

Mątwy | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Kalmar patagoński | Loligo gahi | SQP |

Kalmary loligo (K. pospolite) | Loligo spp. | SQC |

Kalmar illeks | lllex argentinus | SQA |

Sevenstar flying squid | Martialia hyadesi | SQS |

Ośmiornice | Octopodidae | OCT |

Kalmary g.i.n. | Loliginidee, Ommastrephidae | SQU |

Mięczaki (morskie) g.i.n. | Mollusca | MOL |

Żółwie (morskie) g.i.n. | Testudinata | TTX |

POŁUDNIOWO-WSCHODNI ATLANTYK (Główny obszar połowowy 47)

Nazwa polska | Nazwa łacińska | Identyfykator 3-literowy |

Płastugokształtne g.i.n. | Pleuronectiformes | FLX |

Sola południowoafrykańska | Austroglossus microlepis | SOW |

Pektorynka | Austroglossus pectoralis | SOE |

Solowate południowo-wschodniego Atlantyku g.i.n. | Austroglossus spp. | SOA |

Ciosankowate g.i.n. | Cynoglossidae | TOX |

Morszczuk angolański | Merluccius polli | HKB |

Morszczuk kapski | Merluccius capensis | HKK |

Morszczuk głębokowodny | Merluccius paradoxus | HKO |

Morszczuk kapski, Morszczuk głębokowodny | Merluccius capensis, Merluccius paradoxus | HKC |

Morszczukowate s | Merlucciidae | HKZ |

Dorszokształtne g.i.n. | Gadiformes | GAD |

Przeźreniowate | Sternoptychidae | HAF |

Świetliki g.i.n. | Maurolicus spp. | MAU |

Mauryk | Maurolivus muelleri | MAV |

Zielonookowate | Chlorophthalmidae | GRE |

Sumik kapski | Galeichthyes feliceps | GAT |

Zębacz gładkousty | Arius heudoloti | SMC |

Ariiusowate (Zębacze) g.i.n. | Ariidae | CAX |

Sauryda tumbil | Saurida tumbil | LI G |

Jaszczurnikowate g.i.n. | Synodontidae | LIX |

Kongerowate g.i.n. | Congridae | COX |

Bekaśnik | Macrorhamphosus scolopax | SNS |

Bekaśnikowate | Macroramphosidae | SNI |

Beryksy | Beryx spp. | ALF |

Beryksowate g.i.n. | Berycidae | BRX |

Piotrosz | Zeus faber | JOD |

Piotrosz amerykański | Zenopsis conchifer | JOS |

Piotroszowate g.i.n. | Zeidae | ZEX |

Kaproszowate | Caproidae | BOR |

Kaprosz | Capros aper | BOC |

Okoniokształtne naddenne g.i.n. | Perciformes | DPX |

Graniki g.i.n. | Epinephelus spp. | GPX |

Wrakoń | Polyprion americanus | WRF |

Strzępielowate g.i.n. | Serranidae | BSX |

Latarniki g.i.n. | Priacanthus spp. | BIG |

Latarnikowate | Priacanthidae | PRI |

Apogonowate g.i.n. | Apogonidae | APO |

Skalnikowate | Acropomatidae | ACR |

Apogon japoński | Synagrops japonicus | SYN |

Apogony g.i.n. | Synagrops spp. | SYS |

Kraśnik koralowy | Emmelichthys nitidus | EMM |

Kraśnikowate | Emmelichthyidae | EMT |

Lucjanowate g.i.n. | Lutjanidae | SNX |

Niteczniki | Nemipterus spp. | THB |

Nitecznikowate | Nemipteridae | THD |

Otoperka | Brachydcuterus auratus | GRB |

Parma | Plectorhinchus mediterraneus | GBR |

Luszcz szary | Pomadasys jubelini | BUR |

Luszczowate g.i.n. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Kulbin południowy | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Kulbiniec złotousty | Atractoscion aequidens | AWE |

Otol różowy | Otolithes ruber | LKR |

Korwiny | Pseudotolithus spp. | CKW |

Kulbinowate g.i.n. | Sciaemdae | CDX |

Drum kanaryjski | Umbrina canariensis | UCA |

Kulbińce,g.i.n. | Cynoscion spp. | WKX |

Morlesz natalski | Pagellus natalensis | TJO |

Prażmowate g.i.n. | Sparidae | SBX |

Morlesze g.i.n. | Pagellus spp. | PAX |

Sargusy (Amarele, Prażmy, Sargusy, Zebryle) g.i.n. | Diplodus spp. | SRG |

Kielczak wielkooki | Dentex macrophthalmus | DEL |

Kielczak angolański | Dentex angolensis | DEA |

Kielczak kanaryjski | Dentex canariensis | DEN |

Kielczaki g.i.n. | Dentex spp. | DEX |

Kantar | Spondyliosoma cantharus | BRB |

Kapnar | Argyrozona argyrozona | SLF |

Prażma | Cheimerius nufar | SLD |

Petrak | Petrus rupestris | RER |

Pangafer | Pterogymnus laniarius | PGA |

Sargus tęponosy | Rhabdosargus globiceps | WSN |

Pagrusy g.i.n. | Sparus (= Pagrus) spp. | SBP |

Bops | Boops boops | BOG |

Pagrusy g.i.n. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Morlesz przylądkowy (M. srebrzysty) | Lithognathus lithognathus | SNW |

Morlesze, g.i.n. | Lithognathus spp. | STW |

Morlesz pręgowany | Lithognathus mormyrus | SSB |

Kantary | Pachymetopon spp. | CPP |

Salpa | Sarpa salpa | SLM |

Pagrusy g.i.n. | Polysteganus spp. | PLY |

Pagrus natalski | Polysteganus praeorbitalis | SCM |

Pagrus zachodnioafrykański | Polysteganus undulosus | SEV |

Pagrus błękitny | Polysteganus coeruleopunctatus | SBU |

Prażmowate g.i.n. | Sparidae | SBX |

Pikarele | Spicara spp. | PIC |

Barwenowate g.i.n. | Mullidae | MUM |

Barweny | Mullus spp. | MUX |

Galionowate g.i.n. | Coracinidae | COT |

Dambra | Coracinus capensis | GAJ |

Szpadelkowate | Ephippidae | SPA |

Drepana afrykańska | Drepane af ricana | SIC |

Wyślizgowate, g.i.n. | Ophidiidae | ΟΡΗ |

Miętus królewski | Genypterus capensis | KCP |

Babkowate g.i.n. | Gobiidae | GPA |

Karmazyn przylądkowy | Sebastes capensis | REC |

Sebdaki g.i.n. | Helicolenus spp. | ROK |

Sebdak | Helicolenus dactylopterus | BRF |

Skorpenowate g.i.n. | Scorpaenidae | SCO |

Kurek jeżyk | Trigla lyra | GUN |

Kurek przylądkowy | Chelidonichthys capensis | GUC |

Kurkowate g.i.n. | Triglidae | GUX |

Kurki | Trigla spp. | GUY |

Rogatnicowate | Balistidae | TRI |

Żabnica zachodnioafrykańska | Lophius upsicephalus | MOK |

Żabnicowate g.i.n. | Lophiidae | ANF |

Świetlik Hektora | Lampanyctodes hectoris | LAN |

Świetlikowate | Myctophidae | LXX |

Belonowate g.i.n. | Belonidae | BEN |

Tyrusy | Tylosaurus spp. | NED |

Makreloszowate g.i.n. | Scomberesocidae | SAX |

Makrelosz | Scomberesox saurus | SAU |

Barrakudy | Sphyraena spp. | BAR |

Barrakudowate | Sphyraenidae | BAZ |

Mugilowate, (Cefalowate)g.i.n. | Mugilidae | MUL |

Wiciakowate g.i.n. | Polynemidae | THF |

Wiciak brodaty | Galeoides dedactylus | GAL |

Okoniokształtne pelagiczne g.i.n. | Perciformes | PPX |

Tasergal | Pomatomus saltatrix | BLU |

Tasergalowate g.i.n. | Pomatomidae | POT |

Rachica | Rachycentron canadum | CBA |

Rachicowate g.i.n. | Rachycentridae | CBX |

Ostrobok przylądkowy | Trachurus capensis | HMC |

Ostrobok afrykański | Trachurus trecae | HMZ |

Ostroboki g.i.n. | Trachurus spp. | JAX |

Trzogony | Decapterus spp. | SDX |

Karanks atlantycki | Caranx hippos | CVJ |

Karanks chropik | Decapterus rhonchus | HMV |

Karanksy g.i.n. | Caranx spp. | TRE |

Selena | Selene dorsalis | LUK |

Sierpiki | Trachinotus spp. | POX |

Seriola lalanda | Seriola lalandi | YTC |

Seriloe g.i.n. | Seriola spp. | AMX |

Amia | Lichia amia | LEE |

Żółcik | Chloroscombrus chrysurus | BUA |

Ostrobokowate g.i.n. | Carangidae | CGX |

Bramowate g.i.n. | Bramidae | BRZ |

Brama | Brama brama | POA |

Koryfena | Coryphaena hippurus | DOL |

Koryfenowate g.i.n. | Coryphaenidae | DOX |

Żuwak fiatola | Stromateus fiatola | BLB |

Żuwakowate | Stromateidae | BUX |

Albulowate | Albulidae | ALU |

Belotka | Pterothrissus belloci | BNF |

Sardynela atlantycka | Sardinella aurita | SAA |

Sardynela maderska | Sardinella maderensis | SAE |

Sardynka południowoafrykańska | Sardinops ocellatus | PIA |

Śledź obły białogłowy | Etrumeus wbitcheadi | WRR |

Sardela kapska | Engraulis capensis | ANC |

Sardelowate g.i.n. | Engraulidae | ANX |

Śledziowate g.i.n. | Clupeidae | CLP |

Sardynele g.i.n. | Sardinella spp. | SIX |

Śledziowce g.i.n. | Clupeoidei | CLU |

Pelamida | Sarda sarda | BON |

Solandra | Acanthocybium solandri | WAH |

Tazar | Auxis thazard | FRI |

Tazar, Tazar marun | Auxis thazard, A. rochet | FRZ |

Makrela indyjska | Scomberomorus guttatus | COM |

Makrela hiszpańska | Scomberomorus maculatus | SSM |

Makrela zachodnioafrykańska | Scomberomorus tritor | MAW |

Makrela kanadi | Scomberomorus plurilineatus | KAK |

Makrele g.i.n. | Scomberomorus spp. | KGX |

Tunek | Euthynnus alletteratus | LTA |

Tunek wschodni | Euthynnus affinis | KAW |

Bonito | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tuńczyk błękitnopłetwy (północny) | Thunnus thynnus | BFT |

Tuńczyk biały (Albakora) | Thunnus alalunga | ALB |

Tuńczyk błękitny (południowy) | Thunnus maccoyii | SBF |

Tuńczyk żółtopłetwy | Thunnus albacares | YFT |

Opastun | Thunnus obesus | BET |

Żaglica | Istiophorus albicans | SAI |

Marlin błękitny | Makaira nigricans | BUM |

Marlin czarny | Makaira indica | BLM |

Marlin biały | Tetrapturus albidus | WHM |

Żaglicowate | Istiophoridae | BIL |

Włócznik | Xiphias gladius | SWO |

Włócznikowate | Xipbiidae | XIP |

Tuńczykowce | Scombroidei | TUX |

Gempylowate g.i.n. | Gempylidae | GEP |

Atun | Thyrsites atun | SNK |

Pałasz | Trichiurus lepturus | LHT |

Pałaszowate g.i.n. | Tricbiuridae | CUT |

Pałasz ogoniasty | Lepidopus caudatus | SFS |

Makrela kolias (M. japońska) | Scomber japonicus | MAS |

Makrelowate g.i.n. | Scombridae | MAX |

Makrelowce g.i.n. | Scombroidei | MKX |

Lamnowate | Lamnidae | MSK |

Rekinkowate | Scyliorhinidae | SYX |

Żarłaczowate | Carcharhinidac | RSK |

Rekin błękitny (Żarłacz błękitny) | Prionace glauca | BSH |

Młotowate | Sphyridae | SPY |

Mustel siwy | Mustelus mustelus | SMD |

Rekin szary (Żarłacz szary) | Galeorhinus galeus | GAG |

Koleniowate g.i.n. | Squalidae | DGX |

Koleń | Squalus acanthias | DGS |

Koleń wielkooki | Squalus megalops | DOP |

Aniołowate (Skwatowate) | Squatinidae | ASK |

Rajokształtne (Płaszczkokształtne) g.i.n. | Rajiformes | SRX |

Rochowate | Rhinobatidae | GTF |

Piłowate | Pristidae | SAW |

Rajowate, Płaszczkowate g.i.n. | Rajidae | RAJ |

Raje | Raja spp. | SKA |

Ogończowate | Dasyatididae (= Trygonidae) | STT |

Orleniowate | Myliobatidae | EAG |

Mantowate | Mobulidae | MAN |

Drętwowate | Torpedinidae | TOD |

Hakonos | Callorhinchns capensis | CHM |

Hakonosowate g.i.n. | Callorhinchidae | CAH |

Płaszczki g.i.n. | Batoidimorpha (Hypotremata) | BAI |

Rekiny g.i.n. | Selachimorpha (Pleurotremata) | SKH |

Spodouste | Elasmobranchii | SKX |

Ryby chrzęstnoszkieletowe g.i.n. | Chondrychthyes | CAR |

Zrosłogłowe g.i.n. | Holocephali | HOL |

Kostnoszkieletowe ryby morskie g.i.n. | Osteichthyes | MZZ |

Kieszeniec (Krab k.) | Cancer pagurus | CRE |

Jonah crabs, rock crabs | Cancridae | CAD |

Swimming crabs g.i.n. | Portunidae | SWM |

King crabs g.i.n. | Litbodidae | KCX |

Southern king crabs | Lithodes antarcticus | KCR |

King crab | Lithodes ferox | KCA |

West African geryon | Geryon (= Chaceon) maritae | CGE |

Geryons n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Deep-sea crabs, geryons | Geryonidae | GEY |

Dziesięcionogi kroczące (Kraby morskie) g.i.n. | Reptantia | CRA |

Langusta tropikalna | Panulirus spp. | SLV |

Royal spiny lobster | Panulirus regius | LOV |

Scalloped spiny lobster | Panulirus homarus | LOK |

Caps rock lobster | Jasus lalandii | LBC |

Tristan da Cunha rock lobster | Jasus tristani | LBT |

Natal spiny lobster | Palinuris delagoae | SLN |

South coast spiny lobster | Palinurus gilchristi | SLS |

Langustowate g.i.n. | Palinuridae | VLO |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Indian Ocean lobsterette | Nephropsis stewarti | NES |

True lobsters, lobsterettes | Nephropidae | NEX |

Krewetka | Penaeus kerathurus | TGS |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Krewetka natalska | Penaeus notialis | SOP |

Krewetki g.i.n. | Penaeus spp. | PEN |

Krewetka głębokowodna | Parapenaeus longirostris | DPS |

Penaeid shrimps | Penaeidae | PEZ |

Striped red shrimp | Aristeus varidens | ARV |

Ansteid shrimps | Artsteidae | ARI |

Common prawn | Palaemon serratus | CPR |

Solenocerid shrimps | Solenoceridae | SOZ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack - knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Dziesięcionogi pływające g.i.n. | Natantia | DCP |

Skorupiaki morskie g.i.n. | Crustacea | CRU |

Ślimak z rodz. Ucho morskie | Haliotis midae | ABP |

Giant periwinkle | Turbo sarmaticus | GIW |

Ostrygi g.i.n. | Ostrea spp. | OYX |

Denticulate rock oyster | Ostrea denticulata | ODE |

Portuguese cupped oyster | Crassostrea angulata | OYP |

Ostrygi g.i.n. | Crassostrea spp. | OYC |

Rock mussel | Perna perna | MSL |

Omułkowate g.i.n. | Mytilidae | MSX |

Przegrzebek | Pecten sulcicostatus | PSU |

Przegrzebki g.i.n. | Pectinidae | SCX |

Smooth mactra | Mactra glabrata | MAG |

Mactra surf clams | Mactridae | MAT |

Venus clams | Veneridae | CLV |

Zreńka piaskowa | Dosinia orbignyi | DOR |

Urąbki | Donax spp. | DON |

Małż | Solen capensis | RAC |

Razor clams, knife clams | Solenidae | SOI |

Małże g.i.n. | Bivalvia | CLX |

Mątwy | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Chokker squid | Loligo reynaudi | CHO |

Angolan flying squid | Todarodes sagittatus angolen. | SQG |

Kalmary loligo (K. pospolite) | Loligo spp. | SQC |

Ośmiornice | Octopodidae | OCT |

Kalmary g.i.n. | Loliginidae, Ommastrephidee | SQU |

Mięczaki (morskie) g.i.n. | Mollusca | MOL |

South African fur seal | Arctocephalus pusillus | SEK |

Red bait | Pyura stolonifera | SSR |

Jeżowiec (bez n. gatunkowej) | Parechinus angulosus | URR |

Strzykwy g.i.n. | Holothurioidea | CUX |

Bezkręgowce morskie Aquatic invertebrates g.i.n. | Invertebrata | INV |

ZACHODNI OCEAN INDYJSKI (Główny obszar połowowy 51)

Nazwa polska | Nazwa łacińska | Identyfikator 3-literowy |

Hilza kele | Hilsa kelee | HIX |

Ilisza indyjska | Tenualosa ilisha | HIL |

Chanos | Chanos chanos | MIL |

Lates | Lates calcarifer | GIP |

Płastugokształtne g.i.n. | Pleuronectiformes | FLX |

Jęzor indyjski | Psettodes erumei | HAI |

Ciosankowate g.i.n. | Cynoglossidae | TOX |

Bregmaceron pospolity | Bregmaceros macclellandi | UNC |

Dorszokształtne g.i.n. | Gadiformes | GAD |

Harpadon bombil (Bombajka) | Harpadon nehereus | BUC |

Ariiusowate (Zębacze) g.i.n. | Ariidae | CAX |

Sauryda tumbil | Saurida tumbil | LIG |

Sauryda wielkołuska | Saurida undosquamis | LIB |

Jaszczurnikowate g.i.n. | Synodontidae | LIX |

Mureny g.i.n. | Muraenesox spp. | PCX |

Kongerowate g.i.n. | Congridae | COX |

Beryksy | Beryx spp. | ALF |

Piotrosz japoński | Zeus japonicus | JJD |

Okoniokształtne naddenne g.i.n. | Perciformes | DPX |

Graniki g.i.n. | Epinephelus spp. | GPX |

Strzępielowate g.i.n. | Serranidae | BSX |

Latarniki g.i.n. | Priacanthus spp. | BIG |

Sylagusowate | Sillaginidae | WHS |

Mlecznik | Lactarius lactarius | TRF |

Kraśnikowate | Emmelichthyidae | EMT |

Lucjan gambra | Lutjanus argentimaculatus | RES |

Lucjany g.i.n. | Lutjanus spp. | SNA |

Lucjanowate g.i.n. | Lutjanidae | SNX |

Niteczniki | Nemipterus spp. | THB |

Nitecznikowate | Nemipteridae | THD |

Mydliczkowate g.i.n. | Leiognathidae | ΡΟΥ |

Luszczowate g.i.n. | Haemulidae (= Pomadasyidae) | GRX |

Kulbin | Argyrosomus hololepidotus | KOB |

Kulbiniec złotousty | Atractoscion aequidens | AWE |

Kulbinowate g.i.n. | Sciaenidae | CDX |

Letrowate | Lethrinidae | EMP |

Morlesze g.i.n. | Pagellus spp. | PAX |

Kielczaki g.i.n. | Dentex spp. | DEX |

Argyrus kolczasty | Argyrops spinifer | KBR |

Prażma | Cheimerius nufar | SLD |

Petrak | Petrus rupestris | RER |

Pagrusy g.i.n. | Chrysoblephus spp. | RSX |

Prażmowate g.i.n. | Sparidae | SBX |

Barweny | Mullus spp. | MUX |

Barweny | Upeneus spp. | GOX |

Barwenowate g.i.n. | Mullidae | MUM |

Drepana | Drepane punctata | SPS |

Wargaczowate | Labridae | WRA |

Geresy | Gerres spp. | MOJ |

Okoniowce g.i.n. | Percoidei | PRC |

Sygany | Siganus spp. | SPI |

Skorpenowate g.i.n. | Scorpaenidae | SCO |

Płaskogłowowate g.i.n. | Platycepbalidae | FLH |

Rogatnicowate | Balistidae | TRI |

Świelikowate | Myctophidae | LXX |

Tylozury | Tylosurus spp. | NED |

Półdziobce | Hemirhamphus spp. | HAX |

Ptaszorowate g.i.n. | Exocoetidae | FLY |

Barrakudy | Sphyraena spp. | BAR |

Mugil cefal | Mugil cephalus | MUF |

Mugilowate (Cefalowate) g.i.n. | Mugilidae | MUL |

Wiciak wielki | Eleutheronema tetradactylum | FOT |

Wiciakowate g.i.n. | Polynemidae | THF |

Okoniokształtne pelagiczne g.i.n. | Perciformes | PPX |

Tasergal | Pomatomus saltatrix | BLU |

Rachica | Rachycentron canadum | CBA |

Rachicowate g.i.n. | Rachycentridae | CBX |

Ostroboki g.i.n. | Trachurus spp. | JAX |

Trzogon indyjski | Decapterus russelli | RUS |

Trzogony | Decepterus spp. | SDX |

Karanksy g.i.n. | Caranx spp. | TRE |

Sierpiki | Trachinotus spp. | POX |

Seriola lalanda | Seriola lalandi | YTC |

Seriole g.i.n. | Seriola spp. | AMX |

Elegata | Elagatis bipinnulata | RRU |

Złotawka | Gnatanodon speciosus | GLT |

Panga | Megalaspis cordyla | HAS |

Talangi | Scomberoides (= Chorinemus) spp. | QUE |

Selar wielkooki | Selar crumenophthalmus | BIS |

Yellowstripe scad | Selaroides leptolepis | TRY |

Ostrobokowate g.i.n. | Carangidae | CGX |

Black pomfret | Formio niger | POB |

Koryfena | Coryphaena hippurus | DOL |

Błyszczyk srebrzysty | Pampus argenteus | SIP |

Żuwakowate | Stromateidae | BUX |

Sardynela złotopaska | Sardinella gibbosa | SAG |

Sardynela oleista | Sardinelle longiceps | IOS |

Sardynele g.i.n. | Sardinella spp. | SIX |

Sardynka południowoafrykańska | Sardinops ocellatus | PIA |

Śledź obły (Ś. okrągły) | Etrumeus teres | RRH |

Sardeliny | Stolephorus spp. | STO |

Sardelowate g.i.n. | Engraulidae | ANX |

Śledziowce g.i.n. | Clupeoidei | CLU |

Dorab | Chirocentrus dorab | DOB |

Doraby | Chirocentrus spp. | DOS |

Solandra | Acanthocybium solandri | WAH |

Makrela komerson (Cybiusz) | Scomberomorus commerson | COM |

Makrela indyjska | Scomberomorus guttatus | GUT |

Makrela smugowa | Scomberomorus lineolatus | STS |

Makrele g.i.n. | Scomberomorus spp. | KGX |

Tazar, Tazar marun | Auxis thazard, A. rochei | FRZ |

Tunek wschodni | Euthynnus affinis | KAW |

Bonito (Tuńczyk pasiasty) | Katsuwonus pelamis | SKJ |

Tuńczyk tengol | Thunnus tonggol | LOT |

Tuńczyk biały (Albakora) | Thunnus alalunga | ALB |

Tuńczyk południowy | Thunnus maccoyii | SBF |

Tuńczyk żółtopłetwy | Thunnus albacares | YFT |

Opastun | Thunnus obesus | BET |

Żaglica | Istiophorus platypterus | SFA |

Marlin smugowy | Makaira mazara | BLZ |

Marlin czarny | Makaira indica | BLM |

Marlin pasiasty | Tetrapturus audax | MLS |

Żaglicowate | Istiophoridae | BIL |

Włócznik | Xiphias gladius | SWO |

Tuńczykowce | Scombroidei | TUX |

Atun | Thyrsites atun | SNK |

Pałasz | Trichiurus lepturus | LHT |

Pałasz ogoniasty | Lepidopus caudatus | SFS |

Pałaszowate g.i.n. | Trichiuridae | CUT |

Makrela kolias (Makrela japońska) | Scomber japonicus | MAS |

Kanagurta | Rastrellinger kanagurta | RAG |

Kanagurty | Rastrellinger spp. | RAX |

Makrelowce g.i.n. | Scombroidei | MKX |

Żarłacz jedwabisty | Carcharhinus falciformis | FAL |

Żarłaczowate | Carcharhinidae | RSK |

Rochowate | Rhinobatidae | GTF |

Piłowate | Pristidae | SAW |

Rajokształtne (Płaszczkokształtne) g.i.n. | Rajiformes | SRX |

Spodosute g.i.n. | Elasmobranchii | SKX |

Kostnoszkieletowe ryby morskie g.i.n. | Osteichthyes | MZZ |

Kraby pełnomorskie | Portunus spp. | CRS |

Krab błotny | Scylla serrata | MUD |

Geryony n.e.i. | Geryon spp. | GER |

Dziesięcionogi kroczące (Kraby morskie) | Reptantia | CRA |

Langusta tropikalna | Panulirus spp. | SLV |

Langusta natalska | Palinurus delagoae | SLN |

Slipper lobsters | Scyllaridae | LOS |

Andaman lobster | Metanephrops andamanicus | NEA |

Giant tiger prawn | Penaeus monodon | GIT |

Green tiger prawn | Penaeus semisulcatus | TIP |

Indian white prawn | Penaeus indicus | PNI |

Krewetki | Penaeus spp. | PEN |

Knife shrimp | Haliporoides triarthrus | KNS |

Jack-knife shrimp | Haliporoides sibogae | JAQ |

Knife shrimps | Haliporoides spp. | KNI |

Dziesięcionogi pływające | Natantia | DCP |

Skorupiaki morskie | Crustacea | CRU |

Brzuchonogi (Ślimaki z rodzaju Uszy morskie) | Haliotis spp. | ABX |

Rock-cupped oyster | Crassostrea cuculiata | CSC |

Ostrygi | Crassostrea spp. | OYC |

Głowonogi n.e.i | Cephalopoda | CEP |

Mątwy | Sepiidae, Sepiolidae | CTL |

Kalmary loligo (K. pospolite) | Loligo spp. | SQC |

Ośmiornicowate | Octopodidae | OCT |

Kalmary g.i.n. | Loliginidee, Ommastrephidee | SQU |

Mięczaki morskie, g.i.n. | Mollusca | MOL |

Zielony żółw morski | Chelonia mydas | TUG |

Żółwie morskie g.i.n. | Testudinata | TTX |

Strzykwy | Holothurioidea | CUX |

Bezkręgowce morskie | Invertebrata | INV |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 5

FORMAT DO PRZEKAZYWANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH POŁOWÓW DLA REGIONÓW INNYCH NIŻ ATLANTYK PÓŁNOCNY

Nośniki magnetyczne

Taśmy komputerowe: dziewięciościeżkowe o gęstości 1600 lub 6250 BPI z kodowaniem EBCDIC lub ASCII, w miarę możliwości bez etykiety. Jeżeli są opatrzone etykietą, powinien zostać dołączony kod "koniec pliku".

Dyskietki: MS-DOS sformatowane 3,5″ 720 K lub dyski 1,4-megabajtowe lub 5,25″ 360 K, lub dyski 1,2-megabajtowe.

Format zapisu

Liczba bajtów | Pozycja | Uwagi |

1–4 | kraj (ISO Kod 3-literowy) | np. FRA = Francja |

5–6 | rok | np. 93 = 1993 |

7–8 | obszar połowowy | 34 = środkowo-wschodni Atlantyk |

9–15 | rejon | 3.3 = rejon 3.3 |

16–18 | gatunek | kod trzyliterowy |

19–26 | połów | tony metryczne |

Uwagi:

a) Pole dotyczące połowu (19–26 bajtów) powinno być wyrównane do prawej strony, ze spacjami z lewej strony. Wszyskie inne pola powinny być wyrównane do lewej strony, ze spacjami po prawej stronie.

b) Połów powinien być zapisany jako równowartość w relacji pełnej wyładunków, w zaokrągleniu do pełnej tony.

c) Ilości (19–26 bajtów) mniejsze niż połowa jednostki powinny być zapisane jako "–1".

d) Nieznane ilości (19–26 bajtów) powinny być zapisane jako "–2".

--------------------------------------------------

Top