EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0027

Dyrektywa 94/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1994 r. zmieniająca po raz dwunastyWniosek Komisji został przedstawiony jako czternasta zmiana do dyrektywy 76/769/EWG (Dz.U. C 116 z 27.4.1993, str. 18). dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

OJ L 188, 22.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 026 P. 128 - 129
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 224 - 225
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 112 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/27/oj

31994L0027Dziennik Urzędowy L 188 , 22/07/1994 P. 0001 - 0002
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 26 P. 0128
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 26 P. 0128


Dyrektywa 94/27/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

z dnia 30 czerwca 1994 r.

zmieniająca po raz dwunasty [1] dyrektywę 76/769/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

stanowiąc zgodnie z procedurą, określoną w art. 189b Traktatu [4],

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 8a Traktatu ustanawia obszar bez granic wewnętrznych, w którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;

prace nad rynkiem wewnętrznym powinny prowadzić do stopniowej poprawy jakości życia, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów; środki proponowane niniejszą dyrektywą są zgodne z rezolucją Rady z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie przyszłych priorytetów mających na celu ponowne utworzenie polityki ochrony konsumentów;

obecność niklu w niektórych przedmiotach wchodzących w bezpośredni i długotrwały kontakt ze skórą może spowodować uczulenie człowieka na nikiel i doprowadzić do reakcji alergicznych; z tego względu należy ograniczyć użycie niklu w tego rodzaju przedmiotach;

jedno Państwo Członkowskie wprowadziło już na swoim terytorium zespół środków kontrolnych do przeciwdziałania uczuleniom i alergii wywoływanych przez nikiel, natomiast kolejne Państwo Członkowskie planuje wprowadzenie na swoim terytorium odmiennego zespołu środków kontrolnych; sytuacja taka stwarza ryzyko powstania barier w handlu;

metody badawcze wykorzystywane w celu dostosowania do niniejszej dyrektywy należy określić i opublikować, zanim dyrektywa ta zostanie wprowadzona w życie; powyższe metody badawcze powinny podlegać normom europejskim;

przewidziane lub już przyjęte przez niektóre Państwa Członkowskie ograniczenia dotyczące stosowania niklu mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego; dlatego też konieczne jest zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich w tej dziedzinie, a następnie wprowadzenie zmian w załączniku I do dyrektywy 76/769/EWG [5],

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik I do dyrektywy 76/769/EWG uzupełnia się tekstem zawartym w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują przepisy ustawodawcze, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy nie później niż sześć miesięcy po opublikowaniu przez Komisję w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich norm przyjętych przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) w sprawie metod badawczych stosowanych w celu poświadczania zgodności produktów z niniejszą dyrektywą lub sześć miesięcy po przyjęciu niniejszej dyrektywy, jeżeli data przyjęcia będzie późniejsza od tej pierwszej daty, tak aby:

- sześć miesięcy po upływie jednego lub drugiego z tych terminów, w zależności od przypadku, żaden producent ani importer nie wprowadzał do obrotu produktów niezgodnych z niniejszą dyrektywą,

- 18 miesięcy po upływie jednego lub drugiego z tych terminów, w zależności od przypadku, produkty niezgodne z niniejszą dyrektywą nie mogły być ani sprzedawane, ani zbywane konsumentowi końcowemu, chyba że wprowadzono je do obrotu przed upływem tego terminu.

Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

2. Przypisy, określone w ust. 1, przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 1994 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego

E. Klepsch

Przewodniczący

W imieniu Rady

A. Baltas

Przewodniczący

[1] Wniosek Komisji został przedstawiony jako czternasta zmiana do dyrektywy 76/769/EWG (Dz.U. C 116 z 27.4.1993, str. 18).

[2] Dz.U. C 116 z 27.4.1993, str. 18.

[3] Dz.U. C 304 z 10.11.1993, str. 2.

[4] Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 grudnia 1993 r. (Dz.U. C 342 z 20.12.1993, str. 15), wspólne stanowisko Rady z dnia 4 marca 1994 r. (Dz.U. C 137 z 19.5.1994, str. 60) i decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 1994 r. (dotychczas nieopublikowana).

[5] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 201. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 91/339/EWG (Dz.U. L 186 z 12.7.1991, str. 64).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

"28.NikielCAS nr 7440–0-20EINECS NR 2311114 i jego związki | Nie może być używany: 1.w łączeniach kolczyków, które są wprowadzone, tymczasowo lub nie, do przekłutych uszu i innych przekłutych części ciała ludzkiego w czasie gojenia się rany spowodowanej przekłuciem, chyba że łączenia te nie są jednorodne i zawartość niklu – wyrażona stosunkiem masy niklu do masy całkowitej – jest mniejsza od 0,05 %;2.w produktach, które mają wejść w bezpośredni i długotrwały kontakt ze skórą, takich jak:kolczyki,naszyjniki, bransoletki i łańcuszki, pierścienie,koperty, bransoletki i zapięcia zegarków,guziki na zatrzaski, sprzączki, zatrzaski, zamki błyskawiczne i metalowe odznaki, o ile wykorzystywane są w odzieży,jeżeli stopień uwalniania się niklu, który uwalnia się z części tych produktów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą, jest wyższy od 0,5 μg/cm2 na tydzień;3.w produktach wymienionych w pkt 2, jeżeli są pokryte materiałem innym niż nikiel, chyba że pokrycie to nie jest wystarczające dla zapewnienia, aby stopień uwalniania niklu, który wydziela się z części tych produktów będących w bezpośrednim i długotrwałym kontakcie ze skórą, nie przekraczał 0,5 μg/cm2 na tydzień co najmniej w dwuletnim okresie normalnego używania produktu.Ponadto produkty określone w pkt 1, 2 i 3 nie mogą być wprowadzone do obrotu, chyba że odpowiadają one wymaganiom określonym w tych punktach." |

--------------------------------------------------

Top