EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0031

Dyrektywa Rady 92/31/EWG z dnia 28 kwietnia 1992 r. zmieniająca dyrektywę 89/336/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

Dz.U. L 126 z 12.5.1992, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; Uchylona w sposób domniemany przez 32004L0108

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/31/oj

31992L0031Dziennik Urzędowy L 126 , 12/05/1992 P. 0011 - 0011
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 22 P. 0040
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 22 P. 0040


Dyrektywa Rady 92/31/EWG

z dnia 28 kwietnia 1992 r.

zmieniająca dyrektywę 89/336/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100a,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

dyrektywa 89/336/EWG [4] przewiduje pełną harmonizację odnoszącą się do kompatybilności elektromagnetycznej;

jednolite stosowanie tej dyrektywy wymaga dostępności norm zharmonizowanych; normy te nie będą dostępne w terminie stosowania tej dyrektywy;

dyrektywa ta nie przewidziała odpowiedniego okresu przejściowego, w czasie którego dozwolone byłoby wprowadzanie do obrotu urządzeń wyprodukowanych zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi przed terminem stosowania wspomnianej dyrektywy;

producent musi mieć zapewniony czas do wprowadzenia do obrotu urządzeń zmagazynowanych;

dyrektywa 89/336/EWG powinna być odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywie 89/336/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 10 skreśla się ust. 3.

2. W art. 12 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże Państwa Członkowskie w terminie do dnia 31 grudnia 1995 r. zezwalają na wprowadzenie do obrotu lub oddanie do użytku urządzeń określonych w niniejszej dyrektywie, spełniających przepisy krajowe obowiązujące w danym kraju w dniu 30 czerwca 1992 r."

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie trzech miesięcy od jej przyjęcia i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Państwa Członkowskie stosują te przepisy nie później niż sześć miesięcy od dnia przyjęcia niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 kwietnia 1992 r.

W imieniu Rady

Arlindo Marques Cunha

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 126 z 21.6.1991, str. 7.

[2] Dz.U. C 13 z 20.1.1992, str. 506 orazDz.U. C 94 z 13.4.1992.

[3] Dz.U. C 339 z 31.12.1991, str. 1.

[4] Dz.U. L 139 z 23.5.1989, str. 19. Dyrektywa zmieniona dyrektywą 91/263/EWG (Dz.U. L 128 z 23.5.1991, str. 1).

--------------------------------------------------

Top