EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3918

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3918/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2603/69 ustanawiające wspólne reguły wywozu

OJ L 372, 31.12.1991, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 019 P. 36 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 019 P. 36 - 39
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 23 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 238 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3918/oj

31991R3918Dziennik Urzędowy L 372 , 31/12/1991 P. 0031 - 0034
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 11 Tom 19 P. 0036
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 11 Tom 19 P. 0036


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3918/91

z dnia 19 grudnia 1991 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2603/69 ustanawiające wspólne reguły wywozu

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113;

uwzględniając instrumenty ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz instrumenty dotyczące przetworzonych produktów rolnych, przyjęte na mocy art. 235 Traktatu, w szczególności przepisy instrumentów, które dopuszczają odstępstwo od ogólnej zasady zastępowania wszelkich ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym środkami przewidzianymi we wspomnianych instrumentach,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2603/69 [1], ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 1934/82 [2], wywóz ze Wspólnoty do państw trzecich jest wolny, to znaczy nie podlega żadnym ograniczeniom ilościowym z wyjątkiem tych, które są przewidziane w tym rozporządzeniu i są wymienione w Załączniku do niego;

od momentu przyjęcia tego rozporządzenia, Państwa Członkowskie zniosły większość ograniczeń dotyczących wywozu niektórych produktów wymienionych w tym załączniku;

zaleca się uwzględnienie tej kwestii i uaktualnienie rozporządzenia;

zachowanie przez Państwa Członkowskie ograniczeń ilościowych dłużej niż do dnia 31 grudnia 1992 r. nie dałoby się pogodzić z koncepcją jednolitego rynku po wprowadzeniu którego zniesione zostaną kontrole towarów na granicach wewnątrz Wspólnoty;

zgodnie z art. 30 ust. 5 Jednolitego Aktu Europejskiego, kierunki polityki zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej muszą być spójne z kierunkami polityki uzgodnionymi w ramach europejskiej współpracy politycznej. Państwom Członkowskim można zezwolić na zachowanie do dnia 31 grudnia 1992 r. określonych ograniczeń dotyczących towarów przez nie wywożonych, w szczególności ograniczeń wywozu przyjętych w ramach europejskiej współpracy politycznej;

konieczne jest upoważnienie Państw Członkowskich, mających międzynarodowe zobowiązania, przewidujące wszczęcie w przypadku wystąpienia rzeczywistych bądź potencjalnych trudności w zaopatrzeniu, do zastosowania systemu przydzielania produktów naftowych między Umawiającymi się Stronami, wykonywania tych zobowiązań wobec państw trzecich bez uszczerbku dla przyjętych w tym celu przepisów wspólnotowych; niniejsze upoważnienie obowiązuje do momentu, w którym Rada przyjmie właściwe środki na podstawie zobowiązań zaciągniętych przez Wspólnotę bądź wszystkie Państwa Członkowskie;

w związku z tym rozporządzenie (EWG) nr 2603/69 powinno być odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2603/69 wprowadza się następujące zmiany:

1. art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

1. Do dnia 31 grudnia 1992 r. zasady swobody wywozu ze Wspólnoty ustanowionej w art. 1 nie stosuje się do:

- produktów wymienionych w załączniku I dla wymienionych tam Państw Członkowskich,

- wywozów, które są obecnie ograniczone w Państwach Członkowskich na mocy decyzji w ramach europejskiej współpracy politycznej.

2. W przypadku towarów wymienionych w załączniku II, Państwa Członkowskie są upoważnione do momentu, w którym Rada przyjmie właściwe środki na podstawie międzynarodowych zobowiązań wspólnotowych bądź wszystkich Państw Członkowskich, do wprowadzania bez uszczerbku dla przepisów przyjętych przez Wspólnotę w tym zakresie, systemu zarządzania kryzysowego wprowadzającego obowiązek przydziału wobec państw trzecich oraz będących przedmiotem międzynarodowych zobowiązań, które Państwa Członkowskie zaciągnęły przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie informują Komisję o środkach, które zamierzają przyjąć. Komisja powiadamia o przyjętych środkach Radę i pozostałe Państwa Członkowskie.";

2. Załącznik zastępuje się załącznikiem I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia od jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1991 r.

W imieniu Rady

P. Dankert

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 324 z 27.12.1969, str. 25.

[2] Dz.U. L 211 z 20.7.1982, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Produkty określone w art. 10 ust. 1 tiret pierwsze

Kod CN | Wyszczególnienie | Państwo Członkowskie stosujące ograniczenie |

ex410110 | Całe skóry i skórki, o masie jednej skóry nieprzekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 10 kg, jeśli suchosolone lub 16 kg, jeśli świeże, mokrosolne lub inaczej konserwowane | Włochy |

ex4102 | Surowe skóry owcze lub jagnięce (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawieniu), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagą 1 lit. c) do niniejszego działu | Włochy |

ex410210 | Z wełną | Francja |

ex41021090 | Z wełną, pozostałe | Francja |

ex41022900 | Bez wełny, pozostałe | Francja |

ex410310 | Inne surowe skóry i skórki kozie lub koźląt (świeże lub solone, suszone, wapnowane, piklowane lub inaczej zakonserwowane, ale niepoddane garbowaniu, pergaminowaniu lub dalszemu wyprawieniu), również dwojone lub z wełną oprócz wyłączonych zgodnie z uwagami 1 lit. b) lub 1 lit. c) do działu 41. | Włochy |

ex43012000 | urowe skóry futerkowe (włącznie z łbami, ogonami, łapami i innymi częściami lub kawałki nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie) w wyjątkiem skór i skórek z pozycji 4101, 4102 lub 4103 z królika lub zająca, całe nawet z łbem, ogonem, łapami | Włochy |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Produkty określone w art. 10 ust. 2

Kod CN | Wyszczególnienie |

270900 | Oleje ropy naftowe i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe: |

271000 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów |

27100011 do27100039 | Oleje lekkie |

27100041 do27100059 | Oleje średnie |

27100061 do27100099 | Oleje ciężkie, poza olejami smarowymi, używane w zegarach, zegarkach i urządzeniach podobnych, obecne w małych zbiornikach zawierających, co najmniej 250 g netto oleju |

ex27100091 doex27100099 | |

2711 | Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe: |

| - Skroplone: |

271112 | - - Propan: |

| Propan o czystości nie mniejszej niż 99 %: |

| - - - Pozostałe |

271113 | - - Butany |

| - W stanie gazowym: |

ex27112900 | Pozostałe: |

| Propan |

| - - - Butany |

--------------------------------------------------

Top