EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990L0428

Dyrektywa Rady z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie handlu zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz ustanawiająca warunki udziału w takich zawodach

Dz.U. L 224 z 18.8.1990, p. 60–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 03/09/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/428/oj

31990L0428Dziennik Urzędowy L 224 , 18/08/1990 P. 0060 - 0061
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 33 P. 0178
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 33 P. 0178


Dyrektywa Rady

z dnia 26 czerwca 1990 r.

w sprawie handlu zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz ustanawiająca warunki udziału w takich zawodach

(90/428/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 42 i 43,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

zwierzęta z rodziny koniowatych, jako zwierzęta żywe, są włączone do listy produktów stanowiącą załącznik II do Traktatu;

celem zapewnienia racjonalnego rozwoju hodowli zwierząt koniowatych i przez to zwiększenia wydajności w tym sektorze, na szczeblu Wspólnoty muszą zostać ustanowione zasady wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach;

hodowlę zwierząt z rodziny koniowatych, a szczególnie koni, zalicza się do sektora rolniczego; stanowi ona źródło dochodów dla części ludności rolniczej;

we Wspólnocie istnieją różnice dotyczące zasad udziału w zawodach konnych; różnice te mogą stanowić barierę w handlu wewnątrzwspólnotowym;

handel zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach konnych i udział w takich zawodach może być utrudniony z uwagi na różnice istniejące w zasadach przeznaczania części kwot nagród pieniężnych lub zysków na ochronę, rozwój i doskonalenie hodowli w Państwach Członkowskich; dla wprowadzenia wolnego dostępu do zawodów konnych konieczna jest harmonizacja odpowiednich przepisów;

w oczekiwaniu na taką harmonizację, w szczególności w celu utrzymania lub poprawy wydajności tego sektora, Państwa Członkowskie powinny być upoważnione do przeznaczenia części kwot nagród pieniężnych lub zysków na ochronę, rozwój i doskonalenie hodowli; należy jednak ustalić górny pułap procentowy tych kwot;

wskazane jest przyjęcie środków wykonawczych, dotyczących pewnych aspektów technicznych; dla wykonania planowanych środków należy ustanowić przepis regulujący ścisłą i skuteczną współpracę pomiędzy Państwami Członkowskimi a Komisją w ramach Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia zasady regulujące handel zwierzętami z rodziny koniowatych przeznaczonymi do udziału w zawodach oraz zasady regulujące ich udział w takich zawodach.

Artykuł 2

Do celów niniejszej dyrektywy stosuje się definicje zawarte w art. 2 dyrektywy Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zootechnicznych i genealogicznych wewnątrzwspólnotowego handlu zwierzętami z rodziny koniowatych [4].

Ponadto "zawody konne" oznaczają każde konne współzawodnictwo, w tym wyścigi konne, pokazy skoków, skoki przez przeszkody, tresurę, wyścigi zaprzęgów konnych i wystawy.

Artykuł 3

1. Zasady dotyczące zawodów konnych nie mogą wprowadzać różnicy pomiędzy zwierzętami z rodziny koniowatych zarejestrowanymi w Państwie Członkowskim, w którym odbywają się zawody, a zwierzętami z rodziny koniowatych zarejestrowanymi w innym Państwie Członkowskim.

2. Zasady dotyczące zawodów konnych nie mogą wprowadzać różnicy pomiędzy zwierzętami z rodziny koniowatych pochodzącymi z Państwa Członkowskiego, w którym odbywają się zawody a zwierzętami z rodziny koniowatych pochodzącymi z innego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 4

1. Obowiązki zawarte w art. 3 stosuje się w szczególności do:

a) wymagań dotyczących dopuszczenia do udziału w zawodach, szczególnie wymagań minimalnych lub maksymalnych,

b) rozstrzygania o wynikach zawodów konnych;

c) nagród pieniężnych lub zysków, które mogą pochodzić z zawodów konnych.

2. Jednakże,

- obowiązki, o których mowa w art. 3 nie dotyczą organizacji:

a) zawodów konnych z wyłącznym udziałem zwierząt z rodziny koniowatych zarejestrowanych w księgach stadnych, których organizacja ma na celu poprawę wartości hodowli;

b) zawodów regionalnych, których celem jest selekcja zwierząt z rodziny koniowatych;

c) imprez historycznych lub tradycyjnych.

Państwo Członkowskie zamierzające powołać się na powyższy wyjątek, uprzednio powiadamią o tym Komisję na zasadach ogólnych.

- w przypadku poszczególnych zawodów konnych lub rodzajów zawodów konnych, Państwa Członkowskie są upoważnione do wskazania, poprzez właściwe organy zatwierdzone lub uznane w tym celu, określonej części kwot nagród pieniężnych lub zysków, o których mowa w ust. 1 lit. c), z przeznaczeniem na ochronę, rozwój i doskonalenie hodowli.

Część ta nie może przekraczać 30 % w roku 1991, 25 % w roku 1992 oraz 20 %, począwszy od roku 1993.

Komisja i pozostałe Państwa Członkowskie zostaną powiadomione o kryteriach podziału uzyskanych tą drogą środków w zainteresowanym Państwie Członkowskim, w ramach Stałego Komitetu ds. Zootechniki.

Przed 31 grudnia 1992 r. Rada ponownie zbada warunki stosowania tych przepisów na podstawie sprawozdania Komisji, które uwzględni postęp dokonany w zakresie harmonizacji, w powiązaniu z wszystkimi problemami spowodowanymi warunkami hodowli koni przeznaczonych do udziału w zawodach, wraz z właściwymi wnioskami, co do których Rada stanowi kwalifikowaną większością głosów.

3. Ogólne zasady dotyczące stosowania niniejszego artykułu zostaną przyjęte zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6.

Artykuł 5

1. Do czasu przyjęcia odpowiednich decyzji, zgodnie z art. 4 dyrektywy 90/427/EWG obowiązuje zasada pisemnego powiadomienia właściciela lub jego pełnomocnika o przyczynach niedopuszczenia do zawodów konnych zwierzęcia zarejestrowanego w Państwie Członkowskim.

2. W sytuacji, o jakiej mowa w ust. 1, właściciel lub jego pełnomocnik ma prawo otrzymać ekspertyzę, zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 8 ust. 2 dyrektywy 89/662/EWG [5], które mają zastosowanie mutatis mutandis.

3. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 6, Komisja przyjmuje zasady dotyczące stosowania niniejszego artykułu.

Artykuł 6

W przypadku gdy należy stosować procedurę ustanowioną w niniejszym artykule, Stały Komitet ds. Zootechniki ustanowiony decyzją 77/505/EWG [6] podejmuje działania zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 dyrektywy 88/661/EWG [7].

Artykuł 7

Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 1 lipca 1991 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Artykuł 8

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 czerwca 1990 r.

W imieniu Rady

M. O'Kennedy

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 327 z 30.12.1989, str. 61.

[2] Dz.U. C 149 z 18.6.1990.

[3] Dz.U. C 62 z 12.3.1990, str. 46.

[4] Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 55.

[5] Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13.

[6] Dz.U. L 206 z 12.8.1988, str. 11.

[7] Dz.U. L 382 z 31.12.1988, str. 36.

--------------------------------------------------

Top