EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0533

Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

OJ L 145, 13.6.1979, p. 20–22 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 144 - 146
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 105 - 107
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 105 - 107
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 7 - 9
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 7 - 9
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 314 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 267 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 267 - 270

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Uchylony przez 32009L0058 . Latest consolidated version: 05/07/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/533/oj

31979L0533Dziennik Urzędowy L 145 , 13/06/1979 P. 0020 - 0022
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0007
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 8 P. 0144
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0007
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0105
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 10 P. 0105


Dyrektywa Rady

z dnia 17 maja 1979 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

(79/533/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2];

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3];

a także mając na uwadze, co następuje:

wymogi techniczne, które ciągniki muszą spełniać w myśl obowiązujących przepisów krajowych dotyczą, między innymi, urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego;

wymogi te są różne w poszczególnych Państwach Członkowskich; w związku z tym zachodzi konieczność przyjęcia przez wszystkie Państwa Członkowskie takich samych wymogów, w uzupełnieniu lub w miejsce istniejących przepisów, w szczególności w celu wprowadzenia w odniesieniu do każdego typu ciągnika procedury homologacji typu EWG, będącej przedmiotem dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. [4] w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. "Ciągnik rolniczy lub leśny" oznacza każdy pojazd silnikowy, wyposażony w koła lub gąsienice, posiadający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do ciągników określonych w ust. 1, wyposażonych w ogumienie pneumatyczne i mających dwie osie oraz rozwijających maksymalną prędkość konstrukcyjną od 6 do 25 km/godz.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu EWG lub homologacji krajowej ciągnika z przyczyn odnoszących się do urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego, jeżeli spełniają one wymogi określone w Załączniku.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić rejestracji ciągnika ani zakazać jego sprzedaży, wprowadzenia do ruchu lub użytkowania z przyczyn odnoszących się do urządzenia sprzęgającego oraz biegu wstecznego, jeśli spełniają one wymogi określone w załączniku.

Artykuł 4

Zmiany niezbędne w celu dostosowania do postępu technicznego wymogów określonych w załącznikach przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy Rady 74/150/EWG.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie 18 miesięcy od jej notyfikacji i niezwłocznie informują o tym Komisję.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 1979 r.

W imieniu Rady

A. Giraud

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 268 z 11.11.1978, str. 34.

[2] Dz.U. C 296 z 11.12.1978, str. 69.

[3] Dz.U. C 128 z 21.5.1979, str. 17.

[4] Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 10.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

URZĄDZENIE SPRZĘGAJĄCE

1. Liczba

Każdy ciągnik musi posiadać specjalne urządzenie, do którego jest możliwe zaczepienie sprzęgu w celach holowniczych, takiego jak dyszel holowniczy lub lina holownicza.

2. Położenie

Urządzenie musi być zamontowane z przodu ciągnika, który musi być wyposażony w sworzeń łączący.

3. Konstrukcja

Urządzenie musi być typu szczękowego. Określone wymiary robocze muszą być przestrzegane.

+++++ TIFF +++++

Sworzeń musi mieć średnicę 30 + 1,5 mm i być wyposażony w urządzenie zapobiegające przed opuszczeniem przez niego swego miejsca podczas używania. Urządzenie zabezpieczające nie może być zdejmowane.

Tolerancja + 1,5, określona powyżej, nie powinna być traktowana jako tolerancja przy produkcji, ale jako dopuszczalne odstępstwo w wymiarach bolców różnych konstrukcji.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

BIEG WSTECZNY

Wszystkie ciągniki muszą być wyposażone w urządzenie jazdy wstecznej, które może być obsługiwane z pozycji roboczej kierowcy.

--------------------------------------------------

Top