EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0532

Dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1979 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

OJ L 145, 13.6.1979, p. 16–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 140 - 143
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 101 - 104
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 101 - 104
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 6
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 3 - 6
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 310 - 313
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 263 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 263 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Uchylony przez 32009L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/532/oj

31979L0532Dziennik Urzędowy L 145 , 13/06/1979 P. 0016 - 0019
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0003
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 8 P. 0140
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0003
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 10 P. 0101
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 10 P. 0101


Dyrektywa Rady

z dnia 17 maja 1979 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu części urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

(79/532/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji [1],

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

wymogi techniczne, które ciągniki muszą spełniać w myśl obowiązujących przepisów krajowych dotyczą między innymi urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej;

wymogi te są różne w poszczególnych Państwach Członkowskich; w związku z tym zachodzi konieczność przyjęcia przez wszystkie Państwa Członkowskie takich samych wymogów, w uzupełnieniu lub w miejsce istniejących przepisów, w szczególności w celu wprowadzenia w odniesieniu do każdego typu ciągnika procedury homologacji typu EWG, będącej przedmiotem dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. [4] w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych;

w dyrektywie 78/933/EWG [5] Rada ustanowiła wspólne wymogi instalacji urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej na kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych;

takie urządzenia oświetleniowe i sygnalizacji świetlnej mają takie same właściwości, jak te, które są montowane na pojazdach silnikowych; dlatego urządzenia po otrzymaniu znaku homologacji typu EWG części zgodnie z dyrektywą już przyjętą w tej dziedzinie w związku z homologacją typu pojazdów silnikowych i ich przyczep mogą być również stosowane w ciągnikach rolniczych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. "Ciągnik rolniczy lub leśny" oznacza każdy pojazd silnikowy, wyposażony w koła lub gąsienice, mający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do ciągników określonych w ustępie 1, wyposażonych w ogumienie pneumatyczne i mających dwie osie oraz rozwijających maksymalną prędkość konstrukcyjną od 6 do 25 km/godz.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu EWG lub homologacji krajowej ciągnika, z przyczyn odnoszących się do:

- świateł głównych, które funkcjonują jako światła drogowe lub światła mijania lub żarówek do takich świateł,

- tylnych świateł obrysowych,

- przednich świateł pozycyjnych (bocznych),

- tylnych świateł pozycyjnych (bocznych),

- świateł stopu,

- świateł kierunkowskazów,

- świateł odblaskowych,

- oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej,

- przednich świateł przeciwmgielnych i żarówek do takich świateł,

- tylnych świateł przeciwmgielnych,

- świateł cofania,

- świateł postojowych,

jeśli opatrzone są one znakiem homologacji typu EWG części, określonym w załączniku do niniejszej dyrektywy i są instalowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 78/933/EWG.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić rejestracji ciągnika ani zakazać jego sprzedaży, wprowadzenia do ruchu lub użytkowania, z przyczyn odnoszących się do:

- świateł głównych, które funkcjonują jako światła drogowe lub światła mijania lub żarówek do takich świateł,

- tylnych świateł obrysowych,

- przednich świateł pozycyjnych (bocznych),

- tylnych świateł pozycyjnych (bocznych),

- świateł stopu,

- świateł kierunkowskazów,

- świateł odblaskowych,

- oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej,

- przednich świateł przeciwmgielnych i żarówek do takich świateł,

- tylnych świateł przeciwmgielnych,

- świateł cofania,

- świateł postojowych,

jeśli są one opatrzone znakiem homologacji typu EWG części, określonym w załączniku do niniejszej dyrektywy i są instalowane zgodnie z wymogami ustanowionymi w dyrektywie 78/933/EWG.

Artykuł 4

Zmiany niezbędne w celu dostosowania do postępu technicznego wymogów określonych w załącznikach przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy Rady 74/150/EWG.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie 18 miesięcy od jej notyfikacji i niezwłocznie informują o tym Komisję.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 maja 1979 r.

W imieniu Rady

A. Giraud

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 200 z 22.8.1978, str. 8.

[2] Dz.U. C 39 z 12.2.1979, str. 74.

[3] Dz.U. C 128 z 21.5.1979, str. 16.

[4] Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 10.

[5] Dz.U. L 325 z 20.11.1978, str. 16.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. Światła funkcjonujące jako światła długie lub światła mijania oraz żarówki do tych świateł:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/761/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do reflektorów pojazdów silnikowych spełniających funkcję reflektorów świateł drogowych i/lub świateł mijania oraz żarówek do tych reflektorów [1].

Przepisy dyrektywy 76/761/EWG stosuje się również do homologacji typu części szczególnych świateł głównych ciągników rolniczych lub leśnych zaprojektowanych tak, aby równocześnie służyły jako światła długie i światła mijania, o długości poniżej 160 mm i średnicy D, z następującymi zmianami:

a) z zastrzeżeniem następujących bezwzględnych granic dolnych:

minimalne natężenie oświetlenia, ustalone w sekcji 6.3 załącznika I, zmniejszone jest zgodnie ze stosunkiem:

D − 45

160 − 45

- 3 luks w pkt 75 R lub 75 L,

- 5 luks w pkt 50 R lub 50 L,

- 1,5 luks w strefie IV.

Uwaga:

Jeśli widoczna powierzchnia reflektora nie jest okrągła, średnica jest średnicą koła o takiej samej powierzchni co widoczna, użytkowa powierzchnia reflektora.

b) zamiast symbolu CR, przewidzianego w sekcji 4.3.5. załącznika VI, na reflektorze umieszczany jest symbol M w odwróconym trójkącie;

c) pozycja 1 świadectwa homologacji typu części (załącznik II) brzmi: "reflektor kołowych ciągników rolniczych lub leśnych".

2. Tylne światła obrysowe, przednie światła pozycyjne (boczne), tylne światła pozycyjne (boczne) oraz światła stopu:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/758/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł obrysowych, przednich świateł pozycyjnych (bocznych), tylnych świateł pozycyjnych (bocznych) i świateł stopu pojazdów silnikowych i ich przyczep [2].

3. Światła kierunkowskazów:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/759/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kierunkowskazów w pojazdach silnikowych i ich przyczepach [3].

4. Światła odblaskowe:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/757/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł odblaskowych pojazdów silnikowych i ich przyczep [4].

5. Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/760/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów silnikowych i ich przyczep [5].

6. Przednie światła przeciwmgielne:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 76/762/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przednich reflektorów przeciwmgielnych w pojazdach silnikowych oraz żarówek do tych reflektorów [6].

7. Tylne światła przeciwmgielne:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 77/538/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tylnych reflektorów przeciwmgielnych pojazdów silnikowych i ich przyczep [7].

8. Światła cofania:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 77/539/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł cofania pojazdów silnikowych i ich przyczep [8].

9. Światła postojowe:

Znak homologacji typu EWG części, ustanowiony w dyrektywie Rady 77/540/EWG z dnia 28 czerwca 1977 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do świateł postojowych pojazdów silnikowych [9].

[1] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 96.

[2] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 54.

[3] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 71.

[4] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 32.

[5] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 85.

[6] Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 122.

[7] Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 60.

[8] Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 72.

[9] Dz.U. L 220 z 29.8.1977, str. 83.

--------------------------------------------------

Top