EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0763

Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

OJ L 262, 27.9.1976, p. 135–138 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 108 - 111
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 174 - 177
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 174 - 177
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 164 - 167
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 164 - 167
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 255 - 258
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 71 - 74
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 71 - 74
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 16 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Uchylony przez 32013R0167 . Latest consolidated version: 02/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/763/oj

31976L0763Dziennik Urzędowy L 262 , 27/09/1976 P. 0135 - 0138
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 5 P. 0164
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 4 P. 0108
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 5 P. 0164
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 5 P. 0174
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 5 P. 0174


Dyrektywa Rady

z dnia 27 lipca 1976 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do siedzeń pasażerów kołowych ciągników rolniczych lub leśnych

(76/763/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

wymogi techniczne, które ciągniki muszą spełniać w myśl obowiązujących przepisów krajowych dotyczą między innymi siedzeń pasażerów;

wymogi te są różne w poszczególnych Państwach Członkowskich; w związku z tym zachodzi konieczność przyjęcia przez wszystkie Państwa Członkowskie takich samych wymogów, w uzupełnieniu lub w miejsce istniejących przepisów, w szczególności w celu wprowadzenia w odniesieniu do każdego typu ciągnika procedury homologacji typu EWG, będącej przedmiotem dyrektywy Rady 74/150/EWG z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych [3];

zamierzeniem niniejszej dyrektywy jest harmonizacja przepisów krajowych w zakresie projektu i montażu siedzeń pasażerów w ciągnikach rolniczych, ale nie jest nim standaryzacja wymogów w zakresie określenia czy ciągniki rolnicze powinny być obowiązkowo wyposażane w takie siedzenia; nie jest także zamierzeniem dokonywanie standaryzacji wymogów, które umożliwią wyposażenie ciągników w jedno lub więcej siedzeń pasażerów; problemy nadal nierozwiązane w zakresie siedzeń pasażerów, będących jednym z elementów świadectwa homologacji typu, muszą zostać rozwiązane możliwie jak najszybciej w drodze uzupełnienia niniejszej dyrektywy, tak aby wymogi dotyczące wydawania świadectw homologacji typu EWG mogły także objąć siedzenia pasażera,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. "Ciągnik rolniczy lub leśny" oznacza każdy pojazd silnikowy, wyposażony w koła lub gąsienice, mający co najmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania, pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi, maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu przewożenia rzeczy i osób.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do ciągników określonych w poprzednim ustępie, wyposażonych w ogumienie pneumatyczne i mających dwie osie oraz rozwijających maksymalną prędkość konstrukcyjną 6-25 km/godz. i o rozstawie osi co najmniej 1250 mm.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić przyznania homologacji typu EWG lub homologacji krajowej ciągnika, z przyczyn odnoszących się do jego siedzeń pasażerów, jeżeli spełniają one wymogi określone w Załączniku.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie nie mogą odmówić rejestracji ciągnika ani zakazać jego sprzedaży, wprowadzenia do eksploatacji lub użytkowania, z przyczyn odnoszących się do siedzeń pasażerów, jeśli spełniają one wymagania określone w Załączniku.

Artykuł 4

Zmiany niezbędne w celu dostosowania do postępu technicznego wymogów określonych w Załączniku przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy Rady 74/150/EWG.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie 18 miesięcy od jej notyfikacji i niezwłocznie informują o tym Komisję.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lipca 1976 r.

Wimieniu Rady

M. Van der STOEL

Przewodniczący

[1] Dz.U. 28 z 17.2.1967, str. 462/67.

[2] Dz.U. 42 z 7.3.1967, str. 620/67.

[3] Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 10.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

I. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI I MONTAŻU

1. Każde siedzenie musi być umiejscowione w taki sposób, aby pasażer nie był narażony na niebezpieczeństwo i nie przeszkadzał kierowcy w kierowaniu ciągnikiem.

2. Każde siedzenie musi być mocno zamocowane i przymocowane w sposób właściwy dla danego typu ciągnika do konstrukcyjnego elementu ciągnika (podwozia, urządzenia zabezpieczającego przed przewróceniem, nadwozia skrzyniowego itp.).

3. Element konstrukcyjny ciągnika musi być wystarczająco mocny do utrzymania obciążonego siedzenia pasażera.

II. SPECJALNE ZASADY KONSTRUKCYJNE

1. Każde siedzenie musi mieć przynajmniej 400 mm szerokości i przynajmniej 300 mm głębokości.

2. Każde siedzenie musi mieć oparcie o wymiarach minimalnych 200 mm, ale nie więcej niż 250 mm wysokości włącznie z podparciem bocznym. Wyżej wymienione wymiary nie mają zastosowania w przypadku gdy za pasażerem znajduje się zamknięta przegroda. Poduszka siedzenia musi być wyściełana lub elastyczna.

3. Stopy pasażera muszą pozostawać w wygodnej pozycji.

4. Nad powierzchnią siedzenia pasażera musi być prześwit o wysokości przynajmniej 920 mm. Jednakże w przypadku gdy ciągnik spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa kierowcy oraz dotyczące siedzeń, ale jego konstrukcja nie zezwala na taki prześwit nad siedzeniem pasażera, odległość ta może być zmniejszona do 800 mm, pod warunkiem że część dachu znajdująca się bezpośrednio nad siedzeniem pasażera jest w odpowiedni sposób wyściełana.

Górna część prześwitu nad pasażerem może być ograniczona jedynie z tyłu, promieniem nieprzekraczającym 300 mm (zob. załączony rysunek). Pionowy prześwit jest to pionowa otwarta przestrzeń między przednią krawędzią siedzenia i dachem ciągnika.

5. Siedzenie pasażera nie może powiększać całkowitej szerokości ciągnika.

6. Na każdy tylny błotnik, w przypadku gdy jest on punktem montażu siedzeń pasażera, nie może przypadać więcej niż jedno siedzenie.

--------------------------------------------------

Top