EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31975L0322

Dyrektywa Rady z dnia 20 maja 1975 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywołanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych

OJ L 147, 9.6.1975, p. 28–37 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 80 - 89
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 107 - 116
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 107 - 116
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 113 - 122
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 113 - 122
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 180 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 115 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 115 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Uchylony przez 32009L0064 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1975/322/oj

31975L0322Dziennik Urzędowy L 147 , 09/06/1975 P. 0028 - 0037
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 4 P. 0113
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 3 P. 0080
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 4 P. 0113
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 4 P. 0107
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 4 P. 0107


Dyrektywa Rady

z dnia 20 maja 1975 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywołanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w kołowych ciągnikach rolniczych lub leśnych

(75/322/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

wymagania techniczne, które muszą spełniać ciągniki na mocy ustawodawstw krajowych, dotyczą między innymi tłumienia zakłóceń radioelektrycznych;

w związku z różnicami, jakie istnieją między przepisami krajowymi poszczególnych Państw Członkowskich, zachodzi konieczność przyjęcia przez wszystkie te Państwa – w uzupełnieniu do ich obowiązujących obecnie przepisów krajowych lub w miejsce tych przepisów – jednolitych regulacji, które pozwolą na objęcie wszystkich typów pojazdów homologacją typu EWG, będącą przedmiotem dyrektywy Rady 74/150/EWG [3] z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub leśnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

1. "Ciągnik rolniczy lub leśny" oznacza każdy pojazd silnikowy, wyposażony w koła lub gąsienice, mający przynajmniej dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy trakcyjnej i które są specjalnie zaprojektowane do ciągnięcia, pchania, podnoszenia lub napędzania niektórych narzędzi, mechanizmów lub przyczep na użytek rolniczy lub leśny. Może być przystosowany do przewozu rzeczy oraz osób.

2. Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciągników, określonych w poprzednim ustępie, wyposażonych w ogumienie pneumatyczne, dwie osie, których maksymalna prędkość konstrukcyjna wynosi 6–25 km/h i z silnikiem o zapłonie iskrowym.

Artykuł 2

Żadne z Państw Członkowskich nie może odmówić udzielenia homologacji typu EWG lub krajowej homologacji typu ciągnika z przyczyn dotyczących zakłóceń radioelektrycznych wywołanych przez układ zapłonu iskrowego silnika napędowego, jeżeli takie ciągniki są wyposażone w urządzenie tłumiące zakłócenia radioelektryczne spełniające wymagania załączników.

Artykuł 3

Żadne z Państw Członkowskich nie może odmówić rejestracji czy zakazać sprzedaży lub odmówić dopuszczenia do ruchu lub eksploatowania ciągników z przyczyn dotyczących zakłóceń radioelektrycznych wywołanych przez układ zapłonu iskrowego silnika napędowego, jeżeli takie ciągniki są wyposażone w urządzenie tłumiące zakłócenia radioelektryczne spełniające wymagania załączników.

Artykuł 4

Państwo Członkowskie, które udzieliło homologacji typu, przyjmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że będzie informowane o wszystkich modyfikacjach poszczególnych podzespołów lub charakterystyk, określonych w sekcji 2.2 załącznika I. Właściwe organy władz tego Państwa Członkowskiego określają, czy zachodzi konieczność powtórnego przeprowadzenia badań na zmodyfikowanym prototypie i czy winno być sporządzone nowe sprawozdanie. Jeśli takie badania ujawnią niezgodność z wymogami niniejszej dyrektywy, zmiana nie jest zatwierdzana.

Artykuł 5

Wszelkie zmiany konieczne do dostosowania wymagań załączników do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 13 dyrektywy 74/150/EWG.

Artykuł 6

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy w terminie 18 miesięcy od jej ogłoszenia i niezwłocznie informują o tym Komisję.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.

Artykuł 7

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 1975 r.

W imieniu Rady

R. Ryan

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 160 z 18.12.1969, str. 29.

[2] Dz.U. C 48 z 16.4.1969, str. 21.

[3] Dz.U. L 84 z 28.3.1974, str. 10.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I [1]

DEFINICJE, WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ TYPU EWG, OZNAKOWANIA, HOMOLOGACJA TYPU EWG, WYMAGANIA, TESTY, ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

(1.) 2. DEFINICJE

Do celów niniejszej dyrektywy,

(2.1.) 2.2. "Typ ciągnika pod względem tłumienia zakłóceń radioelektrycznych" oznacza ciągniki, które nie różnią się istotnie, jeśli chodzi o:

2.2.1. Kształt i materiały wchodzące w skład części nadwozia tworzących przedział silnika oraz sąsiadujący z nim przedział dla pasażerów.

2.2.2. Typ silnika (dwu- czy czterosuwowy, liczba i pojemność cylindrów, liczba gaźników, układ zaworów, moc maksymalna i odpowiadająca jej ilość obrotów na minutę).

2.2.3. Położenie lub model części składowych układu zapłonu (cewka, rozdzielacz, świece zapłonowe, ekranowanie itp.).

2.2.4. Położenie części metalowych znajdujących się w przedziale silnika (np. urządzenia ogrzewające, koło zapasowe, filtr powietrza).

2.3. "Ograniczenie zakłóceń radioelektrycznych" oznacza redukcję zakłóceń radioelektrycznych na częstotliwości pasm transmisji dźwiękowych i telewizyjnych, do takiego poziomu, że brak jest znacznych zakłóceń w działaniu odbiornika, który nie znajduje się bezpośrednio na ciągniku; warunek ten jest spełniony, jeśli poziom zakłóceń nie przekracza limitu określonego w sekcji 6.2.2 poniżej.

2.4. "Urządzenie do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych" oznacza pełen zestaw elementów niezbędnych do ograniczenia zakłóceń radiowych wywołanych przez układ zapłonu ciągnika. Urządzenie do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych zawiera również, włączone specjalnie do tego celu, paski uziemiające i elementy ekranizujące.

2.5. "Urządzenia do tłumienia różnych typów" oznacza sprzęt, który różni się znacznie, jeśli chodzi o:

2.5.1. Znak fabryczny lub towarowy.

2.5.2. Różny kształt lub wielkość elementów składowych bądź różne charakterystyki "wysokich częstotliwości" poszczególnych elementów składowych.

2.5.3. Odmienne zasady działania co najmniej jednej części.

2.5.4. Odmienny sposób zamontowania części składowych.

2.6. "Element urządzenia tłumienia" oznacza jeden z elementów składowych urządzenia tłumienia.

3. WNIOSEK O HOMOLOGACJĘ TYPU EWG

3.1. Wniosek o homologację typu EWG ciągnika ze względu na tłumienie zakłóceń radioelektrycznych jest składany przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

3.2. Do wniosku dołącza się trzy egzemplarze wymienionych poniżej dokumentów oraz następujące informacje:

3.2.1. Opis typu ciągnika z uwzględnieniem części wymienionych w sekcji 2.2 powyżej, uzupełniony rozwiniętym widokiem zespołu lub zdjęciem przedziału silnika. Należy pokazać cyfry i/lub symbole identyfikujące typ silnika oraz typ ciągnika.

3.2.2. Wykaz odpowiednio zidentyfikowanych elementów, tworzących sprzęt do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych.

3.2.3. Szczegółowe rysunki każdego elementu, umożliwiające łatwe jego zlokalizowanie i identyfikację.

3.2.4. Dokładne wartości nominalne oporów prądu stałego oraz w przypadku rezystancyjnych przewodów zapłonowych ich opór nominalny na metr.

3.3. Dodatkowo do wniosku o homologację typu EWG dołącza się próbkę urządzenia do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych.

3.4. Służbie technicznej, odpowiedzialnej za przeprowadzanie badań homologacji typu, dostarcza się pojazd reprezentatywny dla typu ciągnika, który ma być homologowany.

4. OZNAKOWANIA

4.1. Elementy urządzenia do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych mają:

4.1.1. Znak fabryczny lub towarowy producentów sprzętu oraz jego elementów.

4.1.2. Opis handlowy podany przez producenta.

4.2. Oznakowania powtarza się na przewodach tłumienia zakłóceń radioelektrycznych, w odstępach nie większych niż dwanaście centymetrów.

4.3. Oznakowania te są wyraźnie czytelne i nieusuwalne.

5. HOMOLOGACJA TYPU

(5.1.) (5.2.) 5.3. Do świadectwa homologacji typu EWG dołącza się formularz sporządzony zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku IV.

(5.4.) (5.5.) (5.6.) 6. WYMAGANIA

6.1. Wymagania ogólne

Części składowe urządzenia do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych są tak zaprojektowane, skonstruowane i zainstalowane, aby umożliwić, w przypadku ciągnika użytkowanego w normalnych warunkach, spełnienie wymagań niniejszej dyrektywy.

6.2. Warunki dotyczące zakłóceń radioelektrycznych

6.2.1. Metoda pomiarów

Promieniowanie zakłócające, wytwarzane przez typ ciągnika przedstawionego do zatwierdzenia, jest mierzone za pomocą metody opisanej w załączniku II.

6.2.2. Wartości graniczne odniesienia

6.2.2.1. Wartości graniczne promieniowania, oparte na pomiarach wartości quasi-szczytowych, wynoszą 50 μV/m dla pasma o częstotliwości 40–75 MHz oraz 50–120 μV/m dla pasma o częstotliwości 75–250 MHz; limit ten wzrasta w sposób liniowy dla częstotliwości powyżej 75 MHz.

6.2.2.2. Jeśli pomiary wykonywane są za pomocą urządzenia pomiarowego wartość szczytową, odczyt wyrażony w μV/m dzieli się przez 10.

6.2.3. Dla typu ciągnika przedstawionego do homologacji pod względem tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wartości mierzone są nie mniejsze niż 20 % poniżej wartości granicznych odniesienia.

7. TESTY

Spełnienie wymagań sekcji 6 powyżej sprawdza się zgodnie z metodą przedstawioną w załączniku II.

(8). 9. ZGODNOŚĆ PRODUKCJI

(9.1.) 9.2. Produkcję uznaje się za zgodną z wymaganiami niniejszej dyrektywy, jeśli dla ciągnika wybranego z weryfikowanej serii zmierzone poziomy nie przekraczają o więcej niż 25 % wartości granicznych opisanych w sekcji 6.2.2.

9.3. Jeśli co najmniej jeden ze zmierzonych poziomów, dla ciągnika wybranego z serii, przekracza o ponad 25 % wartości graniczne opisane w sekcji 6.2.2, producent może wnioskować o wykonanie pomiarów na próbce co najmniej sześciu ciągników wybranych z serii. Dla każdego pasma częstotliwości wyniki interpretuje się za pomocą metod statystycznych przedstawionych w załączniku III.

[1] Tekst załączników odpowiada tekstowi dyrektywy Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do tłumienia zakłóceń radioelektrycznych wywoływanych przez silniki z zapłonem iskrowym stosowane w pojazdach silnikowych (Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15).

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

METODA POMIARU ZAKŁÓCEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH WYWOŁANYCH PRZEZ UKŁAD ZAPŁONOWY WYSOKIEGO NAPIĘCIA

1. Aparatura pomiarowa

Urządzenie pomiarowe spełnia wymagania publikacji nr 2 (pierwsze wydanie, 1961 r.) Specjalnego Komitetu Międzynarodowego ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (The International Special Committee on Radio Interference – CISPR) lub odpowiada specyfikacjom przedstawionym przez CISPR w publikacji nr 5 (pierwsze wydanie, 1967 r.), mającym zastosowanie do aparatury pomiarowej wartości szczytowych.

Uwaga:

Jeśli dostępne urządzenie nie w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom CISPR, rozbieżności te muszą być wyraźnie podane.

2 PREZENTACJA WYNIKÓW

Wyniki pomiarów muszą być wyrażone w μV/m dla pasma o szerokości 120 kHz. Do celów statystycznych stosuje się jednostkę logarytmiczną dB (μV/m). Jeśli dla określonych częstotliwości aktualna szerokość pasma B (wyrażona w kHz) aparatu pomiarowego odbiega nieznacznie od 120 kHz, przekształca się odczyt na pasmo o szerokości 120 kHz poprzez pomnożenie przez współczynnik 120/B.

3. MIEJSCE DOKONYWANIA POMIARÓW

Miejsce dokonywania pomiarów jest obszarem wolnym od powierzchni w znacznym stopniu odbijających fale, zawierającym się w elipsie o osi głównej długości 20 m i osi krótszej długości 17,3 m. Antena i środek silnika muszą być umiejscowione na osi głównej elipsy, a płaszczyzna symetrii ciągnika musi być równoległa do jej krótszej osi. Antena i punkt przecięcia najbardziej zbliżonego do anteny boku silnika z osią główną muszą znajdować się każde w punkcie ogniskowym elipsy. Zestaw pomiarowy lub budka czy też pojazd, w którym zestaw ten jest umieszczony, mogą znajdować się wewnątrz elipsy, lecz nie bliżej niż 3 m w poziomie od anteny, w przeciwnym kierunku niż ciągnik poddawany pomiarom. Ponadto należy się upewnić, czy nie ma żadnych obcych ciał lub sygnałów, które mogłyby w sposób fizyczny wpłynąć na pomiary; sprawdzenie to należy przeprowadzić przy wyłączonym silniku, przed i po przeprowadzeniu pomiarów, które można uznać za zadowalające tylko wtedy, gdy odczyt wskazuje co najmniej 10 dB powyżej najwyższych wskazań otrzymanych w trakcie sprawdzeń przed- i popomiarowych.

4. CIĄGNIK

4.1. Należy włączyć jedynie pomocnicze urządzenie elektryczne niezbędne do pracy silnika.

4.2. Silnik powinien mieć swoją normalną temperaturę pracy. Podczas każdego pomiaru silnik należy obsługiwać w następujący sposób:

Liczba cylindrów | Metoda pomiaru |

Wartość szczytowa | Quasi-szczytowa |

jeden | powyżej biegu jałowego | 2500 obr./min |

więcej niż jeden | powyżej biegu jałowego | 1500 obr./min |

4.3. Nie należy przeprowadzać pomiarów, gdy na pojazd pada deszcz lub w ciągu 10 minut po ustaniu opadów.

5. ANTENA

5.1. Wysokość

Środek dipolu znajduje się 3 m nad podłożem.

5.2. Odległość pomiarów

Odległość w poziomie między anteną a najbliższą metalową częścią ciągnika wynosi 10 m.

5.3. Położenie anteny w stosunku do ciągnika

Antenę należy umieścić kolejno po lewej i prawej stronie ciągnika w dwóch miejscach pomiarowych, tak aby była równoległa do płaszczyzny symetrii ciągnika oraz aby była w jednej linii z silnikiem (patrz dodatek do niniejszego Załącznika).

5.4. Położenie anteny

W każdym z punktów pomiarowych należy dokonać odczytu przy dipolu w położeniu poziomym i pionowym (patrz dodatek do niniejszego załącznika).

5.5. Odczyty

Dla danej częstotliwości, przy której przeprowadzono pomiary, należy dokonać maksymalnie czterech odczytów.

6. CZĘSTOTLIWOŚCI

Pomiarów dokonuje się w zakresie 40–250 MHz. Przyjmuje się, że ciągnik spełnia wymagane wartości graniczne tłumienia w całym zakresie częstotliwości, jeśli spełnia je dla następujących sześciu częstotliwości: 45, 65, 90, 150, 180, 220 (± 5 MHz). (Tolerancja 5 MHz dla sześciu wybranych częstotliwości umożliwia uniknięcie zakłóceń przenoszonych podczas pracy urządzenia w zakresie nominalnych częstotliwości).

--------------------------------------------------

Dodatek

UKIERUNKOWANIE ANTENY W STOSUNKU DO CIĄGNIKA

Przykład

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

STATYSTYCZNA METODA KONTROLI TŁUMIENIA ZAKŁÓCEŃ RADIOELEKTRYCZNYCH

W celu zapewnienia, z prawdopodobieństwem w granicach 80 %, że 80 % pojazdów odpowiada wymaganej wartości granicznej L, winny być spełnione następujące warunki:

x

+ kS

≤ L

gdzie:

x

- = średnia arytmetyczna z wyników pomiarów na n ciągnikach

n = 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

k = 1,42 | 1,35 | 1,30 | 1,27 | 1,24 | 1,21 | 1,20 |

k =

Sn = odchylenie standardowe wyników na n ciągnikach

Sn2 Σ

/

n − 1

X = poszczególny wynik

L = wymagana wartość graniczna

x

- i L są wyrażone w dB (μV/m)

Jeżeli pierwsza próbka z n ciągników nie spełnia warunków, badana jest druga próbka z n ciągników i ocenie podlegają całkowite wyniki pochodzące z próbki 2n ciągników.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top