EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973L0238

Dyrektywa Rady z dnia 24 lipca 1973 r. w sprawie środków zmniejszania skutków trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych

Dz.U. L 228 z 16.8.1973, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ten dokument został opublikowany w wydaniu(-iach) specjalnym(-ych) (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; Uchylony przez 32009L0119

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/238/oj

31973L0238Dziennik Urzędowy L 228 , 16/08/1973 P. 0001 - 0002
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 12 Tom 1 P. 0061
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 10 Tom 1 P. 0053
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 12 Tom 1 P. 0061
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 12 Tom 1 P. 0180
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 12 Tom 1 P. 0180


Dyrektywa Rady

z dnia 24 lipca 1973 r.

w sprawie środków zmniejszania skutków trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych

(73/238/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 103,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,

a także mając na uwadze, co następuje:

ustanowienie wspólnej polityki energetycznej jest jednym z celów, które Wspólnoty postawiły przed sobą;

rośnie znaczenie ropy naftowej i produktów ropopochodnych jako źródła energii dla Wspólnoty; wszelkie trudności, nawet tymczasowe, mające wpływ na znaczne zmniejszenie dostaw tych produktów mogą spowodować poważne zaburzenia działalności ekonomicznej Wspólnoty; wobec tego Wspólnota musi mieć możliwość wyeliminowania lub przynajmniej zmniejszenia wszelkich szkodliwych skutków w takich przypadkach;

powinny zawczasu zostać przewidziane procedury i właściwe instrumenty dla zapewnienia szybkiego zastosowania środków zmniejszających skutki trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych;

jeżeli powstanie taka konieczność, wszystkie Państwa Członkowskie powinny mieć niezbędne uprawnienia do podejmowania właściwych działań bezzwłocznie i zgodnie z Traktatem, w szczególności z jego art. 103;

jest konieczne, aby te kompetencje były w pewnym zakresie zharmonizowane w celu ułatwienia koordynacji środków krajowych w ramach konsultacji na poziomie Wspólnoty;

jest także pożądane natychmiastowe powołanie ciała konsultacyjnego dla ułatwienia koordynacji krajowych środków przyjmowanych lub proponowanych przez Państwa Członkowskie w tej dziedzinie;

jest konieczne, aby każde Państwo Członkowskie sporządziło plan, który mógłby być wykorzystany w przypadku powstania trudności w dostawie w ropę naftową i produkty ropopochodne,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Państwa Członkowskie przyjmują wszelkie konieczne środki, aby zaopatrzyć właściwe władze w niezbędne uprawnienia na wypadek wystąpienia trudności w zaopatrzeniu w ropę naftową i produkty ropopochodne, które mogłyby wyraźnie zmniejszyć podaż tych produktów i wywołać poważne zakłócenia. Te uprawnienia powinny umożliwić władzom:

- tworzenie rezerw bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą Rady z dnia 20 grudnia 1968 r. [1] nakładającą na Państwa Członkowskie EWG obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej i/lub produktów ropopochodnych i rozdzielanie tych zapasów między użytkowników,

- nakładanie szczególnych lub ogólnych ograniczeń zużycia, w zależności od szacowanej wielkości braków oraz dawania pierwszeństwa w dostawach produktów ropopochodnych pewnym grupom użytkowników,

- regulowania cen w celu zapobiegania ich anormalnym wzrostom.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wyznaczają instytucje ponoszące odpowiedzialność za stosowanie środków przyjmowanych dla realizacji uprawnień przewidzianych dla nich w art. 1.

2. Państwa Członkowskie opracowują plany interwencyjne w przypadku powstania trudności w odniesieniu do dostaw ropy naftowej i produktów ropopochodnych.

Artykuł 3

1. W przypadku powstania trudności w dostawach ropy naftowej i produktów ropopochodnych we Wspólnocie lub jednym z Państw Członkowskich, Komisja zwołuje w jak najkrótszym terminie na posiedzenie pod swoim przewodnictwem, na żądanie jednego z Państw Członkowskich, lub z własnej inicjatywy, grupę delegatów Państw Członkowskich, których nazwiska są ustalone z góry.

2. Powyższa grupa przeprowadza konieczne konsultacje w celu zapewnienia koordynacji środków przyjmowanych lub proponowanych w ramach kompetencji przewidzianych w art. 1.

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie informują Komisję o przepisach, które wypełniają zobowiązania wynikające z zastosowania art. 1 niniejszej dyrektywy.

2. Państwa Członkowskie informują Komisję o składzie i mandacie instytucji krajowych powołanych zgodnie z art. 2 ust. 1, w celu zastosowania środków, które mają zostać przyjęte.

Artykuł 5

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie nie później niż do 30 czerwca 1974 r. przepisy ustawowowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.

Artykuł 6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 lipca 1973 r.

W imieniu Rady

I. Nørgaard

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 308 z 23.12.1968, str. 14.

--------------------------------------------------

Top