EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971R2358

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z dnia 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

OJ L 246, 5.11.1971, p. 1–5 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(III) P. 787 - 791
English special edition: Series I Volume 1971(III) P. 894 - 898
Greek special edition: Chapter 03 Volume 007 P. 66 - 70
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 101
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 97 - 101
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 004 P. 40 - 44
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 004 P. 40 - 44
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 271 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; Uchylony przez 32005R1947

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1971/2358/oj

31971R2358Dziennik Urzędowy L 246 , 05/11/1971 P. 0001 - 0005
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 3 Tom 4 P. 0040
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1971(III) P. 0787
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 3 Tom 4 P. 0040
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1971(III) P. 0894
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 03 Tom 7 P. 0066
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 03 Tom 5 P. 0097
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 03 Tom 5 P. 0097


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71

z dnia 26 października 1971 r.

w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 42 i 43,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [1],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [2],

a także mając na uwadze, co następuje:

działaniu i rozwojowi wspólnego rynku produktów rolnych musi towarzyszyć ustanowienie wspólnej polityki rolnej, która musi obejmować, w szczególności, wspólną organizację rynków rolnych, które mogą przybierać różne formy w zależności od rodzaju produktu;

sytuację na rynku nasion charakteryzuje potrzeba utrzymania cen konkurencyjnych dla cen na rynku światowym dla tych produktów; w związku z tym należy podjąć odpowiednie środki w celu ustabilizowania rynku, a także zapewnienia odpowiednich dochodów producentom;

należy przewidzieć możliwość przyznawania pomocy do produkcji niektórych nasion; biorąc pod uwagę sposób ich produkcji, należy przewidzieć system ustalenia standardowej wysokości pomocy na kwintal wyprodukowanych nasion;

wspólna organizacja rynku nasion prowadzi do ustanowienia jednolitego systemu wymiany handlowej na zewnętrznych granicach Wspólnoty; na mocy Traktatu Wspólna Taryfa Celna obowiązuje od 1 stycznia 1970 r. i system ten umożliwia zaniechanie stosowania wszystkich innych środków ochronnych jednakże, Wspólnota powinna mieć możliwość bezzwłocznego podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu ochrony jej rynku przed zakłóceniami, które mogą być spowodowane w wyniku przywozu lub wywozu;

właściwe władze, w celu oceny trendów rynkowych a także zastosowania, w razie konieczności, środków określonych w niniejszym rozporządzeniu, muszą mieć możliwość stałego śledzenia zmian zachodzących w handlu; w związku z tym, należy przewidzieć możliwość wydawania pozwoleń na przywóz, którym towarzyszy złożenie kaucji gwarantującej, że transakcje, dla których takie pozwolenia są wydawane, są rzeczywiście przeprowadzane; jednakże, przywóz następujący na podstawie należycie zarejestrowanych umów dotyczących upraw powinien zostać zwolniony z kaucji;

odnośnie do krzyżówki kukurydzy przeznaczonej na siew, konieczne jest uniknięcie zakłóceń na rynku Wspólnoty spowodowanych ofertami złożonymi na rynku światowym po nienormalnie niskich cenach; w tym celu powinny zostać ustalone ceny referencyjne dla tego produktu oraz opłata wyrównawcza powinna być dodana do opłat celnych tam, gdzie ceny oferty franko granica łącznie z cłami są niższe od cen referencyjnych;

w handlu wewnątrzwspólnotowym pobieranie jakichkolwiek ceł lub jakichkolwiek opłat o skutku równoważnym oraz stosowanie ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym jest automatycznie zabronione począwszy od stycznia 1970 r. na mocy postanowień Traktatu;

postanowienia Traktatu, które zezwalają na oszacowanie pomocy przyznanej przez Państwa Członkowskie oraz na zakazanie tych, które są niezgodne ze wspólnym rynkiem, powinny mieć zastosowanie do nasion;

w celu ułatwienia wdrażania proponowanych środków, należy przewidzieć ustanowienie procedury ścisłej współpracy w ramach Komitetu Zarządzającego między Państwami Członkowskimi a Komisją;

przejście od systemu obowiązującego w Państwach Członkowskich do systemu ustanowionego niniejszym rozporządzeniem powinno odbywać się możliwie bez zakłóceń; dlatego też, konieczne może okazać się wprowadzenie środków przejściowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Utworzona zostaje wspólna organizacja rynku nasion, obejmująca następujące produkty:

Numer Wspólnej Taryfy Celnej (WTC) | Opis towaru |

ex 07.05 | Suche rośliny strączkowe przeznaczone na siew |

10.05 A | Krzyżówka kukurydzy przeznaczona na siew |

ex 12.01 | Nasiona oleiste i owoce oleiste przeznaczone na siew |

12.03 | Nasiona, owoce z rodzaju przeznaczanego na siew |

Artykuł 2

Rok gospodarczy dla nasion rozpoczyna się 1 lipca każdego roku, a kończy 30 czerwca następnego roku.

Artykuł 3

1. Jeśli sytuacja na rynku Wspólnoty dotycząca jednego lub większej ilości produktów wymienionych w Załączniku, a także spodziewany rozwój sytuacji nie zapewniają producentom odpowiedniego dochodu, może zostać przyznana pomoc do produkcji nasion podstawowych lub nasion kwalifikowanych.

Pomoc ta, której wysokość dla każdego gatunku lub grupy odmian jest jednakowa w całej Wspólnocie, jest ustalana co roku przed 1 sierpnia dla roku obrotowego rozpoczynającego się w następnym roku kalendarzowym. Jednakże wysokość pomocy dla roku obrotowego 1972/1973 jest ustalona przed dniem 1 lipca 1972 r.

2. Wysokość pomocy jest ustalana na kwintal wyprodukowanych nasion, biorąc pod uwagę:

a) potrzebę zapewnienia równowagi pomiędzy wielkością produkcji wymaganą we Wspólnocie a ilością, która może być sprzedana;

b) ceny tych produktów na rynkach państw trzecich.

3. Wysokość pomocy jest określana zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu.

4. Rada, działając zgodnie z procedurą głosowania przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu na wniosek Komisji, przyjmuje ogólne zasady przyznawania pomocy oraz, jeżeli to stosowne, podejmuje decyzję w sprawie zmian do Załącznika.

5. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11.

Artykuł 4

1. Przywóz do Wspólnoty jakichkolwiek produktów wymienionych w art. 1 może być uzależniony od przedstawienia ważnego pozwolenia na przywóz, wydawanego każdemu zainteresowanemu przez Państwa Członkowskie, niezależnie od miejsca prowadzenia przez niego działalności we Wspólnocie.

Pozwolenie to jest ważne dla przywozu dokonanego we Wspólnocie.

Z wyjątkiem przywozu na podstawie należycie zarejestrowanych umów dotyczących upraw w państwach trzecich, wydawanie takich pozwoleń jest uzależnione od złożenia kaucji gwarantującej, że przywóz odbywa się w okresie ważności pozwolenia; kaucja przepada w całości lub w części, jeżeli w tym okresie transakcja nie dojdzie do skutku lub dojdzie do skutku tylko częściowo.

2. Wykaz produktów, dla przywozu których wymagane jest pozwolenie, ustala się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 1.

Okres ważności pozwoleń oraz inne szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu są ustalane zgodnie z tą samą procedurą.

Artykuł 5

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego rozporządzenia oraz gdy Rada zdecyduje o odstąpieniu od niego, działając zgodnie z procedurą głosowania przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu na wniosek Komisji, w handlu z państwami trzecimi niedopuszczalne jest, co następuje:

- pobieranie jakichkolwiek opłat o skutku równoważnym do opłaty celnej,

- stosowanie jakichkolwiek ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym.

Artykuł 6

1. Cena referencyjna dla każdego typu krzyżówki kukurydzy przeznaczonej na siew jest ustalana co roku przed 1 lipca.

Ceny referencyjne, wyrażane w jednostkach rozliczeniowych na kwintal, są ustalane na podstawie cen franko granica, odnotowanych podczas trzech ostatnich lat gospodarczych, wyłączywszy nienormalnie niskie ceny. Ceny referencyjne są ważne od 1 lipca roku, w którym zostały ustalone, do 30 czerwca następnego roku.

2. Dla każdego typu krzyżówki kukurydzy, dla którego została ustalona cena referencyjna, cena oferty franko granica dla każdego kraju pochodzenia jest określana na podstawie wszelkich dostępnych informacji.

3. W przypadku gdy dla danego typu krzyżówki pochodzącej z państwa trzeciego cena oferty franko granica łącznie z cłami jest niższa od odpowiadającej jej ceny referencyjnej, opłata wyrównawcza jest pobierana przy przywozie danej krzyżówki z tego państwa zgodnie ze zobowiązaniami wynikającym z GATT. Opłata wyrównawcza jest równa różnicy pomiędzy ceną referencyjną a ceną oferty franko granica z cłem.

Opłata wyrównawcza nie jest pobierana od państw trzecich, które są w stanie zagwarantować, że cena przywozu nasion krzyżówki kukurydzy pochodzących i sprowadzonych z ich terytorium nie będzie niższa od ceny referencyjnej pomniejszonej o cło oraz że nie nastąpią żadne zakłócenia w handlu.

4. Rada, działając zgodnie z procedurą głosowania przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu na wniosek Komisji, przyjmuje ogólne zasady zastosowania niniejszego artykułu.

5. Ceny referencyjne, opłaty wyrównawcze oraz szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11.

Artykuł 7

1. Jeśli z powodu wywozu lub przywozu rynek Wspólnoty jednego lub więcej produktów wymienionych w art. 1 doświadcza lub jest zagrożony wystąpieniem poważnych zakłóceń, mogących zagrażać celom określonym w art. 39 Traktatu, mogą być zastosowane odpowiednie środki w handlu z państwami trzecimi, dopóki zakłócenia te nie ustaną lub nie minie zagrożenie ich wystąpienia.

Rada, działając zgodnie z procedurą głosowania przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu na wniosek Komisji, przyjmuje szczegółowe zasady stosowania niniejszego ustępu oraz określa przypadki oraz granice, w jakich Państwa Członkowskie mogą przedsięwziąć środki ochronne.

2. W przypadku powstania sytuacji wymienionej w ust. 1 Komisja, na żądanie Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy, podejmuje decyzję w sprawie niezbędnych środków; informacja o środkach jest przekazywana Państwom Członkowskim, i są one bezzwłocznie stosowane. Jeśli Komisja otrzyma wniosek od Państwa Członkowskiego, podejmuje ona decyzję w tej kwestii w ciągu dwudziestu czterech godzin od otrzymania wniosku.

3. Każde Państwo Członkowskie w ciągu trzech dni roboczych od daty poinformowania go przez Komisję o środkach przyjętych przez Komisję może poinformować o tych środkach Radę. Rada zbiera się bezzwłocznie. Rada może zmienić lub uchylić środki, o których mowa, zgodnie z procedurą głosowania przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu.

Artykuł 8

Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów niniejszego rozporządzenia, art. 92, 93 i 94 Traktatu stosuje się do produkcji i handlu produktami, o których mowa w art. 1.

Artykuł 9

Państwa Członkowskie i Komisja przekazują sobie informacje niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia. Zasady przekazywania i rozpowszechniania informacji są przyjmowane zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11.

Artykuł 10

1. Ustanawia się Komitet Zarządzający ds. Nasion (zwany dalej "Komitetem"), składający się z przedstawicieli Państw Członkowskich, którego przewodniczącym jest przedstawiciel Komisji.

2. Głosy Państw Członkowskich wewnątrz Komitetu są ważone zgodnie z art. 148 ust. 2 Traktatu. Przewodniczący nie bierze udziału w głosowaniu.

Artykuł 11

1. W przypadkach, kiedy należy stosować procedurę przewidzianą w niniejszym artykule, przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego, przekazuje sprawę Komitetowi.

2. Przedstawiciel Komisji przedkłada projekt środków, jakie należy podjąć. Komitet wydaję opinię na temat tych środków w terminie, który określa przewodniczący, w zależności od pilności rozpatrywanych pytań. Opinię przyjmuje się większością 12 głosów.

3. Komisja przyjmuje środki, które stosuje się bezzwłocznie. Jednakże, jeśli te środki nie są zgodne z opinią Komitetu, Komisja bezzwłocznie informuje o nich Radę. W takim wypadku Komisja może odroczyć stosowanie przyjętych przez nią środków na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc od daty poinformowania Rady.

Rada, działając zgodnie z procedurą głosowania przewidzianą w art. 43 ust. 2 Traktatu, może w okresie jednego miesiąca podjąć odmienną decyzję.

Artykuł 12

Komitet może rozpatrzyć wszelkie inne pytania skierowane do niego przez jego przewodniczącego, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiciela Państwa Członkowskiego.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie stosuje się w taki sposób, aby wziąć jednocześnie pod uwagę cele określone w art. 39 i 110 Traktatu.

Artykuł 14

Przepisy dotyczące finansowania wspólnej polityki rolnej stosuje się do rynku produktów wymienionych w art. 1, począwszy od dnia, w którym niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie.

Artykuł 15

W art. 1 lit. a) rozporządzenia nr 120/67/EWG [3] tytuł "10.05 B: Kukurydza, inna niż krzyżówka kukurydzy przeznaczona na siew" zastępuje się tytułem "10.05: Kukurydza".

Artykuł 16

Jeśli środki przejściowe są niezbędne do ułatwienia przejścia od systemu obowiązującego w Państwach Członkowskich, lub w wypadku krzyżówki kukurydzy przeznaczonej na siew, od systemu wprowadzonego rozporządzeniem nr 120/67/EWG do tego ustanowionego niniejszym rozporządzeniem, w szczególności jeśli wprowadzenie tego systemu powoduje powstanie istotnych trudności dla pewnych produktów, środki te przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11. Środki te obowiązują najpóźniej do dnia 30 czerwca 1973 r.

Artykuł 17

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1972 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 1972 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 października 1971 r.

W imieniu Rady

L. Natali

Przewodniczący

[1] Dz.U. C 11 z 5.2.1971, str. 30.

[2] Dz.U. C 36 z 19.4.1971, str. 38.

[3] Dz.U. 117 z 19.6.1967, str. 2269/67.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK 1

Numer tytułu WTC | Opis towaru |

| |

ex 12.03 | I.GramineaeDactylis glomerata L.Festuca arandinacea Schreb.Festuca ovina L.Festuca pratensis Huds.Festuca rubra L.Loliton multiflorum Lam.Lolizon perenne L.Lolium X hybridum Hausskn.Phleum pratense L.Poa nenaralis L.Poa pratensis L.Poa trivialis L. | TrawyKupkówkaWysoka kostrzewaOwcza kostrzewaBagienna kostrzewaCzerwona kostrzewaWłoska życica (łącznie z życicą westerwoldzką)Życica trwałaŻycica (rajgras)Tymotka łąkowaLeśna wiechlinaGładko-szypułkowa wiechlinaChropowato-szypułkowa wiechlina |

II.LeguminosaeMedicago sativa L.Trifolium pratense L.Trifolium repens L.Vicia sativa L. | Rośliny strączkoweLucerna siewnaCzerwona koniczynaBiała koniczynaZwykłaa wyka |

--------------------------------------------------

Top