EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1108

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej

OJ L 130, 15.6.1970, p. 4–14 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 312 - 322
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 363 - 374
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 138 - 149
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 130 - 140
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 001 P. 100 - 109
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 42 - 53
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 57 - 68
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 015 P. 5 - 16

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/oj

31970R1108Dziennik Urzędowy L 130 , 15/06/1970 P. 0004 - 0014
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 7 Tom 1 P. 0100
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1970(II) P. 0312
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 7 Tom 1 P. 0100
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1970(II) P. 0363
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 07 Tom 1 P. 0138
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 07 Tom 1 P. 0130
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 07 Tom 1 P. 0130


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70

z dnia 4 czerwca 1970 r.

wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie organizacji badania kosztów infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej [1], w szczególności jej art. 7,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu ustanowienia w ramach wspólnej polityki transportowej systemu pobierania opłat za użytkowanie infrastruktur konieczna jest w szczególności wiedza na temat ponoszonych wydatków infrastrukturalnych; najwłaściwszą metodą osiągnięcia tej wiedzy jest wprowadzenie stałego systemu księgowego stosującego jednolite wzory księgowania dla wszystkich środków transportu, we wszystkich Państwach Członkowskich;

system księgowy wydatków infrastrukturalnych obejmie wszystkie infrastruktury dostępne dla transportu publicznego i użytkowanych przez transport kolejowy, drogowy i żeglugę śródlądową; jednak niektóre rodzaje infrastruktur o drugorzędnym znaczeniu i niektóre drogi wodne śródlądowe o charakterze morskim mogą zostać wyłączone bez niekorzystnych skutków;

jest właściwe przyznanie Państwom Członkowskim swobody w ustanowieniu szczegółowych procedur dla prowadzenia systemu księgowego wydatków infrastrukturalnych w celu uwzględnienia specyficznych różnic i możliwości praktycznych, różnych w każdym przypadku;

z uwagi na wprowadzenie systemu pobierania opłat za użytkowanie infrastruktur wymagana jest znajomość danych o ich użytkowaniu oraz stworzenie wykazu tych danych;

Państwa Członkowskie powinny regularnie wysyłać do Komisji zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych; a Komisja powinna przedstawić je Radzie w sprawozdaniu rocznym;

w celu zapewnienia możliwie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja, wspierana przez komitet rządowych ekspertów, zapewni koordynację całokształtu działań, których to będzie wymagało;

należy wprowadzić właściwe przepisy umożliwiające dostosowywanie, na bieżąco, wzorów księgowania wykazu infrastruktur transportowych, jak i wykazu danych o ich użytkowaniu, do rozwoju wspólnej polityki transportowej i zdobywanych w tym zakresie doświadczeń;

istotne jest wprowadzenie pewnych przepisów stanowiących odstępstwo od zasad ogólnych, aby uwzględnić trudności niektórych Państw Członkowskich w pierwszych latach stosowania niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 1 stycznia 1971 r. zostanie wprowadzony, w sposób określony niniejszym rozporządzeniem, jednolity i stały system księgowania wydatków infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.

Artykuł 2

1. Wydatki wprowadzone do systemu księgowania będą obejmowały wydatki specyficzne dotyczące zarówno funkcji transportowej infrastruktur, jak i części wydatków wspólnych dla tej funkcji i innych funkcji, która należy do funkcji transportowej.

2. Niezależnie od zasad księgowości stosowanych w Państwach Członkowskich wydatki wprowadzone za jeden rok będą wydatkami poniesionymi w ciągu tego roku na rozbudowę, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturami. Nie będą one zawierać kosztów amortyzacji i odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie wydatków strukturalnych.

Artykuł 3

System księgowania wydatków infrastrukturalnych jest prowadzony dla całej sieci dróg kolejowych, kołowych i żeglugi śródlądowej dostępnych dla ruchu publicznego z następującymi wyjątkami:

a) drogi kolejowe niepołączone z głównymi sieciami każdego z Państw Członkowskich;

b) drogi zamknięte dla ruchu pojazdów, tzn. dla pojazdów o pojemności silnika równej lub przekraczającej 50 cm3;

c) drogi wykorzystywane wyłącznie przez pojazdy rolne lub leśne, lub które służą wyłącznie dojazdowi do gospodarstw rolnych lub leśnych;

d) drogi śródlądowe, na których ruch jest ograniczony do statków poniżej 250 ton metrycznych nośności;

e) drogi wodne o charakterze morskim, których wykaz będzie przygotowany przez Komisję zgodnie z przepisami art. 9. Przygotowując niniejszy wykaz, będzie brana pod uwagę proporcja ruchu na drogach wodnych o charakterze morskim, uznanego za ruch żeglugi śródlądowej, lub potrzeba wprowadzenia systemu księgowania wydatków infrastrukturalnych na te drogi morskie wobec ustanowienia systemu opłat za użytkowanie infrastruktur.

Artykuł 4

System księgowania wydatków infrastrukturalnych będzie przygotowany zgodnie ze wzorami księgowania określonymi w załączniku I.

Szczegółowe procedury dotyczące przygotowania tego systemu księgowania ustanawia każde Państwo Członkowskie.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie przedstawią Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych za poprzedni rok i przedstawią te zapisy zgodnie z wzorami księgowania określonymi w załączniku I.

2. Oddzielne zapisy zostaną przedstawione:

a) odnośnie do dróg kolejowych:

i) dla każdej z sieci określonych w załączniku II A;

ii) dla wszystkich innych sieci łącznie;

b) w stosunku do dróg kołowych, dla każdej z kategorii dróg określonych w załączniku II B, podając oddzielne liczby dla odcinków dróg położonych na obszarach zabudowanych i położonych poza tymi obszarami;

c) odnośnie do dróg żeglugi śródlądowej, zgodnie z wyszczególnieniem określonym w załączniku II C.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji, równocześnie z zapisami określonymi w art. 5, dotyczące tego samego okresu, następujące dane, łącznie dla infrastruktur każdego ze środków transportu:

- pożyczki zaciągnięte w ciągu roku na finansowanie wydatków infrastrukturalnych,

- amortyzacja i odsetki od pożyczek zaciągniętych wcześniej.

Przy ustalaniu tych danych Państwa Członkowskie biorą pod uwagę tylko te pożyczki, które zostały spożytkowane wyłącznie na finansowanie wydatków strukturalnych.

Artykuł 7

Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji, równocześnie z zapisami określonymi w art. 5, dotyczące tego samego okresu, dane dotyczące użytkowania infrastruktur zgodnie z wykazem określonym w załączniku III.

Jednak dane określone w tabeli B 2 tego Załącznika są przedstawiane jedynie raz na pięć lat, a pierwszy raz za rok 1970.

Artykuł 8

1. Do czasu ustalenia wspólnych kryteriów określających części mogące być przypisane funkcji transportowej w wydatkach wspólnych tej funkcji i innym funkcjom infrastruktur określonym przez Komisję w art. 9 ust. 1 i stosowanym przez Państwa Członkowskie będą wprowadzane do systemu księgowania, oddzielnie dla każdej pozycji wzorów księgowania, z jednej strony, wydatki specyficzne dla funkcji transportowej, z drugiej strony, łącznie wszystkie wydatki wspólne.

2. Zgodnie z art. 9 ust. 1, do chwili zbliżenia kryteriów stosowanych przy określaniu kategorii dróg znajdujących się na obszarach zabudowanych i dróg poza tymi obszarami, Państwa Członkowskie, zestawiając dane określone w załączniku III B i w art. 5 ust. 2 lit. b), będą stosowały dowolne wybrane przez siebie kryteria, które zostają przedstawione Komisji, wraz z danymi określonymi w art. 5 i 7.

3. Republika Federalna Niemiec jest zobowiązana do przekazywania Komisji danych określonych w załączniku II C, począwszy od danych za 1972 r.

4. Przekazywanie Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B 1 obowiązuje odnośnie do danych za lata 1972-1974, dla kategorii jednocyfrowych pojazdów i fakultatywne dla innych kategorii.

5. Niderlandy są zobowiązane do przekazywania Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B w stosunku do dróg tego kraju należących do załącznika II B kategoria 5, począwszy od danych za 1975 r.

6. Włochy są zobowiązane do przekazywania Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B 2 po raz pierwszy począwszy od danych za 1971 r. Następne dane dotyczące tej tabeli będą przekazane w latach określonych w art. 7 akapit drugi.

7. Przekazywanie Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela C obowiązuje:

- Belgię w odniesieniu do statków kategorii określonych w lit. e) i f) oraz ruchu w basenie morskim Escaut, począwszy od danych za 1973 r.,

- Niemiecką Republikę Federalną, począwszy od danych za 1973 r.,

- Francję, w odniesieniu do statków kategorii określonych w lit. e) i f) oraz liczby statków przechodzących przez śluzy, począwszy od danych za 1974 r.,

- Niderlandy w odniesieniu do rzek regulowanych, począwszy od danych za 1972 r.

Artykuł 9

1. Komisja zapewni koordynację całości prac wynikających z niniejszego rozporządzenia i zapewni jednolite stosowanie jego przepisów. W szczególności Komisja określi pozycje wzorów księgowania, określonych w załączniku I, jak i przyjmie wspólne kryteria dla określenia części, które mogą być przypisane do funkcji transportowej w wydatkach wspólnych z tą funkcją i innymi funkcjami infrastruktur.

Komisja doprowadzi do stopniowego uzgodnienia procedur księgowych stosowanych w Państwach Członkowskich, zbliżenia kryteriów stosowanych przy określaniu kategorii dróg znajdujących się na obszarach zabudowanych i dróg poza tymi obszarami oraz poprawy i zbliżenia metod pozyskiwania danych dotyczących użytkowania infrastruktur.

2. Komitet ekspertów rządowych, określonych w art. 5 decyzji Rady z dnia 13 maja 1965 r. [4] wprowadzającej art. 4 decyzji Rady 64/389/EWG z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie organizacji badania kosztów infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej, będzie wspierał Komisję przy realizacji całokształtu zadań oraz w przygotowaniu wykazu dróg wodnych, określonych w art. 3 lit. e).

3. Komisja przedstawi Radzie każdego roku, sześć miesięcy po otrzymaniu danych określonych w art. 5, 6 i 7, sprawozdanie przedstawiające zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych.

Artykuł 10

Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może na wniosek Komisji wprowadzić do załączników niniejszego rozporządzenia poprawki, które mogą być konieczne w związku ze zdobytym doświadczeniem i wymaganiami wynikającymi z działań podjętych w zakresie opłat za użytkowanie infrastruktur.

Artykuł 11

Państwa Członkowskie przyjmą we właściwym czasie i po zasięgnięciu opinii Komisji przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, konieczne dla wykonania niniejszego rozporządzenia.

Na wniosek Państwa Członkowskiego lub jeżeli Komisja uzna za stosowne, zasięga ona opinii zainteresowanych Państw Członkowskich odnośnie do projektów dotyczących przepisów określonych w poprzednim akapicie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 czerwca 1970 r.

W imieniu Rady

A. Bertrand

Przewodniczący

[1] Dz.U. 102 z 29.6.1964, str. 1598/64.

[2] Dz.U. C 135 z 14.12.1968, str. 33.

[3] Dz.U. C 45 z 16.4.1969, str. 1.

[4] Dz.U. 88 z 24.5.1965, str. 1473/65.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WZORY KSIĘGOWANIA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W ART. 4

A. DROGI KOLEJOWE:

1. Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2. Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

3. Wydatki ogólne

B. DROGI

1. Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2. Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

20. Konserwacja powierzchni drogi transportowej

21. Inne wydatki bieżące

3. Polityka ruchu drogowego

4. Wydatki ogólne

C. DROGI WODNE

1. Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2. Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

3. Polityka dróg wodnych

4. Wydatki ogólne

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ SIECI KOLEJOWYCH, KATEGORIE DRÓG I DRÓG WODNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH, OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 2

A. DROGI KOLEJOWE

Belgia

- Société nationale des chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Republika Federalna Niemiec

- Deutsche Bundesbahn

Francja

- Société nationale des chemins de fer français

Włochy

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Luksemburg

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Niderlandy

- N. V. Nederlandse Spoorwegen

B. DROGI

Belgia

1. AutoroutesAutosnelwegen

2. Autres Routes de l'EtatAndere rijkswegen

3. Routes provincialesProvinciale wegen

4. Routes communalesGemeentewegen

Republika Federalna Niemiec

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

Francja

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Włochy

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade communali

Luksemburg

1. Routes d'Etat

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Niderlandy

1.Autosnelwegen van het Rijkswegenplan | (primarie wegen) |

2.Overige wegen van het Rijkswegenplan |

3.Wegen van de secundaire wegenplannen | |

4.Wegen van de tertiaire wegenplannen | |

5.Overige verharde wegen | |

C. DROGI WODNE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA INFRASTRUKTUR OKREŚLONYCH W ART. 7

TABELA A - DROGI KOLEJOWE

+++++ TIFF +++++

TABELA B - DROGI LĄDOWE

1. Roczne pojazdy/km wykonywane na drogach lądowych poza aglomeracjami

+++++ TIFF +++++

2. Struktura ruchu pojazdów użytkowych według dozwolonego maksymalnego ciężaru i rzeczywistego obciążenia na jedną oś

(Drogi lądowe poza aglomeracjami)

+++++ TIFF +++++

TABELA C - DROGI WODNE

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top