EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1108

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70 z dnia 4 czerwca 1970 r. wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej

Dz.U. L 130 z 15.6.1970, p. 4–14 (DE, FR, IT, NL)
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Tom 1970(II) P. 363 - 374

Inne wydania specjalne (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/02/2023; Uchylony przez 32023R0144

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1108/oj

31970R1108Dziennik Urzędowy L 130 , 15/06/1970 P. 0004 - 0014
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 7 Tom 1 P. 0100
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1970(II) P. 0312
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 7 Tom 1 P. 0100
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1970(II) P. 0363
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 07 Tom 1 P. 0138
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 07 Tom 1 P. 0130
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 07 Tom 1 P. 0130


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1108/70

z dnia 4 czerwca 1970 r.

wprowadzające system księgowy dla wydatków na infrastrukturę w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając decyzję Rady z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie organizacji badania kosztów infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej [1], w szczególności jej art. 7,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego [2],

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu ustanowienia w ramach wspólnej polityki transportowej systemu pobierania opłat za użytkowanie infrastruktur konieczna jest w szczególności wiedza na temat ponoszonych wydatków infrastrukturalnych; najwłaściwszą metodą osiągnięcia tej wiedzy jest wprowadzenie stałego systemu księgowego stosującego jednolite wzory księgowania dla wszystkich środków transportu, we wszystkich Państwach Członkowskich;

system księgowy wydatków infrastrukturalnych obejmie wszystkie infrastruktury dostępne dla transportu publicznego i użytkowanych przez transport kolejowy, drogowy i żeglugę śródlądową; jednak niektóre rodzaje infrastruktur o drugorzędnym znaczeniu i niektóre drogi wodne śródlądowe o charakterze morskim mogą zostać wyłączone bez niekorzystnych skutków;

jest właściwe przyznanie Państwom Członkowskim swobody w ustanowieniu szczegółowych procedur dla prowadzenia systemu księgowego wydatków infrastrukturalnych w celu uwzględnienia specyficznych różnic i możliwości praktycznych, różnych w każdym przypadku;

z uwagi na wprowadzenie systemu pobierania opłat za użytkowanie infrastruktur wymagana jest znajomość danych o ich użytkowaniu oraz stworzenie wykazu tych danych;

Państwa Członkowskie powinny regularnie wysyłać do Komisji zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych; a Komisja powinna przedstawić je Radzie w sprawozdaniu rocznym;

w celu zapewnienia możliwie jednolitego stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja, wspierana przez komitet rządowych ekspertów, zapewni koordynację całokształtu działań, których to będzie wymagało;

należy wprowadzić właściwe przepisy umożliwiające dostosowywanie, na bieżąco, wzorów księgowania wykazu infrastruktur transportowych, jak i wykazu danych o ich użytkowaniu, do rozwoju wspólnej polityki transportowej i zdobywanych w tym zakresie doświadczeń;

istotne jest wprowadzenie pewnych przepisów stanowiących odstępstwo od zasad ogólnych, aby uwzględnić trudności niektórych Państw Członkowskich w pierwszych latach stosowania niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Od dnia 1 stycznia 1971 r. zostanie wprowadzony, w sposób określony niniejszym rozporządzeniem, jednolity i stały system księgowania wydatków infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej.

Artykuł 2

1. Wydatki wprowadzone do systemu księgowania będą obejmowały wydatki specyficzne dotyczące zarówno funkcji transportowej infrastruktur, jak i części wydatków wspólnych dla tej funkcji i innych funkcji, która należy do funkcji transportowej.

2. Niezależnie od zasad księgowości stosowanych w Państwach Członkowskich wydatki wprowadzone za jeden rok będą wydatkami poniesionymi w ciągu tego roku na rozbudowę, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturami. Nie będą one zawierać kosztów amortyzacji i odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie wydatków strukturalnych.

Artykuł 3

System księgowania wydatków infrastrukturalnych jest prowadzony dla całej sieci dróg kolejowych, kołowych i żeglugi śródlądowej dostępnych dla ruchu publicznego z następującymi wyjątkami:

a) drogi kolejowe niepołączone z głównymi sieciami każdego z Państw Członkowskich;

b) drogi zamknięte dla ruchu pojazdów, tzn. dla pojazdów o pojemności silnika równej lub przekraczającej 50 cm3;

c) drogi wykorzystywane wyłącznie przez pojazdy rolne lub leśne, lub które służą wyłącznie dojazdowi do gospodarstw rolnych lub leśnych;

d) drogi śródlądowe, na których ruch jest ograniczony do statków poniżej 250 ton metrycznych nośności;

e) drogi wodne o charakterze morskim, których wykaz będzie przygotowany przez Komisję zgodnie z przepisami art. 9. Przygotowując niniejszy wykaz, będzie brana pod uwagę proporcja ruchu na drogach wodnych o charakterze morskim, uznanego za ruch żeglugi śródlądowej, lub potrzeba wprowadzenia systemu księgowania wydatków infrastrukturalnych na te drogi morskie wobec ustanowienia systemu opłat za użytkowanie infrastruktur.

Artykuł 4

System księgowania wydatków infrastrukturalnych będzie przygotowany zgodnie ze wzorami księgowania określonymi w załączniku I.

Szczegółowe procedury dotyczące przygotowania tego systemu księgowania ustanawia każde Państwo Członkowskie.

Artykuł 5

1. Państwa Członkowskie przedstawią Komisji najpóźniej do dnia 31 grudnia każdego roku zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych za poprzedni rok i przedstawią te zapisy zgodnie z wzorami księgowania określonymi w załączniku I.

2. Oddzielne zapisy zostaną przedstawione:

a) odnośnie do dróg kolejowych:

i) dla każdej z sieci określonych w załączniku II A;

ii) dla wszystkich innych sieci łącznie;

b) w stosunku do dróg kołowych, dla każdej z kategorii dróg określonych w załączniku II B, podając oddzielne liczby dla odcinków dróg położonych na obszarach zabudowanych i położonych poza tymi obszarami;

c) odnośnie do dróg żeglugi śródlądowej, zgodnie z wyszczególnieniem określonym w załączniku II C.

Artykuł 6

Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji, równocześnie z zapisami określonymi w art. 5, dotyczące tego samego okresu, następujące dane, łącznie dla infrastruktur każdego ze środków transportu:

- pożyczki zaciągnięte w ciągu roku na finansowanie wydatków infrastrukturalnych,

- amortyzacja i odsetki od pożyczek zaciągniętych wcześniej.

Przy ustalaniu tych danych Państwa Członkowskie biorą pod uwagę tylko te pożyczki, które zostały spożytkowane wyłącznie na finansowanie wydatków strukturalnych.

Artykuł 7

Państwa Członkowskie przedstawiają Komisji, równocześnie z zapisami określonymi w art. 5, dotyczące tego samego okresu, dane dotyczące użytkowania infrastruktur zgodnie z wykazem określonym w załączniku III.

Jednak dane określone w tabeli B 2 tego Załącznika są przedstawiane jedynie raz na pięć lat, a pierwszy raz za rok 1970.

Artykuł 8

1. Do czasu ustalenia wspólnych kryteriów określających części mogące być przypisane funkcji transportowej w wydatkach wspólnych tej funkcji i innym funkcjom infrastruktur określonym przez Komisję w art. 9 ust. 1 i stosowanym przez Państwa Członkowskie będą wprowadzane do systemu księgowania, oddzielnie dla każdej pozycji wzorów księgowania, z jednej strony, wydatki specyficzne dla funkcji transportowej, z drugiej strony, łącznie wszystkie wydatki wspólne.

2. Zgodnie z art. 9 ust. 1, do chwili zbliżenia kryteriów stosowanych przy określaniu kategorii dróg znajdujących się na obszarach zabudowanych i dróg poza tymi obszarami, Państwa Członkowskie, zestawiając dane określone w załączniku III B i w art. 5 ust. 2 lit. b), będą stosowały dowolne wybrane przez siebie kryteria, które zostają przedstawione Komisji, wraz z danymi określonymi w art. 5 i 7.

3. Republika Federalna Niemiec jest zobowiązana do przekazywania Komisji danych określonych w załączniku II C, począwszy od danych za 1972 r.

4. Przekazywanie Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B 1 obowiązuje odnośnie do danych za lata 1972-1974, dla kategorii jednocyfrowych pojazdów i fakultatywne dla innych kategorii.

5. Niderlandy są zobowiązane do przekazywania Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B w stosunku do dróg tego kraju należących do załącznika II B kategoria 5, począwszy od danych za 1975 r.

6. Włochy są zobowiązane do przekazywania Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela B 2 po raz pierwszy począwszy od danych za 1971 r. Następne dane dotyczące tej tabeli będą przekazane w latach określonych w art. 7 akapit drugi.

7. Przekazywanie Komisji danych dotyczących użytkowania infrastruktur określonych w załączniku III tabela C obowiązuje:

- Belgię w odniesieniu do statków kategorii określonych w lit. e) i f) oraz ruchu w basenie morskim Escaut, począwszy od danych za 1973 r.,

- Niemiecką Republikę Federalną, począwszy od danych za 1973 r.,

- Francję, w odniesieniu do statków kategorii określonych w lit. e) i f) oraz liczby statków przechodzących przez śluzy, począwszy od danych za 1974 r.,

- Niderlandy w odniesieniu do rzek regulowanych, począwszy od danych za 1972 r.

Artykuł 9

1. Komisja zapewni koordynację całości prac wynikających z niniejszego rozporządzenia i zapewni jednolite stosowanie jego przepisów. W szczególności Komisja określi pozycje wzorów księgowania, określonych w załączniku I, jak i przyjmie wspólne kryteria dla określenia części, które mogą być przypisane do funkcji transportowej w wydatkach wspólnych z tą funkcją i innymi funkcjami infrastruktur.

Komisja doprowadzi do stopniowego uzgodnienia procedur księgowych stosowanych w Państwach Członkowskich, zbliżenia kryteriów stosowanych przy określaniu kategorii dróg znajdujących się na obszarach zabudowanych i dróg poza tymi obszarami oraz poprawy i zbliżenia metod pozyskiwania danych dotyczących użytkowania infrastruktur.

2. Komitet ekspertów rządowych, określonych w art. 5 decyzji Rady z dnia 13 maja 1965 r. [4] wprowadzającej art. 4 decyzji Rady 64/389/EWG z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie organizacji badania kosztów infrastrukturalnych w transporcie kolejowym, drogowym i w żegludze śródlądowej, będzie wspierał Komisję przy realizacji całokształtu zadań oraz w przygotowaniu wykazu dróg wodnych, określonych w art. 3 lit. e).

3. Komisja przedstawi Radzie każdego roku, sześć miesięcy po otrzymaniu danych określonych w art. 5, 6 i 7, sprawozdanie przedstawiające zapisy księgowe dotyczące wydatków infrastrukturalnych.

Artykuł 10

Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, może na wniosek Komisji wprowadzić do załączników niniejszego rozporządzenia poprawki, które mogą być konieczne w związku ze zdobytym doświadczeniem i wymaganiami wynikającymi z działań podjętych w zakresie opłat za użytkowanie infrastruktur.

Artykuł 11

Państwa Członkowskie przyjmą we właściwym czasie i po zasięgnięciu opinii Komisji przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, konieczne dla wykonania niniejszego rozporządzenia.

Na wniosek Państwa Członkowskiego lub jeżeli Komisja uzna za stosowne, zasięga ona opinii zainteresowanych Państw Członkowskich odnośnie do projektów dotyczących przepisów określonych w poprzednim akapicie.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 4 czerwca 1970 r.

W imieniu Rady

A. Bertrand

Przewodniczący

[1] Dz.U. 102 z 29.6.1964, str. 1598/64.

[2] Dz.U. C 135 z 14.12.1968, str. 33.

[3] Dz.U. C 45 z 16.4.1969, str. 1.

[4] Dz.U. 88 z 24.5.1965, str. 1473/65.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

WZORY KSIĘGOWANIA WYDATKÓW OKREŚLONYCH W ART. 4

A. DROGI KOLEJOWE:

1. Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2. Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

3. Wydatki ogólne

B. DROGI

1. Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2. Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

20. Konserwacja powierzchni drogi transportowej

21. Inne wydatki bieżące

3. Polityka ruchu drogowego

4. Wydatki ogólne

C. DROGI WODNE

1. Wydatki inwestycyjne

(Wydatki na nową budowę, rozszerzenie, odbudowę i wymianę)

2. Wydatki bieżące

(Wydatki na konserwację i eksploatację)

3. Polityka dróg wodnych

4. Wydatki ogólne

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ SIECI KOLEJOWYCH, KATEGORIE DRÓG I DRÓG WODNYCH ŚRÓDLĄDOWYCH, OKREŚLONYCH W ART. 5 UST. 2

A. DROGI KOLEJOWE

Belgia

- Société nationale des chemins de fer belgesNationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Republika Federalna Niemiec

- Deutsche Bundesbahn

Francja

- Société nationale des chemins de fer français

Włochy

- Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Luksemburg

- Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

Niderlandy

- N. V. Nederlandse Spoorwegen

B. DROGI

Belgia

1. AutoroutesAutosnelwegen

2. Autres Routes de l'EtatAndere rijkswegen

3. Routes provincialesProvinciale wegen

4. Routes communalesGemeentewegen

Republika Federalna Niemiec

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Land-(Staats-)straßen

4. Kreisstraßen

5. Gemeindestraßen

Francja

1. Autoroutes

2. Routes nationales

3. Chemins départementaux

4. Voies communales

Włochy

1. Autostrade

2. Strade statali

3. Strade regionali e provinciali

4. Strade communali

Luksemburg

1. Routes d'Etat

2. Chemins repris

3. Chemins vicinaux

Niderlandy

1.Autosnelwegen van het Rijkswegenplan | (primarie wegen) |

2.Overige wegen van het Rijkswegenplan |

3.Wegen van de secundaire wegenplannen | |

4.Wegen van de tertiaire wegenplannen | |

5.Overige verharde wegen | |

C. DROGI WODNE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ DANYCH DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA INFRASTRUKTUR OKREŚLONYCH W ART. 7

TABELA A - DROGI KOLEJOWE

+++++ TIFF +++++

TABELA B - DROGI LĄDOWE

1. Roczne pojazdy/km wykonywane na drogach lądowych poza aglomeracjami

+++++ TIFF +++++

2. Struktura ruchu pojazdów użytkowych według dozwolonego maksymalnego ciężaru i rzeczywistego obciążenia na jedną oś

(Drogi lądowe poza aglomeracjami)

+++++ TIFF +++++

TABELA C - DROGI WODNE

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top