EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970L0222

Dyrektywa Rady z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach

OJ L 76, 6.4.1970, p. 25–26 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(I) P. 172 - 173
English special edition: Series I Volume 1970(I) P. 194 - 195
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 91 - 92
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 219 - 220
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 219 - 220
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 001 P. 137 - 138
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 001 P. 137 - 138
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 001 P. 88 - 89
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 001 P. 74 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 001 P. 74 - 75
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 057 P. 3 - 4

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Uchylony przez 32009R0661 . Latest consolidated version: 01/01/1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1970/222/oj

31970L0222Dziennik Urzędowy L 076 , 06/04/1970 P. 0025 - 0026
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 13 Tom 1 P. 0137
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1970(I) P. 0172
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 13 Tom 1 P. 0137
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1970(I) P. 0194 - 0195
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 13 Tom 1 P. 0091
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 13 Tom 1 P. 0219
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 13 Tom 1 P. 0219


Dyrektywa Rady

z dnia 20 marca 1970 r.

w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych na pojazdach silnikowych i ich przyczepach

(70/222/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

wymagania techniczne, które pojazdy silnikowe muszą spełniać zgodnie z ustawodawstwem krajowym, dotyczą między innymi miejsca do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych;

wymagania te różnią się w poszczególnych Państwach Członkowskich; z tego względu konieczne jest, aby wszystkie Państwa Członkowskie przyjęły te same wymogi, w uzupełnieniu lub w miejsce istniejących przepisów, w szczególności w celu umożliwienia, by procedura homologacji typu EWG, która jest przedmiotem dyrektywy Rady [1] z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep, mogła być stosowana do każdego typu pojazdu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Do celów niniejszej dyrektywy "pojazd" oznacza każdy pojazd przeznaczony do użytkowania na drodze, z nadwoziem lub bez nadwozia, mający co najmniej cztery koła oraz maksymalną prędkość konstrukcyjną przekraczającą 25 kilometrów na godzinę, oraz jego przyczepy, za wyjątkiem pojazdów szynowych, ciągników rolniczych i maszyn oraz pojazdów do robót publicznych.

Artykuł 2

Żadne Państwo Członkowskie nie może odmówić przyznania homologacji typu EWG lub krajowego zatwierdzenia typu pojazdu w związku z miejscem do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych, jeśli spełniają one wymagania określone w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 3

Zmiany niezbędne w celu dostosowania wymogów określonych w Załączniku do postępu technicznego są dokonywane zgodnie z procedurą ustaloną w art. 13 dyrektywy Rady z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep.

Artykuł 4

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy zawierające wymagania konieczne do zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą w ciągu osiemnastu miesięcy od jej notyfikacji i niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 1970 r.

W imieniu Rady

P. Harmel

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

1. KSZTAŁT I WYMIARY MIEJSCA DO MOCOWANIA TYLNYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH

Przestrzeń przeznaczona do montowania obejmuje równą lub w przybliżeniu równą prostokątną powierzchnię o następujących wymiarach minimalnych:

lub | szerokość 520 mm |

wysokość 120 mm |

lub | wysokość 340 mm |

wysokość 240 mm |

2. MIEJSCE PRZEZNACZONE DO MONTOWANIA I MOCOWANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH

Miejsce przeznaczone do montowania jest takie, by po prawidłowym zamontowaniu tablice miały następującą charakterystykę:

2.1. Pozycja tablic w odniesieniu do wzdłużnej osi pojazdu

Punkt centralny tablicy nie może znajdować się na prawo od wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

Lewy brzeg tablicy nie może znajdować się na lewo od pionowej płaszczyzny, która jest równoległa do płaszczyzny wzdłużnej pojazdu i dotyka skrajnego brzegu zewnętrznego pojazdu.

2.2. Pozycja tablicy w odniesieniu do płaszczyzny wzdłużnej symetrii pojazdu

Tablica powinna być prostopadła lub praktycznie prostopadła do płaszczyzny wzdłużnej symetrii pojazdu.

2.3. Pozycja tablicy w odniesieniu do płaszczyzny pionowej

Tablica powinna być pionowa, dopuszczalne jest odchylenie 5°. Jeżeli wymaga tego kształt pojazdu, może ona być jednak odchylona od pionu:

2.3.1 nie więcej niż 30°, gdy powierzchnia, na której znajdują się numery rejestracyjne, skierowana jest ku górze, zakładając, że odległość wyższego krańca tablicy nie jest większa niż 1,20 m od podłoża;

2.3.2. nie więcej niż 15°, gdy powierzchnia, na której znajdują się numery rejestracyjne, skierowana jest ku dołowi, zakładając, że odległość wyższego krańca tablicy nie jest większa niż 1,20 m od podłoża.

2.4. Odległość tablicy od podłoża

Odległość dolnego brzegu tablicy od podłoża nie jest mniejsza niż 0,30 m; odległość górnego krańca tablicy od podłoża nie jest większa niż 1,20 m. Gdy w praktyce nie jest możliwe spełnienie tego ostatniego wymogu, wysokość może przekraczać 1,20 m, jednak musi ona pozostawać tak blisko tego limitu, na ile na to pozwalają cechy konstrukcyjne pojazdu, a w żadnym wypadku nie może przekraczać 2 m.

2.5. Wymagania geometryczne dotyczące widoczności

Tablica jest widoczna na całej swej powierzchni objętej przez następujące cztery płaszczyzny: dwie płaszczyzny pionowe dotykające dwóch zewnętrznych brzegów tablicy i tworzące kąt mierzący powyżej 30° z wzdłużną środkową pojazdu; powierzchnia dotykająca wyższej krawędzi tablicy i tworząca kąt mierzący powyżej 15° z poziomą; pozioma płaszczyzna przechodząca poprzez dolny brzeg tablicy (jeśli odległość górnego brzegu tablicy od podłoża jest większa niż 1,20 m, ta ostatnia płaszczyzna powinna tworzyć kąt mierzący poniżej 15° z poziomą).

2.6. Ustalenie odległości tablicy od podłoża

Odległości podane w pkt 2.3, 2.4 oraz 2.5 są mierzone przy nieobciążonym pojeździe.

--------------------------------------------------

Top