EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31969R2603

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2603/69 z dnia 20 grudnia 1969 r. ustanawiające wspólne reguły wywozu

OJ L 324, 27.12.1969, p. 25–33 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1969(II) P. 573 - 579
English special edition: Series I Volume 1969(II) P. 590 - 597
Greek special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 101 - 108
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 60 - 68
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 001 P. 60 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 001 P. 37 - 45
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 001 P. 37 - 45
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 011 P. 12 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 001 P. 12 - 20
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 001 P. 12 - 20

No longer in force, Date of end of validity: 26/11/2009; Uchylony przez 32009R1061 . Latest consolidated version: 03/01/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2603/oj

31969R2603Dziennik Urzędowy L 324 , 27/12/1969 P. 0025 - 0033
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 11 Tom 1 P. 0037
Specjalne wydanie duńskie: Seria I Rozdział 1969(II) P. 0573
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 11 Tom 1 P. 0037
Specjalne wydanie angielskie: Seria I Rozdział 1969(II) P. 0590
Specjalne wydanie greckie: Rozdział 11 Tom 1 P. 0101
Specjalne wydanie hiszpańskie: Rozdział 11 Tom 1 P. 0060
Specjalne wydanie portugalskie Rozdział 11 Tom 1 P. 0060


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2603/69

z dnia 20 grudnia 1969 r.

ustanawiające wspólne reguły wywozu

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 111 i 113,

uwzględniając instrumenty ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych, jak też instrumenty dotyczące przetworzonych produktów rolnych, przyjęte zgodnie z art. 235 Traktatu, w szczególności przepisy instrumentów, które dopuszczają odstępstwo od ogólnej zasady zastępowania wszelkich ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym środkami przewidzianymi we wspomnianych instrumentach,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

po wygaśnięciu okresu przejściowego wspólna polityka handlowa musi zostać oparta na jednolitych zasadach, między innymi w odniesieniu do wywozu, a wprowadzenie w życie takiej polityki zakłada jej stopniowe ujednolicenie w czasie okresu przejściowego;

dlatego należy ustanowić wspólne reguły wywozu z EWG;

we wszystkich Państwach Członkowskich wywóz jest prawie całkowicie zliberalizowany; w takich warunkach staje się możliwym przyjęcie we Wspólnocie zasady, iż wywóz do państw trzecich nie podlega żadnemu ograniczeniu ilościowemu, z zastrzeżeniem odstępstw przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz bez uszczerbku dla środków, jakie Państwa Członkowskie mogą podejmować zgodnie z Traktatem;

jeśli w wyniku wyjątkowej zmiany na rynku dane Państwo Członkowskie uważa, iż środki ochronne mogą stać się niezbędne, Komisja musi być o tym powiadomiona;

niezbędne jest, aby na poziomie wspólnotowym i w ramach Komitetu Doradczego, w szczególności w oparciu o takie informacje, przeprowadzać badanie warunków wywozu, zmiany tych warunków oraz różnych aspektów sytuacji gospodarczej i handlowej, jak też, w zależności od przypadku, środków do podjęcia; rzeczą niezbędną może wydawać się wykonywanie nadzoru nad wywozem lub stworzenie tymczasowych środków ochronnych, a to w celach zapobiegawczych, dla sprostania nieoczekiwanym praktykom; wymogi takich środkach, ale bez uszczerbku dla późniejszego stanowiska Rady, do której należy przyjęcie polityki zgodnej z interesami Wspólnoty;

środki ochronne niezbędne ze względu na interesy Wspólnoty muszą zostać przyjęte przy przestrzeganiu istniejących zobowiązań międzynarodowych;

pożądane jest, aby Państwa Członkowskie, pod pewnymi warunkami i w celu zapobiegawczym, mogły podejmować środki ochronne;

pożądane jest, aby w czasie stosowania środków ochronnych mogły odbywać się konsultacje w celu zbadania ich skutków oraz sprawdzenia, czy warunki ich stosowania nadal są spełnione;

tymczasowo należy wyłączyć niektóre produkty ze wspólnotowej liberalizacji, a to do czasu podjęcia decyzji przez Radę ustanawiającą wspólne reguły wobec tych produktów;

niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do wszystkich produktów, zarówno przemysłowych, jak i rolnych; niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie uzupełniające do instrumentów ustanawiających wspólną organizację rynków rolnych, jak też do specjalnych instrumentów przyjętych na mocy art. 235 Traktatu, w odniesieniu do towarów przetworzonych produktów rolnych; jednakże należy unikać kolizji przepisów prawnych między przepisami niniejszego rozporządzenia a przepisami tych instrumentów, w szczególności z klauzulami ochronnymi tych przepisów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

TYTUŁ I

Zasada podstawowa

Artykuł 1

Wywóz produktów z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej do państw trzecich jest wolny, to znaczy nie podlega ograniczeniom ilościowym, z wyjątkiem takich, jakie są stosowane zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

TYTUŁ II

Wspólnotowa procedura informacyjna i konsultacyjna

Artykuł 2

Jeżeli, w następstwie wyjątkowej zmiany na rynku, Państwo Członkowskie uzna za konieczne środki ochronne w rozumieniu tytułu III, państwo to informuje o tym Komisję, która następnie powiadamia pozostałe Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1. W każdej chwili mogą zostać rozpoczęte konsultacje, bądź na wniosek danego Państwa Członkowskiego, bądź z inicjatywy Komisji.

2. Konsultacje muszą odbyć się w ciągu 4 dni roboczych po otrzymaniu przez Komisję informacji określonej w art. 2, a we wszystkich przypadkach przed wprowadzeniem jakiegokolwiek środka na podstawie art. 5–7.

Artykuł 4

1. Konsultacje odbywają się w ramach Komitetu Doradczego zwanego dalej "Komitetem", złożonego z przedstawicieli każdego Państwa Członkowskiego, któremu przewodniczy przedstawiciel Komisji.

2. Komitet zbiera się na wezwanie swojego przewodniczącego; przewodniczący powiadamia Państwa Członkowskie, możliwie jak najszybciej, o wszelkich odpowiednich informacjach.

3. Konsultacje dotyczą w szczególności:

a) warunków wywozu i ich zmiany, jak też różnych aspektów sytuacji gospodarczej i handlowej dla produktu branego pod uwagę;

b) w zależności od przypadku, środków jakie należałoby przyjąć.

Artykuł 5

W celu określenia sytuacji gospodarczej i handlowej, Komisja może zażądać od Państwa Członkowskie dostarczenia jej danych statystycznych na temat zmiany na rynku dla danego produktu oraz w tym celu nadzorowania wywozu, zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz z procedurą określoną przez Komisję. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki w celu wykonania żądań Komisji oraz przekazania jej żądanych danych. Komisja powiadamia pozostałe Państwa Członkowskie.

TYTUŁ III

Środki ochronne

Artykuł 6

1. W celu przeciwdziałania sytuacji krytycznej spowodowanej brakiem podstawowych produktów lub dla zapobieżenia takiej sytuacji oraz gdy interesy Wspólnoty wymagają działania natychmiastowego, Komisja, na wniosek danego Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy oraz uwzględniając rodzaj produktów oraz inne szczegóły transakcji branej pod uwagę, może podporządkować wywóz danego produktu przedstawieniu zezwolenia na wywóz przyznawanego według zasad oraz w granicach, jakie Komisja ustanawia, oczekując na późniejszą decyzję Rady na podstawie art. 7.

2. Rada i Państwa Członkowskie są powiadamiane o podjętych środkach; środki takie stają się skuteczne niezwłocznie.

3. Środki te mogą być ograniczone do niektórych krajów i wywozu z niektórych regionów Wspólnoty. Nie mają one wpływu na produkty w trakcie przemieszczania się w kierunku granicy Wspólnoty.

4. W przypadku gdy działanie Komisji zostało wnioskowane przez dane Państwo Członkowskie, Komisja podejmuje decyzję w terminie maksymalnie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku. Jeżeli Komisja nie wykona wniosku, niezwłocznie powiadamia ona o takiej decyzji Radę, która może, stanowiąc większością kwalifikowaną, podjąć odmienną decyzję.

5. Każde Państwo Członkowskie może przekazać Radzie podjęte środki, w terminie 12 dni roboczych następujących od dnia, w którym o środkach tych powiadomiono Państwa Członkowskie. Rada może, stanowiąc większością kwalifikowaną, podjąć odmienną decyzję.

6. Jeżeli Komisja nie działała na mocy ust. 1, składa wniosek do Rady nie później niż w ciągu 12 dni roboczych od wejścia w życie środka, który ona przyjęła, w sprawie właściwych środków przewidzianych w art. 7. Jeżeli w ciągu sześciu tygodni wejścia w życie środka przyjętego przez Komisję Rada nie podjęła decyzji w odniesieniu do danego wniosku, to środek taki uznany zostaje za uchylony.

Artykuł 7

1. Jeżeli interesy Wspólnoty tego wymagają, Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, może przyjąć właściwe środki w celu:

- przeciwdziałania sytuacji krytycznej spowodowanej brakiem podstawowych produktów lub dla zapobieżenia takiej sytuacji,

- umożliwienia wykonywania zobowiązań międzynarodowych podpisanych przez Wspólnotę lub wszystkie jej Państwa Członkowskie, w szczególności w dziedzinie handlu surowcami.

2. Środki takie mogą być ograniczone do wywozu do niektórych krajów lub do wywozu z niektórych regionów Wspólnoty. Nie mają one wpływu na produkty w trakcie przemieszczania się w kierunku granicy Wspólnoty.

3. W momencie wprowadzenia ograniczeń ilościowych dla wywozu uwzględnia się w szczególności:

- wielkość towarów wywożonych na podstawie umów zawartych na normalnych warunkach, przed wejściem w życie danego środka ochronnego w rozumieniu niniejszego tytułu, a który to środek został notyfikowany przez zainteresowane Państwo Członkowskie Komisji zgodnie z jej prawem krajowym, z jednej strony,

- fakt, iż realizacja celu oczekiwanego przez wprowadzenie ograniczeń ilościowych nie może zostać naruszona, z drugiej strony.

Artykuł 8

1. Jeżeli dane Państwo Członkowskie uważa, że na jego terytorium istnieje sytuacja taka, jak określona w art. 6 ust. 1 dla Wspólnoty, to państwo to może, do celów zapobiegawczych, podporządkować wywóz danego produktu przedstawieniu zezwolenia na wywóz przyznawanego według zasad oraz w granicach ustanowionych przez Państwo Członkowskie.

2. Państwo Członkowskie podejmuje taki środek po zapoznaniu się z wnioskami wyrażonymi w ramach Komitetu lub jeżeli w pilnych przypadkach procedura taka jest niemożliwa, po powiadomieniu Komisji; Komisja powiadamia pozostałe Państwa Członkowskie.

3. Komisja powiadomiona jest o środkach za pomocą teleksu, niezwłocznie po ich przyjęciu; takie powiadomienie równoważne jest wnioskowi w rozumieniu art. 6 ust. 4. Środki takie mają zastosowanie do czasu wprowadzenia w życie decyzji podjętej przez Komisję.

4. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się do dnia 31 grudnia 1972 r. Przed tą datą, Rada na wniosek Komisji, stanowiąc większością kwalifikowaną, podejmuje decyzję o dostosowaniach, jakie należy do nich wprowadzić.

Artykuł 9

1. W czasie stosowania środków określonych w art. 6–8, na wniosek danego Państwa Członkowskiego lub z inicjatywy Komisji zostaną przeprowadzone konsultacje w ramach Komitetu w celu:

a) zbadania skutków środków wymienionych;

b) sprawdzenia, czy warunki ich stosowania są nadal spełnione.

2. Jeżeli Komisja uważa, że zniesienie lub zmiana środków określonych w art. 6 i 7 jest potrzebna:

a) o ile Rada nie podjęła decyzji o środkach Komisji, Komisja zmienia lub uchyla środki niezwłocznie i niezwłocznie sporządza sprawozdanie dla Rady,

b) w innych przypadkach Komisja proponuje Radzie uchylenie lub zmianę środków podjętych przez Radę. Rada stanowi większością kwalifikowaną.

TYTUŁ IV

Przepisy przejściowe i końcowe

Artykuł 10

Do czasu, gdy Rada, stanowiąc większością kwalifikowaną na wniosek Komisji, wprowadza wspólne reguły w odniesieniu do produktów wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, zasada swobody wywozu ze Wspólnoty ustanowiona w art. 1 nie ma zastosowania do tych produktów.

Artykuł 11

Bez uszczerbku dla innych przepisów wspólnotowych niniejsze rozporządzenie nie stanowi przeszkody dla przyjęcia lub stosowania przez Państwa Członkowskie ograniczeń ilościowych w wywozie, uzasadnionych względami moralności publicznej, porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt lub ochrony roślin, ochrony narodowych dóbr o wartości artystycznej, historycznej lub archeologicznej bądź ochrony własności przemysłowej i handlowej.

Artykuł 12

1. Niniejsze rozporządzenie nie stanowi przeszkody dla stosowania instrumentów ustanawiających wspólną organizację rynków rolnych lub specjalnych instrumentów przyjętych na mocy art. 235 Traktatu w odniesieniu do przetworzonych produktów rolnych; niniejsze rozporządzenie stosuje się w sposób uzupełniający.

2. Jednakże przepisy art. 6 i 8 nie mają zastosowania do produktów podlegających tym instrumentom i dla których wspólnotowe reguły w sprawie handlu z państwami trzecimi przewidują możliwość stosowania ograniczeń ilościowych w wywozie. Przepisy art. 5 nie mają zastosowania do produktów podlegających tym instrumentom i dla których wspólnotowe reguły handlu z państwami trzecimi przewidują przedstawienie pozwolenia na wywóz lub innego dokumentu wywozowego.

Artykuł 13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 1969 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 1969 r.

W imieniu Rady

H. J. De Koster

Przewodniczący

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK

Nr Wspólnej Taryfy Celnej | Wyszczególnienie |

1 | 2 |

06.01 | Bulwy, korzenie bulwiaste, cebulki, łodygi podziemne i kłącza w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia: |

A | —w stanie uśpienia roślin.… |

06.02 | Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy: |

ex A | —Nieukorzenione sadzonki chmielu |

07.01 | Warzywa i rośliny warzywne, w stanie świeżym lub mrożone: |

A | —Ziemniaki |

07.05 | Warzywa o suchych strąkach, łuskane, także obrane lub łamane: |

ex A | —Fasola, do zasiania |

—Groch warzywny i pastewny, do zasiania |

—Bobik (vicia faba varminor), do zasiania |

—Gruby bób (vicia faba var-megalosperma), do zasiania |

09.01 | Kawa, także palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji: |

A | —Kawa |

12.03 | Ziarna, zarodniki i nasiona do zasiania |

12.05 | Korzenie cykorii, świeże lub suszone, także łamane, niepalone |

14.01 | Materiały roślinne używane głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy, trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub barwiona i łyko lipowe): |

B | —Bambus; trzcinopalmy |

14.05 | Produkty pochodzenia roślinnego, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej: |

ex B | Blaszeńce, porost, "carraghen", algi, "gélidium" |

21.02 | Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej: |

ex A | —Ekstrakty lub esencje i koncentraty kawy bez dodatków substytutów kawy |

ex 23.05 | Osady z wina; osad winny surowy: Osady z wina zawierające w wadze mniej niż 6 % wina; osad winny surowy |

26.03 | Popioły i odpady (inne niż te z nr 26.02), zawierające metal lub związki metaliczne |

27.09 | Oleje surowe z ropy lub minerałów bitumicznych |

27.10 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające w masie 70 % lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów: |

A | —Oleje lekkie |

B | —Oleje średnie |

ex C | —Oleje ciężkie, z wyłączeniem olejów do smarowania w zegarmistrzostwie i pokrewnych oferowanych w małych pojemnikach zawierających do 250 g oleju netto |

28.38 | Siarczany i ałun; nadsiarczany: |

ex A II | —Siarczan miedzi |

ex 29.40 | Enzymy: Podpuszczki owcze i kozie |

31.03 | Nawozy fosforowe mineralne lub chemiczne: |

A I | —Tomasyna |

36.06 | Zapałki |

ex | —Oferowane w sposób szczególny |

37.04 | Klisze, taśmy i filmy naświetlone, niewywołane, negatywy lub pozytywy: |

ex A I | —Filmy kinematograficzne perforowane o długości powyżej 30 metrów: negatywy, pozytywy pośrednie robocze |

ex A II | —Filmy kinematograficzne perforowane o długości powyżej 30 metrów: pozytywy |

37.06 | Filmy kinematograficzne, naświetlone i wywołane, zawierające tylko nagranie dźwiękowe, negatywy lub pozytywy |

ex 37.07 | Inne filmy kinematograficzne, naświetlone i wywołane, nieme lub zawierające jednocześnie nagranie obrazu i dźwięku, negatywy lub pozytywy: Filmy kinematograficzne dla spektaklu |

41.01 | Surowe skóry niewyprawione (świeże, solone, suszone, wapnowane, piklowane) w tym skóry owcze pokryte wełną |

41.02 | Skóry bydlęce wyprawione i niewyprawione (w tym bawole) oraz skóry końskie niewyprawione, wyprawione, inne niż te pod nr 41.06–41.08 włącznie: |

ex A | —Skóry bydlęce wyprawione i niewyprawione wygarbowane |

41.09 | Obrzynki i inne odpady ze skóry wyprawionej naturalnej, sztucznej lub zregenerowanej oraz ze skór niewyprawionych, wygarbowanych lub pożółkłych, nienadających się do wytwarzania wyrobów ze skóry; trociny, miał i mączka ze skóry |

ex 43.01 | Surowe skórki futerkowe: Z królika i borsuka |

ex. 44.01 | Drewno opałowe w postaci polan, okrąglaków, gałęzi, wiązek, szczap; odpady drewniane, w tym trociny: Drewno opałowe, iglaste i wióry żywiczne |

44.03 | Drewno surowe, także okorowane lub zwyczajnie obrobione: |

B | —Inne |

44.04 | Drewno zwyczajnie obrobione: |

ex B | —Inne, z wyłączeniem topoli |

44.05 | Drewno zwyczajnie przepiłowane wzdłużnie, na kawałki lub toczone, o grubości powyżej 5 mm: |

ex B | —Iglaste, z wyłączeniem deszczułek do wyrobu pudełek, sit i tym podobnych |

44.07 | Podkłady drewniane kolejowe |

ex 46.03 | Wyroby wikliniarskie otrzymane bezpośrednio z szablonu lub produkowane w oparciu o nr 46.01 lub 46.02; wyroby z luffy: Oplot na butelki |

47.02 | Odpady papierowe i kartonowe; stare wyroby papierowe i kartonowe wyłącznie używane do produkcji papieru |

50.01 | Kokony jedwabników nadające się do motania |

54.01 | Len surowy, moczony, trzepany, czesany lub traktowany w inny sposób, ale nieskręcony; pakuły i odpady z lnu (w tym poszarpane szmaty) |

58.04 | Welury, plusz, tkaniny pętelkowe i tkaniny jedwabne, z wyłączeniem wyrobów spod nr 55.08 i 58.05 |

ex B | —Welur gładki |

ex 70.10 | Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki ampułki i inne pojemniki ze szkła w rodzaju używanych do transportu lub pakowania towarów, słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane: Balony i butelki ze szkła o pojemności do 5 litrów |

ex 71.01 | Perły naturalne lub obrobione, ale niedobierane, nieoprawione ani nieobsadzone (z wyjątkiem nawleczonych dla ułatwienia transportu): Perły naturalne |

71.02 | Kamienie szlachetne (szlachetne lub półszlachetne), ale niedobierane, surowe, cięte lub inaczej obrobione, nieoprawione ani nieobsadzone (z wyjątkiem nawleczonych dla ułatwienia transportu) |

71.07 | Złoto i stopy złota (w tym złoto platynowe) surowe lub częściowo obrobione |

71.09 | Platyna i metale górnictwa platyny oraz ich stopy, surowe lub częściowo obrobione |

71.11 | Popioły złotnicze, odpady i resztki metali szlachetnych |

ex 72.01 | Monety: Monety przedawnione |

74.01 | Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu (z wyłączeniem anod do niklowania); odpady niklu i złom |

75.02 | Sztaby, kształtowniki i pręty o pełnym przekroju z niklu |

ex | Sztaby, kształtowniki i pręty o pełnym przekroju z niklu, z wyłączeniem zarysu, fałszywy zarys i płytek w charakterze używanym do wyrobu tkanin pasmanteryjnych, taśm uszczelniających i zdobniczych: W stopach niklowych zawierających ponad 10 % a mniej niż 50 % nikluW stopach niklowych zawierających 50 % lub więcej niklu |

75.03 | Arkusze, płyty, folie i taśmy wszelkiej grubości z niklu; proszek i blaszki z niklu: |

ex A | —Arkusze, płyty, folie i taśmy z wyłączeniem zarysu, fałszywego zarysu i płytek w charakterze używanym do wyrobu tkanin pasmanteryjnych, taśm uszczelniających i zdobniczych:W stopach niklowych zawierających ponad 10 % a mniej niż 50 % nikluW stopach niklowych zawierających 50 % lub więcej niklu |

ex B | —Blaszki z niklu |

75.04 | Rury i rurki (w tym ich półwyroby), pręty wydrążone i części rurociągu (złączki, kolanka, połączenia, mufy, kołnierze itp.) z niklu: |

A | —Rury i rurki (w tym ich półwyroby), pręty wydrążone |

75.05 | Anody do niklowania, odlewane, walcowane lub uzyskane poprzez elektrolizę, bez obróbki lub po obróbce |

76.01 | Aluminium surowe; odpady aluminium i złom: |

B | — Odpady aluminium i złom |

77.01 | Magnez surowy; odpady magnezu (z wyłączeniem opiłków nieskalibrowanych) i złom: |

B | —Odpady i złom |

78.01 | Ołów surowy (także zawierający srebro); odpady ołowiu i złom: |

B | —Odpady i złom |

79.01 | Cynk surowy; odpady i złom cynku: |

B | —Odpady i złom |

ex 80.01 | Cyna surowa; odpady cyny i złom: Odpady i złom |

81.04 | Inne metale pospolite, surowe lub obrobione; cermetale surowe lub obrobione: |

ex IJ I | —Odpady antymonu i złom |

86.09 | Części i części luźne pojazdów szynowych: |

ex C | —Koła zamocowane na osiach, osie, koła, obręcze, pierścienie, środki i inne części kół na szyny, używane |

88.02 | Aerodyna (samoloty, hydroplany, latawce, szybowce, wiatrakowce, helikoptery, skrzydłowce itp.); "rotochutes": |

ex B | —Aerodyna używana |

ex 89.01 | Statki nieobjęte numerami 89.02–89.05: |

ex B I | Statki do nawigacji morskiej |

89.04 | Holowniki i pchacze |

ex 91.01 | Zegarki kieszonkowe, zegarki-naręczne i podobne (w tym stopery do liczenia czasu tego samego rodzaju): Zegarki kieszonkowe z wychwytem kotwicowym |

ex 91.07 | Mechanizmy zegarowe (także mechanizmy stoperów) ukończone: Mechanizmy zegarowe (także mechanizmy stoperów) ukończone z wychwytem kotwicowym |

91.11 | Inne dostawy zegarmistrzowskie: |

C | —Mechanizmy zegarowe nieukończone |

E | —Półwyrób/projekt mechanizmów zegarowych |

92.10 | Części, części oddzielone i części zamienne instrumentów muzycznych (inne niż struny dźwiękowe), w tym kartony i papier perforowany dla aparatów grających mechanicznie, jak też mechanizmy pudełek muzycznych; metronomy i kamertony oraz wszelkiego rodzaju: |

ex B | —Stroiki, kamertony, przegródki, membrany i ich części oddzielone do akordeonów |

--------------------------------------------------

Top