?

4.6.2008    | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | L 145/654.6.2008    | EN | Official Journal of the European Union | L 145/65
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 451/2008REGULATION (EC) No 451/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
z dnia 23 kwietnia 2008 r.of 23 April 2008
ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93
(Tekst mający znaczenie dla EOG)(Text with EEA relevance)
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 285(1) thereof,
uwzględniając wniosek Komisji,Having regard to the proposal from the Commission,
stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (1),
a także mając na uwadze, co następuje:Whereas:
(1) | Rozporządzeniem (EWG) nr 3696/93 (2) ustanowiono klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej.(1) | Regulation (EEC) No 3696/93 (2) established the statistical classification of products by activity (CPA) in the European Economic Community.
(2) | Należy ustanowić aktualną CPA w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i zmian strukturalnych w gospodarce.(2) | In order to reflect the technological development and structural changes of the economy, an up-to-date CPA should be established.
(3) | Struktura klasyfikacji produktów zgodna z odpowiadającą im działalnością produkcyjną pozwala uniknąć niepowiązanych ze sobą systemów kodowania oraz ułatwia identyfikację według producentów działających na odnośnych rynkach.(3) | The structuring of a product classification in accordance with the production activity involved avoids proliferation of unrelated coding schemes, and facilitates the identification by producers of relevant markets.
(4) | Istnieje potrzeba stworzenia struktury wyjściowej, w ramach której dane statystyczne dotyczące produkcji, konsumpcji, handlu zagranicznego i transportu mogłyby być porównywane.(4) | There is a need to create a reference framework within which statistical data on production, consumption, external trade and transport can be compared.
(5) | Zaktualizowana CPA jest ważnym elementem działań Komisji mających na celu ulepszenie statystyk wspólnotowych; celem jest poprawa ładu gospodarczego na szczeblu wspólnotowym i krajowym dzięki bardziej porównywalnym i odpowiednim danym.(5) | An up-to-date CPA is central to the Commission's ongoing efforts to overhaul Community statistics; it is expected to convey, through more comparable and relevant data, better economic governance at Community and national level.
(6) | W celu właściwego funkcjonowania rynek wewnętrzny wymaga norm statystycznych mających zastosowanie do zbierania, przekazywania i publikowania statystyk krajowych i wspólnotowych, aby przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, rządy i inne podmioty na rynku wewnętrznym mogły otrzymywać wiarygodne i porównywalne dane statystyczne. W związku z tym różne kategorie w ramach CPA powinny być interpretowane jednolicie we wszystkich państwach członkowskich.(6) | In order to function, the internal market requires statistical standards applicable to the collection, transmission and publication of national and Community statistics so that enterprises, financial institutions, governments and all other operators in the internal market can be provided with reliable and comparable statistical data. To this end, it is vital that the various categories of the CPA be interpreted uniformly in all the Member States.
(7) | Wiarygodne i porównywalne statystyki są konieczne w celu umożliwienia przedsiębiorstwom dokonania oceny swojej konkurencyjności i są przydatne dla instytucji wspólnotowych w zapobieganiu zakłóceniom konkurencji.(7) | Reliable and comparable statistics are necessary to enable enterprises to assess their competitiveness, and are useful to the Community institutions in preventing distortions of competition.
(8) | Ustanowienie wspólnej klasyfikacji statystycznej produktów według działalności gospodarczej samo w sobie nie zobowiązuje państw członkowskich do zbierania, publikowania ani dostarczania danych. Uzyskanie zbiorczych danych w sposób wiarygodny, szybki, elastyczny i o stopniu szczegółowości koniecznym do zarządzania rynkiem wewnętrznym jest możliwe, pod warunkiem że państwa członkowskie korzystają z klasyfikacji produktów bezpośrednio powiązanych z klasyfikacją wspólnotową.(8) | The establishment of a common statistical classification of products by economic activity does not per se oblige Member States to collect, publish or supply data. Only if the Member States use product classifications linked to the Community classification is it possible to provide integrated information with the reliability, speed, flexibility and degree of detail required for the management of the internal market.
(9) | Należy wprowadzić przepis umożliwiający państwom członkowskim, w celu spełnienia wymogów krajowych, dodawanie do swoich klasyfikacji krajowych dodatkowych kategorii w oparciu o CPA.(9) | Provision should be made to enable the Member States, in order to meet their national requirements, to integrate into their national classifications additional categories based on the CPA.
(10) | Porównywalność statystyk gospodarczych w skali międzynarodowej wymaga, aby państwa członkowskie oraz instytucje wspólnotowe stosowały klasyfikacje produktów, które są bezpośrednio powiązane z Centralną Klasyfikacją Produktów (CKP) w wersji 2, przyjętą przez Komisję Statystyczną ONZ.(10) | The international comparability of economic statistics requires that the Member States and the Community institutions use classifications of products which are directly linked to the Central Product Classification (CPC) Ver. 2, as adopted by the United Nations Statistical Commission.
(11) | W związku ze stosowaniem CPA konieczne jest, aby Komitet ds. Programów Statystycznych ustanowiony decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (3) wspomagał Komisję, w szczególności w zakresie badania problemów wynikających z wdrożenia klasyfikacji CPA i wprowadzania zmian do klasyfikacji CPA.(11) | Use of the CPA requires that the Commission be assisted by the Statistical Programme Committee established by Council Decision 89/382/EEC, Euratom (3) in particular as regards examining problems arising from the implementation of the CPA and incorporating amendments to the CPA.
(12) | Ustanowienie nowej klasyfikacji statystycznej produktów oznacza konieczność zmiany odesłań do klasyfikacji CPA. Konieczne jest zatem uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 3696/93.(12) | The establishment of a new statistical classification of products implies a need to amend specifically references to the CPA. It is therefore necessary to repeal Regulation (EEC) No 3696/93.
(13) | Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą procedury wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4). W szczególności Komisja powinna otrzymać uprawnienia do dokonywania zmian klasyfikacji CPA w celu uwzględnienia rozwoju technicznego i gospodarczego oraz dostosowania jej do innych klasyfikacji społeczno-ekonomicznych. Ponieważ są to środki mające zakres ogólny i służą zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, w tym poprzez dodanie do niego nowych elementów, należy je przyjąć zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, określoną w art. 5a decyzji Rady 1999/468/WE.(13) | The measures necessary for the implementation of this Regulation should be adopted in accordance with Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (4). In particular, the Commission should be empowered to amend the CPA in order to take account of technological or economic developments and align it with other economic and social classifications. Since those measures are of general scope and are designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, they must be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny provided for in Article 5a of Decision 1999/468/EC.
(14) | Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie ustanowienie nowej CPA, nie może być osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i może być lepiej zrealizowany na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki, zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 Traktatu. Stosownie do zapisanej w tym samym artykule zasady proporcjonalności niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do realizacji tego celu.(14) | Since the objective of this Regulation, namely the establishment of a new CPA, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of proportionality, as set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary to achieve that objective.
(15) | Skonsultowano się z Komitetem ds. Programów Statystycznych,(15) | The Statistical Programme Committee has been consulted,
PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:HAVE ADOPTED THIS REGULATION:
Artykuł 1Article 1
Przedmiot i zakresSubject matter and scope
1.   Niniejsze rozporządzenie ustanawia nową wspólną klasyfikację CPA w obrębie Wspólnoty, zwaną dalej „CPA”, w celu zapewnienia powiązania z rzeczywistością gospodarczą i porównywalności między klasyfikacjami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi, a tym samym statystykami krajowymi, wspólnotowymi i międzynarodowymi.1.   This Regulation establishes a new common CPA within the Community in order to ensure relevance with respect to the economic reality and comparability between national, Community and international classifications and hence national, Community and international statistics.
2.   Pojęcie „produkt” oznacza rezultat działalności gospodarczej w postaci towarów lub usług.2.   The term ‘product’ shall refer to outputs of economic activities, whether goods or services.
3.   Niniejsze rozporządzenie stosuje się do korzystania z klasyfikacji wyłącznie dla celów statystycznych.3.   This Regulation shall apply to the use of the classification for statistical purposes only.
Artykuł 2Article 2
Poziomy i struktura CPAThe levels and the structure of the CPA
1.   CPA obejmuje:1.   The CPA shall comprise:
a) | pierwszy poziom obejmujący pozycje oznaczone alfabetycznie (sekcje);(a) | a first level, comprising headings identified by an alphabetical code (sections);
b) | drugi poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem dwucyfrowym (działy);(b) | a second level, comprising headings identified by a two-digit numerical code (divisions);
c) | trzeci poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem trzycyfrowym (grupy);(c) | a third level, comprising headings identified by a three-digit numerical code (groups);
d) | czwarty poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem czterocyfrowym (klasy);(d) | a fourth level, comprising headings identified by a four-digit numerical code (classes);
e) | piąty poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem pięciocyfrowym (kategorie); oraz(e) | a fifth level, comprising headings identified by a five-digit numerical code (categories); and
f) | szósty poziom obejmujący pozycje oznaczone kodem sześciocyfrowym (podkategorie).(f) | a sixth level, comprising headings identified by a six-digit numerical code (subcategories).
2.   Klasyfikacja CPA jest zawarta w załączniku.2.   The CPA is set out in the Annex.
Artykuł 3Article 3
Stosowanie CPAUse of the CPA
Komisja stosuje CPA do wszystkich statystyk klasyfikujących produkty według działalności.The Commission shall use the CPA for all statistics classified according to products by activity.
Artykuł 4Article 4
Krajowe klasyfikacje produktów według działalności gospodarczejNational classifications of products by economic activity
1.   Państwa członkowskie mogą wykorzystać CPA do stworzenia zagregowanych lub szczegółowych dostosowań krajowych, dla specyficznych potrzeb lub ze względów funkcjonalnych, w oparciu o podkategorie CPA.1.   Member States may use the CPA for aggregated or detailed, national, specific or functional adaptation based on the subcategories of the CPA.
2.   Klasyfikacje te są powiązane z CPA zgodnie z następującymi zasadami:2.   Those classifications shall be related to the CPA in accordance with the following rules:
a) | klasyfikacje, które są bardziej zagregowane niż CPA, obejmują dokładne agregacje podkategorii CPA;(a) | classifications that are more aggregated than the CPA shall comprise precise aggregations of CPA subcategories;
b) | klasyfikacje, które są bardziej szczegółowe niż CPA, obejmują pozycje, które w całości zawierają się w podkategoriach CPA.(b) | classifications that are more detailed than the CPA shall comprise headings that are wholly contained within CPA subcategories.
Klasyfikacje, które ustalono zgodnie z niniejszym ustępem, mogą mieć inne kody.The classifications that are derived in accordance with this paragraph may have a different coding.
3.   Państwa członkowskie mogą korzystać z krajowej klasyfikacji produktów według działalności gospodarczej ustalonej na podstawie CPA. W takim przypadku przekazują one Komisji projekty definiujące klasyfikację krajową. W terminie 3 miesięcy od otrzymania takiego projektu Komisja sprawdza zgodność przewidzianej klasyfikacji krajowej z ust. 2 i przekazuje ją do wiadomości innych państw członkowskich. Krajowe klasyfikacje państw członkowskich zawierają tabelę zgodności między klasyfikacjami krajowymi a CPA.3.   Member States may use a national classification of products by economic activity derived from the CPA. In such a case, they shall forward to the Commission drafts defining their national classification. Within three months after receiving such a draft, the Commission shall verify the conformity of the envisaged national classification with paragraph 2 and shall transmit it to the other Member States for information. The Member States’ national classifications shall include a table of correspondence with the CPA.
Artykuł 5Article 5
Działania KomisjiCommission activities
Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnia upowszechnianie, utrzymanie i promowanie CPA, w szczególności poprzez:The Commission, in cooperation with the Member States, shall ensure the dissemination, maintenance and promotion of the CPA, in particular by:
a) | redagowanie, uaktualnianie i publikowanie not wyjaśniających do CPA;(a) | drafting, updating and publishing explanatory notes relating to the CPA;
b) | sporządzanie i publikowanie wytycznych stosowania CPA;(b) | drawing up and publishing guidelines for the application of the CPA;
c) | publikowanie tabel zgodności pomiędzy: nową a poprzednią wersją CPA; poprzednią a nową wersją CPA; CPA i Nomenklaturą Scaloną (CN) znajdującą się w załączniku 1 do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (5); oraz(c) | publishing tables of correspondence between the new version and the previous version of the CPA; the previous version and the new version of the CPA; and the CPA and the Combined Nomenclature (CN), which is reproduced in Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 of 23 July 1987 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff (5); and
d) | prace nad poprawą zgodności z innymi klasyfikacjami.(d) | working to improve consistency with other classifications.
Artykuł 6Article 6
Środki wdrożeniaImplementing measures
1.   Następujące środki mające na celu wdrożenie i aktualizację niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 7 ust. 2:1.   The following measures, designed to implement and update this Regulation, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 7(2):
a) | decyzje konieczne w przypadku problemów wynikających z wdrożenia CPA, w tym przypisania produktów do konkretnej klasy; oraz(a) | decisions required in case of problems arising from implementing the CPA, including the assignment of products to specific classes; and
b) | środki techniczne zapewniające w pełni skoordynowane przejście z poprzedniej wersji CPA.(b) | technical measures ensuring a fully coordinated transition from the previous version of the CPA.
2.   Przyjmuje się następujące środki służące zmianie innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia, w tym poprzez jego uzupełnienie nowymi elementami, zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 7 ust. 3:2.   The following measures, designed to amend non-essential elements of this Regulation, inter alia, by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 7(3):
a) | zmiany CPA mające na celu uwzględnienie rozwoju technologicznego lub gospodarczego;(a) | amendments to the CPA designed to take account of technological or economic developments; and
b) | zmiany CPA mające na celu dostosowanie do innych klasyfikacji gospodarczych i społecznych.(b) | amendments to the CPA designed to align it with other economic and social classifications.
3.   Należy uwzględnić zasadę stanowiącą, że korzyści z aktualizacji CPA muszą przewyższać jej koszty, oraz zasadę stanowiącą, że dodatkowe koszty i obciążenia muszą mieścić się w rozsądnych granicach.3.   Consideration is to be given to the principle that the benefits of updating the CPA must outweigh its costs, and to the principle that additional costs and burden remain within a reasonable limit.
Artykuł 7Article 7
KomitetCommittee
1.   Komisja jest wspomagana przez Komitet ds. Programów Statystycznych.1.   The Commission shall be assisted by the Statistical Programme Committee.
2.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.2.   Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Okres przewidziany w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące.The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months.
3.   W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1 i 4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.3.   Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.
Artykuł 8Article 8
Uchylenie rozporządzenia (EWG) nr 3696/93Repeal of Regulation (EEC) No 3696/93
Uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 3696/93 z dniem 1 stycznia 2008 r.Regulation (EEC) No 3696/93 shall be repealed with effect from 1 January 2008.
Artykuł 9Article 9
Wejście w życieEntry into force
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.This Regulation shall enter into force on the 20th day following its publication in the Official Journal of the European Union.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r.It shall apply from 1 January 2008.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Sporządzono w Strasburgu dnia 23 kwietnia 2008 r.Done at Strasbourg, 23 April 2008.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoFor the European Parliament
H.-G. PÖTTERINGThe President
PrzewodniczącyH.-G. PÖTTERING
W imieniu RadyFor the Council
J. LENARČIČThe President
PrzewodniczącyJ. LENARČIČ
(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2007 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 14 lutego 2008 r.(1)  Opinion of the European Parliament of 10 July 2007 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 14 February 2008.
(2)  Dz.U. L 342 z 31.12.1993, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, s. 1).(2)  OJ L 342, 31.12.1993, p. 1. Regulation as last amended by Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).
(3)  Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.(3)  OJ L 181, 28.6.1989, p. 47.
(4)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. Decyzja zmieniona decyzją 2006/512/WE (Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11).(4)  OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Decision as amended by Decision 2006/512/EC (OJ L 200, 22.7.2006, p. 11).
(5)  Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 360/2008 (Dz.U. L 111 z 23.4.2008, s. 9).(5)  OJ L 256, 7.9.1987, p. 1. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 360/2008 (OJ L 111, 23.4.2008, p. 9).
ZAŁĄCZNIKANNEX
Klasyfikacja produktów wg działalności — CPA 2008CPA 2008
(g.i.n.: gdzie indziej niesklasyfikowane; (*): częściowo)(n.e.c.: not elsewhere classified; (*): part of)
Kod | Pozycja | CPC wersja 2Code | Heading | CPC ver. 2
A | PRODUKTY ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE ROLNICTWO |  A | PRODUCTS OF AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING |  
01 | Produkty rolnictwa i łowiectwa oraz usługi wspomagające rolnictwo |  01 | Products of agriculture, hunting and related services |  
01.1 | Rośliny inne niż wieloletnie |  01.1 | Non-perennial crops |  
01.11 | Zboża, rośliny strączkowe oraz nasiona oleiste, z wyłączeniem ryżu |  01.11 | Cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds |  
01.11.1 | Pszenica |  01.11.1 | Wheat |  
01.11.11 | Pszenica durum | 01111 (*) | 01112 (*)01.11.11 | Durum wheat | 01111 (*) | 01112 (*)
01.11.12 | Pozostała pszenica | 01111 (*) | 01112 (*)01.11.12 | Wheat, except durum wheat | 01111 (*) | 01112 (*)
01.11.2 | Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej |  01.11.2 | Maize |  
01.11.20 | Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej | 01121 | 0112201.11.20 | Maize | 01121 | 01122
01.11.3 | Jęczmień, żyto i owies |  01.11.3 | Barley, rye and oats |  
01.11.31 | Jęczmień | 01151 | 0115201.11.31 | Barley | 01151 | 01152
01.11.32 | Żyto | 01161 | 0116201.11.32 | Rye | 01161 | 01162
01.11.33 | Owies | 01171 | 0117201.11.33 | Oats | 01171 | 01172
01.11.4 | Sorgo, proso i pozostałe zboża |  01.11.4 | Sorghum, millet and other cereals |  
01.11.41 | Sorgo | 01141 | 0114201.11.41 | Sorghum | 01141 | 01142
01.11.42 | Proso | 01181 | 0118201.11.42 | Millet | 01181 | 01182
01.11.49 | Pozostałe zboża | 0119001.11.49 | Other cereals | 01190
01.11.5 | Słoma i plewy zbóż |  01.11.5 | Cereals straw and husks |  
01.11.50 | Słoma i plewy zbóż | 0191301.11.50 | Cereals straw and husks | 01913
01.11.6 | Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone |  01.11.6 | Green leguminous vegetables |  
01.11.61 | Fasola | 0124101.11.61 | Beans, green | 01241
01.11.62 | Groch | 0124201.11.62 | Peas, green | 01242
01.11.69 | Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone | 0124901.11.69 | Other green leguminous vegetables | 01249
01.11.7 | Warzywa strączkowe suszone |  01.11.7 | Dried leguminous vegetables |  
01.11.71 | Fasola | 0170101.11.71 | Beans, dry | 01701
01.11.72 | Bób i bobik | 0170201.11.72 | Broad beans, dry | 01702
01.11.73 | Ciecierzyca (cieciorka) | 0170301.11.73 | Chick peas, dry | 01703
01.11.74 | Soczewica | 0170401.11.74 | Lentils, dry | 01704
01.11.75 | Groch | 0170501.11.75 | Peas, dry | 01705
01.11.79 | Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0170901.11.79 | Pulses (dried leguminous vegetables) n.e.c. | 01709
01.11.8 | Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny |  01.11.8 | Soya beans, groundnuts and cotton seed |  
01.11.81 | Nasiona soi | 01411 | 0141201.11.81 | Soya beans | 01411 | 01412
01.11.82 | Orzeszki ziemne w łupinach | 01421 | 0142201.11.82 | Groundnuts, in shell | 01421 | 01422
01.11.83 | Orzeszki ziemne łuskane | 2142101.11.83 | Groundnuts, shelled | 21421
01.11.84 | Nasiona bawełny | 01431 | 0143201.11.84 | Cotton seed | 01431 | 01432
01.11.9 | Pozostałe nasiona oleiste |  01.11.9 | Other oil seeds |  
01.11.91 | Nasiona lnu | 0144101.11.91 | Linseed | 01441
01.11.92 | Nasiona gorczycy | 0144201.11.92 | Mustard seed | 01442
01.11.93 | Nasiona rzepaku i rzepiku | 0144301.11.93 | Rape or colza seed | 01443
01.11.94 | Nasiona sezamu | 0144401.11.94 | Sesame seed | 01444
01.11.95 | Nasiona słonecznika | 0144501.11.95 | Sunflower seed | 01445
01.11.99 | Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane | 01446 | 0144901.11.99 | Other oil seeds n.e.c. | 01446 | 01449
01.12 | Ryż niełuskany |  01.12 | Rice, not husked |  
01.12.1 | Ryż niełuskany |  01.12.1 | Rice, not husked |  
01.12.10 | Ryż niełuskany | 01131 | 0113201.12.10 | Rice, not husked | 01131 | 01132
01.13 | Warzywa świeże lub schłodzone, włączając melony oraz rośliny korzeniowe i bulwiaste |  01.13 | Vegetables and melons, roots and tubers |  
01.13.1 | Warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe |  01.13.1 | Leafy or stem vegetables |  
01.13.11 | Szparagi | 0121101.13.11 | Asparagus | 01211
01.13.12 | Kapusta | 0121201.13.12 | Cabbages | 01212
01.13.13 | Kalafiory i brokuły | 0121301.13.13 | Cauliflowers and broccoli | 01213
01.13.14 | Sałata | 01214 (*)01.13.14 | Lettuce | 01214 (*)
01.13.15 | Cykoria | 01214 (*)01.13.15 | Chicory | 01214 (*)
01.13.16 | Szpinak | 0121501.13.16 | Spinach | 01215
01.13.17 | Karczochy | 0121601.13.17 | Artichokes | 01216
01.13.19 | Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściowe i łodygowe | 0121901.13.19 | Other leafy or stem vegetables | 01219
01.13.2 | Arbuzy i melony |  01.13.2 | Melons |  
01.13.21 | Arbuzy | 0122101.13.21 | Watermelons | 01221
01.13.29 | Melony | 0122901.13.29 | Other melons | 01229
01.13.3 | Pozostałe warzywa owocowe |  01.13.3 | Other fruit-bearing vegetables |  
01.13.31 | Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta | 0123101.13.31 | Chillies and peppers, green (only capsicum) | 01231
01.13.32 | Ogórki | 0123201.13.32 | Cucumbers and gherkins | 01232
01.13.33 | Bakłażany (oberżyny) | 0123301.13.33 | Eggplants (aubergines) | 01233
01.13.34 | Pomidory | 0123401.13.34 | Tomatoes | 01234
01.13.39 | Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 01235 | 0123901.13.39 | Other fruit-bearing vegetables n.e.c. | 01235 | 01239
01.13.4 | Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste |  01.13.4 | Root, bulb or tuberous vegetables |  
01.13.41 | Marchew i rzepa | 0125101.13.41 | Carrots and turnips | 01251
01.13.42 | Czosnek | 0125201.13.42 | Garlic | 01252
01.13.43 | Cebula | 0125301.13.43 | Onions | 01253
01.13.44 | Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych | 0125401.13.44 | Leeks and other alliaceous vegetables | 01254
01.13.49 | Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej zawartości skrobi i inuliny | 0125901.13.49 | Other root, bulb or tuberous vegetables (without high starch or inulin content) | 01259
01.13.5 | Ziemniaki i jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny |  01.13.5 | Edible roots and tubers with high starch or inulin content |  
01.13.51 | Ziemniaki | 0151001.13.51 | Potatoes | 01510
01.13.52 | Ziemniaki słodkie (pataty, bataty) | 0159101.13.52 | Sweet potatoes | 01591
01.13.53 | Maniok (cassava) | 0159201.13.53 | Cassava | 01592
01.13.59 | Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny | 01593 | 0159901.13.59 | Other edible roots and tubers with high starch or inulin content | 01593 | 01599
01.13.6 | Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych |  01.13.6 | Vegetable seeds, except beet seeds |  
01.13.60 | Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków cukrowych | 0126001.13.60 | Vegetable seeds, except beet seeds | 01260
01.13.7 | Buraki cukrowe i nasiona buraków cukrowych |  01.13.7 | Sugar beet and sugar beet seeds |  
01.13.71 | Buraki cukrowe | 0180101.13.71 | Sugar beet | 01801
01.13.72 | Nasiona buraków cukrowych | 0180301.13.72 | Sugar beet seeds | 01803
01.13.8 | Grzyby, włączając trufle |  01.13.8 | Mushrooms and truffles |  
01.13.80 | Grzyby, włączając trufle | 0127001.13.80 | Mushrooms and truffles | 01270
01.13.9 | Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane |  01.13.9 | Vegetables, fresh, n.e.c. |  
01.13.90 | Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0129001.13.90 | Vegetables, fresh, n.e.c. | 01290
01.14 | Trzcina cukrowa |  01.14 | Sugar cane |  
01.14.1 | Trzcina cukrowa |  01.14.1 | Sugar cane |  
01.14.10 | Trzcina cukrowa | 01802 | 0180901.14.10 | Sugar cane | 01802 | 01809
01.15 | Tytoń nieprzetworzony |  01.15 | Unmanufactured tobacco |  
01.15.1 | Tytoń nieprzetworzony |  01.15.1 | Unmanufactured tobacco |  
01.15.10 | Tytoń nieprzetworzony | 01970 | 2501001.15.10 | Unmanufactured tobacco | 01970 | 25010
01.16 | Rośliny włókniste |  01.16 | Fibre crops |  
01.16.1 | Rośliny włókniste |  01.16.1 | Fibre crops |  
01.16.11 | Bawełna niezgrzeblona i nieczesana | 0192101.16.11 | Cotton, whether or not ginned | 01921
01.16.12 | Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii | 0192201.16.12 | Jute, kenaf and other textile bast fibres, raw or retted, except flax, true hemp and ramie | 01922
01.16.19 | Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0192901.16.19 | Flax, true hemp and raw fibre crops n.e.c. | 01929
01.19 | Pozostałe rośliny inne niż wieloletnie |  01.19 | Other non-perennial crops |  
01.19.1 | Rośliny pastewne |  01.19.1 | Forage crops |  
01.19.10 | Rośliny pastewne | 01911 | 01912 | 0191901.19.10 | Forage crops | 01911 | 01912 | 01919
01.19.2 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe; nasiona kwiatów |  01.19.2 | Cut flowers and flower buds; flower seeds |  
01.19.21 | Kwiaty cięte i pąki kwiatowe | 0196201.19.21 | Cut flowers and flower buds | 01962
01.19.22 | Nasiona kwiatów | 0196301.19.22 | Flower seeds | 01963
01.19.3 | Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych; pozostałe surowe produkty roślinne |  01.19.3 | Beet seeds, seeds for forage plants; other raw vegetable materials |  
01.19.31 | Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona buraków pastewnych | 0194001.19.31 | Beet seeds (excluding sugar beet seeds) and seeds for forage plants | 01940
01.19.39 | Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0199001.19.39 | Raw vegetable materials n.e.c. | 01990
01.2 | Rośliny wieloletnie |  01.2 | Perennial crops |  
01.21 | Winogrona |  01.21 | Grapes |  
01.21.1 | Winogrona |  01.21.1 | Grapes |  
01.21.11 | Winogrona stołowe | 01330 (*)01.21.11 | Table grapes | 01330 (*)
01.21.12 | Pozostałe winogrona świeże | 01330 (*)01.21.12 | Other grapes, fresh | 01330 (*)
01.22 | Owoce tropikalne i podzwrotnikowe |  01.22 | Tropical and subtropical fruits |  
01.22.1 | Owoce tropikalne i podzwrotnikowe |  01.22.1 | Tropical and subtropical fruits |  
01.22.11 | Awokado | 0131101.22.11 | Avocados | 01311
01.22.12 | Banany, plantany itp. | 01312 | 0131301.22.12 | Bananas, plantains and similar | 01312 | 01313
01.22.13 | Daktyle | 0131401.22.13 | Dates | 01314
01.22.14 | Figi | 0131501.22.14 | Figs | 01315
01.22.19 | Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe | 01316 | 01317 | 01318 | 0131901.22.19 | Other tropical and subtropical fruits | 01316 | 01317 | 01318 | 01319
01.23 | Owoce cytrusowe |  01.23 | Citrus fruits |  
01.23.1 | Owoce cytrusowe |  01.23.1 | Citrus fruits |  
01.23.11 | Pomelo i grejpfruty | 0132101.23.11 | Pomelo and grapefruits | 01321
01.23.12 | Cytryny i limonki | 0132201.23.12 | Lemons and limes | 01322
01.23.13 | Pomarańcze | 0132301.23.13 | Oranges | 01323
01.23.14 | Mandarynki, klementynki i tangeryny | 0132401.23.14 | Tangerines, mandarins, clementines | 01324
01.23.19 | Pozostałe owoce cytrusowe | 0132901.23.19 | Other citrus fruits | 01329
01.24 | Owoce ziarnkowe i pestkowe |  01.24 | Pome fruits and stone fruits |  
01.24.1 | Jabłka |  01.24.1 | Apples |  
01.24.10 | Jabłka | 0135101.24.10 | Apples | 01351
01.24.2 | Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe |  01.24.2 | Other pome fruits and stone fruits |  
01.24.21 | Gruszki | 01352 (*)01.24.21 | Pears | 01352 (*)
01.24.22 | Pigwy | 01352 (*)01.24.22 | Quinces | 01352 (*)
01.24.23 | Morele | 0135301.24.23 | Apricots | 01353
01.24.24 | Wiśnie i czereśnie | 0135401.24.24 | Cherries | 01354
01.24.25 | Brzoskwinie | 01355 (*)01.24.25 | Peaches | 01355 (*)
01.24.26 | Nektaryny | 01355 (*)01.24.26 | Nectarines | 01355 (*)
01.24.27 | Śliwki | 01356 (*)01.24.27 | Plums | 01356 (*)
01.24.28 | Owoce tarniny | 01356 (*)01.24.28 | Sloes | 01356 (*)
01.24.29 | Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0135901.24.29 | Other pome fruits and stone fruits n.e.c. | 01359
01.25 | Pozostałe krzewy i drzewa owocowe oraz orzechy |  01.25 | Other tree and bush fruits and nuts |  
01.25.1 | Jagody i owoce z rodzaju Vaccinium |  01.25.1 | Berries and the fruits of the genus vaccinium |  
01.25.11 | Owoce kiwi | 0134201.25.11 | Kiwi fruit | 01342
01.25.12 | Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami | 0134301.25.12 | Raspberries | 01343
01.25.13 | Truskawki i poziomki | 0134401.25.13 | Strawberries | 01344
01.25.19 | Porzeczki, agrest i owoce z rodzaju Vaccinium (np. żurawina, borówki czarne), gdzie indziej niesklasyfikowane | 01341 | 0134901.25.19 | Other berries, the fruits of the genus vaccinium n.e.c. | 01341 | 01349
01.25.2 | Nasiona owoców |  01.25.2 | Fruit seeds |  
01.25.20 | Nasiona owoców | 0136001.25.20 | Fruit seeds | 01360
01.25.3 | Orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych |  01.25.3 | Nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and coconuts) |  
01.25.31 | Migdały | 01371 | 2142201.25.31 | Almonds | 01371 | 21422
01.25.32 | Kasztany jadalne | 01373 | 21429 (*)01.25.32 | Chestnuts | 01373 | 21429 (*)
01.25.33 | Orzechy laskowe | 01374 | 2142301.25.33 | Hazelnuts | 01374 | 21423
01.25.34 | Orzeszki pistacjowe | 01375 | 21429 (*)01.25.34 | Pistachios | 01375 | 21429 (*)
01.25.35 | Orzechy włoskie | 01376 | 21429 (*)01.25.35 | Walnuts | 01376 | 21429 (*)
01.25.39 | Pozostałe orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i orzechów kokosowych | 01372 | 01377 | 01379 | 21424 | 21429 (*)01.25.39 | Other nuts (excluding wild edible nuts, groundnuts and coconuts) | 01372 | 01377 | 01379 | 21424 | 21429 (*)
01.25.9 | Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane |  01.25.9 | Other tree and bush fruits n.e.c. |  
01.25.90 | Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane | 01391 | 0139901.25.90 | Other tree and bush fruits n.e.c. | 01391 | 01399
01.26 | Owoce oleiste |  01.26 | Oleaginous fruits |  
01.26.1 | Oliwki |  01.26.1 | Olives |  
01.26.11 | Oliwki stołowe | 01450 (*)01.26.11 | Table olives | 01450 (*)
01.26.12 | Oliwki do produkcji oliwy | 01450 (*)01.26.12 | Olives for production of olive oil | 01450 (*)
01.26.2 | Orzechy kokosowe |  01.26.2 | Coconuts |  
01.26.20 | Orzechy kokosowe | 01460 | 21429 (*)01.26.20 | Coconuts | 01460 | 21429 (*)
01.26.9 | Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane |  01.26.9 | Other oleaginous fruits |  
01.26.90 | Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej niesklasyfikowane | 01491 | 0149901.26.90 | Other oleaginous fruits | 01491 | 01499
01.27 | Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów |  01.27 | Beverage crops |  
01.27.1 | Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów |  01.27.1 | Beverage crops |  
01.27.11 | Kawa niepalona | 0161001.27.11 | Coffee beans, not roasted | 01610
01.27.12 | Herbata | 0162001.27.12 | Tea leaves | 01620
01.27.13 | Maté (herbata paragwajska) | 0163001.27.13 | Maté leaves | 01630
01.27.14 | Ziarna kakaowe | 0164001.27.14 | Cocoa beans | 01640
01.28 | Rośliny przyprawowe i aromatyczne oraz rośliny wykorzystywane do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych |  01.28 | Spices, aromatic, drug and pharmaceutical crops |  
01.28.1 | Rośliny przyprawowe i aromatyczne nieprzetworzone |  01.28.1 | Spices, not processed |  
01.28.11 | Pieprz surowy z rodzaju Piper | 0165101.28.11 | Pepper (piper spp.), raw | 01651
01.28.12 | Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, surowe, suszone | 0165201.28.12 | Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), raw | 01652
01.28.13 | Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamon, surowe | 0165301.28.13 | Nutmeg, mace and cardamoms, raw | 01653
01.28.14 | Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i jagody jałowca, surowe | 0165401.28.14 | Anise, badian, coriander, cumin, caraway, fennel and juniper berries, raw | 01654
01.28.15 | Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca | 0165501.28.15 | Cinnamon (canella), raw | 01655
01.28.16 | Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe | 0165601.28.16 | Cloves (whole stems), raw | 01656
01.28.17 | Imbir surowy, suszony | 0165701.28.17 | Ginger, dry, raw | 01657
01.28.18 | Wanilia surowa | 0165801.28.18 | Vanilla, raw | 01658
01.28.19 | Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne | 0169001.28.19 | Other spices, not processed | 01690
01.28.2 | Szyszki chmielowe |  01.28.2 | Hop cones |  
01.28.20 | Szyszki chmielowe | 0165901.28.20 | Hop cones | 01659
01.28.3 | Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych |  01.28.3 | Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes |  
01.28.30 | Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych | 01930 (*)01.28.30 | Plants used primarily in perfumery, in pharmacy, or for insecticidal, fungicidal or similar purposes | 01930 (*)
01.29 | Pozostałe rośliny wieloletnie |  01.29 | Other perennial crops |  
01.29.1 | Kauczuk naturalny |  01.29.1 | Natural rubber |  
01.29.10 | Kauczuk naturalny | 0195001.29.10 | Natural rubber | 01950
01.29.2 | Choinki świąteczne cięte |  01.29.2 | Christmas trees, cut |  
01.29.20 | Choinki świąteczne cięte | 0324101.29.20 | Christmas trees, cut | 03241
01.29.3 | Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu |  01.29.3 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or tanning |  
01.29.30 | Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w farbowaniu lub garbowaniu | 0325001.29.30 | Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting or as stuffing or padding, or in dyeing or tanning | 03250
01.3 | Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia |  01.3 | Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn |  
01.30 | Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia |  01.30 | Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn |  
01.30.1 | Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia |  01.30.1 | Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn |  
01.30.10 | Materiał nasadzeniowy: rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia | 01961 (*)01.30.10 | Planting material: live plants, bulbs, tubers and roots, cuttings and slips; mushroom spawn | 01961 (*)
01.4 | Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego |  01.4 | Live animals and animal products |  
01.41 | Bydło mleczne żywe oraz surowe mleko bydła mlecznego |  01.41 | Dairy cattle, live and raw milk from dairy cattle |  
01.41.1 | Bydło mleczne żywe |  01.41.1 | Dairy cattle, live |  
01.41.10 | Bydło mleczne żywe | 0211 (*)01.41.10 | Dairy cattle, live | 0211 (*)
01.41.2 | Surowe mleko bydła mlecznego |  01.41.2 | Raw milk from dairy cattle |  
01.41.20 | Surowe mleko bydła mlecznego | 022101.41.20 | Raw milk from dairy cattle | 0221
01.42 | Pozostałe żywe bydło i bawoły oraz nasienie bydlęce |  01.42 | Other cattle and buffaloes, live and their semen |  
01.42.1 | Pozostałe żywe bydło i bawoły |  01.42.1 | Other cattle and buffaloes, live |  
01.42.11 | Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt | 0211 (*)01.42.11 | Other cattle and buffaloes, except calves, live | 0211 (*)
01.42.12 | Cielęta żywe | 0211 (*)01.42.12 | Calves of cattle and buffalo, live | 0211 (*)
01.42.2 | Nasienie bydlęce |  01.42.2 | Cattle and buffalo semen |  
01.42.20 | Nasienie bydlęce | 0241101.42.20 | Cattle and buffalo semen | 02411
01.43 | Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe |  01.43 | Horses and other equines, live |  
01.43.1 | Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe |  01.43.1 | Horses and other equines, live |  
01.43.10 | Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe | 0213001.43.10 | Horses and other equines, live | 02130
01.44 | Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe |  01.44 | Camels and camelids, live |  
01.44.1 | Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe |  01.44.1 | Camels and camelids, live |  
01.44.10 | Wielbłądy i zwierzęta wielbłądowate, żywe | 0212101.44.10 | Camels and camelids, live | 02121
01.45 | Owce i kozy żywe; surowe mleko owcze i kozie oraz wełna strzyżona z owiec i kóz |  01.45 | Sheep and goats, live; raw milk and shorn wool from sheep and goats |  
01.45.1 | Owce i kozy, żywe |  01.45.1 | Sheep and goats, live |  
01.45.11 | Owce żywe | 0212201.45.11 | Sheep, live | 02122
01.45.12 | Kozy żywe | 0212301.45.12 | Goats, live | 02123
01.45.2 | Mleko owcze i kozie, surowe |  01.45.2 | Raw milk from sheep and goats |  
01.45.21 | Mleko owcze surowe | 0229101.45.21 | Raw milk from sheep | 02291
01.45.22 | Mleko kozie surowe | 0229201.45.22 | Raw milk from goats | 02292
01.45.3 | Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży |  01.45.3 | Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool |  
01.45.30 | Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając wełnę praną z drugiej strzyży | 0294101.45.30 | Shorn wool from sheep and goats, greasy, including fleece-washed shorn wool | 02941
01.46 | Świnie żywe |  01.46 | Swine, live |  
01.46.1 | Świnie żywe |  01.46.1 | Swine, live |  
01.46.10 | Świnie żywe | 0214001.46.10 | Swine, live | 02140
01.47 | Drób żywy i jaja |  01.47 | Poultry, live and eggs |  
01.47.1 | Drób żywy |  01.47.1 | Poultry, live |  
01.47.11 | Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku Gallus domesticus | 0215101.47.11 | Chickens, live | 02151
01.47.12 | Indyki | 0215201.47.12 | Turkeys, live | 02152
01.47.13 | Gęsi | 0215301.47.13 | Geese, live | 02153
01.47.14 | Kaczki i perliczki | 02154 | 0215501.47.14 | Ducks and guinea fowls, live | 02154 | 02155
01.47.2 | Jaja świeże w skorupkach |  01.47.2 | Eggs, in shell, fresh |  
01.47.21 | Jaja kurze, świeże w skorupkach | 0231001.47.21 | Hen eggs in shell, fresh | 02310
01.47.22 | Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach | 0232001.47.22 | Eggs from other poultry in shell, fresh | 02320
01.47.23 | Jaja wylęgowe | 0233001.47.23 | Eggs for hatching | 02330
01.49 | Pozostałe zwierzęta hodowlane i produkty pochodzenia zwierzęcego |  01.49 | Other farmed animals and animal products |  
01.49.1 | Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane |  01.49.1 | Other farmed animals, live |  
01.49.11 | Króliki żywe domowe | 0219101.49.11 | Domestic rabbits, live | 02191
01.49.12 | Ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 02193 | 0219401.49.12 | Farmed birds n.e.c., live | 02193 | 02194
01.49.13 | Gady żywe hodowlane, włączając węże i żółwie | 0219501.49.13 | Farmed reptiles (including snakes and turtles), live | 02195
01.49.19 | Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 02129 | 02192 | 02196 | 0219901.49.19 | Other farmed animals n.e.c., live | 02129 | 02192 | 02196 | 02199
01.49.2 | Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego |  01.49.2 | Other farm animal products |  
01.49.21 | Miód naturalny | 0291001.49.21 | Natural honey | 02910
01.49.22 | Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 02293 | 0229901.49.22 | Raw milk n.e.c. | 02293 | 02299
01.49.23 | Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich | 0292001.49.23 | Snails, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, except sea snails | 02920
01.49.24 | Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0293001.49.24 | Edible products of farm animal origin n.e.c. | 02930
01.49.25 | Kokony jedwabników nadające się do motania | 0294401.49.25 | Silk-worm cocoons suitable for reeling | 02944
01.49.26 | Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i barwione | 0296001.49.26 | Insect waxes and spermaceti, whether or not refined or coloured | 02960
01.49.27 | Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych | 02419 | 0242001.49.27 | Animal embryos for reproduction | 02419 | 02420
01.49.28 | Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0294301.49.28 | Non-edible products of farm animal origin n.e.c. | 02943
01.49.3 | Skóry futerkowe surowe oraz skóry i skórki surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane |  01.49.3 | Raw fur skins and miscellaneous raw hides and skins |  
01.49.31 | Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór jagnięcych | 02955 (*)01.49.31 | Raw fur skins, except of fur-bearing lambs | 02955 (*)
01.49.32 | Skóry futerkowe jagnięce surowe | 02955 (*)01.49.32 | Raw fur skins of fur-bearing lambs | 02955 (*)
01.49.39 | Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0295901.49.39 | Raw skins of animals n.e.c. (fresh or preserved, but not further prepared) | 02959
01.6 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych |  01.6 | Agricultural and animal husbandry services (except veterinary services) |  
01.61 | Usługi wspomagające produkcję roślinną |  01.61 | Support services to crop production |  
01.61.1 | Usługi wspomagające produkcję roślinną |  01.61.1 | Support services to crop production |  
01.61.10 | Usługi wspomagające produkcję roślinną | 8611901.61.10 | Support services to crop production | 86119
01.62 | Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich |  01.62 | Support services to animal production |  
01.62.1 | Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich |  01.62.1 | Support services to animal production |  
01.62.10 | Usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich | 8612101.62.10 | Support services to animal production | 86121
01.63 | Usługi następujące po zbiorach |  01.63 | Post-harvest crop services |  
01.63.1 | Usługi następujące po zbiorach |  01.63.1 | Post-harvest crop services |  
01.63.10 | Usługi następujące po zbiorach | 8611101.63.10 | Post-harvest crop services | 86111
01.64 | Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin |  01.64 | Seed processing services for propagation |  
01.64.1 | Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin |  01.64.1 | Seed processing services for propagation |  
01.64.10 | Usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin | 8611201.64.10 | Seed processing services for propagation | 86112
01.7 | Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem |  01.7 | Hunting and trapping and related services |  
01.70 | Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem |  01.70 | Hunting and trapping and related services |  
01.70.1 | Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem |  01.70.1 | Hunting and trapping and related services |  
01.70.10 | Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem | 8613001.70.10 | Hunting and trapping and related services | 86130
02 | Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem |  02 | Products of forestry, logging and related services |  
02.1 | Drzewa i krzewy leśne oraz usługi związane ze szkółkami leśnymi |  02.1 | Forest trees and nursery services |  
02.10 | Drzewa i krzewy leśne oraz usługi związane ze szkółkami leśnymi |  02.10 | Forest trees and nursery services |  
02.10.1 | Sadzonki drzew i krzewów leśnych; nasiona drzew i krzewów leśnych |  02.10.1 | Live forest tree plants; forest tree seeds |  
02.10.11 | Sadzonki drzew i krzewów leśnych | 01961 (*)02.10.11 | Live forest tree plants | 01961 (*)
02.10.12 | Nasiona drzew i krzewów leśnych | 0136002.10.12 | Forest tree seeds | 01360
02.10.2 | Usługi związane ze szkółkami leśnymi |  02.10.2 | Forest trees nurseries services |  
02.10.20 | Usługi związane ze szkółkami leśnymi | 86140 (*)02.10.20 | Forest trees nurseries services | 86140 (*)
02.10.3 | Drzewa leśne |  02.10.3 | Forest trees |  
02.10.30 | Drzewa leśne | 0330002.10.30 | Forest trees | 03300
02.2 | Drewno nieobrobione |  02.2 | Wood in the rough |  
02.20 | Drewno nieobrobione |  02.20 | Wood in the rough |  
02.20.1 | Drewno nieobrobione |  02.20.1 | Wood in the rough |  
02.20.11 | Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych | 0311002.20.11 | Logs of coniferous wood | 03110
02.20.12 | Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem drewna opałowego i z drzew tropikalnych | 03120 (*)02.20.12 | Logs of non-coniferous wood, except tropical wood | 03120 (*)
02.20.13 | Drewno okrągłe z drzew tropikalnych | 03120 (*)02.20.13 | Logs of tropical wood | 03120 (*)
02.20.14 | Drewno opałowe | 03130 (*)02.20.14 | Fuel wood | 03130 (*)
02.3 | Dziko rosnące produkty leśne, z wyłączeniem drewna |  02.3 | Wild growing non-wood products |  
02.30 | Dziko rosnące produkty leśne, z wyłączeniem drewna |  02.30 | Wild growing non-wood products |  
02.30.1 | Gumy naturalne |  02.30.1 | Natural gums |  
02.30.11 | Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy naturalne | 0321102.30.11 | Balata, gutta-percha, guayula, chicle and similar natural gums | 03211
02.30.12 | Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice naturalne | 0321902.30.12 | Lac, balsams and other natural gums and resins | 03219
02.30.2 | Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony |  02.30.2 | Natural cork, raw or simply prepared |  
02.30.20 | Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony | 0322002.30.20 | Natural cork, raw or simply prepared | 03220
02.30.3 | Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów zdobniczych |  02.30.3 | Parts of plants, grasses, mosses and lichens suitable for ornamental purposes |  
02.30.30 | Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do celów zdobniczych | 0324902.30.30 | Parts of plants, grasses, mosses and lichens suitable for ornamental purposes | 03249
02.30.4 | Dziko rosnące jadalne produkty leśne |  02.30.4 | Wild growing edible products |  
02.30.40 | Dziko rosnące jadalne produkty leśne | 0323002.30.40 | Wild growing edible products | 03230
02.4 | Usługi związane z leśnictwem |  02.4 | Support services to forestry |  
02.40 | Usługi związane z leśnictwem |  02.40 | Support services to forestry |  
02.40.1 | Usługi związane z leśnictwem |  02.40.1 | Support services to forestry |  
02.40.10 | Usługi związane z leśnictwem | 86140 (*)02.40.10 | Support services to forestry | 86140 (*)
03 | Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo |  03 | Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing |  
03.0 | Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo |  03.0 | Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing |  
03.00 | Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo |  03.00 | Fish and other fishing products; aquaculture products; support services to fishing |  
03.00.1 | Ryby żywe |  03.00.1 | Fish, live |  
03.00.11 | Ryby żywe ozdobne | 0411103.00.11 | Live ornamental fish | 04111
03.00.12 | Ryby żywe morskie, z wyłączeniem hodowlanych | 04119 (*)03.00.12 | Live fish, marine, not farmed | 04119 (*)
03.00.13 | Ryby żywe słodkowodne, z wyłączeniem hodowlanych | 04119 (*)03.00.13 | Live fish, freshwater, not farmed | 04119 (*)
03.00.14 | Ryby żywe morskie hodowlane | 04119 (*)03.00.14 | Live fish, marine, farmed | 04119 (*)
03.00.15 | Ryby żywe słodkowodne hodowlane | 04119 (*)03.00.15 | Live fish, freshwater, farmed | 04119 (*)
03.00.2 | Ryby świeże lub schłodzone |  03.00.2 | Fish, fresh or chilled |  
03.00.21 | Ryby świeże lub schłodzone morskie, z wyłączeniem hodowlanych | 04120 (*)03.00.21 | Fresh or chilled fish, marine, not farmed | 04120 (*)
03.00.22 | Ryby świeże lub schłodzone słodkowodne, z wyłączeniem hodowlanych | 04120 (*)03.00.22 | Fresh or chilled fish, freshwater, not farmed | 04120 (*)
03.00.23 | Ryby świeże lub schłodzone morskie hodowlane | 04120 (*)03.00.23 | Fresh or chilled fish, marine, farmed | 04120 (*)
03.00.24 | Ryby świeże lub schłodzone słodkowodne hodowlane | 04120 (*)03.00.24 | Fresh or chilled fish, freshwater, farmed | 04120 (*)
03.00.3 | Skorupiaki niezamrożone |  03.00.3 | Crustaceans, not frozen |  
03.00.31 | Skorupiaki niezamrożone, z wyłączeniem hodowlanych | 04210 (*)03.00.31 | Crustaceans, not frozen, not farmed | 04210 (*)
03.00.32 | Skorupiaki niezamrożone hodowlane | 04210 (*)03.00.32 | Crustaceans, not frozen, farmed | 04210 (*)
03.00.4 | Mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone |  03.00.4 | Molluscs and other aquatic invertebrates, live, fresh or chilled |  
03.00.41 | Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych | 04220 (*)03.00.41 | Oysters, live, fresh or chilled, not farmed | 04220 (*)
03.00.42 | Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych | 0429 (*)03.00.42 | Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, not farmed | 0429 (*)
03.00.43 | Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane | 04220 (*)03.00.43 | Oysters, live, fresh or chilled, farmed | 04220 (*)
03.00.44 | Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane | 0429 (*)03.00.44 | Other molluscs and aquatic invertebrates, live, fresh or chilled, farmed | 0429 (*)
03.00.5 | Perły nieobrobione |  03.00.5 | Pearls, unworked |  
03.00.51 | Perły naturalne, nieobrobione | 38210 (*)03.00.51 | Natural pearls, unworked | 38210 (*)
03.00.52 | Perły hodowlane, nieobrobione | 38210 (*)03.00.52 | Cultured pearls, unworked | 38210 (*)
03.00.6 | Pozostałe produkty połowów |  03.00.6 | Other aquatic plants, animals and their products |  
03.00.61 | Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii | 0491003.00.61 | Coral and similar products, shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone | 04910
03.00.62 | Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego | 0492003.00.62 | Natural sponges of animal origin | 04920
03.00.63 | Wodorosty morskie i pozostałe algi, z wyłączeniem hodowlanych | 04930 (*)03.00.63 | Seaweeds and other algae, not farmed | 04930 (*)
03.00.64 | Wodorosty morskie i pozostałe algi, hodowlane | 04930 (*)03.00.64 | Seaweeds and other algae, farmed | 04930 (*)
03.00.69 | Pozostałe produkty połowów, gdzie indziej niesklasyfikowane | 0 (*)03.00.69 | Other aquatic plants, animals and their products n.e.c. | 0 (*)
03.00.7 | Usługi wspomagające rybactwo |  03.00.7 | Support services to fishing and aquaculture |  
03.00.71 | Usługi wspomagające rybołówstwo | 86150 (*)03.00.71 | Support services to fishing | 86150 (*)
03.00.72 | Usługi wspomagające chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów wodnych | 86150 (*)03.00.72 | Support services to aquaculture | 86150 (*)
B | PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA |  B | MINING AND QUARRYING |  
05 | Węgiel kamienny i węgiel brunatny (lignit) |  05 | Coal and lignite |  
05.1 | Węgiel kamienny |  05.1 | Hard coal |  
05.10 | Węgiel kamienny |  05.10 | Hard coal |  
05.10.1 | Węgiel kamienny |  05.10.1 | Hard coal |  
05.10.10 | Węgiel kamienny | 1101005.10.10 | Hard coal | 11010
05.2 | Węgiel brunatny (lignit) |  05.2 | Lignite |  
05.20 | Węgiel brunatny (lignit) |  05.20 | Lignite |  
05.20.1 | Węgiel brunatny (lignit) |  05.20.1 | Lignite |  
05.20.10 | Węgiel brunatny (lignit) | 11030 (*)05.20.10 | Lignite | 11030 (*)
06 | Ropa naftowa i gaz ziemny |  06 | Crude petroleum and natural gas |  
06.1 | Ropa naftowa |  06.1 | Crude petroleum |  
06.10 | Ropa naftowa |  06.10 | Crude petroleum |  
06.10.1 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe |  06.10.1 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude |  
06.10.10 | Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, surowe | 1201006.10.10 | Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude | 12010
06.10.2 | Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne |  06.10.2 | Bituminous or oil shale and tar sands |  
06.10.20 | Łupki bitumiczne lub naftowe oraz piaski bitumiczne | 1203006.10.20 | Bituminous or oil shale and tar sands | 12030
06.2 | Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym |  06.2 | Natural gas, liquefied or in gaseous state |  
06.20 | Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym |  06.20 | Natural gas, liquefied or in gaseous state |  
06.20.1 | Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym |  06.20.1 | Natural gas, liquefied or in gaseous state |  
06.20.10 | Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym | 1202006.20.10 | Natural gas, liquefied or in gaseous state | 12020
07 | Rudy metali |  07 | Metal ores |  
07.1 | Rudy żelaza |  07.1 | Iron ores |  
07.10 | Rudy żelaza |  07.10 | Iron ores |  
07.10.1 | Rudy żelaza |  07.10.1 | Iron ores |  
07.10.10 | Rudy żelaza | 1410007.10.10 | Iron ores | 14100
07.2 | Rudy metali nieżelaznych |  07.2 | Non-ferrous metal ores |  
07.21 | Rudy uranu i toru |  07.21 | Uranium and thorium ores |  
07.21.1 | Rudy uranu i toru |  07.21.1 | Uranium and thorium ores |  
07.21.10 | Rudy uranu i toru | 1300007.21.10 | Uranium and thorium ores | 13000
07.29 | Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych |  07.29 | Other non-ferrous metal ores and concentrates |  
07.29.1 | Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych |  07.29.1 | Other non-ferrous metal ores and concentrates |  
07.29.11 | Rudy i koncentraty miedzi | 1421007.29.11 | Copper ores and concentrates | 14210
07.29.12 | Rudy i koncentraty niklu | 1422007.29.12 | Nickel ores and concentrates | 14220
07.29.13 | Rudy i koncentraty glinu | 1423007.29.13 | Aluminium ores and concentrates | 14230
07.29.14 | Rudy i koncentraty metali szlachetnych | 1424007.29.14 | Precious metal ores and concentrates | 14240
07.29.15 | Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny | 14290 (*)07.29.15 | Lead, zinc and tin ores and concentrates | 14290 (*)
07.29.19 | Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 14290 (*)07.29.19 | Other non-ferrous metal ores and concentrates n.e.c. | 14290 (*)
08 | Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania |  08 | Other mining and quarrying products |  
08.1 | Kamień, piasek i glina |  08.1 | Stone, sand and clay |  
08.11 | Kamień ozdobny lub budowlany, wapień, gips, kreda i łupek |  08.11 | Ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slate |  
08.11.1 | Kamień ozdobny lub budowlany |  08.11.1 | Ornamental or building stone |  
08.11.11 | Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane | 1512008.11.11 | Marble and other calcareous ornamental or building stone | 15120
08.11.12 | Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane | 1513008.11.12 | Granite, sandstone and other ornamental or building stone | 15130
08.11.2 | Wapień i gips |  08.11.2 | Limestone and gypsum |  
08.11.20 | Wapień i gips | 1520008.11.20 | Limestone and gypsum | 15200
08.11.3 | Kreda i dolomit inny niż kalcynowany |  08.11.3 | Chalk and uncalcined dolomite |  
08.11.30 | Kreda i dolomit inny niż kalcynowany | 1633008.11.30 | Chalk and uncalcined dolomite | 16330
08.11.4 | Łupek |  08.11.4 | Slate |  
08.11.40 | Łupek | 1511008.11.40 | Slate | 15110
08.12 | Żwir, piasek, glina i kaolin |  08.12 | Gravel, sand, clays and kaolin |  
08.12.1 | Żwir i piasek |  08.12.1 | Gravel and sand |  
08.12.11 | Piaski naturalne | 1531008.12.11 | Natural sands | 15310
08.12.12 | Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir | 15320 (*)08.12.12 | Granules, chippings and powder; pebbles, gravel | 15320 (*)
08.12.13 | Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do celów budowlanych | 15320 (*)08.12.13 | Mixtures of slag and similar industrial waste products, whether or not incorporating pebbles, gravel, shingle and flint for construction use | 15320 (*)
08.12.2 | Glina i kaolin |  08.12.2 | Clays and kaolin |  
08.12.21 | Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe | 15400 (*)08.12.21 | Kaolin and other kaolinic clays | 15400 (*)
08.12.22 | Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe | 15400 (*)08.12.22 | Other clays, andalusite, kyanite and sillimanite; mullite; chamotte or dinas earths | 15400 (*)
08.9 | Produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane |  08.9 | Mining and quarrying products n.e.c. |  
08.91 | Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów |  08.91 | Chemical and fertiliser minerals |  
08.91.1 | Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów |  08.91.1 | Chemical and fertiliser minerals |  
08.91.11 | Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe | 1611008.91.11 | Natural calcium or aluminium calcium phosphates | 16110
08.91.12 | Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana | 1612008.91.12 | Unroasted iron pyrites; crude or unrefined sulphur | 16120
08.91.19 | Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów | 16190 (*)08.91.19 | Other chemical and fertiliser minerals | 16190 (*)
08.92 | Torf |  08.92 | Peat |  
08.92.1 | Torf |  08.92.1 | Peat |  
08.92.10 | Torf | 11040 (*)08.92.10 | Peat | 11040 (*)
08.93 | Sól i czysty chlorek sodu; woda morska |  08.93 | Salt and pure sodium chloride; sea water |  
08.93.1 | Sól i czysty chlorek sodu; woda morska |  08.93.1 | Salt and pure sodium chloride; sea water |  
08.93.10 | Sól i czysty chlorek sodu; woda morska | 16200 (*)08.93.10 | Salt and pure sodium chloride; sea water | 16200 (*)
08.99 | Pozostałe produkty górnictwa i wydobywania, gdzie indziej niesklasyfikowane |  08.99 | Other mining and quarrying products n.e.c. |  
08.99.1 | Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe |  08.99.1 | Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock |  
08.99.10 | Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe | 1533008.99.10 | Bitumen and asphalt, natural; asphaltites and asphaltic rock | 15330
08.99.2 | Kamienie szlachetne i półszlachetne; diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne; pozostałe minerały |  08.99.2 | Precious and semi-precious stones; industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives; other minerals |  
08.99.21 | Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepiłowane lub zgrubnie kształtowane | 1631008.99.21 | Precious and semi-precious stones (excluding industrial diamonds), unworked or simply sawn or roughly shaped | 16310
08.99.22 | Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne | 1632008.99.22 | Industrial diamonds, unworked or simply sawn, cleaved or bruted; pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other natural abrasives | 16320
08.99.29 | Pozostałe minerały | 1639008.99.29 | Other minerals | 16390
09 | Usługi wspomagające górnictwo i wydobywanie |  09 | Mining support services |  
09.1 | Usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego |  09.1 | Support services to petroleum and natural gas extraction |  
09.10 | Usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego |  09.10 | Support services to petroleum and natural gas extraction |  
09.10.1 | Usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego |  09.10.1 | Support services to petroleum and natural gas extraction |  
09.10.11 | Usługi wiertnicze związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego | 86211 (*)09.10.11 | Drilling services to petroleum and natural gas extraction | 86211 (*)
09.10.12 | Montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | 86211 (*)09.10.12 | Derrick erection, repair and dismantling services and related support services to petroleum and natural gas extraction | 86211 (*)
09.10.13 | Usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby transportowych, prowadzone na terenie kopalni | 86211 (*)09.10.13 | Liquefaction and regasification services of natural gas for transportation done at the mine site | 86211 (*)
09.9 | Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie |  09.9 | Support services to other mining and quarrying |  
09.90 | Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie |  09.90 | Support services to other mining and quarrying |  
09.90.1 | Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie |  09.90.1 | Support services to other mining and quarrying |  
09.90.11 | Usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego | 86219 (*)09.90.11 | Support services to hard coal extraction | 86219 (*)
09.90.19 | Usługi wspomagające pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 86219 (*)09.90.19 | Support services to other mining and quarrying n.e.c. | 86219 (*)
C | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |  C | MANUFACTURED PRODUCTS |  
10 | Artykuły spożywcze |  10 | Food products |  
10.1 | Mięso i wyroby z mięsa, zakonserwowane |  10.1 | Preserved meat and meat products |  
10.11 | Mięso przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mięsa z drobiu |  10.11 | Processed and preserved meat |  
10.11.1 | Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone |  10.11.1 | Meat of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled |  
10.11.11 | Mięso z bydła świeże lub schłodzone | 21111 | 2111210.11.11 | Meat of bovine animals, fresh or chilled | 21111 | 21112
10.11.12 | Mięso ze świń świeże lub schłodzone | 2111310.11.12 | Meat of swine, fresh or chilled | 21113
10.11.13 | Mięso z owiec świeże lub schłodzone | 2111510.11.13 | Meat of sheep, fresh or chilled | 21115
10.11.14 | Mięso z kóz świeże lub schłodzone | 2111610.11.14 | Meat of goats, fresh or chilled | 21116
10.11.15 | Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone | 2111810.11.15 | Meat of horses and other equines, fresh or chilled | 21118
10.11.2 | Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone |  10.11.2 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled |  
10.11.20 | Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone | 21151 (*) | 21152 (*) | 21153 (*) | 21155 (*) | 21156 (*)10.11.20 | Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses and other equines, fresh or chilled | 21151 (*) | 21152 (*) | 21153 (*) | 21155 (*) | 21156 (*)
10.11.3 | Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby jadalne |  10.11.3 | Frozen meat and edible offal; other meat and edible offal |  
10.11.31 | Mięso z bydła zamrożone | 21131 | 2113210.11.31 | Meat of bovine animals, frozen | 21131 | 21132
10.11.32 | Mięso ze świń zamrożone | 2113310.11.32 | Meat of swine, frozen | 21133
10.11.33 | Mięso z owiec zamrożone | 2113510.11.33 | Meat of sheep, frozen | 21135
10.11.34 | Mięso z kóz zamrożone | 2113610.11.34 | Meat of goats, frozen | 21136
10.11.35 | Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone | 2113810.11.35 | Meat of horses and other equines, frozen | 21138
10.11.39 | Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone | 21114 | 21117 | 21119 | 21134 | 21137 | 21139 | 21151 (*) | 21152 (*) | 21153 (*) | 21155 (*) | 21156 (*) | 21159 | 2119010.11.39 | Other meat and edible offal, fresh, chilled or frozen | 21114 | 21117 | 21119 | 21134 | 21137 | 21139 | 21151 (*) | 21152 (*) | 21153 (*) | 21155 (*) | 21156 (*) | 21159 | 21190
10.11.4 | Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt koniowatych, owiec i kóz |  10.11.4 | Pulled wool and raw hides and skins of bovine or equine animals, sheep and goats |  
10.11.41 | Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży | 0294210.11.41 | Pulled wool, greasy, including fleece-washed pulled wool | 02942
10.11.42 | Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych | 0295110.11.42 | Whole raw hides and skins of bovine or equine animals | 02951
10.11.43 | Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych | 0295210.11.43 | Other raw hides and skins of bovine or equine animals | 02952
10.11.44 | Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt | 0295310.11.44 | Raw hides and skins of sheep or lambs | 02953
10.11.45 | Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt | 0295410.11.45 | Raw hides and skins of goats or kids | 02954
10.11.5 | Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń |  10.11.5 | Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs |  
10.11.50 | Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń | 21511 (*) | 21512 | 21513 | 21514 | 21515 | 21519 (*) | 2152110.11.50 | Fats of bovine animals, sheep, goats or pigs | 21511 (*) | 21512 | 21513 | 21514 | 21515 | 21519 (*) | 21521
10.11.6 | Odpady zwierzęce surowe, niejadalne |  10.11.6 | Raw offal, inedible |  
10.11.60 | Odpady zwierzęce surowe, niejadalne | 39110 (*)10.11.60 | Raw offal, inedible | 39110 (*)
10.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego |  10.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved meat |  
10.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją mięsa przetworzonego i zakonserwowanego | 88111 (*)10.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved meat | 88111 (*)
10.12 | Mięso z drobiu przetworzone i zakonserwowane |  10.12 | Processed and preserved poultry meat |  
10.12.1 | Mięso z drobiu świeże lub schłodzone |  10.12.1 | Meat of poultry, fresh or chilled |  
10.12.10 | Mięso z drobiu świeże lub schłodzone | 21121 | 21122 | 21123 | 21124 | 2112510.12.10 | Meat of poultry, fresh or chilled | 21121 | 21122 | 21123 | 21124 | 21125
10.12.2 | Mięso z drobiu zamrożone |  10.12.2 | Meat of poultry, frozen |  
10.12.20 | Mięso z drobiu zamrożone | 21141 | 21142 | 21143 | 21144 | 2114910.12.20 | Meat of poultry, frozen | 21141 | 21142 | 21143 | 21144 | 21149
10.12.3 | Tłuszcz z drobiu |  10.12.3 | Fats of poultry |  
10.12.30 | Tłuszcz z drobiu | 21511 (*) | 2152210.12.30 | Fats of poultry | 21511 (*) | 21522
10.12.4 | Podroby jadalne z drobiu |  10.12.4 | Edible offal of poultry |  
10.12.40 | Podroby jadalne z drobiu | 2116010.12.40 | Edible offal of poultry | 21160
10.12.5 | Pióra, puch, pierze i skóry ptaków |  10.12.5 | Feathers and skins of birds with feathers |  
10.12.50 | Pióra, puch, pierze i skóry ptaków | 39110 (*)10.12.50 | Feathers and skins of birds with feathers | 39110 (*)
10.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu |  10.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved poultry meat |  
10.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworzonego i zakonserwowanego mięsa z drobiu | 88111 (*)10.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved poultry meat | 88111 (*)
10.13 | Wyroby z mięsa, włączając mięso drobiowe |  10.13 | Meat and poultry meat products |  
10.13.1 | Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi |  10.13.1 | Preserves and preparations of meat, meat offal or blood |  
10.13.11 | Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka) | 2117110.13.11 | Swine meat, cuts, salted, dried or smoked (bacon and ham) | 21171
10.13.12 | Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone | 2117210.13.12 | Bovine meat, salted, dried or smoked | 21172
10.13.13 | Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów | 2117310.13.13 | Other meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked (excluding swine and bovine meat); edible flours and meals of meat or meat offal | 21173
10.13.14 | Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi | 2117410.13.14 | Sausages and similar products of meat, offal or blood | 21174
10.13.15 | Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów | 2117910.13.15 | Other prepared and preserved meat, meat offal or blood, except prepared meat and offal dishes | 21179
10.13.16 | Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki | 21181 | 21182 | 21183 | 21184 | 21185 | 21186 | 21187 | 21188 | 2118910.13.16 | Flours, meals and pellets of meat unfit for human consumption; greaves | 21181 | 21182 | 21183 | 21184 | 21185 | 21186 | 21187 | 21188 | 21189
10.13.9 | Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych; usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe |  10.13.9 | Cooking and other preparation services for the production of meat products; sub-contracted operations as part of manufacturing of meat and poultry meat products |  
10.13.91 | Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych | 88111 (*)10.13.91 | Cooking and other preparation services for the production of meat products | 88111 (*)
10.13.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z przetworzonego i zakonserwowanego mięsa, włączając mięso drobiowe | 88111 (*)10.13.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of meat and poultry meat products | 88111 (*)
10.2 | Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane |  10.2 | Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs |  
10.20 | Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane |  10.20 | Processed and preserved fish, crustaceans and molluscs |  
10.20.1 | Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone |  10.20.1 | Fish, fresh, chilled or frozen |  
10.20.11 | Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone | 2122110.20.11 | Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh or chilled | 21221
10.20.12 | Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone | 2122510.20.12 | Fish livers and roes, fresh or chilled | 21225
10.20.13 | Ryby zamrożone | 2121010.20.13 | Fish, frozen | 21210
10.20.14 | Filety rybne zamrożone | 2122210.20.14 | Fish fillets, frozen | 21222
10.20.15 | Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione | 2122310.20.15 | Fish meat, (whether or not minced), frozen | 21223
10.20.16 | Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone | 2122610.20.16 | Fish livers and roes, frozen | 21226
10.20.2 | Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior i namiastki kawioru |  10.20.2 | Fish, otherwise prepared or preserved; caviar and caviar substitutes |  
10.20.21 | Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale nie wędzone | 2122410.20.21 | Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked | 21224
10.20.22 | Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne | 21227 | 21233 (*)10.20.22 | Fish livers and roes dried, smoked, salted or in brine; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption | 21227 | 21233 (*)
10.20.23 | Ryby suszone, solone lub w solance | 2123110.20.23 | Fish, dried, whether or not salted, or in brine | 21231
10.20.24 | Ryby wędzone, włączając filety | 2123210.20.24 | Fish, including fillets, smoked | 21232
10.20.25 | Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych | 21242 (*)10.20.25 | Fish, otherwise prepared or preserved, except prepared fish dishes | 21242 (*)
10.20.26 | Kawior i namiastki kawioru | 2124310.20.26 | Caviar and caviar substitutes | 21243
10.20.3 | Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane |  10.20.3 | Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, frozen, prepared or preserved |  
10.20.31 | Skorupiaki zamrożone | 2125010.20.31 | Crustaceans, frozen | 21250
10.20.32 | Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone | 2126110.20.32 | Molluscs, frozen, dried, salted or in brine, smoked | 21261
10.20.33 | Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone | 2126910.20.33 | Other aquatic invertebrates, frozen, dried, salted or in brine, smoked | 21269
10.20.34 | Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób | 21270 | 2128010.20.34 | Crustaceans, otherwise prepared or preserved; molluscs and other aquatic invertebrates, otherwise prepared or preserved | 21270 | 21280
10.20.4 | Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych |  10.20.4 | Flours, meals and pellets, unfit for human consumption, and other products n.e.c. of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates |  
10.20.41 | Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne | 2129110.20.41 | Flours, meals and pellets of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for human consumption | 21291
10.20.42 | Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych | 2129910.20.42 | Other inedible products of fish, crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates | 21299
10.20.9 | Wędzenie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów rybnych; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków |  10.20.9 | Smoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish products; sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved fish, crustaceans and molluscs |  
10.20.91 | Wędzenie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem wyrobów rybnych | 88111 (*)10.20.91 | Smoking and other preservation and preparation services for manufacture of fish products | 88111 (*)
10.20.99 | Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ryb, skorupiaków i mięczaków | 88111 (*)10.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved fish, crustaceans and molluscs | 88111 (*)
10.3 | Owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane |  10.3 | Processed and preserved fruit and vegetables |  
10.31 | Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane |  10.31 | Processed and preserved potatoes |  
10.31.1 | Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane |  10.31.1 | Processed and preserved potatoes |  
10.31.11 | Ziemniaki zamrożone | 2131310.31.11 | Potatoes, frozen | 21313
10.31.12 | Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nie przyrządzone | 21393 (*)10.31.12 | Dried potatoes whether or not cut or sliced but not further prepared | 21393 (*)
10.31.13 | Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek | 2139210.31.13 | Dried potatoes in the form of flour, meal, flakes, granulates and pellets | 21392
10.31.14 | Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 21323 (*)10.31.14 | Potatoes prepared or preserved | 21323 (*)
10.31.9 | Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków |  10.31.9 | Cooking and other preparation services for potatoes and potato products; sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved potatoes |  
10.31.91 | Gotowanie i pozostałe usługi związane z przyrządzaniem ziemniaków i wyrobów z ziemniaków | 88111 (*)10.31.91 | Cooking and other preparation services for potatoes and potato products | 88111 (*)
10.31.99 | Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem ziemniaków | 88111 (*)10.31.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed and preserved potatoes | 88111 (*)
10.32 | Soki z owoców i warzyw |  10.32 | Fruit and vegetable juices |  
10.32.1 | Soki z owoców i warzyw |  10.32.1 | Fruit and vegetable juices |  
10.32.11 | Sok pomidorowy | 2133110.32.11 | Tomato juice | 21331
10.32.12 | Sok pomarańczowy | 2143110.32.12 | Orange juice | 21431
10.32.13 | Sok grejpfrutowy | 2143210.32.13 | Grapefruit juice | 21432
10.32.14 | Sok ananasowy | 2143310.32.14 | Pineapple juice | 21433
10.32.15 | Sok winogronowy | 2143410.32.15 | Grape juice | 21434
10.32.16 | Sok jabłkowy | 2143510.32.16 | Apple juice | 21435
10.32.17 | Mieszaniny soków z owoców i warzyw | 2133910.32.17 | Mixtures of fruit and vegetable juices | 21339
10.32.19 | Pozostałe soki z owoców i warzyw | 2143910.32.19 | Other fruit and vegetable juices | 21439
10.32.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw |  10.32.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit and vegetable juice |  
10.32.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją soków z owoców i warzyw | 88111 (*)10.32.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fruit and vegetable juice | 88111 (*)
10.39 | Pozostałe owoce i warzywa przetworzone i zakonserwowane |  10.39 | Other processed and preserved fruit and vegetables |  
10.39.1 | Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem ziemniaków |  10.39.1 | Processed and preserved vegetables, excluding potatoes |  
10.39.11 | Warzywa zamrożone | 21311 | 21312 | 2131910.39.11 | Vegetables, frozen | 21311 | 21312 | 21319
10.39.12 | Warzywa zakonserwowane tymczasowo | 21399 (*)10.39.12 | Vegetables provisionally preserved | 21399 (*)
10.39.13 | Warzywa suszone, włączając grzyby | 21393 (*)10.39.13 | Dried vegetables | 21393 (*)
10.39.14 | Warzywa i owoce, krojone i zapakowane | 0 (*)10.39.14 | Cut and packaged vegetables and fruits | 0 (*)
10.39.15 | Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw | 2132110.39.15 | Beans, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes | 21321
10.39.16 | Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw | 2132210.39.16 | Peas, preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes | 21322
10.39.17 | Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw | 21329 (*) | 2139910.39.17 | Other vegetables (except potatoes), preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, except prepared vegetable dishes | 21329 (*) | 21399
10.39.18 | Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym | 2139410.39.18 | Vegetables (except potatoes), fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid | 21394
10.39.2 | Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane |  10.39.2 | Processed and preserved fruit and nuts |  
10.39.21 | Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie | 2149310.39.21 | Fruit and nuts, uncooked or cooked, frozen | 21493
10.39.22 | Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów | 2149410.39.22 | Jams, fruit jellies and fruit or nut puree and pastes | 21494
10.39.23 | Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób | 2149510.39.23 | Nuts, groundnuts, roasted, salted or otherwise prepared | 21495
10.39.24 | Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia | 2149610.39.24 | Fruit and nuts, provisionally preserved, not for immediate consumption | 21496
10.39.25 | Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane | 21411 | 21412 | 21419 | 21491 | 2149210.39.25 | Other prepared or preserved fruits | 21411 | 21412 | 21419 | 21491 | 21492
10.39.3 | Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne |  10.39.3 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products |  
10.39.30 | Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne | 39120 (*)10.39.30 | Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products | 39120 (*)
10.39.9 | Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw; usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw |  10.39.9 | Cooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetables; sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed and preserved fruit and vegetables |  
10.39.91 | Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw | 88111 (*)10.39.91 | Cooking and other preparation services for the preservation of fruit and vegetables | 88111 (*)
10.39.99 | Usługi podwykonawców związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw | 88111 (*)10.39.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed and preserved fruit and vegetables | 88111 (*)
10.4 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne |  10.4 | Vegetable and animal oils and fats |  
10.41 | Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne, z wyłączeniem margaryny i podobnych produktów |  10.41 | Oils and fats |  
10.41.1 | Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe |  10.41.1 | Animal oils and fats, their fractions, crude |  
10.41.11 | Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani nieprzetworzone w inny sposób | 21529 (*)10.41.11 | Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not emulsified or mixed or otherwise prepared | 21529 (*)
10.41.12 | Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich | 21524 | 21525 | 2152610.41.12 | Fats and oils and their fractions, of fish and marine mammals | 21524 | 21525 | 21526
10.41.19 | Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 21519 (*) | 21523 | 21529 (*)10.41.19 | Other animal fats and oils and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified | 21519 (*) | 21523 | 21529 (*)
10.41.2 | Oleje roślinne surowe |  10.41.2 | Vegetable oils, crude |  
10.41.21 | Olej sojowy surowy | 2153110.41.21 | Soya-bean oil, crude | 21531
10.41.22 | Olej z orzeszków ziemnych surowy | 2153210.41.22 | Groundnut oil, crude | 21532
10.41.23 | Oliwa z oliwek surowa | 2153710.41.23 | Olive oil, crude | 21537
10.41.24 | Olej słonecznikowy surowy | 2153310.41.24 | Sunflower-seed oil, crude | 21533
10.41.25 | Olej z nasion bawełny surowy | 2153810.41.25 | Cotton-seed oil, crude | 21538
10.41.26 | Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy | 2153410.41.26 | Rape, colza and mustard oil, crude | 21534
10.41.27 | Olej palmowy surowy | 2153510.41.27 | Palm oil, crude | 21535
10.41.28 | Olej kokosowy surowy | 2153610.41.28 | Coconut oil, crude | 21536
10.41.29 | Pozostałe surowe oleje roślinne | 21539 (*)10.41.29 | Other vegetable oils, crude | 21539 (*)
10.41.3 | Linters bawełniany |  10.41.3 | Cotton linters |  
10.41.30 | Linters bawełniany | 2160010.41.30 | Cotton linters | 21600
10.41.4 | Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy |  10.41.4 | Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils; flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits |  
10.41.41 | Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych | 2171010.41.41 | Oil-cake and other solid residues, of vegetable fats or oils | 21710
10.41.42 | Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy | 2172010.41.42 | Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, except those of mustard | 21720
10.41.5 | Oleje rafinowane, z wyjątkiem pozostałości |  10.41.5 | Refined oils, except residues |  
10.41.51 | Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154110.41.51 | Soya-bean oil and its fractions, refined but not chemically modified | 21541
10.41.52 | Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154210.41.52 | Groundnut oil and its fractions, refined but not chemically modified | 21542
10.41.53 | Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154710.41.53 | Olive oil and its fractions, refined but not chemically modified | 21547
10.41.54 | Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154310.41.54 | Sunflower-seed oil and its fractions, refined but not chemically modified | 21543
10.41.55 | Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154810.41.55 | Cotton-seed oil and its fractions, refined but not chemically modified | 21548
10.41.56 | Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154410.41.56 | Rape, colza and mustard oil and their fractions, refined but not chemically modified | 21544
10.41.57 | Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154510.41.57 | Palm oil and its fractions, refined but not chemically modified | 21545
10.41.58 | Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 2154610.41.58 | Coconut oil and its fractions, refined but not chemically modified | 21546
10.41.59 | Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie | 21549 (*)10.41.59 | Other oils and their fractions, refined but not chemically modified; fixed vegetable fats and other vegetable oils (except maize oil) and their fractions n.e.c. refined but not chemically modified | 21549 (*)
10.41.6 | Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nie przetworzone |  10.41.6 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated, esterified, but not further prepared |  
10.41.60 | Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nie przetworzone | 21590 (*)10.41.60 | Animal or vegetable fats and oils and their fractions, hydrogenated, esterified, but not further prepared | 21590 (*)
10.41.7 | Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych |  10.41.7 | Vegetable waxes (excluding triglycerides); degras; residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes |  
10.41.71 | Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów) | 2173110.41.71 | Vegetable waxes (excluding triglycerides) | 21731
10.41.72 | Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych | 2173210.41.72 | Degras; residues resulting from treatment of fatty substances or animal or vegetable waxes | 21732
10.41.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów |  10.41.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils and fats |  
10.41.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją olejów i tłuszczów | 88111 (*)10.41.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of oils and fats | 88111 (*)
10.42 | Margaryna i podobne tłuszcze jadalne |  10.42 | Margarine and similar edible fats |  
10.42.1 | Margaryna i podobne tłuszcze jadalne |  10.42.1 | Margarine and similar edible fats |  
10.42.10 | Margaryna i podobne tłuszcze jadalne | 2155010.42.10 | Margarine and similar edible fats | 21550
10.42.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych |  10.42.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of margarine and similar edible fats |  
10.42.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych | 88111 (*)10.42.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of margarine and similar edible fats | 88111 (*)
10.5 | Wyroby mleczarskie |  10.5 | Dairy products |  
10.51 | Mleko i przetwory mleczne |  10.51 | Dairy and cheese products |  
10.51.1 | Mleko płynne przetworzone i śmietana |  10.51.1 | Processed liquid milk and cream |  
10.51.11 | Mleko płynne przetworzone | 2211010.51.11 | Processed liquid milk | 22110
10.51.12 | Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone | 2212010.51.12 | Milk and cream of > 6 % fat, not concentrated or sweetened | 22120
10.51.2 | Mleko w postaci stałej |  10.51.2 | Milk in solid forms |  
10.51.21 | Mleko odtłuszczone w proszku | 2221210.51.21 | Skimmed milk powder | 22212
10.51.22 | Mleko pełne w proszku | 2221110.51.22 | Whole milk powder | 22211
10.51.3 | Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania |  10.51.3 | Butter and dairy spreads |  
10.51.30 | Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania | 22241 | 22242 | 2224910.51.30 | Butter and dairy spreads | 22241 | 22242 | 22249
10.51.4 | Sery i twarogi |  10.51.4 | Cheese and curd |  
10.51.40 | Sery i twarogi | 22251 | 22252 | 22253 | 22254 | 2225910.51.40 | Cheese and curd | 22251 | 22252 | 22253 | 22254 | 22259
10.51.5 | Pozostałe wyroby mleczarskie |  10.51.5 | Other dairy products |  
10.51.51 | Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego | 22221 | 22222 | 2222910.51.51 | Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, other than in solid forms | 22221 | 22222 | 22229
10.51.52 | Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany | 2223010.51.52 | Yoghurt and other fermented or acidified milk or cream | 22230
10.51.53 | Kazeina | 2226010.51.53 | Casein | 22260
10.51.54 | Laktoza i syrop laktozowy | 23210 (*)10.51.54 | Lactose and lactose syrup | 23210 (*)
10.51.55 | Serwatka | 22130 | 22219 (*)10.51.55 | Whey | 22130 | 22219 (*)
10.51.56 | Wyroby mleczarskie gdzie indziej niesklasyfikowane | 2229010.51.56 | Dairy products n.e.c. | 22290
10.51.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów |  10.51.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of dairy and cheese products |  
10.51.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów mlecznych i serów | 88111 (*)10.51.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of dairy and cheese products | 88111 (*)
10.52 | Lody |  10.52 | Ice cream |  
10.52.1 | Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne |  10.52.1 | Ice cream and other edible ice |  
10.52.10 | Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne | 2227010.52.10 | Ice cream and other edible ice | 22270
10.52.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów |  10.52.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice cream |  
10.52.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją lodów | 88111 (*)10.52.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ice cream | 88111 (*)
10.6 | Produkty przemiału zbóż, skrobie i wyroby skrobiowe |  10.6 | Grain mill products, starches and starch products |  
10.61 | Produkty przemiału zbóż |  10.61 | Grain mill products |  
10.61.1 | Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany |  10.61.1 | Rice, semi- or wholly milled, or husked or broken |  
10.61.11 | Ryż łuskany | 2316210.61.11 | Husked rice | 23162
10.61.12 | Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany | 2316110.61.12 | Rice, semi- or wholly milled or broken | 23161
10.61.2 | Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki |  10.61.2 | Cereal and vegetable flour; mixes thereof |  
10.61.21 | Mąka pszenna lub żytnio-pszenna | 2311010.61.21 | Wheat or maslin flour | 23110
10.61.22 | Mąka z pozostałych zbóż | 2312010.61.22 | Other cereal flour | 23120
10.61.23 | Mąka i mączka z suszonych części roślin | 2317010.61.23 | Vegetable flour and meal | 23170
10.61.24 | Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich | 2318010.61.24 | Mixes for preparation of bakers' wares | 23180
10.61.3 | Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych |  10.61.3 | Groats, meal and pellets and other cereal grain products |  
10.61.31 | Kasze i mączki z pszenicy | 23130 (*)10.61.31 | Groats and meal of wheat | 23130 (*)
10.61.32 | Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 23130 (*)10.61.32 | Cereal groats, meal and pellets n.e.c. | 23130 (*)
10.61.33 | Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych | 2314010.61.33 | Breakfast cereals and other cereal grain products | 23140
10.61.4 | Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin |  10.61.4 | Bran, sharps and other residues from the working of cereals |  
10.61.40 | Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin | 39120 (*)10.61.40 | Bran, sharps and other residues from the working of cereals | 39120 (*)
10.61.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż |  10.61.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of grain mill products |  
10.61.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów otrzymywanych w wyniku przemiału zbóż | 88111 (*)10.61.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of grain mill products | 88111 (*)
10.62 | Skrobia i wyroby skrobiowe |  10.62 | Starches and starch products |  
10.62.1 | Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane |  10.62.1 | Starches and starch products; sugars and sugar syrups n.e.c. |  
10.62.11 | Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane | 2322010.62.11 | Starches; inulin; wheat gluten; dextrins and other modified starches | 23220
10.62.12 | Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp. | 2323010.62.12 | Tapioca and substitutes prepared from starch in flakes, grains and the like | 23230
10.62.13 | Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane | 23210 (*)10.62.13 | Glucose and glucose syrup; fructose and fructose syrup; invert sugar; sugars and sugar syrups n.e.c. | 23210 (*)
10.62.14 | Olej kukurydziany | 21539 (*) | 21549 (*)10.62.14 | Maize oil | 21539 (*) | 21549 (*)
10.62.2 | Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości |  10.62.2 | Residues of starch manufacture and similar residues |  
10.62.20 | Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości | 3913010.62.20 | Residues of starch manufacture and similar residues | 39130
10.62.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych |  10.62.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of starches and starch products |  
10.62.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją skrobi i wyrobów skrobiowych | 88111 (*)10.62.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of starches and starch products | 88111 (*)
10.7 | Wyroby piekarskie i mączne |  10.7 | Bakery and farinaceous products |  
10.71 | Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka |  10.71 | Bread; fresh pastry goods and cakes |  
10.71.1 | Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka |  10.71.1 | Bread, fresh pastry goods and cakes |  
10.71.11 | Pieczywo świeże | 2349110.71.11 | Fresh bread | 23491
10.71.12 | Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże | 2343110.71.12 | Fresh pastry goods and cakes | 23431
10.71.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek |  10.71.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fresh or frozen bread, pastry goods and cakes |  
10.71.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich i ciastek | 88111 (*)10.71.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fresh or frozen bread, pastry goods and cakes | 88111 (*)
10.72 | Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka |  10.72 | Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes |  
10.72.1 | Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i ciastka |  10.72.1 | Rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes |  
10.72.11 | Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby | 2341010.72.11 | Crispbread, rusks, toasted bread and similar toasted products | 23410
10.72.12 | Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle | 2342010.72.12 | Gingerbread and the like; sweet biscuits; waffles and wafers | 23420
10.72.19 | Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane | 23439 | 2349910.72.19 | Other dry or preserved bakers' wares | 23439 | 23499
10.72.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek |  10.72.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes |  
10.72.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sucharów i herbatników oraz konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek | 88111 (*)10.72.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of rusks and biscuits; preserved pastry goods and cakes | 88111 (*)
10.73 | Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne |  10.73 | Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products |  
10.73.1 | Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne |  10.73.1 | Macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products |  
10.73.11 | Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne | 2371010.73.11 | Macaroni, noodles and similar farinaceous products | 23710
10.73.12 | Kuskus | 23721 (*)10.73.12 | Couscous | 23721 (*)
10.73.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych |  10.73.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products |  
10.73.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją makaronów, pierogów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych | 88111 (*)10.73.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous products | 88111 (*)
10.8 | Pozostałe artykuły spożywcze |  10.8 | Other food products |  
10.81 | Cukier |  10.81 | Sugar |  
10.81.1 | Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa |  10.81.1 | Raw or refined cane or beet sugar; molasses |  
10.81.11 | Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej | 23511 | 2351210.81.11 | Raw cane or beet sugar, in solid form | 23511 | 23512
10.81.12 | Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących | 2352010.81.12 | Refined cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, not containing added flavouring or colouring matter | 23520
10.81.13 | Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier klonowy i syrop klonowy | 2353010.81.13 | Refined cane or beet sugar, containing added flavouring or colouring matter; maple sugar and maple syrup | 23530
10.81.14 | Melasa | 2354010.81.14 | Molasses | 23540
10.81.2 | Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru |  10.81.2 | Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture |  
10.81.20 | Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru | 3914010.81.20 | Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture | 39140
10.81.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru |  10.81.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of sugar |  
10.81.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją cukru | 88111 (*)10.81.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of sugar | 88111 (*)
10.82 | Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze |  10.82 | Cocoa, chocolate and sugar confectionery |  
10.82.1 | Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej kakaowe; proszek kakaowy |  10.82.1 | Cocoa paste, whether or not defatted, cocoa butter, fat and oil, cocoa powder |  
10.82.11 | Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona | 2361010.82.11 | Cocoa paste, whether or not defatted | 23610
10.82.12 | Masło, tłuszcz i olej kakaowe | 2362010.82.12 | Cocoa butter, fat and oil | 23620
10.82.13 | Proszek kakaowy niesłodzony | 2363010.82.13 | Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter | 23630
10.82.14 | Proszek kakaowy słodzony | 2364010.82.14 | Cocoa powder, containing added sugar or other sweetening matter | 23640
10.82.2 | Czekolada i wyroby cukiernicze |  10.82.2 | Chocolate and sugar confectionery |  
10.82.21 | Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego | 2365010.82.21 | Chocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), in bulk forms | 23650
10.82.22 | Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego | 2366010.82.22 | Chocolate and food preparations containing cocoa (except sweetened cocoa powder), other than in bulk forms | 23660
10.82.23 | Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao | 2367010.82.23 | Sugar confectionery (including white chocolate), not containing cocoa | 23670
10.82.24 | Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem | 2149910.82.24 | Fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar | 21499
10.82.3 | Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao |  10.82.3 | Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste |  
10.82.30 | Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao | 3915010.82.30 | Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste | 39150
10.82.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych |  10.82.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cocoa, chocolate and sugar confectionery |  
10.82.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych | 88111 (*)10.82.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cocoa, chocolate and sugar confectionery | 88111 (*)
10.83 | Kawa i herbata przetworzone |  10.83 | Processed tea and coffee |  
10.83.1 | Kawa i herbata przetworzone |  10.83.1 | Processed tea and coffee |  
10.83.11 | Kawa palona i kawa bezkofeinowa | 2391110.83.11 | Coffee, decaffeinated or roasted | 23911
10.83.12 | Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy | 2391210.83.12 | Coffee substitutes; extracts, essences and concentrates of coffee or coffee substitutes; coffee husks and skins | 23912
10.83.13 | Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg | 2391310.83.13 | Green tea (not fermented), black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content ≤ 3 kg | 23913
10.83.14 | Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) | 2391410.83.14 | Extracts, essences, concentrates and preparations of tea or maté | 23914
10.83.15 | Napary („herbatki”) ziołowe | 01930 (*)10.83.15 | Herb infusions | 01930 (*)
10.83.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty |  10.83.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of coffee and tea |  
10.83.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kawy i herbaty | 88111 (*)10.83.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of coffee and tea | 88111 (*)
10.84 | Przyprawy |  10.84 | Condiments and seasonings |  
10.84.1 | Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda |  10.84.1 | Vinegar; sauces; mixed condiments; mustard flour or meal; prepared mustard |  
10.84.11 | Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego | 2399410.84.11 | Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid | 23994
10.84.12 | Sosy; mieszanki przyprawy; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda | 2399510.84.12 | Sauces; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard | 23995
10.84.2 | Przyprawy przetworzone |  10.84.2 | Spices, processed |  
10.84.21 | Pieprz z rodzaju Piper przetworzony | 2392110.84.21 | Pepper (piper spp.), processed | 23921
10.84.22 | Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, suszone | 2392210.84.22 | Chillies and peppers, dry (capsicum spp.), processed | 23922
10.84.23 | Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone | 23923 | 23924 | 23925 | 23926 | 23927 | 2392810.84.23 | Cinnamon (canella), processed; other processed spices | 23923 | 23924 | 23925 | 23926 | 23927 | 23928
10.84.3 | Sól spożywcza |  10.84.3 | Food-grade salt |  
10.84.30 | Sól spożywcza | 16200 (*)10.84.30 | Food-grade salt | 16200 (*)
10.84.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw |  10.84.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of condiments and seasonings |  
10.84.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przypraw | 88111 (*)10.84.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of condiments and seasonings | 88111 (*)
10.85 | Gotowe posiłki i dania |  10.85 | Prepared meals and dishes |  
10.85.1 | Gotowe posiłki i dania |  10.85.1 | Prepared meals and dishes |  
10.85.11 | Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi | 2117610.85.11 | Prepared meals and dishes based on meat, meat offal or blood | 21176
10.85.12 | Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków | 21241 | 21242 (*)10.85.12 | Prepared meals and dishes based on fish, crustaceans and molluscs | 21241 | 21242 (*)
10.85.13 | Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw | 2139110.85.13 | Prepared meals and dishes based on vegetables | 21391
10.85.14 | Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych | 23721 (*) | 2372210.85.14 | Prepared meals and dishes based on pasta | 23721 (*) | 23722
10.85.19 | Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną | 2399710.85.19 | Other prepared dishes and meals (including frozen pizza) | 23997
10.85.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań |  10.85.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared meals and dishes |  
10.85.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych posiłków i dań | 88111 (*)10.85.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared meals and dishes | 88111 (*)
10.86 | Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna |  10.86 | Homogenised food preparations and dietetic food |  
10.86.1 | Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna |  10.86.1 | Homogenised food preparations and dietetic food |  
10.86.10 | Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna | 2399110.86.10 | Homogenised food preparations and dietetic food | 23991
10.86.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej |  10.86.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of homogenised food preparations and dietetic food |  
10.86.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przetworów homogenizowanych oraz żywności dietetycznej | 88111 (*)10.86.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of homogenised food preparations and dietetic food | 88111 (*)
10.89 | Pozostałe artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane |  10.89 | Other food products n.e.c. |  
10.89.1 | Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych |  10.89.1 | Soups, eggs, yeasts and other food products; extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebrates |  
10.89.11 | Zupy i buliony oraz przetwory z nich | 2399210.89.11 | Soups and broths and preparations thereof | 23992
10.89.12 | Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; białka jaj | 22300 | 2399310.89.12 | Eggs, not in shell, and eggs yolks fresh or preserved; eggs in shells preserved or cooked; egg albumin | 22300 | 23993
10.89.13 | Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia | 2399610.89.13 | Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead; prepared baking powders | 23996
10.89.14 | Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych | 2117510.89.14 | Extracts and juices of meat, fish and aquatic invertebrates | 21175
10.89.15 | Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki zagęszczające i żelujące | 23999 (*)10.89.15 | Vegetable saps and extracts; peptic substances; mucilages and thickeners | 23999 (*)
10.89.19 | Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane | 23210 (*) | 23999 (*)10.89.19 | Miscellaneous food products n.e.c. | 23210 (*) | 23999 (*)
10.89.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |  10.89.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other food products n.e.c. |  
10.89.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych | 88111 (*)10.89.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other food products n.e.c. | 88111 (*)
10.9 | Gotowe pasze i gotowa karma dla zwierząt |  10.9 | Prepared animal feeds |  
10.91 | Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich |  10.91 | Prepared feeds for farm animals |  
10.91.1 | Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa) |  10.91.1 | Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and pellets |  
10.91.10 | Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa) | 23311 | 23313 | 23315 | 2331910.91.10 | Prepared feeds for farm animals, except lucerne meal and pellets | 23311 | 23313 | 23315 | 23319
10.91.2 | Mączka i granulki lucerny (alfalfa) |  10.91.2 | Lucerne (alfalfa) meal and pellets |  
10.91.20 | Mączka i granulki lucerny (alfalfa) | 2332010.91.20 | Lucerne (alfalfa) meal and pellets | 23320
10.91.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich |  10.91.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared feeds for farm animals |  
10.91.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych pasz dla zwierząt gospodarskich | 88111 (*)10.91.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared feeds for farm animals | 88111 (*)
10.92 | Gotowa karma dla zwierząt domowych |  10.92 | Prepared pet foods |  
10.92.1 | Gotowa karma dla zwierząt domowych |  10.92.1 | Prepared pet foods |  
10.92.10 | Gotowa karma dla zwierząt domowych | 2331410.92.10 | Prepared pet foods | 23314
10.92.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych |  10.92.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared pet foods |  
10.92.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowej karmy dla zwierząt domowych | 88111 (*)10.92.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of prepared pet foods | 88111 (*)
11 | Napoje |  11 | Beverages |  
11.0 | Napoje |  11.0 | Beverages |  
11.01 | Napoje spirytusowe |  11.01 | Distilled alcoholic beverages |  
11.01.1 | Napoje spirytusowe |  11.01.1 | Distilled alcoholic beverages |  
11.01.10 | Napoje spirytusowe | 24131 | 2413911.01.10 | Distilled alcoholic beverages | 24131 | 24139
11.01.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych |  11.01.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of distilled alcoholic beverages |  
11.01.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją napojów spirytusowych | 88111 (*)11.01.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of distilled alcoholic beverages | 88111 (*)
11.02 | Wina (gronowe) |  11.02 | Wine from grape |  
11.02.1 | Wina ze świeżych winogron; moszcz z winogron |  11.02.1 | Wine of fresh grapes; grape must |  
11.02.11 | Wina musujące ze świeżych winogron | 2421111.02.11 | Sparkling wine of fresh grapes | 24211
11.02.12 | Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron | 2421211.02.12 | Wine of fresh grapes, except sparkling wine; grape must | 24212
11.02.2 | Osad i kamień winny |  11.02.2 | Wine lees; argol |  
11.02.20 | Osad i kamień winny | 3917011.02.20 | Wine lees; argol | 39170
11.02.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych |  11.02.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine from grape |  
11.02.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją win gronowych | 88111 (*)11.02.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wine from grape | 88111 (*)
11.03 | Pozostałe wyroby winiarskie |  11.03 | Cider and other fruit wines |  
11.03.1 | Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol |  11.03.1 | Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed beverages containing alcohol |  
11.03.10 | Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol | 2423011.03.10 | Other fermented beverages (e.g., cider, perry, mead); mixed beverages containing alcohol | 24230
11.03.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich |  11.03.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cider and other fruit wines |  
11.03.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów winiarskich | 88111 (*)11.03.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cider and other fruit wines | 88111 (*)
11.04 | Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron |  11.04 | Other non-distilled fermented beverages |  
11.04.1 | Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron |  11.04.1 | Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes |  
11.04.10 | Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron | 2422011.04.10 | Vermouth and other flavoured wine of fresh grapes | 24220
11.04.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych |  11.04.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-distilled fermented beverages |  
11.04.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wermutu i pozostałych win aromatyzowanych | 88111 (*)11.04.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-distilled fermented beverages | 88111 (*)
11.05 | Piwo |  11.05 | Beer |  
11.05.1 | Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych |  11.05.1 | Beer, except dregs from brewing |  
11.05.10 | Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych | 2431011.05.10 | Beer, except dregs from brewing | 24310
11.05.2 | Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane |  11.05.2 | Brewing or distilling dregs |  
11.05.20 | Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane | 3916011.05.20 | Brewing or distilling dregs | 39160
11.05.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa |  11.05.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer |  
11.05.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją piwa | 88111 (*)11.05.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of beer | 88111 (*)
11.06 | Słód |  11.06 | Malt |  
11.06.1 | Słód |  11.06.1 | Malt |  
11.06.10 | Słód | 2432011.06.10 | Malt | 24320
11.06.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu |  11.06.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt |  
11.06.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją słodu | 88111 (*)11.06.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of malt | 88111 (*)
11.07 | Napoje bezalkoholowe; wody mineralne i pozostałe wody butelkowane |  11.07 | Soft drinks; mineral waters and other bottled waters |  
11.07.1 | Wody mineralne i napoje bezalkoholowe |  11.07.1 | Mineral waters and soft drinks |  
11.07.11 | Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych | 2441011.07.11 | Mineral waters and aerated waters, not sweetened nor flavoured | 24410
11.07.19 | Pozostałe napoje bezalkoholowe | 2449011.07.19 | Other non alcoholic beverages | 24490
11.07.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych |  11.07.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of mineral waters and soft drinks |  
11.07.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wód mineralnych i napojów bezalkoholowych | 88111 (*)11.07.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of mineral waters and soft drinks | 88111 (*)
12 | Wyroby tytoniowe |  12 | Tobacco products |  
12.0 | Wyroby tytoniowe |  12.0 | Tobacco products |  
12.00 | Wyroby tytoniowe |  12.00 | Tobacco products |  
12.00.1 | Wyroby tytoniowe, z wyłączeniem odpadów |  12.00.1 | Tobacco products, except refuse |  
12.00.11 | Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu | 2502012.00.11 | Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or tobacco substitutes | 25020
12.00.19 | Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty i esencje tytoniowe | 2509012.00.19 | Other manufactured tobacco and substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco extracts and essences | 25090
12.00.2 | Odpady tytoniowe |  12.00.2 | Tobacco refuse |  
12.00.20 | Odpady tytoniowe | 3918012.00.20 | Tobacco refuse | 39180
12.00.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych |  12.00.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tobacco products |  
12.00.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów tytoniowych | 8811212.00.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tobacco products | 88112
13 | Wyroby tekstylne |  13 | Textiles |  
13.1 | Przędza i nici |  13.1 | Textile yarn and thread |  
13.10 | Przędza i nici |  13.10 | Textile yarn and thread |  
13.10.1 | Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę |  13.10.1 | Wool grease (including lanolin) |  
13.10.10 | Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę | 21519 (*)13.10.10 | Wool grease (including lanolin) | 21519 (*)
13.10.2 | Włókna tekstylne naturalne, przygotowane do przędzenia |  13.10.2 | Natural textile fibres prepared for spinning |  
13.10.21 | Jedwab surowy (nieskręcany) | 2611013.10.21 | Raw silk (not thrown) | 26110
13.10.22 | Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana | 2613013.10.22 | Wool, degreased or carbonised, not carded or combed | 26130
13.10.23 | Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej | 2614013.10.23 | Noils of wool or of fine animal hair | 26140
13.10.24 | Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana | 2615013.10.24 | Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed | 26150
13.10.25 | Bawełna zgrzeblona lub czesana | 2616013.10.25 | Cotton, carded or combed | 26160
13.10.26 | Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nie przędzione | 2617013.10.26 | Jute and other textile fibres (except flax, true hemp and ramie), processed but not spun | 26170
13.10.29 | Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nie przędzione | 2619013.10.29 | Other vegetable textile fibres, processed but not spun | 26190
13.10.3 | Włókna tekstylne chemiczne, odcinkowe, przygotowane do przędzenia |  13.10.3 | Man-made textile staple fibres processed for spinning |  
13.10.31 | Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia | 2621013.10.31 | Synthetic staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | 26210
13.10.32 | Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia | 2622013.10.32 | Artificial staple fibres, carded, combed or otherwise processed for spinning | 26220
13.10.4 | Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu |  13.10.4 | Silk yarn and yarn spun from silk waste |  
13.10.40 | Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu | 2631013.10.40 | Silk yarn and yarn spun from silk waste | 26310
13.10.5 | Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego |  13.10.5 | Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of fine or coarse animal hair or of horse hair |  
13.10.50 | Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego | 26320 | 26330 | 2634013.10.50 | Yarn of wool put up or not put up for retail store; yarn of fine or coarse animal hair or of horse hair | 26320 | 26330 | 26340
13.10.6 | Przędza bawełniana; nici bawełniane do szycia |  13.10.6 | Cotton yarn; cotton sewing thread |  
13.10.61 | Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych | 26360 | 2637013.10.61 | Cotton yarn (other than sewing thread) | 26360 | 26370
13.10.62 | Nici bawełniane | 2635013.10.62 | Cotton sewing thread | 26350
13.10.7 | Przędza z pozostałych włókien roślinnych, włączając len, jutę, włókna kokosowe i konopie; przędza papierowa |  13.10.7 | Yarn of vegetable textile fibres other than cotton (including flax, jute, coir and true hemp); paper yarn |  
13.10.71 | Przędza lniana | 26380 (*)13.10.71 | Flax yarn | 26380 (*)
13.10.72 | Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; przędza papierowa | 26380 (*)13.10.72 | Yarn of jute or of other textile bast fibres; yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn | 26380 (*)
13.10.8 | Przędza i nici z chemicznych włókien ciągłych lub odcinkowych |  13.10.8 | Textile yarn and thread of man-made filaments or staple fibres |  
13.10.81 | Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej | 2642013.10.81 | Yarn of man made filaments, multiple or cabled (other than sewing thread, high tenacity yarn of polyamides, polyesters or viscose rayon), not put up for retail sale; man made filament yarn (other than sewing thread) put up for retail sale | 26420
13.10.82 | Przędza zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici | 2643013.10.82 | Yarn other than sewing thread of synthetic staple fibres, containing ≥ 85 % by weight of such fibres | 26430
13.10.83 | Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici | 2644013.10.83 | Yarn (other than sewing thread) of synthetic staple fibres, containing < 85 % by weight of such fibres | 26440
13.10.84 | Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici | 26450 | 2646013.10.84 | Yarn (other than sewing thread) of artificial staple fibres, not put up for retail sale | 26450 | 26460
13.10.85 | Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych | 2641013.10.85 | Sewing thread and yarn of artificial and synthetic filaments and fibres | 26410
13.10.9 | Szarpanka rozwłókniona; usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu; usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici |  13.10.9 | Garneted stock; preparation services of natural textile fibres; sub-contracted operations as part of manufacturing of textile yarn and thread |  
13.10.91 | Szarpanka rozwłókniona z wełny lub cienkiej albo grubej sierści zwierzęcej | 3921313.10.91 | Garneted stock of wool or of fine or coarse animal hair | 39213
13.10.92 | Szarpanka rozwłókniona i pozostałe odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy bawełnianej, włączając odpady nici) | 3921513.10.92 | Garneted stock and other cotton waste | 39215
13.10.93 | Usługi związane z przygotowaniem naturalnych włókien tekstylnych do dalszego przerobu | 88121 (*)13.10.93 | Preparation services of natural textile fibres | 88121 (*)
13.10.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przędzy i nici | 88121 (*)13.10.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile yarn and thread | 88121 (*)
13.2 | Tkaniny |  13.2 | Woven textiles |  
13.20 | Tkaniny |  13.20 | Woven textiles |  
13.20.1 | Tkaniny z włókien naturalnych innych niż bawełniane, z wyłączeniem tkanin specjalnych |  13.20.1 | Woven fabrics (except special fabrics), of natural fibres other than cotton |  
13.20.11 | Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych | 2651013.20.11 | Woven fabrics of silk or of silk waste | 26510
13.20.12 | Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego | 26520 | 26530 | 26540 | 2655013.20.12 | Woven fabrics carded or combed wool or fine animal hair or of coarse animal hair or of horsehair | 26520 | 26530 | 26540 | 26550
13.20.13 | Tkaniny lniane | 2656013.20.13 | Woven fabrics of flax | 26560
13.20.14 | Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii | 2657013.20.14 | Woven fabrics of jute and other textile bast fibres (except flax, true hemp and ramie) | 26570
13.20.19 | Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej | 2659013.20.19 | Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of paper yarn | 26590
13.20.2 | Tkaniny bawełniane |  13.20.2 | Woven fabrics of cotton |  
13.20.20 | Tkaniny bawełniane | 26610 | 26620 | 26630 | 2669013.20.20 | Woven fabrics of cotton | 26610 | 26620 | 26630 | 26690
13.20.3 | Tkaniny z włókien chemicznych, z wyłączeniem tkanin specjalnych |  13.20.3 | Woven fabrics (except special fabrics), of man-made filaments and staple fibres |  
13.20.31 | Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych | 26710 | 26720 | 2673013.20.31 | Woven fabrics of synthetic filament yarn and artificial filament yarn | 26710 | 26720 | 26730
13.20.32 | Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych | 26740 | 26760 (*) | 26770 (*) | 26790 (*)13.20.32 | Woven fabrics of synthetic staple fibres | 26740 | 26760 (*) | 26770 (*) | 26790 (*)
13.20.33 | Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych | 26750 | 26760 (*) | 26770 (*) | 26790 (*)13.20.33 | Woven fabrics of artificial staple fibres | 26750 | 26760 (*) | 26770 (*) | 26790 (*)
13.20.4 | Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotte oraz pozostałe tkaniny specjalne |  13.20.4 | Pile fabrics, terry towelling and other special fabrics |  
13.20.41 | Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych z bawełny | 26810 | 26820 | 2683013.20.41 | Woven pile fabrics and chenille fabrics (other than terry towelling and narrow fabrics) | 26810 | 26820 | 26830
13.20.42 | Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych | 2684013.20.42 | Terry towelling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics) of cotton | 26840
13.20.43 | Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych | 2685013.20.43 | Other terry towelling and similar woven terry fabrics (other than narrow fabrics) | 26850
13.20.44 | Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych | 2686013.20.44 | Gauze (other than narrow fabrics) | 26860
13.20.45 | Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów | 2688013.20.45 | Tufted textile fabrics, other than carpets | 26880
13.20.46 | Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi | 2689013.20.46 | Woven fabrics (including narrow fabrics) of glass fibres | 26890
13.20.5 | Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych |  13.20.5 | Imitation fur by weaving |  
13.20.50 | Tkaniny przeznaczone do produkcji imitacji skór futerkowych | 2833013.20.50 | Imitation fur by weaving | 28330
13.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin |  13.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile fabrics |  
13.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tkanin | 88121 (*)13.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of textile fabrics | 88121 (*)
13.3 | Usługi wykończalnicze |  13.3 | Textile finishing services |  
13.30 | Usługi wykończalnicze |  13.30 | Textile finishing services |  
13.30.1 | Usługi wykończalnicze |  13.30.1 | Textile finishing services |  
13.30.11 | Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy | 88122 (*)13.30.11 | Bleaching and dyeing services of textile fibres and yarns | 88122 (*)
13.30.12 | Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży | 88122 (*)13.30.12 | Bleaching services of fabrics and textile articles (including wearing apparel) | 88122 (*)
13.30.13 | Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży | 88122 (*)13.30.13 | Dyeing services of fabrics and textile articles (including wearing apparel) | 88122 (*)
13.30.14 | Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży | 88122 (*)13.30.14 | Printing services of fabrics and textile articles (including wearing apparel) | 88122 (*)
13.30.19 | Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży | 88122 (*)13.30.19 | Other finishing services of textiles and textile articles (including wearing apparel) | 88122 (*)
13.9 | Pozostałe wyroby tekstylne |  13.9 | Other textiles |  
13.91 | Dzianiny metrażowe |  13.91 | Knitted and crocheted fabrics |  
13.91.1 | Dzianiny metrażowe |  13.91.1 | Knitted or crocheted fabrics |  
13.91.11 | Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową | 2811013.91.11 | Pile fabrics, terry fabrics, knitted or crocheted | 28110
13.91.19 | Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi | 28190 | 2833013.91.19 | Other knitted or crocheted fabrics, including imitation fur by knitting | 28190 | 28330
13.91.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych |  13.91.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted or crocheted fabrics |  
13.91.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją dzianin metrażowych | 88121 (*)13.91.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted or crocheted fabrics | 88121 (*)
13.92 | Gotowe wyroby tekstylne |  13.92 | Made-up textile articles, except apparel |  
13.92.1 | Gotowe wyroby tekstylne do użytku domowego |  13.92.1 | Made-up textile articles for the household |  
13.92.11 | Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych | 2711013.92.11 | Blankets and travelling rugs, except electric blankets | 27110
13.92.12 | Pościel | 27120 (*)13.92.12 | Bed linen | 27120 (*)
13.92.13 | Obrusy i serwety | 27120 (*)13.92.13 | Table linen | 27120 (*)
13.92.14 | Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne | 27120 (*)13.92.14 | Toilet and kitchen linen | 27120 (*)
13.92.15 | Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe | 2713013.92.15 | Curtains (including drapes) and interior blinds; curtain or bed valances | 27130
13.92.16 | Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów itp. | 2714013.92.16 | Furnishing articles n.e.c.; sets of woven fabric and yarn for making up into rugs, tapestries and the like | 27140
13.92.2 | Pozostałe gotowe wyroby tekstylne |  13.92.2 | Other made-up textile articles |  
13.92.21 | Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów | 2715013.92.21 | Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods | 27150
13.92.22 | Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne | 2716013.92.22 | Tarpaulins, awnings and sunblinds; sails for boats, sailboards or landcraft; tents and camping goods (including pneumatic mattresses) | 27160
13.92.23 | Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich | 2717013.92.23 | Parachutes (including dirigible parachutes) and rotochutes; parts thereof | 27170
13.92.24 | Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone w sprężyny | 2718013.92.24 | Quilts, eiderdowns, cushions, pouffes, pillows, sleeping bags and the like, fitted with springs or stuffed or internally fitted with any material or of cellular rubber or plastics | 27180
13.92.29 | Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy ratunkowe | 2719013.92.29 | Other made-up textile articles (including floor cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths, life-jackets and life-belts) | 27190
13.92.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych |  13.92.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of made-up textile articles, except apparel |  
13.92.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych wyrobów tekstylnych | 88121 (*)13.92.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of made-up textile articles, except apparel | 88121 (*)
13.93 | Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe |  13.93 | Carpets and rugs |  
13.93.1 | Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe |  13.93.1 | Carpets and rugs |  
13.93.11 | Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane | 2721013.93.11 | Carpets and other textile floor coverings, knotted | 27210
13.93.12 | Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych | 2722013.93.12 | Carpets and other textile floor coverings, woven, not tufted or flocked | 27220
13.93.13 | Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe | 2723013.93.13 | Carpets and other textile floor coverings, tufted | 27230
13.93.19 | Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe | 2729013.93.19 | Other carpets and textile floor coverings (including those of felt) | 27290
13.93.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych |  13.93.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of carpets and rugs |  
13.93.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją dywanów, chodników i pozostałych tekstylnych pokryć podłogowych | 88121 (*)13.93.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of carpets and rugs | 88121 (*)
13.94 | Wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe |  13.94 | Cordage, rope, twine and netting |  
13.94.1 | Wyroby powroźnicze, liny, szpagaty i wyroby sieciowe, z wyłączeniem szmat, kawałków szpagatu, lin i linek oraz zużytych wyrobów z materiałów włókienniczych |  13.94.1 | Cordage, rope, twine and netting, except waste |  
13.94.11 | Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych | 2731013.94.11 | Twine, cordage, rope and cables, of jute or other textile bast fibres | 27310
13.94.12 | Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2732013.94.12 | Knotted netting of twine, cordage or rope, made up nets of textile materials; articles of yarn, strip n.e.c. | 27320
13.94.2 | Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych |  13.94.2 | Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materials |  
13.94.20 | Szmaty, kawałki szpagatu, lin i linek oraz zużyte wyroby z materiałów włókienniczych | 3921813.94.20 | Rags, scrap twine, cordage, rope and cables and worn out articles of textile materials | 39218
13.94.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych |  13.94.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cordage, rope, twine and netting |  
13.94.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych | 88121 (*)13.94.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cordage, rope, twine and netting | 88121 (*)
13.95 | Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży |  13.95 | Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel |  
13.95.1 | Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży |  13.95.1 | Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel |  
13.95.10 | Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży | 2792213.95.10 | Non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel | 27922
13.95.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży |  13.95.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel |  
13.95.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży | 88121 (*)13.95.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparel | 88121 (*)
13.96 | Pozostałe tekstylne wyroby techniczne i przemysłowe |  13.96 | Other technical and industrial textiles |  
13.96.1 | Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową; tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej; nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym oraz wyroby tekstylne do zastosowań technicznych |  13.96.1 | Metallised yarn or metallised gimped yarn; woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn; rubber thread and cord, textile covered and textile products and articles for technical uses |  
13.96.11 | Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową | 2799313.96.11 | Metallised yarn or metallised gimped yarn | 27993
13.96.12 | Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2799413.96.12 | Woven fabrics of metal thread and woven fabrics of metallised yarn n.e.c. | 27994
13.96.13 | Nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte gumą lub tworzywami sztucznymi | 2799213.96.13 | Rubber thread and cord, textile covered; textile yarn and strip, impregnated or covered with rubber or plastics | 27992
13.96.14 | Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2799713.96.14 | Textile fabrics, impregnated, coated or covered n.e.c. | 27997
13.96.15 | Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych | 2799613.96.15 | Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polyesters or viscose rayon | 27996
13.96.16 | Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie (węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne | 2799813.96.16 | Textile products and articles for technical uses (including wicks, gas mantles, hose piping, transmission or conveyor belts, bolting cloth and straining cloth) | 27998
13.96.17 | Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp. | 2791113.96.17 | Narrow woven fabrics; narrow fabrics of warp without weft assembled by adhesive (bolducs); trimmings and the like | 27911
13.96.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych |  13.96.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of technical and industrial textiles |  
13.96.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tekstylnych wyrobów technicznych i przemysłowych | 88121 (*)13.96.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of technical and industrial textiles | 88121 (*)
13.99 | Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane |  13.99 | Other textiles n.e.c. |  
13.99.1 | Tiule, koronki i hafty; przędza i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa |  13.99.1 | Tulles, lace and embroidery; gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn |  
13.99.11 | Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji | 2791213.99.11 | Tulles and other net fabrics, except woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in strips or in motifs | 27912
13.99.12 | Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji | 2791313.99.12 | Embroidery in the piece, in strips or in motifs | 27913
13.99.13 | Filc powleczony, impregnowany lub laminowany | 2792113.99.13 | Felt, coated, covered or laminated | 27921
13.99.14 | Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału | 27991 (*)13.99.14 | Textile fibres ≤ 5 mm in length (flock), textile dust and mill neps | 27991 (*)
13.99.15 | Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; przędza pętelkowa | 2799513.99.15 | Gimped yarn and strip; chenille yarn; loop wale-yarn | 27995
13.99.16 | Wyroby tekstylne pikowane w sztukach | 2799913.99.16 | Quilted textile products in the piece | 27999
13.99.19 | Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 38994 (*)13.99.19 | Other textiles and textile products n.e.c. | 38994 (*)
13.99.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |  13.99.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other textiles n.e.c. |  
13.99.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych | 88121 (*)13.99.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other textiles n.e.c. | 88121 (*)
14 | Odzież |  14 | Wearing apparel |  
14.1 | Odzież, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich |  14.1 | Wearing apparel, except fur apparel |  
14.11 | Odzież skórzana |  14.11 | Leather clothes |  
14.11.1 | Odzież ze skóry lub skóry wtórnej |  14.11.1 | Apparel of leather or of composition of leather |  
14.11.10 | Odzież ze skóry lub skóry wtórnej | 2824114.11.10 | Apparel of leather or of composition of leather | 28241
14.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej |  14.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of leather clothes |  
14.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży skórzanej | 88124 (*)14.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of leather clothes | 88124 (*)
14.12 | Odzież robocza i ochronna |  14.12 | Workwear |  
14.12.1 | Odzież robocza i ochronna męska |  14.12.1 | Men's workwear |  
14.12.11 | Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne | 28231 (*)14.12.11 | Men's ensembles, jackets and blazers, industrial and occupational | 28231 (*)
14.12.12 | Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne | 28231 (*)14.12.12 | Men's trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, industrial and occupational | 28231 (*)
14.12.2 | Odzież robocza i ochronna damska |  14.12.2 | Women's workwear |  
14.12.21 | Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne | 28233 (*)14.12.21 | Women' s ensembles, jackets and blazers, industrial and occupational | 28233 (*)
14.12.22 | Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne | 28233 (*)14.12.22 | Women's trousers, bib and brace overalls, breeches and sorts, industrial and occupational | 28233 (*)
14.12.3 | Pozostała odzież robocza i ochronna |  14.12.3 | Other workwear |  
14.12.30 | Pozostała odzież robocza i ochronna | 28236 (*)14.12.30 | Other workwear | 28236 (*)
14.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej |  14.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of workwear |  
14.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją odzieży roboczej i ochronnej | 88123 (*)14.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of workwear | 88123 (*)
14.13 | Pozostała odzież wierzchnia |  14.13 | Other outerwear |  
14.13.1 | Odzież wierzchnia z dzianin metrażowych |  14.13.1 | Outerwear, knitted or crocheted |  
14.13.11 | Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych | 28221 (*)14.13.11 | Men's or boys' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted | 28221 (*)
14.13.12 | Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych | 28221 (*)14.13.12 | Men's or boys' suits, ensembles, jackets, blazers, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted | 28221 (*)
14.13.13 | Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych | 28223 (*)14.13.13 | Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, windcheaters, wind-jackets and similar articles, knitted or crocheted | 28223 (*)
14.13.14 | Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych | 28223 (*)14.13.14 | Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts, knitted or crocheted | 28223 (*)
14.13.2 | Pozostała odzież wierzchnia męska lub chłopięca |  14.13.2 | Other outerwear, for men and boys |  
14.13.21 | Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce | 28231 (*)14.13.21 | Men's or boys' overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28231 (*)
14.13.22 | Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce | 28231 (*)14.13.22 | Men's or boys' suits and ensembles of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28231 (*)
14.13.23 | Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce | 28231 (*)14.13.23 | Men's or boys' jackets and blazers, of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28231 (*)
14.13.24 | Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce | 28231 (*)14.13.24 | Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28231 (*)
14.13.3 | Pozostała odzież wierzchnia damska lub dziewczęca |  14.13.3 | Other outerwear, for women and girls |  
14.13.31 | Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce | 28233 (*)14.13.31 | Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28233 (*)
14.13.32 | Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce | 28233 (*)14.13.32 | Women's or girls' suits and ensembles of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28233 (*)
14.13.33 | Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce | 28233 (*)14.13.33 | Women's or girls' jackets and blazers of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28233 (*)
14.13.34 | Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce | 28233 (*)14.13.34 | Women's or girls' dresses, skirts and divided skirts of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28233 (*)
14.13.35 | Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce | 28233 (*)14.13.35 | Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of textile fabrics, not knitted or crocheted | 28233 (*)
14.13.4 | Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze |  14.13.4 | Worn clothing and other worn articles |  
14.13.40 | Odzież używana i pozostałe używane artykuły włókiennicze | 3921714.13.40 | Worn clothing and other worn articles | 39217
14.13.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej |  14.13.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of outerwear |  
14.13.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży wierzchniej | 88123 (*)14.13.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of outerwear | 88123 (*)
14.14 | Bielizna |  14.14 | Underwear |  
14.14.1 | Bielizna z dzianin metrażowych |  14.14.1 | Underwear, knitted and crocheted |  
14.14.11 | Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych | 28222 (*)14.14.11 | Men's or boys' shirts, knitted or crocheted | 28222 (*)
14.14.12 | Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych | 28222 (*)14.14.12 | Men's or boys' underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns and similar articles, knitted or crocheted | 28222 (*)
14.14.13 | Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych | 28224 (*)14.14.13 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, knitted or crocheted | 28224 (*)
14.14.14 | Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych | 28224 (*)14.14.14 | Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, dressing gowns, negligees, bathrobes and similar articles, knitted or crocheted | 28224 (*)
14.14.2 | Pozostała bielizna |  14.14.2 | Underwear, not knitted or crocheted |  
14.14.21 | Pozostałe koszule męskie lub chłopięce | 28232 (*)14.14.21 | Men's or boys' shirts, of textile fabric not knitted or crocheted | 28232 (*)
14.14.22 | Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie lub chłopięce | 28232 (*)14.14.22 | Men's or boys' singlets and other vests, underpants, briefs, nightshirts, pyjamas, bathrobes, dressing gowns, of textile fabric not knitted or crocheted | 28232 (*)
14.14.23 | Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce | 28234 (*)14.14.23 | Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses, of textile fabric not knitted or crocheted | 28234 (*)
14.14.24 | Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce | 28234 (*)14.14.24 | Women's and girls' singlets and other vests, slips, petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, negligees, bathrobes, dressing gowns and similar articles, of textile fabric not knitted or crocheted | 28234 (*)
14.14.25 | Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części | 2823714.14.25 | Brassieres, girdles, corsets, braces, suspenders, garters and similar articles and parts thereof, whether or not knitted or crocheted | 28237
14.14.3 | T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych |  14.14.3 | T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted |  
14.14.30 | T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych | 2822514.14.30 | T-shirts, singlets and other vests, knitted or crocheted | 28225
14.14.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny |  14.14.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of underwear |  
14.14.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją bielizny | 88123 (*)14.14.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of underwear | 88123 (*)
14.19 | Pozostała odzież i dodatki odzieżowe |  14.19 | Other wearing apparel and accessories |  
14.19.1 | Odzież dla niemowląt, dresy i pozostałe rodzaje odzieży, dodatki odzieżowe i ich części (z wyłączeniem nakryć głowy), z dzianin metrażowych |  14.19.1 | Babies' garments, tracksuits and other garments, clothing accessories and parts, knitted or crocheted |  
14.19.11 | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych | 2822714.19.11 | Babies' garments and clothing accessories, knitted or crocheted | 28227
14.19.12 | Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych | 2822814.19.12 | Tracksuits, ski suits, swimwear and other garments, knitted or crocheted | 28228
14.19.13 | Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych | 28229 (*)14.19.13 | Gloves, mittens and mitts, knitted or crocheted | 28229 (*)
14.19.19 | Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych | 28229 (*)14.19.19 | Other made-up clothing accessories and parts of garments or of clothing accessories, knitted or crocheted | 28229 (*)
14.19.2 | Odzież dla niemowląt, pozostałe rodzaje odzieży i pozostałe dodatki odzieżowe (z wyłączeniem nakryć głowy), z wyłączeniem z dzianin metrażowych |  14.19.2 | Babies' garments, other garments and other clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted |  
14.19.21 | Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych | 2823514.19.21 | Babies' garments and clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted | 28235
14.19.22 | Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych | 28236 (*)14.19.22 | Tracksuits, ski suits and swimwear; other garments of textile fabric, not knitted or crocheted | 28236 (*)
14.19.23 | Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych | 2823814.19.23 | Handkerchiefs, shawls, scarves, veils, ties, cravats, gloves and other made-up clothing accessories; parts of garments or of clothing accessories, of textile fabric, not knitted or crocheted, n.e.c. | 28238
14.19.3 | Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry; odzież wykonana z filcu lub włóknin; odzież wykonana z tkanin powleczonych |  14.19.3 | Clothing accessories of leather; garments made up of felt or non-wovens; garments made up of coated textile fabrics |  
14.19.31 | Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych | 2824214.19.31 | Clothing accessories of leather or of composition leather, except sports gloves | 28242
14.19.32 | Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych | 2825014.19.32 | Garments made up of felt or non-wovens, textile fabrics impregnated or coated | 28250
14.19.4 | Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy |  14.19.4 | Hats and headgear |  
14.19.41 | Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału | 2826114.19.41 | Hat forms, hat bodies and hoods of felt; plateaux and manchons of felt; hat shapes, plaited or made by assembling strips of any material | 28261
14.19.42 | Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy | 2826214.19.42 | Hats and other headgear, of felt, or plaited or made by assembling strips of any material, or knitted or crocheted or made up from lace or other textile fabric in the piece; hairnets | 28262
14.19.43 | Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy | 2826914.19.43 | Other headgear, except headgear of rubber or of plastics, safety headgear and asbestos headgear; headbands, linings, covers, hat foundations, hat frames, peaks and chinstraps, for headgear | 28269
14.19.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych |  14.19.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other wearing apparel and accessories |  
14.19.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży i dodatków odzieżowych | 88123 (*)14.19.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other wearing apparel and accessories | 88123 (*)
14.2 | Wyroby futrzarskie |  14.2 | Articles of fur |  
14.20 | Wyroby futrzarskie |  14.20 | Articles of fur |  
14.20.1 | Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy |  14.20.1 | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin, except headgear |  
14.20.10 | Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy | 2832014.20.10 | Articles of apparel, clothing accessories and other articles of fur skin, except headgear | 28320
14.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich |  14.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fur |  
14.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów futrzarskich | 88123 (*)14.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fur | 88123 (*)
14.3 | Wyroby dziane |  14.3 | Knitted and crocheted apparel |  
14.31 | Wyroby pończosznicze |  14.31 | Knitted and crocheted hosiery |  
14.31.1 | Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze |  14.31.1 | Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crocheted |  
14.31.10 | Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze | 2821014.31.10 | Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, knitted or crocheted | 28210
14.31.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych |  14.31.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted and crocheted hosiery |  
14.31.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów pończoszniczych | 88123 (*)14.31.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of knitted and crocheted hosiery | 88123 (*)
14.39 | Pozostała odzież dziana |  14.39 | Other knitted and crocheted apparel |  
14.39.1 | Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane |  14.39.1 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted |  
14.39.10 | Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane | 2822614.39.10 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted | 28226
14.39.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej |  14.39.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other knitted and crocheted apparel |  
14.39.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałej odzieży dzianej | 88123 (*)14.39.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other knitted and crocheted apparel | 88123 (*)
15 | Skóry i wyroby ze skór wyprawionych |  15 | Leather and related products |  
15.1 | Skóry wyprawione i garbowane; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; wyroby rymarskie; skóry futerkowe wyprawione i barwione |  15.1 | Tanned and dressed leather; luggage, handbags, saddlery and harness; dressed and dyed fur |  
15.11 | Skóry wyprawione i garbowane; skóry futerkowe wyprawione i barwione |  15.11 | Tanned and dressed leather; dressed and dyed fur |  
15.11.1 | Skóry futerkowe wyprawione i garbowane |  15.11.1 | Tanned or dressed fur skins |  
15.11.10 | Skóry futerkowe wyprawione i garbowane | 2831015.11.10 | Tanned or dressed fur skins | 28310
15.11.2 | Skóry zamszowe; skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane |  15.11.2 | Chamois leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather |  
15.11.21 | Skóry zamszowe | 29110 (*)15.11.21 | Chamois leather | 29110 (*)
15.11.22 | Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane | 29110 (*)15.11.22 | Patent leather and patent laminated leather; metallised leather | 29110 (*)
15.11.3 | Skóry bydlęce lub ze zwierząt koniowatych, odwłoszone |  15.11.3 | Leather, of bovine or equine animals, without hair |  
15.11.31 | Skóry bydlęce całe, odwłoszone | 29120 (*)15.11.31 | Leather, of bovine animals, without hair on, whole | 29120 (*)
15.11.32 | Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce | 29120 (*)15.11.32 | Leather, of bovine animals, without hair on, not whole | 29120 (*)
15.11.33 | Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone | 29120 (*)15.11.33 | Leather, of equine animals, without hair on | 29120 (*)
15.11.4 | Skóry owcze bez wełny oraz odwłoszone skóry kozie i świńskie |  15.11.4 | Leather of sheep, goat or swine, without hair |  
15.11.41 | Skóry owcze i jagnięce bez wełny | 29130 (*)15.11.41 | Sheep or lamb skin leather, without wool on | 29130 (*)
15.11.42 | Skóry kozie i koźlęce odwłoszone | 29130 (*)15.11.42 | Goat or kid skin leather, without hair on | 29130 (*)
15.11.43 | Skóry świńskie odwłoszone | 29130 (*)15.11.43 | Leather of swine | 29130 (*)
15.11.5 | Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt; skóry wtórne na bazie skóry naturalnej |  15.11.5 | Leather of other animals; composition leather with a basis of leather |  
15.11.51 | Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt | 29130 (*)15.11.51 | Leather of other animals, without hair on | 29130 (*)
15.11.52 | Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej | 29130 (*)15.11.52 | Composition leather with a basis of leather or leather fibre | 29130 (*)
15.11.9 | Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych |  15.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanned and dressed leather; dressed and dyed fur |  
15.11.99 | Usługi podwykonawców związane z wyprawą i garbowaniem skór oraz wyprawą i barwieniem skór futerkowych | 88124 (*)15.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanned and dressed leather; dressed and dyed fur | 88124 (*)
15.12 | Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze |  15.12 | Luggage, handbags and the like, saddlery and harness |  
15.12.1 | Wyroby rymarskie; torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze; pozostałe wyroby skórzane |  15.12.1 | Saddlery and harness; luggage, handbags and the like; other articles of leather |  
15.12.11 | Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt | 2921015.12.11 | Saddlery and harness for any animal, of any material | 29210
15.12.12 | Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań i obuwia | 2922015.12.12 | Luggage, handbags and the like, of leather, composition of leather, plastic sheeting, textile materials, vulcanised fibre or paperboard; travel sets for personal toilet, sewing or shoe or clothes cleaning | 29220
15.12.13 | Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe | 2923015.12.13 | Watch straps (except metal), watch bands and watch bracelets and parts thereof | 29230
15.12.19 | Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp. | 2929015.12.19 | Other articles of leather or composition leather (including articles used in machinery or mechanical appliances of for other technical uses) n.e.c. | 29290
15.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych |  15.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of saddlery and harness luggage, handbags and the like |  
15.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów rymarskich oraz toreb bagażowych, torebek ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych | 88124 (*)15.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of saddlery and harness luggage, handbags and the like | 88124 (*)
15.2 | Obuwie |  15.2 | Footwear |  
15.20 | Obuwie |  15.20 | Footwear |  
15.20.1 | Obuwie, z wyłączeniem obuwia sportowego, ochronnego i ortopedycznego |  15.20.1 | Footwear other than sports and protective footwear and orthopaedic shoes |  
15.20.11 | Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia z metalowym noskiem ochronnym | 2931015.20.11 | Waterproof footwear, with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than footwear incorporating a protective metal toe-cap | 29310
15.20.12 | Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego i sportowego | 2932015.20.12 | Footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics, other than waterproof or sports footwear | 29320
15.20.13 | Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu | 2933015.20.13 | Footwear with uppers of leather, other than sports footwear, footwear incorporating a protective metal toe-cap and miscellaneous special footwear | 29330
15.20.14 | Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego | 2934015.20.14 | Footwear with uppers of textile materials, other than sports footwear | 29340
15.20.2 | Obuwie sportowe |  15.20.2 | Sports footwear |  
15.20.21 | Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów włókienniczych | 2942015.20.21 | Tennis shoes, basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like | 29420
15.20.29 | Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich | 2949015.20.29 | Other sports footwear, except snow-ski footwear and skating boots | 29490
15.20.3 | Obuwie ochronne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane |  15.20.3 | Protective and other footwear n.e.c. |  
15.20.31 | Obuwie z metalowym noskiem ochronnym | 2951015.20.31 | Footwear incorporating a protective metal toe-cap | 29510
15.20.32 | Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2952015.20.32 | Wooden footwear, miscellaneous special footwear and other footwear n.e.c. | 29520
15.20.4 | Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części |  15.20.4 | Parts of footwear of leather; removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof |  
15.20.40 | Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części | 29600 (*)15.20.40 | Parts of footwear of leather; removable insoles, heel cushions and similar articles; gaiters, leggings and similar articles, and parts thereof | 29600 (*)
15.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia |  15.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of footwear |  
15.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją obuwia | 88124 (*)15.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of footwear | 88124 (*)
16 | Drewno i wyroby z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; wyroby ze słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania |  16 | Wood and of products of wood and cork, except furniture; articles of straw and plaiting materials |  
16.1 | Drewno przetarte i strugane |  16.1 | Wood, sawn and planed |  
16.10 | Drewno przetarte i strugane |  16.10 | Wood, sawn and planed |  
16.10.1 | Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane |  16.10.1 | Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of wood not impregnated |  
16.10.10 | Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane | 3110016.10.10 | Wood, sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, of a thickness > 6 mm; railway or tramway sleepers of wood not impregnated | 31100
16.10.2 | Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni; wełna drzewna; mączka drzewna; drewno w postaci wiórów lub kawałków |  16.10.2 | Wood continuously shaped along any of its edges or faces; wood wool; wood flour; wood in chips or particles |  
16.10.21 | Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe | 3121016.10.21 | Wood, continuously shaped along any of its edges or faces (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled, and beadings and mouldings) | 31210
16.10.22 | Wełna drzewna; mączka drzewna | 3122016.10.22 | Wood wool; wood flour | 31220
16.10.23 | Drewno w postaci wiórów lub kawałków | 3123016.10.23 | Wood in chips or particles | 31230
16.10.3 | Drewno nieobrobione; drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane lub poddane innej obróbce |  16.10.3 | Wood in the rough; railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated or otherwise treated |  
16.10.31 | Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi | 31310 | 31330 (*)16.10.31 | Wood in the rough, treated with paint, stains, creosote or other preservatives | 31310 | 31330 (*)
16.10.32 | Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane | 3132016.10.32 | Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood, impregnated | 31320
16.10.39 | Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki | 31330 (*)16.10.39 | Other wood in the rough, including split poles and pickets | 31330 (*)
16.10.9 | Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna; usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna |  16.10.9 | Drying, impregnation or chemical treatment services of timber; sub-contracted operations as part of manufacturing of wood, sawn and planed |  
16.10.91 | Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna | 88130 (*)16.10.91 | Drying, impregnation or chemical treatment services of timber | 88130 (*)
16.10.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przetartego i struganego drewna | 88130 (*)16.10.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wood, sawn and planed | 88130 (*)
16.2 | Wyroby z drewna, korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania |  16.2 | Products of wood, cork, straw and plaiting materials |  
16.21 | Fornir i płyty na bazie drewna |  16.21 | Veneer sheets and wood-based panels |  
16.21.1 | Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze; płyty wiórowe i podobne płyty, z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych |  16.21.1 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood; particle boards and similar boards of wood or other ligneous materials |  
16.21.11 | Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa | 31410 | 3145016.21.11 | Plywood, veneered panels and similar laminated wood, of bamboo | 31410 | 31450
16.21.12 | Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy | 3142016.21.12 | Other plywood, veneered panels and similar laminated wood | 31420
16.21.13 | Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych | 3143016.21.13 | Particle boards and similar boards of wood or other ligneous materials | 31430
16.21.14 | Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych | 3144016.21.14 | Fibreboard of wood or other ligneous materials | 31440
16.21.2 | Fornir, arkusze do produkcji sklejki; drewno utwardzone |  16.21.2 | Veneer sheets; sheets for plywood; densified wood |  
16.21.21 | Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, o grubości ≤ 6 mm | 3151016.21.21 | Veneer sheets and sheets for plywood and other wood sawn lengthwise, sliced or peeled, of a thickness ≤ 6 mm | 31510
16.21.22 | Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych | 3152016.21.22 | Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes | 31520
16.21.9 | Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli; usługi podwykonawców związane z produkcją forniru i płyt drewnopochodnych |  16.21.9 | Finishing services of boards and panels; sub-contracted operations as part of manufacturing of veneer sheets and wood-based panels |  
16.21.91 | Usługi związane z wykończaniem płyt i paneli | 88130 (*)16.21.91 | Finishing services of boards and panels | 88130 (*)
16.21.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją forniru płyt drewnopochodnych | 88130 (*)16.21.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of veneer sheets and wood-based panels | 88130 (*)
16.22 | Gotowe płyty podłogowe |  16.22 | Assembled parquet floors |  
16.22.1 | Gotowe płyty podłogowe |  16.22.1 | Assembled parquet panels |  
16.22.10 | Gotowe płyty podłogowe | 31600 (*)16.22.10 | Assembled parquet panels | 31600 (*)
16.22.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych |  16.22.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of assembled parquet floors |  
16.22.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gotowych płyt podłogowych | 88130 (*)16.22.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of assembled parquet floors | 88130 (*)
16.23 | Pozostałe wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa |  16.23 | Other builders' carpentry and joinery |  
16.23.1 | Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa z drewna, z wyłączeniem drewnianych budynków prefabrykowanych |  16.23.1 | Builders' joinery and carpentry (except prefabricated buildings), of wood |  
16.23.11 | Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna | 31600 (*)16.23.11 | Windows, French windows and their frames, doors and their frames and thresholds, of wood | 31600 (*)
16.23.12 | Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna | 31600 (*)16.23.12 | Shuttering for concrete constructional work, shingles and shakes, of wood | 31600 (*)
16.23.19 | Wyroby stolarskie i ciesielskie gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna | 31600 (*)16.23.19 | Builders' joinery and carpentry, of wood, n.e.c. | 31600 (*)
16.23.2 | Prefabrykowane budynki z drewna |  16.23.2 | Prefabricated wooden buildings |  
16.23.20 | Prefabrykowane budynki z drewna | 3870116.23.20 | Prefabricated wooden buildings | 38701
16.23.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa |  16.23.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other builders' carpentry and joinery |  
16.23.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa | 88130 (*)16.23.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other builders' carpentry and joinery | 88130 (*)
16.24 | Opakowania drewniane |  16.24 | Wooden containers |  
16.24.1 | Opakowania drewniane |  16.24.1 | Wooden containers |  
16.24.11 | Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna | 31700 (*)16.24.11 | Pallets, box pallets and other load boards of wood | 31700 (*)
16.24.12 | Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna | 31700 (*)16.24.12 | Barrels and coopers' products of wood | 31700 (*)
16.24.13 | Pozostałe opakowania drewniane i ich części | 31700 (*)16.24.13 | Other wooden containers and parts thereof | 31700 (*)
16.24.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych |  16.24.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wooden containers |  
16.24.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań drewnianych | 88130 (*)16.24.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wooden containers | 88130 (*)
16.29 | Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania |  16.29 | Other products of wood; articles of cork, straw and plaiting materials |  
16.29.1 | Pozostałe wyroby z drewna |  16.29.1 | Other products of wood |  
16.29.11 | Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta do obuwia, z drewna | 3191116.29.11 | Tools, tool bodies, tool handles, broom or brush bodies and handles, blocks for the manufacture of smoking pipes, boot or shoe lasts and trees, of wood | 31911
16.29.12 | Przybory stołowe i kuchenne, z drewna | 3191216.29.12 | Tableware and kitchenware, of wood | 31912
16.29.13 | Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna | 3191316.29.13 | Wood marquetry and inlaid wood, cases for jewellery or cutlery and similar articles of wood, statuettes and other ornaments, of wood | 31913
16.29.14 | Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna | 29600 (*) | 31914 | 38922 (*)16.29.14 | Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects and other articles of wood | 29600 (*) | 31914 | 38922 (*)
16.29.2 | Wyroby z korka, słomy lub pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie |  16.29.2 | Articles of cork, straw or other plaiting materials; basket ware and wickerwork |  
16.29.21 | Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granulowany lub mielony; odpady z korka | 3192116.29.21 | Natural cork, debacked or roughly squared or in blocks, plates, sheets or strip; crushed, granulated or ground cork; waste cork | 31921
16.29.22 | Wyroby z korka naturalnego | 31922 (*)16.29.22 | Articles of natural cork | 31922 (*)
16.29.23 | Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka | 31922 (*)16.29.23 | Blocks, plates, sheets and strips, tiles of any shape, solid cylinders, of agglomerated cork | 31922 (*)
16.29.24 | Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane | 31922 (*)16.29.24 | Agglomerated cork; articles of agglomerated cork n.e.c. | 31922 (*)
16.29.25 | Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie | 3192316.29.25 | Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basket ware and wickerwork | 31923
16.29.9 | Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania |  16.29.9 | Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of other products of wood, articles of cork, straw and plaiting materials |  
16.29.91 | Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania, z wyłączeniem mebli | 88130 (*)16.29.91 | Wood and cork, except furniture, and straw and plaiting material manufacturing services | 88130 (*)
16.29.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania | 88130 (*)16.29.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other products of wood, articles of cork, straw and plaiting materials | 88130 (*)
17 | Papier i wyroby z papieru |  17 | Paper and paper products |  
17.1 | Masa włóknista, papier i tektura |  17.1 | Pulp, paper and paperboard |  
17.11 | Masa włóknista |  17.11 | Pulp |  
17.11.1 | Masa włóknista drzewna lub z pozostałych włóknistych surowców celulozowych |  17.11.1 | Pulps of wood or other fibrous cellulosic material |  
17.11.11 | Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego | 3211117.11.11 | Chemical wood pulp, dissolving grades | 32111
17.11.12 | Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego | 32112 (*)17.11.12 | Chemical wood pulp, soda or sulphate, other than dissolving grades | 32112 (*)
17.11.13 | Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego | 32112 (*)17.11.13 | Chemical wood pulp, sulphite, other than dissolving grades | 32112 (*)
17.11.14 | Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych | 3211317.11.14 | Mechanical wood pulp; semi-chemical wood pulp; pulps of fibrous cellulosic material other than wood | 32113
17.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej |  17.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp |  
17.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją masy włóknistej | 88140 (*)17.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of pulp | 88140 (*)
17.12 | Papier i tektura |  17.12 | Paper and paperboard |  
17.12.1 | Papier gazetowy; papier i tektura czerpane; pozostały papier i tektura dla celów graficznych |  17.12.1 | Newsprint, handmade paper and other uncoated paper or paperboard for graphic purposes |  
17.12.11 | Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach | 3212117.12.11 | Newsprint, in rolls or sheets | 32121
17.12.12 | Papier i tektura czerpane | 3212217.12.12 | Handmade paper and paperboard | 32122
17.12.13 | Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet | 32129 (*)17.12.13 | Paper and paperboard used as a base for photo-sensitive, heat-sensitive or electro-sensitive paper; carbonising base paper; wallpaper base | 32129 (*)
17.12.14 | Pozostały papier i tektura do celów graficznych | 32129 (*)17.12.14 | Other paper and paperboard for graphic purposes | 32129 (*)
17.12.2 | Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych |  17.12.2 | Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibres |  
17.12.20 | Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych | 3213117.12.20 | Toilet or facial tissue stock, towel or napkin stock, cellulose wadding and webs of cellulose fibres | 32131
17.12.3 | Papier do produkcji tektury falistej |  17.12.3 | Containerboard |  
17.12.31 | Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony | 32132 (*)17.12.31 | Kraftliner, unbleached, uncoated | 32132 (*)
17.12.32 | Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony | 32132 (*)17.12.32 | White top kraftliner; coated kraftliner | 32132 (*)
17.12.33 | Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną | 32134 (*)17.12.33 | Semi chemical fluting | 32134 (*)
17.12.34 | Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną | 32134 (*)17.12.34 | Recycled fluting and other fluting | 32134 (*)
17.12.35 | „Testliner” — papier z makulatury na pokrycie tektury falistej | 3213517.12.35 | Testliner (recycled liner board) | 32135
17.12.4 | Pozostały papier niepowleczony |  17.12.4 | Uncoated paper |  
17.12.41 | Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony | 32133 (*)17.12.41 | Uncoated kraft paper; sack kraft paper, creped or crinkled | 32133 (*)
17.12.42 | Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych | 32136 (*)17.12.42 | Sulphite wrapping paper and other uncoated paper (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes) | 32136 (*)
17.12.43 | Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy | 32136 (*)17.12.43 | Filter paper and paperboard; felt paper | 32136 (*)
17.12.44 | Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach | 32136 (*)17.12.44 | Cigarette paper not cut to size or in form of booklets or tubes | 32136 (*)
17.12.5 | Tektura niepowleczona, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych |  17.12.5 | Uncoated paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes) |  
17.12.51 | Tektura niepowleczona, szara wewnątrz | 32133 (*)17.12.51 | Uncoated, inside grey paperboard | 32133 (*)
17.12.59 | Pozostała tektura niepowleczona | 32133 (*)17.12.59 | Other uncoated paperboard | 32133 (*)
17.12.6 | Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste |  17.12.6 | Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers |  
17.12.60 | Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste | 3213717.12.60 | Vegetable parchment, greaseproof papers, tracing papers and glassine and other glazed transparent or translucent papers | 32137
17.12.7 | Papier i tektura przetworzone |  17.12.7 | Processed paper and paperboard |  
17.12.71 | Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane | 3214117.12.71 | Composite paper and paperboard, not surface-coated or impregnated | 32141
17.12.72 | Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane | 3214217.12.72 | Paper and paperboard, creped, crinkled, embossed or perforated | 32142
17.12.73 | Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi | 32143 (*)17.12.73 | Paper and paperboard of a kind used for writing, printing or other graphic purposes, coated with kaolin or with other inorganic substances | 32143 (*)
17.12.74 | Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych | 32143 (*)17.12.74 | Kraft paper (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances | 32143 (*)
17.12.75 | Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych | 32143 (*)17.12.75 | Kraft paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances | 32143 (*)
17.12.76 | Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach lub arkuszach | 32149 (*)17.12.76 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer paper, in rolls or sheets | 32149 (*)
17.12.77 | Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach | 32149 (*)17.12.77 | Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres, coated, impregnated, covered, surface coloured or printed, in rolls or sheets | 32149 (*)
17.12.78 | Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych | 32143 (*)17.12.78 | Inside grey paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances | 32143 (*)
17.12.79 | Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych | 32143 (*)17.12.79 | Other paperboard (other than that of a kind used for writing, printing or other graphic purposes), coated with kaolin or with other inorganic substances | 32143 (*)
17.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury |  17.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper and paperboard |  
17.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru i tektury | 88140 (*)17.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper and paperboard | 88140 (*)
17.2 | Wyroby z papieru i tektury |  17.2 | Articles of paper and paperboard |  
17.21 | Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury |  17.21 | Corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard |  
17.21.1 | Papier falisty i tektura falista oraz opakowania z papieru i tektury |  17.21.1 | Corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard |  
17.21.11 | Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach | 3215117.21.11 | Corrugated board, in rolls or sheets | 32151
17.21.12 | Worki i torby z papieru | 3215217.21.12 | Sacks and bags of paper | 32152
17.21.13 | Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej | 32153 (*)17.21.13 | Cartons, boxes and cases, of corrugated board or corrugated paperboard | 32153 (*)
17.21.14 | Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste | 32153 (*)17.21.14 | Folding cartons, boxes and cases, of non-corrugated paper or paperboard | 32153 (*)
17.21.15 | Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury | 32153 (*)17.21.15 | Box files, letter trays, storage boxes and similar articles of a kind used in offices, shops or the like, of paper | 32153 (*)
17.21.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury |  17.21.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard |  
17.21.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury | 88140 (*)17.21.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of corrugated paper and paperboard and containers of paper and paperboard | 88140 (*)
17.22 | Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru |  17.22 | Household and sanitary goods and toilet requisites |  
17.22.1 | Artykuły dla gospodarstw domowych, toaletowe i sanitarne, z papieru |  17.22.1 | Household and toilet paper and paper products |  
17.22.11 | Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych | 32193 (*)17.22.11 | Toilet paper, handkerchiefs, cleansing or facial tissues and towels, tablecloths and serviettes, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres | 32193 (*)
17.22.12 | Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych | 27991 (*) | 32193 (*)17.22.12 | Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar sanitary articles and articles of apparel and clothing accessories, of paper pulp, paper, cellulose wadding or webs of cellulose fibres | 27991 (*) | 32193 (*)
17.22.13 | Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury | 32199 (*)17.22.13 | Trays, dishes, plates and cups and the like, of paper or paperboard | 32199 (*)
17.22.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru |  17.22.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of household and sanitary goods and toilet requisites |  
17.22.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów dla gospodarstw domowych, toaletowych i sanitarnych z papieru | 88140 (*)17.22.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of household and sanitary goods and toilet requisites | 88140 (*)
17.23 | Artykuły piśmienne |  17.23 | Paper stationery |  
17.23.1 | Artykuły piśmienne |  17.23.1 | Paper stationery |  
17.23.11 | Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumowany lub samoprzylepny | 3219117.23.11 | Carbon paper, self-copy paper and other copying or transfer papers; duplicator stencil and offset plates of paper; gummed or adhesive paper | 32191
17.23.12 | Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych | 3219217.23.12 | Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards of paper or paperboard; boxes, pouches, wallets and writing compendiums of paper or paperboard, containing paper stationery | 32192
17.23.13 | Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury | 3270017.23.13 | Registers, account books, binders, forms and other articles of stationery, of paper or paperboard | 32700
17.23.14 | Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane | 32199 (*)17.23.14 | Other paper and paperboard, of a kind used for writing or printing or other graphic purposes, printed, embossed or perforated | 32199 (*)
17.23.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych |  17.23.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper stationery |  
17.23.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją artykułów piśmiennych | 88140 (*)17.23.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of paper stationery | 88140 (*)
17.24 | Tapety |  17.24 | Wallpaper |  
17.24.1 | Tapety |  17.24.1 | Wallpaper |  
17.24.11 | Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne | 3219417.24.11 | Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of paper | 32194
17.24.12 | Pokrycia ścienne tekstylne | 3219517.24.12 | Textile wall coverings | 32195
17.24.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet |  17.24.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wallpaper |  
17.24.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tapet | 88140 (*)17.24.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wallpaper | 88140 (*)
17.29 | Pozostałe wyroby z papieru i tektury |  17.29 | Other articles of paper and paperboard |  
17.29.1 | Pozostałe wyroby z papieru i tektury |  17.29.1 | Other articles of paper and paperboard |  
17.29.11 | Etykiety z papieru i tektury | 3219717.29.11 | Labels of paper or paperboard | 32197
17.29.12 | Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej | 3219817.29.12 | Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp | 32198
17.29.19 | Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane | 32199 (*)17.29.19 | Cigarette paper; bobbins, spools, cops and similar supports; filter paper and paperboard; other articles of paper and paperboard n.e.c. | 32199 (*)
17.29.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury |  17.29.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of paper and paperboard |  
17.29.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z papieru i tektury | 88140 (*)17.29.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of paper and paperboard | 88140 (*)
18 | Usługi poligraficzne i usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji |  18 | Printing and recording services |  
18.1 | Usługi poligraficzne i usługi pokrewne związane z drukowaniem |  18.1 | Printing services and services related to printing |  
18.11 | Usługi drukowania gazet |  18.11 | Newspaper printing services |  
18.11.1 | Usługi drukowania gazet |  18.11.1 | Newspaper printing services |  
18.11.10 | Usługi drukowania gazet | 89121 (*)18.11.10 | Newspaper printing services | 89121 (*)
18.12 | Pozostałe usługi poligraficzne |  18.12 | Other printing services |  
18.12.1 | Pozostałe usługi poligraficzne |  18.12.1 | Other printing services |  
18.12.11 | Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, czeków i innych papierów wartościowych itp. | 89121 (*)18.12.11 | Printing services for postage stamps, taxation stamps, documents of titles, smart cards, cheques and other security papers and the like | 89121 (*)
18.12.12 | Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamowych | 89121 (*)18.12.12 | Printing services for advertising catalogues, prospects, posters and other printed advertising | 89121 (*)
18.12.13 | Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu | 89121 (*)18.12.13 | Printing services for journals and periodicals, appearing less than four times a week | 89121 (*)
18.12.14 | Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych | 89121 (*)18.12.14 | Printing services for books, maps, hydrographic or similar charts of all kinds, pictures, designs and photographs, postcards | 89121 (*)
18.12.15 | Usługi drukowania etykiet i metek | 89121 (*)18.12.15 | Printing services for labels and tags | 89121 (*)
18.12.16 | Usługi drukowania bezpośrednio na tworzywach sztucznych, szkle, metalu, drewnie i ceramice | 89121 (*)18.12.16 | Printing services directly onto plastic, glass, metal, wood and ceramics | 89121 (*)
18.12.19 | Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane | 89121 (*)18.12.19 | Other printing services n.e.c. | 89121 (*)
18.13 | Usługi związane z przygotowaniem do druku i wspomagające drukowanie; wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania |  18.13 | Pre-press and pre-media services |  
18.13.1 | Usługi związane z przygotowaniem do druku |  18.13.1 | Pre-press services |  
18.13.10 | Usługi związane z przygotowaniem do druku | 89121 (*)18.13.10 | Pre-press services | 89121 (*)
18.13.2 | Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania |  18.13.2 | Printing plates or cylinders and other impressed media for use in printing |  
18.13.20 | Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania | 3280018.13.20 | Printing plates or cylinders and other impressed media for use in printing | 32800
18.13.3 | Usługi wspomagające drukowanie |  18.13.3 | Ancillary services related to printing |  
18.13.30 | Usługi wspomagające drukowanie | 89121 (*)18.13.30 | Ancillary services related to printing | 89121 (*)
18.14 | Usługi introligatorskie i podobne usługi |  18.14 | Binding and related services |  
18.14.1 | Usługi introligatorskie i podobne usługi |  18.14.1 | Binding and related services |  
18.14.10 | Usługi introligatorskie i podobne usługi | 89121 (*)18.14.10 | Binding and related services | 89121 (*)
18.2 | Usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji |  18.2 | Reproduction services of recorded media |  
18.20 | Usługi reprodukcji zapisanych nośników informacji |  18.20 | Reproduction services of recorded media |  
18.20.1 | Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych |  18.20.1 | Reproduction services of sound recording |  
18.20.10 | Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych | 89122 (*)18.20.10 | Reproduction services of sound recording | 89122 (*)
18.20.2 | Usługi reprodukcji nagrań wideo |  18.20.2 | Reproduction services of video recording |  
18.20.20 | Usługi reprodukcji nagrań wideo | 89122 (*)18.20.20 | Reproduction services of video recording | 89122 (*)
18.20.3 | Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji |  18.20.3 | Reproduction services of software |  
18.20.30 | Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji | 89122 (*)18.20.30 | Reproduction services of software | 89122 (*)
19 | Koks, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej |  19 | Coke and refined petroleum products |  
19.1 | Produkty pieców koksowniczych |  19.1 | Coke oven products |  
19.10 | Produkty pieców koksowniczych |  19.10 | Coke oven products |  
19.10.1 | Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy |  19.10.1 | Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon |  
19.10.10 | Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy | 3310019.10.10 | Coke and semi-coke of coal, of lignite or of peat; retort carbon | 33100
19.10.2 | Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne |  19.10.2 | Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral tars |  
19.10.20 | Smoła destylowana z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; pozostałe smoły mineralne | 3320019.10.20 | Tar distilled from coal, lignite or peat; other mineral tars | 33200
19.10.3 | Pak i koks pakowy |  19.10.3 | Pitch and pitch coke |  
19.10.30 | Pak i koks pakowy | 34540 (*)19.10.30 | Pitch and pitch coke | 34540 (*)
19.10.9 | Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych |  19.10.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of coke oven products |  
19.10.99 | Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem produktów pieców koksowniczych | 88151 (*)19.10.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of coke oven products | 88151 (*)
19.2 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej |  19.2 | Refined petroleum products |  
19.20 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz produkty rafinacji ropy naftowej |  19.20 | Refined petroleum products |  
19.20.1 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla i torfu |  19.20.1 | Briquettes, ovoids and similar solid fuels |  
19.20.11 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego | 1102019.20.11 | Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal | 11020
19.20.12 | Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu) | 11030 (*)19.20.12 | Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from lignite | 11030 (*)
19.20.13 | Brykiety i podobne paliwa stałe z torfu | 11040 (*)19.20.13 | Briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from peat | 11040 (*)
19.20.2 | Paliwo silnikowe, oleje opałowe i napędowe; oleje smarowe |  19.20.2 | Fuel oil and gas; lubricating oils |  
19.20.21 | Benzyna silnikowa, włączając benzynę lotniczą | 3331019.20.21 | Motor spirit (gasoline), including aviation spirit | 33310
19.20.22 | Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych | 3332019.20.22 | Spirit type (gasoline type) jet fuel | 33320
19.20.23 | Oleje lekkie otrzymane z przerobu ropy naftowej, preparaty z lekkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3333019.20.23 | Light petroleum oils, light preparations n.e.c. | 33330
19.20.24 | Nafta inna niż lotnicza | 3334119.20.24 | Kerosene | 33341
19.20.25 | Paliwo typu nafty do silników odrzutowych | 3334219.20.25 | Kerosene-type jet fuel | 33342
19.20.26 | Oleje napędowe | 3336019.20.26 | Gas oils | 33360
19.20.27 | Oleje średnie otrzymane z przerobu ropy naftowej; preparaty ze średniej frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3335019.20.27 | Medium petroleum oils; medium preparations n.e.c. | 33350
19.20.28 | Oleje opałowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3337019.20.28 | Fuel oils n.e.c. | 33370
19.20.29 | Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej; preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3338019.20.29 | Lubricating petroleum oils; heavy preparations n.e.c. | 33380
19.20.3 | Gazy i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego |  19.20.3 | Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons, except natural gas |  
19.20.31 | Propan i butan skroplone | 3341019.20.31 | Propane and butane, liquefied | 33410
19.20.32 | Etylen, propylen, butylen, butadien i pozostałe gazy pochodzenia naftowego, węglowodory gazowe, z wyłączeniem gazu ziemnego | 3342019.20.32 | Ethylene, propylene, butylene, butadiene and other petroleum gases or gaseous hydrocarbons, except natural gas | 33420
19.20.4 | Pozostałe produkty naftowe |  19.20.4 | Other petroleum products |  
19.20.41 | Wazelina; parafina; woski pochodzenia naftowego i pozostałe woski | 33500 (*)19.20.41 | Petroleum jelly; paraffin wax; petroleum and other waxes | 33500 (*)
19.20.42 | Koks naftowy; bitum naftowy i inne pozostałości olejów ropy naftowej | 33500 (*)19.20.42 | Petroleum coke; petroleum bitumen and other residues of petroleum oils | 33500 (*)
19.20.9 | Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej |  19.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of refined petroleum products |  
19.20.99 | Usługi podwykonawców związane z wytwarzaniem brykietów i podobnych paliw stałych z węgla i torfu oraz produktów rafinacji ropy naftowej | 88151 (*)19.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of refined petroleum products | 88151 (*)
20 | Chemikalia i wyroby chemiczne |  20 | Chemicals and chemical products |  
20.1 | Chemikalia podstawowe, nawozy i związki azotowe, tworzywa sztuczne i kauczuk syntetyczny w formach podstawowych |  20.1 | Basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary forms |  
20.11 | Gazy techniczne |  20.11 | Industrial gases |  
20.11.1 | Gazy techniczne |  20.11.1 | Industrial gases |  
20.11.11 | Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen | 34210 (*)20.11.11 | Hydrogen, argon, rare gases, nitrogen and oxygen | 34210 (*)
20.11.12 | Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami | 34210 (*)20.11.12 | Carbon dioxide and other inorganic oxygen compounds of non-metals | 34210 (*)
20.11.13 | Powietrze ciekłe i sprężone | 34250 (*)20.11.13 | Liquid air and compressed air | 34250 (*)
20.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych |  20.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of industrial gases |  
20.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją gazów technicznych | 88160 (*)20.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of industrial gases | 88160 (*)
20.12 | Barwniki i pigmenty |  20.12 | Dyes and pigments |  
20.12.1 | Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki metali |  20.12.1 | Oxides, peroxides and hydroxides |  
20.12.11 | Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu | 34220 (*)20.12.11 | Zinc oxide and peroxide; titanium oxides | 34220 (*)
20.12.12 | Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi | 34220 (*)20.12.12 | Chromium, manganese, lead and copper oxides and hydroxides | 34220 (*)
20.12.19 | Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali | 34220 (*)20.12.19 | Other metal oxides, peroxides and hydroxides | 34220 (*)
20.12.2 | Ekstrakty garbarskie lub barwiące; garbniki i ich pochodne; środki barwiące, gdzie indziej niesklasyfikowane |  20.12.2 | Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; colouring matter n.e.c. |  
20.12.21 | Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytworzone na ich bazie | 3431020.12.21 | Synthetic organic colouring matter and preparations based thereon; synthetic organic products of a kind used as fluorescent brightening agents or as luminophores; colour lakes and preparations based thereon | 34310
20.12.22 | Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego | 3432020.12.22 | Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers, esters and other derivatives; colouring matter of vegetable or animal origin | 34320
20.12.23 | Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowania wstępnego | 3433020.12.23 | Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances; tanning preparations; enzymatic preparations for pre-tanning | 34330
20.12.24 | Środki barwiące gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory | 3434020.12.24 | Colouring matter n.e.c.; inorganic products of a kind used as luminophores | 34340
20.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów |  20.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of dyes and pigments |  
20.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją barwników i pigmentów | 88160 (*)20.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of dyes and pigments | 88160 (*)
20.13 | Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne |  20.13 | Other inorganic basic chemicals |  
20.13.1 | Uran wzbogacony i pluton; uran zubożony i tor; pozostałe pierwiastki radioaktywne |  20.13.1 | Enriched uranium and plutonium; depleted uranium and thorium; other radioactive elements |  
20.13.11 | Uran wzbogacony i pluton oraz ich związki | 33620 | 88152 (*)20.13.11 | Enriched uranium and plutonium and their compounds | 33620 | 88152 (*)
20.13.12 | Uran zubożony i tor oraz ich związki | 33630 | 88152 (*)20.13.12 | Depleted uranium and thorium and their compounds | 33630 | 88152 (*)
20.13.13 | Pozostałe pierwiastki promieniotwórcze, ich izotopy i związki; stopy, dyspersje, wyroby ceramiczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki | 3369020.13.13 | Other radioactive elements and isotopes and compounds; alloys, dispersions, ceramic products and mixtures containing these elements, isotopes or compounds | 33690
20.13.14 | Sekcje paliwowe (kasety) nienapromieniowane, do reaktorów jądrowych | 3371020.13.14 | Fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors | 33710
20.13.2 | Pierwiastki chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy i związki nieorganiczne |  20.13.2 | Chemical elements n.e.c.; inorganic acids and compounds |  
20.13.21 | Niemetale (metaloidy) | 34231 (*)20.13.21 | Metalloids | 34231 (*)
20.13.22 | Związki halogenów i siarki z niemetalami | 34231 (*)20.13.22 | Halogen or sulphur compounds of non-metals | 34231 (*)
20.13.23 | Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć | 34231 (*)20.13.23 | Alkali or alkaline-earth metals; rare earth metals, scandium and yttrium; mercury | 34231 (*)
20.13.24 | Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki | 34231 (*) | 3423220.13.24 | Hydrogen chloride; oleum; diphosphorus pentaoxide; other inorganic acids; silicon and sulphur dioxide | 34231 (*) | 34232
20.13.25 | Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne | 34231 (*)20.13.25 | Oxides, hydroxides and peroxides; hydrazine and hydroxylamine and their inorganic salts | 34231 (*)
20.13.3 | Związki fluorowców z metalami; podchloryny, chlorany i nadchlorany |  20.13.3 | Metallic halogenates; hypochlorites, chlorates and perchlorates |  
20.13.31 | Związki fluorowców z metalami | 34240 (*)20.13.31 | Metallic halogenates | 34240 (*)
20.13.32 | Podchloryny, chlorany i nadchlorany | 34240 (*)20.13.32 | Hypochlorites, chlorates and perchlorates | 34240 (*)
20.13.4 | Siarczki, siarczyny i siarczany; azotany, fosforany i węglany |  20.13.4 | Sulphides, sulphates; nitrates, phosphates and carbonates |  
20.13.41 | Siarczki, siarczyny i siarczany | 34240 (*)20.13.41 | Sulphides, sulphites and sulphates | 34240 (*)
20.13.42 | Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu | 34240 (*)20.13.42 | Phosphinates, phosphonates, phosphates, polyphosphates and nitrates (except of potassium) | 34240 (*)
20.13.43 | Węglany | 34240 (*)20.13.43 | Carbonates | 34240 (*)
20.13.5 | Sole pozostałych metali |  20.13.5 | Salts of other metals |  
20.13.51 | Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych | 34250 (*)20.13.51 | Salts of oxometallic or peroxometallic acids; colloidal precious metals | 34250 (*)
20.13.52 | Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych | 34250 (*)20.13.52 | Inorganic compounds n.e.c., including distilled water; amalgams other than amalgams of precious metals | 34250 (*)
20.13.6 | Pozostałe podstawowe chemikalia nieorganiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |  20.13.6 | Other basic inorganic chemicals |  
20.13.61 | Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru) | 3426020.13.61 | Isotopes n.e.c. and compounds thereof (including heavy water) | 34260
20.13.62 | Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych | 3427020.13.62 | Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides; fulminates, cyanates and thiocyanates; silicates; borates; perborates; other salts of inorganic acids or peroxoacids | 34270
20.13.63 | Nadtlenek wodoru | 34280 (*)20.13.63 | Hydrogen peroxide | 34280 (*)
20.13.64 | Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki | 34280 (*)20.13.64 | Phosphides, carbides, hydrides, nitrides, azides, silicides and borides | 34280 (*)
20.13.65 | Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu | 3429020.13.65 | Compounds of rare earth metals, of yttrium or of scandium | 34290
20.13.66 | Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej | 3452020.13.66 | Sulphur, except sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur | 34520
20.13.67 | Piryty żelazowe wyprażone | 3453020.13.67 | Roasted iron pyrites | 34530
20.13.68 | Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione | 3456020.13.68 | Piezo-electric quartz; other synthetic or reconstructed precious or semi-precious stones, unworked | 34560
20.13.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych |  20.13.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other inorganic basic chemicals |  
20.13.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych | 88160 (*)20.13.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other inorganic basic chemicals | 88160 (*)
20.14 | Pozostałe podstawowe chemikalia organiczne |  20.14 | Other organic basic chemicals |  
20.14.1 | Węglowodory i ich pochodne |  20.14.1 | Hydrocarbons and their derivatives |  
20.14.11 | Węglowodory alifatyczne | 34110 (*)20.14.11 | Acyclic hydrocarbons | 34110 (*)
20.14.12 | Węglowodory cykliczne | 34110 (*)20.14.12 | Cyclic hydrocarbons | 34110 (*)
20.14.13 | Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych | 34110 (*)20.14.13 | Chlorinated derivatives of acyclic hydrocarbons | 34110 (*)
20.14.14 | Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane | 34110 (*)20.14.14 | Sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives of hydrocarbons, whether or not halogenated | 34110 (*)
20.14.19 | Pozostałe pochodne węglowodorów | 34110 (*)20.14.19 | Other derivatives of hydrocarbons | 34110 (*)
20.14.2 | Alkohole, fenole, fenyloalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; alkohole tłuszczowe przemysłowe |  20.14.2 | Alcohols, phenols, phenol-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives; industrial fatty alcohols |  
20.14.21 | Alkohole tłuszczowe przemysłowe | 34139 (*)20.14.21 | Industrial fatty alcohols | 34139 (*)
20.14.22 | Alkohole monowodorotlenowe | 34139 (*)20.14.22 | Monohydric alcohols | 34139 (*)
20.14.23 | Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne | 34139 (*) | 34570 (*)20.14.23 | Diols, polyalcohols, cyclical alcohols and derivatives thereof | 34139 (*) | 34570 (*)
20.14.24 | Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli | 34139 (*)20.14.24 | Phenols; phenol-alcohols and derivatives of phenols | 34139 (*)
20.14.3 | Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwasy karboksylowe i ich pochodne |  20.14.3 | Industrial monocarboxylic fatty acids; carboxylic acids and their derivatives |  
20.14.31 | Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji | 3412020.14.31 | Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining | 34120
20.14.32 | Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne | 34140 (*)20.14.32 | Saturated acyclic monocarboxylic acids and their derivatives | 34140 (*)
20.14.33 | Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe oraz ich pochodne | 34140 (*)20.14.33 | Unsaturated monocarboxylic, cyclanic, cyclenic or cycloterpenic acyclic polycarboxylic acids and their derivatives | 34140 (*)
20.14.34 | Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli | 34140 (*)20.14.34 | Aromatic polycarboxylic and carboxylic acids with additional oxygen functions; and their derivatives, except salicylic acid and its salts | 34140 (*)
20.14.4 | Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną |  20.14.4 | Organic compounds with nitrogen functions |  
20.14.41 | Związki z aminową grupą funkcyjną | 34150 (*)20.14.41 | Amine function compounds | 34150 (*)
20.14.42 | Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego | 34150 (*)20.14.42 | Oxygen-function amino-compounds, except lysine and glutamic acid | 34150 (*)
20.14.43 | Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne | 34150 (*)20.14.43 | Ureines; carboxymide-function compounds, nitrile function compounds; derivatives thereof | 34150 (*)
20.14.44 | Związki z inną azotową grupą funkcyjną | 34150 (*)20.14.44 | Compounds with other nitrogen functions | 34150 (*)
20.14.5 | Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne; związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |  20.14.5 | Organo-sulphur compounds and other organo-inorganic compounds; heterocyclic compounds n.e.c. |  
20.14.51 | Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne | 34160 (*)20.14.51 | Organo-sulphur and other organo-inorganic compounds | 34160 (*)
20.14.52 | Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole | 34160 (*)20.14.52 | Heterocyclic compounds n.e.c.; nucleic acids and their salts | 34160 (*)
20.14.53 | Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne | 3418020.14.53 | Phosphoric esters and their salts or esters of other inorganic acids (excluding esters of hydrogen halides) and their salts; and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives | 34180
20.14.6 | Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale; pozostałe związki organiczne |  20.14.6 | Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals; other organic compounds |  
20.14.61 | Związki z aldehydową grupą funkcyjną | 34170 (*)20.14.61 | Aldehyde function compounds | 34170 (*)
20.14.62 | Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną | 34170 (*)20.14.62 | Ketone and quinone function compounds | 34170 (*)
20.14.63 | Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne | 34170 (*)20.14.63 | Ethers, organic peroxides, epoxides, acetals and hemiacetals and their derivatives | 34170 (*)
20.14.64 | Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 34170 (*)20.14.64 | Enzymes and other organic compounds n.e.c. | 34170 (*)
20.14.7 | Różne organiczne chemikalia podstawowe |  20.14.7 | Miscellaneous basic organic chemical products |  
20.14.71 | Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych | 3440020.14.71 | Derivates of vegetable or resin products | 34400
20.14.72 | Węgiel drzewny | 3451020.14.72 | Wood charcoal | 34510
20.14.73 | Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty | 34540 (*)20.14.73 | Oils and other products of the distillation of high temperature coal tar, and similar products | 34540 (*)
20.14.74 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj. | 2411020.14.74 | Undenatured ethyl alcohol of alcoholic strength by volume of ≥ 80 % | 24110
20.14.75 | Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy | 3413120.14.75 | Ethyl alcohol and other spirits, denatured, of any strength | 34131
20.14.8 | Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego |  20.14.8 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oil |  
20.14.80 | Ługi odpadowe z produkcji pulpy drzewnej, z wyłączeniem oleju talowego | 3923020.14.80 | Residual lyes from the manufacture of wood pulp, excluding tall oil | 39230
20.14.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych |  20.14.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other organic basic chemicals |  
20.14.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych | 88160 (*)20.14.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other organic basic chemicals | 88160 (*)
20.15 | Nawozy i związki azotowe |  20.15 | Fertilisers and nitrogen compounds |  
20.15.1 | Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak |  20.15.1 | Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia |  
20.15.10 | Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak | 34233 | 34651 | 3465220.15.10 | Nitric acid; sulphonitric acids; ammonia | 34233 | 34651 | 34652
20.15.2 | Chlorek amonu; azotyny |  20.15.2 | Ammonium chloride; nitrites |  
20.15.20 | Chlorek amonu; azotyny | 3465320.15.20 | Ammonium chloride; nitrites | 34653
20.15.3 | Nawozy azotowe, mineralne lub chemiczne |  20.15.3 | Nitrogenous fertilisers, mineral or chemical |  
20.15.31 | Mocznik | 3461120.15.31 | Urea | 34611
20.15.32 | Siarczan amonu | 3461220.15.32 | Ammonium sulphate | 34612
20.15.33 | Azotan amonu | 3461320.15.33 | Ammonium nitrate | 34613
20.15.34 | Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu | 3461420.15.34 | Double salts and mixtures of calcium nitrate and ammonium nitrate | 34614
20.15.35 | Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami | 3461520.15.35 | Mixtures of ammonium nitrate with calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances | 34615
20.15.39 | Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny | 3461920.15.39 | Other nitrogenous fertilisers and mixtures | 34619
20.15.4 | Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne |  20.15.4 | Phosphatic fertilisers, mineral or chemical |  
20.15.41 | Superfosfaty | 3462120.15.41 | Superphosphates | 34621
20.15.49 | Pozostałe nawozy fosforowe | 3462920.15.49 | Other phosphatic fertilisers | 34629
20.15.5 | Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne |  20.15.5 | Potassic fertilisers, mineral or chemical |  
20.15.51 | Chlorek potasu | 3463120.15.51 | Potassium chloride (muriate of potash) | 34631
20.15.52 | Siarczan potasu | 3463220.15.52 | Potassium sulphate (sulphate of potash) | 34632
20.15.59 | Pozostałe nawozy potasowe | 3463920.15.59 | Other potassic fertilisers | 34639
20.15.6 | Azotan sodu |  20.15.6 | Sodium nitrate |  
20.15.60 | Azotan sodu | 34150 (*)20.15.60 | Sodium nitrate | 34150 (*)
20.15.7 | Nawozy, gdzie indziej niesklasyfikowane |  20.15.7 | Fertilisers n.e.c. |  
20.15.71 | Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas | 3464120.15.71 | Fertilisers containing three nutrients: nitrogen, phosphorus and potassium | 34641
20.15.72 | Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) | 3464220.15.72 | Diammonium hydrogenorthophosphate (diammonium phosphate) | 34642
20.15.73 | Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) | 3464320.15.73 | Monoammonium phosphate | 34643
20.15.74 | Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor | 3464420.15.74 | Fertilisers containing two nutrients: nitrogen and phosphorus | 34644
20.15.75 | Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas | 3464520.15.75 | Fertilisers containing two nutrients: phosphorus and potassium | 34645
20.15.76 | Azotan potasu | 3464620.15.76 | Potassium nitrates | 34646
20.15.79 | Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), gdzie indziej niesklasyfikowane | 34649 | 3465920.15.79 | Mineral or chemical fertilisers containing at least two nutrients (nitrogen, phosphate, potash) n.e.c. | 34649 | 34659
20.15.8 | Nawozy zwierzęce i roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane |  20.15.8 | Animal or vegetable fertilisers n.e.c. |  
20.15.80 | Nawozy zwierzęce i roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3465420.15.80 | Animal or vegetable fertilisers n.e.c. | 34654
20.15.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych |  20.15.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds |  
20.15.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją nawozów i związków azotowych | 88160 (*)20.15.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fertilisers and nitrogen compounds | 88160 (*)
20.16 | Tworzywa sztuczne w formach podstawowych |  20.16 | Plastics in primary forms |  
20.16.1 | Polimery etylenu w formach podstawowych |  20.16.1 | Polymers of ethylene, in primary forms |  
20.16.10 | Polimery etylenu w formach podstawowych | 3471020.16.10 | Polymers of ethylene, in primary forms | 34710
20.16.2 | Polimery styrenu w formach podstawowych |  20.16.2 | Polymers of styrene, in primary forms |  
20.16.20 | Polimery styrenu, w formach podstawowych | 3472020.16.20 | Polymers of styrene, in primary forms | 34720
20.16.3 | Polimery chlorku winylu lub pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych |  20.16.3 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms |  
20.16.30 | Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych | 3473020.16.30 | Polymers of vinyl chloride or of other halogenated olefins, in primary forms | 34730
20.16.4 | Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych |  20.16.4 | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms |  
20.16.40 | Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych | 3474020.16.40 | Polyacetals, other polyethers and epoxide resins, in primary forms; polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in primary forms | 34740
20.16.5 | Pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych; wymieniacze jonów |  20.16.5 | Other plastics in primary forms; ion exchangers |  
20.16.51 | Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych | 34790 (*)20.16.51 | Polymers of propylene or of other olefins, in primary forms | 34790 (*)
20.16.52 | Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach podstawowych | 34790 (*)20.16.52 | Polymers of vinyl acetate or of other vinyl esters and other vinyl polymers, in primary forms | 34790 (*)
20.16.53 | Polimery akrylu w formach podstawowych | 34790 (*)20.16.53 | Acrylic polymers, in primary forms | 34790 (*)
20.16.54 | Poliamidy w formach podstawowych | 34790 (*)20.16.54 | Polyamides, in primary forms | 34790 (*)
20.16.55 | Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych | 34790 (*)20.16.55 | Urea resins, thiourea resins and melamine resins, in primary forms | 34790 (*)
20.16.56 | Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych | 34790 (*)20.16.56 | Other amino-resins, phenolic resins and polyurethanes, in primary forms | 34790 (*)
20.16.57 | Silikony w formach podstawowych | 34790 (*)20.16.57 | Silicones, in primary forms | 34790 (*)
20.16.59 | Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 34790 (*)20.16.59 | Other plastics, in primary forms, n.e.c. | 34790 (*)
20.16.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych |  20.16.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics in primary forms |  
20.16.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją tworzyw sztucznych w formach podstawowych | 88170 (*)20.16.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics in primary forms | 88170 (*)
20.17 | Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych |  20.17 | Synthetic rubber in primary forms |  
20.17.1 | Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych |  20.17.1 | Synthetic rubber in primary forms |  
20.17.10 | Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych | 3480020.17.10 | Synthetic rubber in primary forms | 34800
20.17.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych |  20.17.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of synthetic rubber in primary forms |  
20.17.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kauczuku syntetycznego w formach podstawowych | 88170 (*)20.17.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of synthetic rubber in primary forms | 88170 (*)
20.2 | Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne |  20.2 | Pesticides and other agrochemical products |  
20.20 | Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne |  20.20 | Pesticides and other agrochemical products |  
20.20.1 | Pestycydy i pozostałe środki agrochemiczne |  20.20.1 | Pesticides and other agrochemical products |  
20.20.11 | Środki owadobójcze | 3466120.20.11 | Insecticides | 34661
20.20.12 | Środki chwastobójcze | 34663 (*)20.20.12 | Herbicides | 34663 (*)
20.20.13 | Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin | 34663 (*)20.20.13 | Anti-sprouting products and plant growth regulators | 34663 (*)
20.20.14 | Środki odkażające | 3466420.20.14 | Disinfectants | 34664
20.20.15 | Środki grzybobójcze | 3466220.20.15 | Fungicides | 34662
20.20.19 | Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne | 34666 | 3466920.20.19 | Other pesticides and other agrochemical products | 34666 | 34669
20.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych |  20.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of pesticides and other agro-chemical products |  
20.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych | 88160 (*)20.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of pesticides and other agro-chemical products | 88160 (*)
20.3 | Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające |  20.3 | Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics |  
20.30 | Farby, lakiery i podobne środki pokrywające, farba drukarska, gotowe sykatywy i masy uszczelniające |  20.30 | Paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics |  
20.30.1 | Farby i pokosty na bazie tworzyw sztucznych |  20.30.1 | Paints and varnishes based on polymers |  
20.30.11 | Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku wodnym | 35110 (*)20.30.11 | Paints and varnishes based on acrylic or vinyl polymers, in an aqueous medium | 35110 (*)
20.30.12 | Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku niewodnym; roztwory | 35110 (*)20.30.12 | Paints and varnishes based on polyesters, acrylic or vinyl polymers, in a non-aqueous medium; solutions | 35110 (*)
20.30.2 | Pozostałe farby i pokosty oraz związane z nimi wyroby; farby do celów artystycznych i farba drukarska |  20.30.2 | Other paints and varnishes and related products; artists' colour and printing ink |  
20.30.21 | Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do nadawania połysku itp.; fryta szklana | 35110 (*)20.30.21 | Prepared pigments, opacifiers and colours, vitrifiable enamels and glazes, engobes, liquid lustres and the like; glass frit | 35110 (*)
20.30.22 | Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające | 35110 (*)20.30.22 | Other paints and varnishes; prepared driers | 35110 (*)
20.30.23 | Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne | 3512020.30.23 | Artists', students' or signboard painters' colours, modifying tints, amusement colours and the like | 35120
20.30.24 | Farba drukarska | 3513020.30.24 | Printing ink | 35130
20.30.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających |  20.30.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics |  
20.30.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją farb, lakierów i podobnych środków pokrywających, farb drukarskich, gotowych sykatyw i mas uszczelniających | 88160 (*)20.30.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of paints, varnishes and similar coatings, printing ink and mastics | 88160 (*)
20.4 | Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące; wyroby kosmetyczne i toaletowe |  20.4 | Soap and detergents, cleaning and polishing preparations, perfumes and toilet preparations |  
20.41 | Mydło i detergenty, środki piorące, czyszczące i polerujące |  20.41 | Soap and detergents, cleaning and polishing preparations |  
20.41.1 | Gliceryna |  20.41.1 | Glycerol |  
20.41.10 | Gliceryna | 34570 (*)20.41.10 | Glycerol | 34570 (*)
20.41.2 | Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła |  20.41.2 | Organic surface-active agents, except soap |  
20.41.20 | Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła | 3531020.41.20 | Organic surface-active agents, except soap | 35310
20.41.3 | Mydło, środki piorące i czyszczące |  20.41.3 | Soap, washing and cleaning preparations |  
20.41.31 | Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem | 35321 (*)20.41.31 | Soap and organic surface-active products and preparations for use as soap; paper, wadding, felt and non-wovens, impregnated, coated or covered with soap or detergent | 35321 (*)
20.41.32 | Detergenty i preparaty do prania | 3532220.41.32 | Detergents and washing preparations | 35322
20.41.4 | Preparaty zapachowe, woski oraz pozostałe preparaty do czyszczenia |  20.41.4 | Odoriferous preparations and waxes |  
20.41.41 | Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń | 3533120.41.41 | Preparations for perfuming or deodorising rooms | 35331
20.41.42 | Woski sztuczne i preparowane | 3533220.41.42 | Artificial waxes and prepared waxes | 35332
20.41.43 | Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu | 3533320.41.43 | Polishes and creams, for footwear, furniture, floors, coachwork, glass or metal | 35333
20.41.44 | Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia | 3533420.41.44 | Scouring pastes and powders and other scouring preparations | 35334
20.41.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących |  20.41.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of soap and detergents, cleaning and polishing preparations |  
20.41.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją mydła i detergentów, środków piorących, czyszczących i polerujących | 88160 (*)20.41.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of soap and detergents, cleaning and polishing preparations | 88160 (*)
20.42 | Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe |  20.42 | Perfumes and toilet preparations |  
20.42.1 | Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe |  20.42.1 | Perfumes and toilet preparations |  
20.42.11 | Perfumy i wody toaletowe | 35323 (*)20.42.11 | Perfumes and toilet waters | 35323 (*)
20.42.12 | Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu | 35323 (*)20.42.12 | Lip and eye make-up preparations | 35323 (*)
20.42.13 | Kosmetyki do manicure i pedicure | 35323 (*)20.42.13 | Manicure or pedicure preparations | 35323 (*)
20.42.14 | Pudry kosmetyczne lub toaletowe | 35323 (*)20.42.14 | Powders for cosmetic or toilet use | 35323 (*)
20.42.15 | Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie indziej niesklasyfikowane | 35323 (*)20.42.15 | Beauty, make-up or skin-care preparations (including sun tan preparations) n.e.c. | 35323 (*)
20.42.16 | Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów | 35323 (*)20.42.16 | Shampoos, hair lacquers, preparations for permanent waving or straightening | 35323 (*)
20.42.17 | Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane | 35323 (*)20.42.17 | Lotions and other preparations for use on the hair n.e.c. | 35323 (*)
20.42.18 | Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić dentystyczna | 35323 (*)20.42.18 | Preparations for oral or dental hygiene (including denture fixative pastes and powders), dental floss | 35323 (*)
20.42.19 | Preparaty stosowane przed/do/po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 35321 (*) | 35323 (*)20.42.19 | Shaving preparations; personal deodorants and antiperspirants; bath preparations; other perfumery, cosmetic or toilet preparations n.e.c. | 35321 (*) | 35323 (*)
20.42.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych |  20.42.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of perfumes and toilet preparations |  
20.42.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją preparatów perfumeryjnych, kosmetycznych i toaletowych | 88160 (*)20.42.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of perfumes and toilet preparations | 88160 (*)
20.5 | Pozostałe wyroby chemiczne |  20.5 | Other chemical products |  
20.51 | Materiały wybuchowe; zapałki |  20.51 | Explosives |  
20.51.1 | Materiały wybuchowe gotowe; lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki nabojowe lub detonujące; zapalniki; detonatory elektryczne; ognie sztuczne |  20.51.1 | Prepared explosives; safety fuses; percussion or detonating gaps; igniters; electric detonators; fireworks |  
20.51.11 | Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe | 35450 (*)20.51.11 | Propellant powders and prepared explosives | 35450 (*)
20.51.12 | Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne | 35450 (*)20.51.12 | Safety fuses; detonating fuses; caps; igniters; electric detonators | 35450 (*)
20.51.13 | Ognie sztuczne | 35460 (*)20.51.13 | Fireworks | 35460 (*)
20.51.14 | Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, z wyłączeniem ogni sztucznych | 35460 (*)20.51.14 | Signalling flares, rain rockets, fog signals and other pyrotechnic articles, excluding fireworks | 35460 (*)
20.51.2 | Zapałki |  20.51.2 | Matches |  
20.51.20 | Zapałki | 3899820.51.20 | Matches | 38998
20.51.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek |  20.51.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of explosives |  
20.51.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją materiałów wybuchowych i zapałek | 88160 (*)20.51.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of explosives | 88160 (*)
20.52 | Kleje |  20.52 | Glues |  
20.52.1 | Kleje |  20.52.1 | Glues |  
20.52.10 | Kleje | 35420 (*)20.52.10 | Glues | 35420 (*)
20.52.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów |  20.52.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of glues |  
20.52.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją klejów | 88160 (*)20.52.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of glues | 88160 (*)
20.53 | Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych |  20.53 | Essential oils |  
20.53.1 | Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych |  20.53.1 | Essential oils |  
20.53.10 | Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych | 3541020.53.10 | Essential oils | 35410
20.53.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych |  20.53.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of essential oils |  
20.53.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją olejków eterycznych i mieszanin substancji zapachowych | 88160 (*)20.53.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of essential oils | 88160 (*)
20.59 | Pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |  20.59 | Other chemical products n.e.c. |  
20.59.1 | Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek; preparaty chemiczne i niezmieszane wyroby do stosowania w fotografice |  20.59.1 | Photographic plates and film, instant print film; chemical preparations and unmixed products for photographic uses |  
20.59.11 | Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny | 4834120.59.11 | Photographic plates and film and instant print film, sensitised, unexposed; photographic paper | 48341
20.59.12 | Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane do stosowania w fotografice | 4834220.59.12 | Sensitising emulsions for photographic uses; chemical preparations for photographic uses n.e.c. | 48342
20.59.2 | Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych |  20.59.2 | Chemically modified animal or vegetable fats and oils; inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils |  
20.59.20 | Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych | 3455020.59.20 | Chemically modified animal or vegetable fats and oils; inedible mixtures of animal or vegetable fats or oils | 34550
20.59.3 | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze |  20.59.3 | Writing or drawing ink and other inks |  
20.59.30 | Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze | 3514020.59.30 | Writing or drawing ink and other inks | 35140
20.59.4 | Preparaty smarowe; dodatki; środki zapobiegające zamarzaniu |  20.59.4 | Lubricating preparations; additives; anti-freezing preparations |  
20.59.41 | Preparaty smarowe | 35430 (*)20.59.41 | Lubricating preparations | 35430 (*)
20.59.42 | Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów | 35430 (*)20.59.42 | Anti-knock preparations; additives for mineral oils and similar products | 35430 (*)
20.59.43 | Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe | 35430 (*)20.59.43 | Hydraulic brake fluids; anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids | 35430 (*)
20.59.5 | Różne wyroby chemiczne |  20.59.5 | Miscellaneous chemical products |  
20.59.51 | Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany | 35420 (*)20.59.51 | Peptones, other protein substances and their derivatives, n.e.c.; hide powder | 35420 (*)
20.59.52 | Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 35440 (*)20.59.52 | Modelling pastes; dental wax and other preparations for use in dentistry with a basis of plaster; preparations and charges for fire-extinguishers; prepared culture media for development of micro-organisms; composite diagnostic or laboratory reagents n.e.c. | 35440 (*)
20.59.53 | Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice | 3547020.59.53 | Chemical elements in disk form and compounds doped for use in electronics | 35470
20.59.54 | Węgiel aktywny | 35490 (*)20.59.54 | Activated carbon | 35490 (*)
20.59.55 | Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby | 35490 (*)20.59.55 | Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing or fixing of dye-stuffs and similar products | 35490 (*)
20.59.56 | Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabilizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane | 35490 (*)20.59.56 | Pickling preparations; fluxes; prepared rubber accelerators; compound plasticisers and stabilisers for rubber or plastics; catalytic preparations n.e.c.; mixed alkylbenzenes and mixed alkylnaphthalenes n.e.c. | 35490 (*)
20.59.57 | Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu | 35490 (*)20.59.57 | Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products | 35490 (*)
20.59.59 | Pozostałe różne wyroby chemiczne | 35490 (*)20.59.59 | Miscellaneous other chemical products n.e.c. | 35490 (*)
20.59.6 | Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka |  20.59.6 | Gelatines and gelatine derivatives, including milk albumins |  
20.59.60 | Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka | 35420 (*)20.59.60 | Gelatines and gelatine derivatives, including milk albumins | 35420 (*)
20.59.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych wyrobów chemicznych |  20.59.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other chemical products n.e.c. |  
20.59.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych wyrobów chemicznych | 88160 (*)20.59.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other chemical products n.e.c. | 88160 (*)
20.6 | Włókna chemiczne |  20.6 | Man-made fibres |  
20.60 | Włókna chemiczne |  20.60 | Man-made fibres |  
20.60.1 | Włókna syntetyczne |  20.60.1 | Synthetic fibres |  
20.60.11 | Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane | 3551020.60.11 | Synthetic staple and tow, not carded or combed | 35510
20.60.12 | Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów | 35520 (*)20.60.12 | Polyamide and polyester high tenacity filament yarn | 35520 (*)
20.60.13 | Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna | 35520 (*)20.60.13 | Other synthetic filament yarn, single | 35520 (*)
20.60.14 | Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne z syntetycznych materiałów włókienniczych | 3553020.60.14 | Synthetic monofilament; strip and the like, of synthetic textile materials | 35530
20.60.2 | Włókna sztuczne |  20.60.2 | Artificial fibres |  
20.60.21 | Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane | 3554020.60.21 | Artificial staple and tow, not carded or combed | 35540
20.60.22 | Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie | 35550 (*)20.60.22 | Viscose high tenacity filament yarn | 35550 (*)
20.60.23 | Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego | 35550 (*)20.60.23 | Other artificial filament yarn, single | 35550 (*)
20.60.24 | Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne ze sztucznych materiałów włókienniczych | 3556020.60.24 | Artificial monofilament; strip and the like of artificial textile materials | 35560
20.60.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych |  20.60.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of man-made fibres |  
20.60.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien chemicznych | 88160 (*)20.60.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of man-made fibres | 88160 (*)
21 | Podstawowe substancje farmaceutyczne, leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne |  21 | Basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations |  
21.1 | Podstawowe substancje farmaceutyczne |  21.1 | Basic pharmaceutical products |  
21.10 | Podstawowe substancje farmaceutyczne |  21.10 | Basic pharmaceutical products |  
21.10.1 | Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry |  21.10.1 | Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and esters |  
21.10.10 | Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry | 3521021.10.10 | Salicylic acid, O-acetylsalicylic acid, their salts and esters | 35210
21.10.2 | Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole |  21.10.2 | Lysine, glutamic acid and their salts; quaternary ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids; amides and their derivatives and salts thereof |  
21.10.20 | Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich pochodne oraz ich sole | 3522021.10.20 | Lysine, glutamic acid and their salts; quarternary ammonium salts and hydroxides; phosphoaminolipids; amides and their derivatives and salts thereof | 35220
21.10.3 | Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne; sulfonamidy |  21.10.3 | Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivatives; sulphonamides |  
21.10.31 | Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskondensowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej pochodne | 35230 (*)21.10.31 | Lactones n.e.c., heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only, containing an unfused pyrazole ring, a pyrimidine ring, a piperazine ring, an unfused triazine ring or a phenothiazine ring system not further fused; hydantoin and its derivatives | 35230 (*)
21.10.32 | Sulfonamidy | 35230 (*)21.10.32 | Sulphonamides | 35230 (*)
21.10.4 | Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane |  21.10.4 | Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters and their salts n.e.c. |  
21.10.40 | Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3524021.10.40 | Sugars, chemically pure, n.e.c.; sugar ethers and esters and their salts, n.e.c. | 35240
21.10.5 | Prowitaminy, witaminy i hormony; glikozydy i alkaloidy roślinne oraz ich pochodne; antybiotyki |  21.10.5 | Provitamins, vitamins and hormones; glycosides and vegetable alkaloids and their derivatives; antibiotics |  
21.10.51 | Prowitaminy, witaminy i ich pochodne | 35250 (*)21.10.51 | Provitamins, vitamins and their derivatives | 35250 (*)
21.10.52 | Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony | 35250 (*)21.10.52 | Hormones, derivatives thereof; other steroids, used primarily as hormones | 35250 (*)
21.10.53 | Glikozydy i alkoloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne | 35250 (*)21.10.53 | Glycosides, vegetable alkaloids, their salts, ethers, esters and other derivatives | 35250 (*)
21.10.54 | Antybiotyki | 35250 (*)21.10.54 | Antibiotics | 35250 (*)
21.10.6 | Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane |  21.10.6 | Glands and other organs; extracts thereof and other human or animal substances n.e.c. |  
21.10.60 | Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie indziej niesklasyfikowane | 35270 (*)21.10.60 | Glands and other organs; extracts thereof and other human or animal substances n.e.c. | 35270 (*)
21.10.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych |  21.10.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic pharmaceutical products |  
21.10.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych | 88160 (*)21.10.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic pharmaceutical products | 88160 (*)
21.2 | Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne |  21.2 | Pharmaceutical preparations |  
21.20 | Leki i pozostałe wyroby farmaceutyczne |  21.20 | Pharmaceutical preparations |  
21.20.1 | Leki |  21.20.1 | Medicaments |  
21.20.11 | Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki | 35260 (*)21.20.11 | Medicaments, containing penicillins or other antibiotics | 35260 (*)
21.20.12 | Leki zawierające hormony, ale nie zawierające antybiotyków | 35260 (*)21.20.12 | Medicaments, containing hormones, but not antibiotics | 35260 (*)
21.20.13 | Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale nie zawierające hormonów lub antybiotyków; leki pozostałe | 35260 (*)21.20.13 | Medicaments, containing alkaloids or derivatives thereof, but not hormones or antibiotics | 35260 (*)
21.20.2 | Pozostałe wyroby farmaceutyczne |  21.20.2 | Other pharmaceutical preparations |  
21.20.21 | Antysurowice i szczepionki | 35270 (*)21.20.21 | Antisera and vaccines | 35270 (*)
21.20.22 | Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych | 35270 (*) | 35290 (*)21.20.22 | Chemical contraceptive preparations based on hormones or spermicides | 35270 (*) | 35290 (*)
21.20.23 | Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne | 35270 (*) | 35290 (*)21.20.23 | Diagnostic reagents and other pharmaceutical preparations | 35270 (*) | 35290 (*)
21.20.24 | Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy | 35270 (*) | 35290 (*)21.20.24 | Adhesive dressings, catgut and similar materials; first-aid boxes | 35270 (*) | 35290 (*)
21.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych |  21.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of pharmaceutical preparations |  
21.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | 88152 | 88160 (*)21.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of pharmaceutical preparations | 88152 | 88160 (*)
22 | Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych |  22 | Rubber and plastics products |  
22.1 | Wyroby z gumy |  22.1 | Rubber products |  
22.11 | Opony i dętki z gumy; bieżnikowane i regenerowane opony z gumy |  22.11 | Rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres |  
22.11.1 | Opony i dętki z gumy, nowe |  22.11.1 | New rubber tyres and tubes |  
22.11.11 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych | 3611122.11.11 | New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motor cars | 36111
22.11.12 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach | 3611222.11.12 | New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on motorcycles or bicycles | 36112
22.11.13 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach | 36113 (*)22.11.13 | New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used on buses, lorries or aircraft | 36113 (*)
22.11.14 | Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy | 36113 (*)22.11.14 | Agrarian tyres; other new pneumatic tyres, of rubber | 36113 (*)
22.11.15 | Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy | 3611422.11.15 | Inner tubes, solid or cushion tyres, interchangeable tyre treads and tyre flaps, of rubber | 36114
22.11.16 | Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy | 3611522.11.16 | Camel-back strips for retreading rubber tyres | 36115
22.11.2 | Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy |  22.11.2 | Retreaded pneumatic tyres, of rubber |  
22.11.20 | Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy | 3612022.11.20 | Retreaded pneumatic tyres, of rubber | 36120
22.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy |  22.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres |  
22.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opon i dętek, z gumy; z bieżnikowaniem i regenerowaniem opon z gumy | 88170 (*)22.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres | 88170 (*)
22.19 | Pozostałe wyroby z gumy |  22.19 | Other rubber products |  
22.19.1 | Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach |  22.19.1 | Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip |  
22.19.10 | Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach | 3621022.19.10 | Reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip | 36210
22.19.2 | Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili |  22.19.2 | Unvulcanised rubber and articles thereof; vulcanised rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and profile shapes |  
22.19.20 | Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, arkuszy, taśm, prętów i profili | 3622022.19.20 | Unvulcanised rubber and articles thereof; vulcanised rubber, other than hard rubber, in thread, cord, plates, sheets, strip, rods and profile shapes | 36220
22.19.3 | Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit |  22.19.3 | Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber |  
22.19.30 | Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit | 3623022.19.30 | Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber | 36230
22.19.4 | Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy |  22.19.4 | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber |  
22.19.40 | Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy | 3624022.19.40 | Conveyor or transmission belts or belting, of vulcanised rubber | 36240
22.19.5 | Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony |  22.19.5 | Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric |  
22.19.50 | Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony | 3625022.19.50 | Rubberised textile fabrics, except tyre cord fabric | 36250
22.19.6 | Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit |  22.19.6 | Articles of apparel and clothing accessories, of vulcanised rubber other than hard rubber |  
22.19.60 | Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit | 3626022.19.60 | Articles of apparel and clothing accessories, of vulcanised rubber other than hard rubber | 36260
22.19.7 | Wyroby z gumy gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit; wyroby z ebonitu |  22.19.7 | Articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard rubber; articles of hard rubber |  
22.19.71 | Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit | 36270 (*)22.19.71 | Hygienic or pharmaceutical articles (including teats), of vulcanised rubber other than hard rubber | 36270 (*)
22.19.72 | Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa | 36270 (*)22.19.72 | Floor coverings and mats, of vulcanised rubber other than cellular | 36270 (*)
22.19.73 | Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej | 29600 (*) | 36270 (*)22.19.73 | Other articles of vulcanised rubber n.e.c.; hard rubber in all forms and articles thereof; floor coverings and mats, of vulcanised cellular rubber | 29600 (*) | 36270 (*)
22.19.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy |  22.19.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other rubber products |  
22.19.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z gumy | 88170 (*)22.19.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other rubber products | 88170 (*)
22.2 | Wyroby z tworzyw sztucznych |  22.2 | Plastics products |  
22.21 | Płyty, arkusze, rury i kształtowniki z tworzyw sztucznych |  22.21 | Plastic plates, sheets, tubes and profiles |  
22.21.1 | Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych |  22.21.1 | Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plastics |  
22.21.10 | Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych | 3631022.21.10 | Monofilament > 1 mm, rods, sticks and profile shapes, of plastics | 36310
22.21.2 | Rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych |  22.21.2 | Tubes, pipes and hoses and fittings thereof, of plastics |  
22.21.21 | Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych | 36320 (*)22.21.21 | Artificial guts, of hardened proteins or of cellulosic materials; tubes, pipes and hoses, rigid, of plastics | 36320 (*)
22.21.29 | Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych | 36320 (*)22.21.29 | Other tubes, pipes, hoses and fittings thereof, of plastics | 36320 (*)
22.21.3 | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami |  22.21.3 | Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materials |  
22.21.30 | Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami | 3633022.21.30 | Plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, not supported or similarly combined with other materials | 36330
22.21.4 | Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych |  22.21.4 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics |  
22.21.41 | Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych | 36390 (*)22.21.41 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, cellular | 36390 (*)
22.21.42 | Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe | 36390 (*)22.21.42 | Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics, non-cellular | 36390 (*)
22.21.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych |  22.21.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic plates, sheets, tubes and profiles |  
22.21.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych | 88170 (*)22.21.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic plates, sheets, tubes and profiles | 88170 (*)
22.22 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  22.22 | Plastic packing goods |  
22.22.1 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  22.22.1 | Plastic packing goods |  
22.22.11 | Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu | 36410 (*)22.22.11 | Sacks and bags (including cones), of polymers of ethylene | 36410 (*)
22.22.12 | Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu | 36410 (*)22.22.12 | Sacks and bags (including cones), of other plastics than polymers of ethylene | 36410 (*)
22.22.13 | Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych | 36490 (*)22.22.13 | Boxes, cases, crates and similar articles of plastics | 36490 (*)
22.22.14 | Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych | 36490 (*)22.22.14 | Carboys, bottles, flasks and similar articles of plastics | 36490 (*)
22.22.19 | Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych | 36490 (*)22.22.19 | Other plastic packing goods | 36490 (*)
22.22.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych |  22.22.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic packing goods |  
22.22.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych | 88170 (*)22.22.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastic packing goods | 88170 (*)
22.23 | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa |  22.23 | Builders' ware of plastic |  
22.23.1 | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa; linoleum i pozostałe twarde pokrycia podłogowe inne niż z tworzyw sztucznych |  22.23.1 | Builders' ware of plastic; linoleum and hard non-plastic surface floor coverings |  
22.23.11 | Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek | 3691022.23.11 | Floor, wall or ceiling coverings of plastics, in rolls or in the form of tiles | 36910
22.23.12 | Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw sztucznych | 3693022.23.12 | Baths, wash-basins, lavatory pans and covers, flushing cisterns and similar sanitary ware, of plastics | 36930
22.23.13 | Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych | 36950 (*)22.23.13 | Reservoirs, tanks, vats and similar containers, capacity > 300 l, of plastics | 36950 (*)
22.23.14 | Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw sztucznych | 36950 (*)22.23.14 | Doors, windows and frames and thresholds for doors; shutters, blinds and similar articles and parts thereof, of plastics | 36950 (*)
22.23.15 | Linoleum i pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy | 3893022.23.15 | Linoleum and hard non-plastic surface floor coverings, i.e. resilient floor coverings, such as vinyl, linoleum etc. | 38930
22.23.19 | Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane | 36950 (*)22.23.19 | Builders' ware of plastics n.e.c. | 36950 (*)
22.23.2 | Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych |  22.23.2 | Prefabricated buildings of plastics |  
22.23.20 | Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych | 3870322.23.20 | Prefabricated buildings of plastics | 38703
22.23.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa |  22.23.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of builders' ware of plastics |  
22.23.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa | 88170 (*)22.23.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of builders' ware of plastics | 88170 (*)
22.29 | Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych |  22.29 | Other plastic products |  
22.29.1 | Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych |  22.29.1 | Apparel and clothing accessories (including gloves), of plastics |  
22.29.10 | Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych | 2824322.29.10 | Apparel and clothing accessories (including gloves), of plastics | 28243
22.29.2 | Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowane |  22.29.2 | Other plastic products n.e.c. |  
22.29.21 | Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości ≤ 20 cm | 36920 (*)22.29.21 | Self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip and other flat shapes of plastics, in rolls of width ≤ 20 cm | 36920 (*)
22.29.22 | Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych | 36920 (*)22.29.22 | Other self-adhesive plates, sheets, film, foil, tapes, strip and other flat shapes of plastics | 36920 (*)
22.29.23 | Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw sztucznych | 3694022.29.23 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of plastics | 36940
22.29.24 | Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych wyrobów, z tworzyw sztucznych | 3696022.29.24 | Parts n.e.c. for lamps and lighting fitting, illuminated name-plates and the like, of plastics | 36960
22.29.25 | Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych | 36990 (*)22.29.25 | Office or school supplies of plastics | 36990 (*)
22.29.26 | Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych | 36990 (*)22.29.26 | Fittings for furniture, coachwork or the like, of plastics; statuettes and other ornamental articles, of plastics | 36990 (*)
22.29.29 | Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych | 29600 (*) | 36990 (*) | 38922 (*) | 38994 (*)22.29.29 | Other articles of plastics | 29600 (*) | 36990 (*) | 38922 (*) | 38994 (*)
22.29.9 | Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych |  22.29.9 | Manufacturing services of other plastic products; sub-contracted operations as part of manufacturing of other plastic products |  
22.29.91 | Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych | 88170 (*)22.29.91 | Manufacturing services of other plastic products | 88170 (*)
22.29.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych | 88170 (*)22.29.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other plastic products | 88170 (*)
23 | Wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych |  23 | Other non-metallic mineral products |  
23.1 | Szkło i wyroby ze szkła |  23.1 | Glass and glass products |  
23.11 | Szkło płaskie |  23.11 | Flat glass |  
23.11.1 | Szkło płaskie |  23.11.1 | Flat glass |  
23.11.11 | Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej | 3711223.11.11 | Glass cast, rolled, drawn or blown, in sheets, but not otherwise worked | 37112
23.11.12 | Szkło typu „float” i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej | 3711323.11.12 | Float glass and surface ground or polished glass, in sheets, but not otherwise worked | 37113
23.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego |  23.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of flat glass |  
23.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego | 88180 (*)23.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of flat glass | 88180 (*)
23.12 | Szkło płaskie, profilowane i poddane dalszej obróbce |  23.12 | Shaped and processed flat glass |  
23.12.1 | Szkło płaskie profilowane i poddane dalszej obróbce |  23.12.1 | Shaped and processed flat glass |  
23.12.11 | Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nie oprawione ani nie obramowane | 3711423.12.11 | Glass in sheets, bent, edge-worked, engraved, drilled, enamelled or otherwise worked, but not framed or mounted | 37114
23.12.12 | Szkło bezpieczne | 3711523.12.12 | Safety glass | 37115
23.12.13 | Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła | 3711623.12.13 | Glass mirrors; multiple walled insulating units of glass | 37116
23.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce |  23.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of shaped and processed flat glass |  
23.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła płaskiego, profilowanego i poddanego dalszej obróbce | 88180 (*)23.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of shaped and processed flat glass | 88180 (*)
23.13 | Szkło gospodarcze |  23.13 | Hollow glass |  
23.13.1 | Szkło gospodarcze |  23.13.1 | Hollow glass |  
23.13.11 | Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła | 3719123.13.11 | Bottles, jars, phials and other containers, of glass, except ampoules; stoppers, lids and other closures, of glass | 37191
23.13.12 | Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych | 37193 (*)23.13.12 | Drinking glasses other than of glass-ceramics | 37193 (*)
23.13.13 | Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp. | 37193 (*)23.13.13 | Glassware of a kind used for table or kitchen purposes, for toilet, office, indoor decorations and the like | 37193 (*)
23.13.14 | Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych | 37199 (*)23.13.14 | Glass inners for vacuum flasks or for other vacuum vessels | 37199 (*)
23.13.9 | Usługi wykończeniowe w zakresie szkła gospodarczego; usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego |  23.13.9 | Finishing services of hollow glass; sub-contracted operations as part of manufacturing of hollow glass |  
23.13.91 | Usługi wykończeniowe w zakresie kieliszków i szklanek oraz innych wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych | 88180 (*)23.13.91 | Finishing services of drinking glasses and other glassware of a kind used for table or kitchen purpose | 88180 (*)
23.13.92 | Usługi wykończeniowe w zakresie pojemników szklanych | 88180 (*)23.13.92 | Finishing services of glass containers | 88180 (*)
23.13.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją szkła gospodarczego | 88180 (*)23.13.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of hollow glass | 88180 (*)
23.14 | Włókna szklane |  23.14 | Glass fibres |  
23.14.1 | Włókna szklane |  23.14.1 | Glass fibres |  
23.14.11 | Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych | 3712123.14.11 | Slivers, rovings, yarn and chopped strands, of glass fibre | 37121
23.14.12 | Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem tkanin | 3712923.14.12 | Voiles, webs, mats, mattresses, boards and other articles of glass fibres, except woven fabrics | 37129
23.14.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych |  23.14.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of glass fibres |  
23.14.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją włókien szklanych | 88180 (*)23.14.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of glass fibres | 88180 (*)
23.19 | Pozostałe szkło przetworzone, włączając szkło techniczne |  23.19 | Other processed glass, including technical glassware |  
23.19.1 | Pozostałe szkło w postaci półprzetworzonej |  23.19.1 | Other glass, semi-finished |  
23.19.11 | Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione | 37111 (*)23.19.11 | Glass in the mass, in balls (except microspheres), rods or tubes, unworked | 37111 (*)
23.19.12 | Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub podobnych postaciach | 3711723.19.12 | Paving blocks, bricks, tiles and other articles of pressed or moulded glass; leaded lights and the like; multicellular or foam glass in blocks, plates or similar forms | 37117
23.19.2 | Szkło techniczne i pozostałe rodzaje szkła |  23.19.2 | Technical and other glass |  
23.19.21 | Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych | 3719223.19.21 | Glass envelopes, open, and glass parts thereof, for electric lamps, cathode-ray tubes or the like | 37192
23.19.22 | Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji takich szkieł | 3719423.19.22 | Glasses for clocks, watches or spectacles, not optically worked; hollow spheres and their segments, for the manufacture of such glasses | 37194
23.19.23 | Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane | 3719523.19.23 | Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware; ampoules of glass | 37195
23.19.24 | Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp. | 3719623.19.24 | Glass parts for lamps and lighting fittings, illuminated signs, name-plates and the like | 37196
23.19.25 | Izolatory elektryczne szklane | 3719723.19.25 | Electrical insulators of glass | 37197
23.19.26 | Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 37199 (*)23.19.26 | Articles of glass n.e.c. | 37199 (*)
23.19.9 | Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne |  23.19.9 | Finishing services of other glass, including technical glassware; sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed glass, including technical glassware |  
23.19.91 | Usługi wykończeniowe w zakresie pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne | 88180 (*)23.19.91 | Finishing services of other glass, including technical glassware | 88180 (*)
23.19.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego szkła przetworzonego, włączając szkło techniczne | 88180 (*)23.19.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other processed glass, including technical glassware | 88180 (*)
23.2 | Wyroby ogniotrwałe |  23.2 | Refractory products |  
23.20 | Wyroby ogniotrwałe |  23.20 | Refractory products |  
23.20.1 | Wyroby ogniotrwałe |  23.20.1 | Refractory products |  
23.20.11 | Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych | 3731023.20.11 | Bricks, blocks, tiles and other ceramic goods of siliceous fossil meals or earth | 37310
23.20.12 | Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych | 3732023.20.12 | Refractory bricks, blocks, tiles and similar refractory ceramic constructional goods, other than of siliceous fossil meals or earths | 37320
23.20.13 | Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3733023.20.13 | Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions n.e.c. | 37330
23.20.14 | Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne | 3734023.20.14 | Unfired refractory products and other refractory ceramic goods | 37340
23.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych |  23.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of refractory products |  
23.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ogniotrwałych | 88180 (*)23.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of refractory products | 88180 (*)
23.3 | Materiały budowlane ceramiczne |  23.3 | Clay building materials |  
23.31 | Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe |  23.31 | Ceramic tiles and flags |  
23.31.1 | Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe |  23.31.1 | Ceramic tiles and flags |  
23.31.10 | Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe | 3737023.31.10 | Ceramic tiles and flags | 37370
23.31.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych |  23.31.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic tiles and flags |  
23.31.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją płytek ceramicznych i płyt chodnikowych | 88180 (*)23.31.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic tiles and flags | 88180 (*)
23.32 | Cegły, płytki, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny |  23.32 | Bricks, tiles and construction products, in baked clay |  
23.32.1 | Cegły, płytki, dachówki i materiały budowlane, z wypalanej gliny |  23.32.1 | Bricks, tiles and construction products, in baked clay |  
23.32.11 | Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp. | 37350 (*)23.32.11 | Non-refractory ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like | 37350 (*)
23.32.12 | Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały budowlane | 37350 (*)23.32.12 | Roofing tiles, chimney-pots, cowls, chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods | 37350 (*)
23.32.13 | Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne | 3736023.32.13 | Ceramic pipes, conduits, guttering and pipe fittings | 37360
23.32.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, płytek, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny |  23.32.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of bricks, tiles and construction products, in baked clay |  
23.32.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją cegieł, płytek, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny | 88180 (*)23.32.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of bricks, tiles and construction products, in baked clay | 88180 (*)
23.4 | Pozostałe wyroby z porcelany i ceramiki |  23.4 | Other porcelain and ceramic products |  
23.41 | Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne |  23.41 | Ceramic household and ornamental articles |  
23.41.1 | Wyroby ceramiczne stołowe i ozdobne |  23.41.1 | Ceramic household and ornamental articles |  
23.41.11 | Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, również chińskiej | 37221 (*)23.41.11 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, of porcelain or china | 37221 (*)
23.41.12 | Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej | 37221 (*)23.41.12 | Tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles, other than of porcelain or china | 37221 (*)
23.41.13 | Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne | 3722223.41.13 | Statuettes and other ornamental ceramic articles | 37222
23.41.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych |  23.41.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic household and ornamental articles |  
23.41.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ceramicznych stołowych i ozdobnych | 88180 (*)23.41.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic household and ornamental articles | 88180 (*)
23.42 | Wyroby sanitarne ceramiczne |  23.42 | Ceramic sanitary fixtures |  
23.42.1 | Wyroby sanitarne ceramiczne |  23.42.1 | Ceramic sanitary fixtures |  
23.42.10 | Wyroby sanitarne ceramiczne | 3721023.42.10 | Ceramic sanitary fixtures | 37210
23.42.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych |  23.42.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic sanitary fixtures |  
23.42.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją ceramicznych wyrobów sanitarnych | 88180 (*)23.42.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic sanitary fixtures | 88180 (*)
23.43 | Izolatory ceramiczne i elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego |  23.43 | Ceramic insulators and insulating fittings |  
23.43.1 | Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego |  23.43.1 | Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for electrical machines, appliances or equipment, of ceramics |  
23.43.10 | Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego | 3729223.43.10 | Electrical insulators of ceramics; insulating fittings, for electrical machines, appliances or equipment, of ceramics | 37292
23.43.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego |  23.43.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic insulators and insulating fittings |  
23.43.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją izolatorów ceramicznych i elementów ceramicznego osprzętu izolacyjnego | 88180 (*)23.43.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ceramic insulators and insulating fittings | 88180 (*)
23.44 | Pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych |  23.44 | Other technical ceramic products |  
23.44.1 | Pozostałe wyroby ceramiczne do celów technicznych |  23.44.1 | Other technical ceramic products |  
23.44.11 | Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej | 37291 (*)23.44.11 | Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, of porcelain or china | 37291 (*)
23.44.12 | Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, również chińskiej | 37291 (*) | 4693223.44.12 | Ceramic wares for laboratory, chemical or other technical uses, other than of porcelain or china | 37291 (*) | 46932
23.44.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych |  23.44.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other technical ceramic products |  
23.44.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych do celów technicznych | 88180 (*)23.44.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other technical ceramic products | 88180 (*)
23.49 | Pozostałe wyroby ceramiczne |  23.49 | Other ceramic products |  
23.49.1 | Pozostałe wyroby ceramiczne |  23.49.1 | Other ceramic products |  
23.49.11 | Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów | 37291 (*)23.49.11 | Ceramic articles for use in agriculture and for the conveyance or packing of goods | 37291 (*)
23.49.12 | Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3729923.49.12 | Other non-structural ceramic articles n.e.c. | 37299
23.49.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych |  23.49.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other ceramic products |  
23.49.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów ceramicznych | 88180 (*)23.49.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other ceramic products | 88180 (*)
23.5 | Cement, wapno i gips |  23.5 | Cement, lime and plaster |  
23.51 | Cement |  23.51 | Cement |  
23.51.1 | Cement |  23.51.1 | Cement |  
23.51.11 | Klinkier cementowy | 3743023.51.11 | Cement clinkers | 37430
23.51.12 | Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego | 3744023.51.12 | Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements | 37440
23.51.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu |  23.51.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cement |  
23.51.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją cementu | 88180 (*)23.51.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cement | 88180 (*)
23.52 | Wapno i gips |  23.52 | Lime and plaster |  
23.52.1 | Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne |  23.52.1 | Quicklime, slaked lime and hydraulic lime |  
23.52.10 | Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne | 3742023.52.10 | Quicklime, slaked lime and hydraulic lime | 37420
23.52.2 | Gips |  23.52.2 | Plaster |  
23.52.20 | Gips | 3741023.52.20 | Plaster | 37410
23.52.3 | Dolomit kalcynowany lub spiekany |  23.52.3 | Calcined or agglomerated dolomite |  
23.52.30 | Dolomit kalcynowany lub spiekany | 3745023.52.30 | Calcined or agglomerated dolomite | 37450
23.52.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu |  23.52.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of lime and plaster |  
23.52.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wapna i gipsu | 88180 (*)23.52.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of lime and plaster | 88180 (*)
23.6 | Wyroby z betonu, cementu i gipsu |  23.6 | Articles of concrete, cement and plaster |  
23.61 | Wyroby z betonu do celów budowlanych |  23.61 | Concrete products for construction purposes |  
23.61.1 | Wyroby z betonu do celów budowlanych |  23.61.1 | Concrete products for construction |  
23.61.11 | Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia | 3754023.61.11 | Tiles, flagstones, bricks and similar articles, of cement, concrete or artificial stone | 37540
23.61.12 | Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia | 3755023.61.12 | Prefabricated structural components for building or civil engineering, of cement, concrete or artificial stone | 37550
23.61.2 | Budynki prefabrykowane z betonu |  23.61.2 | Prefabricated buildings of concrete |  
23.61.20 | Budynki prefabrykowane z betonu | 3870423.61.20 | Prefabricated buildings of concrete | 38704
23.61.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych |  23.61.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of concrete products for construction purposes |  
23.61.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z betonu do celów budowlanych | 88180 (*)23.61.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of concrete products for construction purposes | 88180 (*)
23.62 | Wyroby z gipsu do celów budowlanych |  23.62 | Plaster products for construction purposes |  
23.62.1 | Wyroby z gipsu do celów budowlanych |  23.62.1 | Plaster products for construction purposes |  
23.62.10 | Wyroby z gipsu do celów budowlanych | 37530 (*)23.62.10 | Plaster products for construction purposes | 37530 (*)
23.62.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych |  23.62.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plaster products for construction purposes |  
23.62.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z gipsu do celów budowlanych | 88180 (*)23.62.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plaster products for construction purposes | 88180 (*)
23.63 | Masa betonowa prefabrykowana |  23.63 | Ready-mixed concrete |  
23.63.1 | Masa betonowa prefabrykowana |  23.63.1 | Ready-mixed concrete |  
23.63.10 | Masa betonowa prefabrykowana | 37510 (*)23.63.10 | Ready-mixed concrete | 37510 (*)
23.63.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej |  23.63.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ready-mixed concrete |  
23.63.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją masy betonowej prefabrykowanej | 88180 (*)23.63.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ready-mixed concrete | 88180 (*)
23.64 | Zaprawy murarskie |  23.64 | Mortars |  
23.64.1 | Zaprawy murarskie |  23.64.1 | Mortars |  
23.64.10 | Zaprawy murarskie | 37510 (*)23.64.10 | Mortars | 37510 (*)
23.64.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich |  23.64.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of mortars |  
23.64.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zapraw murarskich | 88180 (*)23.64.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of mortars | 88180 (*)
23.65 | Wyroby z cementu wzmocnionego włóknem |  23.65 | Fibre cement |  
23.65.1 | Wyroby z cementu wzmocnionego włóknem |  23.65.1 | Articles of fibre cement |  
23.65.11 | Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych spoiwem mineralnym | 3752023.65.11 | Boards, blocks and similar articles of vegetable fibre, straw or wood waste, agglomerated with mineral binders | 37520
23.65.12 | Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe itp. | 3757023.65.12 | Articles of asbestos-cement, cellulose fibre-cement or the like | 37570
23.65.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z cementu wzmocnionego włóknem |  23.65.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fibre cement |  
23.65.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z cementu wzmocnionego włóknem | 88180 (*)23.65.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of articles of fibre cement | 88180 (*)
23.69 | Pozostałe wyroby z betonu, gipsu i cementu |  23.69 | Other articles of concrete, plaster and cement |  
23.69.1 | Pozostałe wyroby z betonu, gipsu i cementu |  23.69.1 | Other articles of concrete, plaster and cement |  
23.69.11 | Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane | 37530 (*)23.69.11 | Other articles of plaster or compositions based on plaster n.e.c. | 37530 (*)
23.69.19 | Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3756023.69.19 | Articles of cement, concrete or artificial stone n.e.c. | 37560
23.69.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu |  23.69.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of concrete, plaster and cement |  
23.69.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z betonu, gipsu lub cementu | 88180 (*)23.69.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other articles of concrete, plaster and cement | 88180 (*)
23.7 | Kamienie cięte, formowane i wykończone |  23.7 | Cut, shaped and finished stone |  
23.70 | Kamienie cięte, formowane i wykończone |  23.70 | Cut, shaped and finished stone |  
23.70.1 | Kamienie cięte, formowane i wykończone |  23.70.1 | Cut, shaped and finished stone |  
23.70.11 | Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z marmuru, trawertynu i alabastru | 3761023.70.11 | Marble, travertine, alabaster, worked, and articles thereof (except setts, curbstones, flagstones, tiles, cubes and similar articles); artificially coloured granules, chippings and powder of marble, travertine and alabaster | 37610
23.70.12 | Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych | 3769023.70.12 | Other worked ornamental or building stone and articles thereof; other artificially coloured granules and powder of natural stone; articles of agglomerated slate | 37690
23.70.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych |  23.70.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cut, shaped and finished stone |  
23.70.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kamieni ciętych, formowanych i wykończonych | 88180 (*)23.70.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cut, shaped and finished stone | 88180 (*)
23.9 | Wyroby ścierne i pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych |  23.9 | Other non-metallic mineral products |  
23.91 | Wyroby ścierne |  23.91 | Abrasive products |  
23.91.1 | Wyroby ścierne |  23.91.1 | Abrasive products |  
23.91.11 | Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki | 37910 (*)23.91.11 | Millstones, grindstones, grinding wheels and the like, without frameworks, for working stones, and parts thereof, of natural stone, of agglomerated natural or artificial abrasives, or of ceramics | 37910 (*)
23.91.12 | Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury | 37910 (*)23.91.12 | Abrasive powder or grain, on a base of textile fabric, paper or paperboard | 37910 (*)
23.91.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych |  23.91.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of abrasive products |  
23.91.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów ściernych | 88180 (*)23.91.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of abrasive products | 88180 (*)
23.99 | Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane |  23.99 | Other non-metallic mineral products n.e.c. |  
23.99.1 | Pozostałe wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane |  23.99.1 | Other non-metallic mineral products n.e.c. |  
23.99.11 | Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane | 3792023.99.11 | Fabricated asbestos fibres; mixtures with a basis of asbestos and magnesium carbonate; articles of such mixtures, or of asbestos; friction material for brakes, clutches and the like, not mounted | 37920
23.99.12 | Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów | 3793023.99.12 | Articles of asphalt or of similar material | 37930
23.99.13 | Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie lub podobnych substancjach wiążących | 3794023.99.13 | Bituminous mixtures based on natural and artificial stone materials and bitumen, natural asphalt or related substances as a binder | 37940
23.99.14 | Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci półproduktów | 3795023.99.14 | Artificial graphite; colloidal or semi-colloidal graphite; preparations based on graphite or other carbon in the form of semi-manufactures | 37950
23.99.15 | Korund sztuczny | 3796023.99.15 | Artificial corundum | 37960
23.99.19 | Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 3799023.99.19 | Non-metallic mineral products n.e.c. | 37990
23.99.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |  23.99.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-metallic mineral products n.e.c. |  
23.99.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych | 88180 (*)23.99.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-metallic mineral products n.e.c. | 88180 (*)
24 | Metale |  24 | Basic metals |  
24.1 | Żeliwo, stal i żelazostopy |  24.1 | Basic iron and steel and ferro-alloys |  
24.10 | Żeliwo, stal i żelazostopy |  24.10 | Basic iron and steel and ferro-alloys |  
24.10.1 | Podstawowe rodzaje żelaza, stali i żelazostopów |  24.10.1 | Primary materials of iron and steel |  
24.10.11 | Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach | 4111124.10.11 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms | 41111
24.10.12 | Żelazostopy | 41112 | 41113 | 41114 | 4111524.10.12 | Ferro-alloys | 41112 | 41113 | 41114 | 41115
24.10.13 | Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach | 4111624.10.13 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99,94 %, in lumps, pellets or similar forms | 41116
24.10.14 | Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali | 39350 | 4111724.10.14 | Granules and powders, of pig iron and spiegeleisen, or steel | 39350 | 41117
24.10.2 | Stal surowa |  24.10.2 | Crude steel |  
24.10.21 | Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej | 4112124.10.21 | Non alloy steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of non alloy steel | 41121
24.10.22 | Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej | 41122 (*)24.10.22 | Stainless steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of stainless steel | 41122 (*)
24.10.23 | Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali stopowej | 41122 (*)24.10.23 | Other alloy steel in ingots or other primary forms and semi-finished products of other alloy steel | 41122 (*)
24.10.3 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco, ze stali |  24.10.3 | Flat rolled products of steel, not further worked than hot rolled |  
24.10.31 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej | 4121124.10.31 | Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of ≥ 600 mm | 41211
24.10.32 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej | 4121224.10.32 | Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm | 41212
24.10.33 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej | 41213 (*)24.10.33 | Flat rolled products of stainless steel, not further worked than hot rolled, of a width ≥ 600 mm | 41213 (*)
24.10.34 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej | 41214 (*)24.10.34 | Flat rolled products of stainless steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm | 41214 (*)
24.10.35 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | 41213 (*) | 41223 (*)24.10.35 | Flat rolled products of other alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of ≥ 600 mm | 41213 (*) | 41223 (*)
24.10.36 | Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | 41214 (*)24.10.36 | Flat rolled products of other alloy steel, not further worked than hot rolled, of a width of < 600 mm (except products of silicon-electrical steel) | 41214 (*)
24.10.4 | Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali |  24.10.4 | Flat rolled products of steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm |  
24.10.41 | Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej | 4122124.10.41 | Flat rolled products of non alloy steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm | 41221
24.10.42 | Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej | 41223 (*)24.10.42 | Flat rolled products of stainless steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm | 41223 (*)
24.10.43 | Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej | 41223 (*)24.10.43 | Flat rolled products of other-alloy steel, not further worked than cold rolled, of a width of ≥ 600 mm | 41223 (*)
24.10.5 | Wyroby płaskie walcowane ze stali, platerowane, powlekane lub pokrywane oraz wyroby płaskie walcowane ze stali krzemowej elektrotechnicznej i szybko tnącej |  24.10.5 | Flat rolled products of steel, clad, plated or coated and flat rolled products of high speed steel and of silicon-electrical steel |  
24.10.51 | Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane | 41231 (*)24.10.51 | Flat rolled products of non alloy steel, of a width of ≥ 600 mm, clad, plated or coated | 41231 (*)
24.10.52 | Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane | 4123224.10.52 | Flat rolled products of other alloy steel, of a width of ≥ 600 mm, clad, plated or coated | 41232
24.10.53 | Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej | 41233 (*)24.10.53 | Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width of ≥ 600 mm | 41233 (*)
24.10.54 | Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej | 41233 (*)24.10.54 | Flat rolled products of silicon-electrical steel, of a width of < 600 mm | 41233 (*)
24.10.55 | Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybko tnącej | 4123424.10.55 | Flat rolled products of high speed steel, of a width of < 600 mm | 41234
24.10.6 | Pręty walcowane na gorąco, ze stali |  24.10.6 | Hot processed bars and rods of steel |  
24.10.61 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej | 4124124.10.61 | Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of non alloy steel | 41241
24.10.62 | Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone | 4124224.10.62 | Other bars and rods of steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after rolling | 41242
24.10.63 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej | 41243 (*)24.10.63 | Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel | 41243 (*)
24.10.64 | Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone | 41244 (*) | 41273 (*)24.10.64 | Other bars and rods of stainless steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after rolling | 41244 (*) | 41273 (*)
24.10.65 | Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej | 41243 (*)24.10.65 | Bars and rods, hot rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel | 41243 (*)
24.10.66 | Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone | 41244 (*) | 41271 (*) | 41272 (*) | 41273 (*)24.10.66 | Other bars and rods of other alloy steel, not further worked than forged, hot rolled, hot-drawn or extruded, but including those twisted after rolling | 41244 (*) | 41271 (*) | 41272 (*) | 41273 (*)
24.10.67 | Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych | 4127524.10.67 | Hollow drill bars and rods | 41275
24.10.7 | Kształtowniki otwarte obrobione na gorąco ze stali, ścianka szczelna ze stali oraz elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali |  24.10.7 | Hot processed open sections of steel, sheet piling of steel and railway or tramway track construction material, of steel |  
24.10.71 | Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej | 4125124.10.71 | Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of non alloy steel | 41251
24.10.72 | Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej | 41274 (*)24.10.72 | Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of stainless steel | 41274 (*)
24.10.73 | Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej | 41274 (*)24.10.73 | Open sections, not further worked than hot rolled, hot-drawn or extruded, of other alloy steel | 41274 (*)
24.10.74 | Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali | 4125224.10.74 | Sheet piling, of steel and welded open sections of steel | 41252
24.10.75 | Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali | 4125324.10.75 | Railway or tramway track construction material of steel | 41253
24.10.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza |  24.10.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic iron and steel and of ferro-alloys |  
24.10.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją żeliwa, stali i stopów żelaza | 88213 (*)24.10.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of basic iron and steel and of ferro-alloys | 88213 (*)
24.2 | Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali |  24.2 | Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel |  
24.20 | Rury, przewody rurowe, profile drążone i łączniki, ze stali |  24.20 | Tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel |  
24.20.1 | Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, ze stali |  24.20.1 | Tubes, pipes and hollow profiles, seamless, of steel |  
24.20.11 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali | 4128124.20.11 | Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of steel | 41281
24.20.12 | Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali | 4128224.20.12 | Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in the drilling for oil or gas, seamless, of steel | 41282
24.20.13 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali | 4128324.20.13 | Other tubes and pipes, of circular cross section, of steel | 41283
24.20.14 | Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali | 4128424.20.14 | Tubes and pipes, of non-circular cross-section and hollow profiles, of steel | 41284
24.20.2 | Rury i przewody rurowe spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali |  24.20.2 | Tubes and pipes, welded, of circular cross-section, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel |  
24.20.21 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali | 41285 (*)24.20.21 | Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel | 41285 (*)
24.20.22 | Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali | 41286 (*)24.20.22 | Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel | 41286 (*)
24.20.23 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali | 41287 (*)24.20.23 | Other tubes and pipes, of circular cross section, welded, of an external diameter of > 406,4 mm, of steel | 41287 (*)
24.20.24 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali | 41289 (*)24.20.24 | Other tubes and pipes, of circular cross section, such as open seam, riveted or similarly closed, of an external diameter of > 406.4 mm, of steel | 41289 (*)
24.20.3 | Rury i przewody rurowe spawane o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali |  24.20.3 | Tubes and pipes, of an external diameter of ≤ 406.4 mm, welded, of steel |  
24.20.31 | Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali | 41285 (*)24.20.31 | Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel | 41285 (*)
24.20.32 | Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali | 41286 (*)24.20.32 | Casing and tubing, of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel | 41286 (*)
24.20.33 | Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali | 41287 (*)24.20.33 | Other tubes and pipes, of circular cross section, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel | 41287 (*)
24.20.34 | Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali | 4128824.20.34 | Tubes and pipes, of non-circular cross-section, welded, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel | 41288
24.20.35 | Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali | 41289 (*)24.20.35 | Other tubes and pipes, such as open seam, riveted or similarly closed, of an external diameter of ≤ 406,4 mm, of steel | 41289 (*)
24.20.4 | Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali |  24.20.4 | Tube or pipe fittings of steel, not cast |  
24.20.40 | Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali | 4129324.20.40 | Tube or pipe fittings of steel, not cast | 41293
24.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali |  24.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel |  
24.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją rur, przewodów rurowych, profili drążonych i łączników, ze stali | 88213 (*)24.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel | 88213 (*)
24.3 | Pozostałe wyroby ze stali poddanej wstępnej obróbce |  24.3 | Other products of the first processing of steel |  
24.31 | Pręty ciągnione na zimno |  24.31 | Cold drawn bars |  
24.31.1 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej |  24.31.1 | Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel |  
24.31.10 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej | 4126124.31.10 | Cold drawn bars and solid profiles of non alloy steel | 41261
24.31.2 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej |  24.31.2 | Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other than stainless steel |  
24.31.20 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej | 41264 (*) | 41271 (*) | 41272 (*) | 41274 (*)24.31.20 | Cold drawn bars and solid profiles of alloy steel, other than stainless steel | 41264 (*) | 41271 (*) | 41272 (*) | 41274 (*)
24.31.3 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej |  24.31.3 | Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel |  
24.31.30 | Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej | 41244 (*) | 41264 (*)24.31.30 | Cold drawn bars and solid profiles of stainless steel | 41244 (*) | 41264 (*)
24.31.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno |  24.31.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn bars |  
24.31.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją prętów poprzez ciągnienie na zimno | 88213 (*)24.31.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn bars | 88213 (*)
24.32 | Wyroby płaskie walcowane na zimno, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej |  24.32 | Cold rolled narrow strip |  
24.32.1 | Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane |  24.32.1 | Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of < 600 mm |  
24.32.10 | Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane | 41222 | 4122424.32.10 | Flat cold rolled steel products, uncoated, of a width of < 600 mm | 41222 | 41224
24.32.2 | Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane |  24.32.2 | Flat cold rolled steel products, clad, plated or coated, of a width of < 600 mm |  
24.32.20 | Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane | 41231 (*)24.32.20 | Flat cold rolled steel products, clad, plated or coated, of a width of < 600 mm | 41231 (*)
24.32.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno |  24.32.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold rolled narrow strip |  
24.32.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów płaskich walcowanych na zimno | 88213 (*)24.32.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold rolled narrow strip | 88213 (*)
24.33 | Wyroby formowane lub profilowane na zimno |  24.33 | Cold formed or folded products |  
24.33.1 | Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno |  24.33.1 | Open sections cold formed or folded |  
24.33.11 | Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej | 41262 (*)24.33.11 | Open sections cold formed or folded of non alloy steel | 41262 (*)
24.33.12 | Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej lub pozostałej stali stopowej | 41274 (*)24.33.12 | Open sections cold formed or folded of stainless steel | 41274 (*)
24.33.2 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej |  24.33.2 | Ribbed sheets of non alloy steel |  
24.33.20 | Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej | 41262 (*)24.33.20 | Ribbed sheets of non alloy steel | 41262 (*)
24.33.3 | Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej |  24.33.3 | Sandwich panels of coated steel sheet |  
24.33.30 | Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej | 42190 (*)24.33.30 | Sandwich panels of coated steel sheet | 42190 (*)
24.33.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno |  24.33.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold formed or folded products |  
24.33.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów formowanych lub profilowanych na zimno | 88213 (*)24.33.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold formed or folded products | 88213 (*)
24.34 | Drut ciągniony na zimno |  24.34 | Cold drawn wire |  
24.34.1 | Drut ciągniony na zimno |  24.34.1 | Cold drawn wire |  
24.34.11 | Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej | 4126324.34.11 | Cold drawn wire of non alloy steel | 41263
24.34.12 | Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej | 41265 (*)24.34.12 | Cold drawn wire of stainless steel | 41265 (*)
24.34.13 | Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej | 41265 (*)24.34.13 | Cold drawn wire of other alloy steel | 41265 (*)
24.34.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno |  24.34.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn wire |  
24.34.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją drutu poprzez ciągnienie na zimno | 88213 (*)24.34.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cold drawn wire | 88213 (*)
24.4 | Metale szlachetne i pozostałe metale nieżelazne |  24.4 | Basic precious and other non-ferrous metals |  
24.41 | Metale szlachetne |  24.41 | Precious metals |  
24.41.1 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku |  24.41.1 | Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form |  
24.41.10 | Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku | 4131024.41.10 | Silver, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | 41310
24.41.2 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku |  24.41.2 | Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form |  
24.41.20 | Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku | 4132024.41.20 | Gold, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | 41320
24.41.3 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku |  24.41.3 | Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form |  
24.41.30 | Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku | 4133024.41.30 | Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form | 41330
24.41.4 | Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |  24.41.4 | Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured |  
24.41.40 | Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | 4134024.41.40 | Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured | 41340
24.41.5 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu |  24.41.5 | Base metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufactured |  
24.41.50 | Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu | 4135024.41.50 | Base metals clad with silver and base metals, silver or gold clad with platinum, not further worked than semi-manufactured | 41350
24.41.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych |  24.41.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of precious metals |  
24.41.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją metali szlachetnych | 88213 (*)24.41.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of precious metals | 88213 (*)
24.42 | Aluminium |  24.42 | Aluminium |  
24.42.1 | Aluminium nieobrobione plastycznie; tlenek glinu |  24.42.1 | Aluminium, unwrought; aluminium oxide |  
24.42.11 | Aluminium nieobrobione plastycznie | 4143124.42.11 | Aluminium, unwrought | 41431
24.42.12 | Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu | 4143224.42.12 | Aluminium oxide, excluding artificial corundum | 41432
24.42.2 | Półprodukty z aluminium i stopów aluminium |  24.42.2 | Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys |  
24.42.21 | Proszki i płatki z aluminium | 4153124.42.21 | Aluminium powders and flakes | 41531
24.42.22 | Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium | 4153224.42.22 | Aluminium bars, rods and profiles | 41532
24.42.23 | Drut z aluminium i stopów aluminium | 4153324.42.23 | Aluminium wire | 41533
24.42.24 | Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm | 4153424.42.24 | Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness > 0,2 mm | 41534
24.42.25 | Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm | 4153524.42.25 | Aluminium foil, of a thickness ≤ 0,2 mm | 41535
24.42.26 | Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium | 4153624.42.26 | Aluminium tubes, pipes and tube or pipe fittings | 41536
24.42.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium |  24.42.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of aluminium |  
24.42.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją stopów aluminium | 88213 (*)24.42.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of aluminium | 88213 (*)
24.43 | Ołów, cynk i cyna |  24.43 | Lead, zinc and tin |  
24.43.1 | Ołów, cynk i cyna, nieobrobione plastycznie |  24.43.1 | Lead, zinc and tin, unwrought |  
24.43.11 | Ołów nieobrobiony plastycznie | 4144124.43.11 | Lead, unwrought | 41441
24.43.12 | Cynk nieobrobiony plastycznie | 4144224.43.12 | Zinc, unwrought | 41442
24.43.13 | Cyna nieobrobiona plastycznie | 4144324.43.13 | Tin, unwrought | 41443
24.43.2 | Półprodukty z ołowiu, cynku, cyny i ich stopów |  24.43.2 | Semi-finished products of lead, zinc and tin or their alloys |  
24.43.21 | Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu | 4154224.43.21 | Lead plates, sheets, strip and foil; lead powders and flakes | 41542
24.43.22 | Pył cynkowy, proszki i płatki cynku | 4154424.43.22 | Zinc dust, powders and flakes | 41544
24.43.23 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów | 4154524.43.23 | Zinc bars, rods, profiles and wire; zinc plates, sheets, strip and foil | 41545
24.43.24 | Pręty i druty, z cyny i stopów cyny | 4154724.43.24 | Tin bars, rods, profiles and wire | 41547
24.43.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny |  24.43.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of lead, zinc and tin |  
24.43.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją ołowiu, cynku i cyny | 88213 (*)24.43.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of lead, zinc and tin | 88213 (*)
24.44 | Miedź |  24.44 | Copper |  
24.44.1 | Miedź nieobrobiona plastycznie; kamienie miedziowe; miedź cementacyjna |  24.44.1 | Copper, unwrought; copper mattes; cement copper |  
24.44.11 | Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna | 4141124.44.11 | Copper mattes; cement copper | 41411
24.44.12 | Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej | 4141224.44.12 | Copper, unrefined; copper anodes for electrolytic refining | 41412
24.44.13 | Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi | 4141324.44.13 | Refined copper and copper alloys, unwrought; master alloys of copper | 41413
24.44.2 | Półprodukty z miedzi i stopów miedzi |  24.44.2 | Semi-finished products of copper or copper alloys |  
24.44.21 | Proszki i płatki z miedzi i jej stopów | 4151124.44.21 | Copper powders and flakes | 41511
24.44.22 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów | 4151224.44.22 | Copper bars, rods and profiles | 41512
24.44.23 | Druty z miedzi i jej stopów | 4151324.44.23 | Copper wire | 41513
24.44.24 | Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów | 4151424.44.24 | Copper plates, sheets and strip, of a thickness > 0,15 mm | 41514
24.44.25 | Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm | 4151524.44.25 | Copper foil, of a thickness ≤ 0,15 mm | 41515
24.44.26 | Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów | 4151624.44.26 | Copper tubes, pipes and tube or pipe fittings | 41516
24.44.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi |  24.44.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of copper |  
24.44.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją miedzi | 88213 (*)24.44.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of copper | 88213 (*)
24.45 | Pozostałe metale nieżelazne |  24.45 | Other non-ferrous metal |  
24.45.1 | Nikiel nieobrobiony plastycznie; produkty pośrednie hutnictwa niklu |  24.45.1 | Nickel, unwrought; intermediate products of nickel metallurgy |  
24.45.11 | Nikiel nieobrobiony plastycznie | 4142224.45.11 | Nickel, unwrought | 41422
24.45.12 | Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu | 4142124.45.12 | Nickel mattes, nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy | 41421
24.45.2 | Półprodukty z niklu i stopów niklu |  24.45.2 | Semi-finished products of nickel or nickel alloys |  
24.45.21 | Proszki i płatki niklu i stopów niklu | 4152124.45.21 | Nickel powders and flakes | 41521
24.45.22 | Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu | 4152224.45.22 | Nickel bars, rods, profiles and wire | 41522
24.45.23 | Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu | 4152324.45.23 | Nickel plates, sheets, strip and foil | 41523
24.45.24 | Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu | 4152424.45.24 | Nickel tubes, pipes and tube or pipe fittings | 41524
24.45.3 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali |  24.45.3 | Other non-ferrous metals and articles thereof; cermets; ash and residues, containing metals or metallic compounds |  
24.45.30 | Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali | 41601 | 41602 | 41603 | 4160424.45.30 | Other non-ferrous metals and articles thereof: cermets; ash and residues, containing metals or metallic compounds | 41601 | 41602 | 41603 | 41604
24.45.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych |  24.45.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-ferrous metal |  
24.45.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych metali nieżelaznych | 88213 (*)24.45.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other non-ferrous metal | 88213 (*)
24.46 | Paliwo jądrowe przetworzone |  24.46 | Processed nuclear fuel |  
24.46.1 | Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu |  24.46.1 | Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds |  
24.46.10 | Uran naturalny i jego związki; stopy, dyspersje (włączając cermetale), produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran naturalny lub naturalne związki uranu | 3361024.46.10 | Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and mixtures containing natural uranium or natural uranium compounds | 33610
24.46.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego |  24.46.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed nuclear fuel |  
24.46.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją paliwa jądrowego przetworzonego | 88152 (*)24.46.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of processed nuclear fuel | 88152 (*)
24.5 | Usługi wykonywania odlewów z metali |  24.5 | Casting services of metals |  
24.51 | Usługi wykonywania odlewów żeliwnych |  24.51 | Casting services of iron |  
24.51.1 | Usługi wykonywania odlewów żeliwnych |  24.51.1 | Casting services of cast iron |  
24.51.11 | Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego | 89310 (*)24.51.11 | Casting services of malleable cast iron | 89310 (*)
24.51.12 | Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego | 89310 (*)24.51.12 | Casting services of spheroidal cast iron | 89310 (*)
24.51.13 | Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego | 89310 (*)24.51.13 | Casting services of grey cast iron | 89310 (*)
24.51.2 | Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa |  24.51.2 | Tubes, pipes and hollow profiles of cast iron |  
24.51.20 | Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa | 41291 (*)24.51.20 | Tubes, pipes and hollow profiles of cast iron | 41291 (*)
24.51.3 | Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa |  24.51.3 | Tube or pipe fittings, of cast iron |  
24.51.30 | Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa | 41292 (*)24.51.30 | Tube or pipe fittings, of cast iron | 41292 (*)
24.51.9 | Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych |  24.51.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of casting of iron |  
24.51.99 | Usługi podwykonawców w zakresie wykonywania odlewów żeliwnych | 89310 (*)24.51.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of casting of iron | 89310 (*)
24.52 | Usługi wykonywania odlewów staliwnych |  24.52 | Casting services of steel |  
24.52.1 | Usługi wykonywania odlewów staliwnych |  24.52.1 | Casting services of steel |  
24.52.10 | Usługi wykonywania odlewów staliwnych | 89310 (*)24.52.10 | Casting services of steel | 89310 (*)
24.52.2 | Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo |  24.52.2 | Tubes and pipes of centrifugally cast-steel |  
24.52.20 | Rury i przewody rurowe ze staliwa odlewanego odśrodkowo | 41291 (*)24.52.20 | Tubes and pipes of centrifugally cast-steel | 41291 (*)
24.52.3 | Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa |  24.52.3 | Tube or pipe fittings, of cast-steel |  
24.52.30 | Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa | 41292 (*)24.52.30 | Tube or pipe fittings, of cast-steel | 41292 (*)
24.53 | Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich |  24.53 | Casting services of light metals |  
24.53.1 | Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich |  24.53.1 | Casting services of light metals |  
24.53.10 | Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich | 89310 (*)24.53.10 | Casting services of light metals | 89310 (*)
24.54 | Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych |  24.54 | Casting services of other non-ferrous metals |  
24.54.1 | Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych |  24.54.1 | Casting services of other non-ferrous metals |  
24.54.10 | Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych | 89310 (*)24.54.10 | Casting services of other non-ferrous metals | 89310 (*)
25 | Wyroby metalowe gotowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń |  25 | Fabricated metal products, except machinery and equipment |  
25.1 | Metalowe elementy konstrukcyjne |  25.1 | Structural metal products |  
25.11 | Konstrukcje metalowe i ich części |  25.11 | Metal structures and parts of structures |  
25.11.1 | Budynki prefabrykowane z metalu |  25.11.1 | Prefabricated buildings of metal |  
25.11.10 | Budynki prefabrykowane z metalu | 3870225.11.10 | Prefabricated buildings of metal | 38702
25.11.2 | Konstrukcyjne wyroby metalowe i ich części |  25.11.2 | Structural metal products and parts thereof |  
25.11.21 | Mosty i części mostów z żeliwa lub stali | 42110 (*)25.11.21 | Bridges and bridge-sections of iron or steel | 42110 (*)
25.11.22 | Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali | 42110 (*)25.11.22 | Towers and lattice masts of iron or steel | 42110 (*)
25.11.23 | Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium | 42190 (*)25.11.23 | Other structures and parts of structures, plates, rods, angles, shapes and the like, of iron, steel or aluminium | 42190 (*)
25.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części |  25.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal structures and parts of structures |  
25.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją konstrukcji metalowych i ich części | 88219 (*)25.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal structures and parts of structures | 88219 (*)
25.12 | Metalowe elementy stolarki budowlanej |  25.12 | Doors and windows of metal |  
25.12.1 | Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu |  25.12.1 | Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of metal |  
25.12.10 | Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, z metalu | 4212025.12.10 | Doors, windows and their frames and thresholds for doors, of metal | 42120
25.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej |  25.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of doors and windows of metal |  
25.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją metalowych elementów stolarki budowlanej | 88219 (*)25.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of doors and windows of metal | 88219 (*)
25.2 | Zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe |  25.2 | Tanks, reservoirs and containers of metal |  
25.21 | Grzejniki i kotły centralnego ogrzewania |  25.21 | Central heating radiators and boilers |  
25.21.1 | Grzejniki i kotły centralnego ogrzewania |  25.21.1 | Central heating radiators and boilers |  
25.21.11 | Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie | 4482325.21.11 | Central heating radiators, not electrically heated, of iron or steel | 44823
25.21.12 | Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu | 4482525.21.12 | Central heating boilers, for producing hot water or low pressure steam | 44825
25.21.13 | Części kotłów centralnego ogrzewania | 4483325.21.13 | Parts for central heating boilers | 44833
25.21.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania |  25.21.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of central heating radiators and boilers |  
25.21.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją grzejników i kotłów centralnego ogrzewania | 88219 (*)25.21.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of central heating radiators and boilers | 88219 (*)
25.29 | Pozostałe zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe |  25.29 | Other tanks, reservoirs and containers of metal |  
25.29.1 | Pozostałe zbiorniki, cysterny i pojemniki metalowe |  25.29.1 | Other tanks, reservoirs and containers of metal |  
25.29.11 | Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne | 4221025.29.11 | Reservoirs, tanks, vats and similar containers (other than for compressed or liquefied gas), of iron, steel or aluminium, of a capacity > 300 litres, not fitted with mechanical or thermal equipment) | 42210
25.29.12 | Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz | 4222025.29.12 | Containers for compressed or liquefied gas, of metal | 42220
25.29.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych |  25.29.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanks, reservoirs and containers of metal |  
25.29.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zbiorników, cystern i pojemników metalowych | 88219 (*)25.29.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tanks, reservoirs and containers of metal | 88219 (*)
25.3 | Wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą |  25.3 | Steam generators, except central heating hot water boilers |  
25.30 | Wytwornice pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą |  25.30 | Steam generators, except central heating hot water boilers |  
25.30.1 | Wytwornice pary i ich części |  25.30.1 | Steam generators and parts thereof |  
25.30.11 | Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe | 4232025.30.11 | Steam or other vapour generating boilers; super-heated water boilers | 42320
25.30.12 | Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną | 4233025.30.12 | Auxiliary plant for use with boilers; condensers for steam or other vapour power units | 42330
25.30.13 | Części wytwornic pary | 4234225.30.13 | Parts of steam generators | 42342
25.30.2 | Reaktory jądrowe i części reaktorów jądrowych |  25.30.2 | Nuclear reactors and parts thereof |  
25.30.21 | Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów | 4231025.30.21 | Nuclear reactors, except isotope separators | 42310
25.30.22 | Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów | 4234125.30.22 | Parts of nuclear reactors, except isotope separators | 42341
25.30.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą |  25.30.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of steam generators, except central heating boilers |  
25.30.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą | 88219 (*)25.30.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of steam generators, except central heating boilers | 88219 (*)
25.4 | Broń i amunicja |  25.4 | Weapons and ammunition |  
25.40 | Broń i amunicja |  25.40 | Weapons and ammunition |  
25.40.1 | Broń i amunicja oraz ich części |  25.40.1 | Weapons and ammunition and parts thereof |  
25.40.11 | Broń wojskowa, z wyłączeniem rewolwerów, pistoletów i podobnego sprzętu | 4472025.40.11 | Military weapons, other than revolvers, pistols and the like | 44720
25.40.12 | Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt | 4473025.40.12 | Revolvers, pistols, non-military firearms and similar devices | 44730
25.40.13 | Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich części | 4474025.40.13 | Bombs, missiles and similar munitions of war; cartridges, other ammunition and projectiles and parts thereof | 44740
25.40.14 | Części uzbrojenia i broni wojskowej | 4476025.40.14 | Parts of military weapons and other arms | 44760
25.40.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji |  25.40.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of weapons and ammunition |  
25.40.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją broni i amunicji | 8821425.40.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of weapons and ammunition | 88214
25.5 | Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków |  25.5 | Forging, pressing, stamping and roll-forming services of metal; powder metallurgy |  
25.50 | Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali; usługi w zakresie metalurgii proszków |  25.50 | Forging, pressing, stamping and roll-forming services of metal; powder metallurgy |  
25.50.1 | Usługi kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali |  25.50.1 | Forging, pressing, stamping and roll forming services of metal |  
25.50.11 | Usługi kucia metali | 89320 (*)25.50.11 | Forging services of metal | 89320 (*)
25.50.12 | Usługi wytłaczania, prasowania metali | 89320 (*)25.50.12 | Stamping services of metal | 89320 (*)
25.50.13 | Usługi formowania metali pozostałymi technikami | 89320 (*)25.50.13 | Other forming services of metal | 89320 (*)
25.50.2 | Usługi w zakresie metalurgii proszków |  25.50.2 | Powder metallurgy |  
25.50.20 | Usługi w zakresie metalurgii proszków | 89320 (*)25.50.20 | Powder metallurgy | 89320 (*)
25.6 | Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale; usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych |  25.6 | Treatment and coating services of metals; machining |  
25.61 | Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale |  25.61 | Treatment and coating services of metals |  
25.61.1 | Usługi nakładania powłok na metale |  25.61.1 | Coating services of metal |  
25.61.11 | Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami | 88211 (*)25.61.11 | Metallic coating services of metal | 88211 (*)
25.61.12 | Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi | 88211 (*)25.61.12 | Non-metallic coating services of metal | 88211 (*)
25.61.2 | Pozostałe usługi obróbki metali |  25.61.2 | Other treatment services of metal |  
25.61.21 | Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami | 88211 (*)25.61.21 | Heat treatment services of metal, other than metallic coating | 88211 (*)
25.61.22 | Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali | 88211 (*)25.61.22 | Other surface treatment services of metal | 88211 (*)
25.62 | Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych |  25.62 | Machining services |  
25.62.1 | Toczenie elementów metalowych |  25.62.1 | Turning services of metal parts |  
25.62.10 | Toczenie elementów metalowych | 8821225.62.10 | Turning services of metal parts | 88212
25.62.2 | Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych |  25.62.2 | Other machining services |  
25.62.20 | Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych | 88213 (*)25.62.20 | Other machining services | 88213 (*)
25.7 | Wyroby nożownicze, sztućce, narzędzia i wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia |  25.7 | Cutlery, tools and general hardware |  
25.71 | Wyroby nożownicze i sztućce |  25.71 | Cutlery |  
25.71.1 | Wyroby nożownicze i sztućce |  25.71.1 | Cutlery |  
25.71.11 | Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich | 4291325.71.11 | Knives (except for machines) and scissors and blades thereof | 42913
25.71.12 | Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach | 4291425.71.12 | Razors and razor blades, including razor blade blanks in strips | 42914
25.71.13 | Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure | 4291525.71.13 | Other articles of cutlery; manicure or pedicure sets and instruments | 42915
25.71.14 | Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe | 4291625.71.14 | Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware | 42916
25.71.15 | Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części | 4475025.71.15 | Swords, cutlasses, bayonets, lances and similar arms and parts thereof | 44750
25.71.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców |  25.71.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cutlery |  
25.71.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów nożowniczych i sztućców | 88219 (*)25.71.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of cutlery | 88219 (*)
25.72 | Zamki i zawiasy |  25.72 | Locks and hinges |  
25.72.1 | Zamki i zawiasy |  25.72.1 | Locks and hinges |  
25.72.11 | Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych i meblach, z metali nieszlachetnych | 42992 (*)25.72.11 | Padlocks, locks used for motor vehicles and for furniture, of base metal | 42992 (*)
25.72.12 | Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych | 42992 (*)25.72.12 | Other locks, of base metal | 42992 (*)
25.72.13 | Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie | 42992 (*)25.72.13 | Clasps and frames with clasps, incorporating locks; parts | 42992 (*)
25.72.14 | Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali nieszlachetnych | 42992 (*)25.72.14 | Hinges, mountings, fittings and similar articles, suitable for motor vehicles, doors, windows, furniture and the like, of base metal | 42992 (*)
25.72.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów |  25.72.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of locks and hinges |  
25.72.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zamków i zawiasów | 88219 (*)25.72.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of locks and hinges | 88219 (*)
25.73 | Narzędzia |  25.73 | Tools |  
25.73.1 | Narzędzia ręczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie |  25.73.1 | Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry |  
25.73.10 | Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie | 42921 (*)25.73.10 | Hand tools of a kind used in agriculture, horticulture or forestry | 42921 (*)
25.73.2 | Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju |  25.73.2 | Hand saws; blades for saws of all kinds |  
25.73.20 | Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju | 42921 (*)25.73.20 | Hand saws; blades for saws of all kinds | 42921 (*)
25.73.3 | Pozostałe narzędzia |  25.73.3 | Other hand tools |  
25.73.30 | Pozostałe narzędzia | 42921 (*)25.73.30 | Other hand tools | 42921 (*)
25.73.4 | Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek |  25.73.4 | Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools |  
25.73.40 | Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek | 42922 (*)25.73.40 | Interchangeable tools for hand tools, whether or not power-operated, or for machine tools | 42922 (*)
25.73.5 | Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze |  25.73.5 | Moulds; moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns |  
25.73.50 | Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze | 4491625.73.50 | Moulds; moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns | 44916
25.73.6 | Pozostałe narzędzia ręczne |  25.73.6 | Other tools |  
25.73.60 | Pozostałe narzędzia ręczne | 42922 (*)25.73.60 | Other tools | 42922 (*)
25.73.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi |  25.73.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tools |  
25.73.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją narzędzi | 88219 (*)25.73.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of tools | 88219 (*)
25.9 | Pozostałe gotowe wyroby metalowe |  25.9 | Other fabricated metal products |  
25.91 | Pojemniki metalowe |  25.91 | Steel drums and similar containers |  
25.91.1 | Pojemniki metalowe |  25.91.1 | Steel drums and similar containers |  
25.91.11 | Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności ≥ 50 l, lecz ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne | 42931 (*)25.91.11 | Tanks, casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity ≥ 50 l but ≤ 300 l, not fitted with mechanical or thermal equipment | 42931 (*)
25.91.12 | Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne | 42931 (*)25.91.12 | Tanks, casks, drums, cans (except those to be closed by soldering or crimping), boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of iron or steel, of a capacity < 50 l, not fitted with mechanical or thermal equipment | 42931 (*)
25.91.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych |  25.91.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of steel drums and similar containers |  
25.91.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pojemników metalowych | 8920025.91.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of steel drums and similar containers | 89200
25.92 | Opakowania z metali |  25.92 | Light metal packaging |  
25.92.1 | Opakowania z metali |  25.92.1 | Light metal packaging |  
25.92.11 | Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali | 42931 (*)25.92.11 | Cans, of iron or steel, to be closed by soldering or crimping, of a capacity < 50 l | 42931 (*)
25.92.12 | Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności ≤ 300 l, z aluminium | 42931 (*)25.92.12 | Aluminium casks, drums, cans, boxes and similar containers, for any material (excluding gas), of a capacity ≤ 300 l | 42931 (*)
25.92.13 | Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych | 4293225.92.13 | Crown corks and stoppers, caps and lids, of base metal | 42932
25.92.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali |  25.92.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of light metal packaging |  
25.92.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją opakowań z metali | 88219 (*)25.92.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of light metal packaging | 88219 (*)
25.93 | Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny |  25.93 | Wire products, chain and springs |  
25.93.1 | Wyroby z drutu, łańcuchy i sprężyny |  25.93.1 | Wire products, chain and springs |  
25.93.11 | Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji elektrycznej | 4294125.93.11 | Stranded wire, cables, plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated | 42941
25.93.12 | Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub aluminium, bez izolacji elektrycznej | 42942 | 4294625.93.12 | Barbed wire, of iron or steel; stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper or aluminium, not electrically insulated | 42942 | 42946
25.93.13 | Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi | 4294325.93.13 | Cloth, grills, netting and fencing, of iron, steel or copper wire; expanded metal, of iron, steel or copper | 42943
25.93.14 | Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby | 42944 (*)25.93.14 | Nails, tacks, drawing pins, staples and similar articles | 42944 (*)
25.93.15 | Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika | 4295025.93.15 | Wire, rods, tubes, plates, electrodes, coated or cored with flux material | 42950
25.93.16 | Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi | 4294525.93.16 | Springs and leaves for springs, of iron or steel; copper springs | 42945
25.93.17 | Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części | 4299125.93.17 | Chain (except articulated link chain) and parts thereof | 42991
25.93.18 | Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane | 42997 (*)25.93.18 | Sewing needles, knitting needles, bodkins, crochet hooks, embroidery stilettos and similar articles for use in the hand, of iron or steel; safety pins and other pins of iron or steel n.e.c. | 42997 (*)
25.93.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn |  25.93.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wire products, chain and springs |  
25.93.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn | 88219 (*)25.93.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wire products, chain and springs | 88219 (*)
25.94 | Elementy złączne, śruby i wkręty |  25.94 | Fasteners and screw machine products |  
25.94.1 | Elementy złączne, śruby i wkręty |  25.94.1 | Fasteners and screw machine products |  
25.94.11 | Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 42944 (*)25.94.11 | Threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c. | 42944 (*)
25.94.12 | Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 42944 (*)25.94.12 | Non-threaded fasteners, of iron or steel, n.e.c. | 42944 (*)
25.94.13 | Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowane i niegwintowane | 42944 (*)25.94.13 | Non-threaded and threaded fasteners, of copper | 42944 (*)
25.94.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów |  25.94.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fasteners and screw machine products |  
25.94.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów złącznych, śrub i wkrętów | 88219 (*)25.94.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fasteners and screw machine products | 88219 (*)
25.99 | Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane |  25.99 | Other fabricated metal products n.e.c. |  
25.99.1 | Wyroby metalowe przeznaczone do łazienek i kuchni |  25.99.1 | Metal articles for bathroom and kitchen |  
25.99.11 | Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium | 4291125.99.11 | Sinks, wash-basins, baths and other sanitary ware, and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminium | 42911
25.99.12 | Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części: z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium | 4291225.99.12 | Table, kitchen or household articles and parts thereof, of iron, steel, copper or aluminium | 42912
25.99.2 | Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych |  25.99.2 | Other articles of base metal |  
25.99.21 | Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione | 4299325.99.21 | Armoured or reinforced safes, strong-boxes and doors and safe deposit lockers for strong-rooms, cash or deed boxes and the like, of base metal | 42993
25.99.22 | Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych | 4299425.99.22 | Paper trays, paper rests, pen trays, office-stamp stands and similar office or desk equipment, of base metal, other than office furniture | 42994
25.99.23 | Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnych | 4299525.99.23 | Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metal | 42995
25.99.24 | Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, z metali nieszlachetnych | 4299625.99.24 | Statuettes and other ornaments and photograph, picture or similar frames and mirrors, of base metal | 42996
25.99.25 | Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali nieszlachetnych | 42997 (*)25.99.25 | Clasps, frames with clasps, buckles, buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets and the like, of base metal, of a kind used for clothing, footwear, awnings, handbags, travel goods or other made-up articles; tubular or bifurcated rivets, of base metal; beads and spangles of base metal | 42997 (*)
25.99.26 | Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki | 4299825.99.26 | Ships' or boats' propellers and blades thereof | 42998
25.99.29 | Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 42999 | 4693125.99.29 | Other articles of base metal n.e.c. | 42999 | 46931
25.99.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |  25.99.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other fabricated metal products n.e.c. |  
25.99.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych | 88219 (*)25.99.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other fabricated metal products n.e.c. | 88219 (*)
26 | Komputery, wyroby elektroniczne i optyczne |  26 | Computer, electronic and optical products |  
26.1 | Elementy i obwody drukowane, elektroniczne |  26.1 | Electronic components and boards |  
26.11 | Elementy elektroniczne |  26.11 | Electronic components |  
26.11.1 | Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), katodą zimną lub fotokatodą, włączając lampy elektronopromieniowe |  26.11.1 | Thermionic, cold cathode or photo-cathode valves and tubes, including cathode ray tubes |  
26.11.11 | Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektronopromieniowe | 47140 (*)26.11.11 | Cathode-ray television picture tubes; television camera tubes; other cathode-ray tubes | 47140 (*)
26.11.12 | Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe | 47140 (*)26.11.12 | Magnetrons, klystrons, microwave tubes and other valve tubes | 47140 (*)
26.11.2 | Diody i tranzystory |  26.11.2 | Diodes and transistors |  
26.11.21 | Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych | 47150 (*)26.11.21 | Diodes; transistors; thyristors, diacs and triacs | 47150 (*)
26.11.22 | Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne oprawione; ich części | 47150 (*)26.11.22 | Semiconductor devices; light-emitting diodes; mounted piezo-electric crystals; parts thereof | 47150 (*)
26.11.3 | Elektroniczne układy scalone |  26.11.3 | Electronic integrated circuits |  
26.11.30 | Elektroniczne układy scalone | 4716026.11.30 | Electronic integrated circuits | 47160
26.11.4 | Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane |  26.11.4 | Parts of electronic valves and tubes and of other electronic components n.e.c. |  
26.11.40 | Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4717326.11.40 | Parts of electronic valves and tubes and of other electronic components n.e.c. | 47173
26.11.9 | Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych; usługi podwykonawców związane z produkcją elementów elektronicznych |  26.11.9 | Services connected with manufacturing of electronic integrated circuits; sub-contracted operations as part of manufacturing of electronic components |  
26.11.91 | Usługi związane z produkcją elektronicznych układów scalonych | 88233 (*)26.11.91 | Services connected with manufacturing of electronic integrated circuits | 88233 (*)
26.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elementów elektronicznych | 88233 (*)26.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electronic components | 88233 (*)
26.12 | Elektroniczne obwody drukowane |  26.12 | Loaded electronic boards |  
26.12.1 | Obwody drukowane zmontowane |  26.12.1 | Loaded printed circuits |  
26.12.10 | Obwody drukowane zmontowane | 4713026.12.10 | Loaded printed circuits | 47130
26.12.2 | Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |  26.12.2 | Sound, video, network and similar cards for automatic data processing machines |  
26.12.20 | Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych | 45281 | 4528226.12.20 | Sound, video, network and similar cards for automatic data processing machines | 45281 | 45282
26.12.3 | „Karty inteligentne” |  26.12.3 | Smart cards |  
26.12.30 | „Karty inteligentne” | 4792026.12.30 | Smart cards | 47920
26.12.9 | Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych; usługi podwykonawców związane z drukowaniem obwodów elektronicznych |  26.12.9 | Services connected with printing of circuits; sub-contracted operations as part of manufacturing of loaded electronic boards |  
26.12.91 | Usługi związane z drukowaniem obwodów elektronicznych | 88233 (*)26.12.91 | Services connected with printing of circuits | 88233 (*)
26.12.99 | Usługi podwykonawców związane z drukowaniem obwodów elektronicznych | 88233 (*)26.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of loaded electronic boards | 88233 (*)
26.2 | Komputery i urządzenia peryferyjne |  26.2 | Computers and peripheral equipment |  
26.20 | Komputery i urządzenia peryferyjne |  26.20 | Computers and peripheral equipment |  
26.20.1 | Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych |  26.20.1 | Computing machinery and parts and accessories thereof |  
26.20.11 | Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne | 45221 | 4522226.20.11 | Portable automatic data processing machines weighing ≤ 10 kg, such as laptop and notebook computers; personal digital assistants and similar computers | 45221 | 45222
26.20.12 | Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci | 4514226.20.12 | Point-of-sale terminals, ATMs and similar machines capable of being connected to a data processing machine or network | 45142
26.20.13 | Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone | 4523026.20.13 | Digital automatic data processing machines, comprising in the same housing at least a central processing unit and an input and an output unit, whether or not combined | 45230
26.20.14 | Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów | 4524026.20.14 | Digital automatic data processing machines presented in the form of systems | 45240
26.20.15 | Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia wyjścia | 4525026.20.15 | Other digital automatic data processing machines, whether or not containing in the same housing one or two of the following types of units: storage units, input units, output units | 45250
26.20.16 | Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 4526926.20.16 | Input or output units, whether or not containing storage units in the same housing | 45261 | 45262 | 45263 | 45264 | 45265 | 45269
26.20.17 | Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych | 4731526.20.17 | Monitors and projectors, principally used in an automatic data processing system | 47315
26.20.18 | Urządzenia wykonujące conajmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie | 4526626.20.18 | Units performing two or more of the following functions: printing, scanning, copying, faxing | 45266
26.20.2 | Jednostki pamięci i półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej |  26.20.2 | Storage units and other storage devices |  
26.20.21 | Jednostki pamięci | 45271 | 4527226.20.21 | Storage units | 45271 | 45272
26.20.22 | Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej | 4755026.20.22 | Solid-state non-volatile storage devices | 47550
26.20.3 | Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych |  26.20.3 | Other units of automatic data processing machines |  
26.20.30 | Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych | 4528926.20.30 | Other units of automatic data processing machines | 45289
26.20.4 | Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych |  26.20.4 | Parts and accessories of computing machines |  
26.20.40 | Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych | 4529026.20.40 | Parts and accessories of computing machines | 45290
26.20.9 | Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych |  26.20.9 | Computers and peripheral equipment manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of computers and peripheral equipment |  
26.20.91 | Usługi związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych | 88231 (*)26.20.91 | Computers and peripheral equipment manufacturing services | 88231 (*)
26.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją komputerów i urządzeń peryferyjnych | 88231 (*)26.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of computers and peripheral equipment | 88231 (*)
26.3 | Sprzęt (tele)komunikacyjny |  26.3 | Communication equipment |  
26.30 | Sprzęt (tele)komunikacyjny |  26.30 | Communication equipment |  
26.30.1 | Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji; kamery telewizyjne |  26.30.1 | Radio or television transmission apparatus; television cameras |  
26.30.11 | Urządzenia nadawczo-odbiorcze | 4721126.30.11 | Transmission apparatus incorporating reception apparatus | 47211
26.30.12 | Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej | 4721226.30.12 | Transmission apparatus not incorporating reception apparatus | 47212
26.30.13 | Kamery telewizyjne | 4721326.30.13 | Television cameras | 47213
26.30.2 | Urządzenia elektryczne dla telefonii i telegrafii; wideofony |  26.30.2 | Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy; videophones |  
26.30.21 | Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową | 4722126.30.21 | Line telephone sets with cordless handsets | 47221
26.30.22 | Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych | 4722226.30.22 | Telephones for cellular networks or for other wireless networks | 47222
26.30.23 | Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa); wideofony | 47223 (*)26.30.23 | Other telephone sets and apparatus for transmission or reception of voice, images or other data, including apparatus for communication in a wired or wireless network (such as a local or wide area network) | 47223 (*)
26.30.3 | Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych |  26.30.3 | Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus |  
26.30.30 | Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych | 4740126.30.30 | Parts of electrical telephonic or telegraphic apparatus | 47401
26.30.4 | Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych |  26.30.4 | Aerials and aerial reflectors of all kind and parts thereof; parts of radio and television transmission apparatus and television cameras |  
26.30.40 | Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii i telewizji oraz kamer telewizyjnych | 47403 (*)26.30.40 | Aerials and aerial reflectors of all kind and parts thereof; parts of radio and television transmission apparatus and television cameras | 47403 (*)
26.30.5 | Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne temu podobne |  26.30.5 | Burglar or fire alarms and similar apparatus |  
26.30.50 | Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne temu podobne | 4692126.30.50 | Burglar or fire alarms and similar apparatus | 46921
26.30.6 | Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych temu podobnych |  26.30.6 | Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus |  
26.30.60 | Części urządzeń przeciwwłamaniowych, przeciwpożarowych oraz innych temu podobnych | 46960 (*)26.30.60 | Parts of burglar or fire alarms and similar apparatus | 46960 (*)
26.30.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu (tele)komunikacyjnego |  26.30.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of communication equipment |  
26.30.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu (tele)komunikacyjnego | 88234 (*)26.30.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of communication equipment | 88234 (*)
26.4 | Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku |  26.4 | Consumer electronics |  
26.40 | Elektroniczny sprzęt powszechnego użytku |  26.40 | Consumer electronics |  
26.40.1 | Odbiorniki radiowe |  26.40.1 | Radio broadcast receivers |  
26.40.11 | Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania | 4731126.40.11 | Radio broadcast receivers (except for cars), capable of operating without an external source of power | 47311
26.40.12 | Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania | 4731226.40.12 | Radio broadcast receivers not capable of operating without an external source of power | 47312
26.40.2 | Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu |  26.40.2 | Television receivers, whether or not combined with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproduction apparatus |  
26.40.20 | Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu | 4731326.40.20 | Television receivers, whether or not combined with radio-broadcast receivers or sound or video recording or reproduction apparatus | 47313
26.40.3 | Urządzenia do zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu |  26.40.3 | Apparatus for sound and video recording and reproducing |  
26.40.31 | Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku | 47321 (*)26.40.31 | Turntables, record-players, cassette-players and other sound-reproducing apparatus | 47321 (*)
26.40.32 | Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku | 47321 (*)26.40.32 | Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus | 47321 (*)
26.40.33 | Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania | 47214 | 4732326.40.33 | Video camera recorders and other video recording or reproducing apparatus | 47214 | 47323
26.40.34 | Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych | 4731426.40.34 | Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus and not principally used in an automatic data processing system | 47314
26.40.4 | Mikrofony, głośniki, urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii i radiotelegrafii |  26.40.4 | Microphones, loudspeakers, reception apparatus for radio-telephony or telegraphy |  
26.40.41 | Mikrofony i ich stojaki | 47331 (*)26.40.41 | Microphones and stands thereof | 47331 (*)
26.40.42 | Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub więcej głośników | 47331 (*)26.40.42 | Loudspeakers; headphones, earphones and combined microphone/speaker sets | 47331 (*)
26.40.43 | Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne, elektryczna | 47331 (*)26.40.43 | Audio-frequency electric amplifiers; electric sound amplifier sets | 47331 (*)
26.40.44 | Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane | 47223 (*)26.40.44 | Reception apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy n.e.c. | 47223 (*)
26.40.5 | Części urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu |  26.40.5 | Parts of sound and video equipment |  
26.40.51 | Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu | 4740226.40.51 | Parts and accessories of sound and video equipment | 47402
26.40.52 | Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych | 47403 (*)26.40.52 | Parts of radio receivers and transmitters | 47403 (*)
26.40.6 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem |  26.40.6 | Video game consoles (used with a television receiver or having a self-contained screen) and other games of skill or chance with an electronic display |  
26.40.60 | Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem | 3858026.40.60 | Video game consoles (used with a television receiver or having a self-contained screen) and other games of skill or chance with an electronic display | 38580
26.40.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzęt powszechnego użytku |  26.40.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of consumer electronics |  
26.40.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elektronicznego sprzęt powszechnego użytku | 88234 (*)26.40.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of consumer electronics | 88234 (*)
26.5 | Instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne; zegarki i zegary |  26.5 | Measuring, testing and navigating equipment; watches and clocks |  
26.51 | Instrumenty i przyrządy pomiarowe, kontrolne i nawigacyjne |  26.51 | Measuring, testing and navigating equipment |  
26.51.1 | Instrumenty i przyrządy nawigacyjne, meteorologiczne, geofizyczne itp. |  26.51.1 | Navigational, meteorological, geophysical and similar instruments and appliances |  
26.51.11 | Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne | 4821126.51.11 | Direction-finding compasses; other navigational instruments and appliances | 48211
26.51.12 | Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne | 48212 (*) | 4821926.51.12 | Rangefinders, theodolites and tachymetres (tachometers); other surveying, hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances | 48212 (*) | 48219
26.51.2 | Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową |  26.51.2 | Radar apparatus and radio navigational aid apparatus |  
26.51.20 | Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową | 4822026.51.20 | Radar apparatus and radio navigational aid apparatus | 48220
26.51.3 | Wagi o wysokiej dokładności; instrumenty i przyrządy kreślarskie do dokonywania obliczeń, pomiaru odległości itp. |  26.51.3 | Precision balances; instruments for drawing, calculating, measuring length and the like |  
26.51.31 | Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria | 4823126.51.31 | Balances of a sensitivity of 5 cg or better | 48231
26.51.32 | Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych | 4823226.51.32 | Drafting tables and machines and other drawing, marking-out or mathematical calculating instruments | 48232
26.51.33 | Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane | 48233 (*)26.51.33 | Instruments for measuring length, for use in the hand (including micrometers and callipers) n.e.c. | 48233 (*)
26.51.4 | Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych lub promieniowania jonizującego |  26.51.4 | Instruments for measuring electrical quantities or ionising radiations |  
26.51.41 | Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego | 4824126.51.41 | Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations | 48241
26.51.42 | Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe | 4824226.51.42 | Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs | 48242
26.51.43 | Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego | 4824326.51.43 | Instruments for measuring electrical quantities without a recording device | 48243
26.51.44 | Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji | 4824426.51.44 | Instruments and apparatus for telecommunications | 48244
26.51.45 | Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4824926.51.45 | Instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities n.e.c. | 48249
26.51.5 | Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli pozostałych właściwości fizycznych |  26.51.5 | Instrument for checking other physical characteristics |  
26.51.51 | Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry | 4825126.51.51 | Hydrometers, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers | 48251
26.51.52 | Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych parametrów cieczy lub gazów | 4825226.51.52 | Instruments for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids and gases | 48252
26.51.53 | Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4825326.51.53 | Instruments and apparatus for physical or chemical analysis n.e.c. | 48253
26.51.6 | Pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe i kontrolne |  26.51.6 | Other measuring, checking and testing instruments and appliances |  
26.51.61 | Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna | 4826126.51.61 | Microscopes (except optical microscopes) and diffraction apparatus | 48261
26.51.62 | Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów | 4826226.51.62 | Machines and appliances for testing the mechanical properties of materials | 48262
26.51.63 | Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniku do pomiaru zużycia lub produkcji prądu | 4826326.51.63 | Gas, liquid or electricity supply or production meters | 48263
26.51.64 | Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy | 4826426.51.64 | Revolution and production counters, taximeters; speed indicators and tachometers; stroboscopes | 48264
26.51.65 | Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne | 4826626.51.65 | Automatic regulating or controlling instruments and apparatus, hydraulic or pneumatic | 48266
26.51.66 | Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 48269 (*)26.51.66 | Measuring or checking instruments, appliances and machines n.e.c. | 48269 (*)
26.51.7 | Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli |  26.51.7 | Thermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatus |  
26.51.70 | Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli | 48269 (*)26.51.70 | Thermostats, manostats and other automatic regulating or controlling instruments and apparatus | 48269 (*)
26.51.8 | Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych |  26.51.8 | Parts and accessories for measuring, testing and navigating equipment |  
26.51.81 | Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych | 47403 (*)26.51.81 | Parts of radar apparatus and radio navigational aid apparatus | 47403 (*)
26.51.82 | Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy | 4828126.51.82 | Parts and accessories for the goods of 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 and 26.51.5; microtomes; parts n.e.c. | 48281
26.51.83 | Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej | 4828226.51.83 | Parts and accessories of microscopes (other than optical) and of diffraction apparatus | 48282
26.51.84 | Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64 | 4828326.51.84 | Parts and accessories for the goods of 26.51.63 and 26.51.64 | 48283
26.51.85 | Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70 | 4828426.51.85 | Parts and accessories of instruments and apparatus of 26.51.65, 26.51.66 and 26.51.70 | 48284
26.51.86 | Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62 | 4828526.51.86 | Parts and accessories of instruments and apparatus of 26.51.11 and 26.51.62 | 48285
26.51.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych |  26.51.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of measuring, testing and navigating equipment |  
26.51.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych | 88235 (*)26.51.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of measuring, testing and navigating equipment | 88235 (*)
26.52 | Zegarki i zegary |  26.52 | Watches and clocks |  
26.52.1 | Zegarki i zegary, z wyłączeniem ich mechanizmów i części |  26.52.1 | Watches and clocks, except movements and parts |  
26.52.11 | Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem szlachetnym | 48410 (*)26.52.11 | Wrist watches, pocket watches, with case of precious metal or of metal clad with precious metal | 48410 (*)
26.52.12 | Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery | 48410 (*)26.52.12 | Other wrist watches, pocket watches and other watches, including stop watches | 48410 (*)
26.52.13 | Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów | 48420 (*)26.52.13 | Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles | 48420 (*)
26.52.14 | Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary | 48420 (*)26.52.14 | Clocks with watch movements; alarm clocks and wall clocks; other clocks | 48420 (*)
26.52.2 | Mechanizmy zegarkowe i zegarowe oraz ich części |  26.52.2 | Watch and clock movements and parts |  
26.52.21 | Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane | 48440 (*)26.52.21 | Watch movements, complete and assembled | 48440 (*)
26.52.22 | Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane | 48440 (*)26.52.22 | Clock movements, complete and assembled | 48440 (*)
26.52.23 | Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy zegarkowe zmontowane | 48440 (*)26.52.23 | Complete watch movements, unassembled or partly assembled; incomplete watch movements, assembled | 48440 (*)
26.52.24 | Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane | 48440 (*)26.52.24 | Rough watch movements | 48440 (*)
26.52.25 | Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane | 48440 (*)26.52.25 | Complete, incomplete and rough clock movements, unassembled | 48440 (*)
26.52.26 | Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części | 48490 (*)26.52.26 | Watch and clock cases and parts thereof | 48490 (*)
26.52.27 | Pozostałe części do zegarków i zegarów | 48490 (*)26.52.27 | Other clock and watch parts | 48490 (*)
26.52.28 | Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne | 4843026.52.28 | Time registers, time recorders, parking meters; time switches with clock or watch movement | 48430
26.52.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów |  26.52.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of watches and clocks |  
26.52.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją zegarków i zegarów | 88235 (*)26.52.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of watches and clocks | 88235 (*)
26.6 | Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny |  26.6 | Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment |  
26.60 | Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny |  26.60 | Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment |  
26.60.1 | Urządzenia napromieniowujące, sprzęt elektromedyczny i elektroterapeutyczny |  26.60.1 | Irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment |  
26.60.11 | Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma | 4811026.60.11 | Apparatus based on the use of X-rays or of alpha, beta or gamma radiations | 48110
26.60.12 | Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych | 4812126.60.12 | Electro-diagnostic apparatus used in medical science | 48121
26.60.13 | Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryjnych | 4812226.60.13 | Ultra-violet or infra-red ray apparatus, used in medical, surgical, dental or veterinary sciences | 48122
26.60.14 | Stymulatory serca, aparaty słuchowe | 48170 (*)26.60.14 | Pacemakers; hearing aids | 48170 (*)
26.60.9 | Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego; usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego |  26.60.9 | Medical instrument manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment |  
26.60.91 | Usługi związane z produkcją instrumentów urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego | 88235 (*)26.60.91 | Medical instrument manufacturing services | 88235 (*)
26.60.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego | 88235 (*)26.60.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment | 88235 (*)
26.7 | Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny |  26.7 | Optical instruments and photographic equipment |  
26.70 | Instrumenty optyczne i sprzęt fotograficzny |  26.70 | Optical instruments and photographic equipment |  
26.70.1 | Sprzęt fotograficzny i jego części |  26.70.1 | Photographic equipment and parts thereof |  
26.70.11 | Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników | 4832126.70.11 | Objective lenses for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers | 48321
26.70.12 | Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stosowanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach i tym podobne | 48322 (*)26.70.12 | Cameras for preparing printing plates or cylinders; cameras for recording documents on microfilm, microfiche and the like | 48322 (*)
26.70.13 | Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe | 4721526.70.13 | Digital cameras | 47215
26.70.14 | Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne | 48322 (*)26.70.14 | Instant print cameras and other cameras | 48322 (*)
26.70.15 | Kamery filmowe | 48322 (*)26.70.15 | Cinematographic cameras | 48322 (*)
26.70.16 | Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów | 4832326.70.16 | Cinematographic projectors; slide projectors; other image projectors | 48323
26.70.17 | Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne | 48324 (*)26.70.17 | Flashlights; photographic enlargers; apparatus for photographic laboratories; negatoscopes, projection screens | 48324 (*)
26.70.18 | Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu | 4833026.70.18 | Microfilm, microfiche or other microform readers | 48330
26.70.19 | Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego | 4835326.70.19 | Parts and accessories of photographic equipment | 48353
26.70.2 | Pozostałe instrumenty optyczne i ich części |  26.70.2 | Other optical instruments and parts thereof |  
26.70.21 | Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych | 48311 (*)26.70.21 | Sheets and plates of polarising material; lenses, prisms, mirrors and other optical elements (except of glass not optically worked), whether or not mounted, other than for cameras, projectors or photographic enlargers or reducers | 48311 (*)
26.70.22 | Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne | 4831426.70.22 | Binoculars, monoculars and other optical telescopes; other astronomical instruments; optical microscopes | 48314
26.70.23 | Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4831526.70.23 | Liquid crystal devices; lasers, except laser diodes; other optical appliances and instruments n.e.c. | 48315
26.70.24 | Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astronomicznych i mikroskopów optycznych | 4835126.70.24 | Parts and accessories of binoculars, monoculars and other optical telescopes, of other astronomical instruments, and of optical microscopes | 48351
26.70.25 | Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych | 4835426.70.25 | Parts and accessories of liquid crystal devices, lasers (except laser diodes), other optical appliances and instruments n.e.c. | 48354
26.70.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego |  26.70.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of optical instruments and photographic equipment |  
26.70.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego | 88235 (*)26.70.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of optical instruments and photographic equipment | 88235 (*)
26.8 | Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji |  26.8 | Magnetic and optical media |  
26.80 | Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji |  26.80 | Magnetic and optical media |  
26.80.1 | Magnetyczne i optyczne niezapisane nośniki informacji |  26.80.1 | Magnetic and optical media |  
26.80.11 | Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym | 4753026.80.11 | Magnetic media, not recorded, except cards with a magnetic stripe | 47530
26.80.12 | Optyczne niezapisane nośniki informacji | 4754026.80.12 | Optical media, not recorded | 47540
26.80.13 | Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków | 4759026.80.13 | Other recording media, including matrices and masters for the production of disks | 47590
26.80.14 | Karty z paskiem magnetycznym | 4791026.80.14 | Cards with a magnetic strip | 47910
26.80.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji |  26.80.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of magnetic and optical media |  
26.80.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji | 0 (*)26.80.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of magnetic and optical media | 0 (*)
27 | Urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego |  27 | Electrical equipment |  
27.1 | Silniki elektryczne, prądnice, transformatory oraz aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej |  27.1 | Electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus |  
27.11 | Silniki elektryczne, prądnice i transformatory |  27.11 | Electric motors, generators and transformers |  
27.11.1 | Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego |  27.11.1 | Motors of an output ≤ 37,5 W; other DC motors; DC generators |  
27.11.10 | Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego | 4611127.11.10 | Motors of an output ≤ 37,5 W; other DC motors; DC generators | 46111
27.11.2 | Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej > 37,5 W; pozostałe silniki prądu przemiennego; prądnice prądu przemiennego (alternatory) |  27.11.2 | Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W; other AC motors; AC generators (alternators) |  
27.11.21 | Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego o mocy wyjściowej > 37,5 W | 46112 (*)27.11.21 | Universal AC/DC motors of an output > 37,5 W | 46112 (*)
27.11.22 | Silniki prądu przemiennego, jednofazowe | 46112 (*)27.11.22 | AC motors, single-phase | 46112 (*)
27.11.23 | Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej ≤ 750 W | 46112 (*)27.11.23 | AC motors, multi-phase, of an output ≤ 750 W | 46112 (*)
27.11.24 | Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW | 46112 (*)27.11.24 | AC motors, multi-phase, of an output > 750 W but ≤ 75 kW | 46112 (*)
27.11.25 | Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 75 kW | 46112 (*)27.11.25 | AC motors, multi-phase, of an output > 75 kW | 46112 (*)
27.11.26 | Prądnice prądu przemiennego (alternatory) | 46112 (*)27.11.26 | AC generators (alternators) | 46112 (*)
27.11.3 | Zespoły prądotwórcze oraz przetwornice jednotwornikowe |  27.11.3 | Electric generating sets and rotary converters |  
27.11.31 | Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym | 46113 (*)27.11.31 | Generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines | 46113 (*)
27.11.32 | Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice jednotwornikowe | 46113 (*)27.11.32 | Generating sets with spark-ignition engines; other generating sets; electric rotary converters | 46113 (*)
27.11.4 | Transformatory elektryczne |  27.11.4 | Electrical transformers |  
27.11.41 | Transformatory z ciekłym dielektrykiem | 46121 (*)27.11.41 | Liquid dielectric transformers | 46121 (*)
27.11.42 | Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA | 46121 (*)27.11.42 | Other transformers, having a power handling capacity ≤ 16 kVA | 46121 (*)
27.11.43 | Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA | 46121 (*)27.11.43 | Other transformers, having a power handling capacity > 16 kVA | 46121 (*)
27.11.5 | Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki |  27.11.5 | Ballasts for discharge lamps or tubes; static converters; other inductors |  
27.11.50 | Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki | 4612227.11.50 | Ballasts for discharge lamps or tubes; static converters; other inductors | 46122
27.11.6 | Części silników elektrycznych, prądnic i transformatorów |  27.11.6 | Parts of electrical motors, generators and transformers |  
27.11.61 | Części silników elektrycznych i prądnic | 4613127.11.61 | Parts suitable for electrical motors and generators | 46131
27.11.62 | Części transformatorów, wzbudników i przekształtników | 4613227.11.62 | Parts of transformers, inductors and static converters | 46132
27.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów |  27.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric motors, generators and transformers |  
27.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją silników elektrycznych, prądnic i transformatorów | 88239 (*)27.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric motors, generators and transformers | 88239 (*)
27.12 | Aparatura rozdzielcza i sterownicza energii elektrycznej |  27.12 | Electricity distribution and control apparatus |  
27.12.1 | Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1 000 V |  27.12.1 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 V |  
27.12.10 | Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1 000 V | 46211 (*)27.12.10 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage > 1 000 V | 46211 (*)
27.12.2 | Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć ≤ 1 000 V |  27.12.2 | Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, for a voltage ≤ 1 000 V |  
27.12.21 | Bezpieczniki do napięć ≤ 1 000 V | 46212 (*)27.12.21 | Fuses, for a voltage ≤ 1 000 V | 46212 (*)
27.12.22 | Wyłączniki automatyczne, do napięć ≤ 1 000 V | 46212 (*)27.12.22 | Automatic circuit breakers, for a voltage ≤ 1 000 V | 46212 (*)
27.12.23 | Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć ≤ 1 000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana | 46212 (*)27.12.23 | Apparatus for protecting electrical circuits n.e.c., for a voltage ≤ 1 000 V | 46212 (*)
27.12.24 | Przekaźniki do napięć ≤ 1 000 V | 46212 (*)27.12.24 | Relays, for a voltage ≤ 1 000 V | 46212 (*)
27.12.3 | Tablice i inne urządzenia sterujące |  27.12.3 | Boards |  
27.12.31 | Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć ≤ 1 000 V | 4621327.12.31 | Boards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage ≤ 1 000 V | 46213
27.12.32 | Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1 000 V | 4621427.12.32 | Boards and other bases, equipped with electrical switching or protecting apparatus, for a voltage > 1 000 V | 46214
27.12.4 | Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |  27.12.4 | Parts of electricity distribution or control apparatus |  
27.12.40 | Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej | 4622027.12.40 | Parts of electricity distribution or control apparatus | 46220
27.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej |  27.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electricity distribution and control apparatus |  
27.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej | 88239 (*)27.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electricity distribution and control apparatus | 88239 (*)
27.2 | Baterie i akumulatory |  27.2 | Batteries and accumulators |  
27.20 | Baterie i akumulatory |  27.20 | Batteries and accumulators |  
27.20.1 | Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części |  27.20.1 | Primary cells and primary batteries and parts thereof |  
27.20.11 | Ogniwa i baterie galwaniczne | 4641027.20.11 | Primary cells and primary batteries | 46410
27.20.12 | Części ogniw i baterii galwanicznych | 46430 (*)27.20.12 | Parts of primary cells and primary batteries | 46430 (*)
27.20.2 | Akumulatory elektryczne i ich części |  27.20.2 | Electric accumulators and parts thereof |  
27.20.21 | Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych | 46420 (*)27.20.21 | Lead-acid accumulators for starting piston engines | 46420 (*)
27.20.22 | Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych | 46420 (*)27.20.22 | Lead-acid accumulators, excluding for starting piston engines | 46420 (*)
27.20.23 | Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe i pozostałe akumulatory elektryczne | 46420 (*)27.20.23 | Nickel-cadmium, nickel metal hydride, lithium-ion, lithium polymer, nickel-iron and other electric accumulators | 46420 (*)
27.20.24 | Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory | 46430 (*)27.20.24 | Parts of electric accumulators including separators | 46430 (*)
27.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów |  27.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of batteries and accumulators |  
27.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją baterii i akumulatorów | 88239 (*)27.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of batteries and accumulators | 88239 (*)
27.3 | Przewody i kable izolowane oraz sprzęt instalacyjny |  27.3 | Wiring and wiring devices |  
27.31 | Kable światłowodowe |  27.31 | Fibre optic cables |  
27.31.1 | Kable światłowodowe |  27.31.1 | Fibre optic cables |  
27.31.11 | Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych | 4636027.31.11 | Optical fibre cables made up of individually sheathed fibres | 46360
27.31.12 | Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych z włókien indywidualnie powlekanych | 48311 (*)27.31.12 | Optical fibres and optical fibre bundles; optical fibre cables (except those made up of individually sheathed fibres) | 48311 (*)
27.31.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych |  27.31.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fibre optic cables |  
27.31.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją kabli światłowodowych | 88239 (*)27.31.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fibre optic cables | 88239 (*)
27.32 | Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable |  27.32 | Other electronic and electric wires and cables |  
27.32.1 | Pozostałe elektroniczne i elektryczne przewody i kable |  27.32.1 | Other electronic and electric wires and cables |  
27.32.11 | Drut nawojowy izolowany | 36950 (*) | 4631027.32.11 | Insulated winding wire | 36950 (*) | 46310
27.32.12 | Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne | 4632027.32.12 | Coaxial cable and other coaxial electric conductors | 46320
27.32.13 | Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ 1 000 V | 4634027.32.13 | Other electric conductors, for a voltage ≤ 1 000 V | 46340
27.32.14 | Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V | 4635027.32.14 | Other electric conductors, for a voltage > 1 000 V | 46350
27.32.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli |  27.32.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electronic and electric wires and cables |  
27.32.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli | 88239 (*)27.32.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electronic and electric wires and cables | 88239 (*)
27.33 | Sprzęt instalacyjny |  27.33 | Wiring devices |  
27.33.1 | Sprzęt instalacyjny |  27.33.1 | Wiring devices |  
27.33.11 | Przełączniki do napięć ≤ 1 000 V | 46212 (*)27.33.11 | Switches, for a voltage ≤ 1 000 V | 46212 (*)
27.33.12 | Oprawy lamp do napięć ≤ 1 000 V | 46212 (*)27.33.12 | Lamp-holders, for a voltage ≤ 1 000 V | 46212 (*)
27.33.13 | Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 46212 (*)27.33.13 | Plugs, sockets and other apparatus for switching or protecting electrical circuits n.e.c. | 46212 (*)
27.33.14 | Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych | 3698027.33.14 | Electrical insulating fittings of plastics | 36980
27.33.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego |  27.33.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wiring devices |  
27.33.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu instalacyjnego | 88239 (*)27.33.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of wiring devices | 88239 (*)
27.4 | Sprzęt oświetleniowy elektryczny |  27.4 | Electric lighting equipment |  
27.40 | Sprzęt oświetleniowy elektryczny |  27.40 | Electric lighting equipment |  
27.40.1 | Żarówki i elektryczne lampy wyładowcze; lampy łukowe |  27.40.1 | Electric filament or discharge lamps; arc lamps |  
27.40.11 | Wkłady do reflektorów, nierozbieralne | 46510 (*)27.40.11 | Sealed beam lamp units | 46510 (*)
27.40.12 | Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników podczerwieni | 46510 (*)27.40.12 | Tungsten halogen filament lamps, excluding ultraviolet or infra-red lamps | 46510 (*)
27.40.13 | Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane | 46510 (*)27.40.13 | Filament lamps of a power ≤ 200 W and for a voltage > 100 V n.e.c. | 46510 (*)
27.40.14 | Żarówki gdzie indziej niesklasyfikowane | 46510 (*)27.40.14 | Filament lamps n.e.c. | 46510 (*)
27.40.15 | Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe | 46510 (*)27.40.15 | Discharge lamps; ultra-violet or infra-red lamps; arc lamps | 46510 (*)
27.40.2 | Lampy i sprzęt oświetleniowy |  27.40.2 | Lamps and lighting fittings |  
27.40.21 | Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów | 46531 (*)27.40.21 | Portable electric lamps worked by dry batteries, accumulators, magnetos | 46531 (*)
27.40.22 | Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe | 46531 (*)27.40.22 | Electric table, desk, bedside or floor-standing lamps | 46531 (*)
27.40.23 | Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne | 46531 (*)27.40.23 | Non-electrical lamps and lighting fittings | 46531 (*)
27.40.24 | Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne | 46531 (*)27.40.24 | Illuminated signs, illuminated name-plates and the like | 46531 (*)
27.40.25 | Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach | 46531 (*)27.40.25 | Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings | 46531 (*)
27.40.3 | Pozostałe lampy i oprawy oświetleniowe |  27.40.3 | Other lamps and lighting fittings |  
27.40.31 | Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe i tym podobne wyroby do celów fotograficznych | 48324 (*)27.40.31 | Photographic flashbulbs, flashcubes and the like | 48324 (*)
27.40.32 | Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek | 4653227.40.32 | Lighting sets of a kind used for Christmas trees | 46532
27.40.33 | Reflektory poszukiwawcze i punktowe | 46539 (*)27.40.33 | Searchlights and spotlights | 46539 (*)
27.40.39 | Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany | 46539 (*) | 46910 (*)27.40.39 | Other lamps and lighting fittings n.e.c. | 46539 (*) | 46910 (*)
27.40.4 | Części lamp i sprzętu oświetleniowego |  27.40.4 | Parts for lamps and lighting equipment |  
27.40.41 | Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych | 4654127.40.41 | Parts for filament or discharge lamps | 46541
27.40.42 | Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych | 4654227.40.42 | Parts of lamps and lighting fittings | 46542
27.40.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego |  27.40.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric lighting equipment |  
27.40.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu oświetleniowego | 88239 (*)27.40.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric lighting equipment | 88239 (*)
27.5 | Sprzęt gospodarstwa domowego |  27.5 | Domestic appliances |  
27.51 | Sprzęt gospodarstwa domowego elektryczny |  27.51 | Electric domestic appliances |  
27.51.1 | Chłodziarki i zamrażarki; pralki; koce elektryczne; wentylatory |  27.51.1 | Refrigerators and freezers; washing machines; electric blankets; fans |  
27.51.11 | Chłodziarki i zamrażarki typu domowego | 4481127.51.11 | Refrigerators and freezers, of the household type | 44811
27.51.12 | Zmywarki do naczyń typu domowego | 44812 (*)27.51.12 | Dish washing machines, of the household type | 44812 (*)
27.51.13 | Pralki i suszarki typu domowego | 44812 (*)27.51.13 | Cloth washing and drying machines, of the household type | 44812 (*)
27.51.14 | Koce elektryczne | 4481327.51.14 | Electric blankets | 44813
27.51.15 | Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego | 44815 (*)27.51.15 | Fans and ventilating or recycling hoods of the domestic type | 44815 (*)
27.51.2 | Pozostały elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, gdzie indziej niesklasyfikowany |  27.51.2 | Other electrical domestic appliances n.e.c. |  
27.51.21 | Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym | 44816 (*)27.51.21 | Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric motor | 44816 (*)
27.51.22 | Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym | 44816 (*)27.51.22 | Shavers, hair-removing appliances and hair clippers, with self-contained electric motor | 44816 (*)
27.51.23 | Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne | 44816 (*)27.51.23 | Electro-thermic hair-dressing or hand-drying apparatus; electric smoothing irons | 44816 (*)
27.51.24 | Pozostały sprzęt elektrotermiczny | 44816 (*)27.51.24 | Other electro-thermic appliances | 44816 (*)
27.51.25 | Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe | 44817 (*)27.51.25 | Electrical instantaneous or storage water heaters and immersion heaters | 44817 (*)
27.51.26 | Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne | 44817 (*)27.51.26 | Electric space heating apparatus and electric soil heating apparatus | 44817 (*)
27.51.27 | Kuchenki mikrofalowe | 44817 (*)27.51.27 | Microwave ovens | 44817 (*)
27.51.28 | Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia | 44817 (*)27.51.28 | Other ovens; cookers, cooking plates, boiling rings; grillers, roasters | 44817 (*)
27.51.29 | Rezystory grzejne elektryczne | 4481827.51.29 | Electric heating resistors | 44818
27.51.3 | Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego |  27.51.3 | Parts of electric domestic appliances |  
27.51.30 | Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych i recyrkulacyjnych typu domowego | 4483127.51.30 | Parts of electric domestic appliances | 44831
27.51.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |  27.51.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric domestic appliances |  
27.51.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego | 88239 (*)27.51.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electric domestic appliances | 88239 (*)
27.52 | Sprzęt gospodarstwa domowego nieelektryczny |  27.52 | Non-electric domestic appliances |  
27.52.1 | Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i ogrzewania, nieelektryczny |  27.52.1 | Domestic cooking and heating equipment, non-electric |  
27.52.11 | Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny | 4482127.52.11 | Domestic cooking appliances and plate warmers, of iron or steel or of copper, non electric | 44821
27.52.12 | Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe | 4482227.52.12 | Other domestic appliances, for gas fuel or for both gas and other fuels, for liquid fuel or for solid fuel | 44822
27.52.13 | Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4482427.52.13 | Air heaters or hot air distributors n.e.c., of iron or steel, non-electric | 44824
27.52.14 | Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne | 4482627.52.14 | Water heaters, instantaneous or storage, non-electric | 44826
27.52.2 | Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |  27.52.2 | Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliances |  
27.52.20 | Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego | 4483227.52.20 | Parts of stoves, cookers, plate warmers and similar non-electric domestic appliances | 44832
27.52.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego |  27.52.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-electric domestic appliances |  
27.52.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego | 88239 (*)27.52.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-electric domestic appliances | 88239 (*)
27.9 | Pozostały sprzęt elektryczny |  27.9 | Other electrical equipment |  
27.90 | Pozostały sprzęt elektryczny |  27.90 | Other electrical equipment |  
27.90.1 | Pozostały sprzęt elektryczny i jego części |  27.90.1 | Other electrical equipment and parts thereof |  
27.90.11 | Maszyny i aparatura, elektryczne wykonujące indywidualne funkcje | 46939 (*)27.90.11 | Electrical machines and apparatus having individual functions | 46939 (*)
27.90.12 | Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych | 4694027.90.12 | Electrical insulators; insulating fittings for electrical machines or equipment; electrical conduit tubing | 46940
27.90.13 | Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych | 4695027.90.13 | Carbon electrodes and other articles of graphite or other carbon for electrical purposes | 46950
27.90.2 | Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej |  27.90.2 | Indicator panels with liquid crystal devices or light-emitting diodes; electric sound or visual signalling apparatus |  
27.90.20 | Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej | 46929 (*)27.90.20 | Indicator panels with liquid crystal devices or light-emitting diodes; electric sound or visual signalling apparatus | 46929 (*)
27.90.3 | Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i ich części; maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali i ich części; części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane |  27.90.3 | Electrical soldering, brazing and welding tools, surface tempering and hot spraying machines and apparatus |  
27.90.31 | Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali | 4424127.90.31 | Electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or sintered metal carbides | 44241
27.90.32 | Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elektrycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali | 4425527.90.32 | Parts of electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; electric machines and apparatus for hot spraying of metals or sintered metal carbides | 44255
27.90.33 | Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfikowane | 46960 (*)27.90.33 | Parts of other electrical equipment; electrical parts of machinery or apparatus n.e.c. | 46960 (*)
27.90.4 | Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany |  27.90.4 | Other electrical equipment n.e.c. (including electro-magnets; electro-magnetic couplings and brakes; electro-magnetic lifting heads; electrical particle accelerators; electrical signal generators; and apparatuses for electro-plating, electrolysis or electrophoresis) |  
27.90.40 | Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany | 46939 (*)27.90.40 | Other electrical equipment n.e.c. (including electro-magnets; electro-magnetic couplings and brakes; electro-magnetic lifting heads; electrical particle accelerators; electrical signal generators; and apparatuses for electro-plating, electrolysis or electrophoresis) | 46939 (*)
27.90.5 | Kondensatory elektryczne |  27.90.5 | Electrical capacitors |  
27.90.51 | Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej ≥ 0,5 kVar | 47110 (*)27.90.51 | Fixed capacitors for 50/60 Hz circuits having a reactive power handling capacity ≥ 0,5 kvar | 47110 (*)
27.90.52 | Pozostałe kondensatory stałe | 47110 (*)27.90.52 | Other fixed capacitors | 47110 (*)
27.90.53 | Kondensatory nastawne lub strojeniowe | 47110 (*)27.90.53 | Variable or adjustable (pre-set) capacitors | 47110 (*)
27.90.6 | Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych |  27.90.6 | Electrical resistors, except heating resistors |  
27.90.60 | Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych | 4712027.90.60 | Electrical resistors, except heating resistors | 47120
27.90.7 | Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach |  27.90.7 | Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields |  
27.90.70 | Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach | 46929 (*)27.90.70 | Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields | 46929 (*)
27.90.8 | Części kondensatorów elektrycznych, rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów |  27.90.8 | Parts of electrical capacitors, electrical resistors, rheostats and potentiometers |  
27.90.81 | Części kondensatorów elektrycznych | 4717127.90.81 | Parts of electrical capacitors | 47171
27.90.82 | Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów | 4717227.90.82 | Parts of electrical resistors, rheostats and potentiometers | 47172
27.90.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego |  27.90.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electrical equipment |  
27.90.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałego sprzętu elektrycznego | 88239 (*)27.90.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other electrical equipment | 88239 (*)
28 | Maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28 | Machinery and equipment n.e.c. |  
28.1 | Maszyny ogólnego przeznaczenia |  28.1 | General-purpose machinery |  
28.11 | Silniki i turbiny, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |  28.11 | Engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines |  
28.11.1 | Silniki, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |  28.11.1 | Engines, except aircraft, vehicle and cycle engines |  
28.11.11 | Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne do napędu jednostek pływających | 43110 (*)28.11.11 | Outboard motors for marine propulsion | 43110 (*)
28.11.12 | Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym | 43110 (*)28.11.12 | Marine propulsion spark-ignition engines; other engines | 43110 (*)
28.11.13 | Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym | 43110 (*)28.11.13 | Other compression-ignition internal combustion piston engines | 43110 (*)
28.11.2 | Turbiny |  28.11.2 | Turbines |  
28.11.21 | Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary | 4314128.11.21 | Steam turbines and other vapour turbines | 43141
28.11.22 | Turbiny hydrauliczne i koła wodne | 4314228.11.22 | Hydraulic turbines and water wheels | 43142
28.11.23 | Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych | 4314328.11.23 | Gas turbines, other than turbo-jets and turbo-propellers | 43143
28.11.24 | Turbiny wiatrowe | 46113 (*)28.11.24 | Wind turbines | 46113 (*)
28.11.3 | Części turbin |  28.11.3 | Parts of turbines |  
28.11.31 | Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary | 4315328.11.31 | Parts of steam and other vapour turbines | 43153
28.11.32 | Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory | 4315428.11.32 | Parts of hydraulic turbines, water wheels including regulators | 43154
28.11.33 | Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych | 4315628.11.33 | Parts of gas turbines, excluding turbo-jets and turbo-propellers | 43156
28.11.4 | Części do silników |  28.11.4 | Parts for engines |  
28.11.41 | Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych | 43151 (*)28.11.41 | Parts for spark-ignition internal combustion engines, excluding parts for aircraft engines | 43151 (*)
28.11.42 | Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych | 43151 (*)28.11.42 | Parts for other engines n.e.c. | 43151 (*)
28.11.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych |  28.11.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines |  
28.11.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych | 88239 (*)28.11.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines | 88239 (*)
28.12 | Sprzęt i wyposażenie do napędu hydraulicznego i pneumatycznego |  28.12 | Fluid power equipment |  
28.12.1 | Silniki hydrauliczne i pneumatyczne, z wyłączeniem części do nich |  28.12.1 | Fluid power equipment, except parts |  
28.12.11 | Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne | 43211 (*)28.12.11 | Linear acting hydraulic and pneumatic motors (cylinders) | 43211 (*)
28.12.12 | Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne | 43219 (*)28.12.12 | Rotating hydraulic and pneumatic motors | 43219 (*)
28.12.13 | Pompy hydrauliczne | 43220 (*)28.12.13 | Hydraulic pumps | 43220 (*)
28.12.14 | Zawory hydrauliczne i pneumatyczne | 43240 (*)28.12.14 | Hydraulic and pneumatic valves | 43240 (*)
28.12.15 | Zespoły hydrauliczne | 43220 (*)28.12.15 | Hydraulic assemblies | 43220 (*)
28.12.16 | Układy hydrauliczne | 43211 (*) | 43219 (*)28.12.16 | Hydraulic systems | 43211 (*) | 43219 (*)
28.12.2 | Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego |  28.12.2 | Parts of fluid power equipment |  
28.12.20 | Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego | 4325128.12.20 | Parts of fluid power equipment | 43251
28.12.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego |  28.12.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fluid power equipment |  
28.12.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego | 88239 (*)28.12.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of fluid power equipment | 88239 (*)
28.13 | Pozostałe pompy i sprężarki |  28.13 | Other pumps and compressors |  
28.13.1 | Pompy do cieczy; podnośniki do cieczy |  28.13.1 | Pumps for liquids; liquid elevators |  
28.13.11 | Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu | 43220 (*)28.13.11 | Pumps for fuel, lubricants, cooling-medium and concrete | 43220 (*)
28.13.12 | Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy | 43220 (*)28.13.12 | Other reciprocating positive displacement pumps for liquids | 43220 (*)
28.13.13 | Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy | 43220 (*)28.13.13 | Other rotary positive displacement pumps for liquids | 43220 (*)
28.13.14 | Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy | 43220 (*)28.13.14 | Other centrifugal pumps for liquids; other pumps | 43220 (*)
28.13.2 | Pompy powietrzne lub próżniowe; sprężarki powietrza lub innych rodzajów gazu |  28.13.2 | Air or vacuum pumps; air or other gas compressors |  
28.13.21 | Pompy próżniowe | 43230 (*)28.13.21 | Vacuum pumps | 43230 (*)
28.13.22 | Pompy powietrzne ręczne lub nożne | 43230 (*)28.13.22 | Hand or foot-operated air pumps | 43230 (*)
28.13.23 | Sprężarki do urządzeń chłodniczych | 43230 (*)28.13.23 | Compressors for refrigeration equipment | 43230 (*)
28.13.24 | Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd | 43230 (*)28.13.24 | Air compressors mounted on a wheeled chassis for towing | 43230 (*)
28.13.25 | Turbosprężarki | 43230 (*)28.13.25 | Turbo-compressors | 43230 (*)
28.13.26 | Sprężarki wyporowe-tłokowe | 43230 (*)28.13.26 | Reciprocating displacement compressors | 43230 (*)
28.13.27 | Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe | 43230 (*)28.13.27 | Rotary displacement compressors, single-shaft or multi-shaft | 43230 (*)
28.13.28 | Pozostałe sprężarki | 43230 (*)28.13.28 | Other compressors | 43230 (*)
28.13.3 | Części pomp i sprężarek |  28.13.3 | Parts of pumps and compressors |  
28.13.31 | Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy | 4325228.13.31 | Parts of pumps; parts of liquid elevators | 43252
28.13.32 | Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów | 4325328.13.32 | Parts of air or vacuum pumps, of air or gas compressors, of fans, of hoods | 43253
28.13.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek |  28.13.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other pumps and compressors |  
28.13.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych pomp i sprężarek | 88239 (*)28.13.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other pumps and compressors | 88239 (*)
28.14 | Pozostałe kurki i zawory |  28.14 | Other taps and valves |  
28.14.1 | Krany, kurki, zawory i podobna armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp. |  28.14.1 | Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like |  
28.14.11 | Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa | 43240 (*)28.14.11 | Pressure-reducing, control, check and safety valves | 43240 (*)
28.14.12 | Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; zawory do grzejników centralnego ogrzewania | 43240 (*)28.14.12 | Taps, cocks, valves for sinks, wash basins, bidets, water cisterns bath and similar fixtures; central heating radiator valves | 43240 (*)
28.14.13 | Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory | 43240 (*)28.14.13 | Process control valves, gate valves, globe valves and other valves | 43240 (*)
28.14.2 | Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów |  28.14.2 | Parts of taps and valves and similar articles |  
28.14.20 | Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów | 4325428.14.20 | Parts of taps and valves and similar articles | 43254
28.14.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów |  28.14.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other taps and valves |  
28.14.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych kurków i zaworów | 88239 (*)28.14.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other taps and valves | 88239 (*)
28.15 | Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe |  28.15 | Bearings, gears, gearing and driving elements |  
28.15.1 | Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe |  28.15.1 | Ball or roller bearings |  
28.15.10 | Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe | 4331028.15.10 | Ball or roller bearings | 43310
28.15.2 | Pozostałe łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe |  28.15.2 | Other bearings, gears, gearing and driving elements |  
28.15.21 | Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali | 43320 (*)28.15.21 | Articulated link chain, of iron or steel | 43320 (*)
28.15.22 | Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby | 43320 (*)28.15.22 | Transmission shafts (including cam and crank shafts) and cranks | 43320 (*)
28.15.23 | Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe | 43320 (*)28.15.23 | Bearing housings and plain shaft bearings | 43320 (*)
28.15.24 | Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość | 43320 (*)28.15.24 | Gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers | 43320 (*)
28.15.25 | Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza | 43320 (*)28.15.25 | Flywheels and pulleys including pulley blocks | 43320 (*)
28.15.26 | Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne | 43320 (*)28.15.26 | Clutches and shaft couplings including universal joints | 43320 (*)
28.15.3 | Części łożysk, kół i przekładni zębatych i elementów napędowych |  28.15.3 | Parts of bearings, gearings and driving elements |  
28.15.31 | Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych | 4333128.15.31 | Balls, needles and rollers; parts of ball or roller bearings | 43331
28.15.32 | Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali | 43332 (*)28.15.32 | Parts of articulated link chain of iron or steel | 43332 (*)
28.15.39 | Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 43332 (*)28.15.39 | Parts of bearing and driving elements n.e.c. | 43332 (*)
28.15.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych |  28.15.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of bearings, gears, gearing and driving elements |  
28.15.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych | 88239 (*)28.15.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of bearings, gears, gearing and driving elements | 88239 (*)
28.2 | Pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia |  28.2 | Other general-purpose machinery |  
28.21 | Piece, paleniska i palniki piecowe |  28.21 | Ovens, furnaces and furnace burners |  
28.21.1 | Piece, paleniska i palniki piecowe oraz ich części |  28.21.1 | Ovens and furnace burners and parts thereof |  
28.21.11 | Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia | 4341028.21.11 | Furnace burners; mechanical stokers and grates; mechanical ash dischargers and the like | 43410
28.21.12 | Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem pieców piekarskich | 43420 (*)28.21.12 | Industrial or laboratory furnaces and ovens, non-electric, including incinerators, but excluding bakery ovens | 43420 (*)
28.21.13 | Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych | 43420 (*)28.21.13 | Industrial or laboratory electric furnaces and ovens; induction or dielectric heating equipment | 43420 (*)
28.21.14 | Części pieców, palenisk i palników piecowych | 4343028.21.14 | Parts of furnace burners, furnaces and ovens | 43430
28.21.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych |  28.21.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ovens, furnaces and furnace burners |  
28.21.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pieców, palenisk i palników piecowych | 88239 (*)28.21.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of ovens, furnaces and furnace burners | 88239 (*)
28.22 | Urządzenia dźwigowe i chwytaki |  28.22 | Lifting and handling equipment |  
28.22.1 | Urządzenia dźwigowe i chwytaki oraz ich części |  28.22.1 | Lifting and handling equipment and parts thereof |  
28.22.11 | Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane | 43510 (*)28.22.11 | Pulley tackle and hoists n.e.c. | 43510 (*)
28.22.12 | Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; przyciągarki | 43510 (*)28.22.12 | Pit-head winding gear; winches specially designed for underground use; other winches; capstans | 43510 (*)
28.22.13 | Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów | 43510 (*)28.22.13 | Jacks; hoists of a kind used for raising vehicles | 43510 (*)
28.22.14 | Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi | 4352028.22.14 | Derricks; cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane | 43520
28.22.15 | Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach kolejowych | 4353028.22.15 | Fork-lift trucks, other works trucks; tractors of the type used on railway station platforms | 43530
28.22.16 | Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome | 4354028.22.16 | Lifts, skip hoists, escalators and moving walkways | 43540
28.22.17 | Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów | 4355028.22.17 | Pneumatic and other continuous action elevators and conveyors, for goods or materials | 43550
28.22.18 | Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania | 4356028.22.18 | Other lifting, handling, loading or unloading machinery | 43560
28.22.19 | Części urządzeń dźwigowych i chwytaków | 4357028.22.19 | Parts of lifting and handling equipment | 43570
28.22.2 | Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne |  28.22.2 | Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the like |  
28.22.20 | Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne | 4358028.22.20 | Buckets, shovels, grabs and grips for cranes, excavators and the like | 43580
28.22.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków |  28.22.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of lifting and handling equipment |  
28.22.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją urządzeń dźwigowych i chwytaków | 88239 (*)28.22.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of lifting and handling equipment | 88239 (*)
28.23 | Maszyny i sprzęt biurowy, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych |  28.23 | Office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) |  
28.23.1 | Maszyny do pisania, maszyny do redagowania tekstów i maszyny liczące |  28.23.1 | Typewriters, word-processing and calculating machines |  
28.23.11 | Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów | 4511028.23.11 | Typewriters and word-processing machines | 45110
28.23.12 | Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych | 4513028.23.12 | Electronic calculators and pocket-size data recording, reproducing and displaying machines with calculating functions | 45130
28.23.13 | Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne maszyny, wyposażone w urządzenia liczące | 4514128.23.13 | Accounting machines, cash registers, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device | 45141
28.23.2 | Pozostałe maszyny biurowe; części i akcesoria do maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych |  28.23.2 | Office machinery and parts thereof |  
28.23.21 | Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki | 44917 (*)28.23.21 | Photo-copying apparatus incorporating an optical system or of the contact type and thermo-copying apparatus | 44917 (*)
28.23.22 | Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego | 4515028.23.22 | Offset printing machinery, sheet fed, office type | 45150
28.23.23 | Pozostałe maszyny biurowe | 45160 (*)28.23.23 | Other office machines | 45160 (*)
28.23.24 | Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących | 4517028.23.24 | Parts and accessories of typewriters and calculating machines | 45170
28.23.25 | Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek | 4518028.23.25 | Parts and accessories of other office machines | 45180
28.23.26 | Części i akcesoria do fotokopiarek | 44922 (*)28.23.26 | Parts and accessories of photocopying apparatus | 44922 (*)
28.23.9 | Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych |  28.23.9 | Office and accounting machinery manufacturing services; sub-contracted operations as part of manufacturing of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) |  
28.23.91 | Usługi związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych | 88232 (*)28.23.91 | Office and accounting machinery manufacturing services (except computers and peripheral equipment) | 88232 (*)
28.23.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych | 88232 (*)28.23.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of office machinery and equipment (except computers and peripheral equipment) | 88232 (*)
28.24 | Narzędzia ręczne mechaniczne |  28.24 | Power-driven hand tools |  
28.24.1 | Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym; pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne |  28.24.1 | Electromechanical tools for working in the hand; other portable hand held power tools |  
28.24.11 | Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym | 4423228.24.11 | Electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor | 44232
28.24.12 | Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne | 4423128.24.12 | Other portable hand held power tools | 44231
28.24.2 | Części do mechanicznych narzędzi ręcznych |  28.24.2 | Parts of power-driven hand tools |  
28.24.21 | Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym | 44253 (*)28.24.21 | Parts of electromechanical tools for working in the hand, with self-contained electric motor | 44253 (*)
28.24.22 | Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych | 44253 (*)28.24.22 | Parts of other portable hand held power tools | 44253 (*)
28.24.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych |  28.24.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of power-driven hand tools |  
28.24.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją mechanicznych narzędzi ręcznych | 88239 (*)28.24.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of power-driven hand tools | 88239 (*)
28.25 | Przemysłowe urządzenia chłodnicze i wentylacyjne |  28.25 | Non-domestic cooling and ventilation equipment |  
28.25.1 | Wymienniki ciepła; urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych; urządzenia chłodnicze lub zamrażające |  28.25.1 | Heat exchange units; non-domestic air conditioning machines, refrigeration and freezing equipment |  
28.25.11 | Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów | 43911 (*)28.25.11 | Heat exchange units and machinery for liquefying air or other gases | 43911 (*)
28.25.12 | Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych | 4391228.25.12 | Air conditioning machines | 43912
28.25.13 | Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych | 4391328.25.13 | Refrigeration and freezing equipment and heat pumps, except household type equipment | 43913
28.25.14 | Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane | 43914 (*)28.25.14 | Machinery and apparatus for filtering or purifying gases n.e.c. | 43914 (*)
28.25.2 | Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych |  28.25.2 | Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fans |  
28.25.20 | Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych | 43931 (*)28.25.20 | Fans, other than table, floor, wall, window, ceiling or roof fans | 43931 (*)
28.25.3 | Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych |  28.25.3 | Parts of refrigeration and freezing equipment and heat pumps |  
28.25.30 | Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych | 43941 (*)28.25.30 | Parts of refrigeration and freezing equipment and heat pumps | 43941 (*)
28.25.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych |  28.25.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment |  
28.25.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych | 88239 (*)28.25.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of non-domestic cooling and ventilation equipment | 88239 (*)
28.29 | Pozostałe maszyny ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.29 | Other general-purpose machinery n.e.c. |  
28.29.1 | Wytwornice gazu, urządzenia i aparatura do destylacji i filtrowania |  28.29.1 | Gas generators, distilling and filtering apparatus |  
28.29.11 | Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub rektyfikacji | 43911 (*)28.29.11 | Producer gas or water gas generators; acetylene gas generators and the like; distilling or rectifying plant | 43911 (*)
28.29.12 | Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy | 43914 (*)28.29.12 | Filtering or purifying machinery and apparatus, for liquid | 43914 (*)
28.29.13 | Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych | 4391528.29.13 | Oil filters, petrol filters and intake air filters for internal combustion engines | 43915
28.29.2 | Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników; gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku; uszczelki |  28.29.2 | Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containers; fire-extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines; gaskets |  
28.29.21 | Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników | 4392128.29.21 | Machinery for cleaning, filling, packing or wrapping bottles or other containers | 43921
28.29.22 | Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa | 4392328.29.22 | Fire extinguishers, spray guns, steam or sand blasting machines and similar mechanical appliances, except for use in agriculture | 43923
28.29.23 | Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne | 4392428.29.23 | Gaskets of metal sheeting; mechanical seals | 43924
28.29.3 | Urządzenia do ważenia i mierzenia przemysłowe, domowe i inne |  28.29.3 | Industrial, household and other weighing and measuring machinery |  
28.29.31 | Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy materiału | 43922 (*) | 48212 (*)28.29.31 | Weighing machines for industrial purposes; scales for continuous weighing of goods on conveyors; constant weight scales and scales for discharging a predetermined weight | 43922 (*) | 48212 (*)
28.29.32 | Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym | 43922 (*)28.29.32 | Personal and household weighing machines and scales | 43922 (*)
28.29.39 | Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia | 43922 (*) | 48233 (*)28.29.39 | Other weighing and measuring machinery | 43922 (*) | 48233 (*)
28.29.4 | Wirówki, kalandry i automaty sprzedające |  28.29.4 | Centrifuges, calendaring and vending machines |  
28.29.41 | Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane | 43931 (*)28.29.41 | Centrifuges n.e.c. | 43931 (*)
28.29.42 | Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła | 4393328.29.42 | Calendaring or other rolling machines, excluding metal or glass | 43933
28.29.43 | Automaty sprzedające | 4393428.29.43 | Automatic goods-vending machines | 43934
28.29.5 | Zmywarki do naczyń typu przemysłowego |  28.29.5 | Dish washing machines, of the industrial type |  
28.29.50 | Zmywarki do naczyń typu przemysłowego | 4393528.29.50 | Dish washing machines, of the industrial type | 43935
28.29.6 | Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.29.6 | Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperature |  
28.29.60 | Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4393228.29.60 | Machinery n.e.c. for the treatment of materials by a process involving a change of temperature | 43932
28.29.7 | Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego |  28.29.7 | Non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding and parts thereof; gas-operated surface tempering machines and appliances |  
28.29.70 | Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego | 4424228.29.70 | Non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding and parts thereof; gas-operated surface tempering machines and appliances | 44242
28.29.8 | Części do pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.29.8 | Parts of other general-purpose machinery n.e.c. |  
28.29.81 | Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego | 43941 (*)28.29.81 | Parts of gas or water gas generators | 43941 (*)
28.29.82 | Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów | 4394228.29.82 | Parts of centrifuges; parts of filtering or purifying machinery and apparatus for liquids or gases | 43942
28.29.83 | Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających | 4394328.29.83 | Parts of calendaring or other rolling machines; parts of spraying machinery, weights for weighing machines | 43943
28.29.84 | Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4394928.29.84 | Machinery parts, not containing electrical connectors n.e.c. | 43949
28.29.85 | Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania | 4394428.29.85 | Parts of dish washing machines and machines for cleaning, filling, packing or wrapping | 43944
28.29.86 | Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego | 4425628.29.86 | Parts of non-electrical machinery and apparatus for soldering, brazing or welding; gas-operated surface tempering machines and appliances | 44256
28.29.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.29.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other general-purpose machinery n.e.c. |  
28.29.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane | 88239 (*)28.29.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other general-purpose machinery n.e.c. | 88239 (*)
28.3 | Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa |  28.3 | Agricultural and forestry machinery |  
28.30 | Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa |  28.30 | Agricultural and forestry machinery |  
28.30.1 | Ciągniki kierowane przez pieszego |  28.30.1 | Pedestrian-controlled tractors |  
28.30.10 | Ciągniki kierowane przez pieszego | 4414128.30.10 | Pedestrian-controlled tractors | 44141
28.30.2 | Pozostałe ciągniki rolnicze |  28.30.2 | Other agricultural tractors |  
28.30.21 | Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW | 44149 (*)28.30.21 | Tractors, with an engine power ≤ 37 kW | 44149 (*)
28.30.22 | Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW | 44149 (*)28.30.22 | Tractors, with an engine power > 37 kW but ≤ 59 kW | 44149 (*)
28.30.23 | Ciągniki o mocy silnika > 59 kW | 44149 (*)28.30.23 | Tractors, with an engine power > 59 kW | 44149 (*)
28.30.3 | Maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby |  28.30.3 | Soil machinery |  
28.30.31 | Pługi | 4411128.30.31 | Ploughs | 44111
28.30.32 | Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki | 4411228.30.32 | Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes | 44112
28.30.33 | Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania | 4411328.30.33 | Seeders, planters and transplanters | 44113
28.30.34 | Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów | 4411428.30.34 | Manure spreaders and fertiliser distributors | 44114
28.30.39 | Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby | 4411928.30.39 | Other soil machinery | 44119
28.30.4 | Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych |  28.30.4 | Mowers for lawns, parks or sports grounds |  
28.30.40 | Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych | 4412128.30.40 | Mowers for lawns, parks or sports grounds | 44121
28.30.5 | Maszyny do zbioru płodów rolnych |  28.30.5 | Harvesting machinery |  
28.30.51 | Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4412328.30.51 | Mowers (including cutter bars for tractor mounting) n.e.c. | 44123
28.30.52 | Maszyny do zbioru siana | 4412428.30.52 | Hay-making machinery | 44124
28.30.53 | Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające | 4412528.30.53 | Straw or fodder balers, including pick-up balers | 44125
28.30.54 | Maszyny do zbioru roślin okopowych | 4412628.30.54 | Root or tuber harvesting machines | 44126
28.30.59 | Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane | 44122 | 44129 (*)28.30.59 | Harvesting and threshing machinery n.e.c. | 44122 | 44129 (*)
28.30.6 | Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa |  28.30.6 | Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticulture |  
28.30.60 | Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa | 4415028.30.60 | Machinery for projecting, dispersing or spraying liquids or powders for agriculture or horticulture | 44150
28.30.7 | Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych |  28.30.7 | Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture |  
28.30.70 | Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych | 4416028.30.70 | Self-loading or unloading trailers and semi-trailers for agriculture | 44160
28.30.8 | Pozostałe urządzenia dla rolnictwa i leśnictwa |  28.30.8 | Other agricultural machinery |  
28.30.81 | Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych | 4412728.30.81 | Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, except seed, grain or dried leguminous vegetables | 44127
28.30.82 | Dojarki mechaniczne | 4413128.30.82 | Milking machines | 44131
28.30.83 | Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt | 4419228.30.83 | Machinery for preparing animal feeding stuffs | 44192
28.30.84 | Inkubatory i wylęgarnie drobiu | 4419328.30.84 | Poultry incubators and brooders | 44193
28.30.85 | Urządzenia drobiarskie | 4419428.30.85 | Poultry keeping machinery | 44194
28.30.86 | Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4419828.30.86 | Agricultural, horticultural, forestry, poultry- or bee-keeping machinery n.e.c. | 44198
28.30.9 | Części maszyn i urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa; usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa |  28.30.9 | Parts of agricultural machinery and equipment; sub-contracted operations as part of manufacturing of agricultural and forestry machinery |  
28.30.91 | Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych) | 44129 (*)28.30.91 | Parts of harvester and threshers n.e.c. | 44129 (*)
28.30.92 | Części maszyn do uprawy gleby | 4411528.30.92 | Parts of soil machinery | 44115
28.30.93 | Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa | 4419928.30.93 | Parts of other agricultural machinery | 44199
28.30.94 | Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich | 44139 (*)28.30.94 | Parts of milking and dairy machines n.e.c. | 44139 (*)
28.30.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla rolnictwa i leśnictwa | 88239 (*)28.30.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of agricultural and forestry machinery | 88239 (*)
28.4 | Maszyny i narzędzia mechaniczne |  28.4 | Metal forming machinery and machine tools |  
28.41 | Maszyny do obróbki metalu |  28.41 | Metal forming machinery |  
28.41.1 | Obrabiarki do obróbki metalu polegające na usuwaniu materiału za pomocą lasera itp.; centra obróbkowe itp. |  28.41.1 | Machine tools for working metal, operated by laser and the like; machining centres for working metal and the like |  
28.41.11 | Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub podobną | 44211 | 44918 (*)28.41.11 | Machine tools for working metal by removal of material by laser, ultrasonic and the like | 44211 | 44918 (*)
28.41.12 | Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu | 4421228.41.12 | Machining centres, unit construction machines and multi-station transfer machines, for working metal | 44212
28.41.2 | Tokarki, wytaczarki i frezarki do obróbki metalu |  28.41.2 | Lathes, boring and milling machine tools for working metal |  
28.41.21 | Tokarki do usuwania metalu | 4421328.41.21 | Lathes for removing metal | 44213
28.41.22 | Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie indziej niesklasyfikowane | 44214 | 4421528.41.22 | Machine tools for drilling, boring or milling metal; machine tools for threading or tapping metal n.e.c. | 44214 | 44215
28.41.23 | Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych w obróbce metalu | 44216 (*)28.41.23 | Machine tools for deburring, sharpening, grinding or otherwise finishing metal | 44216 (*)
28.41.24 | Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu | 44216 (*)28.41.24 | Machine tools for planing, sawing, cutting-off or otherwise cutting metal | 44216 (*)
28.41.3 | Pozostałe maszyny do obróbki metalu |  28.41.3 | Other machine tools for working metal |  
28.41.31 | Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu | 44217 (*)28.41.31 | Machines for bending, folding and straightening metal | 44217 (*)
28.41.32 | Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu | 44217 (*)28.41.32 | Machines for shearing, punching and notching metal | 44217 (*)
28.41.33 | Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasyfikowane | 44217 (*)28.41.33 | Forging or die-stamping machines and hammers; hydraulic presses and presses for working metal n.e.c. | 44217 (*)
28.41.34 | Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4421828.41.34 | Machine tools n.e.c. for working metal, sintered metal carbides or cermets, without removing material | 44218
28.41.4 | Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu |  28.41.4 | Parts and accessories for metalworking machine tools |  
28.41.40 | Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu | 44251 (*) | 4492328.41.40 | Parts and accessories for metalworking machine tools | 44251 (*) | 44923
28.41.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu |  28.41.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal forming machinery |  
28.41.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki metalu | 88239 (*)28.41.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of metal forming machinery | 88239 (*)
28.49 | Pozostałe narzędzia mechaniczne |  28.49 | Other machine tools |  
28.49.1 | Obrabiarki do kamienia, drewna i podobnych twardych materiałów |  28.49.1 | Machine tools for working stone, wood and similar hard materials |  
28.49.11 | Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno | 4422128.49.11 | Machine tools for working stone, ceramics, concrete or similar mineral materials or for cold working glass | 44221
28.49.12 | Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; urządzenia do galwanizacji | 4422228.49.12 | Machine tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials; electroplating machinery | 44222
28.49.2 | Uchwyty narzędziowe i pozostałe części narzędzi mechanicznych |  28.49.2 | Tool holders |  
28.49.21 | Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe do obrabiarek | 44251 (*)28.49.21 | Tool holders and self-opening dieheads, for machine tools | 44251 (*)
28.49.22 | Uchwyty przedmiotów obrabianych | 44251 (*)28.49.22 | Work holders for machine tools | 44251 (*)
28.49.23 | Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek | 42922 | 44251 (*)28.49.23 | Dividing heads and other special attachments for machine tools | 42922 | 44251 (*)
28.49.24 | Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów | 4425228.49.24 | Parts and accessories of machine tools for working wood, cork, stone, hard rubber and similar hard materials | 44252
28.49.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych |  28.49.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other machine tools |  
28.49.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych narzędzi mechanicznych | 88239 (*)28.49.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other machine tools | 88239 (*)
28.9 | Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia |  28.9 | Other special-purpose machinery |  
28.91 | Maszyny dla metalurgii |  28.91 | Machinery for metallurgy |  
28.91.1 | Maszyny dla metalurgii oraz części do nich |  28.91.1 | Machinery for metallurgy and parts thereof |  
28.91.11 | Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu | 4431028.91.11 | Converters, ladles, ingot moulds and casting machines; metal-rolling mills | 44310
28.91.12 | Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu | 4432028.91.12 | Parts of machines for metallurgy; parts of metal-rolling mills | 44320
28.91.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii |  28.91.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for metallurgy |  
28.91.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla metalurgii | 88239 (*)28.91.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for metallurgy | 88239 (*)
28.92 | Maszyny dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |  28.92 | Machinery for mining, quarrying and construction |  
28.92.1 | Maszyny dla górnictwa i do wydobywania |  28.92.1 | Machinery for mining |  
28.92.11 | Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi | 4441128.92.11 | Continuous-action elevators and conveyors, for underground use | 44411
28.92.12 | Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów | 4441228.92.12 | Coal or rock cutters and tunnelling machinery; other boring and sinking machinery | 44412
28.92.2 | Pozostałe samobieżne maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopania, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud, włączając spycharki czołowe, koparki i walce drogowe |  28.92.2 | Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting or extracting machinery, self-propelled, for earth, minerals or ores (including bulldozers, mechanical shovels and road rollers) |  
28.92.21 | Spycharki czołowe i skośne samobieżne | 4442128.92.21 | Self-propelled bulldozers and angledozers | 44421
28.92.22 | Równiarki i niwelatory samobieżne | 4442228.92.22 | Self-propelled graders and levellers | 44422
28.92.23 | Zgarniarki samobieżne | 4442328.92.23 | Self-propelled scrapers | 44423
28.92.24 | Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne | 4442428.92.24 | Self-propelled tamping machines and road-rollers | 44424
28.92.25 | Ładowarki czołowe samobieżne | 4442528.92.25 | Self-propelled front-end shovel loaders | 44425
28.92.26 | Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych | 4442628.92.26 | Self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders, with a 360 degree revolving superstructure, except front-end shovel loaders | 44426
28.92.27 | Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i wydobywania | 4442728.92.27 | Other self-propelled mechanical shovels, excavators and shovel loaders; other self-propelled machinery for mining | 44427
28.92.28 | Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych | 4442928.92.28 | Bulldozer or angledozer blades | 44429
28.92.29 | Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi | 4442828.92.29 | Dumpers for off-highway use | 44428
28.92.3 | Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów |  28.92.3 | Other excavating machinery |  
28.92.30 | Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów | 4443028.92.30 | Other excavating machinery | 44430
28.92.4 | Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie |  28.92.4 | Machinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances |  
28.92.40 | Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; maszyny formierskie | 4444028.92.40 | Machinery for sorting, grinding, mixing and similar treatment of earth, stone, ores and other mineral substances | 44440
28.92.5 | Ciągniki gąsienicowe |  28.92.5 | Track-laying tractors |  
28.92.50 | Ciągniki gąsienicowe | 4414228.92.50 | Track-laying tractors | 44142
28.92.6 | Części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |  28.92.6 | Parts of machinery for mining, quarrying and construction |  
28.92.61 | Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa, | 4446128.92.61 | Parts for boring or sinking or excavating machinery; parts of cranes | 44461
28.92.62 | Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów | 4446228.92.62 | Parts of machinery for sorting, grinding or other treatment of earth, stone and the like | 44462
28.92.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa |  28.92.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for mining, quarrying and construction |  
28.92.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa | 88239 (*)28.92.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for mining, quarrying and construction | 88239 (*)
28.93 | Maszyny stosowane w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów |  28.93 | Machinery for food, beverage and tobacco processing |  
28.93.1 | Maszyny stosowane w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów oraz części do nich |  28.93.1 | Machinery for food, beverage and tobacco processing, except parts thereof |  
28.93.11 | Wirówki do mleka | 4451128.93.11 | Centrifugal cream separators | 44511
28.93.12 | Urządzenia mleczarskie | 4413228.93.12 | Dairy machinery | 44132
28.93.13 | Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4451328.93.13 | Machinery for milling or working of cereals or dried vegetables n.e.c. | 44513
28.93.14 | Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów | 4419128.93.14 | Machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices and similar beverages | 44191
28.93.15 | Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania | 4451528.93.15 | Non-electric bakery ovens; non-domestic equipment for cooking or heating | 44515
28.93.16 | Suszarnie do produktów rolniczych | 4451828.93.16 | Dryers for agricultural products | 44518
28.93.17 | Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włączanie z olejami lub innymi tłuszczami, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4451628.93.17 | Machinery n.e.c. for the industrial preparation or manufacture of food or drink, including fats or oils | 44516
28.93.19 | Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4451728.93.19 | Machinery for preparing or making up tobacco n.e.c. | 44517
28.93.2 | Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych |  28.93.2 | Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables |  
28.93.20 | Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych | 4412828.93.20 | Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables | 44128
28.93.3 | Części maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów |  28.93.3 | Parts of machinery for food, beverage and tobacco processing |  
28.93.31 | Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów | 44139 (*)28.93.31 | Parts of machinery for beverage processing | 44139 (*)
28.93.32 | Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności | 44522 (*)28.93.32 | Parts of machinery for food processing | 44522 (*)
28.93.33 | Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu | 4452328.93.33 | Parts of machinery for tobacco processing | 44523
28.93.34 | Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych | 44522 (*)28.93.34 | Parts of machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables | 44522 (*)
28.93.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów |  28.93.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for food, beverage and tobacco processing |  
28.93.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów | 88239 (*)28.93.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for food, beverage and tobacco processing | 88239 (*)
28.94 | Maszyny dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego |  28.94 | Machinery for textile, apparel and leather production |  
28.94.1 | Maszyny do obróbki wstępnej, przędzenia, tkania i dziania |  28.94.1 | Machinery for preparing, spinning, weaving and knitting textiles |  
28.94.11 | Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych | 44611 (*)28.94.11 | Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials; machines for preparing textile fibres | 44611 (*)
28.94.12 | Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze | 44611 (*)28.94.12 | Textile spinning machines; textile doubling, twisting, winding or reeling machines | 44611 (*)
28.94.13 | Maszyny tkackie (krosna) | 4461228.94.13 | Weaving machines | 44612
28.94.14 | Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania | 4461328.94.14 | Knitting machines; stitch-bonding machines and similar machines; machines for tufting | 44613
28.94.15 | Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do drukowania na materiałach włókienniczych | 44694 | 44914 (*)28.94.15 | Auxiliary machinery for use with machines for working textiles; textile printing machinery | 44694 | 44914 (*)
28.94.2 | Maszyny dla przemysłu tekstylnego i odzieżowego, włączając maszyny do szycia |  28.94.2 | Other machinery for textile and apparel production, including sewing machines |  
28.94.21 | Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu | 4462128.94.21 | Machinery for washing, cleaning, wringing, ironing, pressing, dyeing, reeling and the like of textile yarn and fabrics; machinery for finishing of felt | 44621
28.94.22 | Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 10 kg suchej bielizny | 4462228.94.22 | Laundry-type washing machines; dry-cleaning machines; drying machines, with a capacity > 10 kg | 44622
28.94.23 | Suszarki wirówkowe | 4491128.94.23 | Centrifugal clothes dryers | 44911
28.94.24 | Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego | 4462328.94.24 | Sewing machines, except book sewing machines and household sewing machines | 44623
28.94.3 | Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych |  28.94.3 | Machinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articles |  
28.94.30 | Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, lub do wyrobu i naprawy obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych | 4463028.94.30 | Machinery for working hides, skins or leather or for making or repairing footwear and other articles | 44630
28.94.4 | Maszyny do szycia typu domowego |  28.94.4 | Sewing machines of the household type |  
28.94.40 | Maszyny do szycia typu domowego | 4481428.94.40 | Sewing machines of the household type | 44814
28.94.5 | Części i akcesoria maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego |  28.94.5 | Parts and accessories of machines for weaving and spinning and for machinery for other production of textiles and apparel and for the working of leather |  
28.94.51 | Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek | 44640 (*)28.94.51 | Parts and accessories of machines for spinning and weaving | 44640 (*)
28.94.52 | Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego | 44640 (*)28.94.52 | Parts of machinery for other production of textiles and apparel and for the working of leather | 44640 (*)
28.94.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego |  28.94.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for textile, apparel and leather production |  
28.94.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego | 88239 (*)28.94.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for textile, apparel and leather production | 88239 (*)
28.95 | Maszyny dla przemysłu papierniczego |  28.95 | Machinery for paper and paperboard production |  
28.95.1 | Maszyny dla przemysłu papierniczego oraz części do nich |  28.95.1 | Machinery for paper and paperboard production and parts thereof |  
28.95.11 | Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich | 4491328.95.11 | Machinery for paper and paperboard production, except parts thereof | 44913
28.95.12 | Części maszyn dla przemysłu papierniczego | 4492128.95.12 | Parts of machinery for paper and paperboard production | 44921
28.95.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego |  28.95.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for paper and paperboard production |  
28.95.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn dla przemysłu papierniczego | 88239 (*)28.95.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of machinery for paper and paperboard production | 88239 (*)
28.96 | Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych |  28.96 | Plastics and rubber machinery |  
28.96.1 | Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.96.1 | Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials |  
28.96.10 | Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4491528.96.10 | Machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials | 44915
28.96.2 | Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.96.2 | Parts for machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials |  
28.96.20 | Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane | 44929 (*)28.96.20 | Parts for machinery n.e.c. for working plastics and rubber or for the manufacture of products from these materials | 44929 (*)
28.96.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych |  28.96.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics and rubber machinery |  
28.96.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych | 88239 (*)28.96.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of plastics and rubber machinery | 88239 (*)
28.99 | Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.99 | Other special-purpose machinery n.e.c. |  
28.99.1 | Maszyny drukarskie i introligatorskie |  28.99.1 | Printing and bookbinding machinery |  
28.99.11 | Maszyny introligatorskie, włączając niciarki | 44914 (*)28.99.11 | Book-binding machinery, including book-sewing machines | 44914 (*)
28.99.12 | Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt | 44914 (*)28.99.12 | Machinery, apparatus and equipment, for type-setting, for preparing or making printing blocks, plates | 44914 (*)
28.99.13 | Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego | 44914 (*)28.99.13 | Offset printing machinery, excluding those of the office type | 44914 (*)
28.99.14 | Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego | 44914 (*) | 4491728.99.14 | Other printing machinery, excluding those of the office type | 44914 (*) | 44917
28.99.2 | Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów |  28.99.2 | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays |  
28.99.20 | Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów | 4491828.99.20 | Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays | 44918
28.99.3 | Maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.99.3 | Special-purpose machinery n.e.c. |  
28.99.31 | Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane | 4491228.99.31 | Dryers for wood, paper pulp, paper or paperboard; non-domestic dryers n.e.c. | 44912
28.99.32 | Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu | 3860028.99.32 | Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements | 38600
28.99.39 | Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4491928.99.39 | Aircraft launching gear; deck-arrestors or similar gear; tyre balancing equipment; special-purpose machinery n.e.c. | 44919
28.99.4 | Części maszyn drukarskich i introligatorskich |  28.99.4 | Parts of printing and book-binding machinery |  
28.99.40 | Części maszyn drukarskich i introligatorskich | 44922 (*)28.99.40 | Parts of printing and book-binding machinery | 44922 (*)
28.99.5 | Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub płytek półprzewodnikowych, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów; części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia |  28.99.5 | Parts of machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; parts of other special-purpose machinery |  
28.99.51 | Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich ekranów | 4492328.99.51 | Parts of machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays | 44923
28.99.52 | Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia | 44929 (*)28.99.52 | Parts of other special-purpose machinery | 44929 (*)
28.99.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane |  28.99.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other special-purpose machinery n.e.c. |  
28.99.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane | 88239 (*)28.99.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other special-purpose machinery n.e.c. | 88239 (*)
29 | Pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), przyczepy i naczepy |  29 | Motor vehicles, trailers and semi-trailers |  
29.1 | Pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli |  29.1 | Motor vehicles |  
29.10 | Pojazdy samochodowe, z wyłączeniem motocykli |  29.10 | Motor vehicles |  
29.10.1 | Silniki spalinowe wewnętrznego spalania, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów |  29.10.1 | Internal combustion engines of a kind used for motor vehicles |  
29.10.11 | Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1 000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów | 43121 (*)29.10.11 | Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity ≤ 1000 cm3 | 43121 (*)
29.10.12 | Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1 000 cm3, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów | 43122 (*)29.10.12 | Spark-ignition reciprocating internal combustion piston engines for vehicles, of a cylinder capacity > 1000 cm3 | 43122 (*)
29.10.13 | Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów | 4312329.10.13 | Compression-ignition internal combustion piston engines for vehicles | 43123
29.10.2 | Samochody osobowe |  29.10.2 | Passenger cars |  
29.10.21 | Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1 500 cm3 | 49113 (*)29.10.21 | Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity ≤ 1500 cm3, new | 49113 (*)
29.10.22 | Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1 500 cm3 | 49113 (*)29.10.22 | Vehicles with spark-ignition engine of a cylinder capacity > 1500 cm3, new | 49113 (*)
29.10.23 | Pozostałe nowe samochody osobowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym | 49113 (*)29.10.23 | Vehicles with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), new | 49113 (*)
29.10.24 | Pozostałe samochody osobowe | 49113 (*)29.10.24 | Other motor vehicles for the transport of persons | 49113 (*)
29.10.3 | Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób |  29.10.3 | Motor vehicles for the transport of 10 or more persons |  
29.10.30 | Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób | 4911229.10.30 | Motor vehicles for the transport of 10 or more persons | 49112
29.10.4 | Pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli |  29.10.4 | Motor vehicles for the transport of goods |  
29.10.41 | Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym | 49114 (*)29.10.41 | Goods vehicles, with compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel), new | 49114 (*)
29.10.42 | Pozostałe nowe pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłączeniem motocykli | 49114 (*)29.10.42 | Goods vehicles, with spark-ignition internal combustion piston engine; other goods vehicles, new | 49114 (*)
29.10.43 | Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep | 4911129.10.43 | Road tractors for semi-trailers | 49111
29.10.44 | Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki | 4912129.10.44 | Chassis fitted with engines, for motor vehicles | 49121
29.10.5 | Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, z wyłączeniem motocykli |  29.10.5 | Special-purpose motor vehicles |  
29.10.51 | Żurawie samochodowe i samojezdne | 4911529.10.51 | Crane lorries | 49115
29.10.52 | Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik | 4911629.10.52 | Vehicles for travelling on snow, golf cars and the like, with engines | 49116
29.10.59 | Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 4911929.10.59 | Special-purpose motor vehicles n.e.c. | 49119
29.10.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli |  29.10.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of motor vehicles |  
29.10.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli | 88221 (*)29.10.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of motor vehicles | 88221 (*)
29.2 | Nadwozia do pojazdów silnikowych; przyczepy i naczepy |  29.2 | Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and semi-trailers |  
29.20 | Nadwozia do pojazdów silnikowych; przyczepy i naczepy |  29.20 | Bodies (coachwork) for motor vehicles; trailers and semi-trailers |  
29.20.1 | Nadwozia do pojazdów silnikowych |  29.20.1 | Bodies for motor vehicles |  
29.20.10 | Nadwozia do pojazdów silnikowych | 4921029.20.10 | Bodies for motor vehicles | 49210
29.20.2 | Przyczepy i naczepy; kontenery |  29.20.2 | Trailers and semi-trailers; containers |  
29.20.21 | Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu | 4922129.20.21 | Containers specially designed for carriage by one or more modes of transport | 49221
29.20.22 | Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) | 4922229.20.22 | Trailers and semi-trailers of the caravan type, for housing or camping | 49222
29.20.23 | Pozostałe przyczepy i naczepy | 4922929.20.23 | Other trailers and semi-trailers | 49229
29.20.3 | Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego |  29.20.3 | Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not mechanically propelled |  
29.20.30 | Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego | 4923229.20.30 | Parts of trailers, semi-trailers and other vehicles, not mechanically propelled | 49232
29.20.4 | Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych |  29.20.4 | Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork services of motor vehicles |  
29.20.40 | Usługi związane z przebudową, montażem, wyposażaniem nadwozi do pojazdów silnikowych | 88221 (*)29.20.40 | Reconditioning, assembly, fitting out and bodywork services of motor vehicles | 88221 (*)
29.20.5 | Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych) |  29.20.5 | Fitting out services of caravans and mobile homes |  
29.20.50 | Usługi związane z wyposażaniem przyczep mieszkalnych i turystycznych (kempingowych) | 88221 (*)29.20.50 | Fitting out services of caravans and mobile homes | 88221 (*)
29.20.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep |  29.20.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and semi-trailers |  
29.20.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją nadwozi do pojazdów silnikowych, przyczep i naczep | 88221 (*)29.20.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of bodies (coachwork) for motor vehicles, trailers and semi-trailers | 88221 (*)
29.3 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych |  29.3 | Parts and accessories for motor vehicles |  
29.31 | Wyposażenie elektryczne i elektroniczne do pojazdów silnikowych |  29.31 | Electrical and electronic equipment for motor vehicles |  
29.31.1 | Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających |  29.31.1 | Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships |  
29.31.10 | Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających | 4633029.31.10 | Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships | 46330
29.31.2 | Pozostałe wyposażenie elektryczne do pojazdów silnikowych oraz części do nich |  29.31.2 | Other electrical equipment for motor vehicles and parts thereof |  
29.31.21 | Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe | 46910 (*)29.31.21 | Sparking plugs; ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels; distributors; ignition coils | 46910 (*)
29.31.22 | Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych | 46910 (*)29.31.22 | Starter motors and dual purpose starter-generators; other generators and other equipment | 46910 (*)
29.31.23 | Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych | 46910 (*)29.31.23 | Electrical signalling equipment, windscreen wipers, defrosters and demisters for motor vehicles and motorcycles | 46910 (*)
29.31.3 | Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych |  29.31.3 | Parts of other electrical equipment for motor vehicles and motorcycles |  
29.31.30 | Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych | 46960 (*)29.31.30 | Parts of other electrical equipment for motor vehicles and motorcycles | 46960 (*)
29.31.9 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych |  29.31.9 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electrical and electronic equipment for motor vehicles |  
29.31.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych | 88239 (*)29.31.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of electrical and electronic equipment for motor vehicles | 88239 (*)
29.32 | Pozostałe części i akcesoria do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli |  29.32 | Other parts and accessories for motor vehicles |  
29.32.1 | Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych |  29.32.1 | Seats for motor vehicles |  
29.32.10 | Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych | 38111 (*)29.32.10 | Seats for motor vehicles | 38111 (*)
29.32.2 | Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi |  29.32.2 | Safety seat belts, airbags and parts and accessories of bodies |  
29.32.20 | Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi | 4923129.32.20 | Safety seat belts, airbags and parts and accessories of bodies | 49231
29.32.3 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane |  29.32.3 | Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles |  
29.32.30 | Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane | 49129 (*)29.32.30 | Parts and accessories n.e.c., for motor vehicles | 49129 (*)
29.32.9 | Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane; usługi podwykonawców związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego; usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli |  29.32.9 | Assembly services of parts and accessories for motor vehicles, n.e.c.; assembly services of complete construction kits for motor vehicles within the manufacturing process; sub-contracted operations as part of manufacturing of other parts and accessories for motor vehicles |  
29.32.91 | Usługi podwykonawców związane z montażem kompletnych podzespołów konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach silnikowych w ramach procesu produkcyjnego | 88221 (*)29.32.91 | Subcontracted assembly services for complete sets for motor vehicles | 88221 (*)
29.32.92 | Usługi związane z montażem części i akcesoriów stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej niesklasyfikowane | 88221 (*)29.32.92 | Assembly services of parts and accessories for motor vehicles, n.e.c. | 88221 (*)
29.32.99 | Usługi podwykonawców związane z produkcją pozostałych części i wyposażenia stosowanych w pojazdach silnikowych, z wyłączeniem motocykli | 88221 (*)29.32.99 | Sub-contracted operations as part of manufacturing of other parts and accessories for motor vehicles | 88221 (*)
30 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego |  30 | Other transport equipment |  
30.1 | Statki i łodzie |  30.1 | Ships and boats |  
30.11 | Statki i konstrukcje pływające |  30.11 | Ships and floating structures |  
30.11.1 | Okręty wojenne |  30.11.1 | Naval ships |  
30.11.10 | Okręty wojenne | 49319 (*)30.11.10 | Naval ships | 49319 (*)</