Help Print this page 

Document 31993L0013

?

Ważna informacja prawna Avis juridique important
||
31993L001331993L0013
Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler
 
Dziennik Urzędowy L 095 , 21/04/1993 P. 0029 - 0034EF-Tidende nr. L 095 af 21/04/1993 s. 0029 - 0034
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 15 Tom 12 P. 0169 den finske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0169
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 15 Tom 12 P. 0169 den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 12 s. 0169
Dyrektywa Rady 93/13/EWGRAADETS DIREKTIV 93/13/EOEF af 5. april 1993 om urimelige kontraktvilkaar i forbrugeraftaler
z dnia 5 kwietnia 1993 r.RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -
w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckichunder henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,
RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 100A,i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),
uwzględniając wniosek Komisji [1],under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og
we współpracy z Parlamentem Europejskim [2],ud fra foelgende betragtninger:
uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego [3],Det er noedvendigt at vedtage foranstaltninger med henblik paa gradvis oprettelse af det indre marked i loebet af perioden indtil den 31. december 1992; det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;
a także mając na uwadze, co następuje:medlemsstaternes love om vilkaarene i aftaler mellem saelgere af varer eller leverandoerer af tjenesteydelser paa den ene side og forbrugere paa den anden side er meget forskellige, hvilket bevirker, at de nationale markeder for varer og tjenesteydelser frembyder forskelle for forbrugerne, og at der kan opstaa fordrejning af konkurrencevilkaarene blandt saelgere og leverandoererne af tjenesteydelser, navnlig naar de saelger og leverer i andre medlemsstater;
niezbędne jest przyjęcie środków, których celem jest stopniowe ustanawianie rynku wewnętrznego przed dniem 31 grudnia 1992 r.; rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału;navnlig medlemsstaterne lovgivning om urimelige kontraktvilkaar i forbrugeraftaler afviger staerkt fra hinanden;
przepisy prawa Państw Członkowskich odnoszące się do warunków zamieszczanych w umowie zawieranej między sprzedawcą towarów lub dostawcą usług z jednej strony a konsumentem z drugiej są bardzo zróżnicowane, co powoduje duże różnice między rynkami krajowymi oferującymi konsumentom towary i usługi i może doprowadzić do zakłóceń konkurencji pomiędzy sprzedawcami i dostawcami, zwłaszcza gdy sprzedają towary i świadczą usługi w innych Państwach Członkowskich;det paahviler medlemsstaterne at soerge for, at der ikke fastsaettes urimelige kontraktvilkaar i forbrugeraftaler;
przepisy Państw Członkowskich dotyczące zwłaszcza nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich wykazują znaczne rozbieżności;forbrugerne kender normalt ikke de andre medlemsstaters lovgivning om aftaler om salg af varer eller levering af tjenesteydelser; dette manglende kendskab kan afholde dem fra at erhverve varer eller tjenesteydelser direkte i en anden medlemsstat;
obowiązkiem Państw Członkowskich jest zapewnienie, aby umowy zawierane z konsumentami nie zawierały nieuczciwych warunków;for at lette etableringen af det indre marked og beskytte borgerne i deres egenskab af forbrugere ved erhvervelse af varer og tjenesteydelser gennem aftaler, der er omfattet af andre medlemsstaters love, er det vigtigt at fjerne urimelige kontraktvilkaar fra disse aftaler;
ogólnie rzecz biorąc, konsumenci nie znają norm prawnych regulujących umowy sprzedaży towarów i usług obowiązujących w innych Państwach Członkowskich; ten brak świadomości może powstrzymać konsumentów przed dokonywaniem bezpośrednich transakcji nabycia towarów lub usług w innych Państwach Członkowskich;dette vil lette arbejdet for saelgere af varer og leverandoerer af tjenesteydelser, baade i deres hjemland og paa hele det indre marked; konkurrencen bliver dermed stimuleret, hvilket vil give EF-borgerne stoerre valgmuligheder som forbrugere;
aby ułatwić ustanawianie rynku wewnętrznego i chronić obywatela jako konsumenta nabywającego towary i usługi na podstawie umów, które podlegają prawom innych Państw Członkowskich, istotne jest eliminowanie nieuczciwych warunków z tych umów;det blev i Faellesskabets to programmer for en politik vedroerende forbrugerbeskyttelse og -oplysning (4) understreget, at det er vigtigt at beskytte forbrugerne mod urimelige kontraktvilkaar; denne beskyttelse skal sikres ved love og andre forskrifter, der enten skal harmoniseres paa faellesskabsplan eller vedtages direkte paa dette plan;
w ten sposób sprzedawcy towarów i dostawcy usług uzyskają wsparcie związane z prowadzoną przez nich działalnością sprzedaży towarów i świadczenia usług zarówno w kraju, jak i na obszarze rynku wewnętrznego; zatem stymulowanie konkurencji przyczyni się do wzrostu możliwości wyboru dla obywateli Wspólnoty jako konsumentów;i overensstemmelse med princippet under afsnittet om »beskyttelse af forbrugernes oekonomiske interesser« i de to programmer skal forbrugere, der erhverver varer eller tjenesteydelser, beskyttes mod misbrug af saelgers staerkere stilling herunder isaer mod standardkontrakter og udelukkelse af vaesentlige rettigheder i kontrakterne;
dwa programy wspólnotowe w dziedzinie ochrony konsumentów i polityki informacyjnej [4] podkreśliły znaczenie ochrony konsumentów przed nieuczciwymi warunkami umownymi; taką ochronę powinny przewidywać przepisy ustawowe i wykonawcze, które podlegają harmonizacji na poziomie Wspólnoty lub zostają bezpośrednio na tym poziomie przyjęte;forbrugeren kan sikres en bedre beskyttelse gennem vedtagelse af ensartede bestemmelser vedroerende urimelige vilkaar; disse bestemmelser skal finde anvendelse paa alle aftaler, som indgaas mellem erhvervsdrivende og forbrugere; dette direktiv finder derfor ikke anvendelse paa bl.a. arbejdskontrakter, aftaler vedroerende arveret og familieret samt aftaler om oprettelse af selskaber og om disses vedtaegter;
zgodnie z zasadą ustanowioną pod nazwą "Ochrona gospodarczych interesów konsumentów", zgodnie z powyższymi programami: "nabywcy towarów i usług powinni być chronieni przed nadużyciami ze strony sprzedawców lub dostawców, w szczególności przed jednostronnymi standardowymi umowami i niedozwolonym wyłączaniem z umów podstawowych praw";forbrugeren skal nyde samme beskyttelse ved en mundtlig aftale som ved en skriftlig, og i sidstnaevnte tilfaelde uafhaengigt af, om vilkaarene er indeholdt i et eller flere dokumenter;
bardziej skuteczną ochronę konsumenta można osiągnąć poprzez przyjęcie jednolitych norm prawnych dotyczących nieuczciwych warunków; powyższe normy powinny odnosić się do wszelkich umów zawieranych pomiędzy sprzedawcami lub dostawcami a konsumentami; przy czym niniejsza dyrektywa nie będzie dotyczyła między innymi umów o pracę, umów dotyczących sukcesji praw, umów dotyczących praw z zakresu prawa rodzinnego oraz umów dotyczących tworzenia i organizowania spółek lub porozumień partnerskich;de nationale lovgivninger giver imidlertid paa nuvaerende tidspunkt kun mulighed for en delvis harmonisering; kun kontraktvilkaar, der ikke er blevet individuelt forhandlet, er omfattet af dette direktiv; det er vigtigt at give medlemsstaterne mulighed for under overholdelse af Traktaten at sikre forbrugeren et hoejere beskyttelsesniveau ved at fastsaette strengere nationale bestemmelser end bestemmelserne i dette direktiv;
konsument musi otrzymać taką samą ochronę zarówno w umowach zawieranych ustnie, jak i na piśmie, bez względu na to, czy postanowienia pisemnej umowy zostały zawarte w jednym czy kilku dokumentach;det antages, at de love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne, som direkte eller indirekte fastsaetter vilkaarene for forbrugeraftaler, ikke indeholder urimelige kontraktvilkaar; det forekommer derfor ikke noedvendigt at lade kontraktvilkaar, der afspejler love eller bindende administrative bestemmelser samt bestemmelser i internationale konventioner, som medlemsstaterne eller Faellesskabet er part i, vaere underlagt bestemmelserne i dette direktiv; udtrykket »love og bindende administrative bestemmelser« omfatter ligeledes de regler, som ifoelge lovgivningen gaelder mellem de kontraherende parter, naar der ikke er aftalt anden ordning;
jednakże obowiązujące prawo krajowe pozwala jedynie na częściową harmonizację przepisów; niniejsza dyrektywa dotyczy w szczególności warunków umownych, które nie zostały indywidualnie wynegocjowane; Państwa Członkowskie w poszanowaniu postanowień Traktatu powinny mieć możliwość zapewnienia konsumentom wyższego poziomu bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie przepisów prawa krajowego bardziej rygorystycznych niż przewidziane w niniejszej dyrektywie;medlemsstaterne boer dog soerge for, at der ikke forekommer urimelige kontraktvilkaar deri, isaer fordi dette direktiv ligeledes omfatter erhvervsvirksomhed af offentlig karakter;
zakłada się, iż obowiązujące w Państwach Członkowskich przepisy ustawowe i wykonawcze, które bezpośrednio lub pośrednio ustalają warunki umów konsumenckich, nie zawierają nieuczciwych warunków; w związku z tym nie wydaje się konieczne rozpatrywanie warunków umowy, które są zgodne z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi oraz zgodne z zasadami lub postanowieniami konwencji międzynarodowych, których stronami są Państwa Członkowskie lub Wspólnota; użyte w art. 1 ust. 2 sformułowanie "obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze" obejmuje również zasady, które zgodnie z prawem będą stosowane między umawiającymi się stronami z zastrzeżeniem, że nie dokonano żadnych innych uzgodnień;det er noedvendigt at fastsaette generelle kriterier til vurdering af, om kontraktvilkaar er urimelige;
Państwa Członkowskie muszą jednakże zapewnić, iż w umowach nie będą zamieszczane nieuczciwe warunki, szczególnie dlatego że niniejsza dyrektywa odnosi się również do handlu, przedsiębiorstw i zawodów o charakterze publicznym;vurderingen efter faste generelle kriterier af, om vilkaar er urimelige, navnlig i forbindelse med erhvervsvirksomhed af offentlig karakter i form af levering af kollektive tjenesteydelser baseret paa solidaritet mellem brugerne, skal suppleres med en samlet vurdering af de forskellige beroerte interesser; heri ligger hensynet til, at der er handlet i god tro; ved vurderingen af begrebet god tro skal der isaer tages hensyn til styrkeforholdet i parternes forhandlingspositioner, til, om forbrugeren paa den ene eller den anden maade er blevet tilskyndet til at give sin tilslutning til kontraktvilkaaret, og til, om varerne eller tjenestydelserne er solgt eller leveret paa forbrugerens saerlige bestilling; den erhvervsdrivende kan opfylde kravet om god tro ved at handle loyalt og rimeligt med den anden part, hvis legitime interesser han skal tage hensyn til;
niezbędne jest ustalenie ogólnych kryteriów oceny nieuczciwego charakteru warunków umowy;listen over kontraktvilkaar i bilaget kan kun betragtes som vejledende, og, da der i oevrigt er tale om et minimumsdirektiv, kan medlemsstaterne gennem deres lovgivning foretage tilfoejelser eller udforme mere restriktive bestemmelser, navnlig hvad angaar kontraktvilkaarenes raekkevidde;
ocena nieuczciwego charakteru warunków umowy, zgodnie z wybranymi ogólnymi kryteriami, zwłaszcza w przypadku działalności dotyczącej sprzedaży lub dostaw o charakterze publicznym, zapewniającej usługi o charakterze powszechnym, przy uwzględnieniu solidarności między użytkownikami, muszą być uzupełnione środkami umożliwiającymi dokonanie ogólnej oceny różnych interesów; stanowi to wymóg działania w dobrej wierze; przy dokonywaniu oceny działania w dobrej wierze będzie brana pod uwagę zwłaszcza siła pozycji przetargowej stron umowy, a w szczególności, czy konsument był zachęcany do wyrażenia zgody na warunki umowy i czy towary lub usługi były sprzedane lub dostarczone na specjalne zamówienie konsumenta; sprzedawca lub dostawca spełnia wymóg działania w dobrej wierze, jeżeli traktuje on drugą stronę umowy w sposób sprawiedliwy i słuszny, należycie uwzględniając jej prawnie uzasadnione roszczenia;varernes eller tjenesteydelsernes karakter boer have indflydelse paa vurderingen af, om kontraktvilkaarene er urimelige;
do celów niniejszej dyrektywy załączony wykaz warunków nie jest wyczerpujący i ma jedynie charakter przykładowy; ze względu na to, że niniejsza dyrektywa określa jedynie minimalne wymogi, Państwa Członkowskie w przepisach krajowych mogą rozszerzyć zakres tych warunków lub zredagować je bardziej restrykcyjnie;ved anvendelsen af dette direktiv boer vurderingen af, om et vilkaar er urimeligt, ikke omfatte vilkaar, der omhandler aftalens hovedgenstand eller forholdet mellem leverancens eller ydelsens kvalitet og pris; der kan imidlertid tages hensyn til aftalens hovedgenstand og forholdet mellem kvalitet og pris ved vurderingen af, om andre kontraktvilkaar er urimelige, bl.a. i forbindelse med forsikringsaftaler indgaar de bestemmelser, hvori den forsikrede risiko og forsikrernes forpligtelse er defineret eller klart afgraenset, saaledes ikke i en saadan vurdering, naar der tages hensyn til disse afgraensninger ved beregningen af den praemie, som forbrugeren betaler;
rodzaj towarów lub usług powinien mieć wpływ na ocenę nieuczciwych warunków umownych;kontrakterne skal vaere formuleret paa en klar og forstaaelig maade, og forbrugeren skal have en reel mulighed for at goere sig bekendt med alle vilkaarene, og i tvivlstilfaelde gaelder den fortolkning, der er mest fordelagtig for forbrugeren;
do celów niniejszej dyrektywy ocena nieuczciwego charakteru warunków nie będzie dotyczyła warunków określających główny przedmiot umowy oraz stosunku jakości towarów i usług do ich ceny; główny przedmiot umowy i stosunek jakości towaru do jego ceny może jednak być brany pod uwagę przy ocenie uczciwości innych postanowień umownych; mając między innymi na względzie powyższe, umowy ubezpieczenia, które jasno określają ryzyko ubezpieczeniowe oraz odpowiedzialność ubezpieczającego, nie będą podlegały takiej ocenie, ponieważ takie ograniczenia brane są pod uwagę przy obliczaniu składki opłacanej przez konsumenta;medlemsstaterne skal traeffe de noedvendige foranstaltninger til at hindre, at der fastsaettes urimelige kontraktvilkaar i aftaler, der indgaas mellem en forbruger og en erhvervsdrivende, og til at sikre, at de, hvis de alligevel findes, ikke binder forbrugeren, og at aftalen fortsat er bindende for parterne paa samme vilkaar, hvis den kan viderefoeres uden de urimelige vilkaar;
umowy powinny być sporządzane prostym i zrozumiałym językiem, a konsument powinien mieć faktycznie możliwość zapoznania się ze wszystkimi warunkami umowy, a wszelkie wątpliwości powinny być interpretowane na jego korzyść;i visse tilfaelde er der risiko for, at forbrugeren beroeves den beskyttelse, der gives i medfoer af dette direktiv, ved at kontrakten undergives et tredjelands ret; der boer derfor i dette direktiv fastsaettes regler, der tager sigte paa at hindre denne risiko;
Państwa Członkowskie powinny zapewnić, aby nieuczciwe warunki nie były zamieszczane w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami oraz, jeżeli jednak takie warunki zostają w nich zawarte, aby nie były one wiążące dla konsumenta, oraz zagwarantować, żeby umowa obowiązywała strony zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami, pod warunkiem że po wyłączeniu z umowy nieuczciwych warunków może ona nadal obowiązywać;personer eller organisationer, der i henhold til en medlemsstats lovgivning anses for at have en legitim interesse i forbrugerbeskyttelse, skal have mulighed for at indbringe sager vedroerende kontraktvilkaar, der er udarbejdet med henblik paa en generel anvendelse i forbrugeraftaler, isaer urimelige kontraktvilkaar, enten for en retsmyndighed eller et administrativt organ, der er kompetent til at traeffe afgoerelse om klager eller indlede retsprocedurer; denne mulighed indebaerer dog ikke en forudgaaende kontrol af de generelle betingelser inden for en given oekonomisk sektor;
istnieje ryzyko, że w niektórych przypadkach konsument może zostać pozbawiony ochrony wynikającej z niniejszej dyrektywy poprzez wyznaczenie, jako obowiązujących w stosunku do danej umowy, przepisów prawnych państwa trzeciego; w związku z powyższym do niniejszej dyrektywy należy włączyć postanowienia zapobiegające takiemu ryzyku;medlemsstaternes retsmyndigheder og administrative organer skal raade over tilstraekkelige og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige vilkaar i forbrugeraftaler til ophoer -
osoby lub organizacje, które na podstawie przepisów prawnych Państwa Członkowskiego mają uzasadniony interes do działania w sprawie, muszą posiadać uprawnienie do wszczęcia postępowania dotyczącego warunków umowy przeznaczonych do ogólnego stosowania w umowach zawieranych z konsumentami, a w szczególności warunków nieuczciwych, zarówno przed sądem, jak i przed organami administracyjnymi właściwymi do rozstrzygania skarg lub inicjowania odpowiednich działań prawnych; powyższa możliwość jednakże nie pociąga za sobą wcześniejszej weryfikacji ogólnych warunków obowiązujących w poszczególnych sektorach gospodarki;UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:
sądy i organy administracyjne Państw Członkowskich muszą mieć do swojej dyspozycji stosowne i skuteczne środki zapobiegające stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich,Artikel 1
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:1. Formaalet med dette direktiv er indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om urimelige kontraktvilkaar i aftaler, der indgaas mellem erhvervsdrivende og forbrugere.
Artykuł 12. Kontraktvilkaar, som afspejler love eller bindende administrative bestemmelser samt bestemmelser eller principper i internationale konventioner, som medlemsstaterne eller Faellesskabet er part i, bl.a. paa transportomraadet, er ikke underlagt dette direktivs bestemmelser.
1. Celem niniejszej dyrektywy jest zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do nieuczciwych warunków umownych w umowach zawieranych pomiędzy sprzedawcą lub dostawcą a konsumentem.Artikel 2
2. Warunki umowy odzwierciedlające obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze oraz postanowienia lub zasady konwencji międzynarodowych, których stroną są Państwa Członkowskie lub Wspólnota, zwłaszcza w dziedzinie transportu, nie będą podlegały przepisom niniejszej dyrektywy.I dette direktiv forstaas ved
Artykuł 2a) »urimelige vilkaar«: kontraktvilkaar som defineret i artikel 3
Do celów niniejszej dyrektywy:b) »forbruger«: en fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv
a) "nieuczciwe warunki" oznaczają warunki umowne zdefiniowane w art. 3;c) »erhvervsdrivende«: en fysisk eller juridisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler handler som led i sit erhverv, hvad enten det er offentligt eller privat.
b) "konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach niezwiązanych z handlem, przedsiębiorstwem lub zawodem;Artikel 3
c) "sprzedawca lub dostawca" oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w umowach objętych niniejszą dyrektywą działa w celach dotyczących handlu, przedsiębiorstwa lub zawodu, bez względu na to, czy należy do sektora publicznego czy prywatnego.1. Et kontraktvilkaar, der ikke har vaeret genstand for individuel forhandling, anses for urimeligt, hvis det til trods for kravene om god tro bevirker en betydelig skaevhed i parternes rettigheder og forpligtelser ifoelge aftalen til skade for forbrugeren.
Artykuł 32. Et kontraktvilkaar anses altid for ikke at have vaeret genstand for individuel forhandling, naar det er udarbejdet paa forhaand, og forbrugeren derved ikke har haft nogen indflydelse paa indholdet, navnlig i forbindelse med en standardkontrakt.
1. Warunki umowy, które nie były indywidualnie negocjowane, mogą być uznane za nieuczciwe, jeśli stoją w sprzeczności z wymogami dobrej wiary, powodują znaczącą nierównowagę wynikających z umowy, praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.Den omstaendighed, at visse elementer i et kontraktvilkaar eller et enkelt kontraktvilkaar har vaeret genstand for individuel forhandling, udelukker ikke anvendelse af denne artikel paa resten af en aftale, hvis en samlet vurdering foerer til den konklusion, at der alligevel er tale om en standardkontrakt.
2. Warunki umowy zawsze zostaną uznane za niewynegocjowane indywidualnie, jeżeli zostały sporządzone wcześniej i konsument nie miał w związku z tym wpływu na ich treść, zwłaszcza jeśli zostały przedstawione konsumentowi w formie uprzednio sformułowanej umowy standardowej.Hvis en erhvervsdrivende haevder, at et standardiseret kontraktvilkaar har vaeret genstand for individuel forhandling, har han bevisbyrden.
Fakt, że niektóre aspekty warunku lub jeden szczególny warunek były negocjowane indywidualnie, nie wyłącza stosowania niniejszego artykułu do pozostałej części umowy, jeżeli ogólna ocena umowy wskazuje na to, że została ona sporządzona w formie uprzednio sformułowanej umowy standardowej.3. Bilaget indeholder en vejledende og ikke-udtoemmende liste over de kontraktvilkaar, der kan betegnes som urimelige.
Jeśli sprzedawca lub dostawca twierdzi, że standardowe warunki umowne zostały wynegocjowane indywidualnie, ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na nim.Artikel 4
3. Załącznik zawiera przykładowy i niewyczerpujący wykaz warunków, które mogą być uznane za nieuczciwe.1. Det vurderes, om et kontraktvilkaar er urimeligt, under hensyn til hvilken type varer eller tjenesteydelser aftalen omfatter, og ved paa tidspunktet for aftalens indgaaelse at tage hensyn til alle omstaendighederne i forbindelse med dens indgaaelse samt til alle andre vilkaar i aftalen eller i en anden aftale, som haenger sammen med denne, jf. dog artikel 7.
Artykuł 42. Vurderingen af, om kontraktvilkaarene er urimelige, omfatter hverken definitionen af aftalens hovedgenstand eller overensstemmelsen mellem pris og varer eller mellem tjenesteydelser og betalingen herfor, for saa vidt disse vilkaar er affattet klart og forstaaeligt.
1. Nie naruszając przepisów art. 7, nieuczciwy charakter warunków umowy jest określany z uwzględnieniem rodzaju towarów lub usług, których umowa dotyczy i z odniesieniem, w czasie wykonania umowy, do wszelkich okoliczności związanych z wykonaniem umowy oraz do innych warunków tej umowy lub innej umowy, od której ta jest zależna.Artikel 5
2. Ocena nieuczciwego charakteru warunków nie dotyczy ani określenia głównego przedmiotu umowy, ani relacji ceny i wynagrodzenia do dostarczonych w zamian towarów lub usług, o ile warunki te zostały wyrażone prostym i zrozumiałym językiem.I de aftaler, hvor alle eller nogle af de vilkaar, der tilbydes forbrugeren, er i skriftlig form, skal disse vilkaar altid vaere udarbejdet paa en klar og forstaaelig maade. Hvis der opstaar tvivl om et kontaktvilkaars betydning, gaelder den fortolkning, som er mest gunstig for forbrugeren. Denne fortolkningsregel gaelder ikke i forbindelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 7, stk. 2.
Artykuł 5Artikel 6
W przypadku umów, w których wszystkie lub niektóre z przedstawianych konsumentowi warunków wyrażone są na piśmie, warunki te muszą zawsze być sporządzone prostym i zrozumiałym językiem. Wszelkie wątpliwości co do treści warunku należy interpretować na korzyść konsumenta. Powyższa zasada interpretacji nie ma zastosowania w kontekście procedury ustanowionej w art. 7 ust. 2.1. Medlemsstaterne fastsaetter, at urimelige kontraktvilkaar i en aftale, som en erhvervsdrivende har indgaaet med en forbruger, i henhold til deres nationale lovgivning ikke binder forbrugeren, og at aftalen forbliver bindende for parterne paa i oevrigt samme vilkaar, hvis den kan opretholdes uden de urimelige kontraktvilkaar.
Artykuł 62. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at forbrugeren ikke beroeves den beskyttelse, som dette direktiv giver, saafremt et tredjelands lovgivning vaelges som gaeldende lov for aftalen, naar denne aftale har naer tilknytning til EF-medlemsstaternes omraade.
1. Państwa Członkowskie stanowią, że na mocy prawa krajowego nieuczciwe warunki w umowach zawieranych przez sprzedawców lub dostawców z konsumentami nie będą wiążące dla konsumenta, a umowa w pozostałej części będzie nadal obowiązywała strony, jeżeli jest to możliwe po wyłączeniu z niej nieuczciwych warunków.Artikel 7
2. Państwa Członkowskie podejmą niezbędne kroki do zapewnienia, iż konsument nie utraci ochrony przyznanej mu na mocy niniejszej dyrektywy, poprzez wybór prawa państwa trzeciego jako prawa obowiązującego w stosunku do danej umowy, jeśli ta ostatnia pozostaje w ścisłym związku z terytorium Państw Członkowskich.1. Medlemsstaterne sikrer, at der i forbrugernes og konkurrenternes interesse findes egnede og effektive midler til at bringe anvendelsen af urimelige kontraktvilkaar i aftaler, der indgaas mellem forbrugere og en erhvervsdrivende, til ophoer.
Artykuł 72. De i stk. 1 naevnte midler skal omfatte bestemmelser, i henhold til hvilke personer eller organisationer, der ifoelge national lov har en legitim interesse i at beskytte forbrugerne, efter national ret kan indbringe en sag for retsmyndighederne eller de kompetente administrative myndigheder, for at disse kan afgoere, om kontraktvilkaar, der er udarbejdet med henblik paa generel anvendelse, er af urimelig karakter, og anvende egnede og effektive midler til at bringe anvendelsen af saadanne kontraktvilkaar til ophoer.
1. Zarówno w interesie konsumentów, jak i konkurentów Państwa Członkowskie zapewnią stosowne i skuteczne środki mające na celu zapobieganie stałemu stosowaniu nieuczciwych warunków w umowach zawieranych przez sprzedawców i dostawców z konsumentami.3. Sager som omhandlet i stk. 2 kan under overholdelse af den nationale lovgivning indbringes mod hver enkelt erhvervsdrivende eller samlet mod flere erhvervsdrivende inden for samme erhvervssektor eller sammenslutninger heraf, der anvender eller opfordrer til anvendelse af de samme generelle kontraktvilkaar eller lignende vilkaar.
2. Środki określone w ust. 1 obejmują postanowienia, według których osoby i organizacje mające uzasadniony interes na mocy prawa krajowego, związany z ochroną konsumentów, będą mogły wszcząć postępowanie zgodnie z właściwym prawem krajowym przed sądami lub przed organami administracyjnymi mającymi odpowiednie kwalifikacje do decydowania, czy warunki umowy sporządzone do celów ogólnego wykorzystania są nieuczciwe; co umożliwi powyższym osobom i organizacjom podjęcie stosownych i skutecznych środków w celu zapobieżenia stałemu stosowaniu takich warunków.Artikel 8
3. W poszanowaniu przepisów prawa krajowego prawne środki zabezpieczające określone w ust. 2 można skierować oddzielnie lub łącznie przeciwko kilku sprzedawcom lub dostawcom z tego samego sektora gospodarki lub przeciwko ich stowarzyszeniom, które stosują lub zalecają stosowanie tych samych lub podobnych ogólnych warunków umowy.Medlemsstaterne kan inden for det omraade, der omfattes af dette direktiv, vedtage eller bevare strengere bestemmelser, der er forenelige med Traktaten, for at sikre en mere omfattende beskyttelse af forbrugerne.
Artykuł 8Artikel 9
W celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony konsumenta Państwa Członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać bardziej rygorystyczne przepisy prawne zgodne z Traktatem w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.Senest fem aar efter den i artikel 10, stk. 1, naevnte dato forelaegger Kommissionen Europa-Parlamentet og Raadet en rapport om dette direktivs anvendelse.
Artykuł 9Artikel 10
Nie później niż w ciągu 5 lat od daty określonej w art. 10 ust. 1 Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej dyrektywy.1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1994. De underretter straks Kommissionen herom.
Artykuł 10Disse bestemmelser finder anvendelse paa alle aftaler, der indgaas efter den 31. december 1994.
1. Państwa Członkowskie nie później niż do dnia 31 grudnia 1994 r. wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do wykonania niniejszej dyrektywy oraz niezwłocznie poinformują o tym Komisję.2. Naar medlemsstaterne vedtager disse love og bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.
Przepisy niniejszej dyrektywy będą mieć zastosowanie do wszystkich umów zawartych po dniu 31 grudnia 1994 r.3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.
2. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia są określane przez Państwa Członkowskie.Artikel 11
3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym niniejszą dyrektywą.Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Artykuł 11Udfaerdiget i Luxembourg, den 5. april 1993.
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.Paa Raadets vegne
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 kwietnia 1993 r.N. HELVEG PETERSEN
W imieniu RadyFormand
N. Helveg Petersen(1) EFT nr. C 73 af 24. 3. 1992, s. 7.
Przewodniczący(2) EFT nr. C 326 af 16. 12. 1991, s. 108, og EFT nr. C 21 af 25. 1. 1993.
[1] Dz.U. C 73 z 24.3.1992, str. 7.(3) EFT nr. C 159 af 17. 6. 1991, s. 34.
[2] Dz.U. C 326 z 16.12.1991, str. 108 orazDz.U. C 21 z 25.1.1993.(4) EFT nr. C 92 af 25. 4. 1975, s. 1, og EFT nr. C 133 af 3. 6. 1981, s. 1.
[3] Dz.U. C 159 z 17.6.1991, str. 34.EFT nr. C 133 af 3. 6. 1981, s. 1.
[4] Dz.U. C 92 z 25.4.1975, str. 1 orazDz.U. C 133 z 3.6.1981, str. 1.BILAG
--------------------------------------------------KONTRAKTVILKAAR SOM OMHANDLET I ARTIKEL 3, STK. 3 1. Kontraktvilkaar, hvis formaal eller virkning er foelgende:
ZAŁĄCZNIKa) at udelukke eller begraense den erhvervsdrivendes lovbestemte ansvar i tilfaelde af, at forbrugeren doer eller beskadiges legemligt som foelge af en handling eller en udeladelse fra den erhvervsdrivendes side
WARUNKI OKREŚLONE W ART. 3 UST. 3b) at udelukke eller paa uhensigtsmaessig vis at begraense forbrugerens lovbestemte rettigheder over for den erhvervsdrivende eller en anden part i tilfaelde af, at den erhvervsdrivende ikke har opfyldt forpligtelserne efter aftalen, eller kun har opfyldt dem delvis eller mangelfuldt, herunder muligheden for at udligne en gaeld til den erhvervsdrivende med et tilgodehavende hos denne
1. Warunki, których celem lub skutkiem jest:c) at skabe en bindende forpligtelse for forbrugeren, mens den erhvervsdrivendes ydelser er underlagt en betingelse, hvis opfyldelse alene afhaenger af hans vilje
a) wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności prawnej sprzedawcy lub dostawcy w przypadku śmierci konsumenta lub doznania przez niego obrażeń ciała spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony sprzedawcy lub dostawcy;d) at tillade den erhvervsdrivende at beholde et af forbrugeren indbetalt beloeb, naar denne ikke oensker at indgaa eller gennemfoere aftale, uden at forbrugeren har ret til en godtgoerelse af tilsvarende stoerrelse fra den erhvervsdrivende, hvis det er den erhvervsdrivende selv, der opgiver aftalen
b) niewłaściwe wyłączenie lub ograniczenie praw konsumenta wobec sprzedawcy lub dostawcy albo innej ze stron w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązywania się albo też niewłaściwego wywiązywania się sprzedawcy lub dostawcy z któregokolwiek ze zobowiązań umownych, włącznie z możliwością umorzenia długu należnego sprzedawcy lub dostawcy w zamian za odstąpienie od roszczeń, jakie konsument może mieć wobec niego;e) at paalaegge en forbruger, som ikke opfylder sine forpligtelser, en uforholdsmaessigt stor godtgoerelse
c) sporządzenie umowy wiążącej dla konsumenta, podczas gdy świadczenie usług przez sprzedawcę lub dostawcę zależne jest od warunku, którego spełnienie zależy tylko od dobrej woli sprzedawcy lub dostawcy;f) at tillade den erhvervsdrivende at opsige aftalen efter forgodtbefindende, medmindre der gives forbrugeren samme mulighed, som at tillade den erhvervsdrivende at beholde et af forbrugeren indbetalt beloeb for tjenesteydelser, som den erhvervsdrivende endnu ikke har leveret, hvis det er den erhvervsdrivende selv, der opsiger aftalen
d) zezwolenie sprzedawcy lub dostawcy na zatrzymanie sum wpłaconych przez konsumenta, gdy ten decyduje się nie zawierać ani nie wykonywać umowy, bez zapewnienia konsumentowi prawa do odszkodowania w wysokości równoważnej kwoty ze strony sprzedawcy lub dostawcy, jeśli któryś z nich jest stroną unieważniającą umowę;g) at tillade den erhvervsdrivende uden rimeligt varsel at bringe en aftale indgaaet paa bestemt tid til ophoer, medmindre der er alvorlige grunde hertil
e) nałożenie na konsumenta obowiązku wniesienia rażąco wysokiego odszkodowania w razie niewykonania przez niego zobowiązań;h) automatisk at forlaenge en aftale med begraenset varighed, hvis forbrugeren ikke har givet udtryk for oenske om det modsatte, naar den dato, der er fastsat som sidste frist for forbrugeren til at give udtryk for sit oenske om, at aftalen ikke skal forlaenges, ligger urimeligt langt fra datoen for aftalens udloeb
f) upoważnienie sprzedawcy lub dostawcy do rozwiązania umowy według jego własnego uznania, podczas gdy konsument takiego prawa nie ma lub pozwolenie sprzedawcy lub dostawcy na utrzymanie sum wpłaconych za niewykonane jeszcze usługi, w przypadku gdy stroną rozwiązującą umowę jest sprzedawca lub dostawca;i) bindende for forbrugeren at fastslaa, at denne har accepteret vilkaar, som han rent faktisk ikke har haft mulighed for at stifte bekendtskab med inden aftalens indgaaelse
g) umożliwienie sprzedawcy lub dostawcy wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony bez właściwego powiadomienia, chyba że istnieją ku temu poważne podstawy;j) at tillade den erhvervsdrivende ensidigt at aendre kontraktvilkaarene uden gyldig og i aftalen anfoert grund
h) automatyczne przedłużanie umowy zawartej na czas określony, o ile konsument nie oświadczy inaczej, w przypadku gdy wyznaczony dla konsumenta nieprzekraczalny termin, w którym może zawiadomić o nieprzedłużaniu umowy, jest stanowczo za krótki;k) at tillade den erhvervsdrivende ensidigt uden gyldig grund at aendre egenskaberne ved det produkt eller den tjenesteydelse, der skal leveres
i) nieodwołalne związanie konsumenta warunkami, z którymi nie miał realnej możliwości zapoznania się wcześniej przed zawarciem umowy;l) at bestemme, at vareprisen skal afgoeres paa leveringstidspunktet, eller at tillade saelgeren af en vare eller leverandoeren af tjenesteydelser at saette prisen op, uden at forbrugeren i begge tilfaelde har en tilsvarende ret til at annullere kontrakten, hvis den endelige pris er for hoej i forhold til den pris, der blev aftalt ved kontraktens indgaaelse
j) umożliwienie sprzedawcy lub dostawcy według własnego uznania jednostronnej zmiany warunków bez uzasadnionego powodu wymienionego w umowie;m) at give den erhvervsdrivende ret til at afgoere, om den leverede vare eller tjenesteydelse opfylder kontraktvilkaarene, eller at give denne en ensidig ret til at fortolke det enkelte kontraktvilkaar
k) umożliwienie sprzedawcy lub dostawcy dokonywania jednostronnych zmian w cechach dostarczanego produktu lub usługi bez uzasadnionego powodu;n) at begraense den erhvervsdrivendes pligt til at respektere de forpligtelser, som dennes befuldmaegtigede har indgaaet, eller at goere den erhvervsdrivendes forpligtelser betinget af, at en saerlig formalitet overholdes
l) możliwość ustalania ceny towaru w momencie dostawy lub umożliwienie sprzedawcy towarów lub dostawcy usług podwyższenia cen bez zapewnienia konsumentowi prawa do unieważnienia umowy, jeśli w obu przypadkach cena jest zbyt wysoka w stosunku do cen obowiązujących w chwili składania zamówienia;o) at paalaegge forbrugeren pligt til at opfylde sine forpligtelser, selv om den erhvervsdrivende ikke opfylder sine
m) przyznanie sprzedawcy lub dostawcy prawa ustalania, czy dostarczone towary i usługi są zgodne z tymi, które były zamawiane na podstawie umowy, lub danie mu wyłącznego prawa do interpretowania warunków umowy;p) at give den erhvervsdrivende mulighed for uden forbrugerens samtykke at overdrage aftalen, naar dette kan foere til en forringelse af forbrugerens garanti
n) ograniczenie zobowiązań sprzedawcy lub dostawcy w zakresie respektowania zobowiązań zaciągniętych przez jego przedstawicieli lub uzależnienie zgodności zobowiązań od spełnienia szczególnych formalności;q) at ophaeve eller indskraenke forbrugerens adgang til at rejse soegsmaal eller benytte andre retsmidler, navnlig ved at paalaegge forbrugeren et krav om udelukkende at lade evt. tvister afgoere ved voldgift, der ikke er omfattet af retlige bestemmelser, ved uretmaessigt at begraense de bevismuligheder, som forbrugeren har til raadighed, eller ved at paalaegge denne en bevisbyrde, der ifoelge gaeldende ret ligger hos en anden aftalepart.
o) zobowiązanie konsumenta do wypełnienia wszystkich jego zobowiązań wynikających z umowy, podczas gdy sprzedawca lub dostawca nie wypełnia swoich;2. Raekkevidden af litra g), j) og l)
p) umożliwienie sprzedawcy lub dostawcy przeniesienia jego praw i obowiązków wynikających z umowy, bez uprzedniej zgody konsumenta, co może przyczynić się do zmniejszenia gwarancji praw konsumenta;a) Litra g) forhindrer ikke, at en leverandoer af finansielle tjenesteydelser ensidigt og, hvis der foreligger gyldig grund, uden varsel kan bringe en aftale, der er indgaaet paa ubestemt tid, til ophoer, forudsat at den erhvervsdrivende forpligtes til omgaaende at give den anden eller de andre aftaleparter meddelelse herom.
q) wyłączenie lub ograniczenie prawa konsumenta do wystąpienia z powództwem lub skorzystania z innego środka zabezpieczającego, zwłaszcza zaś żądanie od konsumenta poddania sporów wyłącznie pod arbitraż nieobjęty przepisami prawa, bezprawne ograniczenie dostępności dowodów lub przerzucenie na konsumenta ciężaru dowodu, który w związku ze stosowanym prawem powinna dostarczyć druga strona umowy.b) Litra j) forhindrer ikke, at en leverandoer af finansielle tjenesteydelser kan forbeholde sig ret til, hvis der foreligger gyldig grund, uden varsel at aendre den rentesats, som forbrugeren skal betale, eller beloebet for andre udgifter i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, forudsat at den erhvervsdrivende forpligtes til snarest muligt at give den anden eller de andre aftaleparter meddelelse herom, og at den anden eller de andre aftaleparter omgaaende kan opsige aftalen.
2. Zakres lit. g), j) i l)Litra j) forhindrer heller ikke, at en erhvervsdrivende kan forbeholde sig ret til ensidigt at aendre vilkaarene i en aftale, der er indgaaet paa ubestemt tid, forudsat at han forpligtes til at underrette forbrugeren med et rimeligt varsel, og at denne kan opsige aftalen.
a) Litera g) nie narusza warunków, zgodnie z którymi dostawca usług finansowych rezerwuje sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony bez wcześniejszego zawiadomienia, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione powody, pod warunkiem że dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia drugiej strony lub stron umowy o rozwiązaniu umowy.c) Litra g), j) og l) gaelder ikke for:
b) Stosowanie lit. j) nie narusza warunków, zgodnie z którymi dostawca usług finansowych zastrzega sobie prawo do zmiany stopy procentowej płaconej przez konsumenta lub jemu należnej albo zmiany wysokości opłat za inne usługi finansowe bez wcześniejszego powiadomienia, o ile istnieje uzasadniona przyczyna takiego postępowania, pod warunkiem że dostawca usług będzie zobowiązany do jak najszybszego powiadomienia o tym drugiej strony umowy, która uzyska prawo do niezwłocznego rozwiązania umowy.- forretninger i forbindelse med vaerdipapirer, finansielle instrumenter og andre varer eller tjenesteydelser, hvis pris er bundet til svingninger i en kurs, et boersindeks eller en finansmarkedsrente, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse paa
Stosowanie lit. j) nie narusza warunków, na mocy których sprzedawca lub dostawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian umowy zawartej na czas nieokreślony, pod warunkiem że będzie on zobowiązany do uprzedniego poinformowania konsumenta, który uzyska prawo rozwiązania umowy.- aftaler om koeb eller salg af fremmed valuta, rejsechecks eller internationale postanvisninger, der lyder paa en fremmed valuta.
c) Nie stosuje się lit. g), j) i l) do:d) Litra l) er ikke til hinder for lovformelige prisreguleringsklausuler, saafremt retningslinjerne for prissvingningerne er udfoerligt beskrevet i kontraken.
- transakcji w obrocie papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi lub innymi produktami lub usługami, których cena związana jest ze zmianami notowań giełdowych indeksu lub stopy rynku finansowego, nad którymi sprzedawca czy też dostawca nie ma żadnej kontroli; 
- umowy kupna lub sprzedaży walut obcych, czeków podróżnych lub międzynarodowych przekazów pieniężnych wystawionych w walucie obcej; 
d) Stosowanie lit. l) nie narusza warunków indeksacji cen, o ile jest to zgodne z prawem, pod warunkiem że zostanie jasno przedstawiona metoda, według której następują zmiany cen. 
--------------------------------------------------