61977J0106

ARREST VAN HET HOF VAN 9 MAART 1978. - ADMINISTRATIE VAN DE STAATSFINANCIEN TEGEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SIMMENTHAL. - (" NIET - TOEPASSING DOOR DE NATIONALE RECHTER VAN EEN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT STRIJDIGE WET "). - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE PRETORE TE SUSA). - ZAAK NO. 106/77.

Jurisprudentie 1978 bladzijde 00629
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00239
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00243
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00223
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00075
Finse bijz. uitgave bladzijde 00073


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . PREJUDICIELE VRAGEN - VERWIJZING NAAR HET HOF - VOORWAARDEN OM EEN VERZOEK NIET MEER AANHANGIG TE ACHTEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 177 )

2 . GEMEENSCHAPSRECHT - RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID - BEGRIP - GEVOLGEN VOOR NATIONALE RECHTER

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 189 )

3 . GEMEENSCHAPSRECHT - VOORRANG - STRIJDIG NATIONAAL RECHT - NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN RECHTSWEGE VAN BESTAANDE BEPALINGEN - BELETSEL VOOR DE GELDIGE TOTSTANDKOMING VAN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT STRIJDIGE NATIONALE WETGEVENDE HANDELINGEN

4 . GEMEENSCHAPSRECHT - RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE BEPALINGEN - CONFLICT TUSSEN HET GEMEENSCHAPSRECHT EN EEN LATERE NATIONALE WET - VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE AANGEZOCHTE NATIONALE RECHTER - NIET-TOEPASSING VAN DE ZELFS LATERE NATIONALE NORM - ONVERENIGBAARHEID MET HET VERDRAG VAN ENIGE CONSTITUTIONELE PRAKTIJK WELKE DE OPLOSSING VAN HET CONFLICT VOORBEHOUDT AAN EEN ANDER GEZAG DAN DE AANGEZOCHTE RECHTER

Samenvatting


1 . HET HOF ACHT EEN KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG INGEDIEND PREJUDICIEEL VERZOEK AANHANGIG , ZOLANG DIT VERZOEK NIET DOOR HET VERWIJZENDE RECHTSCOLLEGE IS INGETROKKEN OF NA APPEL DOOR EEN HOGER RECHTSCOLLEGE TENIET IS GEDAAN .

2 . DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT HOUDT IN DAT DE REGELS VANAF HUN INWERKINGTREDING EN TIJDENS HUN GEHELE GELDIGHEIDSDUUR HUN VOLLE WERKING OP EENVORMIGE WIJZE IN ALLE LID-STATEN MOETEN ONTPLOOIEN . DE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE BEPALINGEN ZIJN ALDUS EEN RECHTSTREEKSE BRON VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ALLEN DIE ZIJ BETREFFEN , ONGEACHT OF HET GAAT OM LID-STATEN OF OM PARTICULIEREN ; DEZE WERKING GAAT EVENZEER ELKE RECHTER AAN , DIE , AANGEZOCHT IN HET KADER ZIJNER BEVOEGDHEID , ALS ORGAAN VAN EEN LID-STAAT TOT TAAK HEEFT DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT AAN PARTICULIEREN TOEGEKENDE RECHTEN TE BESCHERMEN .

3 . KRACHTENS HET BEGINSEL VAN DE VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT HEBBEN DE VERDRAGSBEPALINGEN EN DE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE HANDELINGEN DER INSTELLINGEN , IN HUN VERHOUDING TOT HET NATIONALE RECHT DER LID- STATEN TOT GEVOLG NIET ALLEEN DAT ZIJ DOOR HET ENKELE FEIT VAN HUN INWERKINGTREDING ELKE STRIJDIGE BEPALING VAN DE BESTAANDE NATIONALE WETGEVING VAN RECHTSWEGE BUITEN TOEPASSING DOEN TREDEN , MAAR OOK - DAAR DIE BEPALINGEN EN HANDELINGEN ONDERDEEL VAN HOGERE RANG VORMEN VAN DE OP HET GRONDGEBIED VAN ELK DER LID- STAAT GELDENDE RECHTSORDE - DAT ZIJN IN DE WEG STAAN AAN DE GELDIGE TOTSTANDKOMING VAN NIEUWE NATIONALE WETGEVENDE HANDELINGEN , VOORZOVER DIE ONVERENIGBAAR MET DE GEMEENSCHAPSREGELS ZOUDEN ZIJN . DE TOEKENNING VAN ENIGE RECHTSKRACHT AAN NATIONALE WETGEVENDE HANDELINGEN DIE OP HET TERREIN KOMEN WAARBINNEN DE WETGEVENDE BEVOEGDHEID DER GEMEENSCHAP GELDT , OF DIE ANDERSZINS MET DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT ONVERENIGBAAR ZIJN , ZOU NEERKOMEN OP EEN ONTKENNING IN ZOVERRE VAN DE WERKINGSKRACHT VAN DOOR DE LID-STATEN BIJ HET VERDRAG ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK AANVAARDE VERBINTENISSEN , EN ZOU ALDUS TORNEN AAN DE GRONDSLAGEN ZELF DER GEMEENSCHAP .

4 . DE NATIONALE RECHTER , BELAST MET DE TOEPASSING , IN HET KADER ZIJNER BEVOEGDHEID , VAN DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , IS VERPLICHT ZORG TE DRAGEN VOOR DE VOLLE WERKING DIER NORMEN , DAARBIJ ZO NODIG , OP EIGEN GEZAG , ELKE STRIJDIGE BEPALING VAN DE - ZELFS LATERE - NATIONALE WETGEVING BUITEN TOEPASSING LATENDE , ZONDER DAT HIJ DE VOORAFGAANDE OPHEFFING HIERVAN VIA DE WETGEVING OF ENIGE ANDERE CONSTITUTIONELE PROCEDURE HEEFT TE VRAGEN OF AF TE WACHTEN .

Partijen


IN DE ZAAK 106/77

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE PRETORE TE SUSA ( ITALIE ), IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

ADMINISTRATIE VAN DE STAATSFINANCIEN

EN

DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SIMMENTHAL , GEVESTIGD TE MONZA ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 189 EEG-VERDRAG EN , INZONDERHEID , DE GEVOLGEN VAN DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT INGEVAL VAN CONFLICT MET EVENTUEEL STRIJDIGE NATIONALE WETSBEPALINGEN ,

Overwegingen van het arrest


1OVERWEGENDE DAT DE PRETORE TE SUSA BIJ BESCHIKKING VAN 28 JULI 1977 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 29 AUGUSTUS 1977 , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN OVER HET BEGINSEL VAN DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , ZOALS VERVAT IN ARTIKEL 189 VAN HET VERDRAG , HEEFT GESTELD TER BEPALING VAN DE GEVOLGEN VAN DIT BEGINSEL BIJ STRIJD TUSSEN EEN REGEL VAN GEMEENSCHAPSRECHT EN EEN NATIONALE WETSBEPALING VAN LATERE DATUM ;

2OVERWEGENDE DAT IN HERINNERING ZIJ GEBRACHT DAT DE PRETORE IN EEN EERDERE STAND VAN HET GEDING HET HOF PREJUDICIELE VRAGEN HAD GESTELD TEN EINDE TE KUNNEN BEOORDELEN OF KEURINGSRECHTEN DIE OP GROND VAN DE GECOORDINEERDE ITALIAANSE GEZONDHEIDSWETTEN BIJ DE INVOER VAN RUNDVLEES WERDEN GEHEVEN VOLGENS EEN TARIEF , LAATSTELIJK VASTGESTELD IN DE BIJLAGE BIJ WET NR . 1239 VAN 30 DECEMBER 1970 ( GU NR . 26 VAN 26 FEBRUARI 1971 ), VERENIGBAAR ZIJN MET HET VERDRAG EN MET BEPAALDE VERORDENINGEN , INZONDERHEID VERORDENING NR . 805/68 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1968 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR RUNDVLEES ( PB L 148 VAN 28 . 6 . 1968 , BLZ . 24 );

3DAT ALS GEVOLG VAN HET ANTWOORD VAN HET HOF BIJ ARREST 35/76 VAN 15 DECEMBER 1976 ( JURISPR . 1976 , BLZ . 1871 ), DE PRETORE DE TOEPASSING VAN BEDOELDE KEURINGSRECHTEN ONVERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT HEEFT GEOORDEELD EN DE ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN HEEFT BEVOLEN DE ONVERSCHULDIGD GEHEVEN RECHTEN TERUG TE BETALEN MET RENTEVERGOEDING ;

4DAT DE ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN TEGEN DIT BEVEL IN VERZET IS GEKOMEN ;

5DAT , GELET OP DE ARGUMENTEN VAN PARTIJEN IN DEZE VERZETPROCEDURE , DE PRETORE BEVOND DAT HIJ WAS GESTELD VOOR HET PROBLEEM VAN EEN TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN GEMEENSCHAPSBEPALINGEN EN EEN LATERE NATIONALE WET , TE WETEN WET NR . 1239 ;

6DAT HIJ EROP WIJST DAT , VOLGENS DE RECENTE RECHTSPRAAK VAN HET ITALIAANSE CONSTITUTIONELE HOF ( ARRESTEN NRS . 232/75 EN 205/76 , BESCHIKKING NR . 206/76 ), VOOR DE OPLOSSING VAN DIT PROBLEEM WORDT VERLANGD DAT DE KWESTIE VAN DE ONGRONDWETTIGHEID VAN DE BESTREDEN WET IN VERBAND MET ARTIKEL 11 DER GRONDWET AAN HET CONSTITUTIONELE HOF ZELF WORDT VOORGELEGD ;

7DAT DE PRETORE , GELET ENERZIJDS OP DE VASTE JURISPRUDENTIE VAN HET HOF VAN JUSTITIE INZAKE DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT IN DE RECHTSORDEN DER LID-STATEN , EN ANDERZIJDS OP DE MOEILIJKHEDEN DIE ZOUDEN KUNNEN RIJZEN WANNEER DE RECHTER , IN PLAATS VAN OP EIGEN GEZAG EEN TEGEN DE VOLLE WERKING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT INDRUISENDE WET NIET-TOEPASSELIJK TE ACHTEN , EEN GRONDWETTIGHEIDSVRAAG ZOU MOETEN OPWERPEN , ZICH TOT HET HOF HEEFT GEWEND MET DE TWEE VOLGENDE VRAGEN :

A ) INGEVOLGE ARTIKEL 189 EEG-VERDRAG EN DE VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE DIENEN DE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN , ONGEACHT INTERNE VOORSCHRIFTEN OF PRAKTIJKEN DER LID-STATEN , VOLLEDIGE WERKING EN EENVORMIGE TOEPASSING IN HUN RECHTSORDE TE VERKRIJGEN , MET NAME TER WAARBORGING VAN DE AAN DE PARTICULIEREN TOEGEKENDE SUBJECTIEVE RECHTEN . VOLGT NU HIERUIT DAT DE DRAAGWIJDTE VAN DIE BEPALINGEN ALDUS MOET WORDEN OPGEVAT , DAT EVENTUELE LATERE HIERMEE STRIJDIGE NATIONALE BEPALINGEN AANSTONDS BUITEN TOEPASSING MOETEN WORDEN GELATEN ZONDER HUN TERZIJDESTELLING DOOR DE WETGEVER ZELF ( INTREKKING ) OF DOOR EEN ANDER CONSTITUTIONEEL ORGAAN ( ONGRONDWETTIGVERKLARING ) AF TE WACHTEN , ZULKS INZONDERHEID GELET OP DE OMSTANDIGHEID DAT , IN HET TWEEDE GEVAL , TOT BEDOELDE VERKLARING DE NATIONALE WET HAAR VOLLE WERKING BEHOUDT , ZODAT DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN GEEN EFFECT KUNNEN SORTEREN EN DE VOLLEDIGE EN UNIFORME TOEPASSING HIERVAN DUS NIET IS GEWAARBORGD EN OOK DE RECHTEN VAN PARTICULIEREN NIET KUNNEN WORDEN BESCHERMD?

B)IN VERBAND MET DE EERSTE VRAAG : WANNEER HET NAAR GEMEENSCHAPSRECHT MOGELIJK IS DE BESCHERMING VAN DE UIT ' ' RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE ' ' COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN VOORTVLOEIENDE SUBJECTIEVE RECHTEN TE SCHORSEN TOTDAT EVENTUELE HIERMEE STRIJDIGE MAATREGELEN DOOR DE BEVOEGDE NATIONALE ORGANEN DAADWERKELIJK ZIJN OPGEHEVEN , MOET DAN DEZE OPHEFFING IN ALLEN GEVALLE MET VOLLEDIGE TERUGWERKENDE KRACHT GESCHIEDEN TEN EINDE ELKE VERKORTING VAN DIE SUBJECTIEVE RECHTEN TE VOORKOMEN?

DE VERWIJZING NAAR HET HOF

8OVERWEGENDE DAT DE GEMACHTIGDE VAN DE ITALIAANSE REGERING IN ZIJN MONDELINGE OPMERKINGEN ' S HOFS AANDACHT HEEFT GEVESTIGD OP EEN ARREST VAN HET CONSTITUTIONELE HOF , NR . 163/77 VAN 22 DECEMBER 1977 , DAT WERD GEWEZEN NAAR AANLEIDING VAN DOOR DE RECHTBANKEN TE MILAAN EN ROME OPGEWORPEN GRONDWETTIGHEIDSVRAGEN EN WAARBIJ ENIGE BEPALINGEN VAN WET NR . 1239 VAN 30 DECEMBER 1970 , ONDER MEER DIE WELKE IN HET GEDING VOOR DE PRETORE TE SUSA AAN DE ORDE ZIJN , ONGRONDWETTIG ZIJN VERKLAARD ;

9DAT WAAR DE OMSTREDEN BEPALINGEN ALS GEVOLG VAN DE ONGRONDWETTIGVERKLARING TER ZIJDE ZIJN GESTELD , DE VRAGEN VAN DE PRETORE HUN BELANG ZOUDEN HEBBEN VERLOREN , ZODAT HIEROP NIET MEER BEHOEFT TE WORDEN GEANTWOORD ;

10OVERWEGENDE DAT TEN DEZE ZIJ OPGEMERKT DAT HET HOF , OVEREENKOMSTIG ZIJN VASTE PRAKTIJK , EEN KRACHTENS ARTIKEL 177 INGEDIEND PREJUDICIEEL VERZOEK AANHANGIG ACHT , ZOLANG DIT VERZOEK NIET DOOR HET VERWIJZENDE RECHTSCOLLEGE IS INGETROKKEN OF NA APPEL DOOR EEN HOGER RECHTSCOLLEGE TENIET IS GEDAAN ;

11DAT ZODANIG GEVOLG NIET KAN VOORTVLOEIEN UIT HET AANGEVOERDE ARREST DAT IS GEWEZEN IN PROCEDURES BUITEN HET GEDING HETWELK TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF HEEFT GELEID EN WELKS WERKING TEN OPZICHTE VAN DERDEN HET HOF NIET KAN BEOORDELEN ;

12DAT DERHALVE HET PRELIMINAIRE BEZWAAR VAN DE ITALIAANSE REGERING MOET WORDEN VERWORPEN ;

TEN PRINCIPALE

13OVERWEGENDE DAT MET DE EERSTE VRAAG IN WEZEN WORDT BEOOGD TE DOEN UITMAKEN WAT DE GEVOLGEN ZIJN VAN DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN EEN BEPALING VAN GEMEENSCHAPSRECHT INGEVAL VAN ONVERENIGBAARHEID MET EEN LATERE WETTELIJKE BEPALING VAN EEN LID-STAAT ;

14OVERWEGENDE DAT DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID , BEZIEN VANUIT DIT OOGPUNT , INHOUDT DAT DE REGELS VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VANAF HUN INWERKINGTREDING EN TIJDENS HUN GEHELE GELDIGHEIDSDUUR HUN VOLLE WERKING OP EENVORMIGE WIJZE IN ALLE LID-STATEN MOETEN ONTPLOOIEN ;

15DAT ALDUS DEZE BEPALINGEN EEN RECHTSTREEKSE BRON VAN RECHTEN VAN VERPLICHTINGEN ZIJN VOOR ALLEN DIE ZIJ BETREFFEN , ONGEACHT OF HET GAAT OM LID-STATEN OF OM PARTICULIEREN DIE PARTIJ ZIJN BIJ RECHTSBETREKKINGEN WELKE ONDER HET GEMEENSCHAPSRECHT VALLEN ;

16DAT DEZE WERKING EVENZEER ELKE RECHTER AANGAAT , DIE , AANGEZOCHT IN HET KADER ZIJNER BEVOEGDHEID , ALS ORGAAN VAN EEN LID-STAAT TOT TAAK HEEFT DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT AAN PARTICULIEREN TOEGEKENDE RECHTEN TE BESCHERMEN ;

17DAT DAARENBOVEN , KRACHTENS HET BEGINSEL VAN DE VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , DE VERDRAGSBEPALINGEN EN DE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE HANDELINGEN DER INSTELLINGEN , IN HUN VERHOUDING TOT HET NATIONALE RECHT DER LID-STATEN TOT GEVOLG HEBBEN NIET ALLEEN DAT ZIJ DOOR HET ENKELE FEIT VAN HUN INWERKINGTREDING ELKE STRIJDIGE BEPALING VAN DE BESTAANDE NATIONALE WETGEVING VAN RECHTSWEGE BUITEN TOEPASSING DOEN TREDEN , MAAR OOK - DAAR DIE BEPALINGEN EN HANDELINGEN ONDERDEEL VAN HOGERE RANG VORMEN VAN DE OP HET GRONDGEBIED VAN ELK DER LID-STAAT GELDENDE RECHTSORDE - DAT ZIJ IN DE WEG STAAN AAN DE GELDIGE TOTSTANDKOMING VAN NIEUWE NATIONALE WETGEVENDE HANDELINGEN , VOORZOVER DIE ONVERENIGBAAR MET DE GEMEENSCHAPSREGELS ZOUDEN ZIJN ;

18DAT IMMERS DE TOEKENNING VAN ENIGE RECHTSKRACHT AAN NATIONALE WETGEVENDE HANDELINGEN DIE OP HET TERREIN KOMEN WAARBINNEN DE WETGEVENDE BEVOEGDHEID DER GEMEENSCHAP GELDT , OF DIE ANDERSZINS MET DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT ONVERENIGBAAR ZIJN , ZOU NEERKOMEN OP EEN ONTKENNING IN ZOVERRE VAN DE WERKINGSKRACHT VAN DOOR DE LID-STATEN BIJ HET VERDRAG ONVOORWAARDELIJK EN ONHERROEPELIJK AANVAARDE VERBINTENISSEN , EN ALDUS ZOU TORNEN AAN DE GRONDSLAGEN ZELF DER GEMEENSCHAP ;

19DAT DEZE ZELFDE ZIENSWIJZE IS TE ONTLENEN AAN DE OPZET VAN ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG , VOLGENS HETWELK ELKE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE BEVOEGD IS ZICH TOT HET HOF TE WENDEN , ZODRA ZIJ EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER EEN VRAAG VAN UITLEGGING OF GELDIGHEID TER ZAKE VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT NOODZAKELIJK ACHT OM HAAR VONNIS TE KUNNEN WIJZEN ;

20DAT HET NUTTIG EFFECT VAN DEZE BEPALING ZOU WORDEN VERKORT , INDIEN DE RECHTER ZOU WORDEN VERHINDERD AAN HET GEMEENSCHAPSRECHT RECHTSTREEKS EEN TOEPASSING OVEREENKOMSTIG DE BESLISSING OF DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF TE GEVEN ;

21DAT UIT EEN EN ANDER VOLGT DAT ELKE IN HET KADER ZIJNER BEVOEGDHEID AANGEZOCHTE NATIONALE RECHTER VERPLICHT IS HET GEMEENSCHAPSRECHT INTEGRAAL TOE TE PASSEN EN DE DOOR DIT RECHT AAN PARTICULIEREN TOEGEKENDE RECHTEN TE BESCHERMEN , DAARBIJ BUITEN TOEPASSING LATEND ELKE EVENTUEEL STRIJDIGE BEPALING VAN DE NATIONALE WET , ONGEACHT OF DEZE VAN VROEGERE OF LATERE DATUM IS DAN DE GEMEENSCHAPSREGEL ;

22DAT DERHALVE MET DE VEREISTEN WELKE IN DIE EIGEN AARD VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT BESLOTEN LIGGEN ONVERENIGBAAR IS ELKE BEPALING VAN EEN NATIONALE RECHTSORDE OF ENIGE WETGEVENDE , BESTUURLIJKE OF RECHTERLIJKE PRAKTIJK DIE ERTOE ZOU LEIDEN DE UITWERKING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE VERMINDEREN DOORDAT AAN DE INZAKE DE TOEPASSING VAN DIT RECHT BEVOEGDE RECHTER DE MACHT WORDT ONTZEGD AANSTONDS BIJ DEZE TOEPASSING AL HET NODIGE TE DOEN VOOR DE TERZIJDESTELLING VAN DE NATIONALE WETTELIJKE BEPALINGEN DIE EVENTUEEL IN DE WEG STAAN AAN DE VOLLE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPSREGELS ;

23DAT ZULKS HET GEVAL ZOU ZIJN , INDIEN BIJ EEN EVENTUELE TEGENSTRIJDIGHEID VAN EEN BEPALING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT MET EEN LATERE NATIONALE WET DE OPLOSSING VAN DIT CONFLICT ZOU ZIJN VOORBEHOUDEN NIET AAN DE TOT TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT GEROEPEN RECHTER , DOCH AAN EEN MET EIGEN BEOORDELINGSBEVOEGDHEID BEKLEED ANDER GEZAG , OOK AL ZOU DE HIERUIT VOORTVLOEIENDE BELEMMERING VOOR DE VOLLEDIGE WERKING VAN DIT RECHT SLECHTS VAN TIJDELIJKE AARD ZIJN ;

24DAT DERHALVE OP DE EERSTE VRAAG MOET WORDEN GEANTWOORD DAT DE NATIONALE RECHTER , BELAST MET DE TOEPASSING , IN HET KADER ZIJNER BEVOEGDHEID , VAN DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , VERPLICHT IS ZORG TE DRAGEN VOOR DE VOLLE WERKING DEZER NORMEN , DAARBIJ ZO NODIG , OP EIGEN GEZAG , ELKE STRIJDIGE BEPALING VAN DE - ZELFS LATERE - NATIONALE WETGEVING BUITEN TOEPASSING LATENDE , ZONDER DAT HIJ DE VOORAFGAANDE OPHEFFING HIERVAN VIA DE WETGEVING OF ENIGE ANDERE CONSTITUTIONELE PROCEDURE HEEFT TE VRAGEN OF AF TE WACHTEN ;

25OVERWEGENDE DAT DE TWEEDE VRAAG IN WEZEN INHOUDT OF - INGEVAL ZOU WORDEN AANGENOMEN DAT DE BESCHERMING VAN DOOR DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN TOEGEKENDE RECHTEN KAN WORDEN GESCHORST TOTDAT EVENTUELE STRIJDIGE NATIONALE MAATREGELEN DAADWERKELIJK DOOR DE BEVOEGDE NATIONALE ORGANEN ZIJN OPGEGEVEN - DEZE OPHEFFING IN ALLE GEVALLEN MET VOLLEDIGE TERUGWERKENDE KRACHT MOET GESCHIEDEN TEN EINDE ELKE VERKORTING VAN DIE RECHTEN TE VOORKOMEN ;

26OVERWEGENDE DAT UIT HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG VOLGT DAT DE NATIONALE RECHTER VERPLICHT IS ZORG TE DRAGEN VOOR DE BESCHERMING VAN DE DOOR DE BEPALINGEN DER COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE TOEGEKENDE RECHTEN , ZONDER DAT HIJ DE DAADWERKELIJKE OPHEFFING , DOOR DE HIERTOE BEVOEGDE NATIONALE ORGANEN , VAN EVENTUELE NATIONALE MAATREGELEN DIE IN DE WEG ZOUDEN STAAN AAN DE RECHTSTREEKSE EN ONMIDDELLIJKE TOEPASSING VAN DE GEMEENSCHAPSREGELS , HEEFT TE VRAGEN OF AF TE WACHTEN ;

27DAT HIERMEDE DE TWEEDE VRAAG ZONDER VOORWERP IS GERAAKT ;

Beslissing inzake de kosten


TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

28OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

29DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE PRETORE TE SUSA BIJ BESCHIKKING VAN 28 JULI 1977 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

DE NATIONALE RECHTER , BELAST MET DE TOEPASSING , IN HET KADER ZIJNER BEVOEGDHEID , VAN DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , IS VERPLICHT ZORG TE DRAGEN VOOR DE VOLLE WERKING DIER NORMEN , DAARBIJ ZO NODIG , OP EIGEN GEZAG , ELKE STRIJDIGE BEPALING VAN DE - ZELFS LATERE - NATIONALE WETGEVING BUITEN TOEPASSING LATENDE , ZONDER DAT HIJ DE VOORAFGAANDE OPHEFFING HIERVAN VIA DE WETGEVING OF ENIGE ANDERE CONSTITUTIONELE PROCEDURE HEEFT TE VRAGEN OF AF TE WACHTEN .