61982J0286

ARREST VAN HET HOF VAN 31 JANUARI 1984. - GRAZIANA LUISI EN GIUSEPPE CARBONE TEGEN MINISTERIE VAN DE SCHATKIST. - (" ONZICHTBARE TRANSACTIES - NATIONALE CONTROLEEISEN "). - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET TRIBUNALE TE GENUA). - GEVOEGDE ZAKEN NOS. 286/82 EN 26/83.

Jurisprudentie 1984 bladzijde 00377
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00113
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00473
Finse bijz. uitgave bladzijde 00455


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN - VERDRAGSBEPALINGEN - WERKINGSSFEER - PERSONEN TE WIER BEHOEVE DIENSTEN WORDEN VERRICHT

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 59 EN 60 )

2 . BETALINGSBALANS - VRIJMAKING VAN BETALINGSVERKEER - LOPENDE BETALINGEN EN KAPITAALVERKEER - BEGRIPPEN - MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN - KWALIFICATIE

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 67 EN 106 )

3 . BETALINGSBALANS - VRIJMAKING VAN BETALINGSVERKEER - BEDOELDE VALUTA

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 106 )

4 . BETALINGSBALANS - VRIJMAKING VAN BETALINGSVERKEER - DEVIEZENTRANSFERS TER ZAKE VAN DIENSTEN - BEPERKINGEN - OPHEFFING - CONTROLEMAATREGELEN VAN LID-STATEN - TOELAATBAARHEID - GRENZEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 106 )

Samenvatting


1 . DE VRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING IMPLICEERT DE VRIJHEID VAN DEGENEN TE WIER BEHOEVE DIENSTEN WORDEN VERRICHT , OM ZICH MET HET OOG DAAROP NAAR EEN ANDERE LID-STAAT TE BEGEVEN ZONDER DAARBIJ DOOR BETALINGSBEPERKINGEN TE WORDEN GEHINDERD ; ALS PERSONEN TE WIER BEHOEVE EEN DIENST WORDT VER RICHT , ZIJN MEDE TE BESCHOUWEN TOERISTEN ALSMEDE ZIJ DIE MEDISCHE BEHANDELING BEHOEVEN , EN ZIJ DIE ZICH VOOR STUDIE OF ZAKEN OP REIS BEGEVEN .

2.UIT HET ALGEMENE STELSEL VAN HET VERDRAG BLIJKT - EN EEN VERGELIJKING TUSSEN DE ARTIKELEN 67 EN 106 BEVESTIGT DIT - , DAT ONDER LOPENDE BETALINGEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 106 MOET WORDEN VERSTAAN OVERMAKING VAN DEVIEZEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR EEN BEPAALDE PRESTATIE ; KAPITAALVERKEER ALS BEDOELD IN ARTIKEL 67 DAARENTEGEN BESTAAT UIT FINANCIELE OPERATIES DIE IN WEZEN OP BELEGGING OF INVESTERING VAN HET BETROKKEN BEDRAG ZIJN GERICHT EN NIET OP VERGOEDING VAN EEN PRESTATIE . DAAROM KAN KAPITAALVERKEER ZELF WEER EEN OORZAAK ZIJN VOOR LOPENDE BETALINGEN , GELIJK STILZWIJGEND BESLOTEN LIGT IN DE ARTIKELEN 67 , LID 2 , EN 106 , LID 1 .

MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN KAN DUS NIET ALS KAPITAALVERKEER WORDEN AANGEMERKT WANNEER DE UITVOER BEANTWOORDT AAN EEN BETALINGSVERPLICHTING DIE HET UITVLOEISEL IS VAN EEN TRANSACTIE OP HET GEBIED VAN HET GOEDEREN- OF DIENSTENVERKEER .

3.ARTIKEL 106 VERPLICHT DE LID-STATEN DE IN DAT ARTIKEL BEDOELDE BETALINGEN TOE TE STAAN IN DE VALUTA VAN DE LID-STAAT WAARIN DE SCHULDEISER OF DE BEGUNSTIGDE VERBLIJF HOUDT . BETALINGEN IN DE VALUTA VAN EEN DERDE LAND VALLEN DUS NIET ONDER DEZE BEPALING .

4.ARTIKEL 106 EEG-VERDRAG MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT :

- TRANSFERS VAN DEVIEZEN VOOR TOERISTISCHE DOELEINDEN , ZAKENREIZEN , STUDIE EN MEDISCHE BEHANDELING BETALINGEN ZIJN EN GEEN KAPITAALVERKEER , OOK WANNEER ZIJ PLAATSVINDEN DOOR MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN ;

-DE BEPERKINGEN OP DIE BETALINGEN SEDERT HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE ZIJN OPGEHEVEN ;

-DE LID-STATEN DE BEVOEGDHEID BEHOUDEN OM TE CONTROLEREN OF DEVIEZENTRANSFERS DIE BEWEERDELIJK VOOR GELIBERALISEERDE BETALINGEN ZIJN BESTEMD , IN WERKELIJKHEID NIET VOOR NIET TOEGESTAAN KAPITAALVERKEER WORDEN GEBRUIKT ;

-DEZE CONTROLES NIET ERTOE MOGEN LEIDEN , DAT BETALINGEN EN TRANSFERS TER ZAKE VAN DIENSTEN WORDEN BEPERKT TOT EEN BEPAALD BEDRAG PER TRANSACTIE OF PER PERIODE , DAT DE DOOR HET VERDRAG ERKENDE VRIJHEDEN ILLUSOIR WORDEN GEMAAKT , OF DAT DE UITOEFENING ERVAN AFHANKELIJK WORDT VAN HET GOEDVINDEN VAN DE ADMINISTRATIE ;

-DEZE CONTROLES DE VASTSTELLING KUNNEN INHOUDEN VAN VASTE MAXIMA , WAARBENEDEN CONTROLE ACHTERWEGE BLIJFT , TERWIJL BIJ UITGAVEN BOVEN DIE MAXIMA DE REALITEIT VAN HUN BESTEDING VOOR DIENSTEN MOET WORDEN AANGETOOND , MITS HET MAXIMUM NIET OP EEN ZODANIG NIVEAU WORDT VASTGESTELD , DAT DE NORMALE LOOP VAN HET DIENSTENVERKEER IN GEVAAR WORDT GEBRACHT .

Partijen


IN DE GEVOEGDE ZAKEN 286/82 EN 26/83 ,

BETREFFENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNALE TE GENUA , IN DE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN

GRAZIANA LUISI

EN

MINISTERIE VAN DE SCHATKIST ( ZAAK 286/82 ),

EN

GIUSEPPE CARBONE

EN

MINISTERIE VAN DE SCHATKIST ( ZAAK 26/83 ),

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 67 , 68 EN 106 EEG-VERDRAG , TENEINDE DE VERWIJZENDE RECHTER IN STAAT TE STELLEN ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE VERENIGBAARHEID MET DEZE ARTIKELEN VAN BEPAALDE ITALIAANSE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE UITVOER VAN DEVIEZEN ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ TWEE BESCHIKKINGEN , GEDATEERD OP RESPECTIEVELIJK 12 JULI EN 22 NOVEMBER 1982 EN INGEKOMEN TEN HOVE OP 27 OKTOBER 1982 EN 21 FEBRUARI 1983 , HEEFT HET TRIBUNALE TE GENUA KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG ENKELE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 106 VAN HET VERDRAG , TENEINDE TE KUNNEN BEOORDELEN OF DE ITALIAANSE WETTELIJKE REGELING INZAKE DE UITVOER VAN DEVIEZEN MET DIE BEPALING VERENIGBAAR IS .

2 DE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN HET KADER VAN BEROEPEN , DOOR TWEE ITALIAANSE INGEZETENEN INGESTELD TEGEN BESCHIKKINGEN VAN DE MINISTER VAN DE SCHATKIST , WAARBIJ HUN GELDBOETES ZIJN OPGELEGD OMDAT ZIJ DEVIEZEN VOOR GEBRUIK IN HET BUITENLAND HADDEN GEKOCHT VOOR EEN HOGERE TEGENWAARDE IN ITALIAANSE LIRE DAN DE ITALIAANSE WETTELIJKE REGELING DESTIJDS TOESTOND , NAMELIJK MAXIMAAL LIT 500 000 PER JAAR VOOR DE UITVOER VAN DEVIEZEN DOOR INGEZETENEN TER ZAKE VAN TOERISME , ZAKENREIZEN , STUDIE EN GENEESKUNDIGE BEHANDELING .

3 VOOR DE NATIONALE RECHTER BETWISTTEN BETROKKENEN DE GELDIGHEID VAN DE ITALIAANSE WETTELIJKE BEPALINGEN KRACHTENS WELKE DE BOETES WAREN OPGELEGD , STELLENDE DAT DEZE BEPALINGEN ONVERENIGBAAR WAREN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT . VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING IN ZAAK 286/82 , LUISI , VERKLAARDE DAT ZIJ DE DEVIEZEN HAD UITGEVOERD IN VERBAND MET ENKELE TOERISTISCHE REIZEN NAAR FRANKRIJK EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN MET HET OOG OP EEN GENEESKUNDIGE BEHANDELING IN LAATSTGENOEMD LAND . VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING IN ZAAK 26/83 , CARBONE , VERKLAARDE DAT HIJ DE DOOR HEM GEKOCHTE DEVIEZEN HAD GEBRUIKT VOOR EEN TOERISTISCH VERBLIJF VAN DRIE MAANDEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND . BEIDE PARTIJEN BETOOGDEN , DAT DE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN IN DEVIEZEN LUIDENDE BETAALMIDDELEN DIE VOOR TOERISME OF GENEESKUNDIGE BEHANDELING ZIJN BESTEMD , IN STRIJD ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE LOPENDE BETALINGEN EN KAPITAALVERKEER .

4 IN ZIJN EERSTE BESCHIKKING , VAN 12 JULI 1982 ( ZAAK 286/82 ), CONSTATEERT HET TRIBUNALE TE GENUA DAT DE VERRICHTINGEN WAARVOOR DE ITALIAANSE REGELING EEN PLAFOND AAN DEVIEZENTRANSFERS STELT , TE WETEN TOERISME , ZAKENREIZEN , STUDIE EN GENEESKUNDIGE BEHANDELING , BEHOREN TOT DE IN BIJLAGE III BIJ HET VERDRAG VERMELDE ONZICHTBARE TRANSACTIES . DE DAARMEE VERBAND HOUDENDE BETALINGEN ZOUDEN MITSDIEN VALLEN ONDER ARTIKEL 106 , LID 3 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , WAARBIJ DE LID-STATEN DE VERPLICHTING IS OPGELEGD , IN HUN ONDERLING VERKEER GEEN NIEUWE BEPERKINGEN IN TE VOEREN ; DE BESTREDEN ITALIAANSE REGELING DATEERT ECHTER VAN 1974 . HET KWAM HEM EVENWEL WENSELIJK VOOR , DE JUISTE DRAAGWIJDTE VAN DEZE BEPALING VAST TE STELLEN TEN OPZICHTE VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE HET KAPITAALVERKEER , MET NAME VOOR ZOVER DEZE LAATSTE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN .

5 OM OPHELDERING OVER DIT PUNT TE VERKRIJGEN , HEEFT HET TRIBUNALE HET HOF DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAAG GESTELD :

' ' HEBBEN INGEZETENEN DIE ZICH VOOR TOERISME , ZAKEN , STUDIE OF BEHANDELING NAAR HET BUITENLAND BEGEVEN , INGEVAL ZIJ DAARBIJ PAPIERGELD VAN VREEMDE STATEN OF BUITENLANDSE BANKBILJETTEN EN IN BUITENLANDSE VALUTA LUIDENDE GELDSWAARDIGE PAPIEREN UITVOEREN , ALS RECHTSSUBJECTEN VAN DE GEMEENSCHAP RECHTEN DIE DE LID-STATEN DIENEN TE EERBIEDIGEN KRACHTENS DE ' ' STANDSTILL ' ' -BEPALINGEN VAN ARTIKEL 106 , LID 3 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , OP GROND DAT DIE VERRICHTING BEHOORT TOT DE ONZICHTBARE TRANSACTIES VERMELD IN BIJLAGE III BIJ HET VERDRAG ,

OF BEHOORT DIE VERRICHTING - OBJECTIEF GEZIEN EEN TRANSFER VAN DEVIEZEN IN CONTANTEN - ALS GEVOLG VAN DE VERWIJZING IN ARTIKEL 106 , LID 3 , TWEEDE ALINEA , TOT DE VORMEN VAN KAPITAALVERKEER , DIE VOLGENS HET BEPAALDE IN DE ARTIKELEN 67 EN 68 VAN HET VERDRAG EN DE DESBETREFFENDE RICHTLIJNEN VAN DE RAAD VAN 11 MEI 1960 EN 18 DECEMBER 1962 , NIET DWINGEND MOETEN WORDEN GELIBERALISEERD , ZODAT OP DEZE GEBIEDEN CONTROLEMAATREGELEN EN - IN CASU ADMINISTRATIEVE - SANCTIES VANWEGE DE LID-STAAT WETTIG ZIJN?

' '

6 IN ZIJN TWEEDE BESCHIKKING , VAN 22 NOVEMBER 1982 ( ZAAK 26/83 ), BEPERKT HET TRIBUNALE ZIJN ONDERZOEK TOT DE UITVOER VAN DEVIEZEN VOOR TOERISTISCHE DOELEINDEN . HIJ VRAAGT ZICH AF , OF HET TOERISME , HOEWEL EEN ONZICHTBARE TRANSACTIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 106 , LID 3 , VAN HET VERDRAG , NIET OOK ONDER HET DIENSTENVERKEER VALT EN BIJGEVOLG WORDT BEHEERST DOOR DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 106 , LID 1 , BETREFFENDE DE LIBERALISATIE VAN BETALINGEN TER ZAKE VAN DIENSTVERRICHTINGEN .

7 OM DIE REDEN HEEFT HET TRIBUNALE HET HOF EEN NIEUWE VRAAG GESTELD , LUIDEND ALS VOLGT :

' ' HEBBEN INGEZETENEN DIE ZICH VOOR TOERISME NAAR HET BUITENLAND BEGEVEN , INGEVAL ZIJ DAARBIJ PAPIERGELD VAN VREEMDE STATEN OF BUITENLANDSE BANKBILJETTEN EN IN BUITENLANDSE VALUTA LUIDENDE GELDSWAARDIGE PAPIEREN UITVOEREN , ALS RECHTSSUBJECTEN VAN DE GEMEENSCHAP RECHTEN DIE DE LID-STATEN DIENEN TE EERBIEDIGEN KRACHTENS DE RECHTSTREEKS TOEPASSELIJKE BEPALING VAN ARTIKEL 106 , LID 1 , VAN HET VERDRAG , INDIEN MOET WORDEN AANGENOMEN DAT TOERISTISCHE REI ZEN TOT HET DIENSTENVERKEER BEHOREN EN VALUTATRANSFERS TER BESTRIJDING VAN DE KOSTEN DAARVAN ALS LOPENDE BETALINGEN ZIJN TE BESCHOUWEN , DIE DERHALVE EVENALS DE DIENSTVERRICHTINGEN WAAROP ZIJ BETREKKING HEBBEN , MOETEN WORDEN GEACHT TE ZIJN GELIBERALISEERD ,

OF BEHOORT DE BETROKKEN VERRICHTING , OMDAT ZIJ TOT DE IN BIJLAGE III BIJ HET VERDRAG GENOEMDE ONZICHTBARE TRANSACTIES BEHOORT EN OBJECTIEF GEZIEN EEN TRANSFER VAN DEVIEZEN IN CONTANTEN IS , ALS GEVOLG VAN DE VERWIJZING IN ARTIKEL 106 , LID 3 , TWEEDE ALINEA , TOT DE VORMEN VAN KAPITAALVERKEER , DIE VOLGENS HET BEPAALDE IN DE ARTIKELEN 67 EN 68 VAN HET VERDRAG EN DE DESBETREFFENDE RICHTLIJNEN VAN DE RAAD VAN 11 MEI 1960 EN 8 DECEMBER 1962 , NIET DWINGEND MOETEN WORDEN GELIBERALISEERD , ZODAT OP DEZE GEBIEDEN CONTROLEMAATREGELEN EN - IN CASU ADMINISTRATIEVE - SANCTIES VANWEGE DE LID-STAAT WETTIG ZIJN?

' '

8 BLIJKENS DE BEWOORDINGEN VAN DE PREJUDICIELE VRAGEN EN DE MOTIVERING VAN DE TWEE VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN RIJZEN IN DE ONDERHAVIGE ZAKEN DE VOLGENDE UITLEGGINGSPROBLEMEN MET BETREKKING TOT HET GEMEENSCHAPSRECHT :

A ) BEHOREN TOERISME , ZAKENREIZEN , STUDIE EN GENEESKUNDIGE BEHANDELING TOT DE CATEGORIE DIENSTVERRICHTINGEN DAN WEL TOT DIE VAN DE ONZICHTBARE TRANSACTIES IN DE ZIN VAN ARTIKEL 106 , LID 3 , OF TOT BEIDE CATEGORIEEN TEGELIJK?

B)IS DE TRANSFER VAN DEVIEZEN VOOR DIE VIER DOELEINDEN TE BESCHOUWEN ALS EEN LOPENDE BETALING DAN WEL ALS KAPITAALVERKEER , MET NAME WANNEER DIE TRANSFER PLAATSVINDT DOOR MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN?

C)IN WELKE MATE ZIJN BETALINGEN TER ZAKE VAN DIE VIER DOELEINDEN INGEVOLGE ARTIKEL 106 VAN HET VERDRAG GELIBERALISEERD?

D)WELKE MAATREGELEN TER CONTROLE VAN DEVIEZENTRANSFERS MOGEN DE LID-STATEN TEN AANZIEN VAN DE INGEVOLGE ARTIKEL 106 GELIBERALISEERDE BETALINGEN EVENTUEEL NEMEN?

A ) DE BEGRIPPEN ' ' DIENSTVERRICHTINGEN ' ' EN ' ' ONZICHTBARE TRANSACTIES ' '

9 NAAR LUID VAN ARTIKEL 60 VAN HET VERDRAG WORDEN ALS ' ' DIENSTEN ' ' IN DE ZIN VAN HET VERDRAG BESCHOUWD DE DIENSTVERRICHTINGEN WELKE GEWOONLIJK TEGEN VERGOEDING GESCHIEDEN , VOOR ZOVER DE BEPALINGEN BETREFFENDE HET VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN , KAPITAAL EN PERSONEN ER NIET OP VAN TOEPASSING ZIJN . IN HET KADER VAN TITEL III VAN HET TWEEDE DEEL VAN HET VERDRAG ( ' ' HET VRIJE VERKEER VAN PERSONEN , DIENSTEN EN KAPITAAL ' ' ) OMVAT HET VRIJE PERSONENVERKEER DE VERPLAATSING VAN WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP EN DE VRIJHEID VAN VESTIGING OP HET GRONDGEBIED VAN DE LID-STATEN .

10 INGEVOLGE ARTIKEL 59 VAN HET VERDRAG WORDEN DE BEPERKINGEN OP HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN OPGEHEVEN TEN AANZIEN VAN DE ONDERDANEN DER LID-STATEN , DIE IN EEN ANDER LAND VAN DE GEMEENSCHAP ZIJN GEVESTIGD DAN DAT WAARIN DEGENE IS GEVESTIGD TE WIENS BEHOEVE DE DIENST WORDT VERRICHT . OM HET VERRICHTEN VAN DE DIENST MOGELIJK TE MAKEN , KAN ER EEN VERPLAATSING NODIG ZIJN , HETZIJ DOORDAT DE DIENSTVERRICHTER ZICH BEGEEFT NAAR DE LID-STAAT WAARIN DEGENE IS GEVESTIGD VOOR WIE DE DIENST IS BESTEMD , HETZIJ DOORDAT LAATSTBEDOELDE ZICH BEGEEFT NAAR DE LID-STAAT WAARIN DE DIENSTVERRICHTER IS GEVESTIGD . TERWIJL HET EERSTE GEVAL UITDRUKKELIJK WORDT GENOEMD IN ARTIKEL 60 , DERDE ALINEA , DAT DE DIENSTVERRICHTER TOESTAAT ZIJN WERKZAAMHEID TIJDELIJK UIT TE OEFENEN IN DE LID-STAAT WAARIN DE DIENST WORDT VERRICHT , VORMT HET TWEEDE GEVAL DAARVAN HET NOODZAKELIJKE COMPLEMENT , IN OVEREENSTEMMING MET DE DOELSTELLING OM ALLE TEGEN VERGOEDING VERRICHTE WERKZAAMHEDEN DIE NIET ONDER HET VRIJE GOEDEREN- , PERSONEN- OF KAPITAALVERKEER VALLEN , TE LIBERALISEREN .

11 TER UITVOERING VAN DEZE BEPALINGEN VOORZIET HET ALGEMEEN PROGRAMMA VOOR DE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN VAN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN ( PB 1962 , BLZ . 32 ), KRACHTENS ARTIKEL 63 EEG-VERDRAG OP 18 DECEMBER 1961 DOOR DE RAAD VASTGESTELD , IN TITEL II IN , ONDER MEER , DE AFSCHAFFING VAN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN DIE MET EEN ECONOMISCH OOGMERK IN ELK DER LID-STATEN DE TOELATING , HET VERTREK EN HET VERBLIJF VAN DE ONDERDANEN DER LID-STATEN REGELEN , VOOR ZOVER ZIJ NIET GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN DE OPENBARE ORDE , DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VOLKSGEZONDHEID EN EEN BELEMMERING KUNNEN VORMEN VOOR HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN DOOR DEZE ONDERDANEN .

12 RICHTLIJN NR . 64/221 VAN DE RAAD VAN 25 FEBRUARI 1964 VOOR DE COORDINATIE VAN DE VOOR VREEMDELINGEN GELDENDE BIJZONDERE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN VERPLAATSING EN VERBLIJF , DIE GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN DE OPENBARE ORDE , DE OPENBARE VEILIGHEID EN DE VOLKSGEZONDHEID ( PB 1964 , BLZ . 850 ), HEEFT VOLGENS ARTIKEL 1 ERVAN ONDER MEER BETREKKING OP DE ONDERDANEN VAN EEN LID-STAAT DIE ZICH NAAR EEN ANDERE LID-STAAT BEGEVEN ' ' IN DE HOEDANIGHEID VAN PERSONEN TE WIER BEHOEVE DIENSTEN WORDEN VERRICHT ' ' . RICHTLIJN NR . 73/148 VAN DE RAAD VAN 21 MEI 1973 INZAKE DE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN VAN VERPLAATSING EN VERBLIJF VAN ONDERDANEN VAN DE LID-STATEN BINNEN DE GEMEENSCHAP TER ZAKE VAN VESTIGING EN VERRICHTEN VAN DIENSTEN ( PB L 172 VAN 1973 , BLZ . 14 ), KENT ZOWEL DE DIENSTVERRICHTER ALS DEGENE VOOR WIE DE DIENST IS BESTEMD , EEN RECHT VAN VERBLIJF TOE VOOR DE DUUR VAN DE DIENSTVERRICHTING .

13 DOOR HET ALGEMEEN PROGRAMMA VOOR DE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN VAN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN OOK OP ARTIKEL 106 VAN HET VERDRAG TE DOEN STEUNEN , HEBBEN DE OPSTELLERS VAN DIT ALGEMEEN PROGRAMMA ER BLIJK VAN GEGEVEN , ZICH BEWUST TE ZIJN VAN HET EFFECT VAN DE LIBERALISATIE VAN DE DIENSTEN OP DIE VAN DE BETALINGEN . INGEVOLGE HET EERSTE LID VAN GENOEMD ARTIKEL MOETEN IMMERS DE BETALINGEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET GOEDEREN- EN DIENSTENVERKEER , WORDEN TOEGESTAAN VOOR ZOVER TUSSEN DE LID-STATEN HET GOEDEREN- EN DIENSTENVERKEER ZELF IS VRIJGEMAAKT .

14 ONDER DE OP TE HEFFEN BEPERKINGEN VAN DE VRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING NOEMT HET ALGEMEEN PROGRAMMA IN TITEL III , ONDER C , DE BELEMMERINGEN VOOR BETALINGEN TER ZAKE VAN DIENSTEN , EN DIT MET NAME - VOLGENS TITEL III , SUB D , EN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 106 , LID 2 - WANNEER DE BEPERKINGEN VAN HET DIENSTENVERKEER SLECHTS ZIJN GELEGEN IN DE DAARMEE VERBAND HOUDENDE BETALINGEN . DEZE BEPERKINGEN MOETEN VOLGENS TITEL V , SUB B , VAN HET ALGEMEEN PROGRAMMA WORDEN OPGEHEVEN VOOR HET EINDE VAN DE EERSTE ETAPPE VAN DE OVERGANGSPERIODE , BEHOUDENS DAT ' ' DEVIEZENTOEWIJZINGEN AAN TOERISTEN ' ' GEDURENDE DEZE PERIODE KUNNEN BLIJVEN BESTAAN . AAN DEZE BEPALINGEN IS UITVOERING GEGEVEN DOOR RICHTLIJN NR . 63/340 VAN DE RAAD VAN 31 MEI 1963 TOT OPHEFFING VAN IEDER VERBOD OF IEDERE BELEMMERING VAN DE BETALING VAN DE DIENSTVERRICHTING , WANNEER DE BEPERKINGEN VAN HET DIENSTENVERKEER SLECHTS GELEGEN ZIJN IN DE DAARMEE VERBAND HOUDENDE BETALINGEN ( PB 1963 , BLZ . 1609 ); IN ARTIKEL 3 HIERVAN WORDEN DE DEVIEZENTOEWIJZINGEN AAN TOERISTEN WEER GENOEMD .

15 VOLGENS HET ALGEMEEN PROGRAMMA ALSOOK LAATSTGENOEMDE RICHTLIJN BEHOUDEN DE LID-STATEN ECHTER HET RECHT , DE AARD EN DE REALITEIT VAN DE OVERMAKINGEN VAN FINANCIELE MIDDELEN EN VAN DE BETALINGEN TE CONTROLEREN EN DE MAATREGELEN TE TREFFEN DIE NODIG ZIJN OM INBREUK OP HUN WETTEN EN VOORSCHRIFTEN TE VERHINDEREN , ' ' INZONDERHEID BIJ DE AFGIFTE VAN DEVIEZEN AAN TOERISTEN . ' '

16 DE VRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING IMPLICEERT BIJGEVOLG DE VRIJHEID VAN DEGENEN TE WIER BEHOEVE DIENSTEN WORDEN VERRICHT , OM ZICH MET HET OOG DAAROP NAAR EEN ANDERE LID-STAAT TE BEGEVEN ZONDER DAARBIJ DOOR BETALINGSBEPERKINGEN TE WORDEN GEHINDERD ; ALS PERSONEN TE WIER BEHOEVE EEN DIENST WORDT VERRICHT , ZIJN MEDE TE BESCHOUWEN TOERISTEN ALSMEDE ZIJ DIE GENEESKUNDIGE BEHANDELING BEHOEVEN , EN ZIJ DIE ZICH VOOR STUDIE OF ZAKEN OP REIS BEGEVEN .

17 HET DERDE LID VAN ARTIKEL 106 HEEFT BETREKKING OP DE GELEIDELIJKE OPHEFFING VAN DE BEPERKINGEN OP OVERMAKINGEN WELKE VERBAND HOUDEN MET DE ' ' ONZICHTBARE TRANSACTIES ' ' DIE IN DE LIJST VAN BIJLAGE III BIJ HET VERDRAG ZIJN VERMELD . ZOALS DE NATIONALE RECHTER TERECHT OPMERKT , KOMEN OP DIE LIJST ONDER MEER VOOR : ZAKENREIZEN , TOERISME , PERSOONLIJKE REIZEN EN VERBLIJF UIT HOOFDE VAN STUDIE , EN PERSOONLIJKE REIZEN EN VERBLIJF OM GEZONDHEIDSREDENEN .

18 WAAR ECHTER DIT ARTIKELLID , BLIJKENS DE TWEEDE ALINEA ERVAN , ZUIVER SUBSIDIAIR IS TEN OPZICHTE VAN DE LEDEN 1 EN 2 VAN ARTIKEL 106 , KAN HET GEEN TOEPASSING VINDEN OP DE VIER VERRICHTINGEN WAAROM HET IN DEZEN GAAT .

B ) DE BEGRIPPEN ' ' LOPENDE BETALINGEN ' ' EN ' ' KAPITAALVERKEER ' '

19 DE NATIONALE RECHTER HEEFT EROP GEWEZEN , DAT DE MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN WORDT GENOEMD IN LIJST D VAN DE BIJLAGEN BIJ DE TWEE RICHTLIJNEN DIE DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 69 VAN HET VERDRAG HEEFT VASTGESTELD VOOR HET KAPITAALVERKEER ( PB 1960 , BLZ . 921 , EN 1963 , BLZ . 62 ). DEZE LIJST D BEVAT EEN OPSOMMING VAN DE VORMEN VAN KAPITAALVERKEER , TEN AANZIEN WAARVAN DE LID-STATEN GEEN LIBERALISATIEVERPLICHTING INGEVOLGE DE RICHTLIJNEN HEBBEN . DE VRAAG IS DUS , OF HET FEIT DAT DE MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN OP DIE LIJST WORDT GENOEMD , BETEKENT DAT DIE VERRICHTING ALS ZODANIG EEN VORM VAN KAPITAALVERKEER IS .

20 HET VERDRAG OMSCHRIJFT NIET , WAT ONDER KAPITAALVERKEER IS TE VERSTAAN . DE TWEE BOVENGENOEMDE RICHTLIJNEN GEVEN IN HUN BIJLAGE ECHTER EEN OPSOMMING VAN DE DIVERSE VORMEN VAN KAPITAALVERKEER ALSMEDE EEN NOMENCLATUUR . OFSCHOON DE MATERIELE UITVOER VAN VERMOGENSWAARDEN , INZONDERHEID VAN BANKBILJETTEN , IN DIE OPSOMMING VOORKOMT , VOLGT DAARUIT NOG NIET DAT EEN DERGELIJKE UITVOER STEEDS ALS EEN VORM VAN KAPITAALVERKEER IS TE BESCHOUWEN .

21 UIT HET ALGEMENE STELSEL VAN HET VERDRAG BLIJKT IMMERS - EN EEN VERGELIJKING TUSSEN DE ARTIKELEN 67 EN 106 BEVESTIGT DIT - , DAT ONDER LOPENDE BETALINGEN MOETEN WORDEN VERSTAAN OVERMAKINGEN VAN DEVIEZEN ALS TEGENPRESTATIE VOOR EEN BEPAALDE PRESTATIE ; KAPITAALVERKEER DAARENTEGEN BESTAAT UIT FINANCIELE OPERATIES DIE IN WEZEN OP BELEGGING OF INVESTERING VAN HET BETROKKEN BEDRAG ZIJN GERICHT EN NIET OP VERGOEDING VAN EEN PRESTATIE . DAAROM KAN KAPITAALVERKEER ZELF WEER EEN OORZAAK ZIJN VAN LOPENDE BETALINGEN , GELIJK STILZWIJGEND BESLOTEN LIGT IN DE ARTIKELEN 67 , LID 2 , EN 106 , LID 1 .

22 MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN KAN DUS NIET ALS KAPITAALVERKEER WORDEN AANGEMERKT WANNEER DE UITVOER BEANTWOORDT AAN EEN BETALINGSVERPLICHTING DIE HET UITVLOEISEL IS VAN EEN TRANSACTIE OP HET GEBIED VAN HET GOEDEREN- OF DIENSTENVERKEER .

23 MITSDIEN KUNNEN BETALINGEN TER ZAKE VAN TOERISME , ZAKENREIZEN , STUDIE OF GENEESKUNDIGE BEHANDELING NIET WORDEN AANGEMERKT ALS KAPITAALVERKEER , OOK NIET WANNEER ZIJ DOOR MIDDEL VAN MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN WORDEN VERRICHT .

C ) DE MATE VAN LIBERALISATIE DER IN ARTIKEL 106 EEG-VERDRAG BEDOELDE BETALINGEN

24 MET BETREKKING TOT HET DIENSTENVERKEER BEPAALT ARTIKEL 106 , LID 1 , DAT DE DAAROP BETREKKING HEBBENDE BETALINGEN MOETEN WORDEN GELIBERALISEERD VOOR ZOVER HET DIENSTENVERKEER ZELF TUSSEN DE LID-STATEN MET TOEPASSING VAN HET VERDRAG IS VRIJGEMAAKT . VOLGENS ARTIKEL 59 VAN HET VERDRAG WORDEN DE BEPERKINGEN OP HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN BINNEN DE GEMEENSCHAP IN DE LOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE OPGEHEVEN . SEDERT HET EIND VAN DIE PERIODE DIENEN DE BEPERKINGEN OP DE BETALINGEN VOOR DIENSTVERRICHTINGEN DUS TE ZIJN OPGEHEVEN .

25 HIERUIT VOLGT DAT BETALINGEN TER ZAKE VAN TOERISME , ZAKENREIZEN , STUDIE EN GENEESKUNDIGE BEHANDELING SEDERT HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE VRIJ ZIJN .

26 DEZE UITLEGGING VINDT BEVESTIGING IN ARTIKEL 54 VAN DE TOETREDINGSAKTE VAN 1979 , WAARBIJ DE HELLEENSE REPUBLIEK WORDT GEMACHTIGD , DE BEPERKINGEN OP DE MET HET VREEMDELINGENVERKEER SAMENHANGENDE OVERMAKINGEN TE HANDHAVEN , ZIJ HET BINNEN ZEKERE GRENZEN EN TOT UITERLIJK 31 DECEMBER 1985 . DIT ARTIKEL IMPLICEERT , DAT DE GENOEMDE OVERMAKINGEN ZONDER DEZE AFWIJKINGSBEPALING ONMIDDELLIJK HADDEN MOETEN WORDEN GELIBERALISEERD .

D ) MAATREGELEN TER CONTROLE VAN DEVIEZENTRANSFERS

27 HET LAATSTE ASPECT VAN HET DOOR DE ONDERHAVIGE ZAKEN OPGEWORPEN PROBLEEM BETREFT DE VRAAG , OF EN EVENTUEEL IN HOEVERRE DE LID-STATEN NOG BEVOEGD ZIJN OM DE VRIJGEMAAKTE OVERMAKINGEN EN BETALINGEN TE ONDERWERPEN AAN CONTROLES VAN DE DEVIEZENTRANSFERS .

28 DIENAANGAANDE ZIJ ER VOOREERST OP GEWEZEN , DAT DE VRIJMAKING VAN DE BETALINGEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 106 , DE LID-STATEN VERPLICHT DE IN DAT ARTIKEL BEDOELDE BETALINGEN TOE TE STAAN IN DE VALUTA VAN DE LID-STAAT WAARIN DE SCHULDEISER OF DE BEGUNSTIGDE VERBLIJF HOUDT . BETALINGEN IN DE VALUTA VAN EEN DERDE LAND VALLEN DUS NIET ONDER DEZE BEPALING .

29 VERVOLGENS ZIJ OPGEMERKT , DAT DE EERDER AANGEHAALDE RICHTLIJN NR . 63/340 IN ZIJN ARTIKEL 2 PRECISEERT DAT DE DAAR BEDOELDE LIBERALISATIEMAATREGELEN GEEN AFBREUK DOEN AAN HET RECHT VAN DE LID-STATEN OM ' ' DE AARD EN DE REALITEIT VAN DE BETALINGEN TE CONTROLEREN ' ' . DIT VOORBEHOUD LIJKT TE ZIJN INGEGEVEN DOOR DE OMSTANDIGHEID DAT DE MET HET GOEDEREN- EN DIENSTENVERKEER VERBAND HOUDENDE BETALINGEN EN HET KAPITAALVERKEER OP DAT TIJDSTIP NOG NIET VOLLEDIG WAREN VRIJGEMAAKT .

30 DOCH OOK NA HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE IS DIE LIBERALISATIE NOG NIET TEN VOLLE VERWEZENLIJKT . DE RICHTLIJNEN DIE DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 69 HEEFT VASTGESTELD VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN HET VRIJE KAPITAALVERKEER , HEBBEN IMMERS NIET ALLE BEPERKINGEN OP DAT GEBIED OPGEHEVEN , TERWIJL ARTIKEL 67 , DAT IN DIE VRIJHEID VOORZIET , VOLGENS ' S HOFS ARREST VAN 11 NOVEMBER 1981 ( ZAAK 203/80 , CASATI , JURISPR . 1981 , BLZ . 2595 ) ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD , DAT DE BEPERKINGEN OP DE UITVOER VAN DEVIEZEN OOK NA HET VERSTRIJKEN VAN DE OVERGANGSPERIODE NIET KUNNEN WORDEN GEACHT TE ZIJN OPGEHEVEN , ONAFHANKELIJK VAN DE INHOUD VAN DE KRACHTENS ARTIKEL 69 VASTGESTELDE RICHTLIJNEN .

31 IN DEZE OMSTANDIGHEDEN HEBBEN DE LID-STATEN DE BEVOEGDHEID BEHOUDEN OM DEVIEZENTRANSFERS TE ONDERWERPEN AAN CONTROLES , TENEINDE NA TE GAAN OF HET IN WERKELIJKHEID NIET OM NIET-GELIBERALISEERD KAPITAALVERKEER GAAT . DEZE BEVOEGDHEID IS TE MEER VAN BELANG , OMDAT ZIJ SAMENHANGT MET DE VERANTWOORDELIJKHEID DIE DE LID-STATEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 104 EN 107 EEG-VERDRAG OP MONETAIR GEBIED DRAGEN EN DIE DE MOGELIJKHEID INSLUIT PASSENDE MAATREGELEN TE NEMEN OM KAPITAALVLUCHT OF ANDERE SOORTGELIJKE SPECULATIES TEGEN HUN VALUTA TE VERHINDEREN .

32 VOOR HET GEVAL VAN MOEILIJKHEDEN OF ERNSTIG DREIGENDE MOEILIJKHEDEN IN DE BETALINGSBALANS VAN EEN LID-STAAT VOORZIET HET VERDRAG IN DE ARTIKELEN 108 EN 109 IN DE TE NEMEN MAATREGELEN EN DE TOE TE PASSEN PROCEDURES . DEZE BEPALINGEN , DIE OOK NA DE VOLLEDIGE VERWEZENLIJKING VAN DE VRIJHEID VAN KAPITAALVERKEER HUN FUNCTIE BEHOUDEN , HEBBEN EVENWEL SLECHTS BETREKKING OP CRISISPERIODEN .

33 BUITEN DERGELIJKE CRISISPERIODEN EN TOTDAT HET VRIJE KAPITAALVERKEER TEN VOLLE IS VERWEZENLIJKT , DIENT MEN DERHALVE DE LID-STATEN DE BEVOEGDHEID TOE TE KENNEN OM TE CONTROLEREN OF DE DEVIEZENTRANSFERS DIE BEWEERDELIJK BESTEMD ZIJN VOOR GELIBERALISEERDE BETALINGEN , NIET AAN DAT DOEL WORDEN ONTTROKKEN EN VOOR NIET TOEGESTAAN KAPITAALVERKEER WORDEN GEBRUIKT . MET HET OOG DAAROP HEBBEN DE LID-STATEN HET RECHT DE AARD EN DE REALITEIT VAN DE BETROKKEN TRANSACTIES EN OVERMAKINGEN TE VERIFIEREN .

34 DERGELIJKE CONTROLES DIENEN ECHTER DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT GESTELDE GRENZEN IN ACHT TE NEMEN , MET NAME DIE WELKE VOORTVLOEIEN UIT DE VRIJHEID VAN DIENSTVERRICHTING EN DE DAARMEE VERBAND HOUDENDE BETALINGEN . ZIJ MOGEN ER BIJGEVOLG NIET TOE LEIDEN , DAT BETALINGEN EN TRANSFERS TER ZAKE VAN DIENSTEN WORDEN BEPERKT TOT EEN BEPAALD BEDRAG PER TRANSACTIE OF PER PERIODE , WANT DAN ZOUDEN ZIJ EEN BELEMMERING VORMEN VOOR DE DOOR HET VERDRAG ERKENDE VRIJHEDEN . OM DEZELFDE REDEN MOGEN DIE CONTROLES EVENMIN ZO WORDEN UITGEVOERD , DAT ZIJ DIE VRIJHEDEN ILLUSOIR MAKEN OF DE UITOEFENING ERVAN DOEN AFHANGEN VAN HET GOEDVINDEN VAN DE ADMINISTRATIE .

35 DEZE VASTSTELLINGEN VERZETTEN ZICH ER NIET TEGEN , DAT EEN LID-STAAT VASTE MAXIMA BEPAALT , WAARBENEDEN CONTROLE ACHTERWEGE BLIJFT , TERWIJL BIJ UITGAVEN BOVEN DIE MAXIMA DE REALITEIT VAN HUN BESTEDING VOOR DIENSTEN MOET WORDEN AANGETOOND ; HET MAXIMUM MAG ECHTER NIET OP EEN ZODANIG NIVEAU WORDEN VASTGESTELD , DAT DE NORMALE LOOP VAN HET DIENSTENVERKEER IN GEVAAR WORDT GEBRACHT .

36 HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER , IN ELK CONCREET GEVAL VAST TE STELLEN OF DE CONTROLES OP DEVIEZENTRANSFERS WAAROP HET BIJ HEM AANHANGIGE GEDING BETREKKING HEEFT , BINNEN DE HIERVOOR OMSCHREVEN GRENZEN BLIJVEN .

37 GELET OP HET VORENOVERWOGENE KAN OP DE PREJUDICIELE VRAGEN WORDEN GEANTWOORD , DAT ARTIKEL 106 EEG-VERDRAG ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD , DAT :

- TRANSFERS VAN DEVIEZEN VOOR TOERISTISCHE DOELEINDEN , ZAKENREIZEN , STUDIE EN GENEESKUNDIGE BEHANDELING BETALINGEN ZIJN EN GEEN KAPITAALVERKEER , OOK WANNEER ZIJ PLAATSVINDEN DOOR MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN ;

- DE BEPERKINGEN OP DIE BETALINGEN SEDERT HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE ZIJN OPGEHEVEN ;

- DE LID-STATEN DE BEVOEGDHEID BEHOUDEN OM TE CONTROLEREN OF DEVIEZENTRANSFERS DIE BEWEERDELIJK VOOR GELIBERALISEERDE BETALINGEN ZIJN BESTEMD , IN WERKELIJKHEID NIET VOOR NIET TOEGESTAAN KAPITAALVERKEER WORDEN GEBRUIKT ;

- DEZE CONTROLES NIET ERTOE MOGEN LEIDEN , DAT BETALINGEN EN TRANSFERS TER ZAKE VAN DIENSTEN WORDEN BEPERKT TOT EEN BEPAALD BEDRAG PER TRANSACTIE OF PER PERIODE , DAT DE DOOR HET VERDRAG ERKENDE VRIJHEDEN ILLUSOIR WORDEN GEMAAKT , OF DAT DE UITOEFENING ERVAN AFHANKELIJK WORDT VAN HET GOEDVINDEN VAN DE ADMINISTRATIE ;

- DEZE CONTROLES DE VASTSTELLING KUNNEN INHOUDEN VAN VASTE MAXIMA , WAARBENEDEN CONTROLE ACHTERWEGE BLIJFT , TERWIJL BIJ UITGAVEN BOVEN DIE MAXIMA DE REALITEIT VAN HUN BESTEDING VOOR DIENSTEN MOET WORDEN AANGETOOND , MITS HET MAXIMUM NIET OP EEN ZODANIG NIVEAU WORDT VASTGESTELD , DAT DE NORMALE LOOP VAN HET DIENSTENVERKEER IN GEVAAR WORDT GEBRACHT .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

38 DE KOSTEN DOOR DE BELGISCHE REGERING , DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , DE FRANSE , DE ITALIAANSE EN DE NEDERLANDSE REGERING ALSOOK DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HUN OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN DE HOOFDGEDINGEN IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE VRAGEN DOOR HET TRIBUNALE TE GENUA BIJ DE BESCHIKKINGEN VAN 12 JULI EN 22 NOVEMBER 1982 GESTELD , VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 106 EEG-VERDRAG MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT

- TRANSFERS VAN DEVIEZEN VOOR TOERISTISCHE DOELEINDEN , ZAKENREIZEN , STUDIE EN GENEESKUNDIGE BEHANDELING BETALINGEN ZIJN EN GEEN KAPITAALVERKEER , OOK WANNEER ZIJ PLAATSVINDEN DOOR MATERIELE UITVOER VAN BANKBILJETTEN ;

- DE BEPERKINGEN OP DIE BETALINGEN SEDERT HET EINDE VAN DE OVERGANGSPERIODE ZIJN OPGEHEVEN ;

- DE LID-STATEN DE BEVOEGDHEID BEHOUDEN OM TE CONTROLEREN OF DEVIEZENTRANSFERS DIE BEWEERDELIJK VOOR GELIBERALISEERDE BETALINGEN ZIJN BESTEMD , IN WERKELIJKHEID NIET VOOR NIET TOEGESTAAN KAPITAALVERKEER WORDEN GEBRUIKT ;

- DEZE CONTROLES NIET ERTOE MOGEN LEIDEN , DAT BETALINGEN EN TRANSFERS TER ZAKE VAN DIENSTEN WORDEN BEPERKT TOT EEN BEPAALD BEDRAG PER TRANSACTIE OF PER PERIODE , DAT DE DOOR HET VERDRAG ERKENDE VRIJHEDEN ILLUSOIR WORDEN GEMAAKT , OF DAT DE UITOEFENING ERVAN AFHANKELIJK WORDT VAN HET GOEDVINDEN VAN DE ADMINISTRATIE ;

- DEZE CONTROLES DE VASTSTELLING KUNNEN INHOUDEN VAN VASTE MAXIMA , WAARBENEDEN CONTROLE ACHTERWEGE BLIJFT , TERWIJL BIJ UITGAVEN BOVEN DIE MAXIMA DE REALITEIT VAN HUN BESTEDING VOOR DIENSTEN MOET WORDEN AANGETOOND , MITS HET MAXIMUM NIET OP EEN ZODANIG NIVEAU WORDT VASTGESTELD , DAT DE NORMALE LOOP VAN HET DIENSTENVERKEER IN GEVAAR WORDT GEBRACHT .