Het in de handel brengen van diervoeders: EU-voorschriften

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 767/2009 — het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Diervoeders

De verordening is van toepassing op elke stof of elk product, met inbegrip van toevoegingsmiddelen, al dan niet bewerkt, gedeeltelijk bewerkt of niet bewerkt, bedoeld voor orale voedering van dieren.

Ze is van toepassing onafhankelijk van en zonder invloed te hebben op andere EU-voorschriften op het gebied van diervoeding, met betrekking tot:

In de handel brengen en gebruik

Diervoeders moeten voldoen aan de veiligheids- en handelsvoorschriften. Ze mogen alleen in de handel worden gebracht en gebruikt indien:

Diervoeders mogen geen middelen bevatten waarvan het in de handel brengen of het gebruik als diervoeding aan beperkingen onderhevig of verboden is.

Traceerbaarheid

Het moet mogelijk zijn de diervoeders te traceren tijdens alle fasen van de productie, bewerking en distributie. Een exploitant van een diervoederbedrijf moet kunnen identificeren wie zijn leverancier is van:

Diervoeders die in de EU in de handel worden gebracht, moeten worden geëtiketteerd of geïdentificeerd zodat ze kunnen worden getraceerd.

Etikettering en aanbiedingsvorm

Deze verordening stelt algemene voorwaarden vast voor de etikettering en aanbiedingsvorm van alle diervoeders, zoals de verplichte vermelding van:

De gegevens moeten goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar worden aangebracht. De etikettering en de aanbiedingsvorm van het diervoeder mogen niet misleidend zijn voor de gebruiker wat betreft de bestemming of de kenmerken van het diervoeder.

De Europese Commissie heeft verder advies gepubliceerd om bedrijven en overheden op dit gebied bij te staan, waaronder:

Verpakking

Voedermiddelen en mengvoeders mogen slechts in verzegelde verpakkingen of recipiënten in de handel worden gebracht. Bepaalde diervoeders mogen echter onverpakt of in niet-gesloten verpakkingen of recipiënten in de handel worden gebracht. Het betreft o.a.:

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening trad op 21 september 2009 in werking.

ACHTERGROND

Diervoeding — het in de handel brengen van diervoeders op de website van de Europese Commissie

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 767/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG en 96/25/EG van de Raad en Beschikking 2004/217/EG van de Commissie (PB L 229 van 1.9.2009, blz. 1–28)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 767/2009 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie heeft alleen documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 68/2013 van de Commissie van 16 januari 2013 betreffende de catalogus van voedermiddelen (PB L 29 van 30.1.2013, blz. 1–64)

Laatste bijwerking 03.02.2016