European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2024/905

22.3.2024

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/905 VAN DE COMMISSIE

van 15 maart 2024

tot verlening van de in artikel 99 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde bescherming aan de naam “Rosalejo” (BOB)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 99, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Commissie heeft de door Spanje doorgestuurde aanvraag tot registratie van de naam “Rosalejo” overeenkomstig artikel 97, leden 2 en 4, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 onderzocht en in het Publicatieblad van de Europese Unie (2) bekendgemaakt.

(2)

Bij de Commissie zijn geen bezwaren ingediend op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

(3)

De naam “Rosalejo” moet overeenkomstig artikel 99, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 worden beschermd en moet worden ingeschreven in het in artikel 104 van die verordening bedoelde register,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De naam “Rosalejo” (BOB) wordt beschermd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 maart 2024.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Janusz WOJCIECHOWSKI

Lid van de Commissie


(1)   PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)   PB C, C/2023/1053, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1053/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/905/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)