European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2024/147

25.1.2024

BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 139/2021

van 23 april 2021

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst [2024/147]

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna “de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1281 van de Commissie van 14 september 2020 tot niet-goedkeuring van de werkzame stof ethametsulfuron-methyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 13zzzzzzzzzzze (Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1280 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

“13zzzzzzzzzzzf.

32020 R 1281: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1281 van de Commissie van 14 september 2020 tot niet-goedkeuring van de werkzame stof ethametsulfuron-methyl overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (PB L 301 van 15.9.2020, blz. 7).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1281 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 24 april 2021, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (*1).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 april 2021.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Clara GANSLANDT


(1)   PB L 301 van 15.9.2020, blz. 7.

(*1)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)