European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

Serie L


2023/2218

18.10.2023

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/2218 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2023

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (1), en met name artikel 57, lid 4, en artikel 58, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (2) is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013. Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 34, lid 9, van Verordening (EU) nr. 952/2013 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2023.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Gerassimos THOMAS

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)   PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Chemisch gewijzigde agarose korrels met 10 gewichtsprocenten aan proteïne A. De korrels worden opgeslagen in een waterige opslagbuffer die 40-60 gewichtsprocenten aan korrels bevat.

Het product wordt gebruikt als hars bij affiniteitschromatografie. Het fungeert in specifieke processen als selectief filtreermedium om antistoffen, bijvoorbeeld monoklonale antistoffen, te isoleren.

De agarose polymeerketens zijn sterk vertakt om een starre matrix te vormen waaraan gerecombineerde proteïne A-moleculen op covalente wijze gebonden zijn.

Het product wordt verpakt in vaten van 50 liter.

3913 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 5 en aantekening 6 a) op hoofdstuk 39, alsmede de tekst van de GN-codes 3913 en 3913 90 00 .

Het product reageert met antistoffen, maar bevat zelf geen antistoffen. Proteïne A is geen immunologisch product, aangezien het niet rechtstreeks betrokken is bij de regeling van immunologische processen zoals omschreven in aantekening 2 op hoofdstuk 30. Indeling van chemisch gewijzigde agarose met proteïne A onder post 3002 is daarom uitgesloten.

Het product is een chemisch gewijzigd polymeer zoals gedefinieerd in aantekening 5 op hoofdstuk 39 en de GS-toelichting op hoofdstuk 39, Algemene opmerkingen, deel “Polymeren”, derde alinea. Daarom kan het product niet onder post 3504 worden ingedeeld als andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen (zie ook de GS-toelichting op post 3504 , punt B, eerste alinea).

Het product is in de vorm van een dispersie (suspensie), een primaire vorm in de zin van aantekening 6 a) op hoofdstuk 39. Het valt derhalve onder de tekst van post 3913 als gewijzigd natuurlijk polymeer in primaire vormen. Indeling onder post 3926 als andere artikelen van kunststof en artikelen van andere stoffen bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3914 is derhalve uitgesloten.

Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 3913 90 00 als andere natuurlijke polymeren en gewijzigde natuurlijke polymeren, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2218/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)