ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 233

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
21 september 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

 

*

Besluit (EU) 2023/1796 van de Raad van 18 september 2023 inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

1

 

*

Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

3

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1797 van de Commissie van 7 juli 2023 tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van het aantal en de benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2024 ( 1 )

7

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/1798 van de Commissie van 10 juli 2023 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten ( 1 )

24

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1799 van de Commissie van 19 september 2023 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest ( 1 )

27

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/1800 van de Raad genomen in onderlinge overeenstemming met de voorzitter van de Commissie van 19 september 2023 houdende benoeming van een lid van de Europese Commissie

82

 

*

Besluit (EU) 2023/1801 van de Raad van 19 september 2023 tot wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken, wat betreft de externe accountant van de Banco de España

83

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1802 van de Commissie van 20 september 2023 tot vaststelling van de technische regelingen voor de bewaring van gegevens

85

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Verordening (EU) 2021/1134 van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2021 tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 767/2008, (EG) nr. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 en (EU) 2019/1896 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Beschikking 2004/512/EG van de Raad en Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, met het oog op de herziening van het Visuminformatiesysteem ( PB L 248 van 13.7.2021 )

88

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN

21.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 233/1


BESLUIT (EU) 2023/1796 VAN DE RAAD

van 18 september 2023

inzake de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, punt a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 15 juni 2018 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 onderhandelingen te openen over de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie.

(2)

De onderhandelingen met de Republiek Chili zijn afgerond en de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in lijst CLXXV van de EU opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (“de overeenkomst”) is op 1 december 2022 geparafeerd.

(3)

De overeenkomst is namens de Unie ondertekend op 9 juni 2023, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum, overeenkomstig Besluit (EU) 2023/676 van de Raad (2).

(4)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt namens de Unie goedgekeurd (3).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 4, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (4).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 18 september 2023.

Voor de Raad

De voorzitter

L. PLANAS PUCHADES


(1)  Goedkeuring van 11 juli 2023 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Besluit (EU) 2023/676 van de Raad van 20 maart 2023 betreffende de ondertekening, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Chili op grond van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994, met het oog op de wijziging van de concessies voor alle in lijst CLXXV van de EU opgenomen tariefcontingenten naar aanleiding van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (PB L 86 van 24.3.2023, blz. 1).

(3)  Zie bladzijde 3 van dit Publicatieblad.

(4)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst wordt door het secretariaat-generaal van de Raad bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


21.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 233/3


OVEREENKOMST tussen de Europese Unie en de Republiek Chili uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies voor alle in EU-lijst CLXXV opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

DE EUROPESE UNIE,

hierna “de Unie” genoemd

en

DE REPUBLIEK CHILI,

hierna “Chili” genoemd

hierna gezamenlijk “de partijen” genoemd,

GEZIEN de onderhandelingen die uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel (GATT) 1994 zijn gevoerd over de wijziging van de concessies voor de in tarieflijst CLXXV van de Europese Unie opgenomen tariefcontingenten als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie, zoals meegedeeld aan de WTO-leden in document G/SECRET/42/Add.2,

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1

Doelstellingen

Onverminderd toekomstige onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994 en uitsluitend in de context van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie heeft deze overeenkomst tot doel om, met inachtneming van artikel 2, overeenstemming te bereiken over de in document G/SECRET/42/Add.2 aan de WTO-leden meegedeelde wijziging van de concessies en de daaruit voortvloeiende kwantitatieve verbintenissen van de Unie zonder het Verenigd Koninkrijk, ten aanzien van de tariefcontingenten waarvoor Chili onderhandelingsrechten heeft uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994.

Artikel 2

Tariefcontingenten van de Unie zonder het Verenigd Koninkrijk

1.   Ten aanzien van de tariefcontingenten waarvoor Chili onderhandelingsrechten heeft uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994, gaat Chili akkoord met de voorgestelde verbintenissen inzake tariefcontingenthoeveelheden die de Unie na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk heeft aangegaan, zoals uiteengezet in document G/SECRET/42/Add.2.

2.   Niettegenstaande lid 1 komen Chili en de Unie voor tariefcontingent 020 (vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren) overeen de in de lijst opgenomen verbintenissen als volgt te wijzigen: het volume van de Unie van de landspecifieke toewijzing voor Chili wordt aangepast naar 2 527 ton.

Artikel 3

Lopende onderhandelingen van de Unie uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994

1.   De partijen erkennen dat de Unie, zoals meegedeeld aan de WTO-leden, als gevolg van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie onderhandelingen en overleg blijft voeren met andere WTO-leden die onderhandelings- of raadplegingsrechten hebben uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994.

2.   Naar aanleiding van die onderhandelingen en dat overleg kan de Unie overwegen een wijziging aan te brengen in de aandelen en hoeveelheden als vastgesteld in artikel 2 of in document G/SECRET/42/Add.2. In geval van een dergelijke wijziging met betrekking tot een eerdere verbintenis van de Unie inzake tariefcontingenten waarvoor Chili een onderhandelingsrecht heeft, pleegt de Unie, alvorens die wijziging aan te brengen, overleg met Chili om tot een wederzijds bevredigend resultaat te komen, onverminderd de rechten van elke partij uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994.

Artikel 4

Slotbepalingen

1.   Deze overeenkomst treedt in werking op de dag na de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis hebben gesteld dat hun daartoe vereiste interne juridische procedures zijn afgerond.

2.   Deze overeenkomst vormt een internationale overeenkomst tussen de Unie en Chili, ook voor de toepassing van artikel XXVIII, lid 3, punten a) en b), van de GATT 1994.

3.   Deze overeenkomst is in tweevoud opgesteld in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Ierse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, waarbij alle teksten gelijkelijk authentiek zijn.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden, daartoe naar behoren gemachtigd, deze overeenkomst hebben ondertekend.

Съставено в Брюксел на девети юни две хиляди двадесет и трета година.

Hecho en Bruselas, el nueve de junio de dos mil veintitrés.

V Bruselu dne devátého června dva tisíce dvacet tři.

Udfærdiget i Bruxelles den niende juni to tusind og treogtyve.

Geschehen zu Brüssel am neunten Juni zweitausenddreiundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta juunikuu üheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Ιουνίου δύο χιλιάδες είκοσι τρία.

Done at Brussels on the ninth day of June in the year two thousand and twenty three.

Fait à Bruxelles, le neuf juin deux mille vingt-trois.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá de Mheitheamh sa bhliain dhá mhíle fiche a trí.

Sastavljeno u Bruxellesu devetog lipnja godine dvije tisuće dvadeset treće.

Fatto a Bruxelles, addì nove giugno duemilaventitré.

Briselē, divi tūkstoši divdesmit trešā gada devītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt trečių metų birželio devintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonharmadik év június havának kilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Ġunju fis-sena elfejn u tlieta u għoxrin.

Gedaan te Brussel, negen juni tweeduizend drieëntwintig.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego.

Feito em Bruxelas, em nove de junho de dois mil e vinte e três.

Întocmit la Bruxelles la nouă iunie două mii douăzeci și trei.

V Bruseli deviateho júna dvetisícdvadsaťtri.

V Bruslju, devetega junija dva tisoč triindvajset.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme.

Som skedde i Bryssel den nionde juni år tjugohundratjugotre.

Image 1


VERORDENINGEN

21.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 233/7


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/1797 VAN DE COMMISSIE

van 7 juli 2023

tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad door vaststelling van het aantal en de benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2024

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2019/1700 van het Europees Parlement en de Raad van 10 oktober 2019 tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 808/2004, (EG) nr. 452/2008 en (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 577/98 van de Raad (1), en met name artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

Om tegemoet te komen aan de behoeften aan statistieken voor de relevante gedetailleerde onderwerpen die zijn opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1700, moet de Commissie voor het referentiejaar 2024 het aantal en de benamingen van de variabelen voor de gegevensreeks in het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie vaststellen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het aantal en de benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2024 zijn opgenomen in de bijlage.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 juli 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 261 I van 14.10.2019, blz. 1.


BIJLAGE

Aantal en benamingen van de variabelen voor het domein van het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor het referentiejaar 2024

Onderwerp

Gedetailleerd onderwerp

Identificatiecode van de variabele

Naam van de variabele/beschrijving van de variabele

01.

Technische aspecten — 15 verplichte technische variabelen, — 2 facultatieve technische variabelen

Informatie over gegevensverzameling

REFYEAR

Jaar van de enquête

Informatie over gegevensverzameling

INTDATE

Referentiedatum — datum van eerste interview

Informatie over gegevensverzameling

STRATUM_ID

Stratum

Informatie over gegevensverzameling

PSE

Primaire steekproefeenheid

Identificatie

HH_ID

Identificatiecode van het huishouden

Identificatie

IND_ID

Persoonlijke identificatiecode

Identificatie

HH_REF_ID

Identificatiecode van het huishouden waartoe de betrokkene behoort

Gewicht

HH_WGHT

Gewicht van het huishouden

Gewicht

IND_WGHT

Individueel gewicht

Kenmerken van het interview

TIME

Duur van het interview

Kenmerken van het interview

INT_TYPE

Soort interview

Lokalisatie

COUNTRY

Land van verblijf

Lokalisatie

GEO_NUTS1

Regio van verblijf

Lokalisatie

GEO_NUTS2

(facultatief)

Regio van verblijf (facultatief)

Lokalisatie

GEO_NUTS3

(facultatief)

Regio van verblijf (facultatief)

Lokalisatie

DEG_URBA

Urbanisatiegraad

Lokalisatie

GEO_DEV

Geografische locatie

02.

Kenmerken van de persoon en het huishouden — 7 verzamelde variabelen, — 1 afgeleide variabele, 7 facultatieve variabelen

Demografie

SEX

Geslacht

Demografie

YEARBIR

Geboortejaar

Demografie

PASSBIR

Verjaardag is voorbij

Demografie

AGE

Leeftijd, in volle jaren

Staatsburgerschap en migratieachtergrond

CITIZENSHIP

Land van het belangrijkste staatsburgerschap

Staatsburgerschap en migratieachtergrond

CNTRYB

Geboorteland

Samenstelling van het huishouden

HH_POP

Grootte van het huishouden (aantal leden van het huishouden)

Samenstelling van het huishouden

HH_POP_16_24 (facultatief)

Aantal leden van het huishouden in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar (facultatief)

Samenstelling van het huishouden

HH_POP_16_24S (facultatief)

Aantal studenten in het huishouden in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar (facultatief)

Samenstelling van het huishouden

HH_POP_25_64 (facultatief)

Aantal leden van het huishouden in de leeftijd van 25 tot en met 64 jaar (facultatief)

Samenstelling van het huishouden

HH_POP_65_MAX (facultatief)

Aantal leden van het huishouden in de leeftijd van 65 jaar of ouder (facultatief)

Samenstelling van het huishouden

HH_CHILD

Aantal kinderen onder 16 jaar

Samenstelling van het huishouden

HH_CHILD_14_15

(facultatief)

Aantal kinderen in de leeftijd van 14 en 15 jaar (facultatief)

Samenstelling van het huishouden

HH_CHILD_5_13

(facultatief)

Aantal kinderen in de leeftijd van 5 en 13 jaar (facultatief)

Samenstelling van het huishouden

HH_CHILD_LE_4

(facultatief)

Aantal kinderen in de leeftijd van 4 jaar of jonger (facultatief)

03.

Arbeidsmarktparticipatie — 5 verzamelde variabelen, 3 facultatieve variabelen

Status hoofdactiviteit (eigen verklaring)

MAINSTAT

Status hoofdactiviteit (eigen verklaring)

Elementaire kenmerken van de baan

STAPRO

Arbeidssituatie in voornaamste baan

Elementaire kenmerken van de baan

NACE1D

(facultatief)

Economische activiteit van de lokale eenheid in voornaamste baan (facultatief)

Elementaire kenmerken van de baan

ISCO2D

Beroep in voornaamste baan

Elementaire kenmerken van de baan

OCC_ICT

ICT-professional of niet-ICT-professional

Elementaire kenmerken van de baan

OCC_MAN

Handarbeider of hoofdarbeider

Elementaire kenmerken van de baan

EMPST_WKT

(facultatief)

Voornaamste vol- of deeltijdbaan (eigen verklaring) (facultatief)

Looptijd van het contract

EMPST_CONTR

(facultatief)

Duur van de voornaamste baan (facultatief)

04.

Opleidingsniveau en achtergrond — 1 verzamelde variabele, 1 afgeleide variabele

Bereikt opleidingsniveau

ISCEDD

Bereikt opleidingsniveau (hoogste met succes voltooide onderwijsniveau)

Bereikt opleidingsniveau

ISCED

Geaggregeerd bereikt opleidingsniveau

05.

Gezondheidstoestand en arbeidsongeschiktheid, toegang tot en beschikbaarheid en gebruik van gezondheidszorg en gezondheidsdeterminanten – 1 verzamelde variabele

Elementen van de Minimum Europese gezondheidsmodule

GALI

Beperking van de activiteiten wegens gezondheidsproblemen

06.

Inkomen, consumptie en vermogenscomponenten, met inbegrip van schulden — 1 verzamelde variabele

Totaal maandelijks inkomen van het huishouden

HH_IQ5

Totaal gemiddeld netto huidig maandinkomen

07.

Deelname aan de informatiemaatschappij — 113 verzamelde variabelen, — 16 facultatieve variabelen, — 2 afgeleide

Toegang tot ICT

IACC

Toegang van het huishouden tot internet thuis (met welke apparatuur dan ook)

Gebruik en gebruiksfrequentie van ICT

IU

Recentste internetgebruik, waar dan ook, met welke apparatuur dan ook

Gebruik en gebruiksfrequentie van ICT

IFUS

Gemiddelde frequentie van internetgebruik in de laatste drie maanden

Internetactiviteiten

IUEM

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het versturen en ontvangen van e-mails

Internetactiviteiten

IUPH1

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor oproepen (ook video-oproepen) via internet

Internetactiviteiten

IUSNET

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om deel te nemen aan sociale media (gebruikersprofiel aanmaken, berichten of andere bijdragen plaatsen)

Internetactiviteiten

IUCHAT1

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor het gebruik van Instant Messaging (berichten uitwisselen)

Internetactiviteiten

IUIF

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om informatie over goederen of diensten te zoeken

Internetactiviteiten

IUNW1

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om onlinenieuwssites, -kranten of -tijdschriften te lezen

Internetactiviteiten

IUPOL2

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om meningen te uiten over maatschappelijke of politieke vraagstukken op websites of in sociale media

Internetactiviteiten

IUVOTE

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om deel te nemen aan onlineraadplegingen of te stemmen over maatschappelijke of politieke vraagstukken (bv. stadsplanning, ondertekening van een petitie)

Internetactiviteiten

IUMUSS1

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om te luisteren naar muziek (bv. webradio, muziekstreaming) of om muziek te downloaden

Internetactiviteiten

IUSTV

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om te kijken naar via internet gestreamde televisieprogramma’s (rechtstreeks of herhaling) van televisieomroepen (zoals [nationale voorbeelden])

Internetactiviteiten

IUVOD

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om te kijken naar commerciële streamingdiensten

Internetactiviteiten

IUVSS

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om te kijken naar videomateriaal via sharingdiensten

Internetactiviteiten

IUPDG

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om spellen te spelen of te downloaden

Internetactiviteiten

IUPCAST

(facultatief)

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om te luisteren naar podcasts of om podcasts te downloaden (facultatief)

Internetactiviteiten

IHIF

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om gezondheidsinformatie te zoeken (bv. over letsel, ziekte, voeding, verbetering van de gezondheid)

Internetactiviteiten

IUMAPP

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om een medische afspraak te maken via een website of app (zoals een ziekenhuis, een gezondheidscentrum, een fysiotherapeut of een psychotherapeut)

Internetactiviteiten

IUAPR

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om toegang te krijgen tot persoonlijke medische gegevens op internet

Internetactiviteiten

IUOHC

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om andere gezondheidsdiensten te gebruiken via een website of app in plaats van naar het ziekenhuis of een dokter te moeten gaan (bijvoorbeeld voor een medisch voorschrift of een consultatie via internet)

Internetactiviteiten

IUSELL

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden om goederen of diensten te verkopen via een website of app

Internetactiviteiten

IUBK

Internetgebruik voor privédoeleinden in de laatste drie maanden voor internetbankieren (met inbegrip van mobiel bankieren)

Internetactiviteiten

IUOLC

Internetgebruik voor onderwijs-, werk- of privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van leeractiviteiten, door het volgen van een onlinecursus

Internetactiviteiten

IUOLM

Internetgebruik voor onderwijs-, werk- of privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van leeractiviteiten in de vorm van gebruik van ander online materiaal dan een complete cursus (bv. videogidsen, webinars, elektronische tekstboeken, leerapps of platforms)

Internetactiviteiten

IUOCIS1

Internetgebruik voor onderwijs-, werk- of privédoeleinden in de laatste drie maanden ten behoeve van leeractiviteiten, door met lesgevers of lerenden te communiceren met gebruikmaking van onlinetools met audio of video

Internetactiviteiten

IUOFE

Leeractiviteiten waaraan respondent in de laatste drie maanden heeft deelgenomen voor formeel onderwijs (bv. school of universiteit)

Internetactiviteiten

IUOW

Leeractiviteiten waaraan respondent in de laatste drie maanden heeft deelgenomen voor professionele/werkgerelateerde doeleinden

Internetactiviteiten

IUOPP

Leeractiviteiten waaraan respondent in de laatste drie maanden heeft deelgenomen voor privédoeleinden

Internetactiviteiten

IUACRG

Een account hebben geopend of geregistreerd zijn met een gratis app of dienst (zoals abonnement/account voor sociale media, apps voor het kopen van vervoerbewijzen, muziekstreaming, spelletjes)

Internetactiviteiten

IUACDL

Een eigen account van een gratis app of dienst (zoals sociale media, apps voor het kopen van vervoerbewijzen, muziekstreaming, spelletjes) hebben verwijderd of geprobeerd te verwijderen (of te sluiten) in de laatste drie maanden

Internetactiviteiten

IUACDLP

Problemen die zich hebben voorgedaan bij het verwijderen van een eigen account van een gratis app of dienst (zoals problemen om een manier te vinden om de account te verwijderen, verwijderen kost onevenredig veel tijd, technische problemen, onaanvaardbare voorwaarden voor intrekking, verwijderen is onmogelijk) in de laatste drie maanden.

Interactie met overheden

IGOVIP

Activiteiten via een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden, waarbij respondent toegang heeft tot door overheidsinstanties of overheidsdiensten opgeslagen informatie over hemzelf/haarzelf (zoals informatie over [nationale voorbeelden])

Interactie met overheden

IGOVIDB

Activiteiten via een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden, waarbij respondent toegang heeft tot informatie uit openbare databanken of registers (zoals informatie over de beschikbaarheid van boeken in openbare bibliotheken, kadastrale registers, ondernemingsregisters)

Interactie met overheden

IGOV12IF

Activiteiten via een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden, bestaande uit het verkrijgen door respondent van informatie (bv. over diensten, uitkeringen, rechten, wetten, openingstijden)

Interactie met overheden

IGOVIX

Respondent heeft in de laatste twaalf maanden geen persoonlijke dossiers of databanken geraadpleegd, noch informatie verkregen via een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden

Interactie met overheden

IGOV12FM

Het downloaden/drukken van officiële formulieren door respondent van een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden

Interactie met overheden

IGOVAPR

Een afspraak of reservering door respondent via een website of app bij overheidsinstanties of overheidsdiensten (zoals reservering van een boek in een openbare bibliotheek, afspraak met een overheidsfunctionaris of een openbare zorgaanbieder) voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden

Interactie met overheden

IGOVPOST

(Facultatief)

Ontvangst door respondent van officiële mededelingen of documenten die door overheidsinstanties via de rekening van respondent zijn verzonden op een website of een app (naam van de dienst, indien van toepassing in het land) van overheidsinstanties of -diensten (zoals kennisgevingen van boeten of facturen, brieven; betekening of kennisgeving van gerechtelijke dagvaardingen, gerechtelijke stukken, [nationale voorbeelden]) voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden? Het gebruik van op e-mail of sms gebaseerde informatieberichten of kennisgevingen dat een document beschikbaar is, moet worden uitgesloten. (facultatief)

Interactie met overheden

IGOVTAX2

Respondent heeft in de laatste twaalf maanden de eigen belastingaangifte via een website of app voor privédoeleinden ingevuld, bewerkt, herzien of goedgekeurd

Interactie met overheden

IGOVODC

Activiteiten via een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden, bestaande uit het opvragen door respondent van officiële documenten of getuigschriften (zoals afstuderen, geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verblijfsdocumenten, bewijs van goed gedrag of strafblad, [nationale voorbeelden])

Interactie met overheden

IGOVBE

Activiteiten via een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden, bestaande uit het aanvragen door de respondent van uitkeringen of rechten (zoals pensioen, werkloosheidsuitkering, kinderbijslag, inschrijving op school of universiteit, [nationale voorbeelden])

Interactie met overheden

IGOVRCC

Activiteiten via een website of app van overheidsinstanties of openbare diensten voor privédoeleinden in de laatste twaalf maanden, bestaande uit het indienen door de respondent van andere verzoeken, vorderingen of klachten (zoals het melden van diefstal bij de politie, het indienen van een juridische klacht, het aanvragen van rechtsbijstand, het instellen van een burgerlijke vorderingsprocedure voor een rechtbank, [nationale voorbeelden])

Interactie met overheden

IRGOVNN

Redenen om in de laatste twaalf maanden geen officiële documenten op te vragen of geen aanvragen in te dienen via een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten — respondent hoefde geen documenten op te vragen of aanvragen in te dienen

Interactie met overheden

IRGOVLS

Redenen om in de laatste twaalf maanden geen officiële documenten op te vragen of geen aanvragen in te dienen via een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten — gebrek aan vaardigheden of kennis (respondent wist bijvoorbeeld niet hoe de website of app moest worden gebruikt of het was te moeilijk te gebruiken)

Interactie met overheden

IRGOVSEC

Redenen om in de laatste twaalf maanden geen officiële documenten op te vragen of geen aanvragen in te dienen via een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten — bezorgdheid over de beveiliging van persoonsgegevens of onwil om online te betalen (fraude met kredietkaarten)

Interactie met overheden

IRGOVEID

(Facultatief)

Redenen om in de laatste twaalf maanden geen officiële documenten op te vragen of geen aanvragen in te dienen via een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten — gebrek aan elektronische handtekening, geactiveerde elektronische identificatie (eID) of enig ander instrument voor het gebruik van de eID (vereist voor het gebruik van de diensten) [nationale voorbeelden] (facultatief)

Interactie met overheden

IRGOVOP

Redenen om in de laatste twaalf maanden geen officiële documenten op te vragen of geen aanvragen in te dienen via een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten — een andere persoon heeft dit namens respondent gedaan (bv. consultant, adviseur, familielid)

Interactie met overheden

IRGOVNAP

(Facultatief)

Redenen om in de laatste twaalf maanden geen officiële documenten op te vragen of geen aanvragen in te dienen via een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten — geen internetdienst beschikbaar (facultatief)

Interactie met overheden

IRGOVOTH

Redenen om in de laatste twaalf maanden geen officiële documenten op te vragen of geen aanvragen in te dienen via een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten — andere reden

Interactie met overheden

IGOVANYS

Respondent heeft contact gehad met overheden

Interactie met overheden

IIGOVDU

Problemen bij het gebruik van een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten in de afgelopen twaalf maanden — de website of app was moeilijk te gebruiken (bv. niet gebruiksvriendelijk, de tekst was niet duidelijk, de procedure werd niet goed uitgelegd)

Interactie met overheden

IIGOVTP

Problemen bij het gebruik van een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten in de afgelopen twaalf maanden — technische problemen ondervonden bij het gebruik van websites of app (bv. lang laden, website uitgevallen)

Interactie met overheden

IIGOVEID

(facultatief)

Problemen bij het gebruik van een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten in de afgelopen twaalf maanden — problemen met het gebruik van de elektronische handtekening of elektronische identificatie (eID) (facultatief)

Interactie met overheden

IIGOVPAY

(facultatief)

Problemen bij het gebruik van een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten in de afgelopen twaalf maanden — respondent kon niet betalen via de website of app (bv. wegens gebrek aan toegang tot de vereiste betaalmethoden) (facultatief)

Interactie met overheden

IIGOVMOB

Problemen bij het gebruik van een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten in de afgelopen twaalf maanden — respondent kon geen toegang krijgen tot de dienst op smartphone of tablet (bv. niet-compatibele versie van de apparatuur of niet-beschikbare applicaties)

Interactie met overheden

IIGOVOTH

Problemen bij het gebruik van een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten in de afgelopen twaalf maanden — andere kwestie

Interactie met overheden

IIGOVX

Respondent heeft in de afgelopen twaalf maanden geen problemen ondervonden bij het gebruik van een website of app van overheidsinstanties of overheidsdiensten

Elektronische handel (e-commerce)

IBUY

Laatste aankoop of bestelling van goederen of diensten via internet voor privédoeleinden

Elektronische handel (e-commerce)

BCLOT1

Internetgebruik voor het kopen van kleding (inclusief sportkleding), schoenen of accessoires (zoals tassen, sieraden) van ondernemingen of particulieren (inclusief gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BSPG

Internetgebruik voor het kopen van sportartikelen (uitgezonderd sportkleding), van ondernemingen of privépersonen (inclusief gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BCG

Internetgebruik voor het kopen van kinderspeelgoed of kinderverzorgingsproducten (zoals luiers, flessen, kinderwagens) van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BFURN1

Internetgebruik voor het kopen van meubelen en woningdecoratie (zoals tapijten, gordijnen) of tuinartikelen (zoals gereedschap, planten) van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BMUFL

Internetgebruik voor het kopen van muziek zoals cd’s, langspeelplaten enz. en/of films of series zoals dvd’s, Blu-ray enz. van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BBOOKNLG

Internetgebruik voor het kopen van gedrukte boeken, tijdschriften of kranten van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BHARD1

Internetgebruik voor het kopen van computers, tablets, mobiele telefoons of accessoires van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BEEQU1

Internetgebruik voor het kopen van consumentenelektronica (zoals televisies, stereo-installaties, camera’s, sound bars of slimme luidsprekers, virtuele assistenten) of huishoudelijke apparaten (zoals wasmachines) van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BMED1

Internetgebruik voor het kopen van geneesmiddelen of voedingssupplementen zoals vitaminen (met uitzondering van online vernieuwing van medische voorschriften) van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BFDR

Internetgebruik voor het bestellen van leveringen door restaurants, fastfoodketens, cateringdiensten van bedrijven of particulieren via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BFDS

Internetgebruik voor het kopen van voedsel of dranken uit winkels of van leveranciers van maaltijdpakketten van bedrijven of particulieren via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BCBW

Internetgebruik voor het kopen van cosmetica, schoonheids- en wellnessproducten van ondernemingen of privépersonen (inclusief gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BCPH

Internetgebruik voor het kopen van schoonmaakproducten of producten voor persoonlijke hygiëne (zoals tandenborstels, zakdoeken, wasmiddelen, schoonmaakdoekjes) van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BBMC

Internetgebruik voor het kopen van fietsen, bromfietsen, auto’s of andere voertuigen of reserveonderdelen van bedrijven of particulieren (met inbegrip van gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BOPG

Internetgebruik voor het kopen van andere fysieke goederen van ondernemingen of privépersonen (inclusief gebruikte goederen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BSIMC

Internetgebruik voor het kopen van abonnementen op internet of mobiele telefoonverbindingen via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BSUTIL

Internetgebruik voor de aankoop van abonnementen op elektriciteit, water of verwarming, afvalverwijdering of soortgelijke diensten via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BTPS_E

Internetgebruik voor het kopen van vervoersdiensten van een vervoersonderneming zoals een vervoersbewijs voor een bus, een trein of een vliegtuig of een taxirit via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BRA_E

Internetgebruik voor het huren van accommodatie van bedrijven zoals hotels of reisbureaus via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BTICK2

Internetgebruik voor het kopen van toegangsbewijzen voor evenementen (zoals concerten, bioscoop, sportwedstrijden of beurzen) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BBOOK2

Internetgebruik voor het kopen van of inschrijven op e-boeken of audioboeken om te downloaden, met inbegrip van upgrades, via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BSOFT2

Internetgebruik voor het kopen van software om te downloaden (met inbegrip van upgrades) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BGAMES2

Internetgebruik voor het kopen van spellen om te downloaden (met inbegrip van upgrades) of virtuele items via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BMUSS2

Internetgebruik voor het aanschaffen van nieuwe abonnementen en het gebruiken van bestaande abonnementen tegen betaling op een muziekstreamingdienst voor privégebruik in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BFLMS2

Internetgebruik voor het aanschaffen van nieuwe abonnementen en het gebruiken van bestaande abonnementen tegen betaling op films, series of sportstreamingdiensten voor privégebruik in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BBOOKNLS2

Internetgebruik voor het aanschaffen van nieuwe abonnementen en het gebruiken van bestaande abonnementen tegen betaling op online nieuwssites, onlinekranten of onlinetijdschriften via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BGAMSS

Internetgebruik voor het aanschaffen van nieuwe abonnementen en het gebruiken van bestaande abonnementen tegen betaling op gamingstreamingdiensten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BHLFTS2

Internetgebruik voor het aanschaffen van nieuwe abonnementen en het gebruiken van bestaande abonnementen tegen betaling op apps in verband met gezondheid of fitness voor privégebruik in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BAPP2

Internetgebruik voor het aanschaffen van nieuwe abonnementen en het gebruiken van bestaande abonnementen tegen betaling op andere apps (zoals apps voor het leren van talen, reizen, weer) voor privégebruik in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BOTS (facultatief)

Internetgebruik voor het kopen van enige andere dienst (met uitzondering van financiële diensten en verzekeringsdiensten) via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden (facultatief)

Elektronische handel (e-commerce)

BFIN_IN1

Internetgebruik voor het afsluiten van verzekeringspolissen, met inbegrip van reisverzekeringen, ook in de vorm van een pakket samen met bijvoorbeeld een vliegticket, via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BFIN_CR1

Internetgebruik voor het afsluiten van een lening of hypotheek of het aanvragen van krediet bij banken of andere financiële dienstverleners via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Elektronische handel (e-commerce)

BFIN_SH1

Internetgebruik voor het kopen of verkopen van aandelen, obligaties, deelnemingen in fondsen of andere financiële activa via een website of app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DEM2

Gebruik van een met het internet verbonden (slimme) thermostaat, meter van nutsvoorzieningen, lichten, plug ins of andere met internet verbonden oplossingen voor energiebeheer voor de woning van de respondent voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DSEC2

Gebruik van een met het internet verbonden huisalarmsysteem, rookmelder, veiligheidscamera’s, deursloten of andere met het internet verbonden bewakings- of veiligheidsoplossingen voor de woning van respondent voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DHA2

Gebruik van met internet verbonden huishoudelijke apparaten zoals robotvacuüm, koelkasten, ovens, koffiemachines, tuinier- of irrigatie-instrumenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DVA2

Gebruik van een virtuele assistent in de vorm van een slimme spreker of een app voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DX2

Respondent gebruikte geen van de met internet verbonden apparaten voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_BDK2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — respondent wist niet dat dergelijke apparaten of systemen bestaan

Overal verbinding met internet

IOT_BNN2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — respondent had geen behoefte om die verbonden apparaten of systemen te gebruiken

Overal verbinding met internet

IOT_BCST2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — kosten te hoog

Overal verbinding met internet

IOT_BLC2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — niet compatibel met andere apparaten of systemen

Overal verbinding met internet

IOT_BLSK2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — geen vaardigheden om deze apparaten of systemen te gebruiken

Overal verbinding met internet

IOT_BCPP2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden— bezorgdheid over de privacy en de bescherming van gegevens over respondent die door die apparaten of systemen worden gegenereerd

Overal verbinding met internet

IOT_BCSC2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — bezorgdheid over beveiliging (bv. dat het apparaat of systeem zal worden gehackt)

Overal verbinding met internet

IOT_BCSH2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — bezorgdheid over veiligheid of gezondheid (bv. dat het gebruik van het apparaat of systeem kan leiden tot een ongeval, letsel of gezondheidsprobleem)

Overal verbinding met internet

IOT_BOTH2

Redenen om geen van de met het internet verbonden apparaten te gebruiken voor energiebeheer, beveiligings- of veiligheidsoplossingen, huishoudelijke apparaten of virtuele assistenten voor privédoeleinden in de laatste drie maanden — andere redenen

Overal verbinding met internet

IOT_IUTV2

Internetgebruik op een met internet verbonden tv in de woning van de respondent voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_IUGC2

Internetgebruik op een met internet verbonden spelconsole in de woning van de respondent voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_IUHA2

Internetgebruik op een met het internet verbonden thuisaudiosysteem of slimme luidsprekers in de woning van de respondent voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DCS2

Gebruik van een met het internet verbonden smartwatch, fitnessband, met het internet verbonden brillen of koptelefoons, veiligheidstrackers, met het internet verbonden toebehoren, met het internet verbonden kleding of schoenen voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DHE2

Gebruik van met het internet verbonden apparaten voor het monitoren van de bloeddruk, het suikergehalte, het lichaamsgewicht (zoals slimme weegschalen), zorgrobots of andere met het internet verbonden apparaten voor gezondheidszorg en medische zorg voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DTOY2

Gebruik van op internet aangesloten speelgoed (ook voor kinderen of volwassenen), zoals robotspeelgoed, drones of poppen voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_DCAR2

Gebruik van een auto met ingebouwde draadloze internetverbinding voor privédoeleinden in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_USE2

Respondent gebruikte internet der dingen in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_PSEC2

Problemen met de genoemde met het internet verbonden apparaten of systemen — beveiligings- of privacyproblemen (bv. het apparaat of systeem is gehackt, problemen met de bescherming van informatie over respondent en zijn/haar familie die door die apparaten of systemen is gegenereerd) in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_PSHE2

Problemen met de genoemde met het internet verbonden apparaten of systemen — veiligheids- of gezondheidsproblemen (bv. het gebruik van het apparaat of systeem heeft tot een ongeval, letsel of gezondheidsprobleem geleid) in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_PDU2

Problemen ondervonden met de genoemde met het internet verbonden apparaten of systemen — problemen met het gebruik van het apparaat (zoals het opzetten, installeren, verbinden, koppelen van het apparaat) in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_POTH2

Problemen met de genoemde met het internet verbonden apparaten of systemen — andere problemen (zoals verbindingsproblemen, ondersteuningsproblemen) in de laatste drie maanden

Overal verbinding met internet

IOT_PX2

Respondent heeft geen problemen ondervonden met de genoemde met het internet verbonden apparaten of systemen in de laatste drie maanden

Effect van het gebruik

ECO_DMOB

Wijze waarop de respondent zijn mobiele telefoon of smartphone die hij/zij heeft vervangen of die hij niet meer gebruikt, heeft behandeld (met uitzondering van apparaten die door werkgevers ter beschikking worden gesteld)

Effect van het gebruik

ECO_DLT

Wijze waarop de respondent zijn/haar laptop of tablet die hij/zij heeft vervangen of niet langer gebruikt, heeft behandeld (met uitzondering van door werkgevers ter beschikking gestelde apparaten)

Effect van het gebruik

ECO_DPC

Wijze waarop de respondent zijn/haar desktopcomputer die hij/zij heeft vervangen of die hij/zij niet langer gebruikt, heeft behandeld (met uitzondering van door werkgevers ter beschikking gestelde apparaten)

Effect van het gebruik

ECO_PP

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — prijs (facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_BDS

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — merk, ontwerp of maat (facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_PHD

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — kenmerken van hardware (bv. opslag, processorsnelheid, camera, grafische kaart) (facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_PECD

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — ecodesign van het apparaat, bv. een ontwerp dat duurzaam is, waarvoor minder materialen nodig zijn en dat het mogelijk maakt het apparaat op te waarderen en te repareren; milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen (facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_PEG

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — mogelijkheid om de levensduur van het apparaat te verlengen door extra garantie te kopen (facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_PEE

(facultatief)

Kenmerken die respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — energie-efficiëntie van het apparaat

(facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_PTBS

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — door de fabrikant of verkoper aangeboden terugnameregeling (d.w.z. zonder kosten een verouderd apparaat naar de fabrikant/verkoper terugbrengen/terugsturen, of korting krijgen bij de aankoop van een ander apparaat) (facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_PX

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — de respondent heeft geen van de genoemde kenmerken in aanmerking genomen (facultatief)

Effect van het gebruik

ECO_PBX

(facultatief)

Kenmerken die de respondent belangrijk vond bij de meest recente aankoop van een mobiele of smartphone, tablet, laptop of desktopcomputer — de respondent heeft nooit een van deze apparaten gekocht (facultatief)


21.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 233/24


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2023/1798 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 2023

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 29, punten a) en d), artikel 37, lid 5, artikel 39 en artikel 41, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) 2016/429 bevat regels voor de preventie en bestrijding van ziekten die op dieren of mensen kunnen worden overgedragen, met inbegrip van regels voor bewaking, voor bewakingsprogramma’s van de Unie, voor de erkenning door de Commissie van de ziektevrije status en voor de handhaving van de ziektevrije status.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie (2) vormt een aanvulling op de regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten van landdieren, waterdieren en andere dieren, die in Verordening (EU) 2016/429 zijn vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 moeten de bevoegde autoriteiten de betrokken dierpopulaties specificeren, die relevant zijn voor de verschillende soorten bewaking. Daarnaast worden in Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 de categorieën dieren gespecificeerd, die aan bewaking moeten worden onderworpen. In de context van de huidige epizoötie van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI), wordt in het wetenschappelijke verslag van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid “Avian influenza overview December 2022-March 2023” (overzicht met betrekking tot aviaire influenza voor de periode december 2022-maart 2023), dat op 20 maart 2023 is gepubliceerd (3), aangeraden om de bewaking van zowel wilde dieren, en met name carnivoren, als landbouwhuisdieren, en met name Amerikaanse nertsen, uit te breiden en te intensiveren in gebieden met een groter risico waar HPAI bij wilde vogels en pluimvee aanwezig is. In de categorieën dieren die op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 aan bewaking zijn onderworpen, zijn geen zoogdiersoorten opgenomen. Om deze aanbeveling uit te voeren wat betreft het risico dat de huidige golf van HPAI H5N1 met zich meebrengt en om de bevoegde autoriteiten beter in staat te stellen in voorkomend geval gestructureerde bewaking van HPAI bij bepaalde zoogdiersoorten uit te voeren en hen daarbij te ondersteunen, moeten de bestaande bepalingen inzake de betrokken soorten en de bewaking ten aanzien van aviaire influenza derhalve worden gewijzigd.

(4)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 voorziet in verschillende trajecten om de ziektevrije status te verkrijgen. Voor verschillende ziekten is het niet mogelijk die status te verkrijgen zonder eerder een goedgekeurd uitroeiingsprogramma te hebben uitgevoerd, aangezien de lidstaten het traject niet kunnen volgen op basis van historische en bewakingsgegevens, vanwege bepaalde beperkingen met betrekking tot de ziekten waarvoor dat traject kan worden gevolgd, alsook vanwege de beperkte termijn waarbinnen dergelijke aanvragen om die status te verkrijgen, moeten worden ingediend. Uit de ervaring die sinds de datum van toepassing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 is opgedaan, is gebleken dat deze aanpak niet adequaat is, aangezien hij niet noodzakelijkerwijs aanvullende garanties biedt voor het verlenen van de ziektevrije status. Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 moet daarom worden gewijzigd om de lidstaten de mogelijkheid te bieden voor alle relevante ziekten de ziektevrije status te verkrijgen op basis van historische en bewakingsgegevens en zonder tijdsbeperking.

(5)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 bevat verschillende voorschriften voor de handhaving van de status vrij van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie. Uit de ervaring die sinds de datum van toepassing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 is opgedaan, is gebleken dat de desbetreffende voorschriften verder moeten worden verduidelijkt wat de toepasselijke criteria betreft.

(6)

Omwille van de rechtszekerheid en de duidelijkheid moet Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 4 wordt het volgende lid 3 toegevoegd:

“3.   De bevoegde autoriteit neemt in de betrokken dierpopulatie gehouden of wilde dieren op van soorten die niet voor de desbetreffende in de lijst opgenomen ziekte in de lijst zijn opgenomen, indien zij van mening is dat deze een risico voor de gezondheid van mens en dier vormen.”

.

2)

In artikel 70 worden de leden 4, 5 en 6 geschrapt.

3)

In artikel 76 worden de leden 3 en 4 geschrapt.

4)

De bijlagen II en V bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 211).

(3)   EFSA Journal 2023;21(3):7917.


BIJLAGE

De bijlagen II en V bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt deel I als volgt gewijzigd:

a)

de titel wordt vervangen door:

“DEEL I

BEWAKING TEN AANZIEN VAN AVIAIRE INFLUENZA BIJ DIEREN ”;

b)

punt 1 van afdeling 1 wordt vervangen door:

“1.   TERRITORIALE REIKWIJDTE

Bewaking moet in alle lidstaten worden toegepast.”;

c)

de titel van afdeling 2 wordt vervangen door:

Afdeling 2

Doelstellingen van de bewaking ”;

d)

de volgende afdeling 10 wordt toegevoegd na afdeling 9:

Afdeling 10

Bewaking van soorten die niet in de lijst zijn opgenomen voor HPAI

Wanneer de epidemiologische situatie zodanig is dat niet in de lijst opgenomen soorten een risico voor de gezondheid van mens en dier kunnen vormen, moet de bewaking ten aanzien van HPAI ook de bewaking van gehouden en wilde dieren van die soorten omvatten.”.

2)

In bijlage V, deel IV, afdeling 2, wordt punt 2 vervangen door:

“2.

In afwijking van punt 1 kan de status vrij van infectie met NDV zonder vaccinatie die aan een lidstaat of een zone is verleend, worden gehandhaafd als uitbraken van infectie met NDV worden bevestigd, mits:

a)

de bevoegde autoriteit gedurende een kalenderjaar slechts een beperkt aantal primaire uitbraken heeft gemeld;

b)

de bevoegde autoriteit heeft geconcludeerd dat zich per primaire uitbraak slechts een beperkt aantal epidemiologisch verbonden secundaire uitbraken heeft voorgedaan, en

c)

de ziektebestrijdingsmaatregelen voor elke primaire uitbraak en de daarmee verband houdende secundaire uitbraken gedurende maximaal drie maanden zijn toegepast.”.


21.9.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 233/27


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1799 VAN DE COMMISSIE

van 19 september 2023

tot wijziging van de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 71, lid 3, en artikel 259, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Afrikaanse varkenspest is een infectieuze virale ziekte bij gehouden en in het wild levende varkens en kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokken dierpopulatie en de rentabiliteit van de landbouw, waardoor de verplaatsingen van zendingen van die dieren en producten daarvan binnen de Unie en de uitvoer daarvan naar derde landen worden verstoord.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie (2) vormt een aanvulling op de regels voor de bestrijding van de in de lijst opgenomen ziekten als bedoeld in artikel 9, lid 1, punten a), b) en c), van Verordening (EU) 2016/429 en gedefinieerd als ziekten van categorieën A, B en C in Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie (3). Met name voorzien de artikelen 21 en 22 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 in de instelling van een beperkingszone in geval van een uitbraak van een ziekte van categorie A, waaronder Afrikaanse varkenspest, en in de instelling van bepaalde maatregelen die in die beperkingszone moeten worden toegepast. Bovendien is in artikel 21, lid 1, van die gedelegeerde verordening bepaald dat de beperkingszone een beschermingszone, een bewakingszone en, indien nodig, extra beperkingszones rond of naast de beschermings- en bewakingszones moet omvatten.

(3)

Ook wordt in de artikelen 63 tot en met 66 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 voorzien in bepaalde maatregelen die moeten worden genomen bij officiële bevestiging van een uitbraak van een ziekte van categorie A bij wilde dieren, bijvoorbeeld van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens.

(4)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 van de Commissie (4) zijn bijzondere ziektebestrijdingsmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest vastgesteld die gedurende een beperkte periode moeten worden toegepast door de lidstaten die in de bijlagen I en II bij die verordening zijn opgenomen of waarvan gebieden in die bijlagen zijn opgenomen (“de betrokken lidstaten”). Bijlage I bij die uitvoeringsverordening bevat de lijst van beperkingszones I, II en III naar aanleiding van uitbraken van die ziekte.

(5)

De in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszones I, II en III opgenomen gebieden zijn opgenomen op basis van de epidemiologische situatie van Afrikaanse varkenspest in de Unie. De bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 zijn laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1677 van de Commissie (5), naar aanleiding van veranderingen in de epidemiologische situatie ten aanzien van die ziekte in Letland en Polen. Sinds de datum waarop die uitvoeringsverordening is vastgesteld, is de epidemiologische situatie ten aanzien van die ziekte in bepaalde betrokken lidstaten geëvolueerd.

(6)

Bij eventuele wijzigingen van de beperkingszones I, II en III in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 moet worden uitgegaan van de epidemiologische situatie met betrekking tot Afrikaanse varkenspest in de gebieden die door die ziekte zijn getroffen en van de algemene epidemiologische situatie van Afrikaanse varkenspest in de betrokken lidstaat, het risiconiveau ten aanzien van de verdere verspreiding van die ziekte, de wetenschappelijk gefundeerde beginselen en criteria voor de geografische vaststelling van zones ten aanzien van Afrikaanse varkenspest en de met de lidstaten in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders overeengekomen richtsnoeren van de Unie, die openbaar beschikbaar zijn op de website van de Commissie (6). Bij dergelijke wijzigingen moet ook rekening worden gehouden met internationale normen, zoals de Gezondheidscode voor landdieren (7) van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH) en de door de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten verstrekte motiveringen voor de indeling in zones.

(7)

In geval van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens in een lidstaat voorziet artikel 3, punt a), van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 in de instelling van een beperkingszone door de bevoegde autoriteit van die lidstaat overeenkomstig artikel 21, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687.

(8)

In geval van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in een lidstaat voorziet artikel 3, punt b), van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 in de instelling van een besmette zone door de bevoegde autoriteit van die lidstaat overeenkomstig artikel 63 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687.

(9)

Bovendien voorziet artikel 6, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 na een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in een voorheen ziektevrije lidstaat of zone, in de opname van dat gebied in deel A van bijlage II bij die uitvoeringsverordening als een besmette zone.

(10)

Ook voorziet artikel 7, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 na een eerste en enige uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens in een voorheen ziektevrije lidstaat of zone, in de opname van dat gebied in deel B van bijlage II bij die uitvoeringsverordening als een beperkingszone die beschermings- en bewakingszones omvat.

(11)

Italië heeft de Commissie in kennis gesteld van de huidige situatie op zijn grondgebied inzake Afrikaanse varkenspest naar aanleiding van de bevestiging, op 18 augustus 2023, van een uitbraak van die ziekte bij gehouden varkens in een voorheen ziektevrije zone in de regio Lombardije. Om de verdere verspreiding van die ziekte te voorkomen, heeft Italië overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 een beperkingszone ingesteld, die beschermings- en bewakingszones omvat, waar de algemene ziektebestrijdingsmaatregelen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 worden toegepast.

(12)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1684 van de Commissie (8) is vastgesteld naar aanleiding van door Italië verstrekte informatie over die uitbraak bij gehouden varkens in een voorheen ziektevrije zone in de regio Lombardije van die lidstaat. Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1684 is van toepassing tot en met 28 november 2023.

(13)

Daarnaast heeft Italië de Commissie in mei 2023 in kennis gesteld van de bevestiging van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in een voorheen ziektevrije zone in de regio Campanië. Bijgevolg heeft de bevoegde autoriteit van die lidstaat een besmette zone ingesteld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594, en is die besmette zone opgenomen in de lijst in deel A van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594.

(14)

Daarnaast heeft Zweden de Commissie in kennis gesteld van de bevestiging van een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens op 6 september 2023 in de gemeente Fagersta, in een voorheen ziektevrije zone. De bevoegde autoriteit van die lidstaat heeft derhalve overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 en Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 een besmette zone vastgesteld.

(15)

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1778 van de Commissie (9) is vastgesteld naar aanleiding van door Zweden verstrekte informatie over die uitbraak bij in het wild levende varkens in een voorheen ziektevrije zone in de gemeente Fagersta van die lidstaat. Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1778 is van toepassing tot en met 6 december 2023.

(16)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1677 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 is vastgesteld, hebben zich nieuwe uitbraken van Afrikaanse varkenspest voorgedaan bij gehouden varkens in Kroatië en bij in het wild levende varkens in Italië en Kroatië, en is de epidemiologische situatie in bepaalde zones die in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszones I en II in Duitsland en als beperkingszones III in Letland en Polen zijn opgenomen, verbeterd wat in het wild levende en gehouden varkens betreft als gevolg van de ziektebestrijdingsmaatregelen die door die lidstaten overeenkomstig de wetgeving van de Unie worden toegepast.

(17)

Naar aanleiding van de recente uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in Italië, en rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in de Unie wat Afrikaanse varkenspest betreft, is de zonering in die lidstaat opnieuw beoordeeld en bijgewerkt overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594. Bovendien zijn de bestaande risicobeheersmaatregelen opnieuw geëvalueerd en geactualiseerd. Deze wijzigingen moeten worden weerspiegeld in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594.

(18)

In september 2023 zijn verscheidene uitbraken van Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij gehouden varkens in het district Vukovar Srijem in Kroatië, in gebieden die momenteel in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als bewakingszones zijn opgenomen. Door deze nieuwe uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens verhoogt het risiconiveau, wat in die bijlage moet worden weerspiegeld. Bijgevolg moeten die momenteel als bewakingszones in die bijlage opgenomen gebieden van Kroatië die door deze recente uitbraken van Afrikaanse varkenspest zijn getroffen, nu in die bijlage worden opgenomen als beschermingszones in plaats van als bewakingszones, en moeten de huidige grenzen van de bewakingszones ook opnieuw worden bepaald om rekening te houden met deze recente uitbraken.

(19)

Gezien de algemene epidemiologische situatie van Afrikaanse varkenspest in Italië en de nieuwe uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in de regio Campanië, moet het door die uitbraken van Afrikaanse varkenspest getroffen gebied van Italië dat momenteel in deel A van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 is opgenomen, nu in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszone I en II worden opgenomen en uit deel A van bijlage II bij die uitvoeringsverordening worden geschrapt.

(20)

Op basis van door Duitsland verstrekte informatie en motiveringen, en rekening houdend met de doeltreffendheid van de ziektebestrijdingsmaatregelen voor Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in bepaalde in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 opgenomen beperkingszones II die in Duitsland overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 worden toegepast, en met name de in de artikelen 64, 65 en 67 van die verordening vastgestelde maatregelen, en in overeenstemming met de risicobeperkende maatregelen voor Afrikaanse varkenspest die zijn vermeld in de WOAH-code, moeten tevens bepaalde gebieden in de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg in Duitsland, die momenteel in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszones II zijn opgenomen, nu uit die bijlage worden geschrapt op grond van de afwezigheid, gedurende de afgelopen twaalf maanden, van uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij gehouden en in het wild levende varkens in die beperkingszones II.

(21)

Op basis van door Duitsland verstrekte informatie en motiveringen, en rekening houdend met de doeltreffendheid van de ziektebestrijdingsmaatregelen voor Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in bepaalde in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 opgenomen beperkingszones I en in de beperkingszones waaraan die beperkingszones I grenzen die in Duitsland overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 worden toegepast, en met name de in de artikelen 64, 65 en 67 van die verordening vastgestelde maatregelen, en in overeenstemming met de risicobeperkende maatregelen voor Afrikaanse varkenspest die zijn vermeld in de WOAH-code, moeten bovendien bepaalde gebieden in de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Brandenburg in Duitsland, die momenteel in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszones I zijn opgenomen, nu uit die bijlage worden geschrapt op grond van de afwezigheid, gedurende de afgelopen twaalf maanden, van uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij gehouden en in het wild levende varkens in die beperkingszones I en in de zones waaraan die beperkingszones I grenzen.

(22)

Op basis van door Polen verstrekte informatie en motiveringen, en rekening houdend met de doeltreffendheid van de ziektebestrijdingsmaatregelen voor Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens in bepaalde in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 opgenomen beperkingszones III die in Polen overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 worden toegepast, en met name de in de artikelen 22, 25 en 40 van die verordening vastgestelde maatregelen, en in overeenstemming met de risicobeperkende maatregelen voor Afrikaanse varkenspest die zijn vermeld in de WOAH-code, moeten verder bepaalde gebieden in de woiwodschappen Lubusz, Neder-Silezië en Groot-Polen in Polen, die momenteel in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszones III zijn opgenomen, nu als beperkingszones II in die bijlage worden opgenomen, op grond van de afwezigheid, gedurende de afgelopen twaalf maanden, van uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens in die beperkingszones III, hoewel de ziekte nog steeds aanwezig is bij in het wild levende varkens. Die beperkingszones III moeten nu in die bijlage als beperkingszones II worden opgenomen, rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie van Afrikaanse varkenspest.

(23)

Op basis van door Letland verstrekte informatie en motiveringen, en rekening houdend met de doeltreffendheid van de ziektebestrijdingsmaatregelen voor Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens in bepaalde in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 opgenomen beperkingszones III die in Letland overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 worden toegepast, en met name de in de artikelen 22, 25 en 40 van die verordening vastgestelde maatregelen, en in overeenstemming met de risicobeperkende maatregelen voor Afrikaanse varkenspest die zijn vermeld in de WOAH-code, moeten tenslotte bepaalde gebieden in het district Kuldīgas in Letland, die momenteel in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszones III zijn opgenomen, nu als beperkingszones II in die bijlage worden opgenomen, op grond van de afwezigheid, gedurende de afgelopen twaalf maanden, van uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens in die beperkingszones III, hoewel de ziekte nog steeds aanwezig is bij in het wild levende varkens. Die beperkingszones III moeten nu in die bijlage als beperkingszones II worden opgenomen, rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie van Afrikaanse varkenspest.

(24)

Artikel 7, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 voorziet na een eerste en enige uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij gehouden varkens in een voorheen ziektevrije lidstaat of zone in de opname van dat gebied in deel B van bijlage II bij die uitvoeringsverordening als een beperkingszone die beschermings- en bewakingszones omvat. Bijgevolg moet de door de bevoegde autoriteit van Italië ingestelde beperkingszone in de regio Lombardije worden opgenomen in de lijst in deel B van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 en moet Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1684 worden ingetrokken.

(25)

Evenzo voorziet artikel 6, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 na een uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende varkens in een voorheen ziektevrije lidstaat of zone, in de opname van dat gebied in deel A van bijlage II bij die uitvoeringsverordening als besmette zone. Daarom moet de door de bevoegde autoriteit van Zweden ingestelde besmette zone in de gemeente Fagersta en in delen van de gemeenten Surahammar, Norberg, Skinnskatteberg, Västerås, Sala, Smedjebacken en Avesta worden opgenomen in de lijst in deel A van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 en moet Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1778 worden ingetrokken.

(26)

Gezien de algemene epidemiologische situatie van Afrikaanse varkenspest in Kroatië en de uitbraken van Afrikaanse varkenspest bij in het wild levende en gehouden varkens, moeten de gebieden van Kroatië die door die uitbraken van Afrikaanse varkenspest zijn getroffen, voor een langere periode worden opgenomen in de lijsten in de delen A en B van bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594. Bijgevolg moeten de besmette en beperkingszones in die bijlage nu tot en met oktober 2023 worden opgenomen.

(27)

Om rekening te houden met de recente ontwikkelingen in de epidemiologische situatie van Afrikaanse varkenspest in de Unie, en met het oog op de proactieve bestrijding van de met de verspreiding van die ziekte samenhangende risico’s, moeten voor Italië, Letland en Polen nieuwe beperkingszones van voldoende omvang worden afgebakend en in bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 als beperkingszones I en II worden opgenomen, moeten bepaalde delen van de beperkingszones I en II voor Duitsland uit die bijlage worden geschrapt en moeten voor Kroatië nieuwe beschermingszones worden afgebakend en in bijlage II bij die uitvoeringsverordening worden opgenomen als beschermingszones, en moeten de bestaande besmette en beperkingszones die voor Kroatië in bijlage II bij die uitvoeringsverordening zijn opgenomen, worden uitgebreid. Aangezien de situatie met betrekking tot Afrikaanse varkenspest in de Unie zeer dynamisch is, is bij de afbakening van die nieuwe beperkingszones rekening gehouden met de epidemiologische situatie in de omliggende gebieden.

(28)

Gezien de urgentie van de epidemiologische situatie in de Unie wat de verspreiding van Afrikaanse varkenspest betreft, is het belangrijk dat de wijzigingen die door middel van deze verordening worden aangebracht in de bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594, zo spoedig mogelijk in werking treden.

(29)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594

De bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1684

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1684 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Intrekking van Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1778

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1778 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 september 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)   PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 64).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie van 3 december 2018 betreffende de toepassing, op de categorieën in de lijst opgenomen ziekten, van bepaalde regels voor de preventie en bestrijding van ziekten en tot vaststelling van een lijst van soorten en groepen soorten die een aanzienlijk risico vormen in verband met de verspreiding van die ziekten (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 van de Commissie van 16 maart 2023 tot vaststelling van bijzondere ziektebestrijdingsmaatregelen voor Afrikaanse varkenspest en tot intrekking van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 (PB L 79 van 17.3.2023, blz. 65).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1677 van de Commissie van 30 augustus 2023 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest (PB L 216 van 1.9.2023, blz. 39).

(6)  Werkdocument SANTE/7112/2015/Rev. 3 “Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation” (Beginselen en criteria voor de geografische vaststelling van een regionalisering ten aanzien van Afrikaanse varkenspest); https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(7)   “Terrestrial Animal Health Code” van de OIE/WOAH, 29e editie, 2021, delen I en II, ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/

(8)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1684 van de Commissie van 31 augustus 2023 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Italië (PB L 123 van 4.9.2023, blz. 123).

(9)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/1778 van de Commissie van 12 september 2023 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Zweden (PB L 228 van 15.9.2023, blz. 251).


BIJLAGEN

De bijlagen I en II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/594 worden vervangen door:

“BIJLAGE I

BEPERKINGSZONES I, II EN III

DEEL I

1.   Duitsland

De volgende beperkingszones I in Duitsland:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf — westlich der B167 und Bliesdorf — westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf — westlich der B 167 und Wriezen — westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide westlich der BAB 13,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,

Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,

Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow.

2.   Estland

De volgende beperkingszones I in Estland:

Hiiu maakond.

3.   Letland

De volgende beperkingszones I in Letland:

Dienvidkurzemes novada, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Litouwen

De volgende beperkingszones I in Litouwen:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Hongarije

De volgende beperkingszones I in Hongarije:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Polen

De volgende beperkingszones I in Polen:

w województwie kujawsko — pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

powiat pułtuski,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części II i III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko — sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka — Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy — zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko — drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki — Rościnno — Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław — Łąkociny — Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia — Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle — Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską — Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały — Turawa — Rzędów — Kadłub Turawski — Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z rzeką Regalica, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy,

gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,

gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,

powiat miejski Świnoujście,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slowakije

De volgende beperkingszones I in Slowakije:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Italië

De volgende beperkingszones I in Italië:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria the following Municipalities: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

in the province of Asti the following Municipalities: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

in the province of Cuneo the following Municipalities: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo,

Liguria Region:

in the province of Genova the following Municipalities: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d’Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca,

in the province of Savona the following Municipalities: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Emilia-Romagna Region:

in the Province of Piacenza the following Municipalities: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere,

in the provonce of Parma Municipality of Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro),

Lombardia Region:

in the Province of Pavia the following Municipalities: Volpara, Rocca De' Giorgi, Colli Verdi — Ruino e Canevino, Casteggio, Oliva Gessi, Montebello della Battaglia, Montalto Pavese, Corvino San Quirino, Calvignano, Voghera,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: the following Municipalities:Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: Municipality of Rome between the limits of Zone 2 (North), the boundaries of Municipality of Fiumicino (West), the Tiber River up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare, the Grande Raccordo Anulare up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: the following Municipalities: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Sardinia Region:

in the Province of Sud Sardegna the following Municipalities: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca,

in the Province of Nuoro the following Municipalities: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai,

in the Province of Oristano the following Municipalities: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile,

in the Province of Sassari the following Municipalities: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128 bis — SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 — SP 1 — SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula,

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province the following Municipalities: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia,

In Basilicata Region:

In Potenza Province the following Municipalities: Marsico Nuovo, Marsicovetere, Montemurro, Lauria, Rivello, Viggiano, Castelsaraceno, Sarconi, Spinoso, Nemoli, Armento, Sasso di Castalda, Trecchina, San Martino d'Agri, Maratea, Corleto Perticara, Laurenzana, Carbone, Latronico, Calvello, Brienza, San Chirico Raparo, Castelluccio Superiore, Abriola,

In Campania Region:

In Salerno Province the following Municipalities: Piaggine, Morigerati, Monte San Giacomo, Tortorella, Teggiano, Sala Consilina, Rofrano, Valle Dell'angelo, Torre Orsaia, San Giovanni a Piro, Vibonati, San Rufo, Roccagloriosa, Laurito, Roscigno, Futani, Sapri, Polla, Ispani, Montano Antilia, Novi Velia, Laurino, Cannalonga, Celle di Bulgheria, Cuccaro Vetere, Corleto Monforte, Campora, San Pietro al Tanagro, Sacco, Torraca, Sant'angelo a Fasanella, Santa Marina, Sant'Arsenio, Atena Lucana, Bellosguardo, Alfano.

9.   Tsjechië

De volgende beperkingszones I in Tsjechië:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Griekenland

De volgende beperkingszones I in Griekenland:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal departments of Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni and Flampouro (Visaltia Municipality),

the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of, Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Skra, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Kastaneri, Stathis, Toumpa and the community department of Livadia (Peonias Municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi and Askos (Lagadas Municipality),

the municipal departments of Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari and Volvi (Volvi Municipality),

the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),

in the regional unit of Pella:

the municipal departments of Aloros, Aridea, Apsalos, Vorino, Garefio, Dorothea, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Sosandra, Tsaki, Archaggelos, Exaplatanos, Theodorakio, Thiriopetra, IDA, Konstantia, Milea, Neromili, Notia, Periklia, Filoteia, Foustani and Chrisi (Almopia Municipality),

the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira and Flamouria (Edessa Municipality),

in the regional unit of Kozani:

the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),

in the regional unit of Florina:

the municipal departments of Agrapidies, Aetos, Anargiri, Valtonera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),

the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),

the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),

in the regional unit of Kastoria:

the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chiliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),

the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community deprtments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),

the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality),

in the regional unit of Ioannina:

the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelovo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),

the municipal departments of Vatatades, Vlachatano, Vasilopoulo, Evrymenes, Raiko, Zitsa, Lithino, Aetopetra Dodonis, Vereniki, Voutsaras, Vrisoula, Gkrimpovo, Granitsopoula, Despotiko, Ekklisochori, Kalochori, Rizo and Fotino (Zitsa Municipality),

the municipal departments of Agia Varvara, Agia Paraskevi, Aetopetra Konitsas, Aidonochori, Amarantos, Ganadio, Elefthero, Exochi, Iliorachi, Kavasila, Kallithea, Klidonia, Konitsa, Mazi, Melissopetra, Molista, Molivdoskepastos, Monastiri, Nikanoras, Pades, Paleoselli, Pigi, Pournia, Pirgos, Asimochori, Vourmpiani, Gorgopotamos, Drosopigi, Kastanea, Kefalochori, Lagkada, Oxia, Plagia, Plikati, Pirsogianni. Chionades and the community departments of Aetomilitsa and Fourka (Konitsa Municipality),

the municipal departments of Areti, Vrontismeni, Ieromnimi, Katarraktis, Kouklii, Mazaraki, Mavronoros, Parakalamos, Repetista, Riachovo, Sitaria, Agios Kosmas, Vasiliko, Kakolakkos, Kato Meropi, Kefalovriso, Meropi, Paleopirgos, Roupsia, Oreokastro, Agia Marina, Argirochori, Vissani, Delvinaki, Kastaniani, Kerasovo, Krioneri, Ktismata, Limni, Μavropoulo, Orinos Xirovaltos, Peristeri, Pontikates, Stratinista, Teriachi, Faraggi, Charavgi, Ano Ravenia, Geroplatanos, Doliana, Kalpaki, Kato Ravenia, Mavrovouni, Negrades, Chrisorrachi and the community departments of Dimokori, Lavdani, Dolo, Drimades, Pogoniani and Stavroskiadi (Pogoni Municipality).

in the regional unit of Thesprotia:

the municipal departments of Agios Vlasios, Grekochori, Igoumenitsa, Kastri, Kriovrisi, Ladochori, Mavroudi, Nea Selefkia, Geroplatanos, Drimitsa, Parapotamos and Plataria (Igoumenitsa Municipality),

the municipal departments of Pente Ekklisies, Plakoti and Polidroso (Souli Municipality),

the municipal departments of Asprokklisi, Kestrini, Ragio, Sagiada, Smertos, Agios Nikolaos, Agii Pantes, Aetos, Ampelonas, Anavrito, Achladia, Vavouri, Vrisella, Gardiki, Giromeri, Gola, Kallithea Filiaton, Kato Xechoro, Keramitsa, Kerasochori, Kefalochori, Kokkinia, Kokkinolithari, Kouremadi, Krioneri, Kiparisso, Leptokaria, Lia, Lista, Malouni, Milea, Xechoro, Paleokklisi, Paleochori, Palampas, Pigadoulia, Plaisio, Platanos, Raveni, Rizo, Sideri, Trikorifo, Tsamantas, Faneromeni, Filiates, Finiki and Charavgi (Filiates Municipality).

DEEL II

1.   Bulgarije

De volgende beperkingszones II in Bulgarije:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas,

the whole region of Varna,

the whole region of Silistra,

the whole region of Ruse,

the whole region of Veliko Tarnovo,

the whole region of Pleven,

the whole region of Targovishte,

the whole region of Shumen,

the whole region of Sliven,

the whole region of Vidin,

the whole region of Gabrovo,

the whole region of Lovech excluding the areas in Part III,

the whole region of Montana, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vratza excluding the areas in Part III.

2.   Duitsland

De volgende beperkingszones II in Duitsland:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Eisenhüttenstadt nördlich der L371 und östlich der B112,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Siehdichum mit der Gemarkung Rießen nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose nördlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit den Gemarkungen Alt Madlitz, Madlitz-Forst, Biegen, Briesen, Falkenberg (B), Wilmersdorf (B), der Gemarkung Kersdorf nördlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst östlich der K7634 und nördlich der A12,

Gemeinde Jacobsdorf,

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Rietz-Neuendorf mit der Gemarkung Neubrück östlich der L411 und K6734,

Gemeinde Langewahl nördlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück nördlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Preilack,

Gemeinde Teichland,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Wolkenberg, Stradow, Jessen, Pulsberg und Perpe,

Gemeinde Welzow,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit der Gemarkung Gablenz,

Gemeinde Drebkau mit den Gemarkungen Greifenhain und Kausche,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf — östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße “Sophienhof“ dieser westlich folgend bis “Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung “Herrnhof“, weiter entlang “Letschiner Hauptgraben“nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf — östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf — östlich der B167 und Wriezen — östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und der B2 bis Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Mescherin, der Gemarkung Neurochlitz östlich der B2 und der Gemarkung Rosow nördlich der K 7311,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Vetschau mit den Gemarkungen Wüstenhain und Laasow,

Gemeinde Altdöbern mit den Gemarkungen Reddern, Ranzow, Pritzen, Altdöbern östlich der Bahnstrecke Altdöbern —Großräschen,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Woschkow, Dörrwalde, Allmosen,

Gemeinde Neu-Seeland,

Gemeinde Neupetershain,

Gemeinde Senftenberg,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Hörlitz, Meuro und den Gemarkungen Schipkau und Klettwitz östlich der BAB 13,

Gemeinde Schwarzheide östlich der BAB 13,

Gemeinde Hohenbocka,

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau,

Gemeinde Frauendorf,

Gemeinde Ruhland,

Gemeinde Guteborn,

Gemeinde Schwarzbach,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet nördlich der BAB4 bis zum Verlauf westlich der Elbe, dann nördlich der B6,

Landkreis Görlitz,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Glaubitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Klipphausen östlich der S177,

Gemeinde Lampertswalde,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Niederau östlich der B101,

Gemeinde Nünchritz östlich der Elbe und südlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Röderaue östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig,

Gemeinde Stadt Gröditz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen östlich des Straßenverlaufs der S177 bis zur B6, dann B6 bis zur B101, ab der B101 Elbtalbrücke Richtung Norden östlich der Elbe,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla,

Gemeinde Wülknitz östlich des Grödel-Elsterwerdaer-Floßkanals,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Stadt Wilsdruff nördlich der BAB4 zwischen den Abfahren Wilsdruff und Dreieck Dresden-West.

3.   Estland

De volgende beperkingszones II in Estland:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Letland

De volgende beperkingszones II in Letland:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Vaiņodes, Gaviezes, Grobiņas, Rucavas, Vērgales, Medzes, Embūtes, Kalvenes, Kazdangas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules, Grobiņas pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novada Daukstu, Druvienas, Galgauskas, Jaungulbenes, Lejasciema, Lizuma, Līgo, Rankas, Tirzas pagasts,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novada Aknīstes, Asares, Atašienes, Dunavas, Elkšņu, Gārsenes, Kalna, Krustpils, Leimaņu, Rites, Rubenes, Salas, Saukas, Sēlpils, Variešu, Viesītes, Zasas pagasts, Ābeļu pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa posmā no apdzīvotas vietas Laši līdz Ābeļu pagasta robežai, Dignājas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa V824, Jēkabpils valstspilsēta, Viesītes, Aknīstes pilsēta,

Krāslavas novada Andrupenes, Andzeļu, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Izvaltas, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas, Ūdrīšu pagasts, Dagdas, Krāslavas pilsēta,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru pagasts, Līvānu pilsēta,

Ludzas novads,

Madonas novada Barkavas pagasta daļa uz Rietumiem no ceļā Meirānu kanāls — Vēršuzepi, Bērzaunes, Ērgļu, Indrānu, Jumurdas, Kalsnavas, Ošupes, Sausnējas, Vestienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa P30, Lubānas, Madonas pilsēta,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novada Audriņu, Bērzgales, Čornajas, Feimaņu, Griškānu, Ilzeskalna, Kantinieku, Kaunatas, Lendžu, Lūznavas, Mākoņkalna, Maltas, Nautrēnu, Ozolaines, Ozolmuižas, Pušas, Sakstagala, Silmalas, Sokolku, Stoļerovas, Stružānu, Vērēmu pagasts, Dekšāres pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A12, Dricānu pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P36, Gaigalavas pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P36, Viļānu pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A12, Viļānu pilsēta,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novad, novada Murmastienes pagasts, Varakļānu pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa V869, Varakļānu pilsēta,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Litouwen

De volgende beperkingszones II in Litouwen:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Juodaičių, Seredžiaus, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Kazlų Rūdos seniūnija, išskyrus vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183, Plutiškių seniūnija,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kražių, Liolių, Tytuvėnų, Tytuvėnų apylinkių, Pakražančio ir Vaiguvos seniūnijos,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių ir Videniškių seniūnijos,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Kriūkų, Lekėčių ir Lukšių seniūnijos,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė: Ginkūnų, Gruzdžių, Kairių, Kužių, Meškuičių, Raudėnų, Šakynos ir Šiaulių kaimiškosios seniūnijos,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Kernavės, Musninkų ir Širvintų seniūnijos,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė: Deltuvos, Lyduokių, Pabaisko, Pivonijos, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Ukmergės miesto, Veprių, Vidiškių ir Žemaitkiemo seniūnijos,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rukainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų ir Zujūnų seniūnijos,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Hongarije

De volgende beperkingszones II in Hongarije:

Békés megye 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952350, 952450, 952650 és 956350 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753660, 754150, 754250, 754370, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polen

De volgende beperkingszones II in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

część powiatu gołdapskiego niewymieniona w częśći III załącznika I,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

część powiatu giżyckiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Dźwierzuty Jedwabno, Pasym, Świętajno, Wielbark, Szczytno i miasto Szczytno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

część powiatu węgorzewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat olsztyński,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

powiat ostródzki,

powiat nowomiejski,

powiat iławski,

powiat działdowski,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

gminy Grabowo, Stawiski, Kolno z miastem Kolno w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

część powiatu sochaczewskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gmina Przyłęk w powiecie zwoleńskim,

powiat kozienicki,

gminy Chotcza i Solec nad Wisłą w powiecie lipskim,

gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia — Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Przytyk, Wolanów, Zakrzew, część gminy Kowala położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 744 w miejscowości Maliszów i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Maliszów do południowej granicy gminy w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

część powiatu szydłowickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gminy Szelków i Rzewnie w powiecie makowskim,

gminy Lubowidz i Kuczbork Osada w powiecie żuromińskim,

gmina Wieczfnia Kościelna w powicie mławskim,

powiat nowodworski,

gminy Radzymin, Wołomin, miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz położona na północ od linii kolejowej łączącej miejscowości Łochów — Wołomin, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Dąbrówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty — Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny — zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Latowicz, Siennica, Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

część powiatu warszawskiego zachodniego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

gminy Grodzisk Mazowiecki, Żabia Wola, miasto Milanówek, miasto Podkowa Leśna w powiecie grodziskim,

gmina Mszczonów w powiecie żyrardowskim,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

gminy Chorzele, Jednorożec, część gminy wiejskiej Przasnysz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny — Bartniki — Przasnysz w powiecie przasnyskim,

w województwie lubelskim:

część powiatu bialskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Biała Podlaska,

powiat janowski,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

gminy Abramów, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kock, Lubartów z miastem Lubartów, Michów, Ostrówek, w powiecie lubartowskim,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

powiat biłgorajski,

powiat hrubieszowski,

powiat krasnostawski,

część powiatu chełmskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat tomaszowski,

powiat kraśnicki,

część powiatu parczewskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

część powiatu włodawskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu radzyńskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Zamość,

powiat zamojski,

w województwie podkarpackim:

powiat stalowowolski,

powiat lubaczowski,

gminy Medyka, Stubno, część gminy Orły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

gmina Laszki, Wiązownica, Radymno z miastem Radymno w powiecie jarosławskim,

gmina Kamień, część gminy Sokołów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gminy Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan Królewski i Niwiska powiecie kolbuszowskim,

część powiatu leżajskiego niewymieniona w części I załącznika I,

powiat niżański,

powiat tarnobrzeski,

powiat miejski Tarnobrzeg,

gmina Ostrów, część gminy Sędziszów Małopolski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie ropczycko — sędziszowskim,

część gminy Czarna położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy Żyraków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4, część gminy wiejskiej Dębica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

powiat mielecki,

gminy Dębowiec, Krempna, Osiek Jasielski, Skołyszyn, miasto Jasło, część gminy wiejskiej Jasło położona na południe od miasta Jasło, część gminy Nowy Żmigród położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 993 w powiecie jasielskim,

gminy Jaśliska, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla w powiecie krośnieńskim,

gmina Besko, część gminy Zarszyn położona na południe od linii wynaczonej prze linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy Komańcza położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na południe od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

w województwie małopolskim:

gminy Lipinki, Sękowa, Uście Gorlickie, miasto Gorlice, część gminy wiejskiej Gorlice położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

w województwie pomorskim:

gminy Mikołajki Pomorskie, Dzierzgoń i Stary Dzierzgoń, Stary Targ w powiecie sztumskim,

gmina Stare Pole, część gminy Nowy Staw położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gminy Stegny, Sztutowo i część gminy Nowy Dwór Gdański położona na północny — wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gmina Prabuty w powiecie kwidzyńskim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Tarłów i Ożarów w powiecie opatowskim,

gminy Dwikozy, Wilczyce, Zawichost w powiecie sandomierskim,

w województwie lubuskim:

gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Kostrzyn nad Odrą, Santok, Witnica w powiecie gorzowskim,

powiat miejski Gorzów Wielkopolski,

powiat żarski,

powiat słubicki,

powiat żagański,

powiat krośnieński,

powiat zielonogórski,

powiat miejski Zielona Góra,

powiat nowosolski,

powiat sulęciński,

powiat międzyrzecki,

powiat świebodziński,

powiat wschowski,

w województwie dolnośląskim:

powiat zgorzelecki,

powiat polkowicki,

powiat wołowski,

gmina Jeżów Sudecki w powiecie karkonoskim,

powiat lubiński,

powiat średzki,

gmina Mściwojów, Wądroże Wielkie, część gminy Męcinka położona na północ od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

powiat miejski Legnica,

powiat legnicki,

powiat trzebnicki,

powiat lubański,

powiat miejski Wrocław,

gminy Czernica, Długołęka, Siechnice, Mietków, Kąty Wrocławskie, część gminy Żórawina położona na wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

gminy Jelcz — Laskowice, Oława z miastem Oława i część gminy Domaniów położona na północny wschód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Bierutów, Dziadowa Kłoda, miasto Oleśnica, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

powiat bolesławiecki,

powiat milicki,

powiat górowski,

powiat głogowski,

gmina Świerzawa, Wojcieszów, Zagrodno, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gminy Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Walim, miasto Boguszów — Gorce, miasto Jedlina — Zdrój, miasto Szczawno — Zdrój w powiecie wałbrzyskim,

powiat miejski Wałbrzych,

część powiatu świdnickiego niewymieniona w części I załącznika I,

w województwie wielkopolskim:

powiat wolsztyński,

powiat grodziski,

powiat kościański,

gminy Brodnica, Śrem, część gminy Dolsk położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na zachód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy w powiecie śremskim,

gmina Zaniemyśl w powiecie średzkim,

powiat międzychodzki,

powiat nowotomyski,

gmina Ryczywół, część gminy Rogoźno położona na północ od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo — Szczytno — Boguniewo — Studzieniec — Budziszewko — Budziszewice w powiecie obornickim,

vczęść gminy Połajewo na położona na południe od drogi łączącej miejscowości Chraplewo, Tarnówko-Boruszyn, Krosin, Jakubowo, Połajewo — ul. Ryczywolska do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Kórnik, Mosina, Stęszew, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, miasto Luboń, miasto Puszczykowo w powiecie poznańskim,

powiat rawicki,

gminy Duszniki, Kaźmierz, Ostroróg, Pniewy, część gminy Wronki niewymieniona w części I załącznika I w powiecie szamotulskim,

część powiatu gostyńskiego niewymieniona w części I załącznika I,

gminy Kobylin, Zduny, Krotoszyn, miasto Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim,

część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław — Łąkociny — Wierzbno w powiecie ostrowskim,

gminy Włoszakowice, Święciechowa, Wijewo, część gminy Rydzyna położona na południe od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

w województwie łódzkim:

gminy Biała Rawska, Regnów i Sadkowice w powiecie rawskim,

gmina Kowiesy w powiecie skierniewickim,

w województwie zachodniopomorskim:

gmina Boleszkowice, część gminy Myślibórz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na zachód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na zachód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na południe od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Bielice, Kozielice w powiecie pyrzyckim,

powiat gryfiński,

powiat policki,

część miasta Szczecin niewymieniona w części I załącznika I,

gminy Goleniów i Stepnica w powiecie goleniowskim,

w województwie opolskim:

gminy Brzeg, Lubsza, Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, część gminy Grodków położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów, Niemodlin, Tułowice, część gminy Łubniany położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle — Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na północ od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na północ od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską — Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na północ od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały — Turawa — Rzędów — Kadłub Turawski — Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

gminy Lasowice Wielkie, Wołczyn, część gminy Kluczbork położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na południe od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia — Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminyw powiecie kluczborskim,

powiat namysłowski,

w województwie śląskim:

powiat miejski Sosnowiec,

powiat miejski Dąbrowa Górnicza,

gminy Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, miasto Będzin, miasto Czeladź, miasto Wojkowice w powiecie będzińskim,

gminy Łazy i Poręba w powiecie zawierciańskim.

8.   Slowakije

De volgende beperkingszones II in Slowakije:

the whole district of Gelnica,

the whole district of Poprad,

the whole district of Spišská Nová Ves,

the whole district of Levoča,

the whole district of Kežmarok,

the whole district of Michalovce, except municipalities included in zone III,

the whole district of Medzilaborce,

the whole district of Košice-okolie,

the whole district of Rožnava,

the whole city of Košice,

the whole district of Sobrance, except municipalities included in zone III,

the whole district of Vranov nad Topľou,

the whole district of Humenné,

the whole district of Snina,

the whole district of Prešov,

the whole district of Sabinov,

the whole district of Svidník,

the whole district of Stropkov,

the whole district of Bardejov,

the whole district of Stará Ľubovňa,

the whole district of Revúca,

the whole district of Rimavská Sobota,

in the district of Veľký Krtíš, the whole municipalities not included in part I,

the whole district of Lučenec,

the whole district of Poltár,

the whole district of Zvolen,

the whole district of Detva,

the whole district of Krupina, except municipalities included in zone I,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žarnovica,

the whole district of Banska Bystica,

the whole district of Brezno,

the whole district of Liptovsky Mikuláš,

the whole district of Trebišov”,

the whole district of Zlaté Moravce,

in the district of Levice the municipality of Kozárovce, Kalná nad Hronom, Nový Tekov, Malé Kozmálovce, Veľké Kozmálovce, Tlmače, Rybník, Hronské Kosihy, Čajkov, Nová Dedina, Devičany, Bátovce, Pečenice, Jabloňovce, Bohunice, Pukanec, Uhliská, Drženice,

in the district of Turčianske Teplice, municipalties of Turček, Horná Štubňa, Čremošné, Háj, Rakša, Mošovce,

in the district of Ružomberok, municipalties of Liptovské revúce, Liptovská osada, Liptovská Lúžna,

the whole district Žiar nad Hronom,

in the district of Prievidza, municipalties of Kamenec pod Vtáčnikom, Bystričany, Čereňany, Oslany, Horná Ves, Radobica,

in the district of Partizánske, the municipalities of Veľké Uherce, Pažiť, Kolačno, Veľký Klíž, Ješkova Ves, Klátová Nová Ves.

9.   Italië

De volgende beperkingszones II in Italië:

Piedmont Region:

in the Province of Alessandria the following Municipalities: Alessandria, Tortona, Carbonara Scrivia, Frugarolo, Paderna, Spineto Scrivia, Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Castelspina, Casal Cermelli, Alice Bel Colle, Terzo, Bistagno, Cavatore, Castelnuovo Bormida, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Francavilla Bisio, Carpeneto, Costa Vescovato, Grognardo, Orsara Bormida, Pasturana, Melazzo, Mornese, Ovada, Predosa, Lerma, Fraconalto, Rivalta Bormida, Fresonara, Malvicino, Ponzone, San Cristoforo, Sezzadio, Rocca Grimalda, Garbagna, Tassarolo, Mongiardino Ligure, Morsasco, Montaldo Bormida, Prasco, Montaldeo, Belforte Monferrato, Albera Ligure, Bosio, Cantalupo Ligure, Castelletto D'orba, Cartosio, Acqui Terme, Arquata Scrivia, Parodi Ligure, Ricaldone, Gavi, Cremolino, Brignano-Frascata, Novi Ligure, Molare, Cassinelle, Morbello, Avolasca, Carezzano, Basaluzzo, Dernice, Trisobbio, Strevi, Sant'Agata Fossili, Pareto, Visone, Voltaggio, Tagliolo Monferrato, Casaleggio Boiro, Capriata D'orba, Castellania, Carrosio, Cassine, Vignole Borbera, Serravalle Scrivia, Silvano D'orba, Villalvernia, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sardigliano, Stazzano, Borghetto Di Borbera, Grondona, Cassano Spinola, Montacuto, Gremiasco, San Sebastiano Curone, Fabbrica Curone, Spigno Monferrato, Montechiaro d'Acqui, Castelletto d'Erro, Ponti, Denice, Pozzolo Formigaro, Cerreto Grue, Casasco, Montegioco, Montemarzino, Momperone, Merana, Pozzol Groppo, Villaromagnano, Sarezzano, Monleale, Volpedo, Casalnoceto,

in the province of Asti the following Municipalities: Mombaldone, Castel Rocchero, Montabone, Sessame, Monatero Bormida, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, San Giorgio Scarampi, Olmo Gentile, Bubbio, Rocchetta Palafea, Cassinasco, Castel Boglione, Serole,

In the Province of Cuneo, Municipality of Saliceto,

Liguria Region:

in the province of Genova the following Municipalities: Bogliasco, Arenzano, Ceranesi, Ronco Scrivia, Mele, Isola Del Cantone, Lumarzo, Genova, Masone, Serra Riccò, Campo Ligure, Mignanego, Busalla, Bargagli, Savignone, Torriglia, Rossiglione, Sant'Olcese, Valbrevenna, Sori, Tiglieto, Campomorone, Cogoleto, Pieve Ligure, Davagna, Casella, Montoggio, Crocefieschi, Vobbia, Fascia, Gorreto, Propata, Rondanina, Neirone, Montebruno, Uscio, Avegno, Recco, Tribogna, Moconesi, Favale Di Malvaro, Cicagna, Lorsica, Rapallo, Rezzoaglio, Orero, Fontanigorda, Rovegno, San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Borzonasca,

in the province of Savona the following Municipalities: Savona, Cairo Montenotte, Quiliano, Altare, Albisola Superiore, Celle Ligure, Stella, Pontinvrea, Varazze, Urbe, Sassello, Mioglia, Giusvalla, Dego, Vado Ligure, Albissola Marina, Carcare, Plodio, Cosseria, Piana Crixia, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cengio,

Lombardia Region:

In the Province of Pavia the following Municipalities: Ponte Nizza, Bagnaria, Brallo Di Pregola, Menconico, Zavattarello, Romagnese, Varzi, Val Di Nizza, Santa Margherita Di Staffora, Cecima, Colli Verdi — Valverde, Borgoratto Mormorolo, Godiasco, Rocca Susella, Fortunago, Montesegale, Borgo Priolo, Rivanazzano, Torrazza Coste, Retorbido, Codevilla,

Emilia-Romagna Region:

in the province of Piacenza the following Municipalities: Ottone (ovest fiume Trebbia), Zerba,

Lazio Region:

the Area of Rome Municipality within the administrative boundaries of the Local Heatlh Unit “ASL RM1”,

Sardinia Region:

South Province of Sardinia: Barumi, Escolca, Escolca Isola Amministrativa, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesturi, Isili, Mandas, Nuragas, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo,

Nuoro Province: Aritzo, Austis, Belvi, Fonni, Gadoni, Gavoi, Lodine, Macomer (East of SS 131), Meana Sardo, Ollolai, Olzai, Orotelli, Osidda, Ottana, Ovodda, Sarule, Teti, Tiana, Tonara, Ussassai,

Oristano Province: Laconi, Nureci,

Sassari Province: Anela, Benetutti, Boni, Bonorva (East SS 131), Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Esporlatu, Giave (East SS 131), Illorai, Ittireddu, Mores (South SS 128 bis — SP 63), Nughedu di San Nicolò, Nule, Oschiri (South E 840), Ozieri (South SP 63 — SP 1 — SS 199), Pattada and Torralba (East SS 131),

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province the following Municipalities: Cardeto, Motta San Giovanni, Montebello Ionico, Sant'eufemia D'aspromonte, Sant'Alessio in Aspromonte, Sinopoli, San Roberto, San Lorenzo, San Procopio, Palmi, Melito di Porto Salvo, Laganadi, Calanna, Melicuccà, Santo Stefano in Aspromonte, Seminara, Reggio Calabria, Scilla, Condofuri, Bagaladi, Bagnara Calabra, Fiumara, Bova Marina, Villa San Giovanni, Campo Calabro,

In Basilicata Region:

In Potenza Province the following Municipalities: Moliterno, Lagonegro, Grumento Nova, Paterno, Tramutola,

In Campania Region:

In Salerno Province the following Municipalities: Sassano, Casaletto Spartano, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, Buonabitacolo, Sanza, Padula, Caselle in Pittari.

10.   Tsjechië

De volgende beperkingszones II in Tsjechië:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Arnoltice u Bulovky, Hajniště pod Smrkem, Nové Město pod Smrkem, Dětřichovec, Bulovka, Horní Řasnice, Dolní Pertoltice, Krásný Les u Frýdlantu, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Pertoltice, Dolní Řasnice, Raspenava, Dolní Oldřiš, Ludvíkov pod Smrkem, Lázně Libverda, Háj u Habartic, Habartice u Frýdlantu, Kunratice u Frýdlantu, Víska u Frýdlantu, Poustka u Frýdlantu, Višňová u Frýdlantu, Předlánce, Černousy, Boleslav, Ves, Andělka, Frýdlant, Srbská, Hejnice, Bílý Potok pod Smrkem,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bohatice u Zákup, Boreček, Božíkov, Brenná, Doksy u Máchova jezera, Hradčany nad Ploučnicí, Kuřívody, Mimoň, Pertoltice pod Ralskem, Ploužnice pod Ralskem, Provodín, Svébořice, Veselí nad Ploučnicí, Vranov pod Ralskem.

DEEL III

1.   Bulgarije

De volgende beperkingszones III in Bulgarije:

the Pazardzhik region:

in municipality of Pazardzhik the villages of Apriltsi, Sbor, Tsar Asen, Rosen, Ovtchepoltsi, Gelemenovo, Saraya, Yunatsite, Velitchkovo,

in municipality of Panagyurishte the villages of Popintsi, Levski, Elshitsa,

in municipality of Lesitchovo the villages of Pamidovo, Dinkata, Shtarkovo, Kalugerovo,

in municipality of Septemvri the village of Karabunar,

in municipality of Streltcha the village of Svoboda,

the Montana region:

municipalities of Vulchedrum and Lom,

the Lovech region:

municipalities of Lukovit and Yablanitsa,

the Vratsa region:

municipality of Roman.

2.   Italië

De volgende beperkingszones III in Italië:

Sardinia Region:

Nuoro Municipality: Arzana, Baunei, Desulo, Mamoiada, Nuoro, Oniferi, Orani, Orgosolo, Talana, Triei, Urzulei, Villagrande Strisaili,

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province, Municipalities of: Cosoleto, Delianuova, Varapodio, Oppido Mamertina, Molochio, Terranova Sappo Minulio, Platì, Ciminà, Santa Cristina D'aspromonte, Scido, Ardore, Benestare, Careri, Casignana, Bianco, Bovalino, Sant'agata del Bianco, Samo, Africo, Brancaleone, Palizzi, Staiti, Ferruzzano, Bova, Caraffa del Bianco, Bruzzano Zeffirio, San Luca, Roghudi, Roccaforte del Greco, Roghudi, Roccaforte del Greco.

3.   Letland

De volgende beperkingszones III in Letland:

Gulbenes novada Beļavas, Litenes, Stāmerienas, Stradu pagasts, Gulbenes pilsēta,

Krāslavas novada Robežnieku, Indras, Kalniešu, Skaistas, Asūnes pagasts,

Madonas novada Cesvaines, Sarkaņu, Dzelzavas, Lazdonas, Ļaudonas, Praulienas, Mārcienas, Mētrienas pagasts, Liezēres pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Aronas pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa P30, Barkavas pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa Meirānu kanāls — Vēršuzepi, Cesvaines pilsēta,

Jēkabpils novada Kūku, Mežāres, Vīpes pagasts, Dignājas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa V824, Ābeļu pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa posmā no apdzīvotas vietas Laši līdz Ābeļu pagasta robežai,

Līvānu novada Turku pagasts,

Rēzeknes novada Nagļu, Rikavas pagasts, Gaigalavas pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P36, Dricānu pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P36, Dekšāres pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A12, Viļānu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A12,

Varakļānu novada Varakļānu pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa V869.

4.   Litouwen

De volgende beperkingszones III in Litouwen:

Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto seniūnija, Girdžių, Jurbarkų Raudonės, Skirsnemunės, Veliuonos ir Šimkaičių seniūnijos,

Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių ir Giedraičių seniūnijos,

Marijampolės savivaldybė,

Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Gelgaudiškio, Griškabūdžio, Kidulių, Kudirkos Naumiesčio, Sintautų, Slavikų, Sudargo, Šakių, Plokščių ir Žvirgždaičių seniūnijos,

Kalvarijos savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė: Antanavos, Jankų ir Kazlų Rūdos seniūnijos: vakarinė dalis iki kelio 2602 ir 183,

Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės apylinkių, Kukečių, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijos,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė: Alionių ir Zibalų seniūnijos,

Šiaulių rajono savivaldybė: Bubių, Kuršėnų kaimiškoji ir Kuršėnų miesto seniūnijos,

Ukmergės rajono savivaldybė: Želvos seniūnija,

Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės seniūnija.

5.   Polen

De volgende beperkingszones III in Polen:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Banie Mazurskie w powiecie godłapskim,

gmina Budry, część gminy Pozezdrze położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63, część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 63 w miejscowości Węgorzewo, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą do południowej granicy gminy w powiecie węgorzewskim,

część gminy Kruklanki położna na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej do północnej granicy gminy i łączącej miejscowości Leśny Zakątek — Podleśne — Jeziorowskie — Jasieniec — Jakunówko w powiecie giżyckim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, część gminy Rydzyna położona na północ od linii wyznaczonej przez kanał Kopanica (Rów Polski) w powiecie leszczyńskim,

powiat miejski Leszno,

gmina Śmigiel, miasto Kościan, część gminy Kościan położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Spytkówka — Stary Lubosz — Kościan, biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Kościan oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od granicy miasta Kościan i łączącą miejscowości Czarkowo — Ponin do południowej granicy gminy, część gminy Krzywiń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie kościańskim,

gmina Międzychód, część gminy Sieraków położona za zachód od liini wyznaczonej przez drogę nr 150 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Sieraków, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 133 biegnącą od skrzyżowania z drogę nr 150 do skrzyżowania z drogą nr 182 i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowość Sieraków od skrzyżowania z drogą nr 182 i lączącą miejscowości Góra — Śrem — Kurnatowice do południowej granicy gminy, część gminy Kwilcz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogąnr 24 w miejscowości Kwilcz, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 24 do zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Kwilcz — Stara Dąbrowa — Miłostowo w powiecie międzychodzkim,

gmina Oborniki, część gminy Rogoźno położona na południe od linii wyznaczonej przez drogi łączące miejscowości Rożnowo — Szczytno — Boguniewo — Studzieniec — Budziszewko — Budziszewice w powiecie obornickim,

gminy Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Rokietnica w powiecie poznańskim,

część gminy Skoki położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki — Rościnno — Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim

gminy Obrzycko z miastem Obrzycko, Szamotuły w powiecie szamotulskim,

w województwie lubelskim:

gmina Milanów, Jabłoń, Parczew, Siemień, część gminy Dębowa Kłoda położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przewłoka-Dębowa Kłoda biegnąca od północnej granicy gminy do miejscowości Dębowa Kłoda, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 819 biegnąca od miejscowości Dębowa Kłoda do południowej granicy gminy w powiecie parczewskim,

gmina Wohyń, Komarówka Podlaska, część gminy Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na wschód od miasta Radzyń Podlaski w powiecie radzyńskim,

część gminy Drelów położona na południe od kanału Wieprz — Krzna, część gminy Wisznice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 w powiecie bialskim,

gminy Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów w powiecie lubartowskim,

gminy Dorohusk, Kamień, Ruda — Huta, Sawin, część gminy wiejskiej Chełm położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 812 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy miasta Chełm w powiecie chełmskim,

powiat miejski Chełm,

gmina Wola Uhruska w powiecie włodawskim,

w województwie mazowieckim:

część gminy wiejskiej Przasnysz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Przasnysz, łączącej miejscowości Dębiny — Bartniki — Przasnysz oraz na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od południowej granicy miasta Przasnysz do południowej granicy gminy i łączącej miejscowości Przasnysz — Leszno — Gostkowo w powiecie przasnyskim,

gminy Czerwonka, Płoniawy — Bramura, Krasnosielc, Sypniewo w powiecie makowskim,

gmina Mirów powiecie szydłowieckim,

gminy Iłża, Wierzbica, część gminy Kowala położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 744 w miejscowości Maliszów i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Maliszów do południowej granicy gminy, część gminy Skaryszew położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

w województwie świętokrzyskim:

część gminy Mirzec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka — Mirzec, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim.

6.   Roemenië

De volgende beperkingszones III in Roemenië:

Zona orașului București,

Județul Constanța,

Județul Satu Mare,

Județul Tulcea,

Județul Bacău,

Județul Bihor,

Județul Bistrița Năsăud,

Județul Brăila,

Județul Buzău,

Județul Călărași,

Județul Dâmbovița,

Județul Galați,

Județul Giurgiu,

Județul Ialomița,

Județul Ilfov,

Județul Prahova,

Județul Sălaj,

Județul Suceava

Județul Vaslui,

Județul Vrancea,

Județul Teleorman,

Judeţul Mehedinţi,

Județul Gorj,

Județul Argeș,

Judeţul Olt,

Judeţul Dolj,

Județul Arad,

Județul Timiș,

Județul Covasna,

Județul Brașov,

Județul Botoșani,

Județul Vâlcea,

Județul Iași,

Județul Hunedoara,

Județul Alba,

Județul Sibiu,

Județul Caraș-Severin,

Județul Neamț,

Județul Harghita,

Județul Mureș,

Județul Cluj,

Județul Maramureş.

7.   Duitsland

De volgende beperkingszones III in Duitsland:

Bundesland Brandenburg:

Kreisfreie Stadt Cottbus,